KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse 63 Revisjonsberetning 87

2 2

3 3 DEL 1 HOVEDOVERSIKTER Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordelt slik: Sektor 10 Rådmannens stab Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 11 Økonomi Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 2 Oppvekst - Barnehage Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 3 Helse og sosial Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 4 Kultur Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 5 Teknisk Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 52 Krs. Eiendom Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 6 Organisasjon Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 7 Oppvekst - Skole Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 9 Frie innt., renter mv Netto drift T O T A L T

5 5 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

6 6 Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 10 Rådmannens stab Smart Cities Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Sum sektorer: 10 Rådmannens stab Sektorer: 11 Økonomisektor Moderniseringsprosjektet samlebevilg Tidreg web Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Utvidelse kirkegårder BMS - Datavarehus Takseringsmodul Sum sektorer: 11 Økonomisektor Sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage Ombyggingstiltak-barnehager Bygningsmessige investeringstiltak Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Ny Møllestua bhg, oppstart Søm barnehage-bygg Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart Kongsgård flyktningebarnehage, utbed Sum sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial Oppussingspenger UH enheter Strømme felles stua inventar/utstyr IT- utgifter hs-sektoren Kjøkkenservice - i Inventar/utstyr sykehjem Trygghetsalarmer Oppussing dagsenter Huset Inventar Kløvertun Carport, sonekontorer 3 plasser Gyldengården HS senter Hjelpemidler - kort tid Inventar omsorgsboliger Presteheia Etablering av Valhalla kortidshjem Radiosentralen v/legevakta Inventar Storebølgen Inventar Ringåsen bolig Beredskap *Bil til eldretjenesten avsluttet Bil til hjelpemiddelsentralen Oppussing Vågsbygdtunet Strømme Senter ombygging Straks tiltak Stener Heyerdahl Straks tiltak Kongsgård omsorgstjenes Etablering av Undervisnings sykehjem Kjøp av ny bil til Transportsentralen

7 7 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Kjøp av 2 biler flyktningetjenesten Gyldengården Inst.sektor3-ekstraord Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur AMU-tiltak kultursektoren *Vågsbygd kulturhus, bibliotek, avsl 2. t *Vågsbygd kulturhus, fritid- avsluttet 1. t *Vågsbygd kulturhus, kulturskolen, avsl *Musikkbinger, kjøp av 3 binger - avslut Sjøfartsmonument Montering av veggmosaikk fra Rajshah Felles biblioteksystem i Kristiansand k Kjøp av bil Biblioteket (2011) Overlys i Vågsbygd bibliotek *Ny bil Fritid vest (2010) - avsluttet 1. ter Karrus idrettspark lager *Prosjektering Iddaområdet - Møllevan Kongsgårdbanen garderobebygg, gara Nytt løpedekke på Stadion Odderneshallen opprusting/vedlikehol *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Hånnibanen ny kunstgressbane Vardåsbanen Utvidelse av speedwaybanen *Prestheia-banen, garderobeanlegg Idrettsanlegg rehabilitering/oppgraderi *Vardåsbanen - utstyr, avsl 1. tert Opprusting av Gimlehallen Flekkerøy idrettsanlegg, asfaltering Havlimyra ungdomsskole Roligheden gård (barnehage) Brannsikring, Samsen Odderøyhallen, oppgradering Svømmehallen,Elvegt Musikkens hus, rytmisk rom Ishall, Idda Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk Forprosjekt parkering under øvre- og n Tilskudd større vei Arbeidsplan husholdningsren. diverse Miljøsikring Holskogen, Industri Tangenmasser - industrideponi ( Arbeidsplanen vei Leskur/busslommer km soner, humper Trafikksikkerhetstiltak Utvidet kommunal vei, Strandveien Gyldenløvesgt. - fortau St. Hansgt. kantstein Fortau Slettheiveien Forkjørsveier Vardåsveien skilting Utarbeidelse Miljøkryss Kvadraturen G/S Odderhei Platå Snøtining Henrik Wergelandsgt Forkjørsregulering Slettheia (33400) Støyskjerm Nikkelveien

8 8 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sykkelparkering Kirkegata Hellemyrbakken 10 støyskjerm Alkeveien - frisiktsone Fortau - Linerlebakken (33300) Øvre Slettheia g/s vei (33400) Handlingsplan støy Alternativ transportforvaltning Gangbro Dønnestad, prosjektering/gru Forlengelse av Lindeveien Gangbro Foss-Drangsholt Vei og gatebelysning Posebyen, nytt veilys St. Hansgt. veilys Østre Strandgt/Kongensgt nytt veilys Gyldenløvesgate veilys Søm terrasse veilys rehab Breimyrkollen/Breimyråsen - nye veily Korvettveien nytt veilys Topdalsvn RV, fradeling veilys KIV/SVV Lovisenlund skole nye veilys Øvre Slettheia skole - nye veilys langs OPS øst Retailpark - vei Eidet CL felt Sørlandsparken Undergang v/barselvann Sørlandspark Tangen infrastruktur Fortau Stemmane og ny gang og sykke Eidet trinn Lauvåsen B Dvergsnes B2/B3 (Catrine) Nygårsstien Arbeidsplan vann Kvernhusheia PS strømaggregat Brønnstykket -Grim Torv ny vannlednin Høyetun HB - vann Nedre Lundsvei utskiftning vannlednin Hovedplan vann Randesund ind. pumpestasjon Marviksveien Seilingshøyde Kyrresund Østerøya, reh Søm Terrasse rehabiltering vann St. Hansgt. vann Ægirsvei vannledning Eigevann MS vann Haslevollen vann Holskogkilen, rehabl. vannledning Ravnåsveien vannledning Åsveien vannledning Bergtoras vei vann Silokaia/Jernbanebroa vannledning Fidjekilen vann Eg/Krogveien vann Kuholmsveien vann Gransangerveien 10. 0v. pr Setesdalsveien omlegging Hamreheia vannledning Kongsgårdheimen vannledning Volleåsen HB - ventilhus vann Lahelle vannmåler Sødal Terrasse pumpehus riving

9 9 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Jaktoddveien vannledning Tygesons Minde (Gamle Lundsbro) va Leirdalen vannledning Tinnheiveien vannledning Skyllingsheia reh vann Hånes vannbasseng (34502) Sømslia vann (34502) Langemyrledningen vann (34502) Vågsbygd Ringvei vannledning (34502) Vågsbygdveien vannledning (34502) Overvåkingsanlegg vann (34502) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Kongensgt. reh vann Kartheia - vann (34502) Skolegården på "Katta" - vannledning ( Bjørndalsheia - vann (34502) Sømskleiva - vann (34502) Vann - Rehabilitering Agder Alle ( Saneringsplaner - vann (34502) Skanning kommunalt.arkiver (34502) Kuholmsbukta vann (34502) Overvåkingsanlegg Høydebasseng Flekkerøy Utskifting Rossevannsledningen Torsvikheia høydebasseng Utvidet vannbehandling Rossevann Strømme Vannforsyning Rossevannsledning - Fiskå/Lumber Basseng Lauvåsen med tilknytning til Hovedledning Hånes - Lauvåsen Vannledning Torridal, samarbeid m. fje Svanedalsheia høydebasseng ( V6-V7 Vannledning Torridal (34502) de Hannevika - Rossevannsledn. (34502) Over Topdalsfjorden - omlegging vannl Vige - Kongsgård vannledn(34502) Strømme og Torsvik PS (del av Reservevannf. Øst for Topdalsfj. ( Arbeidsplan avløp Koboltveien reh kloakk N. Skudevik pumpestasjon og sjøledni Hovedplan avløp Overløp sentrum Hamresanden avløp, Østerøya - Hustufta, reh avløp Kuholmsveien, bidrag pumpestasjon Søm PS Kuholmsveien separering Modellering av avløpsnett Marviksveien - avløp Salbostad PS kl Søm Terrasse kl Artillerivollen overvann kl Gimleveien kl St. Hansgt. kl Ægirsvei separeromg kloakk Auglandsbukta kl Grim -Mølla, overvannsledning kl Haslevollen kl Holskogkilen, ny pumpestasjon kl Konsul Wildsvei, sanering kloakk Ravnåsveien, rehabilitering kl

10 10 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Setesdalsveien sanering kl Eg/Krogveien avløp Kongensgt Gransangerveien 10 ov-problem Gemini VA -endre høydedata Saneringsplan Bergtoras vei kloakk Hemningsvannet kloakk Hamreheia kloakk Strandpromenaden kapasitetsproblem Asperøyveien PS kloakk Tollbodgt overvann Vågsbygd Ringvei overvann Bjørnebakken overvannsledning Skyllingsheia reh kloakk Kvadraturen rørinspeksjon avløp Fiskåtangen overvann NO DIG - avløp (35301) Bjørndalsheia avløp (35301) Sømslia avløp (35301) Kuholmsbukta avløp (35301) Kvadraturen TV - inspeksjon avløp ( Lundsbroa overløp endringer (35301) Snorres gt SP avløpsledning (35301) Slettheia - E-39 avløp (35301) Idda overløp (35301) Gimletun barnehage OV reh Klimatilpasning/Korttidsnedbørmåler Kartheia - avløp (35301) Sømskleiva - avløp (35301) Avløp - Rehabilitering Agder Alle ( Årekjerret - avløp (35301) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Utskifing av pumper Avløpsvann Flekkerøy - kjemisk rensin Nedleggelse av Korsvik kloakkrensean Ny sentrifuge Odderøya Kjære brygge pst og ledn (del av Sentrifuge Bredalsholmen pst og ledn Sjøledning (del av prosj Flekkerøy Hovedkloakk pst (del Sekundær rensing, Odderøya Tilbakeslagssikring i avløpspumpesta Vågsbygdveien, Trekanten - omlegging Kjøp av transportmidler/maskiner Etablering av sonestasjon, Dalane, Flomdemping Bånetjønn Flomsikring Auglandsbekken Ombygging av dam Bånetjønn (36005) Forsterkning/ombygging av Grotjønnda Forprosjekt bro over Ålefjærfjorden Kart ajourhold Teknisk utstyr Oppmålingsvesenet Miljøbyprosjekter Brannsikring av Posebyen Miljøbyprosjekter v. parkvesenet Turløype Prestebekken Turvei Auglandsdalen Sjøbodvigen friområde Nærmiljøtiltak Suldalen Karantenemuren Odderøya Renovering Grimsbekken

11 11 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Renovering salamanderdammer Fredriksholm festning Arbeidsplan nærmiljø Blomstrende Kristiansand Opprusting i kvadraturen Forebyggende tiltak Forebyggende lekeplasser Diverse nærmiljøtiltak Utbyggingsavtaler Renovering Ravnedalen-Bånetjønn Belysningsplan torvene Plan kirkeparken/gyldenløvesgate Renovering dammur 3 Stampe Arrangementsarena Idrettsplassen Od Utbyggingsavtale Nordenparken Fant Olsen Rulleski -og rullestolløype Kongsgårdj Rassikring Hellinga barnehage Utbyggingsavtale Vågsbygd senteromr Bomiljø Suldalen og Dalane Øvre Slettheia Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø ballspill, akebak Øvre Slettheia Bomiljø nettspill Øvre Slettheia Bomiljø BMX løype Grønn skolegård Grønn skolegård Fiskå Grønn skolegård Haumyrhei Grønn skolegård Øvre Slettheia Nybyen,byggetrinn Lekeplasser i boligområdene Sonestasjon Parkvesenet Arbeidsplan friluftsliv Hamresanden rehabilitering Friområde Odderøya Dn's arealer på Flekkerøy Turområde Grostøl og Dalsveien Adkomstvei Krageviga friområde Bendiksbukta karantenemur Brygger Stokken Brygger Sjursøya Brygger Dvergsøya Dalane turparkering Friområde Buene Rehab lysløype Strai Ridesti Jegersberg 1 sløyfe Østre Randøy Infrastruktur, Havlimyra Dalaneveien, lager/verksted for renova Infrastruktur Lauvåsen g/s Sum sektorer: 51 Teknisk Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Forsvarets eiendommer Kostn. intensjonsavtale museumsomr Veikryss Narvika Ekstraordinære investeringer Kuholmen betongkai, oppstart Auglandsbukta-mudring Utvidelse Narviga, oppstart Ronsbukta Lahelle brygge Justvik - reguleringsplan

12 12 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Eidsbukta - oppstart i Alsviga nord, utvidelse oppstart Hånes utvidelse, oppstart Ternevig, strømutbygging oppstart Strømkontakter brygger Oppgradering av fortøyningsutstyr, opp Utskifting eldre flytebrygger, oppstart Innkjøp båt, Kongsgårdbanen garderobebygg, gara *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av *Prestheia-banen, garderobeanlegg Rehab. og brannsikring Sikring - kjøp friluft Skjærgårdsparken Kjøp grunn gang/sykkelvei Miljøopprydning Torsvika Forurensing Bredalsholmen land Fjernvarme, div bygg Skytebane Farvannet Energiprogram kommunale bygg, opp Utvikling av Idda området Teaterkvartalet, utvikling / regulering Gimle sykehjem m/omkringliggende o Gyldenløvsgt 9 - del av kirkepark / plan Strandpromenade Kirkegt. 2D Søppelboder skoler, oppstart Forurenset jord, barnehager, oppstart Energiprogram- Enova - hovedprosjekt Utv. gjestehavn, tall ship races oppst *Odderøya 13, Vestre Lasarett innven Energiprogram fase 2, oppstart Sykehjem, forprosjekt oppstart Energiprogram, videreføring av fase 1, Kjøp av utstyr, traktor og lift Reguleringsplan Roligheden mm Sjølystveien rekkefølgekrav til Kilden Miljøopprydning Torsviga. Garantiprosj Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr Utvikling, Sømsveien 10 (Rona) Utvikling Vågsbygdveien Utvikling Oddermarka garasjetomt, (gn Tømmerstøveien Utvikling Ålefjær Trekanten Strømsdalen - eiendomsutvikling Gamle Strømmevei 26, eiendomsutvikl Utvikling møvig/kroodden, Holskogvn Wilds Minne erstatningsareal Generell finansiering Salg festetomter Gnr 7, bnr 54/ Hånesveien forlengelse Felt diverse Lindebø/Skålevik, felt B Felt diverse, fellesanlegg Administrasjon BRÅVANN Felt B Felt B Tomtesalg Bråvann felt B Bråvann B Felt diverse, fellesanlegg Diverse, felles/hovedanlegg

13 13 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap *Administrasjon. Avsluttet 2. tert HØIETUN Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt D Felt D Felt D Felt E Ungdomsboliger Hellemyr, D Felt diverse Utbedring Tinnheia Torv STANGENES Felt diverse Vrånes Administrasjon KVARTAL Felt diverse ELVEGATEN/KVARTAL Utviklingskostnader Felt diverse Lahelle felt diverse Felt diverse Felt diverse ODDERHEI Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt diverse Kirkegt. 2D Administrasjon Justnes halvøya, kjøp av grunn Felt diverse Felt diverse Felt Kongsgård/Vige havn Felt diverse SETESDALSVEIEN 16/ Felt diverse. Setesdalsveien EIENDOMSUTVIKLING,NÆRING Utvikling rådhuskvartalet Rådhusgaten Havlimyra ungdomsskole Infrastruktur, Havlimyra Fagerholt skole Flekkerøy skole, garantiprosjekt - ut jun Flekkerøy skole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Lindebøskauen skole, garantiprosjekt Flekkerøy flerbrukshall, garantiprosjekt Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Presteheia skole Haumyrheia skole-bygg Hellemyr skole/flerbruksh Hellemyr skole-bygg Hommeren skole/flerbrukshall, garanti Hånes skole-bygg Justvik skole, oppgradering oppstart Justvik skole-bygg Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak Dvergsnes skole,2.byggetr Dvergsnes skole, dusjanlegg Dvergsnes skole, garantiprosjekt ut

14 14 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Dvergsnes skole Lovisenlund skole-bygg Mosby skole-bygg Møvig skole-bygg Oddemarka skole-bygg Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Sjøstrand skole, garantiprosjekt ut Slettheia skole-bygg Solholmen, oppgradering Solholmen skole-småskole Strømme skole, garantiprosjekt ut de Strømme skole-bygg Holte skole bygg Tordenskjoldsgt.skole-byg Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Slettheia barnehage Voie skole-bygg Torkelsmyra Paviljong oppstart Torkelsmyra skole Vågsbygd skole-bygg Karuss skole-bygg Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Åsane skole-bygg Krossen skole,3.byggetr Krossen skole-bygg Ny Møllestua bhg, oppstart Vågsbygdtunet Randesund psyk.oms.bolig Lund bo- / omsorgssenter, garantipros Tollbodgaten Tollbodgt Oppstart Prestheia sykehjem Straitunet sykehjem, garantiprosjekt Kr.4desgt Grimtunet sykehjem, ombygging og op Grimtunet-bygg Ternevik sykehjem, ombygging og opp Ternevig sykehjem, garantiprosjekt ut Ternevig sykehjem-bygg Tveit omsorgsenter (byggnr.) St. Joseph sykehjem, utredning Kongensgate Valhalla omsorgssent-bygg Elvegt Randesundsheimen/kvileh Gislemyrveien Bispegra avlastn.hjem Bamsebo barnehage, oppstart Øvre Slettheia Barnehage, oppstart Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart *Bergtorasvei barnehage - utv. 1 avd, Lømslandsvei *Bentsens hus, oppgradering , a Brannsikring biblioteket Folkebiblioteket-bygg Myren gård, oppgradering Frikstad kommunelokale Christianholm festning strakstiltak si Dvergsøya brygge Brannsikring, Samsen Vesterveien 2 - Samsen PU-bolig Lund

15 15 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Strømme hs-senter-trinn Strømme sykehjem *Karuss bhg, utvidelse 2006, avsl 2. ter Skippergaten 22, kjøp Svømmehallen,Elvegt Svømmehallen, forprosjekt Riving svømmehall, kokkeskole Aktivitetssenteret investeringskostna Oppgradering iht tilstandsrapport, opp Ravnedalen - utvikling kafebygg, oppst Lauvåsen skole Utredning/avsetn. div. skoler Brannsikring komm. bygg Akutte tiltak skoler, Ytre Torridal Akutte tiltak skoler, Kringsjå Akutte tiltak skoler, Justvik Akutte tiltak skoler, Heståsen Akutte tiltak skoler, Hånes Akutte tiltak skoler, Vigvoll Akutte tiltak skoler, Fiskå Akutt tiltak skoler, Mosby Akutt tiltak skoler, Haumyrheia Akutt tiltak skoler, Wilds Minne HMS-tiltak skolene - avsluttet 2.tertial Strømme sk.strakst.hms Kringsjå skole - elevtoalett Enøk-diverse Grim skole, enøk isolasjon Randesundsh.-sentralvarme Biosentral Møvik Kjøp / oppgradering Jegersberg gård, Nrk bygning, Flekkerøya, oppgradering Gjestehavnbygget Sonestasjon Ægirsvei Ishall, Idda Curlinghall, idda, oppstart Kongsgård flyktningebarnehage, utbed Kongsgård flyktningebarnehage, garan Midtre Vågsbygd bhg, oppstart Diverse bygg Vedl.holdsbudsj.ikke disp Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Sektorer: 60 Organisasjonssektor Samlokalisering av stabene *Portaler avsluttet 1. tert Smart Cities Moderniseringsprosjektet samlebevilg *Inngående faktura (scanning) - avslutt *Elektronisk flyt av inndata til Ansatt - av Digitale skjemaer *Elektronisk billeddatabase - avsluttet Tidreg web IT-Gylden/Sandens *Digitalt kommunikasjonsnett - avslutte Maskiner og utstyr adm.sektoren IT-kapasitet og sikkerhet *Kapasitetsforbedringer-it, avsluttet Ny Doculive-versjon BMS - Datavarehus *IP telefoni - avsl. 1. tert

16 16 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Takseringsmodul PC til politikere Samordning av IT-systemer i KnS Forprosjekt virtuelt rådhus *Elektroniske fakturaer - meldingsformi *Visma Enterprise - avsluttet 1. tert *ACOS Sosial - avsluttet 1. tert Mobil profil, sperret *EDialog - avsluttet 1. tert *Oppgradering Microsoft, - avsluttet 1. t Microsoftavtalen Generell finansiering Omb/oppuss.Torvområdet f.o.m Pressebenker formannskapssalen Nytt kjøkken rådhuset Sum sektorer: 60 Organisasjonssektor Sektorer: 70 Oppvekst - Skole Smart Cities Rehab. og brannsikring Utendørsarb. ved skolene EDB-utstyr sekt.2 underv Strakstiltak i skolen Lekeplassutstyr Utearealer 6-åringer Skolebehovsplanen Opprustning utearealer, Aktiv ute Lydmessig tilrettelegging Møvig El-biler Dvergsnes flerbruksområde Dvergsnes flerbruksanlegg trinn Hoppbakke Fagerholt skole Lovisenlund skole, anlegg for bevegels Tordenskjoldgate skole, anlegg for bev Dvergsnes sandvolleybane Akebakke Fagerholt skole Bordtennisbord Sjøstrand skole Sandvolleyballbane Piningen Sjøstrand skole bevegelsesanlegg m/k Hellemyr skole bevegelsesanlegg m/ Havlimyra ungdomsskole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak Dvergsnes skole,2.byggetr Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Solholmen, oppgradering Roligheden gård (barnehage) Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Sum sektorer: 70 Oppvekst - Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold Kjøp av transportmidler m/fordeling av l Sandripheia-alpinløype byggetrinn Sandripheia-ny løypemaskin Sandripheia-ny parkeringsplass Sandripheia-hoppbakke plast K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-snøproduksjon

17 17 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sandripheia-alpinløype Sandripheia-garasje/lager Sandripheia-skitrekk Sandripheia-lysanlegg Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T

18 18 Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsml) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

19 19 Økonomisk oversikt - investeringsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

20 20 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift Endring i regnskapspr. som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2010 23 Vedlegg til bykassens regnskap 47 Driftsregnskap pr sektor 49 Balanse 53 Hovedtallsanalyse

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2012 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3 Årsregnskap 2011 2 Årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler... 10

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Årsregnskap 2007 ÅRSREGNSKAP SANDNES KOMMUNE 3 5 FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler... 6 Balanseregnskapet... 10 Beskrivelse av regnskapsprinsipper...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer