KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse 63 Revisjonsberetning 87

2 2

3 3 DEL 1 HOVEDOVERSIKTER Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordelt slik: Sektor 10 Rådmannens stab Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 11 Økonomi Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 2 Oppvekst - Barnehage Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 3 Helse og sosial Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 4 Kultur Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 5 Teknisk Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 52 Krs. Eiendom Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 6 Organisasjon Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 7 Oppvekst - Skole Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 9 Frie innt., renter mv Netto drift T O T A L T

5 5 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

6 6 Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 10 Rådmannens stab Smart Cities Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Sum sektorer: 10 Rådmannens stab Sektorer: 11 Økonomisektor Moderniseringsprosjektet samlebevilg Tidreg web Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Utvidelse kirkegårder BMS - Datavarehus Takseringsmodul Sum sektorer: 11 Økonomisektor Sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage Ombyggingstiltak-barnehager Bygningsmessige investeringstiltak Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Ny Møllestua bhg, oppstart Søm barnehage-bygg Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart Kongsgård flyktningebarnehage, utbed Sum sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial Oppussingspenger UH enheter Strømme felles stua inventar/utstyr IT- utgifter hs-sektoren Kjøkkenservice - i Inventar/utstyr sykehjem Trygghetsalarmer Oppussing dagsenter Huset Inventar Kløvertun Carport, sonekontorer 3 plasser Gyldengården HS senter Hjelpemidler - kort tid Inventar omsorgsboliger Presteheia Etablering av Valhalla kortidshjem Radiosentralen v/legevakta Inventar Storebølgen Inventar Ringåsen bolig Beredskap *Bil til eldretjenesten avsluttet Bil til hjelpemiddelsentralen Oppussing Vågsbygdtunet Strømme Senter ombygging Straks tiltak Stener Heyerdahl Straks tiltak Kongsgård omsorgstjenes Etablering av Undervisnings sykehjem Kjøp av ny bil til Transportsentralen

7 7 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Kjøp av 2 biler flyktningetjenesten Gyldengården Inst.sektor3-ekstraord Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur AMU-tiltak kultursektoren *Vågsbygd kulturhus, bibliotek, avsl 2. t *Vågsbygd kulturhus, fritid- avsluttet 1. t *Vågsbygd kulturhus, kulturskolen, avsl *Musikkbinger, kjøp av 3 binger - avslut Sjøfartsmonument Montering av veggmosaikk fra Rajshah Felles biblioteksystem i Kristiansand k Kjøp av bil Biblioteket (2011) Overlys i Vågsbygd bibliotek *Ny bil Fritid vest (2010) - avsluttet 1. ter Karrus idrettspark lager *Prosjektering Iddaområdet - Møllevan Kongsgårdbanen garderobebygg, gara Nytt løpedekke på Stadion Odderneshallen opprusting/vedlikehol *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Hånnibanen ny kunstgressbane Vardåsbanen Utvidelse av speedwaybanen *Prestheia-banen, garderobeanlegg Idrettsanlegg rehabilitering/oppgraderi *Vardåsbanen - utstyr, avsl 1. tert Opprusting av Gimlehallen Flekkerøy idrettsanlegg, asfaltering Havlimyra ungdomsskole Roligheden gård (barnehage) Brannsikring, Samsen Odderøyhallen, oppgradering Svømmehallen,Elvegt Musikkens hus, rytmisk rom Ishall, Idda Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk Forprosjekt parkering under øvre- og n Tilskudd større vei Arbeidsplan husholdningsren. diverse Miljøsikring Holskogen, Industri Tangenmasser - industrideponi ( Arbeidsplanen vei Leskur/busslommer km soner, humper Trafikksikkerhetstiltak Utvidet kommunal vei, Strandveien Gyldenløvesgt. - fortau St. Hansgt. kantstein Fortau Slettheiveien Forkjørsveier Vardåsveien skilting Utarbeidelse Miljøkryss Kvadraturen G/S Odderhei Platå Snøtining Henrik Wergelandsgt Forkjørsregulering Slettheia (33400) Støyskjerm Nikkelveien

8 8 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sykkelparkering Kirkegata Hellemyrbakken 10 støyskjerm Alkeveien - frisiktsone Fortau - Linerlebakken (33300) Øvre Slettheia g/s vei (33400) Handlingsplan støy Alternativ transportforvaltning Gangbro Dønnestad, prosjektering/gru Forlengelse av Lindeveien Gangbro Foss-Drangsholt Vei og gatebelysning Posebyen, nytt veilys St. Hansgt. veilys Østre Strandgt/Kongensgt nytt veilys Gyldenløvesgate veilys Søm terrasse veilys rehab Breimyrkollen/Breimyråsen - nye veily Korvettveien nytt veilys Topdalsvn RV, fradeling veilys KIV/SVV Lovisenlund skole nye veilys Øvre Slettheia skole - nye veilys langs OPS øst Retailpark - vei Eidet CL felt Sørlandsparken Undergang v/barselvann Sørlandspark Tangen infrastruktur Fortau Stemmane og ny gang og sykke Eidet trinn Lauvåsen B Dvergsnes B2/B3 (Catrine) Nygårsstien Arbeidsplan vann Kvernhusheia PS strømaggregat Brønnstykket -Grim Torv ny vannlednin Høyetun HB - vann Nedre Lundsvei utskiftning vannlednin Hovedplan vann Randesund ind. pumpestasjon Marviksveien Seilingshøyde Kyrresund Østerøya, reh Søm Terrasse rehabiltering vann St. Hansgt. vann Ægirsvei vannledning Eigevann MS vann Haslevollen vann Holskogkilen, rehabl. vannledning Ravnåsveien vannledning Åsveien vannledning Bergtoras vei vann Silokaia/Jernbanebroa vannledning Fidjekilen vann Eg/Krogveien vann Kuholmsveien vann Gransangerveien 10. 0v. pr Setesdalsveien omlegging Hamreheia vannledning Kongsgårdheimen vannledning Volleåsen HB - ventilhus vann Lahelle vannmåler Sødal Terrasse pumpehus riving

9 9 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Jaktoddveien vannledning Tygesons Minde (Gamle Lundsbro) va Leirdalen vannledning Tinnheiveien vannledning Skyllingsheia reh vann Hånes vannbasseng (34502) Sømslia vann (34502) Langemyrledningen vann (34502) Vågsbygd Ringvei vannledning (34502) Vågsbygdveien vannledning (34502) Overvåkingsanlegg vann (34502) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Kongensgt. reh vann Kartheia - vann (34502) Skolegården på "Katta" - vannledning ( Bjørndalsheia - vann (34502) Sømskleiva - vann (34502) Vann - Rehabilitering Agder Alle ( Saneringsplaner - vann (34502) Skanning kommunalt.arkiver (34502) Kuholmsbukta vann (34502) Overvåkingsanlegg Høydebasseng Flekkerøy Utskifting Rossevannsledningen Torsvikheia høydebasseng Utvidet vannbehandling Rossevann Strømme Vannforsyning Rossevannsledning - Fiskå/Lumber Basseng Lauvåsen med tilknytning til Hovedledning Hånes - Lauvåsen Vannledning Torridal, samarbeid m. fje Svanedalsheia høydebasseng ( V6-V7 Vannledning Torridal (34502) de Hannevika - Rossevannsledn. (34502) Over Topdalsfjorden - omlegging vannl Vige - Kongsgård vannledn(34502) Strømme og Torsvik PS (del av Reservevannf. Øst for Topdalsfj. ( Arbeidsplan avløp Koboltveien reh kloakk N. Skudevik pumpestasjon og sjøledni Hovedplan avløp Overløp sentrum Hamresanden avløp, Østerøya - Hustufta, reh avløp Kuholmsveien, bidrag pumpestasjon Søm PS Kuholmsveien separering Modellering av avløpsnett Marviksveien - avløp Salbostad PS kl Søm Terrasse kl Artillerivollen overvann kl Gimleveien kl St. Hansgt. kl Ægirsvei separeromg kloakk Auglandsbukta kl Grim -Mølla, overvannsledning kl Haslevollen kl Holskogkilen, ny pumpestasjon kl Konsul Wildsvei, sanering kloakk Ravnåsveien, rehabilitering kl

10 10 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Setesdalsveien sanering kl Eg/Krogveien avløp Kongensgt Gransangerveien 10 ov-problem Gemini VA -endre høydedata Saneringsplan Bergtoras vei kloakk Hemningsvannet kloakk Hamreheia kloakk Strandpromenaden kapasitetsproblem Asperøyveien PS kloakk Tollbodgt overvann Vågsbygd Ringvei overvann Bjørnebakken overvannsledning Skyllingsheia reh kloakk Kvadraturen rørinspeksjon avløp Fiskåtangen overvann NO DIG - avløp (35301) Bjørndalsheia avløp (35301) Sømslia avløp (35301) Kuholmsbukta avløp (35301) Kvadraturen TV - inspeksjon avløp ( Lundsbroa overløp endringer (35301) Snorres gt SP avløpsledning (35301) Slettheia - E-39 avløp (35301) Idda overløp (35301) Gimletun barnehage OV reh Klimatilpasning/Korttidsnedbørmåler Kartheia - avløp (35301) Sømskleiva - avløp (35301) Avløp - Rehabilitering Agder Alle ( Årekjerret - avløp (35301) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Utskifing av pumper Avløpsvann Flekkerøy - kjemisk rensin Nedleggelse av Korsvik kloakkrensean Ny sentrifuge Odderøya Kjære brygge pst og ledn (del av Sentrifuge Bredalsholmen pst og ledn Sjøledning (del av prosj Flekkerøy Hovedkloakk pst (del Sekundær rensing, Odderøya Tilbakeslagssikring i avløpspumpesta Vågsbygdveien, Trekanten - omlegging Kjøp av transportmidler/maskiner Etablering av sonestasjon, Dalane, Flomdemping Bånetjønn Flomsikring Auglandsbekken Ombygging av dam Bånetjønn (36005) Forsterkning/ombygging av Grotjønnda Forprosjekt bro over Ålefjærfjorden Kart ajourhold Teknisk utstyr Oppmålingsvesenet Miljøbyprosjekter Brannsikring av Posebyen Miljøbyprosjekter v. parkvesenet Turløype Prestebekken Turvei Auglandsdalen Sjøbodvigen friområde Nærmiljøtiltak Suldalen Karantenemuren Odderøya Renovering Grimsbekken

11 11 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Renovering salamanderdammer Fredriksholm festning Arbeidsplan nærmiljø Blomstrende Kristiansand Opprusting i kvadraturen Forebyggende tiltak Forebyggende lekeplasser Diverse nærmiljøtiltak Utbyggingsavtaler Renovering Ravnedalen-Bånetjønn Belysningsplan torvene Plan kirkeparken/gyldenløvesgate Renovering dammur 3 Stampe Arrangementsarena Idrettsplassen Od Utbyggingsavtale Nordenparken Fant Olsen Rulleski -og rullestolløype Kongsgårdj Rassikring Hellinga barnehage Utbyggingsavtale Vågsbygd senteromr Bomiljø Suldalen og Dalane Øvre Slettheia Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø ballspill, akebak Øvre Slettheia Bomiljø nettspill Øvre Slettheia Bomiljø BMX løype Grønn skolegård Grønn skolegård Fiskå Grønn skolegård Haumyrhei Grønn skolegård Øvre Slettheia Nybyen,byggetrinn Lekeplasser i boligområdene Sonestasjon Parkvesenet Arbeidsplan friluftsliv Hamresanden rehabilitering Friområde Odderøya Dn's arealer på Flekkerøy Turområde Grostøl og Dalsveien Adkomstvei Krageviga friområde Bendiksbukta karantenemur Brygger Stokken Brygger Sjursøya Brygger Dvergsøya Dalane turparkering Friområde Buene Rehab lysløype Strai Ridesti Jegersberg 1 sløyfe Østre Randøy Infrastruktur, Havlimyra Dalaneveien, lager/verksted for renova Infrastruktur Lauvåsen g/s Sum sektorer: 51 Teknisk Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Forsvarets eiendommer Kostn. intensjonsavtale museumsomr Veikryss Narvika Ekstraordinære investeringer Kuholmen betongkai, oppstart Auglandsbukta-mudring Utvidelse Narviga, oppstart Ronsbukta Lahelle brygge Justvik - reguleringsplan

12 12 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Eidsbukta - oppstart i Alsviga nord, utvidelse oppstart Hånes utvidelse, oppstart Ternevig, strømutbygging oppstart Strømkontakter brygger Oppgradering av fortøyningsutstyr, opp Utskifting eldre flytebrygger, oppstart Innkjøp båt, Kongsgårdbanen garderobebygg, gara *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av *Prestheia-banen, garderobeanlegg Rehab. og brannsikring Sikring - kjøp friluft Skjærgårdsparken Kjøp grunn gang/sykkelvei Miljøopprydning Torsvika Forurensing Bredalsholmen land Fjernvarme, div bygg Skytebane Farvannet Energiprogram kommunale bygg, opp Utvikling av Idda området Teaterkvartalet, utvikling / regulering Gimle sykehjem m/omkringliggende o Gyldenløvsgt 9 - del av kirkepark / plan Strandpromenade Kirkegt. 2D Søppelboder skoler, oppstart Forurenset jord, barnehager, oppstart Energiprogram- Enova - hovedprosjekt Utv. gjestehavn, tall ship races oppst *Odderøya 13, Vestre Lasarett innven Energiprogram fase 2, oppstart Sykehjem, forprosjekt oppstart Energiprogram, videreføring av fase 1, Kjøp av utstyr, traktor og lift Reguleringsplan Roligheden mm Sjølystveien rekkefølgekrav til Kilden Miljøopprydning Torsviga. Garantiprosj Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr Utvikling, Sømsveien 10 (Rona) Utvikling Vågsbygdveien Utvikling Oddermarka garasjetomt, (gn Tømmerstøveien Utvikling Ålefjær Trekanten Strømsdalen - eiendomsutvikling Gamle Strømmevei 26, eiendomsutvikl Utvikling møvig/kroodden, Holskogvn Wilds Minne erstatningsareal Generell finansiering Salg festetomter Gnr 7, bnr 54/ Hånesveien forlengelse Felt diverse Lindebø/Skålevik, felt B Felt diverse, fellesanlegg Administrasjon BRÅVANN Felt B Felt B Tomtesalg Bråvann felt B Bråvann B Felt diverse, fellesanlegg Diverse, felles/hovedanlegg

13 13 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap *Administrasjon. Avsluttet 2. tert HØIETUN Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt D Felt D Felt D Felt E Ungdomsboliger Hellemyr, D Felt diverse Utbedring Tinnheia Torv STANGENES Felt diverse Vrånes Administrasjon KVARTAL Felt diverse ELVEGATEN/KVARTAL Utviklingskostnader Felt diverse Lahelle felt diverse Felt diverse Felt diverse ODDERHEI Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt diverse Kirkegt. 2D Administrasjon Justnes halvøya, kjøp av grunn Felt diverse Felt diverse Felt Kongsgård/Vige havn Felt diverse SETESDALSVEIEN 16/ Felt diverse. Setesdalsveien EIENDOMSUTVIKLING,NÆRING Utvikling rådhuskvartalet Rådhusgaten Havlimyra ungdomsskole Infrastruktur, Havlimyra Fagerholt skole Flekkerøy skole, garantiprosjekt - ut jun Flekkerøy skole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Lindebøskauen skole, garantiprosjekt Flekkerøy flerbrukshall, garantiprosjekt Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Presteheia skole Haumyrheia skole-bygg Hellemyr skole/flerbruksh Hellemyr skole-bygg Hommeren skole/flerbrukshall, garanti Hånes skole-bygg Justvik skole, oppgradering oppstart Justvik skole-bygg Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak Dvergsnes skole,2.byggetr Dvergsnes skole, dusjanlegg Dvergsnes skole, garantiprosjekt ut

14 14 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Dvergsnes skole Lovisenlund skole-bygg Mosby skole-bygg Møvig skole-bygg Oddemarka skole-bygg Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Sjøstrand skole, garantiprosjekt ut Slettheia skole-bygg Solholmen, oppgradering Solholmen skole-småskole Strømme skole, garantiprosjekt ut de Strømme skole-bygg Holte skole bygg Tordenskjoldsgt.skole-byg Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Slettheia barnehage Voie skole-bygg Torkelsmyra Paviljong oppstart Torkelsmyra skole Vågsbygd skole-bygg Karuss skole-bygg Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Åsane skole-bygg Krossen skole,3.byggetr Krossen skole-bygg Ny Møllestua bhg, oppstart Vågsbygdtunet Randesund psyk.oms.bolig Lund bo- / omsorgssenter, garantipros Tollbodgaten Tollbodgt Oppstart Prestheia sykehjem Straitunet sykehjem, garantiprosjekt Kr.4desgt Grimtunet sykehjem, ombygging og op Grimtunet-bygg Ternevik sykehjem, ombygging og opp Ternevig sykehjem, garantiprosjekt ut Ternevig sykehjem-bygg Tveit omsorgsenter (byggnr.) St. Joseph sykehjem, utredning Kongensgate Valhalla omsorgssent-bygg Elvegt Randesundsheimen/kvileh Gislemyrveien Bispegra avlastn.hjem Bamsebo barnehage, oppstart Øvre Slettheia Barnehage, oppstart Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart *Bergtorasvei barnehage - utv. 1 avd, Lømslandsvei *Bentsens hus, oppgradering , a Brannsikring biblioteket Folkebiblioteket-bygg Myren gård, oppgradering Frikstad kommunelokale Christianholm festning strakstiltak si Dvergsøya brygge Brannsikring, Samsen Vesterveien 2 - Samsen PU-bolig Lund

15 15 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Strømme hs-senter-trinn Strømme sykehjem *Karuss bhg, utvidelse 2006, avsl 2. ter Skippergaten 22, kjøp Svømmehallen,Elvegt Svømmehallen, forprosjekt Riving svømmehall, kokkeskole Aktivitetssenteret investeringskostna Oppgradering iht tilstandsrapport, opp Ravnedalen - utvikling kafebygg, oppst Lauvåsen skole Utredning/avsetn. div. skoler Brannsikring komm. bygg Akutte tiltak skoler, Ytre Torridal Akutte tiltak skoler, Kringsjå Akutte tiltak skoler, Justvik Akutte tiltak skoler, Heståsen Akutte tiltak skoler, Hånes Akutte tiltak skoler, Vigvoll Akutte tiltak skoler, Fiskå Akutt tiltak skoler, Mosby Akutt tiltak skoler, Haumyrheia Akutt tiltak skoler, Wilds Minne HMS-tiltak skolene - avsluttet 2.tertial Strømme sk.strakst.hms Kringsjå skole - elevtoalett Enøk-diverse Grim skole, enøk isolasjon Randesundsh.-sentralvarme Biosentral Møvik Kjøp / oppgradering Jegersberg gård, Nrk bygning, Flekkerøya, oppgradering Gjestehavnbygget Sonestasjon Ægirsvei Ishall, Idda Curlinghall, idda, oppstart Kongsgård flyktningebarnehage, utbed Kongsgård flyktningebarnehage, garan Midtre Vågsbygd bhg, oppstart Diverse bygg Vedl.holdsbudsj.ikke disp Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Sektorer: 60 Organisasjonssektor Samlokalisering av stabene *Portaler avsluttet 1. tert Smart Cities Moderniseringsprosjektet samlebevilg *Inngående faktura (scanning) - avslutt *Elektronisk flyt av inndata til Ansatt - av Digitale skjemaer *Elektronisk billeddatabase - avsluttet Tidreg web IT-Gylden/Sandens *Digitalt kommunikasjonsnett - avslutte Maskiner og utstyr adm.sektoren IT-kapasitet og sikkerhet *Kapasitetsforbedringer-it, avsluttet Ny Doculive-versjon BMS - Datavarehus *IP telefoni - avsl. 1. tert

16 16 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Takseringsmodul PC til politikere Samordning av IT-systemer i KnS Forprosjekt virtuelt rådhus *Elektroniske fakturaer - meldingsformi *Visma Enterprise - avsluttet 1. tert *ACOS Sosial - avsluttet 1. tert Mobil profil, sperret *EDialog - avsluttet 1. tert *Oppgradering Microsoft, - avsluttet 1. t Microsoftavtalen Generell finansiering Omb/oppuss.Torvområdet f.o.m Pressebenker formannskapssalen Nytt kjøkken rådhuset Sum sektorer: 60 Organisasjonssektor Sektorer: 70 Oppvekst - Skole Smart Cities Rehab. og brannsikring Utendørsarb. ved skolene EDB-utstyr sekt.2 underv Strakstiltak i skolen Lekeplassutstyr Utearealer 6-åringer Skolebehovsplanen Opprustning utearealer, Aktiv ute Lydmessig tilrettelegging Møvig El-biler Dvergsnes flerbruksområde Dvergsnes flerbruksanlegg trinn Hoppbakke Fagerholt skole Lovisenlund skole, anlegg for bevegels Tordenskjoldgate skole, anlegg for bev Dvergsnes sandvolleybane Akebakke Fagerholt skole Bordtennisbord Sjøstrand skole Sandvolleyballbane Piningen Sjøstrand skole bevegelsesanlegg m/k Hellemyr skole bevegelsesanlegg m/ Havlimyra ungdomsskole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak Dvergsnes skole,2.byggetr Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Solholmen, oppgradering Roligheden gård (barnehage) Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Sum sektorer: 70 Oppvekst - Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold Kjøp av transportmidler m/fordeling av l Sandripheia-alpinløype byggetrinn Sandripheia-ny løypemaskin Sandripheia-ny parkeringsplass Sandripheia-hoppbakke plast K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-snøproduksjon

17 17 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sandripheia-alpinløype Sandripheia-garasje/lager Sandripheia-skitrekk Sandripheia-lysanlegg Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T

18 18 Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsml) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

19 19 Økonomisk oversikt - investeringsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

20 20 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift Endring i regnskapspr. som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2012 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2010 23 Vedlegg til bykassens regnskap 47 Driftsregnskap pr sektor 49 Balanse 53 Hovedtallsanalyse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer