MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl. 16:30 Presentasjon fra kl Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget på rådhuset. Dokumentene publiseres på Kl Presentasjon av lag og foreninger: Drøbak hundeklubb kl Drøbak Frogn Røde Kors kl Kl Møtestart behandlingen av sakene starter Ca. kl Spørsmål og innspill fra innbyggerne Ca. kl Temadiskusjon Gjennomføres etter spørsmål og innspill fra innbyggere. Publikum har anledning til å delta i diskusjonen. 2/14 Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen - ny mal fra 2014 Saksliste Orienteringer 19/14 Status utskrivningsklare pasienter - mars /14 OOK - "vurdering for læring" godkjent 13/00326

2 21/14 Arbeid med elevenes psykososiale miljø i Frognskolen 22/14 Status om fritt brukervalg innen praktisk bistand 23/14 Svar på verbalvedtak om gjennomsnittsbemanning i kommunale barnehager januar- mars 2014 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Temadiskusjon Saker til behandling 32/14 Årsmelding og årsregnskap /14 Tertialrapport nr /14 Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 35/14 Psykisk helsearbeid med barn og unge 36/14 Planstrategi for Frogn kommune /14 Endring av vedtekter for kommunale barnehager 38/14 Høring rammeplan for skoler 39/14 Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage 40/14 Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre 2012/ /14 Årsrapport 2013 for kontrollutvalget for omsetning av alkohol 42/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Thai Thai Sushi 43/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Pizzeria Roma Frogn Mahdi Pirzadeh Forespørsler fra medlemmene Frogn, Kjell Engebretsen Utvalgsleder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/guro Merlid Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 52

3 Orienteringer 19/14 Status utskrivningsklare pasienter - mars / /14 OOK - "vurdering for læring" 14/ /14 Arbeid med elevenes psykososiale miljø i Frognskolen 14/ /14 Status om fritt brukervalg innen praktisk bistand 14/ /14 Svar på verbalvedtak om gjennomsnittsbemanning i kommunale barnehager januar- mars / Side 3 av 52

4 Spørsmål og innspill fra innbyggerne Temadiskusjon 2/14 Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen - ny mal fra / Side 4 av 52

5 Saker til behandling HOOK-32/14 Årsmelding Årsmelding og årsregnskap 2013 Saksbehandler: Øystein Granheim Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 14/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 6/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 3/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 61/ / Administrasjonsutvalget 7 Formannskap 38/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Formannskapet: 1. Det framlagte regnskapet for 2013 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2013 vedtas. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering Vedlegg: Årsmelding 2013 v4 sendt til revisjon.docx, Hefte med vedlegg til årsmeldingen 2013.doc Side 5 av 52

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap og årsmelding vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på 46,8mill kroner. Driftsregnskapet etter bruk og avsetninger av fond viser et overskudd på 11,5mill kroner. I henhold til kommuneloven er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i sak om regnskap og årsmelding. Innstillingen er derfor delt. Bakgrunn for saken: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap (vedlegg 1) og årsmelding (vedlegg 2) vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse: Beretningen er vedlagt og inneholder ingen merknader eller presiseringer, jf. vedlegg 3. Overskudd/underskudd: Det foreslås at overskuddet i driftsregnskapet kroner avsettes til disposisjonsfond. Utvalgene skal ta årsmelding og regnskap til orientering formannskapet innstiller til kommunestyret. Alternativer: På bakgrunn av revisjonsberetningen kan ikke rådmannen se at det er noen grunn til at kommunestyret ikke skal fastsette det framlagte regnskapet som Frogn kommunes regnskap. Miljømessige konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Vurdering: Ingen spesielle forhold til vurdering. Side 6 av 52

7 Medbestemmelse: Konklusjon: Det framlagte regnskapet fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap for Overskuddet i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. Årsmeldingen for 2013 tas til orientering. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 7 av 52

8 HOOK-33/14 - Tertialrapport Tertialrapport nr Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 18/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 7/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 4/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 62/ / Administrasjonsutvalget 7 Formannskap 39/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Vedlegg: 1. Tertialrapport 2014.docx Side 8 av 52

9 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2014 anslås til 10,4 millioner kroner. Dette er ca. 3 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Dette skyldes hovedsakelig svikt i frie inntekter. Kommunen har et nærvær per 1. tertial på 94,22 %, som er 0,78 prosentpoeng under målet. Det arbeides godt med målene fra kommuneplanen for både samfunnsdelen og tjenesteområdene. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Denne rapporten er første rapportering på handlingsprogrammets nye struktur, som er mer direkte knyttet mot kommuneplanens struktur og mål. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Alternativer: I vedlagt 1. tertialrapport 2014, avsnitt 4.4 og 4.8 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Miljømessige konsekvenser: Se vedlagte tertialrapport nr Side 9 av 52

10 Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat anses som hoved indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør ligge på minimum 3 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet til fremtidig bruk. Frogn kommune leverte i 2013 et netto driftsresultat på ca. 4,9 prosent. Korrigert for nettoavsetninger av bundne midler leverte kommunen et netto driftsresultat på ca. 22,3 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent. Noe av årsaken til det gode resultat i 2013 skyldes høye engangsinntekter fra frie inntekter og tilbakeført overskudd fra et interkommunalt selskap. Prognosen for 1. tertial 2014 viser et netto driftsresultat på 1,1 prosent og er en kraftig endring fra I forhold til budsjettert netto driftsresultat 2014, viser prognosen en nedgang på 3 millioner kroner. Vurdering: Enhetene er gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå, samt gode insentiver til effektiv drift som blant annet overføring av mer-/mindreforbruk til påfølgende år. Medbestemmelse: Saken er presentert for hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Ingen merknader. Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 10 av 52

11 HOOK-34/14 - Helsebygg Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Saksbehandler: Bjørn Nordvik Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 15/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 5/ / Formannskap 42/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Rådmann gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen og bes fremme en anbefaling til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. Vedlegg til sak SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det fremlagte skisseprosjektet har tatt utgangspunkt i kommunestyrets vedtatte konsept for byggetrinn 1 (jf. kommunestyrets vedtak av 7. oktober 2013) Skisseprosjektet er drøftet med den politiske referansegruppen i flere omganger og inneholder følgende hovedfunksjoner jf. vedlagt rapport: - Sykehjemsfunksjoner (109 sykehjemsplasser) - Fellesfunksjoner/kantine - Nytt sentralkjøkken - Lærings- og mestringssenter - Arealer til opptrening og rehabilitering - Dagsenter - Seremonirom - Parkeringskjeller og tekniske rom Det er ikke avsatt plass til hjelpemiddelsentralen som forutsettes lokalisert til et annet sted i Drøbak. Side 11 av 52

12 Det er lagt vekt på at det nye helsebygget skal bære preg av boliggjøring og desentralisert struktur, samtidig som det tilrettelegges for en driftseffektiv organisasjon. De nye (109) plassene er organisert i bogrupper med maksimal størrelse på 8 personer med egne fellesrom, kjøkken og lager. Hver bogruppe har tilgang til balkong via fellesrom og tilgang til gårdsplass via heis/trapp. Bygningsvolumet er plassert på nordsiden av eksisterende Ullerud sykehjem i L-form slik at nybyggets korte fasade blir knutepunktet mot eksisterende bygg. Løsningen vil danne en ny gårdsplass på vestsiden av bygget på tilsvarende måte som eksisterende Ullerud sykehjem. Dette minimerer bygningens skyggevirkning i forhold til eksisterende bebyggelse. Løsningen skaper avskjermede og lyse uterom. Bygningsvolumet er foreslått brutt opp til mindre skala med hjelp av variasjon i vegglivet, balkonger og trapperom. Kantine og fellesarealene i bakkeplan danner en lav paviljongaktig bygningsvolum ved gårdsrommet. Samspillet med de innvendige arealene og uterommene vil gi gode muligheter for utfoldelse og stimulering for beboerne i det nye helsebygget. Bygget knyttes til eksisterende sykehjem på Ullerud i plan 1 og underetasjen og det foreslås etablert en kulvert til Ullerud bofellesskap som nyttes til varelogistikk. Det har blitt avholdt to møter med Husbanken. Husbankens tilbakemelding har vært at vedtatt konsept hadde for store bogrupper og at det ikke måtte være mer enn 8 beboerrom per bogruppe. Dette er nå ivaretatt. I samsvar med kommunestyrets vedtak er det iverksett en reguleringsprosess for å imøtekomme kravene til utvikling av sykehjemsfunksjoner på Ullerud frem til Dersom den pågående reguleringsprosessen blir forsinket på grunn av forhold omkring byggetrinn 2 foreslås det at det søkes om rammetillatelse for byggetrinn 1 ut fra gjeldende reguleringsplan av Gjeldende reguleringsplan angir følgende begrensninger som krever dispensasjon: - BYA skal være 30% av tomteareal - Maks høyde bygning c+97,0 Når det gjelder BYA, overskrider presentert skisseprosjekt tillatt BYA med ca. 3% (=ca. 440 kvm). Når det gjelder maks byggehøyde ligger presentert skisseprosjekt innenfor høydebegrensningen, men tekniske rom på taket overskrider makshøyden. Tekniske rom med høyde ca. 4 meter overskrider maks byggehøyde med ca. 3.3 meter. Det er gjennom skisseprosjektet blitt avklart at bygget kan også oppføres i massivtre som byggemetode. Dersom kommunestyret vedtar skisseprosjektet i juni 2014 vil videre fremdrift kunne bli som følger: Forprosjektering, rammetillatelse og klargjøring av anbudsdokumentasjonen i perioden frem til desember Anbudsfrist mars 2015 Byggestart mai 2015 Side 12 av 52

13 Ferdigstillelse 31. desember Innflytting og idriftsetting 1. kvartal Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i møte 7. oktober 2013 (sak 104/13) følgende: 1. Alternativ C (jf. vedlagt rapport) legges til grunn for videre prosjektplanlegging. 2. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Rådmannen gis fullmakt til å iverksette detaljplanlegging for alle faser frem til 2030 og bes fremme forslag til detaljplan for første gangs behandling i MPB november Rådmannen gis fullmakt til å iverksette skisseprosjektering for første byggefase og bes fremme saken til politisk behandling i løpet av første halvår Rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av prosjektets romprogram og arealer med mål om reduksjon av kostnader. 6. Det opprettes en referansegruppe bestående av 1 representant fra hvert parti. Gruppen skal holdes orientert om fremdriften og ellers bistå med råd ved planleggingen av prosjektet. 7. Kommunestyret vedtok deretter i møte (Sak 141/13) følgende: Kommunestyret fastsetter planprogram for nytt helsebygg på Ullerud, datert Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid med detaljregulering og konsekvensutredning av nye helsebygg på Ullerud. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 12-9 Rådmannen bes å ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Landbruks og Matdepartementet (LMD) for å klargjøre prosjektsamarbeidsmuligheter ved å benytte byggeteknikken «massivtre» som er benyttet på studenthybelblokkene Pentagon II på UMB, Ås. Det skal innen 1. mars gis tilbakemelding på antatt innsparing på byggetid, antatt pris per kv.m., driftskostnad og CO2-regnskapet ved bygging og i drift av helsebygget. Gjennom behandlingen av økonomisk handlingsprogram ble det vedtatt følgende bevilgning for prosjekt 8336 Helsebygg. Prosjekt Anslag ubrukt 2013 Nye midler 2014 Sum budsjett Helsebygg alternativ C Alternativer: Side 13 av 52

14 Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 Som innstillingen med følgende endringer: a.. b.. c.. Miljømessige konsekvenser: Avklares gjennom pågående reguleringsprosess. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser fremgår av egen sak. Vurdering: Det vises til rapporten - Skisseprosjekt - rapport 1 prosjekt Helsebygg - funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser jf. vedlegg. Medbestemmelse: Saken er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene. Konklusjon: Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg bør godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen bør utredes og en anbefaling bør fremmes til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 14 av 52

15 HOOK-35/14 - Psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid med barn og unge Saksbehandler: Anne Irene Bollestad Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 35/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Saken tas til orientering. 2. Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn. 3. Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får. Vedlegg: Side 15 av 52

16 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Rapporten ble behandlet i kommunens kontrollutvalg og i kommunestyret. Sak om ventelister i PPT ble lagt fram som referatsak i OOK. Det ble gjennomført en temadiskusjon i OOK Rådmannen er av den oppfatning at det pr i dag gjøres et forsvarlig arbeid med barn og unges psykiske helse i Frogn. Imidlertid viser forvaltningsrevisjonens rapport og aktuelle undersøkelser viser at kommunens innsats på området kan bli bedre. Rådmannens konklusjon i saken er: Rådmannen vil tydeliggjøre at ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn samles i enhet for Barn, unge og familier (BUF). Rådmannen vil styrke rapporteringslinjen gjennom en mer direkte oppfølging. Rådmannen vil i oktober 2014 legge frem en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn. Rådmannen styrker PP-tjenesten med en stilling med halvårsvirkning i Stillingen opprettes som fast stilling f.o.m og innarbeides i Handlingsprogram I løpet av 2014 vil rådmannen ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får. Bakgrunn for saken: 1. Forvaltningsrevisjonens rapport Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Revisjonen mente at kommunen har en del utfordringer når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge som kan forbedres. I forvaltningsrevisjonens rapport om barn og unges psykiske helse, uttales det: «Revisjonens vurdering er at det gjøres en betydelig forebyggende innsats for barn og unge i Frogn kommune, og at det er lagt til rette for samarbeid og koordinering mellom ulike tjenester som har ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge. Revisjonen mener samtidig at kommunen har en del utfordringer i forhold til psykisk helsearbeid for barn og unge som kan forbedres. Disse utfordringene kan etter revisjonens mening oppsummeres slik: Side 16 av 52

17 Kommunen har ingen samlet oversikt over hvilke grupper som er risikoutsatt. Det er risiko for at forebyggende tiltak ikke målrettes godt nok. Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak. Kommunen kan synliggjøre ansvaret for målgruppen bedre innenfor eksisterende organisasjon, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter. Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange av målgruppen som har individuell plan. Kommunen driver ikke opplæring av koordinatorer for individuell plan. Kommunen har ingen formening om hvor stort behovet for individuell plan er. Kommunen har liten kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker. Revisjonen mener at denne situasjonen krever en sterkere overordnet styring. Revisjonen kan ut fra objektive kriterier vanskelig konkludere med hva som er den riktige måten å organisere dette på. Men løsningen bør sikre en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. En mulig modell kan være å samle det helhetlige ansvaret i BUF.» Rapporten omtalte også ventelistene i PPT som en del av faktaopplysningene i rapporten. 2. Vedtak i kontrollutvalget Kontrollutvalget i Frogn kommune fattet følgende vedtak: 1) Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kontrollutvalget er bekymret over funnene som avdekkes i rapporten, og peker spesielt på revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber rådmannen komme til kontrollutvalgets neste møte med en foreløpig rapport. 3) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» legges fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og til uttalelse. 3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. Side 17 av 52

18 Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinator og utviklingen av individuelle planer. 3. Vedtak i kommunestyret: Forvaltningsrevisjonens rapport om psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn, ble behandlet i Kommunestyret Følgende vedtak ble fattet: 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og til uttalelse. 3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger: Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinator og utviklingen av individuelle planer. 4. Orienteringssak i OOK Orientering om ventelister i PPT ble lagt frem som referatsak i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og Under behandlingen uttalte utvalget: «Utvalget ba rådmannen komme tilbake med en utfyllende orientering om PPtjenesten. For øvrig tok utvalget notatet til orientering.» Side 18 av 52

19 Rådmannen avklarte med hovedutvalgsleder at det blir en temadiskusjon i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og i mai, og en sak i kommende møte / juni. Status for PP-tjenesten ses i sammenheng med det øvrige innholdet i forvaltningsrevisjonens rapport. Følgende momenter fremkom under temadiskusjonen i OOK 13. mai 2014: Det bør fremgå av saken til neste møte i OOK hvordan kommunen har tenkt å møte utfordringer knyttet til mobbing i skolen og selvmord blant unge Det ble pekt på at informasjon om kommunens tilbud til barn, unge og familier burde bli bedre og det ble bedt om en tidfesting av når planen for kommunens arbeid med psykisk helsearbeid for barn og unge ville bli politisk behandlet. Rådmannen ble også bedt om å vurdere styrking av helsestasjon / skolehelsetjenesten, psykolog og familieteamet. 5. Ventelister i PPT: PPT har overtid hatt ventelister på utredning av elever og barnehagebarns behov for spesialpedagogiske tiltak Fra henvisning til oppstarter ventetiden: Lengst ventetid er fra desember 2013, oppstart på utredning i mai 2014 (5måneder). Det ligger nå an til en ventetid på opp til 7 måneder på enkelte nye henvisninger i april. Tiltak for å bedre situasjonen: Tjenesten ble midlertidig styrket med % vikar i deler av Beslutning om å styrke tjenesten med en fast 100 stilling i Dette vil på sikt bidra til raskere saksbehandlingstid. Alle henviste saker får en oppstartdato ved henvisningstidspunktet slik at de har en konkret ventetid forholde seg til. Informasjon om PPT ny brosjyre for å tydeliggjøre PPTs oppgaver og mandat Arbeider aktivt med å redusere behovet for spesialundervisning ved å forbedre den tilpassede opplæringa i skolen i systemarbeid. Opplæring til personalet i grupper og kurs fremfor veiledning i enkeltsaker. Utvikling og fortsatt implementering av TO-teammodellen på skolen. 6. Individuelle planer (IP) og koordinatorer Systemansvar for Individuelle plan er fra organisert under den nyopprettede enheten for helse og koordinering. Tidligere var ansvaret lagt til søknadskontoret. I løpet av 2014 vil enheten ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med IP i Frogn. Videre vil enheten ha utarbeidet en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får. Side 19 av 52

20 Som et ledd i det overordnede ansvaret for barn og unges psykiske helse, vil oversiktene over inngå iden samlede oversikten som enhet BUF innhenter. Rådmannens vurdering: Frogn kommune har tilstrekkelige kunnskaper om barn og unge som befinner seg i risiko for å utvikle psykiske vansker, til å utvikle gode tiltak. Folkehelsebarometeret peker på at psykisk helse blant innbyggerne i Frogn er en større utfordring enn i andre sammenlignbare kommuner. Det er grunn til å tro at dette også gjelder barn og unge, noe som ble bekreftet gjennom den forrige ungdomsundersøkelsen som ble gjort. Funnene i årets ungdomsundersøkelse viser at Frogn kommune skårer høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder skulking, og at dette forsterker seg på videregående skole. For områdene depresjon/ensomhet/angst skårer Frogn på linje med landet, men med en markant høyere skår for jenter enn for gutter. Dette forsterkes i videregående. Bruk av alkohol/hasj samt tilgjengelighet av hasj, skåres det høyere på enn landsgjennomsnittet. Det er også en markant økning i andelen ungdommer som opplyser at de får lov av foreldre å drikke alkohol i 1. videregående. Det er langt flere jenter enn gutter som opplyser at de er misfornøyd med seg selv og med kropp og sitt utseende. Dette forsterker seg i videregående. Rådmannen vil understreke at undersøkelsen viser at det store flertallet av ungdommen i Frogn, har gode omsorgsituasjoner, og er fornøyd med skole og fritid. Rådmannen er kjent med at barn/unge som ikke fullfører videregående opplæring, er i risiko for å utvikle psykiske vansker. Det samme gjelder barn av foreldre med alvorlige psykiske vansker og rusmisbruk. En annen risikogruppe for utvikling av psykiske vansker, er de barn/unge som opplever mobbing, og barn som lever i omsorgssvikt. Barn og unge med begynnende atferdsvansker og/eller rusvansker er også en gruppe barn som befinner seg i risikosonen for utvikling av psykiske vansker. Rådmannen vil vurdere en eventuell styrking av helsestasjonen/skolehelsetjenesten, familieteam og psykolog i sammenheng med neste års handlingsprogram. På bakgrunn av blant annet årets ungdomsundersøkelse vil rådmannen foreta en helhetlig vurdering av behov for styrking av tjenestene, og ikke kun se på en tjeneste isolert. Rådmannen deler sin bekymring for selvmord blant unge og økte mobbetall i skolen. Dette kreves tverrfaglig innsats og må fremgå av kommunens plan for arbeid med barn og unges psykiske helse. Side 20 av 52

21 Ungdomsundersøkelsen understreker behovet for tydeliggjøring av ansvaret for arbeid med barn og unges helse i Frogn. Rådmannen legger opp til at planen som skal utarbeides må beskrive hvordan kommunen skal arbeide med de problemområdene som fremkommer i undersøkelsen og i tilbakemeldingene fra. Det bør i den sammenhengen angis spesielt hvordan kommunen skal arbeide med jenters psykiske helse. Rådmannen er opptatt av styrking av foreldre og barns rolle i utvikling og gjennomføring av hjelpetiltak. Det blir derfor viktig å videreføre det arbeidet som er påbegynt både med utvikling av familieråd og det rusforebyggende programmet ØPP i skolen. Rådmannen forventer at de tiltak som er beskrevet, vil kunne redusere saksbehandlingstiden til 3 måneder i PP-tjenesten, noe som også er anbefalt saksbehandlingstid fra statlige myndigheter. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere styrking på kort og lang sikt. Rådmannen mener også at de tiltak som er beskrevet om IP og opplæring/oversikt over koordinatorer, vil føre til at arbeidet er i tråd med lover og forskrifter. Konklusjon: Rådmannen deler vurderingene i forvaltningsrevisjonens rapport som viser at ansvaret for arbeidet med psykisk helsearbeid i Frogn ikke er tydelig nok beskrevet. Rådmannen er derfor av den oppfatning at ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn bør tydeliggjøres ved at dette legges til en enhet, og hvor rapporteringslinjen går til rådmannen. Rådmannen delegerer myndighet på området til enhet for barn, unge og familier (BUF). Rådmannen vil i løpet av 2014 utarbeide en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn, som beskriver risikofaktorer, hvilke grupper av barn og unge som er i en risikogruppe, en tallfesting av behov og kommunens ulike tiltak og hvem som utfører dem. Planen vil også påpeke fremtidige behov for tiltak og hvordan dette vil bli iverksatt. I tillegg vil planen inneholde kommunens rutiner for det tverrfaglige samarbeidet knyttet til barn og unges psykiske helse i Frogn. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det pr i dag gjøres et forsvarlig arbeid i kommunens tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse i Frogn. Rådmannen mener PPT må styrkes med en stilling med halvårsvirkning i Stillingen opprettes som fast stilling f.o.m Plan for iverksetting av tiltak: Side 21 av 52

22 Opprettelse av en 100% fast stilling i PPT, med virkning fra og helårsvirkning f.o.m Delegering av overordnet ansvar for arbeid med barn og unges psykiske helse til BUF, med virkning fra november Utarbeidelse av plan for Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Planen legges frem for politisk behandling i oktober Vurdering av behovet for styrking av helsestasjon, familieteam, psykolog ved behandling av neste års handlingsprogram. I løpet av 2014 vil enheten ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med IP i Frogn. Utarbeidelse av oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får. Søke statlige midler til et 3-årig prosjekt for å hjelpe ungdommer med alvorliog skolefravær tilbake til skolen. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Saken vedtas med følgende endringer / tillegg til rådmannens innstilling: Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Styrking av PP-tjenesten og eventuell styrking av andre tjenester vil bli synliggjort i Handlingsprogram Medbestemmelse: Forslagene i saken er drøftet med tillitsvalgt. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 22 av 52

23 Øvrige dokumenter på saken: Side 23 av 52

24 HOOK-36/14 - Planstrategi Planstrategi for Frogn kommune Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 16/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 4/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 65/ / Formannskap 47/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Planstrategi for Frogn kommune Vedlegg: planstrategi docx Side 24 av 52

25 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Planstrategi for Frogn kommune vurderer behovet for å rullere kommuneplanen. Frogn kommune vedtok ny kommuneplan 17. juni Rådmannen mener at planen er i tråd med både regionale og nasjonale føringer, og bør videreføres uten endringer i perioden. Planstrategien forteller hvilke planoppgaver kommunen skal arbeide med for å gjennomføre kommuneplanen. Bakgrunn for saken: Kommunestyret skal i løpet av det første året i valgperioden, vurdere og prioritere hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i perioden, basert på en drøfting av utviklingen i kommunen som samfunn og organisasjon. Kommunestyret skal særlig ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Vi skulle ha vedtatt en ny kommuneplan i Prosessen ble imidlertid svært omfattende og kommunestyret vedtok at det ikke var hensiktsmessig å starte en prosess for å vedta en planstrategi før vi hadde en ny kommuneplan. Kommunestyret vedtok ny kommuneplan 17. juni 2013, og kommunen kom derfor sent i gang med arbeidet med å legge en planstrategi, sett i forhold til valgperioden. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker behandlet forslag til Planstrategi for Frogn kommune den 3. februar Rådmannen ble bedt om å ta gang- og sykkelvei fra Ottarsrudbakken til Horgen inn i planoversikten. Det ble også foreslått kommunestyremeldinger om frivillighet og ungdom. De to meldingene ble imidlertid tatt ut av vedtaket i kommunestyret. Kommunestyret vedtok å gjøre forslaget offentlig kjent i minst 30 dager den 24. februar Rådmannen har ikke fått inn nye uttalelser fra andre instanser eller fra befolkningen, men har gjort endringer i planstrategien ut fra nye interne vurderinger. Alternativer: a) Som rådmannens innstilling b) Planstrategi for Frogn kommune vedtas ikke, men sendes tilbake til administrasjonen med følgende føringer: Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Hvis kommunen velger å videreføre Kommuneplan uten endringer i Side 25 av 52

26 perioden , betyr det at administrasjonen bruker ressursene på planer som er forankret i kommuneplanen, og som er nødvendige for å gjennomføre den. I motsatt tilfelle vil ressursene går med til rulleringen. Vurdering: Kommuneplanen fikk en grundig og bred behandling. Rådmannen mener at planen er i tråd med både regionale og nasjonale føringer. Den er fullstendig og har god sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen, og det har ikke skjedd store endringer i forutsetningene siden vedtaket. I 2015 velger vi nytt kommunestyre, og innen september 2016 vil rådmannen legge til rette for å vedta ny planstrategi der Frogn kommune evaluerer kommuneplanen og vurderer behovet for endringer. På bakgrunn av drøftingen som er gjort i planstrategien, anbefaler rådmannen å videreføre kommuneplanen uten endringer i perioden Rådmannen vil i stedet prioritere planoppgaver som bidrar til å gjennomføre og følge opp den vedtatte kommuneplanen. Kommunestyremeldinger om folkehelse og om klima og energi Som grunnlag for neste planstrategi skal kommunen i løpet av 2014 jobbe med å utvikle kunnskapsgrunnlaget om helsetilstanden i befolkningen og utarbeide en oversikt slik folkehelseloven bestemmer. Kravene som Folkehelseloven stiller til denne oversikten er omfattende og innebærer en skriftlig vurdering av situasjonen nå og i framtiden. I kommunens plansystem er det mest hensiktsmessig å definere dette grunnlaget som en Kommunestyremelding om folkehelse. Fordi folkehelse er et av kommunens fire satsningsområder og skal innarbeides i alle virksomheter og planverktøy, er det videre hensiktsmessig om alle nye kommunestyremeldinger heretter omtaler folkehelse innenfor sitt tema. Videre foreslår rådmannen å omdefinere Klima- og energiplanen til Kommunestyremelding om klima og energi. Dokumentet har ikke fulgt bestemmelsene som gjelder for kommunedelplaner i plan- og bygningsloven, har ingen arealbestemmelser og passer best inn i styringssystemet som en kommunestyremelding. Medbestemmelse: Planstrategien ble lagt fram for regionalt planforum 10. desember, Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Areal- og temaplanene kommunen utarbeider i perioden, vil berøre befolkningens interesser, deres nærmiljø og livskvalitet. Slike planer engasjerer ofte innbyggerne og er egnet til brede tiltak for medvirkning og dialog. Planstrategien er imidlertid ikke like egnet for allmenne debatter og medvirkning. Fordi planstrategien ikke er knyttet til planprogrammet for rullering av kommuneplanen, er kommunen kun forpliktet til å Side 26 av 52

27 gjøre strategien offentlig kjent. Planstrategien har vært offentlig kjent i mer enn 30 dager. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Kommuneplan videreføres uten endringer, og at Planstrategi for Frogn kommune vedtas. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 27 av 52

28 HOOK-37/14 Vedtekter kommunale barnehager Endring av vedtekter for kommunale barnehager Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 37/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid blir fra kl Endringen gjelder fra barnehageåret 2014/15. Vedlegg: Utvidet åpningstid - høringsuttalelse _5_1.PDF, Høringssvar i sak sammenfatting av høringsuttalelser.docx, [ ]Høring - Endring av vedtekter for kommunale barnehager, utvidet åpningstid.pdf, SU brev april 2014.pdf _1_1.pdf, ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSSVAR.docx _1_1.pdf, Utvidet åpningstid - høringsuttalelse _5_1.pdf Side 28 av 52

29 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Sak 2/14 Høring «Endring av vedtekter for kommunale barnehager», ble av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og sendt ut på høring. Nåværende åpningstid i de kommunale barnehagene er fra kl Rådmannen anbefaler å vedta en endring i vedtektene. Åpningstiden vil da bli fra kl Bakgrunn for saken: Frogn kommunestyret vedtok i forbindelse med sak 5/13 «Kommunestyremelding om barnehager»: Rådmannen fremmer egen sak der han vurderer konsekvensene av utvidelse av åpningstiden i de kommunale barnehagene fra klokken til Vedtekter for kommunale barnehager er en kommunal forskrift. For å endre en forskrift kreves det en høring og at vedtak i kommunestyret etter gjennomført høring. Forslag til endringer i vedtektene ble etter vedtak i HOOK 4.2. sendt ut på høring til utvalgte instanser og til åpen høring med 2 måneders høringsfrist som anbefalt i veileder fra staten. I alt har det kommet inn 5 høringssvar som er vedlagt saken. Alternativer: 1) Som rådmannens innstilling Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid ) Vedtekter for kommunale barnehager opprettholdes som de er i dag. 3) Vedtekter for kommunale barnehager endres med følgende åpningstid.. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ved endringer av vedtektene til åpningstid kan det i enkelte tilfeller bli aktuelt å sette inn vikarer tidligere. Vurdering: Flere private barnehager i Frogn og kommunale barnehager i mange nabokommuner har i dag en åpningstid på 10 timer daglig, mens åpningstiden i de kommunale barnehagene i Frogn er på 9.5 timer. Side 29 av 52

30 Vedtektsendringen som var på høring i perioden 4.2. til , omhandler kun utvidelsen av åpningstiden til 10.0 timer daglig. I hovedsak er det fagforeninger og barnehagenes samarbeidsutvalg som har gitt sine høringsuttalelser. Det er ikke kommet inn uttalelser fra enkeltpersoner eller vernetjeneste. Ved sammenfatting av høringsuttalelser kommer det frem at det er stor variasjon i opplevelse av hvordan utvidet åpningstid vil påvirke forhold som berører kvaliteten i barnehagen og tilbudet til barna. Av fem høringsuttalelser er 1 utelukkende positiv, dette gjelder samarbeidsutvalget (SU) ved Dal barnehage. Ved Heer barnehage er det 50% for og 50% som er i mot forslaget med utvidelse av åpningstid av de 44 som har svart. SU ved Ullerud barnehage er ikke utelukkende negative, men de forutsetter styrking av bemanningen. Barnehagenes økonomiske rammer vedtas gjennom Handlingsprogrammet og er ikke gjenstand for vedtektsendringer. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har gitt en felles høringsuttalelse der de ikke ser at dette er til barnas beste, for kvalitet og innhold i barnehagen og til personalets arbeidsvilkår. SU ved Elleflaten barnehage ønsker ikke utvidet åpningstid under dagens forutsetninger. I sammenfattingen er det 2 av høringsuttalelsene som foreslår makstid for opphold for barna ved utvidet åpningstid. I kommentarrapporten fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i Frognbarnehagene høsten 2013, fremgår det at det er et behov for enkelte familier som ønsker lengre åpningstid. Undersøkelsen viser en tilfredshet på 4,5 av 6,0 med lukketidspunktet i de kommunale barnehagene. Av 86 kommentarer er det 8 som kommenterer et behov for utvidet åpningstid. Ut ifra høringsuttalelsene ser det ut for at det finnes et stort behov for innbyggere som pendler og at det for disse har svært stor betydning at barnehagens åpningstid varer til 17.00, mens for en majoritet av foresatte ser det ut til at behovet kan dekkes innenfor nåværende åpningstid. Ved å utvide åpningstiden vil det sannsynligvis bli behov for færre barn bosatt i Frogn å bruke barnehageplass i andre kommuner med lengre åpningstid. Av høringsuttalelsene fremgår det at man ser for seg redusert bemanning, større sårbarhet ved sykefravær, mindre forutsigbarhet spesielt for de minste barna og at det blir vanskeligere å opprettholde god kvalitet og godt innhold gjennom dagen. For å kunne gjennomføre endring av vedtekter med utvidet åpningstid, må barnehagene organisere vakter i løpet av dagen på en annen måte. Det kan medføre sammenslåing på morgen og ettermiddag eller noe lengre tid alene på avdeling før Side 30 av 52

31 en mellomvakt kommer på jobb og også en forskyvning av når senvakt kommer på jobb. Rådmannen ser at det er fremkommet ulike syn i høringen. Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Frogn er mulig innenfor de økonomiske rammene som finnes i dag. Risikofaktorer må ivaretas gjennom å gjøre risikovurderinger konsekvenser for tilbudet, innhold og kvalitet i barnehagene for å minimere sannsynlighet for reduksjon av kvalitet i tilbudet til barna og foresatte. Endringen vil medføre en annen måte å organisere barnehagens bemanningsstruktur på. Rådmannen er av den oppfatning at en utvidelse betyr svært mye for noen av kommunens innbygger, bl.a. pendlere, og vil etter en samlet vurdering anbefale at åpningstiden i de kommunale barnehagene blir fra kl til kl Medbestemmelse: Fagorganisasjonene har vært høringsinstans og gitt en felles høringsuttalelse fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Konklusjon: 1. Vedtekter for kommunale barnehager endres med utvidelse av åpningstiden med 30 minutter. Total åpningstid blir fra Endringen gjelder fra barnehageåret 2014/15 Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 31 av 52

32 HOOK-38/14 Rammeplan skoler Høring rammeplan for skoler Saksbehandler: Hege Elnæs Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 38/ Rådmannens innstilling: tar utkast til rammeplan for skolen til etterretning. Vedlegg: Utkast til rammeplan for skolen, «Mangfold og fordypning». SAKSUTREDNING: Sammendrag: Norsk Kulturskoleråd har sendt ut del 1 av den nye rammeplanen for skoler «Mangfold og fordypning» til høring til alle kommuner. Målet med planen er å etablere felles standarder for undervisningstilbudet, med muligheter for lokale tilpasninger innenfor tre ulike program. Rådmannen anbefaler at utkastet til ny rammeplan tas til etterretning. Bakgrunn for saken: Arbeidet med rammeplan har bakgrunn i vedtak på Norsk Kulturskoleråds landsmøte i 2012; «Norsk skoleråd utarbeider en ny rammeplan for skolen enten på egen hånd eller i samarbeid med sentrale myndigheter». Et eget rammeplanutvalg ble nedsatt, og del 1 av rammeplanen er nå sendt ut til høring til alle kommuner som skoleeier. Del 1 består av 2 kapitler. Kapitel 1 omhandler skolenes formelle oppdrag, formål og skolens plass i den elle grunnmuren. Kapitel 2 viser bl.a. til de ulike ansvarsområder knyttet til skolene, hvor det fokuseres på skoleeierskap, kvalitet, kompetanse og lærerrolle. Det vil arbeides videre med rammeplanen etter landsmøte i Norsk skoleråd i oktober 2014, blant annet med konkrete fagplaner. Målet med planen er å etablere felles standarder for undervisningstilbudet, med muligheter for lokale tilpasninger innenfor tre ulike program. Gjennom et tredelt programtilbud skal skolen ivareta læring, opplevelse og formidling på alle nivåer og legge grunnlag for bred rekruttering og planmessig opplæring. Opplæringen skal også være relevant for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående og høyere utdanning innen kunstfag. Side 32 av 52

33 Det er en forventning om at skolene i fremtiden kan tilby større fleksibilitet i organisering av tilbudene og tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter i fagene. Denne planen møter disse utfordringene. Den legger til grunn av det må etableres tydeligere krav til faglige og pedagogiske normer i undervisningstilbudene og at det må etableres lokale lærerplaner som bygger på rammeplanen. Rammeplanen definerer tre ulike opplæringsprogrammer, som har forskjellige profiler og henvender seg til ulike elevgrupper; Grunnprogrammet som en aktivitet for større grupper Kjerneprogrammet for elever som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid og er basert på langsiktighet og progresjon. Det forutsettes betydelig egenøving i tillegg til undervisningstimene. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår individuelt eller i grupper. Fordypningsprogrammet er for elever på høyt nivå og med særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Rammeplanen forutsetter at skolen alene, eller i samarbeid med andre skoler skal gi tilbud innenfor alle tre programmene. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Frogn Kommune gir følgende høringsinnspill til rammeplan for skolen..(fylles ut av utvalget selv) Økonomiske konsekvenser: I utgangspunktet baserer ikke rammeplanens ambisjoner om høyere kvalitet i undervisningstilbudet seg på økte budsjetter, men på klare målsetninger om gradert ressurstildeling mellom programmene og implementering av lokale lærerplaner basert på felles standarder. Vurdering: Rådmannen anser det foreløpige utkastet til rammeplan som et godt utgangspunkt for videre arbeid med fagplaner, og har ingen konkrete innspill til denne høringen. Rammeplanen gir gode generelle føringer til Frogn Kommune som skole-eier, og gir samtidig åpning for lokale tilpasninger innen tilbud og lærerplaner. Side 33 av 52

34 Frogn Kulturskole gir i dag tilbud innenfor alle tre foreslåtte programtilbud. I grunnprogrammet gir vi tilbud om kurs på SFO på alle grunnskolene i Frogn i form av kurs i musikk og teater. Felles 7.trinnsforestilling med dans og teater er et annet eksempel. I tillegg er vi inne med diverse tilbud i DKS-ordningen. Dette er aktivitetstilbud hvor alle elever deltar, og får utviklet sine faglige ferdigheter. Kjerneprogrammet er der Frogn Kulturskole i dag har sin hovedvekt, som er det tradisjonelle undervisningstilbudet som er pågått i mange år. Her har vi både individuelle undervisning og gruppeundervisning. Fordypningsprogrammet ivaretas på regionalt nivå i Follo i samarbeid med de andre skolene, og lokalt her i Frogn med et eget tilbud til talentfulle elever, utover det ordinære kjernetilbudet. Frogn Kulturskole har utarbeidet egne lærerplaner innen hvert fag i kjerneprogrammet. Rådmannen ser imidlertid frem til at det i rammeplan-arbeidet blir utarbeidet fagplaner som felles standarder for alle skoler, slik at våre egne lærerplaner kan tilpasses disse, også innenfor de andre program-områdene. Medbestemmelse: Leder av skolen sitter som styremedlem i Kulturskolerådet region øst, og vil være delaktig i det videre arbeidet med rammeplanen frem til vedtak på landsmøte i oktober. Høringsutkastet for rammeplanen vil bli tatt opp på lærermøte i skolen. Rådmannen anser det som viktig at rammeplanen implementeres godt blant skolelærerne. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at tar forslaget til rammeplanen til etterretning. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 34 av 52

35 «Mangfold og fordypning» - utkast til rammeplan for skolen Vedlegg til sak Side 35 av 52

36 HOOK-39/14 Selvskyldnergaranti Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 39/ Formannskap 40/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner Vedlegg: Søknad om kommunalgaranti selvskyldnergaranti Dokumentasjon på lån og lånevilkår fra søker Vedtekter for Wica Invest AS Side 36 av 52

37 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det ble i 2010 innvilget kommunal garanti Toppen barnehage (nå Dyrløkketoppen barnehage). I 2011 søkte eier på nytt da søknad om kommunalt lån som ble avslått av kommunalbanken grunnet for lav garantisum i Da ny garantisum ble innvilget av kommunestyret var forutsetningene for lån hos Kommunalbanken endret og eier fikk på ny avslag på lån med simpel kausjon da Kommunalbanken krever selvskyldnerkausjon. I denne saken anbefaler rådmannen at det gis kommunal selvskyldnergaranti for inkludert 15% påslag med en tidsramme og at forutsetningnen for garantien er at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Bakgrunn for saken: Dyrløkketoppen barnehage søker om kommunal garanti selvskyldner kausjon på kroner ,- Dyrløkketoppen barnehage søkte om kommunal garanti pålydende kr for å kunne refinansiere sine lån i Saken ble behandlet i sak: 13/11 Utvalg for oppvekst, omsorg og /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Virksomheten fikk innvilget kommunal garanti med simpel kausjon pålydende ,- etter 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonskostnader til inndrivelse av verdier ved mislighold. Saken ble enstemmig vedtatt. Saken kommer til ny behandling for å kunne refinansiere lån gjennom Kommunalbanken som nå stiller krav om selvskyldnergaranti. Dyrløkketoppen barnehage eies og drives av Wica Invest AS, ved Andrè Forsberg. Det søkes om kommunal selvskyldnergaranti for å kunne refinansiere lån for billigere renteutgifter og raskere nedbetaling av lån. I Kommunalbanken gis det gunstige betingelser. Virksomheten har pr 2012 en takst på bygningen på rundt 5,6 millioner, lån pr Lånerenten ligger i dag på 6,5% eff.rente. Flere private barnehager i Frogn har fått tilsvarende kommunal garanti. Et eventuelt vedtak vil dermed bidra til lik behandling av barnehagene. Et eventuelt vedtak fattes etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier: 1. Virkeområde Side 37 av 52

38 Denne forskriften gjelder når kommuner eller fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunene eller fylkeskommunen selv. 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for en tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Frogn kommune avslår søknaden om garanti. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå på kausjonisten(e) med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Med kommunal selvskyldnergaranti vil virksomhetene kunne oppnå bedre rentevilkår på sine lån enn med simpel kausjon. På den andre side tar kommunen på seg en større risiko, og dette setter mellom annet større krav til kommunene sin kredittvurdering av virksomheten det skal garanteres for. Frogn kommune har en forholdsvis lav garantibyrde. Vurdering: Dersom det nå innvilges selvskyldnergaranti må dette fremgå av vedtaket da det i utgangspunktet gis en simpel kausjon ved kommunal garanti. Ved eventuelt nytt vedtak må tidligere innvilget kommunal garanti om simpel kausjon oppheves. Vedtaket må også inneholde garanti periode samt at det bør ha et tillegg om at det trappes gradvis ned i takt med betjening av lån. Garantien gis under forutsetning av at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Garantisum må inkludere 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonspåslag til inndrivelse av verdier ved mislighold. 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. Side 38 av 52

39 I utgangspunktet kan kommunen etter godkjennelse fra departementet vedta å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf kommuneloven 51 nr L. Loven setter imidlertid et absolutt forbud mot at kommunen stiller kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf. 51 nr.2. I og med at det i 14.a står at «barnehagen kan ha et rimelig årsresultat», er det fortsatt en mulighet for å ta ut utbytte og barnehagen regnes som næringsvirksomhet. Ettersom selskapet har endret sine vedtekter slik at det ikke skal kunne utbetales utbytte til eierne, vil kommunen kunne stille garanti for ansvarlig selskap (her aksjeselskap). Etter Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 5. heter det: «Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner tenger ikke statlig godkjenning». Det vil si at i dette tilfellet må den kommunale garantien godkjennes av staten. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det stilles kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 39 av 52

40 Side 40 av 52

41 HOOK-40/14 Årsmelding UKS Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre 2012/2013 Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 40/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Årsmelding for Ungdommenes kommunestyre for semesteret 2012/2013 tas til orientering. Vedlegg: Side 41 av 52

42 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ungdommenes kommunestyre har i møte godkjent årsmelding for utvalgets arbeid for semesteret 2012/2013. Årsmeldingen legges nå fram for hovedutvalget for oppvekst, omsorg og og kommunestyret til orientering. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 42 av 52

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen MØTEINNKALLING Møtetid: 14.10.2014 kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, Husvik Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: Husvik møterom, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 6. Møtende medlemmer: Anne Lise Larsson, Drøbak skole Haagen Sæther-Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 01.06.2015 kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 17.08.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Administrasjonsutvalget Fra: Rådmannen Saksbehandler: Wenche Korpberget Dato: 09.04.14 EVALUERING AV ADMINISTRASJONSUTVALGETS ARBEIDSFORM Rådmannen er bedt om å legge fram

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING DEL 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 14.04.2015 kl. 18:00 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 11.11.2009 56/09 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11.11.2009 73/09 Hovedutvalg

Detaljer