Tilknytnings- og nettleievilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilknytnings- og nettleievilkår"

Transkript

1 Tilknytnings- og nettleievilkår Vedlegg 2 Til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet Vedlegg 2 - Tilknytnings og nettleievilkår Utført av: ALI Godkjent av: TGA Gjelder fra: Dok.nr.: Versjon: 1.0

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1.1. Tilknytning Rutiner for Tilknytning Overordnede forutsetninger for Tilknytning Avslag Sikkerhetsstillelse og/eller oppgjør av gjeld 4 2. Avtaleforholdets virkeområde Innledning Informasjonsplikt Taushetsplikt 5 3. Tilknytning og tekniske forhold for øvrig Innledning Tilknytningspunkt og eierforhold Bygging av Tilknytningspunktet Tekniske forhold Teknisk spesifikasjon, vernutrustning med mer Kontaktperson Fremføring og plassering av Nettet Nettselskapets nett Nødvendige installasjoner Tilgang til Nettselskapets nett med mer Flytting eller fjerning Tilknytning Spenningssetting Midlertidig tilknytning Permanent Tilknytning Tilknytningsgebyr og Anleggsbidrag Innmatingskundens anlegg og drift Tinglysning Nominell spenning 9 4. Driftskoordinering 9 5. Drift og vedlikehold av PV-enheten Overordnede prinsipper Relèvern og Relèplan Vegetasjon og lignende Svikt i Innmatingskundens drifts- og vedlikeholdsplikter Utkobling og Gjeninnkobling av anlegget Innledning Utkobling etter forutgående varsel Utkobling uten varsel Utkobling som følge av offentlige pålegg og lignende 11 Side 2 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

3 6.5. Gjeninnkobling av installasjon Måling Måleutstyr Måleravlesning Kontroll av Måleutstyret Feil ved Måleutstyr Endringer i Måleutstyret Avregning, pris og betalingsvilkår Innledning Avregning Avregningsfeil/målefeil Avregning ved oppsigelse Ansvar for offentlige avgifter Betalingsvilkår Mislighold Erstatning og ansvarsforhold for øvrig Innledning Direkte skader og tap Indirekte skader og tap (følgeskader) Medvirkning og tapsbegrensningsplikt Unnlatt oppfyllelse av varslingsplikt Overdragelse Konkurs Tvister Force majeure Oppsigelse og varighet 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 3 av 17

4 Overordnede betingelser for inngåelse av avtaleforholdet 1.1. Tilknytning Rutiner for Tilknytning Søknad om Tilknytning av PV-enheten til Nettselskapets nett skal skje skriftlig og i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer. Nettselskapet skal innen rimelig tid gi skriftlig tilbakemelding på forespørselen Overordnede forutsetninger for Tilknytning Tilknytning skjer under forutsetning av at Innmatingskunden signerer Rammeavtalen med vedlegg. For det tilfellet at forutsetningene for Tilknytningen som disse fremstod på Tilknytingstidspunktet blir endret, forbeholder Nettselskapet seg retten til å kreve merkostnadene knyttet til dette dekket av Innmatingskunden, med mindre dette er i strid med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk Avslag Dersom Nettselskapet ikke godkjenner Tilknytning av PV-enheten, skal dette begrunnes skriftlig. Avslag skal være saklig begrunnet og innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Avslaget kan forelegges NVE eller DSB for avgjørelse Sikkerhetsstillelse og/eller oppgjør av gjeld Dersom det foreligger tidligere betalingsmislighold eller sannsynlig fremtidig betalingsmislighold eller tidligere eller pågående gjeldsforfølgelse, kan Nettselskapet kreve tilfredsstillende sikkerhet for betalingsforpliktelsene som følger av Avtaleforholdet. Kravet kan fremsettes også etter at Avtaleforholdet er inngått. Innmatingskunden kan kreve Nettselskapets krav om sikkerhetsstillelse skriftlig begrunnet. Unnlatelse av å stille sikkerhet kan føre til at Nettselskapet Utkobler PV-enheten. 2. Avtaleforholdets virkeområde Innledning Nettselskapet stiller overføringskapasitet i Nettselskapets nett til disposisjon for Innmatingskunden på de vilkår og i henhold til de bestemmelser som følger av Avtaleforholdet og de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler. Ved eventuelt motstrid mellom Avtaleforholdet og ufravikelig offentligrettslig regelverk, eller enkeltvedtak fattet med hjemmel i slikt regelverk, settes Avtaleforholdet til side så langt det er nødvendig for å bringe regelkonflikten til opphør. Side 4 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

5 Enhver annen bruk av Nettet enn beskrevet i Avtaleforholdet, herunder men ikke begrenset til signaloverføring, er forbudt. Eventuelt uttak av kraft reguleres av Nettselskapets til enhver tid gjeldende vilkår for tilknytning og nettleie. Avtaleforholdet suppleres av Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer, dog slik at retningslinjene settes til side i den grad de står i motstrid til bestemmelser i Avtaleforholdet Informasjonsplikt Innmatingskunden skal uten ugrunnet opphold informere Nettselskapet om forhold som ikke kan utelukkes å være av betydning for Nettselskapet. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til, Innmatingskundens tilknytning til og utnyttelse av Nettet, tekniske data av betydning for Avtaleforholdet, eller andre forhold som følger av de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler. Nettselskapets informasjonsplikt er regulert i de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler Taushetsplikt Nettselskapet kan pålegge Innmatingskunden taushetsplikt der dette er eller kan bli pålagt i eller med hjemmel i det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk, eksempelvis nettanlegg med tekniske spesifikasjoner som enlinjeskjema og lignende. Nettselskapet har rett til å bearbeide og distribuere nøytral informasjon om opplysninger som tilflyter selskapet under Avtaleforholdet. Nettselskapet kan uten samtykke fra Innmatingskunden gi offentlige myndigheter opplysninger dersom dette avkreves med hjemmel i de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler. 3. Tilknytning og tekniske forhold for øvrig 3.1. Innledning Tilknytning utføres av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger, og i tråd med Nettselskapets til enhver tid gjeldende regler og rutiner Tilknytningspunkt og eierforhold PV-enheten er koblet til Nettselskapets nett i Tilknytningspunktet. Tilknytningspunktet definerer grensesnittet mellom Innmatingskundens installasjon og Nettselskapets nett, og definerer også eierforholdet mellom Nettselskapets nett og Innmatingskundens installasjoner. Tilknytningspunktet og eierforholdet til de elektriske anleggene samt Målepunktet er definert og beskrevet i vedlegg 4. Ved fysiske endringer i Tilknytningspunktet skal Nettselskapet utstede nytt Vedlegg 4 som gjenspeiler endringene Bygging av Tilknytningspunktet Nettselskapet har ansvar for å opprette Tilknytningspunktet for PV-enheten. Innmatingskunden skal informere Nettselskapet skriftlig minst 6 måneder før Innmatingskunden ønsker Tilknytningspunktet ferdigstilt Tekniske forhold Teknisk spesifikasjon, vernutrustning med mer PV-enheten skal tilfredsstille de tekniske krav som følger av Avtaleforholdet med vedlegg, samt det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 5 av 17

6 Kontaktperson Partene er forpliktet til å ha en kontaktperson som skal kunne kontaktes for forhold vedrørende Innmatingskundens PV-enhet. Partene skal til enhver tid holde hverandre oppdatert om hvem som er kontaktperson etter denne bestemmelsen, samt nødvendig kontaktinformasjon. Kontaktpersoner på tidspunktet for Rammeavtalens inngåelse fremgår av Rammeavtalen. Nettselskapet forbeholder seg retten til å kommunisere med andre aktører/kontakter hos Innmatingskunden Fremføring og plassering av Nettet Nettselskapets nett Nettselskapet gis vederlagsfritt rett til å fremføre Nettselskapets nett til Tilknytningspunktet i, på, over eller under grunn som eies eller på annen måte disponeres av Innmatingskunden. Nettselskapet avgjør endelig fremføringssted og plassering etter å ha innhentet uttalelse fra Innmatingskunden. For det tilfellet at Innmatingskunden ikke eier grunnen, og/eller Innmatingskunden ikke har tilstrekkelig rettslig grunnlag for å gi Nettselskapet slik vederlagsfri rett, plikter Innmatingskunden å sørge for at slik tillatelse blir gitt og i tilfelle holde Nettselskapet skadesløs. Nettselskapet kan for Innmatingskundens regning selv kontakte eier og fremskaffe de nødvendige tillatelser. Fremføring av Nettselskapets nett skjer i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer samt det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet gis vederlagsfritt rett til å fremføre Nettselskapets nett til andre nettkunder i, på, over eller under grunn som eies av Innmatingskunden. Innmatingskunden skal gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasè og plassering av stolper og annet utstyr. Distribusjonsnett, stikkledning og arbeidet med dette skal, hensyntatt til nettets funksjon og økonomi, medføre minst mulig ulempe for Innmatingskunden og andre som disponerer grunnen. For øvrig gjelder de alminnelige ekspropriasjonsrettslige reglene med hensyn til verdsettelse. Nettselskapet gis vederlagsfritt rett til å bruke Innmatingskundens nett også til andre formål enn energioverføring. Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, gis rett til uhindret og kostnadsfri adgang til Nettselskapets nett og alt tilknyttet anlegg og utstyr for vedlikehold og drift Nødvendige installasjoner Nettselskapet gis vederlagsfritt rett til å disponere plass i bygning og/eller grunn til Nettstasjon(er) og/eller andre nødvendige installasjoner til betjening av Innmatingskunden. Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, gis rett til uhindret og kostnadsfri adgang til disse installasjonene, og alt øvrig tilknyttet anlegg og utstyr for vedlikehold og drift Tilgang til Nettselskapets nett med mer Innmatingskunden kan kun få tilgang til Nettselskapets nett, anlegg og andre installasjoner tilhørende Nettselskapet etter skriftlig tillatelse fra Nettselskapet og på den av Nettselskapet anviste måte. Anmodning om slik tilgang skal være skriftlig begrunnet, og Nettselskapet står fritt til å nekte eller gi tilgang, eventuelt til å gi tilgang på vilkår. Side 6 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

7 Bruk av arbeidsredskaper nær, ved og under Nettselskapets nett skal bare skje etter anvisning fra Nettselskapet, og på den av Nettselskapet beskrevne måte, slik at ulykker og skader på personer, ledningsanlegg og annet materiell kan unngås. Dersom sikringsarbeidet medfører urimelige merkostnader for Nettselskapet kan Nettselskapet kreve disse dekket av Innmatingskunden Flytting eller fjerning Nettselskapets nett kan flyttes, fjernes eller forandres dersom dette er en følge av offentligrettslig regelverk eller påbud av noe slag eller dersom Nettselskapet for øvrig finner dette formålstjenlig. Dersom aktiviteter som nevnt i 3.5.3, 2. ledd jevnlig medfører ulempe og/eller fare i tilknytning til Nettselskapets nett kan Nettselskapet pålegge Innmatingskunden å finne bedre tekniske løsninger. Kostnadene til dette dekkes av Innmatingskunden Tilknytning Spenningssetting Spenningssetting av PV-enheten kan ikke finne sted før etter at Innmatingskundens installasjoner skriftlig er meldt ferdigstilt til Nettselskapet, alle nødvendige offentligrettslige tillatelser for Tilknytningen er gitt og all dokumentasjon som nevnt i vedlegg 5 i Avtaleforholdet er overlevert og alle tester som kreves i eller med hjemmel i Avtaleforholdet er utført. Både dokumentasjonen og testene skal godkjennes av Nettselskapet. Anleggsbidrag eller andre kostnader som skal dekkes av Innmatingskunden skal betales før Spenningssetting finner sted. Det kan også stilles tilfredsstillende sikkerhet for beløpet. Nettselskapet kan kreve at det inngås koblingsavtale før spenningssetting Midlertidig tilknytning Før Nettselskapet gir tillatelse til Midlertidig tilknytning av PV-enheten, skal kravene i vedlegg 3, 4 og 5 være oppfylt. Nettselskapet avgjør i hvilken grad kravene er oppfylt før Midlertidig tilknytning finner sted. Midlertidig tilknytning skal i utgangspunktet vare i et år, men det er Nettselskapet som avgjør hvor lenge PV-enheten skal være Midlertidig tilknyttet. Midlertidig Tilknytning skjer på de vilkår som følger av Avtaleforholdet og på den av Nettselskapet beskrevne måte, med de modifikasjoner og endringer som Nettselskapet krever. Nettselskapet kan når som helst beslutte å forlenge den Midlertidige tilknytningen dersom kravene i Avtaleforholdet ikke er oppfylt. Nettselskapet kan, også når PV-enheten er Midlertidig tilknyttet, Utkoble PV-enheten dersom det foreligger brudd på kravene i Avtaleforholdet eller det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Innmatingskunden har ansvar for at leverandører av utstyr til PV-enheten, skal kunne foreta eventuelle justeringer og tilpasninger hvis driftsresultater fra perioden for Midlertidig tilknytning tilsier dette. Eventuelle kostnader med dette dekkes av Innmatingskunden Permanent Tilknytning Nettselskapet avgjør basert på erfaringer trukket av den Midlertidige Tilknytningen hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes og fra hvilket tidspunkt Tilknytningen skal anses som permanent. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 7 av 17

8 Permanent Tilknytning vil ikke finne sted før Avtaleforholdet er oppfylt Tilknytningsgebyr og Anleggsbidrag Ved Tilknytning til Nettselskapets nett og anlegg for øvrig, kan Nettselskapet beslutte at det skal betales Tilknytningsgebyr innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet kan i tillegg fastsette Tariffer for særskilte tjenester i samsvar med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet fastsetter Anleggsbidrag for å dekke kostnadene ved Tilknytning, eller ved forsterkning av Nettet eksisterende PV-enhet er tilknyttet, i samsvar med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Alle kostnader forbundet med etablering av PV-enheten dekkes av Innmatingskunden. PVenheten skal eies, driftes og vedlikeholdes av Innmatingskunden, hvis ikke annet er angitt av Nettselskapet. Nettselskapet kan kreve at hele eller deler av Anleggsbidraget eller andre kostnader som skal dekkes av Innmatingskunden innbetales til Nettselskapet før anleggsarbeidene igangsettes eller kreve at det stilles tilfredsstillende sikkerhet for beløpet. For det tilfellet at PV-enheten skal bygges av eller med medvirkning fra Nettselskapet kan Nettselskapet kreve tilsvarende garanti Innmatingskundens anlegg og drift Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de krav til spenningskvalitet og effektflyt som følger av Avtaleforholdet og de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler. Innmatingskundens bruk av egne installasjoner og uttak eller innmating av effekt må ikke virke forstyrrende for andre nettkunder, den tekniske drift av Nettet eller på annen måte være til skade eller sjenanse. Som forstyrrende bruk av Nettet regnes blant annet, men ikke begrenset til, Innmatingskundens negative påvirkning av forhold som medfører avvik i forhold til de krav til leveringskvalitet som Nettselskapet i henhold til gjeldende offentligrettslige regelverk er forpliktet til å overholde. Uønsket øydrift skal ikke finne sted. Nettselskapet kan nedlegge forbud mot, eller kreve utbedret eller endret, all bruk av PVenheten som ikke kan utelukkes å kunne medføre slik negativ påvirkning som beskrevet i de foregående avsnitt. Nettselskapet skal umiddelbart varsles om hendelser eller forstyrrelser i PV-enheten som ikke kan utelukkes å føre til at Nettselskapet får problemer med å oppfylle sine forpliktelser overfor andre kunder tilknyttet Nettet etter de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler. Nettselskapet kan, av tariff- og/eller driftsmessige hensyn, for øvrig innføre nye retningslinjer knyttet til reaktiv effekt i tråd med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet kan i denne forbindelse pålegge Innmatingskunden for Innmatingskundens egen regning å iverksette nødvendige tiltak. Side 8 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

9 Endring i Innmatingkundens PV-enhet eller bruken av denne, som ikke kan utelukkes at vil ha negativ innvirkning på Nettet, skal meldes til Nettselskapet før endringen iverksettes. Endringer som nevnt skal godkjennes av Nettselskapet før endringen finner sted. Dersom Innmatingskunden planlegger ombygging eller andre endringer som ikke kan utelukkes å ville kunne påvirke driften av Nettselskapets nett, skal Nettselskapet skriftlig varsles om dette før endringen foretas og før det søkes om eventuelle offentlige tillatelser. Endringer som innebærer økt innmatet aktiv effekt kan kun gjennomføres ved inngåelse av ny Rammeavtale. Innmatingskunden må i så tilfelle sende ny forespørsel til Nettselskapet i tråd med punkt 1.1 foran Tinglysning Rettigheter som Nettselskapet får eller erverver på eller over Innmatingskundens faste eiendom kan tinglyses på Nettselskapets bekostning. Innmatingskunden skal yte den nødvendige medvirkning Nominell spenning Nettselskapet har til enhver tid rett til å endre Nominell spenning i Nettet. I så tilfelle skal Nettselskapet bekoste nødvendig omlegging av PV-enheten, hensyntatt avskrivning og restlevetid. Dersom Nominell spenning endres for å møte Innmatingskundens behov, eller etter forespørsel fra Innmatingskunden, skal Innmatingskunden i tillegg til egne kostnader også dekke Nettselskapets kostnader innenfor de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler og Nettselskapets retningslinjer for øvrig. Dersom Innmatingskunden foretar andre oppgraderinger av eget anlegg i forbindelse med omlegging til annen Nominell spenning, skal Innmatingskunden selv dekke kostnadene til dette. 4. Driftskoordinering Innmatingskunden plikter i tråd med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk å gi Nettselskapet opplysninger av betydning for Nettselskapets driftskoordinering, herunder opplysninger om revisjonsarbeid og prognoser for Innmatingskundens innmating. 5. Drift og vedlikehold av PV-enheten 5.1. Overordnede prinsipper Innmatingskunden plikter å drifte og vedlikeholde PV-enheten i samsvar med Avtaleforholdet og det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet kan til enhver tid, uavhengig av om PV-enheten er Permanent tilknyttet eller ikke, foreta varslede og ikke-varslede tester, kontroller og målinger av PV-enheten. Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, skal for dette formålet til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til PV-enheten. Vedlegg 4 angir hvem som er eier av de respektive deler av nettet, anlegg og utstyr for øvrig, herunder tilknytningspunkter og koblinger, det vil si grensesnittet mellom Innmatingskundens nett og Nettselskapets nett. Den part som her angis som eier er ansvarlig for drift, vedlikehold og nødvendige oppgraderinger med mindre annet er særskilt avtalt. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 9 av 17

10 Feil og mangler som er av betydning for, eller ikke kan utelukkes å få betydning for Innmatingskundens forpliktelser overfor Nettselskapet, skal utbedres umiddelbart. Dersom Innmatingskunden forsømmer sine forpliktelser etter herværende bestemmelse, kan Nettselskapet foreta Utkobling på den i punkt 6 foreskrevne måte Relèvern og Relèplan Innmatingskunden skal følge Nettselskapets gjeldende retningslinjer og de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler for å hindre uønsket negativ påvirkning av Nettet. Innmatingskunden er ansvarlig for at det utarbeides Relèplan for PV-enheten. Reléplanen skal godkjennes av Nettselskapet, se vedlegg 5. Ved endringer i Nettet kan Nettselskapet skriftlig kreve at Innmatingskunden foretar og bekoster endringer i relèvern og oppdaterer Relèplanen. Den oppdaterte Relèplanen skal oversendes Nettselskapet uten ugrunnet opphold Vegetasjon og lignende Innmatingskunden plikter å fjerne vegetasjon og lignende som er eller ikke kan utelukkes å ville komme innenfor forskriftsbestemte sikkerhetsavstander fra de respektive ledningstyper og spenningsnivå, eller som på annen måte ikke kan utelukkes å ville vanskeliggjøre drift og vedlikehold av Nettet Svikt i Innmatingskundens drifts- og vedlikeholdsplikter Brudd på Innmatingskundens drifts- eller vedlikeholdsplikter som angitt i Avtaleforholdet kan medføre Utkobling med eller uten varsel, krav om erstatning fra Nettselskapet eller andre misligholdsbeføyelser. 6. Utkobling og Gjeninnkobling av anlegget 6.1. Innledning Kobling av Nettselskapets bryter i Tilknytningspunktet kan bare utføres av Nettselskapet eller den Nettselskapets bemyndiger, med mindre annet er særskilt avtalt i Avtaleforholdet. Nettselskapet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skade eller tap ved Utkobling eller Gjeninnkobling som er foretatt med hjemmel i Avtaleforholdet og på den i Avtaleforholdet foreskrevne måte Utkobling etter forutgående varsel Nettselskapet kan foreta Utkobling etter nærmere varsel dersom dette er nødvendig av hensyn til, blant annet men ikke begrenset til, ettersyn, vedlikehold, feilsøking eller feilretting, fornyelse, ombygging eller utvidelse av Nettselskapets eller andre nettkunders installasjoner. Utkobling kan også skje dersom det foreligger betalingsmislighold. Nettselskapet kan foreta Utkobling etter nærmere varsel dersom Innmatingskunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtaleforholdet. Ved planlagte Utkoblinger av anlegg skal Nettselskapet varsle Innmatingskunden på hensiktsmessig måte innen rimelig tid og senest 14 dager før Utkobling, slik at Innmatingskunden kan iverksette nødvendige tiltak for å forebygge negative virkninger av Utkoblingen. Side 10 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

11 Varsel om Utkobling medfører ingen plikt for Nettselskapet til å koble fra anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom. Ved Utkobling som følge av betalingsmislighold eller manglende sikkerhetsstillelse skal skriftlig varsel sendes til Innmatingskundens faktureringsadresse. Det skal fremgå av dette varselet: - At Utkobling kan unngås dersom utestående beløp gjøres opp innen 7 dager eller tilfredsstillende sikkerhet stilles innen 7 dager, og - hvilke kostnader som påløper ved Utkobling og Gjeninnkobling Utkobling uten varsel Utkobling uten nærmere varsel kan finne sted dersom det foreligger ikke uvesentlige brudd på Avtaleforholdet eller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler, eller dersom bruddet ikke kan utelukkes å medføre fare, driftsforstyrrelser eller erstatningsansvar for Nettselskapet. I følgende ikke-uttømmende tilfeller skal brudd på Avtaleforholdet alltid anses for å foreligge: Innmatingskundens nett, anlegg og utstyr forøvrig eller andre installasjoner kan medføre fare. Det foreligger brudd på Avtaleforholdets bestemmelser om spenningskvalitet og/eller effektflyt. Bruk kan medføre skade eller ulempe for Innmatingskunden, Nettselskapet eller andre nettkunder. Bruk medfører eller kan medføre brudd på Nettselskapets offentligrettslige forpliktelser. Det oppstår behov for seksjonering grunnet feilsøking i Nettet eller Innmatingskundens nett. Det foreligger pålegg fra Systemansvarlig. Det foreligger pålegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og/eller Det Lokale Eltilsyn (DLE). Utkobling kan også finne sted som beskrevet i vedlegg 3 underbilag 7. Dersom PV-enheten blir Utkoblet uten varsel, skal Innmatingskunden i etterkant varsles innen rimelig tid Utkobling som følge av offentlige pålegg og lignende Utkobling som følge av offentlige pålegg av enhver art er ikke å anse som mangler ved Nettselskapets ytelse, og gir ikke under noen omstendigheter rett til prisreduksjon eller økonomisk kompensasjon av annen art Gjeninnkobling av installasjon PV-enhet som er rettmessig Utkoblet av Nettselskapet, vil ikke bli Gjeninnkoblet før forholdet som betinget Utkoblingen er gjenopprettet og kostnader i forbindelse med Utkobling og Gjeninnkobling er betalt til Nettselskapet, samt at eventuelle forpliktelser til å innlevere dokumentasjon og/eller gjennomføre og få godkjent relevante tester er oppfylt. Ved sannsynlighet for fortsatt betalingsmislighold kan Nettselskapet som vilkår for Gjeninnkobling i tillegg kreve at Innmatingskunden stiller sikkerhet for fremtidig betaling, jfr. punkt 1.2 ovenfor. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 11 av 17

12 7. Måling 7.1. Måleutstyr Nettselskapet dekker kostnadene til, eier, installerer, drifter, kontrollerer og avgjør hva slags Måler, Måleromkobler og Målerterminal som skal benyttes for registrering av innmatet effekt til Tilknytningspunktet. Kostnader til øvrige deler av Måleutstyret dekkes av Innmatingskunden. Kravspesifikasjonene til Måletransformatorer bestemmes av Nettselskapet og fremkommer i vedlegg 3. Innmatingskunden har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av de deler av Måleutstyret som ikke eies av Nettselskapet. Dersom Innmatingskunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg til Måleutstyret, skjer dette for Innmatingskundens regning. Slikt måleutstyr kan bare tilkobles etter nærmere avtale med Nettselskapet, og skal ikke plasseres slik at Nettselskapets Måleutstyr kan bli påvirket. Måleutstyret plasseres på anvisning fra Nettselskapet og i tråd med kravene i vedlegg 3 underbilag 12, Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer og gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, skal til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til Måleutstyret. Måleutstyr skal dokumenteres som beskrevet i vedlegg Måleravlesning Måleravlesning skal finne sted som fjernavlesning innenfor rammen av Avtaleforholdet, det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk vedrørende Måling og Avregning og Nettselskapets retningslinjer forøvrig. Dersom fjernavlesningen er ute av drift, eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan Nettselskapet kreve at Innmatingskunden avleser og innrapporterer målerstanden til Nettselskapet innenfor de frister som angis av Nettselskapet. For det tilfelle at det ikke foreligger korrekt gjennomført Måleravlesning, uavhengig av årsak, kan Nettselskapet skjønnsmessig stipulere og fakturere Tariff (herunder Nettleie) for innmating. Ved denne vurderingen skal alle relevante forhold vektlegges, herunder men ikke begrenset til tidligere innmating i en tilsvarende periode under tilsvarende forhold, kontrollmålinger og lignende. Ved senere mottak av korrekt Måleravlesning skal Nettselskapet innenfor rammen av punkt 10 nedenfor korrigere i henhold til reell innmating. Dersom eksisterende system for fjernavlesning ikke fungerer eller ikke fungerer tilfredsstillende, eller ved mistanke om slik funksjonssvikt, skal Innmatingskunden umiddelbart opplyse dette til Nettselskapet Kontroll av Måleutstyret Måleutstyret skal vedlikeholdes og kontrolleres i henhold til Nettselskapets rutiner og prosedyrer for regelmessig kontroll og det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Kostnader til regelmessig kontroll skal dekkes av den som eier den respektive delen av Måleutstyret. Side 12 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

13 Ved mistanke om feil ved Nettselskapets Måleutstyr, kan Innmatingskunden kreve at Nettselskapet foretar kontroll av Måleutstyret. I så tilfelle skal Nettselskapet også foreta søk etter feilkoblinger, jordfeil og lignende. Kostnader i forbindelse med kontrollen dekkes av Innmatingskunden, herunder også Nettselskapets kostnader. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn +/- 3 %, skal kontrollen bekostes av den som eier den respektive delen av Måleutstyret. Eventuell etterfølgende korrigering av betaling med mer reguleres av punkt 8 nedenfor. Innmatingskunden informeres om feil på Måler når slik feil stadfestes. Resultater av slik målekontroll skal gjøres tilgjengelig for begge parter Feil ved Måleutstyr Dersom det konstateres feil ved Måleutstyret, eller ved mistanke om slike feil, skal Innmatingskunden uten ugrunnet opphold meddele dette til Nettselskapet Endringer i Måleutstyret Innmatingskunden skal ikke, uten at Nettselskapet har godkjent dette på forhånd, foreta endringer i eller bytte av Måleutstyr. Etter en slik endring skal Nettselskapet foreta kontroll av Måleutstyret før PV-enheten igjen Spenningssettes. Byttet/endret Måleutstyr skal dokumenteres som beskrevet i vedlegg Avregning, pris og betalingsvilkår 8.1. Innledning Prisen for Nettleie er gitt i den til enhver tid gjeldende Tariff for Nettselskapet, med tillegg av offentlige avgifter. Nettselskapets faktureringsrutiner, betalingsvilkår forøvrig og Tariff kan endres. Endringer kunngjøres ved publisering på Nettselskapets hjemmeside. Uenigheter omkring den til enhver tid gjeldende Tariff kan påklages til NVE. Ved forsinket betaling løper det forsinkelsesrente fra forfall i henhold til lov om renter ved forsinket betaling Avregning Avregning tar til fra tidspunktet for Spenningssetting. Måleverdiene som avleses i henhold til punkt 9 ovenfor gir grunnlaget for Avregning av Tariff og energiflyt i Målepunktet. Dersom målingen ikke skjer i Tilknytningspunktet, kan avregnet kvantum fastsettes til målt kvantum med et prosentvis tillegg eller fradrag som Nettselskapet beregner. Korreksjonsfaktor for Måling er angitt i vedlegg 4. Avregning av øvrige tariffledd og basis for disse, er angitt i Nettselskapets til enhver tid gjeldende tariffer slik disse er fastsatt innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Oppdatert informasjon vil normalt være tilgjengelig på Nettselskapets hjemmeside. I perioder hvor det uavhengig av årsak ikke er mulig å foreta korrekt avregning, kan Nettselskapet fakturere forskuddsvis basert på prinsippene for stipulert måleavlesning beskrevet i punkt 7.2. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 13 av 17

14 8.3. Avregningsfeil/målefeil Dersom det konstateres avregningsfeil, feil i avregningsgrunnlag eller andre feil knyttet til måledata, herunder men ikke begrenset til feil som skyldes feil ved Måleutstyr eller Måleravlesning som beskrevet ovenfor i punkt 7, skal dette umiddelbart meddeles den annen part. Innmatingskunden blir belastet eller godskrevet for feilaktig beregnet Tariff. Nettselskapet skal i den sammenheng ta hensyn til offentlige avgifter. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan ikke kreves ved feilvisning som er mindre enn +/- 3 %. Hvis en feil eller mangel ved Innmatingskundens anlegg har medført at Nettselskapets Måleutstyr har registrert feil mengde innmatet kraft, har Innmatingskunden ikke krav på tilbakebetaling av nettleie, energimengde og avgifter. Dette gjelder selv om det samtidig skulle ha oppstått eller vært tilstede en feil eller mangel i den delen av nettet som Nettselskapet svarer for. Oppgjør for avregningsfeil gjøres i utgangspunktet i forbindelse med Avregningen, men hver av partene kan kreve feilen avregnet på et tidligere tidspunkt. Feilaktig beregnet Tariff kan ikke kreves tilbakebetalt eller tilleggsbetalt for avregningsperioder som går mer enn tre år tilbake i tid, beregnet fra dato for opprinnelig betalingsfrist. For øvrig reguleres krav på tilbakebetaling og tilleggsbetaling av foreldelseslovens bestemmelser. Renter beregnes etter lov om renter ved forsinket betaling. Nettselskapet skal oversende korrigerte avregningsverdier til Nordpool Avregning ved oppsigelse Innmatingskunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen. Innmatingskunden er ansvarlig for å gi Nettselskapet adkomstmuligheter for avlesning av Måler samt for Utkobling av anlegget. Dersom Innmatingskundens anlegg overdras til ny kunde er Innmatingskunden ansvarlig for Tariff frem til Måleravlesning foreligger og den nye kunden har overtatt Innmatingskundens anlegg i tråd med Avtaleforholdets bestemmelser om overdragelse Ansvar for offentlige avgifter Dersom Nettselskapet blir avkrevet offentlige avgifter som Nettselskapet tidligere ikke har krevd inn på grunn av uriktige og/eller mangelfulle innmatingsopplysninger, feil opplysninger om forbruk eller andre feilaktige opplysninger fra Innmatingskunden, har Nettselskapet rett til å kreve refusjon fra Innmatingskunden Betalingsvilkår Faktura utstedes og forfaller til betaling i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner. 9. Mislighold Avtaleforholdet kan heves og PV-enheten Utkobles dersom det foreligger vesentlig mislighold på Innmatingskundens side. I tilfelle av slikt mislighold, skal Nettselskapet gi Innmatingskunden skriftlig varsel om dette samt opplyse at Avtaleforholdet kan heves og Utkobling finne sted dersom Innmatingskunden ikke retter opp misligholdet innen 14 dager. Side 14 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

15 Ved betalingsmislighold skal Innmatingskunden varsles skriftlig og gis en frist på 14 dager til å innbetale det utestående beløpet. Nettselskapet kan også kreve at Innmatingskunden innen samme frist stiller sikkerhet for fremtidige betalingsforpliktelser, jfr. punkt 1.2. Dersom betalingsmisligholdet deretter ikke er brakt i orden eller sikkerhet ikke er stillet innen fristens utløp, kan Utkobling finne sted. Utkobling og eventuell senere Gjeninnkobling skal skje på den i punkt 6 ovenfor beskrevne måte. Ved Utkobling løper det ikke egen varslingsfrist etter punkt 6.2 i tillegg til fristen etter herværende bestemmelse. 10. Erstatning og ansvarsforhold for øvrig Innledning En part er ansvarlig for skade og tap som uaktsomt påføres den annen part innenfor de til enhver tid gjeldende erstatningsrettslige prinsipper. Innmatingskunden er imidlertid erstatningsansvarlig uten hensyn til skyld for økonomisk tap som Nettselskapet blir påført overfor andre kunder og som er en direkte eller indirekte konsekvens av Innmatingskundens brudd på forpliktelsene etter Avtaleforholdet. Det samme gjelder for Nettselskapets eventuelle erstatningsansvar overfor uavhengige tredjeparter. Innmatingskunden plikter å ha forsikringsdekning for det til enhver tid mulige erstatningsansvar overfor Nettselskapet. Alle kostnader, herunder men ikke begrenset til KILE-kostnader, Nettselskapet påføres som følge av avbrudd som skyldes feil i PV-enheten skal dekkes av Innmatingskunden uten hensyn til skyld. Innmatingskunden er uten hensyn til skyld ansvarlig overfor Nettselskapet i alle tilfeller der kontraktsmedhjelpere benyttes Direkte skader og tap Partene er kun ansvarlig for direkte skade og tap. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår hos Innmatingskunden ved rettmessig Utkobling og eventuell Gjeninnkobling Indirekte skader og tap (følgeskader) Bortsett fra de unntak som følger av Avtaleforholdet, er Partene ikke ansvarlige for indirekte skader og tap som påføres den annen part, med mindre skaden er forvoldt ved forsett fra den skadevoldende parts side. Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes herunder, men ikke begrenset til: - tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning av strøm eller avledede produkter, herunder men ikke begrenset til grønne sertifikater, - tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, - tap som den skadelidende parts kunder har lidt, - tap som følge av skade på annet enn anleggseiers/brukers elektriske anlegg, skade på apparater, gjenstander eller annet som ikke har direkte sammenheng med det elektriske anlegget, eller - tap som følge av brannskader på bygninger mv. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 15 av 17

16 Nettselskapets tap som følge av erstatningskrav fra andre nettkunder, og som har en direkte eller indirekte sammenheng med Innmatingskundens brudd på forpliktelser iht. Avtaleforholdet regnes under enhver omstendighet som direkte tap. Det samme gjelder tap som følge av Nettselskapets eventuelle erstatningsansvar overfor uavhengige tredjeparter Medvirkning og tapsbegrensningsplikt Dersom Innmatingskunden har medvirket til eget økonomiske tap, direkte eller indirekte, skal Nettselskapets ansvar settes ned eller falle bort. Unnlatelse av å iverksette egnede sikkerhetstiltak kan medføre at eventuell erstatning nedsettes eller bortfaller i sin helhet. Partene har tapsbegrensningsplikt innenfor de til enhver tid gjeldende erstatningsrettslige regler Unnlatt oppfyllelse av varslingsplikt Dersom Innmatingskunden unnlater å varsle Nettselskapet om hendelser i eget nett, anlegg eller utstyr for øvrig som ikke kan utelukkes å føre til at Nettselskapet får problemer med å oppfylle sine forpliktelser overfor andre kunder tilknyttet Nettet etter de til enhver tid gjeldende offentligrettslige regler, og dette medfører at Nettselskapet må iverksette tiltak overfor andre nettkunder, skal Innmatingskunden holde Nettselskapet skadesløs. 11. Overdragelse Innmatingskunden kan ikke overdra Avtaleforholdet uten samtykke fra Nettselskapet. Ny eier er pliktig til å tre inn i Avtaleforholdet i sin helhet. Innmatingskunden er økonomisk og rettslig ansvarlig overfor Nettselskapet for alle sider ved Avtaleforholdet frem til ny eier tar over ansvaret. Nettselskapet kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtaleforholdet i sin helhet sammen med det elektriske anlegg Innmatingskunden er tilknyttet. 12. Konkurs Dersom Innmatingskunden går konkurs, eller på annen måte blir tatt under insolvensbehandling eller får alvorlig svekket kredittverdighet på andre måter, kan Nettselskapet heve Avtaleforholdet med umiddelbar virkning og foreta Utkobling uten varsel. Nettselskapet kan kreve at konkursboet uten ugrunnet opphold tar stilling til om det vil benytte sin rett til å tre inn i Avtaleforholdet med Nettselskapet. For øvrig får den til enhver tid gjeldende konkurslovgivning anvendelse i forholdet mellom Nettselskapet og Innmatingskundens konkursbo. Nettselskapet kan, dersom konkursboet trer inn i Avtaleforholdet, kreve at sikkerhet stilles i samsvar med punkt 1.2 foran. 13. Tvister Tvister om Tariffens utforming, beregningsmåte og pris kan påklages til NVE. Tvister om tekniske forhold kan påklages DSB. Tvister i anledning Avtaleforholdet skal, hvis ikke en av partene ønsker å bringe saken inn for de alminnelige domstoler, avgjøres ved voldgift. Dersom tvisten bringes inn for de Side 16 av 17 Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår

17 alminnelige domstoler, vedtar partene tingretten i Nettselskapets hjemfylke som rett verneting. For øvrig følger partene lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 7. juni 2005 nr Force majeure Partene er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse av avtalen i tilfelle av force majeure, herunder men ikke begrenset til krig, streik, lockout, naturkatastrofer, brann, utfall som skyldes klimatiske eller metrologiske forhold og lignende. Dersom en av partene ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen som følge av en force majeure situasjon som definert ovenfor, vil partenes forpliktelser etter avtalen suspenderes så lenge og i den utstrekning force majeure-situasjonen vedvarer. Dersom en av partene påføres utgifter som skyldes at den annen part er i force majeure, har vedkommende ikke krav på å få erstatning for sine utgifter. Dersom en part mener det foreligger et tilfelle av force majeure, skal den annen part varsles umiddelbart. 15. Oppsigelse og varighet Avtaleforholdet kan sies opp av begge parter, med 6 måneders skriftlig varsel, innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Dersom Innmatingskundens virksomhet skal legges ned eller innstilles på annen måte, kan Innmatingskunden si opp Avtaleforholdet med 3 måneders varsel. Oppsigelse av noen av partene, eller andre former for avvikling av Avtaleforholdet, får ingen betydning for Nettselskapets eventuelle tinglyste rettigheter til fremføring, drift og vedlikehold av Nettselskapets overføringsnett over Innmatingskundens eiendom/den eiendom Innmatingskunden disponerer. Oppsigelse av noen av partene, eller andre former for avvikling av Avtaleforholdet, gir likevel Nettselskapet rett til å rive anlegg eller installasjoner som eies av Nettselskapet. Kostnader til slik riving skal dekkes av Innmatingskunden. Vedlegg 2 - Tilknyttnings- og nettleievilkår Side 17 av 17

Vedlegg 2 - Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Vedlegg 2 - Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 2 - Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Formål Sammen med Rammeavtalen og øvrige vedlegg utgjør herværende

Detaljer

VILKÅR. Vedlegg 1. til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet

VILKÅR. Vedlegg 1. til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet VILKÅR Vedlegg 1 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet Vedlegg 1 - vilkår Utført av: AI

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l k å r f o r i n n m a t i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l

Detaljer

Vilkår for nettleie og tilknytning

Vilkår for nettleie og tilknytning Vilkår for nettleie og tilknytning for innmatingskunder LYSE NETTBEDRIFT September 2006 Dette heftet inneholder følgende: Tilknytningsvilkår for innmatingskunder Nettleievilkår for innmatingskunder Særskilte

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

6 AVREGNING, PRIS- OG BETALINGSVILKÅR Beregning og betaling av nettleie Endring i betalingsvilkår Avregningsfeil...

6 AVREGNING, PRIS- OG BETALINGSVILKÅR Beregning og betaling av nettleie Endring i betalingsvilkår Avregningsfeil... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENE... 3 2 AVTALEINNGÅELSE MV... 3 2-1 Avtaleinngåelse, avtaledokumenter mv... 3 2-2 Inngåelse av avtaler ved konkludent adferd... 3 2-3 Sikkerhetsstillelse og/eller oppgjør av

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. t i l k n y t n i n g s v i l k å r f o r n æ r i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s v i l k å r f o r n æ r i n g s k u n d e r EBLs anbefalte

Detaljer

Nettleievilkår for næringskunder

Nettleievilkår for næringskunder Nettleievilkår for næringskunder EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere,

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår. Vedlegg 2

Tilknytnings- og nettleievilkår. Vedlegg 2 Tilknytnings- og nettleievilkår Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett. Vedlegg

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet Kontrakt mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av sentralnettet I INNLEDNING Statnett er systemansvarlig og operatør av sentralnettet, både for de anlegg som Statnett

Detaljer

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL)

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) 1 A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) Disse standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet A/S Eidefoss ( heretter kalt nettselskapet)

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE (Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet)

PLUSSKUNDEAVTALE (Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet) PLUSSKUNDEAVTALE (Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet) mellom NØK Kraftlag på den ene siden og [Innmatingskunde] på den andre siden (i fellesskap Partene) (Rammeavtalen)

Detaljer

Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Distribusjonsnettet

Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Distribusjonsnettet Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Distribusjonsnettet mellom SULDAL ELVERK (Nettselskapet) på den ene siden og (Innmatingskunden) på den andre siden (i fellesskap Partene) (Rammeavtalen)

Detaljer

Nettleievilkår og tilknytningsvilkår for næringskunder

Nettleievilkår og tilknytningsvilkår for næringskunder Nettleievilkår og tilknytningsvilkår for næringskunder 1 NETTLEIE- OG TILKNYTNINGSVILKÅR FOR NÆRINGSKUNDER Innhold Nettleievilkår for næringskunder side 3 Tilknytningsvilkår for næringskunder side 13 Definisjoner

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

2 AVTALEINNGÅELSE MV.

2 AVTALEINNGÅELSE MV. Standard nettleievilkår for næringskunder Denne standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet Trøgstad Elverk AS (heretter kalt nettselskapet) sitt distribusjonsnett.

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv

Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv Nettselskap: Firmanavn: Organisasjonsnr.: Postadresse: Postnr./-sted: Kontaktperson: Telefon kontaktperson: E-post kontaktperson:

Detaljer

Nettleievilkår og tilknytningsvilkår for næringskunder

Nettleievilkår og tilknytningsvilkår for næringskunder Nettleievilkår og tilknytningsvilkår for næringskunder NETTLEIE- OG TILKNYTNINGSVILKÅR FOR NÆRINGSKUNDER Innhold Nettleievilkår for næringskunder... 3 Tilknytningsvilkår for næringskunder... 16 Definisjoner...

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER Gjeldende frå 01.03.2003 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 3 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE... 3 3 PERSONOPPLYSNINGER... 3 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER 1 PARTENE I STRØMAVTALEN Strømavtale inngås direkte mellom Bydrift som leverandør av tjenester og strømkunden som bruker av tjenester. Ektefeller hefter

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89

REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89 REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89 1. Partene 2 2. Avtaledokumenter 2 3. Kort beskrivelse av avtaleforholdet 3 4. Identifikasjon, omfang og beskrivelse av installasjon 3 Vedlegg 1 - Definisjoner

Detaljer

Avtale. Nettavtale. mellom. Lyse Elnett AS (Lyse Elnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Regionalnettet. Lyse Elnett AS XXX

Avtale. Nettavtale. mellom. Lyse Elnett AS (Lyse Elnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Regionalnettet. Lyse Elnett AS XXX Avtale Avtale mellom Lyse Elnett AS Referanse XXX og Dato Side xxx 02.06.2017 1 av 11 Nettavtale mellom Lyse Elnett AS (Lyse Elnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Regionalnettet Lyse

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn BESØKSADRESSE Storgt. 159 b 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 815 33 933 TELEFAKS 35 55 65 02 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST kundeservice@skagerakenergi.no

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS PLUSSKUNDEAVTALE mellom [Navn kunde] i Tilknytningspunkt [Måler ID] og Lyse Elnett AS ARKIVREFERANSE LYSE: [fylles inn] SAKSNUMMER: [fylles inn] DOKUMENTNUMMER: [fylles inn] Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv

Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv Nettselskap: Firmanavn: Organisasjonsnr.: Postadresse: Postnr./-sted: Kontaktperson: Telefon kontaktperson: E-post kontaktperson:

Detaljer

NETTLEIEVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT

NETTLEIEVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn BESØKSADRESSE Storgt. 159 b 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 815 33 933 TELEFAKS 35 55 65 02 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST kundeservice@skagerakenergi.no

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. 1 Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR NÆRINGSKUNDER M.V.

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR NÆRINGSKUNDER M.V. POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn BESØKSADRESSE Storgt. 159 b 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 815 33 933 TELEFAKS 35 55 65 02 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST kundeservice@skagerakenergi.no

Detaljer

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske anlegg som er næringsdrivende, offentlige

Detaljer

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Transportavtale. for. import av kraft på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN)

Transportavtale. for. import av kraft på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN) Transportavtale for import av kraft på utenlandsforbindelsen til Russland mellom Statnett SF (Statnett) og NN (NN) I INNLEDNING Statnett er i brev av 21.12.2010 fra Olje- og Energidepartementet tildelt

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse)

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse) PLUSSKUNDEAVTALE mellom (Nettselskapet) og Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse (målepunkt-id) (anleggsadresse) 1 Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet

Definisjoner. Vedlegg 1. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Definisjoner Vedlegg 1 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet Vedlegg1 - Definisjoner Utført

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

NETTLEIEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V.

NETTLEIEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn BESØKSADRESSE Storgt. 159 b 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 815 33 933 TELEFAKS 35 55 65 02 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST kundeservice@skagerakenergi.no

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS)

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME levert av Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) 1 OM LEVERINGSVILKÅRENE 1.1 AVTALE OM FJERNVARMELEVERANSE (Avtalen) regulerer rettigheter og forpliktelser som BVS og kunden

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale om. om kraftutveksling på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN)

Avtale om. om kraftutveksling på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN) Avtale om om kraftutveksling på utenlandsforbindelsen til Russland mellom Statnett SF (Statnett) og NN (NN) I INNLEDNING Statnett er i brev av 21.12.2010 fra Olje- og Energidepartementet tildelt konsesjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 Side1av15 Vedlegg 12 Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

EBLs Nettleieavtale og tilknytnings vilkår for næringskunder. EBLs standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning næringskunder

EBLs Nettleieavtale og tilknytnings vilkår for næringskunder. EBLs standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning næringskunder EBLs standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning næringskunder 1 EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Definisjoner. Vedlegg 1 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder er Vedlegg 1 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder ÅPENT Utført av: ROLJOS Godkjent av: BJATUF Gjelder fra: 2011-04-01 Dok.nr.:

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Vilkår for nettleie og tilknytning

Vilkår for nettleie og tilknytning Vilkår for nettleie og tilknytning For næringskunder Januar 2007 Foto: Getty Images Lyse Elnett AS sørger for levering av strømmen frem til boliger og næringsliv. Overføring av energi over linjenettet

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 Standard Tilknytningsvilkår STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR...1 STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR...2 1 GENERELT...2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING...2 2 1 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV TILKNYTNINGSAVTALE...2

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer