Hvorfor ble det folkeavstemning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor ble det folkeavstemning?"

Transkript

1 98 OM FOLKEAVSTEMNINGER Il Hvorfor ble det folkeavstemning? Hvorfor er det blitt avholdt 33 landsomfattende folkeavstemninger i de fem nordiske landene? Av særlig interesse er de såkalte frivillige folkeavstemningene, der flertallet av politikerne tilsynelatende abdiserer. Men til tross for åpning for folkets direkte deltakelse, har politikerne mange muligheter til å påvirke folkeavstemningsresultatet i ønsket retning; gjennom valg av voteringstema, antall alternativer, tidspunkt for avstemningen, mulige kabinettspørsmål til folket m.m. Et frivillig referendum vil i varierende grad framstå som frivillig. Om det tidligere har vært avholdt folkeavstemning over et tema, eller det har blitt gitt løfte om folkeavstemning, vil bordet lett kunne fange. Den norske forbudsavstemningen i 1919 og folkeavstemningen i 1972 gav således utgangspunkt for nye folkeavstemninger. For å sitere utenriksminister Arnold Ræstad: «[...]det, som folket har bundet, kan kun folket løse igjen.»39 Bakgrunnene for folkeavstemningene i 1919 og i 1972 har for øvrig fellestrekk med bakgrunnen for den svenske kjernekraftavstemningen. Kravet om folkeavstemning kom opprinnelig fra et mindretall som følte at det ville bli overkjørt uten folkeavstemning. Folkeavstemning var et mindretallsvåpen diktert ut fra sakstaktiske motiver. Men om det utelukkende hadde fungert som et mindretallsvåpen, ville det aldri blitt flertall for folkeavstemning. I tillegg kom at det regjeringsbærende eller dominerende partiet var splittet og grep til folkeavstemning som et meklingsinstrument mellom to stridende fløyer. I dette tilfellet var det ikke saks taktiskemen partitaktiske - motiver som var de sentrale. Det var datidens største parti, Venstre, som i realiteten avgjorde at det skulle bli folkeavstemning i Tilsvarende var det Arbeiderpartiet som gav klarsignal til folkeavstemning om norsk medlemskap i EF, og det var de svenske sosialdemokratene som gav det avgjørende grønne lyset for kjernekraftavstemningen i Både i striden om forbudet, i EFÆU-saken og i kjernekraftspørsmålet var det sterke mindretall som følte seg utfordret av partiledelsens standpunkt. Uenighet i sak ble mildnet ved enighet om at det skulle være folkeavstemning. Løftet om folkeavstemning kunne få den fløyen 39 Uttalelsen falt i 1922 og er sitert fra Fuglum (1995:390).

2 FOLKEA VSTEMNlNGER I NORDEN 99 som ble nedstemt, til å slå seg til ro med at partiets vedtak i en viss forstand var et midlertidig vedtak. Det endelige og siste ordet hadde velgerne. Behovet for folkeavstemning som meklingsinstrument kan føles særlig påtrengende når en valgkamp er under oppseiling, som kan flombelyse splittelsen med trusler om velgerlekkasjer. Det splittede partiet kan dessuten hevde at den aktuelle saken kan fjernes fra valgkampen, da det i denne saken skal være en særskilt votering, en folkeavstemning. En tredje funksjon - ved siden av mindretallsvåpen og meklingsinstrument - kan karakteriseres som lynavlederen.40 Løftet om folkeavstemning kan rense luften for beskyldninger om overgrep og manipulasjon. Det er jo folket i valg som selv skal avgjøre saken. Ved å fjerne den endelige beslutningen fra partipolitisk kjekl og legge saken i velgernes hender, blir dessuten beslutningen gitt en legitimitet, som kan legge saken død for lang tid framover. La oss nærmere illustrere folkeavstemningens funksjon som mindretallsvåpen og meklingsinstrument - og også lynavleder - ved i noe større detalj å ta utgangspunkt i bakgrunnen for den norske EFavstemningen i Bakgrunnen for den norske EF-avstemningen Ved den positive uttalelsen om folkeavstemning som den utvidede utenrikskomiteen avgav 12. april 1962, ble det lagt bindinger for framtiden: det ble gitt et løfte om folkeavstemning, som det var vanskelig å løpe fra ved senere korsveier.41 I 1972 var det f.eks. et enstemmig Storting som stilte seg bak loven om folkeavstemning. 40 Bjørklund (1982b). 41 Alle medlemmer i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen var på tvers av partiskiller enige om at det var viktig for Stortinget ved den endelige avgjørelse om norsk medlemskap i Fellesmarkedet å ha best mulig kjennskap til hvordan det norske folk så på saken. Representanter fra Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet hadde en felles uttalelse: <<Disse medlemmer mener at det [folks syn] best kan bringes på det rene ved en rådgivende folkeavstemning.>> Høyres komitemedlemmer hadde en annen formulering: <<Meget taler for at dette [folks syn] konstateres ved en rådgivende folkeavstemning.>> (Innstilling Stortinget nr. 165, , s. 330.) Altså en liten nyanseforskjell, som i realiteten betydde lite siden det var et klart flertall som ubetinget sluttet opp om folkeavstemning.

3 100 OM FOLKEAVSTEMNINGER Norsk medlemskap i det som den gang het Fellesmarkedet ble for første gang aktualisert ved at britene i 1961 søkte om medlemskap. Søknadsdatoen var 31. juli 1961, og dagen etter hadde Dagbladetsom redaksjonelt var mot medlemskap - en lederartikkel som stilte krav om en rådgivende folkeavstemning. Avisen gjengav samtidig et intervju med Venstres daværende partiformann Bent Røiseland, som gav en litt nølende tilslutning til kravet om folkeavstemning. Dagbladets daværende redaktør Helge Seip kunne som motstander av medlemskap betrakte folkeavstemning som et mindretallsvåpen. For Venstre derimot, som splittet parti, kunne folkeavstemning fungere som et meklingsinstrument, skjønt saken på dette tidspunktet var så ny at det var umulig å snakke om et parti med sterke meningsfronter. De to partiene som var å oppfatte som klare motstandere av fullt medlemskap, Senterpartiet og det nystiftede Sosialistisk Folkeparti, stilte derimot under valgkampen 1961 ikke krav om folkeavstemning. De var interessert i å gjøre Europa-spørsmålet til en valgkampsak, og et løfte om folkeavstemning ville gi et galt signal. Senterpartiet nevnte for øvrig under valgkampen muligheten av nyvalg, og henviste i den sammenheng til et hvilende grunnlovsforslag om oppløsningsrett som partiet støttet. Etter valget ble det imidlertid nye toner. Senterpartiet holdt oppe både muligheten for folkeavstemning og tanken om nyvalg.42 Sosialistisk Folkeparti tok et entydig standpunkt for folkeavstemning og brukte uttrykk som at uten folkeavstemning begikk man «et overgrep mot demokratiet». 43 Arbeiderpartiet avgjorde i realiteten om det skulle være folkeavstemning. Innbitte medlemskapsmotstandere i partiet var åpenbart for folkeavstemning, uten at de markerte seg så sterkt. Mange ledende personer i partiet var lenge motstandere av eller svært skeptiske til folkeavstemning. Saken var for komplisert, og en folkeavstemning var en invitasjon til demagogi. Partiets leder, statsminister Einar Gerhardsen, uttalte også at saken var uegnet til folkeavstemning, 42 I en uttalelse fra Senterpartiets sentralstyre 5. mars 1962 var de to alternativene likestilte: <<FØr endelig vedtak om tilknytningsform og vilkår treffes, må derfor saken forelegges folket, enten ved nyvalg eller ved folkeavstemning.>> 43 I en uttalelse fra SFs landsstyre datert oktober 1961 stod det: <<SF vil se det som et overgrep mot demokratiet om en så viktig og alvorlig sak blir presset gjennom uten at folket er informert og spurt ved folkeavstemning.»

4 FOLKEAVSTEMNINGER I NORDEN l 0 l men han holdt samtidig en dør åpen. For partiformann Gerhardsen syntes folkeavstemning å framstå som et egnet meklingsinstrument for et parti som var splittet. På sentralstyremøtet i november 1961 reiste statsministeren ifølge protokollen «spørsmålet om hvorvidt vårt parti skal erklære at vi ikke ville motsette oss en rådgivende folkeavstemning».44 Uttalelsen gav uttrykk for at partiet var presset og på vikende front overfor de som stilte krav om folkeavstemning. En gruppe i partiet strittet imot, men kom i mindretall. Et flertall i sentralstyret gav 9. april støtte til folkeavstemning, og dagen etter kom et enstemmig vedtak fra stortingsgruppa.45 Arbeiderpartiet hadde dermed avgjort at det skulle være folkeavstemning. Folkeavstemning framstod utvilsomt ikke som noen ideell løsning. Ulike fløyer hadde stått mot hverandre. I den beslutningsprosessen som endte med enstemmighet i stortingsgruppa hadde Einar Gerhardsen spilt en sentral rolle. Han stod tilsynelatende mellom fløyene. Liksom folkeavstemningsmotstandeme sa han at folkeavstemning var uegnet, men han gav samtidig konsesjoner til tilhengerne ved nærmest å si at Arbeiderpartiet gir seg etter press.46 Åpenbart var det også fordeler ved en beslutningsvei via folkeavstemning; et løfte om folkeavstemning kunne iallfall midlertidig lette trykket innad i partiet. Folkeavstemning var et meklingsinstrument for et splittet parti. Løfte om folkeavstemning synes også å ha kunnet fungere som en lynavleder som kunne rense luften for beskyldninger. En parallell ble trukket mellom EF-spørsmålet i 1962 og Norges innmelding i NATO i Fra NATO-motstandere hadde Arbeiderpartiets ledelse blitt møtt med beskyldninger om en udemokratisk saksbehandling. Innmeldingen hadde skjedd med en kuppartet hastighet; motstanden hadde blitt kneblet, het det. Nå gjentok historien seg. Som 44 <<Han reiste også spørsmålet om hvorvidt vårt parti skal erklære at vi ikke ville motsette oss en rådgivende folkeavstemning, når vi på grunnlag av det forhandlingsresultatet som kan oppnåes, skal ta stilling til medlemskap eller annen form for tilslutning» (APs sentralstyremøte 27. november 1961). 45 Mindretallet i sentralstyret bestod av Trygve Bratteli, Haakon Lie, Rakel Seweriin og Olav Larssen. 46 I trontaledebatten 24. oktober 1961 uttalte Einar Gerhardsen at en sak som Fellesmarkedet neppe ville være egnet for folkeavstemning, men <<[... ] dersom det utvikler seg slik at de andre politiske partier mener det er forsvarlig og riktig å gå til en rådgivende folkeavstemning, vil jeg tro at Arbeiderpartiet for sitt vedkonunende også vil slutte opp om det>> (Stortingstidende :121).

5 102 OM FOLKEAVSTEMNINGER politisk gruppering var dessuten NATO-motstanderne aktive i De utgjorde en kjerne i det nystiftede partiet Sosialistisk Folkeparti, som nå agiterte for folkeavstemning og mot medlemskap i det som da het Fellesmarkedet. En tanke var at dersom Arbeiderpartiet gav et løfte om folkeavstemning, ville motstandernes retorikk bli maktesløs. Det var ikke politikerne, men folket selv som skulle «selge sitt eget land». Uansett utfall ville dessuten en folkeavstemning inngi beslutningen en legitimitet, som kunne skape ro rundt saken for framtiden. Det ville ikke bli noen repetisjon av striden om norsk NATO-medlemskap med stadig tilbakevendende beskyldinger om overgrep og manipulasjon. «Folkeflertallet får vi bøye oss for,» uttalte Einar Gerhardsen i en l. mai-tale like etter vedtaket om folkeavstemning. 47 I diskusjonen om folkeavstemning i 1962 kom det dessuten fram beveggrunner uten taktiske overtoner. Folket stod overfor et viktig veivalg, og for å få oppslutning om det endelig standpunktet var det viktig at ingen følte seg overkjørt. En folkeavstemning hadde evnen til å inngi utfallet av beslutningen legitimitet, slik at folk ville bøye seg for avgjørelsen. Når alle hadde mulighet til å delta, ville det bli lettere å akseptere utfallet av avstemningen. Slike tanker hadde Høyres stortingsrepresentant John Lyng eksponert så tidlig som ved partilederdebatten i september Vi har til nå utelukkende sett på meningsutvekslingen innenfor partiene - det var jo partiene som til sjuende og sist skulle ta avgjørelsen om folkeavstemning. Men også andre grupperinger gjorde seg gjeldende i diskusjonen om folkeavstemning. Deler av den ad hocorganiserte EF-motstanden stilte f.eks. krav om folkeavstemning med slagordet: «Spør folket». En slik aktivitet gjorde nok politikerne mer lydhøre overfor folkeavstemningskravet. Stein Rokkan har framhevet den korporative kanalens betydning for valget av folkeavstemning. Det var umulig å forhandle seg fram 47 Adresseavisen Lyng rettet kritikk mot regjeringen fordi stortingsvalget måtte gjennomføres uten at velgerne kunne ta stilling til den viktigste sak som skulle avgjøres av det Storting de nå skulle velge. «Sett at det kommer til å vise seg en dyp og bred meningsforskjell om vår stilling til Fellesmarkedet innen det nye Stortinget eller innen store grupper av befolkningen eller store yrkesgrupper, bør man da ikke overveie andre utveier for å gi de stemmeberetttigede mulighet for å øve innflytelse på den endelige avgjørelse i saken» (Adresseavisen ). Denne uttalelsen av Lyng gikk ofte igjen i diskusjonen om folkeavstemning.

6 FOLKEAVSTEMNINGER I NORDEN l 03 til enighet i organisasjonskanalen siden bønder og fiskere stod steilt imot medlemskap, derfor tok beslutningen veien om en folkeavstemning.49 Det historiske hendelsesforløpet rundt folkeavstemningskravet står imidlertid i strid med Rokkans antakelse. Da Stortinget 12. april 1962 gikk inn for folkeavstemning, var ikke bondeorganisasjonenes standpunkt entydig negativt.5 Fiskernes organisasjoner hadde heller ikke gitt uttrykk for at et medlemskap umiddelbart måtte forkastes. Sett med utgangspunkt i folkeavstemningene i 1972 og 1994 faller det imidlertid lett å si at bønder og fiskere nedla veto og blokkerte forhandlingslinjen i den korporative kanal. Skal vi imidlertid søke etter betingelsene for at det ble gitt grønt lys for folkeavstemning, må vi gå til EF-stridens første runde i 1962, og på det tidspunktet var ikke primærnæringsorganisasjonene massivt mot medlemskap. Bakgrunnen for EF-avstemningen var det sterke engasjementet blant motstandere av medlemskap, som avdekket et splittet folk. Dessuten stilte innbitte EF-motstandere krav om folkeavstemning, strategisk motivert ut fra tanken om folket som siste skanse. Men folkeavstemning ble noe mer enn et krav fra et mindretall. Det var folkeavstemningens funksjon som et meklingsinstrument, som gav det nødvendige flertall i Stortinget for folkeavstemning i 1962, på et tidspunkt da det på ingen måte lå i lufta at det skulle være folkeavstemning ved innmeldinger i EF. Slike avstemninger hadde ennå ikke forekommet i noe land. Også i Danmark var medlemskap et aktuelt alternativ på denne tiden. I Folketinget var flertallet for medlemskap større enn 5/6, og dels derfor føltes det ikke påkrevd med folkeavstemning. Mye taler for at folkeavstemning ikke ble oppfattet som et realistisk alternativ i Danmark i Det norske signalet om folkeavstemning i 1962 var således ingen refleks av andre lands handlings trekk. 49 <<The issue of entry could not be sol ved through corporate bargaining: one of the partners (i.e. the leagues of the fishermen and of the farmers) had imposed a veto. The altematives were open violence or resort to the other channel: the legitimation of decisions through the one-citizen, one-vote plebiscite» (Rokkan 1975:218). 50 Formannen i Norges Bondelag, Hallvard Eika, ble for eksempel regnet for å være tilhenger av medlemskap i Også i staben i Landbrukets Sentralforbund var det de som talte for medlemskap. Offisielt tok ikke Norges Bondelag og Landbrukets Sentralforbund stilling til medlemskap, men stilte i en fellesuttalelse næringspolitiske krav. Norges Bonde- og Småbrukarlag gikk derimot mot medlemskap i 1962 (Bjørklund 1982a).