KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse 63 Revisjonsberetning 87

2 2

3 3 DEL 1 HOVEDOVERSIKTER Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordelt slik: Sektor 10 Rådmannens stab Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 11 Økonomi Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 2 Oppvekst - Barnehage Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 3 Helse og sosial Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 4 Kultur Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 5 Teknisk Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 52 Krs. Eiendom Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 6 Organisasjon Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 7 Oppvekst - Skole Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 9 Frie innt., renter mv Netto drift T O T A L T

5 5 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

6 6 Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 10 Rådmannens stab Smart Cities Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Sum sektorer: 10 Rådmannens stab Sektorer: 11 Økonomisektor Moderniseringsprosjektet samlebevilg Tidreg web Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Utvidelse kirkegårder BMS - Datavarehus Takseringsmodul Sum sektorer: 11 Økonomisektor Sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage Ombyggingstiltak-barnehager Bygningsmessige investeringstiltak Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Ny Møllestua bhg, oppstart Søm barnehage-bygg Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart Kongsgård flyktningebarnehage, utbed Sum sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial Oppussingspenger UH enheter Strømme felles stua inventar/utstyr IT- utgifter hs-sektoren Kjøkkenservice - i Inventar/utstyr sykehjem Trygghetsalarmer Oppussing dagsenter Huset Inventar Kløvertun Carport, sonekontorer 3 plasser Gyldengården HS senter Hjelpemidler - kort tid Inventar omsorgsboliger Presteheia Etablering av Valhalla kortidshjem Radiosentralen v/legevakta Inventar Storebølgen Inventar Ringåsen bolig Beredskap *Bil til eldretjenesten avsluttet Bil til hjelpemiddelsentralen Oppussing Vågsbygdtunet Strømme Senter ombygging Straks tiltak Stener Heyerdahl Straks tiltak Kongsgård omsorgstjenes Etablering av Undervisnings sykehjem Kjøp av ny bil til Transportsentralen

7 7 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Kjøp av 2 biler flyktningetjenesten Gyldengården Inst.sektor3-ekstraord Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur AMU-tiltak kultursektoren *Vågsbygd kulturhus, bibliotek, avsl 2. t *Vågsbygd kulturhus, fritid- avsluttet 1. t *Vågsbygd kulturhus, kulturskolen, avsl *Musikkbinger, kjøp av 3 binger - avslut Sjøfartsmonument Montering av veggmosaikk fra Rajshah Felles biblioteksystem i Kristiansand k Kjøp av bil Biblioteket (2011) Overlys i Vågsbygd bibliotek *Ny bil Fritid vest (2010) - avsluttet 1. ter Karrus idrettspark lager *Prosjektering Iddaområdet - Møllevan Kongsgårdbanen garderobebygg, gara Nytt løpedekke på Stadion Odderneshallen opprusting/vedlikehol *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Hånnibanen ny kunstgressbane Vardåsbanen Utvidelse av speedwaybanen *Prestheia-banen, garderobeanlegg Idrettsanlegg rehabilitering/oppgraderi *Vardåsbanen - utstyr, avsl 1. tert Opprusting av Gimlehallen Flekkerøy idrettsanlegg, asfaltering Havlimyra ungdomsskole Roligheden gård (barnehage) Brannsikring, Samsen Odderøyhallen, oppgradering Svømmehallen,Elvegt Musikkens hus, rytmisk rom Ishall, Idda Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk Forprosjekt parkering under øvre- og n Tilskudd større vei Arbeidsplan husholdningsren. diverse Miljøsikring Holskogen, Industri Tangenmasser - industrideponi ( Arbeidsplanen vei Leskur/busslommer km soner, humper Trafikksikkerhetstiltak Utvidet kommunal vei, Strandveien Gyldenløvesgt. - fortau St. Hansgt. kantstein Fortau Slettheiveien Forkjørsveier Vardåsveien skilting Utarbeidelse Miljøkryss Kvadraturen G/S Odderhei Platå Snøtining Henrik Wergelandsgt Forkjørsregulering Slettheia (33400) Støyskjerm Nikkelveien

8 8 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sykkelparkering Kirkegata Hellemyrbakken 10 støyskjerm Alkeveien - frisiktsone Fortau - Linerlebakken (33300) Øvre Slettheia g/s vei (33400) Handlingsplan støy Alternativ transportforvaltning Gangbro Dønnestad, prosjektering/gru Forlengelse av Lindeveien Gangbro Foss-Drangsholt Vei og gatebelysning Posebyen, nytt veilys St. Hansgt. veilys Østre Strandgt/Kongensgt nytt veilys Gyldenløvesgate veilys Søm terrasse veilys rehab Breimyrkollen/Breimyråsen - nye veily Korvettveien nytt veilys Topdalsvn RV, fradeling veilys KIV/SVV Lovisenlund skole nye veilys Øvre Slettheia skole - nye veilys langs OPS øst Retailpark - vei Eidet CL felt Sørlandsparken Undergang v/barselvann Sørlandspark Tangen infrastruktur Fortau Stemmane og ny gang og sykke Eidet trinn Lauvåsen B Dvergsnes B2/B3 (Catrine) Nygårsstien Arbeidsplan vann Kvernhusheia PS strømaggregat Brønnstykket -Grim Torv ny vannlednin Høyetun HB - vann Nedre Lundsvei utskiftning vannlednin Hovedplan vann Randesund ind. pumpestasjon Marviksveien Seilingshøyde Kyrresund Østerøya, reh Søm Terrasse rehabiltering vann St. Hansgt. vann Ægirsvei vannledning Eigevann MS vann Haslevollen vann Holskogkilen, rehabl. vannledning Ravnåsveien vannledning Åsveien vannledning Bergtoras vei vann Silokaia/Jernbanebroa vannledning Fidjekilen vann Eg/Krogveien vann Kuholmsveien vann Gransangerveien 10. 0v. pr Setesdalsveien omlegging Hamreheia vannledning Kongsgårdheimen vannledning Volleåsen HB - ventilhus vann Lahelle vannmåler Sødal Terrasse pumpehus riving

9 9 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Jaktoddveien vannledning Tygesons Minde (Gamle Lundsbro) va Leirdalen vannledning Tinnheiveien vannledning Skyllingsheia reh vann Hånes vannbasseng (34502) Sømslia vann (34502) Langemyrledningen vann (34502) Vågsbygd Ringvei vannledning (34502) Vågsbygdveien vannledning (34502) Overvåkingsanlegg vann (34502) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Kongensgt. reh vann Kartheia - vann (34502) Skolegården på "Katta" - vannledning ( Bjørndalsheia - vann (34502) Sømskleiva - vann (34502) Vann - Rehabilitering Agder Alle ( Saneringsplaner - vann (34502) Skanning kommunalt.arkiver (34502) Kuholmsbukta vann (34502) Overvåkingsanlegg Høydebasseng Flekkerøy Utskifting Rossevannsledningen Torsvikheia høydebasseng Utvidet vannbehandling Rossevann Strømme Vannforsyning Rossevannsledning - Fiskå/Lumber Basseng Lauvåsen med tilknytning til Hovedledning Hånes - Lauvåsen Vannledning Torridal, samarbeid m. fje Svanedalsheia høydebasseng ( V6-V7 Vannledning Torridal (34502) de Hannevika - Rossevannsledn. (34502) Over Topdalsfjorden - omlegging vannl Vige - Kongsgård vannledn(34502) Strømme og Torsvik PS (del av Reservevannf. Øst for Topdalsfj. ( Arbeidsplan avløp Koboltveien reh kloakk N. Skudevik pumpestasjon og sjøledni Hovedplan avløp Overløp sentrum Hamresanden avløp, Østerøya - Hustufta, reh avløp Kuholmsveien, bidrag pumpestasjon Søm PS Kuholmsveien separering Modellering av avløpsnett Marviksveien - avløp Salbostad PS kl Søm Terrasse kl Artillerivollen overvann kl Gimleveien kl St. Hansgt. kl Ægirsvei separeromg kloakk Auglandsbukta kl Grim -Mølla, overvannsledning kl Haslevollen kl Holskogkilen, ny pumpestasjon kl Konsul Wildsvei, sanering kloakk Ravnåsveien, rehabilitering kl

10 10 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Setesdalsveien sanering kl Eg/Krogveien avløp Kongensgt Gransangerveien 10 ov-problem Gemini VA -endre høydedata Saneringsplan Bergtoras vei kloakk Hemningsvannet kloakk Hamreheia kloakk Strandpromenaden kapasitetsproblem Asperøyveien PS kloakk Tollbodgt overvann Vågsbygd Ringvei overvann Bjørnebakken overvannsledning Skyllingsheia reh kloakk Kvadraturen rørinspeksjon avløp Fiskåtangen overvann NO DIG - avløp (35301) Bjørndalsheia avløp (35301) Sømslia avløp (35301) Kuholmsbukta avløp (35301) Kvadraturen TV - inspeksjon avløp ( Lundsbroa overløp endringer (35301) Snorres gt SP avløpsledning (35301) Slettheia - E-39 avløp (35301) Idda overløp (35301) Gimletun barnehage OV reh Klimatilpasning/Korttidsnedbørmåler Kartheia - avløp (35301) Sømskleiva - avløp (35301) Avløp - Rehabilitering Agder Alle ( Årekjerret - avløp (35301) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Utskifing av pumper Avløpsvann Flekkerøy - kjemisk rensin Nedleggelse av Korsvik kloakkrensean Ny sentrifuge Odderøya Kjære brygge pst og ledn (del av Sentrifuge Bredalsholmen pst og ledn Sjøledning (del av prosj Flekkerøy Hovedkloakk pst (del Sekundær rensing, Odderøya Tilbakeslagssikring i avløpspumpesta Vågsbygdveien, Trekanten - omlegging Kjøp av transportmidler/maskiner Etablering av sonestasjon, Dalane, Flomdemping Bånetjønn Flomsikring Auglandsbekken Ombygging av dam Bånetjønn (36005) Forsterkning/ombygging av Grotjønnda Forprosjekt bro over Ålefjærfjorden Kart ajourhold Teknisk utstyr Oppmålingsvesenet Miljøbyprosjekter Brannsikring av Posebyen Miljøbyprosjekter v. parkvesenet Turløype Prestebekken Turvei Auglandsdalen Sjøbodvigen friområde Nærmiljøtiltak Suldalen Karantenemuren Odderøya Renovering Grimsbekken

11 11 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Renovering salamanderdammer Fredriksholm festning Arbeidsplan nærmiljø Blomstrende Kristiansand Opprusting i kvadraturen Forebyggende tiltak Forebyggende lekeplasser Diverse nærmiljøtiltak Utbyggingsavtaler Renovering Ravnedalen-Bånetjønn Belysningsplan torvene Plan kirkeparken/gyldenløvesgate Renovering dammur 3 Stampe Arrangementsarena Idrettsplassen Od Utbyggingsavtale Nordenparken Fant Olsen Rulleski -og rullestolløype Kongsgårdj Rassikring Hellinga barnehage Utbyggingsavtale Vågsbygd senteromr Bomiljø Suldalen og Dalane Øvre Slettheia Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø ballspill, akebak Øvre Slettheia Bomiljø nettspill Øvre Slettheia Bomiljø BMX løype Grønn skolegård Grønn skolegård Fiskå Grønn skolegård Haumyrhei Grønn skolegård Øvre Slettheia Nybyen,byggetrinn Lekeplasser i boligområdene Sonestasjon Parkvesenet Arbeidsplan friluftsliv Hamresanden rehabilitering Friområde Odderøya Dn's arealer på Flekkerøy Turområde Grostøl og Dalsveien Adkomstvei Krageviga friområde Bendiksbukta karantenemur Brygger Stokken Brygger Sjursøya Brygger Dvergsøya Dalane turparkering Friområde Buene Rehab lysløype Strai Ridesti Jegersberg 1 sløyfe Østre Randøy Infrastruktur, Havlimyra Dalaneveien, lager/verksted for renova Infrastruktur Lauvåsen g/s Sum sektorer: 51 Teknisk Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Forsvarets eiendommer Kostn. intensjonsavtale museumsomr Veikryss Narvika Ekstraordinære investeringer Kuholmen betongkai, oppstart Auglandsbukta-mudring Utvidelse Narviga, oppstart Ronsbukta Lahelle brygge Justvik - reguleringsplan

12 12 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Eidsbukta - oppstart i Alsviga nord, utvidelse oppstart Hånes utvidelse, oppstart Ternevig, strømutbygging oppstart Strømkontakter brygger Oppgradering av fortøyningsutstyr, opp Utskifting eldre flytebrygger, oppstart Innkjøp båt, Kongsgårdbanen garderobebygg, gara *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av *Prestheia-banen, garderobeanlegg Rehab. og brannsikring Sikring - kjøp friluft Skjærgårdsparken Kjøp grunn gang/sykkelvei Miljøopprydning Torsvika Forurensing Bredalsholmen land Fjernvarme, div bygg Skytebane Farvannet Energiprogram kommunale bygg, opp Utvikling av Idda området Teaterkvartalet, utvikling / regulering Gimle sykehjem m/omkringliggende o Gyldenløvsgt 9 - del av kirkepark / plan Strandpromenade Kirkegt. 2D Søppelboder skoler, oppstart Forurenset jord, barnehager, oppstart Energiprogram- Enova - hovedprosjekt Utv. gjestehavn, tall ship races oppst *Odderøya 13, Vestre Lasarett innven Energiprogram fase 2, oppstart Sykehjem, forprosjekt oppstart Energiprogram, videreføring av fase 1, Kjøp av utstyr, traktor og lift Reguleringsplan Roligheden mm Sjølystveien rekkefølgekrav til Kilden Miljøopprydning Torsviga. Garantiprosj Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr Utvikling, Sømsveien 10 (Rona) Utvikling Vågsbygdveien Utvikling Oddermarka garasjetomt, (gn Tømmerstøveien Utvikling Ålefjær Trekanten Strømsdalen - eiendomsutvikling Gamle Strømmevei 26, eiendomsutvikl Utvikling møvig/kroodden, Holskogvn Wilds Minne erstatningsareal Generell finansiering Salg festetomter Gnr 7, bnr 54/ Hånesveien forlengelse Felt diverse Lindebø/Skålevik, felt B Felt diverse, fellesanlegg Administrasjon BRÅVANN Felt B Felt B Tomtesalg Bråvann felt B Bråvann B Felt diverse, fellesanlegg Diverse, felles/hovedanlegg

13 13 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap *Administrasjon. Avsluttet 2. tert HØIETUN Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt D Felt D Felt D Felt E Ungdomsboliger Hellemyr, D Felt diverse Utbedring Tinnheia Torv STANGENES Felt diverse Vrånes Administrasjon KVARTAL Felt diverse ELVEGATEN/KVARTAL Utviklingskostnader Felt diverse Lahelle felt diverse Felt diverse Felt diverse ODDERHEI Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt diverse Kirkegt. 2D Administrasjon Justnes halvøya, kjøp av grunn Felt diverse Felt diverse Felt Kongsgård/Vige havn Felt diverse SETESDALSVEIEN 16/ Felt diverse. Setesdalsveien EIENDOMSUTVIKLING,NÆRING Utvikling rådhuskvartalet Rådhusgaten Havlimyra ungdomsskole Infrastruktur, Havlimyra Fagerholt skole Flekkerøy skole, garantiprosjekt - ut jun Flekkerøy skole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Lindebøskauen skole, garantiprosjekt Flekkerøy flerbrukshall, garantiprosjekt Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Presteheia skole Haumyrheia skole-bygg Hellemyr skole/flerbruksh Hellemyr skole-bygg Hommeren skole/flerbrukshall, garanti Hånes skole-bygg Justvik skole, oppgradering oppstart Justvik skole-bygg Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak Dvergsnes skole,2.byggetr Dvergsnes skole, dusjanlegg Dvergsnes skole, garantiprosjekt ut

14 14 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Dvergsnes skole Lovisenlund skole-bygg Mosby skole-bygg Møvig skole-bygg Oddemarka skole-bygg Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Sjøstrand skole, garantiprosjekt ut Slettheia skole-bygg Solholmen, oppgradering Solholmen skole-småskole Strømme skole, garantiprosjekt ut de Strømme skole-bygg Holte skole bygg Tordenskjoldsgt.skole-byg Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Slettheia barnehage Voie skole-bygg Torkelsmyra Paviljong oppstart Torkelsmyra skole Vågsbygd skole-bygg Karuss skole-bygg Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Åsane skole-bygg Krossen skole,3.byggetr Krossen skole-bygg Ny Møllestua bhg, oppstart Vågsbygdtunet Randesund psyk.oms.bolig Lund bo- / omsorgssenter, garantipros Tollbodgaten Tollbodgt Oppstart Prestheia sykehjem Straitunet sykehjem, garantiprosjekt Kr.4desgt Grimtunet sykehjem, ombygging og op Grimtunet-bygg Ternevik sykehjem, ombygging og opp Ternevig sykehjem, garantiprosjekt ut Ternevig sykehjem-bygg Tveit omsorgsenter (byggnr.) St. Joseph sykehjem, utredning Kongensgate Valhalla omsorgssent-bygg Elvegt Randesundsheimen/kvileh Gislemyrveien Bispegra avlastn.hjem Bamsebo barnehage, oppstart Øvre Slettheia Barnehage, oppstart Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart *Bergtorasvei barnehage - utv. 1 avd, Lømslandsvei *Bentsens hus, oppgradering , a Brannsikring biblioteket Folkebiblioteket-bygg Myren gård, oppgradering Frikstad kommunelokale Christianholm festning strakstiltak si Dvergsøya brygge Brannsikring, Samsen Vesterveien 2 - Samsen PU-bolig Lund

15 15 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Strømme hs-senter-trinn Strømme sykehjem *Karuss bhg, utvidelse 2006, avsl 2. ter Skippergaten 22, kjøp Svømmehallen,Elvegt Svømmehallen, forprosjekt Riving svømmehall, kokkeskole Aktivitetssenteret investeringskostna Oppgradering iht tilstandsrapport, opp Ravnedalen - utvikling kafebygg, oppst Lauvåsen skole Utredning/avsetn. div. skoler Brannsikring komm. bygg Akutte tiltak skoler, Ytre Torridal Akutte tiltak skoler, Kringsjå Akutte tiltak skoler, Justvik Akutte tiltak skoler, Heståsen Akutte tiltak skoler, Hånes Akutte tiltak skoler, Vigvoll Akutte tiltak skoler, Fiskå Akutt tiltak skoler, Mosby Akutt tiltak skoler, Haumyrheia Akutt tiltak skoler, Wilds Minne HMS-tiltak skolene - avsluttet 2.tertial Strømme sk.strakst.hms Kringsjå skole - elevtoalett Enøk-diverse Grim skole, enøk isolasjon Randesundsh.-sentralvarme Biosentral Møvik Kjøp / oppgradering Jegersberg gård, Nrk bygning, Flekkerøya, oppgradering Gjestehavnbygget Sonestasjon Ægirsvei Ishall, Idda Curlinghall, idda, oppstart Kongsgård flyktningebarnehage, utbed Kongsgård flyktningebarnehage, garan Midtre Vågsbygd bhg, oppstart Diverse bygg Vedl.holdsbudsj.ikke disp Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Sektorer: 60 Organisasjonssektor Samlokalisering av stabene *Portaler avsluttet 1. tert Smart Cities Moderniseringsprosjektet samlebevilg *Inngående faktura (scanning) - avslutt *Elektronisk flyt av inndata til Ansatt - av Digitale skjemaer *Elektronisk billeddatabase - avsluttet Tidreg web IT-Gylden/Sandens *Digitalt kommunikasjonsnett - avslutte Maskiner og utstyr adm.sektoren IT-kapasitet og sikkerhet *Kapasitetsforbedringer-it, avsluttet Ny Doculive-versjon BMS - Datavarehus *IP telefoni - avsl. 1. tert

16 16 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Takseringsmodul PC til politikere Samordning av IT-systemer i KnS Forprosjekt virtuelt rådhus *Elektroniske fakturaer - meldingsformi *Visma Enterprise - avsluttet 1. tert *ACOS Sosial - avsluttet 1. tert Mobil profil, sperret *EDialog - avsluttet 1. tert *Oppgradering Microsoft, - avsluttet 1. t Microsoftavtalen Generell finansiering Omb/oppuss.Torvområdet f.o.m Pressebenker formannskapssalen Nytt kjøkken rådhuset Sum sektorer: 60 Organisasjonssektor Sektorer: 70 Oppvekst - Skole Smart Cities Rehab. og brannsikring Utendørsarb. ved skolene EDB-utstyr sekt.2 underv Strakstiltak i skolen Lekeplassutstyr Utearealer 6-åringer Skolebehovsplanen Opprustning utearealer, Aktiv ute Lydmessig tilrettelegging Møvig El-biler Dvergsnes flerbruksområde Dvergsnes flerbruksanlegg trinn Hoppbakke Fagerholt skole Lovisenlund skole, anlegg for bevegels Tordenskjoldgate skole, anlegg for bev Dvergsnes sandvolleybane Akebakke Fagerholt skole Bordtennisbord Sjøstrand skole Sandvolleyballbane Piningen Sjøstrand skole bevegelsesanlegg m/k Hellemyr skole bevegelsesanlegg m/ Havlimyra ungdomsskole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak Dvergsnes skole,2.byggetr Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Solholmen, oppgradering Roligheden gård (barnehage) Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Sum sektorer: 70 Oppvekst - Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold Kjøp av transportmidler m/fordeling av l Sandripheia-alpinløype byggetrinn Sandripheia-ny løypemaskin Sandripheia-ny parkeringsplass Sandripheia-hoppbakke plast K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-snøproduksjon

17 17 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sandripheia-alpinløype Sandripheia-garasje/lager Sandripheia-skitrekk Sandripheia-lysanlegg Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T

18 18 Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsml) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

19 19 Økonomisk oversikt - investeringsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

20 20 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift Endring i regnskapspr. som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Forslag til investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 216-219 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over foreslåtte investeringsrammer 216-219 Forslag 28.1.15 216-219 216 217 218 219 1 KIRKELIG FELLESRÅD 41 Kirken Den Norske

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2010 23 Vedlegg til bykassens regnskap 47 Driftsregnskap pr sektor 49 Balanse 53 Hovedtallsanalyse

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2012 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

Forslag til investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 2018-2021 FOTO: TROND EVEN TØNNESEN Oversikt over investeringsrammer 2018-2021 Forslag 25.10.2017 2018-2021 2018 2019 2020 2021 1 KIRKELIG FELLESRÅD 4100000 Kirken

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Forslag til investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over investeringsrammer 2017-2020 Forslag 26.10.2016 2017-2020 2017 2018 2019 2020 1 KIRKELIG FELLESRÅD 4100000 Kirken Den

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer