MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl. 16:30 Presentasjon fra kl Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget på rådhuset. Dokumentene publiseres på Kl Presentasjon av lag og foreninger: Drøbak hundeklubb kl Drøbak Frogn Røde Kors kl Kl Møtestart behandlingen av sakene starter Ca. kl Spørsmål og innspill fra innbyggerne Ca. kl Temadiskusjon Gjennomføres etter spørsmål og innspill fra innbyggere. Publikum har anledning til å delta i diskusjonen. 2/14 Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen - ny mal fra 2014 Saksliste Orienteringer 19/14 Status utskrivningsklare pasienter - mars /14 OOK - "vurdering for læring" godkjent 13/00326

2 21/14 Arbeid med elevenes psykososiale miljø i Frognskolen 22/14 Status om fritt brukervalg innen praktisk bistand 23/14 Svar på verbalvedtak om gjennomsnittsbemanning i kommunale barnehager januar- mars 2014 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Temadiskusjon Saker til behandling 32/14 Årsmelding og årsregnskap /14 Tertialrapport nr /14 Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 35/14 Psykisk helsearbeid med barn og unge 36/14 Planstrategi for Frogn kommune /14 Endring av vedtekter for kommunale barnehager 38/14 Høring rammeplan for skoler 39/14 Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage 40/14 Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre 2012/ /14 Årsrapport 2013 for kontrollutvalget for omsetning av alkohol 42/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Thai Thai Sushi 43/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh Forespørsler fra medlemmene Frogn, Kjell Engebretsen Utvalgsleder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/guro Merlid Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 52

3 Orienteringer 19/14 Status utskrivningsklare pasienter - mars / /14 OOK - "vurdering for læring" 14/ /14 Arbeid med elevenes psykososiale miljø i Frognskolen 14/ /14 Status om fritt brukervalg innen praktisk bistand 14/ /14 Svar på verbalvedtak om gjennomsnittsbemanning i kommunale barnehager januar- mars / Side 3 av 52

4 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Temadiskusjon 2/14 Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen - ny mal fra / Side 4 av 52

5 Saker til behandling HOOK-32/14 Årsmelding Årsmelding og årsregnskap 2013 Saksbehandler: Øystein Granheim Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 14/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 6/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 3/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 61/ / Administrasjonsutvalget 7 Formannskap 38/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Formannskapet: 1. Det framlagte regnskapet for 2013 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2013 vedtas. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering Vedlegg: Årsmelding 2013 v4 sendt til revisjon.docx, Hefte med vedlegg til årsmeldingen 2013.doc Side 5 av 52

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap og årsmelding vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på 46,8mill kroner. Driftsregnskapet etter bruk og avsetninger av fond viser et overskudd på 11,5mill kroner. I henhold til kommuneloven er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i sak om regnskap og årsmelding. Innstillingen er derfor delt. Bakgrunn for saken: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap (vedlegg 1) og årsmelding (vedlegg 2) vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse: Beretningen er vedlagt og inneholder ingen merknader eller presiseringer, jf. vedlegg 3. Overskudd/underskudd: Det foreslås at overskuddet i driftsregnskapet kroner avsettes til disposisjonsfond. Utvalgene skal ta årsmelding og regnskap til orientering formannskapet innstiller til kommunestyret. Alternativer: På bakgrunn av revisjonsberetningen kan ikke rådmannen se at det er noen grunn til at kommunestyret ikke skal fastsette det framlagte regnskapet som Frogn kommunes regnskap. Miljømessige konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Vurdering: Ingen spesielle forhold til vurdering. Side 6 av 52

7 Medbestemmelse: Konklusjon: Det framlagte regnskapet fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap for Overskuddet i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. Årsmeldingen for 2013 tas til orientering. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 7 av 52

8 HOOK-33/14 - Tertialrapport Tertialrapport nr Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 18/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 7/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 4/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 62/ / Administrasjonsutvalget 7 Formannskap 39/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Vedlegg: 1. Tertialrapport 2014.docx Side 8 av 52

9 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2014 anslås til 10,4 millioner kroner. Dette er ca. 3 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Dette skyldes hovedsakelig svikt i frie inntekter. Kommunen har et nærvær per 1. tertial på 94,22 %, som er 0,78 prosentpoeng under målet. Det arbeides godt med målene fra kommuneplanen for både samfunnsdelen og tjenesteområdene. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Denne rapporten er første rapportering på handlingsprogrammets nye struktur, som er mer direkte knyttet mot kommuneplanens struktur og mål. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Alternativer: I vedlagt 1. tertialrapport 2014, avsnitt 4.4 og 4.8 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Miljømessige konsekvenser: Se vedlagte tertialrapport nr Side 9 av 52

10 Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat anses som hoved indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør ligge på minimum 3 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet til fremtidig bruk. Frogn kommune leverte i 2013 et netto driftsresultat på ca. 4,9 prosent. Korrigert for nettoavsetninger av bundne midler leverte kommunen et netto driftsresultat på ca. 22,3 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent. Noe av årsaken til det gode resultat i 2013 skyldes høye engangsinntekter fra frie inntekter og tilbakeført overskudd fra et interkommunalt selskap. Prognosen for 1. tertial 2014 viser et netto driftsresultat på 1,1 prosent og er en kraftig endring fra I forhold til budsjettert netto driftsresultat 2014, viser prognosen en nedgang på 3 millioner kroner. Vurdering: Enhetene er gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå, samt gode insentiver til effektiv drift som blant annet overføring av mer-/mindreforbruk til påfølgende år. Medbestemmelse: Saken er presentert for hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Ingen merknader. Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 10 av 52

11 HOOK-34/14 - Helsebygg Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Saksbehandler: Bjørn Nordvik Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 15/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 5/ / Formannskap 42/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Rådmann gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen og bes fremme en anbefaling til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. Vedlegg til sak SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det fremlagte skisseprosjektet har tatt utgangspunkt i kommunestyrets vedtatte konsept for byggetrinn 1 (jf. kommunestyrets vedtak av 7. oktober 2013) Skisseprosjektet er drøftet med den politiske referansegruppen i flere omganger og inneholder følgende hovedfunksjoner jf. vedlagt rapport: - Sykehjemsfunksjoner (109 sykehjemsplasser) - Fellesfunksjoner/kantine - Nytt sentralkjøkken - Lærings- og mestringssenter - Arealer til opptrening og rehabilitering - Dagsenter - Seremonirom - Parkeringskjeller og tekniske rom Det er ikke avsatt plass til hjelpemiddelsentralen som forutsettes lokalisert til et annet sted i Drøbak. Side 11 av 52

12 Det er lagt vekt på at det nye helsebygget skal bære preg av boliggjøring og desentralisert struktur, samtidig som det tilrettelegges for en driftseffektiv organisasjon. De nye (109) plassene er organisert i bogrupper med maksimal størrelse på 8 personer med egne fellesrom, kjøkken og lager. Hver bogruppe har tilgang til balkong via fellesrom og tilgang til gårdsplass via heis/trapp. Bygningsvolumet er plassert på nordsiden av eksisterende Ullerud sykehjem i L-form slik at nybyggets korte fasade blir knutepunktet mot eksisterende bygg. Løsningen vil danne en ny gårdsplass på vestsiden av bygget på tilsvarende måte som eksisterende Ullerud sykehjem. Dette minimerer bygningens skyggevirkning i forhold til eksisterende bebyggelse. Løsningen skaper avskjermede og lyse uterom. Bygningsvolumet er foreslått brutt opp til mindre skala med hjelp av variasjon i vegglivet, balkonger og trapperom. Kantine og fellesarealene i bakkeplan danner en lav paviljongaktig bygningsvolum ved gårdsrommet. Samspillet med de innvendige arealene og uterommene vil gi gode muligheter for utfoldelse og stimulering for beboerne i det nye helsebygget. Bygget knyttes til eksisterende sykehjem på Ullerud i plan 1 og underetasjen og det foreslås etablert en kulvert til Ullerud bofellesskap som nyttes til varelogistikk. Det har blitt avholdt to møter med Husbanken. Husbankens tilbakemelding har vært at vedtatt konsept hadde for store bogrupper og at det ikke måtte være mer enn 8 beboerrom per bogruppe. Dette er nå ivaretatt. I samsvar med kommunestyrets vedtak er det iverksett en reguleringsprosess for å imøtekomme kravene til utvikling av sykehjemsfunksjoner på Ullerud frem til Dersom den pågående reguleringsprosessen blir forsinket på grunn av forhold omkring byggetrinn 2 foreslås det at det søkes om rammetillatelse for byggetrinn 1 ut fra gjeldende reguleringsplan av Gjeldende reguleringsplan angir følgende begrensninger som krever dispensasjon: - BYA skal være 30% av tomteareal - Maks høyde bygning c+97,0 Når det gjelder BYA, overskrider presentert skisseprosjekt tillatt BYA med ca. 3% (=ca. 440 kvm). Når det gjelder maks byggehøyde ligger presentert skisseprosjekt innenfor høydebegrensningen, men tekniske rom på taket overskrider makshøyden. Tekniske rom med høyde ca. 4 meter overskrider maks byggehøyde med ca. 3.3 meter. Det er gjennom skisseprosjektet blitt avklart at bygget kan også oppføres i massivtre som byggemetode. Dersom kommunestyret vedtar skisseprosjektet i juni 2014 vil videre fremdrift kunne bli som følger: Forprosjektering, rammetillatelse og klargjøring av anbudsdokumentasjonen i perioden frem til desember Anbudsfrist mars 2015 Byggestart mai 2015 Side 12 av 52

13 Ferdigstillelse 31. desember Innflytting og idriftsetting 1. kvartal Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i møte 7. oktober 2013 (sak 104/13) følgende: 1. Alternativ C (jf. vedlagt rapport) legges til grunn for videre prosjektplanlegging. 2. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljplanlegging for alle faser frem til 2030 og bes fremme forslag til detaljplan for første gangs behandling i MPB november Rådmannen gis fullmakt til å iverksette skisseprosjektering for første byggefase og bes fremme saken til politisk behandling i løpet av første halvår Rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av prosjektets romprogram og arealer med mål om reduksjon av kostnader. 6. Det opprettes en referansegruppe bestående av 1 representant fra hvert parti. Gruppen skal holdes orientert om fremdriften og ellers bistå med råd ved planleggingen av prosjektet. 7. Kommunestyret vedtok deretter i møte (Sak 141/13) følgende: Kommunestyret fastsetter planprogram for nytt helsebygg på Ullerud, datert Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid med detaljregulering og konsekvensutredning av nye helsebygg på Ullerud. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 12-9 Rådmannen bes å ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Landbruks og Matdepartementet (LMD) for å klargjøre prosjektsamarbeidsmuligheter ved å benytte byggeteknikken «massivtre» som er benyttet på studenthybelblokkene Pentagon II på UMB, Ås. Det skal innen 1. mars gis tilbakemelding på antatt innsparing på byggetid, antatt pris per kv.m., driftskostnad og CO2-regnskapet ved bygging og i drift av helsebygget. Gjennom behandlingen av økonomisk handlingsprogram ble det vedtatt følgende bevilgning for prosjekt 8336 Helsebygg. Prosjekt Anslag ubrukt 2013 Nye midler 2014 Sum budsjett Helsebygg alternativ C Alternativer: Side 13 av 52

14 Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 Som innstillingen med følgende endringer: a.. b.. c.. Miljømessige konsekvenser: Avklares gjennom pågående reguleringsprosess. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser fremgår av egen sak. Vurdering: Det vises til rapporten - Skisseprosjekt - rapport 1 prosjekt Helsebygg - funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser jf. vedlegg. Medbestemmelse: Saken er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene. Konklusjon: Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg bør godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen bør utredes og en anbefaling bør fremmes til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 14 av 52

15 HOOK-35/14 - Psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid med barn og unge Saksbehandler: Anne Irene Bollestad Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 35/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Saken tas til orientering. 2. Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn. 3. Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får. Vedlegg: Side 15 av 52

16 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Rapporten ble behandlet i kommunens kontrollutvalg og i kommunestyret. Sak om ventelister i PPT ble lagt fram som referatsak i OOK. Det ble gjennomført en temadiskusjon i OOK Rådmannen er av den oppfatning at det pr i dag gjøres et forsvarlig arbeid med barn og unges psykiske helse i Frogn. Imidlertid viser forvaltningsrevisjonens rapport og aktuelle undersøkelser viser at kommunens innsats på området kan bli bedre. Rådmannens konklusjon i saken er: Rådmannen vil tydeliggjøre at ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn samles i enhet for Barn, unge og familier (BUF). Rådmannen vil styrke rapporteringslinjen gjennom en mer direkte oppfølging. Rådmannen vil i oktober 2014 legge frem en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn. Rådmannen styrker PP-tjenesten med en stilling med halvårsvirkning i Stillingen opprettes som fast stilling f.o.m og innarbeides i Handlingsprogram I løpet av 2014 vil rådmannen ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får. Bakgrunn for saken: 1. Forvaltningsrevisjonens rapport Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Revisjonen mente at kommunen har en del utfordringer når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge som kan forbedres. I forvaltningsrevisjonens rapport om barn og unges psykiske helse, uttales det: «Revisjonens vurdering er at det gjøres en betydelig forebyggende innsats for barn og unge i Frogn kommune, og at det er lagt til rette for samarbeid og koordinering mellom ulike tjenester som har ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge. Revisjonen mener samtidig at kommunen har en del utfordringer i forhold til psykisk helsearbeid for barn og unge som kan forbedres. Disse utfordringene kan etter revisjonens mening oppsummeres slik: Side 16 av 52

17 Kommunen har ingen samlet oversikt over hvilke grupper som er risikoutsatt. Det er risiko for at forebyggende tiltak ikke målrettes godt nok. Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak. Kommunen kan synliggjøre ansvaret for målgruppen bedre innenfor eksisterende organisasjon, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter. Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange av målgruppen som har individuell plan. Kommunen driver ikke opplæring av koordinatorer for individuell plan. Kommunen har ingen formening om hvor stort behovet for individuell plan er. Kommunen har liten kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker. Revisjonen mener at denne situasjonen krever en sterkere overordnet styring. Revisjonen kan ut fra objektive kriterier vanskelig konkludere med hva som er den riktige måten å organisere dette på. Men løsningen bør sikre en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. En mulig modell kan være å samle det helhetlige ansvaret i BUF.» Rapporten omtalte også ventelistene i PPT som en del av faktaopplysningene i rapporten. 2. Vedtak i kontrollutvalget Kontrollutvalget i Frogn kommune fattet følgende vedtak: 1) Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kontrollutvalget er bekymret over funnene som avdekkes i rapporten, og peker spesielt på revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber rådmannen komme til kontrollutvalgets neste møte med en foreløpig rapport. 3) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» legges fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og til uttalelse. 3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. Side 17 av 52

18 Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinator og utviklingen av individuelle planer. 3. Vedtak i kommunestyret: Forvaltningsrevisjonens rapport om psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn, ble behandlet i Kommunestyret Følgende vedtak ble fattet: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og til uttalelse. 3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinator og utviklingen av individuelle planer. 4. Orienteringssak i OOK Orientering om ventelister i PPT ble lagt frem som referatsak i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og Under behandlingen uttalte utvalget: «Utvalget ba rådmannen komme tilbake med en utfyllende orientering om PPtjenesten. For øvrig tok utvalget notatet til orientering.» Side 18 av 52

19 Rådmannen avklarte med hovedutvalgsleder at det blir en temadiskusjon i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og i mai, og en sak i kommende møte / juni. Status for PP-tjenesten ses i sammenheng med det øvrige innholdet i forvaltningsrevisjonens rapport. Følgende momenter fremkom under temadiskusjonen i OOK 13. mai 2014: Det bør fremgå av saken til neste møte i OOK hvordan kommunen har tenkt å møte utfordringer knyttet til mobbing i skolen og selvmord blant unge Det ble pekt på at informasjon om kommunens tilbud til barn, unge og familier burde bli bedre og det ble bedt om en tidfesting av når planen for kommunens arbeid med psykisk helsearbeid for barn og unge ville bli politisk behandlet. Rådmannen ble også bedt om å vurdere styrking av helsestasjon / skolehelsetjenesten, psykolog og familieteamet. 5. Ventelister i PPT: PPT har overtid hatt ventelister på utredning av elever og barnehagebarns behov for spesialpedagogiske tiltak Fra henvisning til oppstarter ventetiden: Lengst ventetid er fra desember 2013, oppstart på utredning i mai 2014 (5måneder). Det ligger nå an til en ventetid på opp til 7 måneder på enkelte nye henvisninger i april. Tiltak for å bedre situasjonen: Tjenesten ble midlertidig styrket med % vikar i deler av Beslutning om å styrke tjenesten med en fast 100 stilling i Dette vil på sikt bidra til raskere saksbehandlingstid. Alle henviste saker får en oppstartdato ved henvisningstidspunktet slik at de har en konkret ventetid forholde seg til. Informasjon om PPT ny brosjyre for å tydeliggjøre PPTs oppgaver og mandat Arbeider aktivt med å redusere behovet for spesialundervisning ved å forbedre den tilpassede opplæringa i skolen i systemarbeid. Opplæring til personalet i grupper og kurs fremfor veiledning i enkeltsaker. Utvikling og fortsatt implementering av TO-teammodellen på skolen. 6. Individuelle planer (IP) og koordinatorer Systemansvar for Individuelle plan er fra organisert under den nyopprettede enheten for helse og koordinering. Tidligere var ansvaret lagt til søknadskontoret. I løpet av 2014 vil enheten ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med IP i Frogn. Videre vil enheten ha utarbeidet en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får. Side 19 av 52

20 Som et ledd i det overordnede ansvaret for barn og unges psykiske helse, vil oversiktene over inngå iden samlede oversikten som enhet BUF innhenter. Rådmannens vurdering: Frogn kommune har tilstrekkelige kunnskaper om barn og unge som befinner seg i risiko for å utvikle psykiske vansker, til å utvikle gode tiltak. Folkehelsebarometeret peker på at psykisk helse blant innbyggerne i Frogn er en større utfordring enn i andre sammenlignbare kommuner. Det er grunn til å tro at dette også gjelder barn og unge, noe som ble bekreftet gjennom den forrige ungdomsundersøkelsen som ble gjort. Funnene i årets ungdomsundersøkelse viser at Frogn kommune skårer høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder skulking, og at dette forsterker seg på videregående skole. For områdene depresjon/ensomhet/angst skårer Frogn på linje med landet, men med en markant høyere skår for jenter enn for gutter. Dette forsterkes i videregående. Bruk av alkohol/hasj samt tilgjengelighet av hasj, skåres det høyere på enn landsgjennomsnittet. Det er også en markant økning i andelen ungdommer som opplyser at de får lov av foreldre å drikke alkohol i 1. videregående. Det er langt flere jenter enn gutter som opplyser at de er misfornøyd med seg selv og med kropp og sitt utseende. Dette forsterker seg i videregående. Rådmannen vil understreke at undersøkelsen viser at det store flertallet av ungdommen i Frogn, har gode omsorgsituasjoner, og er fornøyd med skole og fritid. Rådmannen er kjent med at barn/unge som ikke fullfører videregående opplæring, er i risiko for å utvikle psykiske vansker. Det samme gjelder barn av foreldre med alvorlige psykiske vansker og rusmisbruk. En annen risikogruppe for utvikling av psykiske vansker, er de barn/unge som opplever mobbing, og barn som lever i omsorgssvikt. Barn og unge med begynnende atferdsvansker og/eller rusvansker er også en gruppe barn som befinner seg i risikosonen for utvikling av psykiske vansker. Rådmannen vil vurdere en eventuell styrking av helsestasjonen/skolehelsetjenesten, familieteam og psykolog i sammenheng med neste års handlingsprogram. På bakgrunn av blant annet årets ungdomsundersøkelse vil rådmannen foreta en helhetlig vurdering av behov for styrking av tjenestene, og ikke kun se på en tjeneste isolert. Rådmannen deler sin bekymring for selvmord blant unge og økte mobbetall i skolen. Dette kreves tverrfaglig innsats og må fremgå av kommunens plan for arbeid med barn og unges psykiske helse. Side 20 av 52

21 Ungdomsundersøkelsen understreker behovet for tydeliggjøring av ansvaret for arbeid med barn og unges helse i Frogn. Rådmannen legger opp til at planen som skal utarbeides må beskrive hvordan kommunen skal arbeide med de problemområdene som fremkommer i undersøkelsen og i tilbakemeldingene fra. Det bør i den sammenhengen angis spesielt hvordan kommunen skal arbeide med jenters psykiske helse. Rådmannen er opptatt av styrking av foreldre og barns rolle i utvikling og gjennomføring av hjelpetiltak. Det blir derfor viktig å videreføre det arbeidet som er påbegynt både med utvikling av familieråd og det rusforebyggende programmet ØPP i skolen. Rådmannen forventer at de tiltak som er beskrevet, vil kunne redusere saksbehandlingstiden til 3 måneder i PP-tjenesten, noe som også er anbefalt saksbehandlingstid fra statlige myndigheter. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere styrking på kort og lang sikt. Rådmannen mener også at de tiltak som er beskrevet om IP og opplæring/oversikt over koordinatorer, vil føre til at arbeidet er i tråd med lover og forskrifter. Konklusjon: Rådmannen deler vurderingene i forvaltningsrevisjonens rapport som viser at ansvaret for arbeidet med psykisk helsearbeid i Frogn ikke er tydelig nok beskrevet. Rådmannen er derfor av den oppfatning at ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn bør tydeliggjøres ved at dette legges til en enhet, og hvor rapporteringslinjen går til rådmannen. Rådmannen delegerer myndighet på området til enhet for barn, unge og familier (BUF). Rådmannen vil i løpet av 2014 utarbeide en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn, som beskriver risikofaktorer, hvilke grupper av barn og unge som er i en risikogruppe, en tallfesting av behov og kommunens ulike tiltak og hvem som utfører dem. Planen vil også påpeke fremtidige behov for tiltak og hvordan dette vil bli iverksatt. I tillegg vil planen inneholde kommunens rutiner for det tverrfaglige samarbeidet knyttet til barn og unges psykiske helse i Frogn. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det pr i dag gjøres et forsvarlig arbeid i kommunens tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse i Frogn. Rådmannen mener PPT må styrkes med en stilling med halvårsvirkning i Stillingen opprettes som fast stilling f.o.m Plan for iverksetting av tiltak: Side 21 av 52

22 Opprettelse av en 100% fast stilling i PPT, med virkning fra og helårsvirkning f.o.m Delegering av overordnet ansvar for arbeid med barn og unges psykiske helse til BUF, med virkning fra november Utarbeidelse av plan for Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Planen legges frem for politisk behandling i oktober Vurdering av behovet for styrking av helsestasjon, familieteam, psykolog ved behandling av neste års handlingsprogram. I løpet av 2014 vil enheten ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med IP i Frogn. Utarbeidelse av oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får. Søke statlige midler til et 3-årig prosjekt for å hjelpe ungdommer med alvorliog skolefravær tilbake til skolen. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Saken vedtas med følgende endringer / tillegg til rådmannens innstilling: Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Styrking av PP-tjenesten og eventuell styrking av andre tjenester vil bli synliggjort i Handlingsprogram Medbestemmelse: Forslagene i saken er drøftet med tillitsvalgt. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 22 av 52

23 Øvrige dokumenter på saken: Side 23 av 52

24 HOOK-36/14 - Planstrategi Planstrategi for Frogn kommune Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 16/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 4/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 65/ / Formannskap 47/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Planstrategi for Frogn kommune Vedlegg: planstrategi docx Side 24 av 52

25 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Planstrategi for Frogn kommune vurderer behovet for å rullere kommuneplanen. Frogn kommune vedtok ny kommuneplan 17. juni Rådmannen mener at planen er i tråd med både regionale og nasjonale føringer, og bør videreføres uten endringer i perioden. Planstrategien forteller hvilke planoppgaver kommunen skal arbeide med for å gjennomføre kommuneplanen. Bakgrunn for saken: Kommunestyret skal i løpet av det første året i valgperioden, vurdere og prioritere hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i perioden, basert på en drøfting av utviklingen i kommunen som samfunn og organisasjon. Kommunestyret skal særlig ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Vi skulle ha vedtatt en ny kommuneplan i Prosessen ble imidlertid svært omfattende og kommunestyret vedtok at det ikke var hensiktsmessig å starte en prosess for å vedta en planstrategi før vi hadde en ny kommuneplan. Kommunestyret vedtok ny kommuneplan 17. juni 2013, og kommunen kom derfor sent i gang med arbeidet med å legge en planstrategi, sett i forhold til valgperioden. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker behandlet forslag til Planstrategi for Frogn kommune den 3. februar Rådmannen ble bedt om å ta gang- og sykkelvei fra Ottarsrudbakken til Horgen inn i planoversikten. Det ble også foreslått kommunestyremeldinger om frivillighet og ungdom. De to meldingene ble imidlertid tatt ut av vedtaket i kommunestyret. Kommunestyret vedtok å gjøre forslaget offentlig kjent i minst 30 dager den 24. februar Rådmannen har ikke fått inn nye uttalelser fra andre instanser eller fra befolkningen, men har gjort endringer i planstrategien ut fra nye interne vurderinger. Alternativer: a) Som rådmannens innstilling b) Planstrategi for Frogn kommune vedtas ikke, men sendes tilbake til administrasjonen med følgende føringer: Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Hvis kommunen velger å videreføre Kommuneplan uten endringer i Side 25 av 52

26 perioden , betyr det at administrasjonen bruker ressursene på planer som er forankret i kommuneplanen, og som er nødvendige for å gjennomføre den. I motsatt tilfelle vil ressursene går med til rulleringen. Vurdering: Kommuneplanen fikk en grundig og bred behandling. Rådmannen mener at planen er i tråd med både regionale og nasjonale føringer. Den er fullstendig og har god sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen, og det har ikke skjedd store endringer i forutsetningene siden vedtaket. I 2015 velger vi nytt kommunestyre, og innen september 2016 vil rådmannen legge til rette for å vedta ny planstrategi der Frogn kommune evaluerer kommuneplanen og vurderer behovet for endringer. På bakgrunn av drøftingen som er gjort i planstrategien, anbefaler rådmannen å videreføre kommuneplanen uten endringer i perioden Rådmannen vil i stedet prioritere planoppgaver som bidrar til å gjennomføre og følge opp den vedtatte kommuneplanen. Kommunestyremeldinger om folkehelse og om klima og energi Som grunnlag for neste planstrategi skal kommunen i løpet av 2014 jobbe med å utvikle kunnskapsgrunnlaget om helsetilstanden i befolkningen og utarbeide en oversikt slik folkehelseloven bestemmer. Kravene som Folkehelseloven stiller til denne oversikten er omfattende og innebærer en skriftlig vurdering av situasjonen nå og i framtiden. I kommunens plansystem er det mest hensiktsmessig å definere dette grunnlaget som en Kommunestyremelding om folkehelse. Fordi folkehelse er et av kommunens fire satsningsområder og skal innarbeides i alle virksomheter og planverktøy, er det videre hensiktsmessig om alle nye kommunestyremeldinger heretter omtaler folkehelse innenfor sitt tema. Videre foreslår rådmannen å omdefinere Klima- og energiplanen til Kommunestyremelding om klima og energi. Dokumentet har ikke fulgt bestemmelsene som gjelder for kommunedelplaner i plan- og bygningsloven, har ingen arealbestemmelser og passer best inn i styringssystemet som en kommunestyremelding. Medbestemmelse: Planstrategien ble lagt fram for regionalt planforum 10. desember, Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Areal- og temaplanene kommunen utarbeider i perioden, vil berøre befolkningens interesser, deres nærmiljø og livskvalitet. Slike planer engasjerer ofte innbyggerne og er egnet til brede tiltak for medvirkning og dialog. Planstrategien er imidlertid ikke like egnet for allmenne debatter og medvirkning. Fordi planstrategien ikke er knyttet til planprogrammet for rullering av kommuneplanen, er kommunen kun forpliktet til å Side 26 av 52

27 gjøre strategien offentlig kjent. Planstrategien har vært offentlig kjent i mer enn 30 dager. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Kommuneplan videreføres uten endringer, og at Planstrategi for Frogn kommune vedtas. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 27 av 52

28 HOOK-37/14 Vedtekter kommunale barnehager Endring av vedtekter for kommunale barnehager Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 37/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid blir fra kl Endringen gjelder fra barnehageåret 2014/15. Vedlegg: Utvidet åpningstid - høringsuttalelse _5_1.PDF, Høringssvar i sak sammenfatting av høringsuttalelser.docx, [ ]Høring - Endring av vedtekter for kommunale barnehager, utvidet åpningstid.pdf, SU brev april 2014.pdf _1_1.pdf, ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSSVAR.docx _1_1.pdf, Utvidet åpningstid - høringsuttalelse _5_1.pdf Side 28 av 52

29 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Sak 2/14 Høring «Endring av vedtekter for kommunale barnehager», ble av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og sendt ut på høring. Nåværende åpningstid i de kommunale barnehagene er fra kl Rådmannen anbefaler å vedta en endring i vedtektene. Åpningstiden vil da bli fra kl Bakgrunn for saken: Frogn kommunestyret vedtok i forbindelse med sak 5/13 «Kommunestyremelding om barnehager»: Rådmannen fremmer egen sak der han vurderer konsekvensene av utvidelse av åpningstiden i de kommunale barnehagene fra klokken til Vedtekter for kommunale barnehager er en kommunal forskrift. For å endre en forskrift kreves det en høring og at vedtak i kommunestyret etter gjennomført høring. Forslag til endringer i vedtektene ble etter vedtak i HOOK 4.2. sendt ut på høring til utvalgte instanser og til åpen høring med 2 måneders høringsfrist som anbefalt i veileder fra staten. I alt har det kommet inn 5 høringssvar som er vedlagt saken. Alternativer: 1) Som rådmannens innstilling Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid ) Vedtekter for kommunale barnehager opprettholdes som de er i dag. 3) Vedtekter for kommunale barnehager endres med følgende åpningstid.. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ved endringer av vedtektene til åpningstid kan det i enkelte tilfeller bli aktuelt å sette inn vikarer tidligere. Vurdering: Flere private barnehager i Frogn og kommunale barnehager i mange nabokommuner har i dag en åpningstid på 10 timer daglig, mens åpningstiden i de kommunale barnehagene i Frogn er på 9.5 timer. Side 29 av 52

30 Vedtektsendringen som var på høring i perioden 4.2. til , omhandler kun utvidelsen av åpningstiden til 10.0 timer daglig. I hovedsak er det fagforeninger og barnehagenes samarbeidsutvalg som har gitt sine høringsuttalelser. Det er ikke kommet inn uttalelser fra enkeltpersoner eller vernetjeneste. Ved sammenfatting av høringsuttalelser kommer det frem at det er stor variasjon i opplevelse av hvordan utvidet åpningstid vil påvirke forhold som berører kvaliteten i barnehagen og tilbudet til barna. Av fem høringsuttalelser er 1 utelukkende positiv, dette gjelder samarbeidsutvalget (SU) ved Dal barnehage. Ved Heer barnehage er det 50% for og 50% som er i mot forslaget med utvidelse av åpningstid av de 44 som har svart. SU ved Ullerud barnehage er ikke utelukkende negative, men de forutsetter styrking av bemanningen. Barnehagenes økonomiske rammer vedtas gjennom Handlingsprogrammet og er ikke gjenstand for vedtektsendringer. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har gitt en felles høringsuttalelse der de ikke ser at dette er til barnas beste, for kvalitet og innhold i barnehagen og til personalets arbeidsvilkår. SU ved Elleflaten barnehage ønsker ikke utvidet åpningstid under dagens forutsetninger. I sammenfattingen er det 2 av høringsuttalelsene som foreslår makstid for opphold for barna ved utvidet åpningstid. I kommentarrapporten fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i Frognbarnehagene høsten 2013, fremgår det at det er et behov for enkelte familier som ønsker lengre åpningstid. Undersøkelsen viser en tilfredshet på 4,5 av 6,0 med lukketidspunktet i de kommunale barnehagene. Av 86 kommentarer er det 8 som kommenterer et behov for utvidet åpningstid. Ut ifra høringsuttalelsene ser det ut for at det finnes et stort behov for innbyggere som pendler og at det for disse har svært stor betydning at barnehagens åpningstid varer til 17.00, mens for en majoritet av foresatte ser det ut til at behovet kan dekkes innenfor nåværende åpningstid. Ved å utvide åpningstiden vil det sannsynligvis bli behov for færre barn bosatt i Frogn å bruke barnehageplass i andre kommuner med lengre åpningstid. Av høringsuttalelsene fremgår det at man ser for seg redusert bemanning, større sårbarhet ved sykefravær, mindre forutsigbarhet spesielt for de minste barna og at det blir vanskeligere å opprettholde god kvalitet og godt innhold gjennom dagen. For å kunne gjennomføre endring av vedtekter med utvidet åpningstid, må barnehagene organisere vakter i løpet av dagen på en annen måte. Det kan medføre sammenslåing på morgen og ettermiddag eller noe lengre tid alene på avdeling før Side 30 av 52

31 en mellomvakt kommer på jobb og også en forskyvning av når senvakt kommer på jobb. Rådmannen ser at det er fremkommet ulike syn i høringen. Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Frogn er mulig innenfor de økonomiske rammene som finnes i dag. Risikofaktorer må ivaretas gjennom å gjøre risikovurderinger konsekvenser for tilbudet, innhold og kvalitet i barnehagene for å minimere sannsynlighet for reduksjon av kvalitet i tilbudet til barna og foresatte. Endringen vil medføre en annen måte å organisere barnehagens bemanningsstruktur på. Rådmannen er av den oppfatning at en utvidelse betyr svært mye for noen av kommunens innbygger, bl.a. pendlere, og vil etter en samlet vurdering anbefale at åpningstiden i de kommunale barnehagene blir fra kl til kl Medbestemmelse: Fagorganisasjonene har vært høringsinstans og gitt en felles høringsuttalelse fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Konklusjon: 1. Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid blir fra Endringen gjelder fra barnehageåret 2014/15 Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 31 av 52

32 HOOK-38/14 Rammeplan skoler Høring rammeplan for skoler Saksbehandler: Hege Elnæs Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 38/ Rådmannens innstilling: tar utkast til rammeplan for skolen til etterretning. Vedlegg: Utkast til rammeplan for skolen, «Mangfold og fordypning». SAKSUTREDNING: Sammendrag: Norsk Kulturskoleråd har sendt ut del 1 av den nye rammeplanen for skoler «Mangfold og fordypning» til høring til alle kommuner. Målet med planen er å etablere felles standarder for undervisningstilbudet, med muligheter for lokale tilpasninger innenfor tre ulike program. Rådmannen anbefaler at utkastet til ny rammeplan tas til etterretning. Bakgrunn for saken: Arbeidet med rammeplan har bakgrunn i vedtak på Norsk Kulturskoleråds landsmøte i 2012; «Norsk skoleråd utarbeider en ny rammeplan for skolen enten på egen hånd eller i samarbeid med sentrale myndigheter». Et eget rammeplanutvalg ble nedsatt, og del 1 av rammeplanen er nå sendt ut til høring til alle kommuner som skoleeier. Del 1 består av 2 kapitler. Kapitel 1 omhandler skolenes formelle oppdrag, formål og skolens plass i den elle grunnmuren. Kapitel 2 viser bl.a. til de ulike ansvarsområder knyttet til skolene, hvor det fokuseres på skoleeierskap, kvalitet, kompetanse og lærerrolle. Det vil arbeides videre med rammeplanen etter landsmøte i Norsk skoleråd i oktober 2014, blant annet med konkrete fagplaner. Målet med planen er å etablere felles standarder for undervisningstilbudet, med muligheter for lokale tilpasninger innenfor tre ulike program. Gjennom et tredelt programtilbud skal skolen ivareta læring, opplevelse og formidling på alle nivåer og legge grunnlag for bred rekruttering og planmessig opplæring. Opplæringen skal også være relevant for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående og høyere utdanning innen kunstfag. Side 32 av 52

33 Det er en forventning om at skolene i fremtiden kan tilby større fleksibilitet i organisering av tilbudene og tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter i fagene. Denne planen møter disse utfordringene. Den legger til grunn av det må etableres tydeligere krav til faglige og pedagogiske normer i undervisningstilbudene og at det må etableres lokale lærerplaner som bygger på rammeplanen. Rammeplanen definerer tre ulike opplæringsprogrammer, som har forskjellige profiler og henvender seg til ulike elevgrupper; Grunnprogrammet som en aktivitet for større grupper Kjerneprogrammet for elever som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid og er basert på langsiktighet og progresjon. Det forutsettes betydelig egenøving i tillegg til undervisningstimene. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår individuelt eller i grupper. Fordypningsprogrammet er for elever på høyt nivå og med særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Rammeplanen forutsetter at skolen alene, eller i samarbeid med andre skoler skal gi tilbud innenfor alle tre programmene. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Frogn Kommune gir følgende høringsinnspill til rammeplan for skolen..(fylles ut av utvalget selv) Økonomiske konsekvenser: I utgangspunktet baserer ikke rammeplanens ambisjoner om høyere kvalitet i undervisningstilbudet seg på økte budsjetter, men på klare målsetninger om gradert ressurstildeling mellom programmene og implementering av lokale lærerplaner basert på felles standarder. Vurdering: Rådmannen anser det foreløpige utkastet til rammeplan som et godt utgangspunkt for videre arbeid med fagplaner, og har ingen konkrete innspill til denne høringen. Rammeplanen gir gode generelle føringer til Frogn Kommune som skole-eier, og gir samtidig åpning for lokale tilpasninger innen tilbud og lærerplaner. Side 33 av 52

34 Frogn Kulturskole gir i dag tilbud innenfor alle tre foreslåtte programtilbud. I grunnprogrammet gir vi tilbud om kurs på SFO på alle grunnskolene i Frogn i form av kurs i musikk og teater. Felles 7.trinnsforestilling med dans og teater er et annet eksempel. I tillegg er vi inne med diverse tilbud i DKS-ordningen. Dette er aktivitetstilbud hvor alle elever deltar, og får utviklet sine faglige ferdigheter. Kjerneprogrammet er der Frogn Kulturskole i dag har sin hovedvekt, som er det tradisjonelle undervisningstilbudet som er pågått i mange år. Her har vi både individuelle undervisning og gruppeundervisning. Fordypningsprogrammet ivaretas på regionalt nivå i Follo i samarbeid med de andre skolene, og lokalt her i Frogn med et eget tilbud til talentfulle elever, utover det ordinære kjernetilbudet. Frogn Kulturskole har utarbeidet egne lærerplaner innen hvert fag i kjerneprogrammet. Rådmannen ser imidlertid frem til at det i rammeplan-arbeidet blir utarbeidet fagplaner som felles standarder for alle skoler, slik at våre egne lærerplaner kan tilpasses disse, også innenfor de andre program-områdene. Medbestemmelse: Leder av skolen sitter som styremedlem i Kulturskolerådet region øst, og vil være delaktig i det videre arbeidet med rammeplanen frem til vedtak på landsmøte i oktober. Høringsutkastet for rammeplanen vil bli tatt opp på lærermøte i skolen. Rådmannen anser det som viktig at rammeplanen implementeres godt blant skolelærerne. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at tar forslaget til rammeplanen til etterretning. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 34 av 52

35 «Mangfold og fordypning» - utkast til rammeplan for skolen Vedlegg til sak Side 35 av 52

36 HOOK-39/14 Selvskyldnergaranti Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 39/ Formannskap 40/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner Vedlegg: Søknad om kommunalgaranti selvskyldnergaranti Dokumentasjon på lån og lånevilkår fra søker Vedtekter for Wica Invest AS Side 36 av 52

37 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det ble i 2010 innvilget kommunal garanti Toppen barnehage (nå Dyrløkketoppen barnehage). I 2011 søkte eier på nytt da søknad om kommunalt lån som ble avslått av kommunalbanken grunnet for lav garantisum i Da ny garantisum ble innvilget av kommunestyret var forutsetningene for lån hos Kommunalbanken endret og eier fikk på ny avslag på lån med simpel kausjon da Kommunalbanken krever selvskyldnerkausjon. I denne saken anbefaler rådmannen at det gis kommunal selvskyldnergaranti for inkludert 15% påslag med en tidsramme og at forutsetningnen for garantien er at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Bakgrunn for saken: Dyrløkketoppen barnehage søker om kommunal garanti selvskyldner kausjon på kroner ,- Dyrløkketoppen barnehage søkte om kommunal garanti pålydende kr for å kunne refinansiere sine lån i Saken ble behandlet i sak: 13/11 Utvalg for oppvekst, omsorg og /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Virksomheten fikk innvilget kommunal garanti med simpel kausjon pålydende ,- etter 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonskostnader til inndrivelse av verdier ved mislighold. Saken ble enstemmig vedtatt. Saken kommer til ny behandling for å kunne refinansiere lån gjennom Kommunalbanken som nå stiller krav om selvskyldnergaranti. Dyrløkketoppen barnehage eies og drives av Wica Invest AS, ved Andrè Forsberg. Det søkes om kommunal selvskyldnergaranti for å kunne refinansiere lån for billigere renteutgifter og raskere nedbetaling av lån. I Kommunalbanken gis det gunstige betingelser. Virksomheten har pr 2012 en takst på bygningen på rundt 5,6 millioner, lån pr Lånerenten ligger i dag på 6,5% eff.rente. Flere private barnehager i Frogn har fått tilsvarende kommunal garanti. Et eventuelt vedtak vil dermed bidra til lik behandling av barnehagene. Et eventuelt vedtak fattes etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier: 1. Virkeområde Side 37 av 52

38 Denne forskriften gjelder når kommuner eller fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunene eller fylkeskommunen selv. 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for en tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Frogn kommune avslår søknaden om garanti. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå på kausjonisten(e) med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Med kommunal selvskyldnergaranti vil virksomhetene kunne oppnå bedre rentevilkår på sine lån enn med simpel kausjon. På den andre side tar kommunen på seg en større risiko, og dette setter mellom annet større krav til kommunene sin kredittvurdering av virksomheten det skal garanteres for. Frogn kommune har en forholdsvis lav garantibyrde. Vurdering: Dersom det nå innvilges selvskyldnergaranti må dette fremgå av vedtaket da det i utgangspunktet gis en simpel kausjon ved kommunal garanti. Ved eventuelt nytt vedtak må tidligere innvilget kommunal garanti om simpel kausjon oppheves. Vedtaket må også inneholde garanti periode samt at det bør ha et tillegg om at det trappes gradvis ned i takt med betjening av lån. Garantien gis under forutsetning av at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Garantisum må inkludere 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonspåslag til inndrivelse av verdier ved mislighold. 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. Side 38 av 52

39 I utgangspunktet kan kommunen etter godkjennelse fra departementet vedta å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf kommuneloven 51 nr L. Loven setter imidlertid et absolutt forbud mot at kommunen stiller kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf. 51 nr.2. I og med at det i 14.a står at «barnehagen kan ha et rimelig årsresultat», er det fortsatt en mulighet for å ta ut utbytte og barnehagen regnes som næringsvirksomhet. Ettersom selskapet har endret sine vedtekter slik at det ikke skal kunne utbetales utbytte til eierne, vil kommunen kunne stille garanti for ansvarlig selskap (her aksjeselskap). Etter Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 5. heter det: «Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner tenger ikke statlig godkjenning». Det vil si at i dette tilfellet må den kommunale garantien godkjennes av staten. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det stilles kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 39 av 52

40 Side 40 av 52

41 HOOK-40/14 Årsmelding UKS Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre 2012/2013 Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 40/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre for semesteret 2012/2013 tas til orientering. Vedlegg: Side 41 av 52

42 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ungdommenes kommunestyre har i møte godkjent årsmelding for utvalgets arbeid for semesteret 2012/2013. Årsmeldingen legges nå fram for hovedutvalget for oppvekst, omsorg og og kommunestyret til orientering. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 42 av 52

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer