Budsjett Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret ,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3"

Transkript

1 Budsjett 2013 Austevoll kommune Vedtatt av kommunestyret ,9 9 11,2 10 0,3 1,4 4, ,5-11,2-9 -8,2-11,3-9,9

2 Budsjett 2013 Det er fantastisk at rådmannen i 2013 kunne for fyrste gong i vår historie leggje fram eit budsjett utan «kuttliste» men med «påplussingsliste» Dette viser at Austevoll kommune er på rett veg økonomisk. Frå ein situasjon med dårleg omdøme grunna kommuneøkonomi, til overskot i rekneskapa og ut av ROBEK. Fyrst og fremst vil me takke alle tilsette som gjennom mange år har satt tæring etter næring, og styrt etter dei ansvarlege budsjetta kommunestyret har vedteke. Det har ikkje vore lett, men Austevoll har klart det! Kommunestyret har vist mot til å ta «upopulære» avgjerdsler som Agendarapporten med nedskjæringar, konkurranseutsetting, strukturtiltak osv for å bringe økonomien i balanse. Me vil gje ros til rådmannen og hans medarbeidarar for å leggje fram budsjettframlegget innanfor fristen. Administrasjonen har også ytt god service til oss folkevalde med å svare på spørsmål om budsjett og økonomi mellom utlegging og formannskapet sin behandling. Det har vore til stor hjelp for at me kan presentere vårt framlegg til budsjett. Austevoll KrF, Austevoll FrP og Austevoll Sp legg med dette fram framlegg til budsjett Vårt budsjettframlegg inneheld både tekstdel og talldel, og der det ikkje vert gjort endring gjeld rådmannen sitt framlegg. Med våre endringar i høve rådmannen sitt budsjett føler me at eit godt budsjett er blitt endå betre. Budsjettet legg opp til ein offansiv utvikling av Austevoll-samfunnet, men samstundes er budsjettet ansvarleg og har fokus på å byggje opp reserver slik at me også på sikt har god og sunn økonomi og slepp å komme tilbake til tida med oppsamla underskott. Storebø, 27. november 2012 Renate Møgster Klepsvik, gruppeleiar FrP Kai Eliassen, gruppeleiar KrF Edvard Johannes Stangeland, gruppeleiar Sp

3

4 Økonomi Økonomistyring har vært hovudoppgåva for fleirtalet i kommunetyret sidan perioden Det var den fyrste valperioden der ordet «tæring etter næring» vart nytta og det vart understreka til administrasjonen at budsjettet skulle styre aktiviteten og ikkje aktiviteten som skulle styre budsjettet. Det vart og innført krav til rådmannen å rapportere på økonomi kvar månad og ikkje berre tre gongar i året som før. Ein sunn og god økonomisk styring legg opp til prinsippet om realistiske anslag på utgiftene og forsiktige anslag på inntektene. På den måten unngår me negative overaskelser og krise i økonomien. Ein kommune som er robust økonomisk tenkjer slik og er opptatt av å byggje opp fond til å ta svingninger i økonomien, noko Austevoll med sine store svingingar i skatteinntekter er vant til og må ta høgde for. Me vil halde fram med den måten å tenke på at inntektene blir forsiktig anslått og utgiftene realistisk anslått. Teknisk berekningsutval for kommuneøkonomi anbefaler eit netto driftsresultat på 3% årleg som ein god mal for sunn økonomi. Tabellen på denne sida viser at det skjedde ei endring i 2005 der underskot vart snudd til overskot, og kommunen har sidan det året kvart år hatt pluss i rekneskapene. Dessverre har overskotta fram til 2011 i sin heilhet gått til å betale ned på underskotta frå 1998 til 2004, men frå og med 2012 pluss ,64,- i 2011 vert nytta til å byggje opp fondsreservar. For fleirtalspartia er det viktig å ikkje falle for fristinga å disponere alt, men byggje opp fond til å tryggje framtida. Etter vårt syn må fondet over år byggjast opp slik at Austevoll har mulighet å takle nokre år med reduserte inntekter utan å måtte kutte på tenestene. Det krev stram styring og evnen til å sei NEI i økonomiske spørsmål for å koma i den situasjonen. Fleirtalspartia foreslår å setje av heile overskotet frå 2012 (forsiktig anslag på 10 mill) på dette fondet samt ikkje bruke av dei ,64,- som står på fondet pr Både i 2013 og 2014 vert det sett av ekstra til disposisjon i framtida. Alle meirinntekter som auka skatteinngong osb må avsetjast til disposisjonsfond og dermed auka netto driftsresultat slik som det har skjedd fleire år med god økonomiutvikling i Austevoll kommune. Austevoll har dei siste 7 åra hatt 4 år med over 3% i netto driftsresultat. Sjå tabell på neste side. 15,9 9 11,2 10 0,3 1,4 4, ,5-11,2-9 -8,2-11,3-9,9

5 Det tekniske beregningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi er ein viktig premisslevrandør for debatt om kommuneøkonomi. Utvalget betrakter netto driftsresultat som hovedindiaktoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. I 2011 utgjorde netto driftsresultat i kommunesektoren som helhet 2,5 prosent av inntektene. For Austevoll kommune over 6 prosent. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommuner og fylkeskommuner har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat for kommunesektoren under ett utgjøre om lag 3 prosent av inntektene. Dei siste 8 åra har kommunane bare hatt 2 år med resultat over 3%. Austevoll kommune må ha som mål å framleis ligge over 3%. Det blir sikra gjennom delvis budsjettert positivt netto driftsresultat og vidareføring av praksis med forsiktig anslag på inntekter og meirinntekter blir brukt til å styrke netto driftsresultat / avsetjing til disposisjonsfond.

6 Budsjettet bygjer på rådmannen sitt framlegg lagt fram 1. november i kommunestyremøte. Me har under kommentert nokre områder der det er foreslått endringar, eller der me ynskjer å knyte nokon kommentarar til dei ulike saksområda. Skatteinntekter I budsjettet for 2012 omtala me dette i budsjettskrivet: Når det gjeld reduksjon i formueskatt kan denne bli forskyvd fordi kommunesektoren hausten i skatteåret får eit oppsett frå Skattedirektoratet med korrigerte fordelingstal for skatteåret før. Sidan formueskatten berre vert fordelt mellom kommune og stat og ikkje fylkeskommune, gjer dette store utslag for Austevoll når formueskatten endrar seg. Austevoll må justere ned fordelingstalet basert på dette anslaget om ikkje det let seg gjera må skatteinntektene setjast på fond for å dekke tap som fylgje av endring av fordelingstal hausten Dette tok ikkje kommunen høgde for i 2003 og 2010 som gav utslag i stor skattesvikt i november. For å unngå å hamne i samme situasjon denne gong må kommunen tidlegare justere fordelingstalet og eller ta høgde for situasjonen i budsjettet. I dialog med skatteoppkrevaren vart det semje om å ikkje justere fordelingstalet for 2012 slik at forventa reduksjon pga formueverdiane pr fyrst slår ut i november 2013 når fordelingstala mellom stat, fylke og kommune kjem. Rådmannen har omtalt dette i sitt budsjettskriv og teke høgde for det ved å nedjustere skatteanslaget med 2 mill. Fleirtalspartia er redd 2 mill er for lite, men sidan meirskatteinntektene i 2012 vert sett på fond, kan me akseptera dette skatteanslaget, og dermed bruke av fondet om det skulle bli naudsynt i Tala for 2012 vert òg ytterlegare betre, fordi Regjeringa fyrst i revidert nasjonalbudsjett og seinare i statsbudsjettet auka det nasjonale skatteanslaget for For Austevoll åleine utgjer denne oppjusteringa ei meirinntekt på 2,7 millionar kroner som Austevoll får behelde i Eigedomsskatt Eigedomsskatt vart utvida i 2008 til å gjelde bustader, hytter og næringseigedomar. I fjor reduserte me skattenivået med 1,5 mill slik at i rådmannen sitt budsjett for 2013 er det rekna med inntekter på 7,6 mill på denne skatten. FrP og Sp / KrF delte lag i synet på eigedomsskatt. FrP meinte i 2008 at kommunen kunne effektivisere driften ytterlegare framfor å innføre skatten, medan Sp / KrF saman med dei andre parti heller ville innføre eigedomsskatt framfor nye reduksjonar / effektivisering. Sp og dei andre partia sa munnleg og i lesarbrevsform at eigedomsskatten var mellombels og berre fram til oppsamla underskott var betalt tilbake. Det skjedde sommaren På den bakgrunn fremmer fleirtalspartia framlegg om å ta bort eigedomsskatten på bustader, hytter og næringseigedomar i Eigedomsskatten på hus vert fjerna i Fakta: For eit hus på 250 m2 er eigedomsskatten 6.000,- i året.

7 Ymsepost Austevoll er eit samfunn der det skjer noko heile tida. Difor har det vore greitt å ha ein rådveldepost til formannskapet for å kunne støtte ulike arrangement og prosjekt fortløpande gjennom året. Rådmannen set av ein stor sum i budsjettet til denne posten 2,275 mill. Fleirtalspartia set pris på at rådmannen med dette auker handlingsrommet for å drive politikk / samfunnsutvikling, men for å få balanse i budsjettet må fleirtalspartia trekke ned ymseposten til 1 mill til formannskapet. Konkurranseutsetting pleie og omsorg Rådmannen la ikkje inn noko innsparing på konkurranseutsettinga for pleie og omsorg då det var usikkert om det vart og kva innsparing Austevoll kommune kunne rekne med. I saka om konkurranseutsetting antyda rådmannen innsparing mellom 5 og 8 mill. Det har no vore anbodsopning og det kom inn 3 tilbod. Det er ingenting som tyder på at anslaget til rådmannen ikkje held. Me budsjetterer med 6,5 mill (midt mellom rådmannen sitt anslag på 5-8) i innsparing på årsbasis og vil justere dette når forhandlingar er fullført og kontrakt tildelt. For 2013 vert det 4 månaders effekt av dette og dette vert tatt med i budsjettet. Dersom det i forhandlingar vert tidlegare oppstart enn 1.9 noko rådmannen i svar til aktørane har antyda blir innsparinga større for Dette må i såfall brukast til å styrka avsetjing til disposisjonsfondet - nettodriftsresultat. Dersom rådmannen treng konsulentbistand i prosessen med vurdering vises det til hans nye rådveldepost. Rådmannen har lagt inn forventa lønnsauke på heile lønnsmassen for heile Me trekkjer inn 4% for den delen som er foreslått konkurranseutsett frå 1.9 til Salsinntekter Prestaneset blir ferdig regulert no slik at salsinntektene kjem i Dette vert tatt høgde for i investeringsbudsjettet. Vedlikehald Austevoll kommune sine bygningsmessige verdiar har vore tatt dårleg hand om gjennom mange tiår. Å auke både bemanning og løyvingar til vedlikehald er naudsynt. I tillegg til vedlikehald må den nystarta avdelinga etter fleirtalspartia sitt syn fokusere på ENØK. Det vert frå vår side foreslått at ein stilling vert starta opp medan den andre nye stillingen fyrst kjem i andre halvår Ekstra løyving over drift til vedlikehald vert i framlegget det same over 2 år men større andel i 2014 enn Fleirtalspartia føreset at den nye avdelinga vurderer korleis vaktmeisteressursen best kan brukast for å få mest igjen for dei ressursane kommunen brukar på vedlikehald. Fleirtalspartia viser til at det er sett av auke i budsjettet både på drift og investeringsida og føreset at det er rom for å gjera noko med fasaden på Storebø skule i Har avdelinga

8 behov for at det vert gjort prioriteringar av aktuelle prosjekt må det fremmast saker til politisk handsaming. Austevoll musikkra d Austevoll musikkråd gjer ein viktig og koordinerande jobb for lag og grupper som driv med song og musikk i Austevoll. Musikkrådet kjøper sekretærteneste frå Austevoll kommune, og me ynskjer å støtta dette med eit fast driftstilskot på sjå at det er mogleg å løfte eit prosjekt frå idè til løyving på under 10 år. Det ligg inne midlar til grunnkjøp. Fleirtalspartia vil vurdere om eigarskapen til næringsområda kan organsieres i samarbeid med Austevoll utbyggingselskap. På sikt vil eigedomssal gå til nedbetaling av gjeld slik at denne investeringa vil skape verdiar for Austevoll kommune, samt at arbeidsplassar vert sikra og skapt. Ridehall På Rabben på Selbjørn er det eit aktivt hestemiljø. Det er sett fram ynskje om tak over ridebanen. Austevoll kommune har dei siste åra satsa mykje meir på fritid enn tidlegare. Anlegget må og søkje spelemidlar og me førset at det vert søkt om. Dette er eit type anlegg som må ha idrettsfunksjonell godkjenning fyrst. Sidan kommunen ikkje står som eigar av taket kan ikkje kommunen bruke investeringsmidlar til prosjektet, men må gje eit tilskott over drift. Internkontrollsystem Fleirtalspartia foreslår å flytte ,- frå drift til investering. Dette er innkjøp av programvaren. Det er positivt at rådmannen har funne rom til å imøtekomma kommunestyret si forventing om betre internkontrolsystem. Fiskerihamna Fleirtalspartia er svært nøgd med at statsbudsjettet for 2013 har me løyving til oppstart av fiskerihamna. Dette har me arbeidd hardt for sidan 2004, og det er kjekt å Ny ba trute til øyane Fylkeskommunen har i anbodsgrunnlaget lagt inn bilførande båt til øyane frå Det er positivt og vil bidra til å gjera øyane meir attraktive og betre for dei som bur der å få ut varer osv. Det er riktig for fleirtalspartia å engasjere seg i øyane våre sitt ve og vel. Austevoll-samfunnet har brukt svært mykje på brubyggjing til dei 5 store øyane, og då må dei mindre og få bidrag for å betre samferdsla. Fleirtalspartia gler seg over at òg Storebø sentrum får rutestopp frå Kontrakten er tildelt Norled og det er dialog mellom selskapet og kommunen for å tilrettelegge kaiene på Møkster og Storebø til å kunne ta med bilar.

9 Merkantil stilling Fleirtalspartia har ikkje funne rom til å prioritere etablering av 20% merkantil stilling ved Trolandshamar skule slik rådmannen la opp til. Brannvern kommunehuset Rådmannen tilrår å bruke ,- til brannvern på kommunehuset. Fleirtalspartia synes summen verka høg for å få tilfredstillande løysing for kommunehuset. Me vel òg å skyve denne kostnaden til 2014, og viser til at det har skjedd for fleire andre kommunale bygg og me ser ingen grunn til å særbehandle kommunehuset der det oppheld seg vaksne, når skular, der barn er, har måtte venta på sine tiltak. Tiltaket ført opp i 2014, men rådmannen vert bedt om å sjå på rimelegare løysingar. IT løysingar Kommunestyret har allereie løyvd midla til å fornye internettsida til Austevoll kommune. Fleirtalspartia understreker at det er eit mål at Austevoll kommune skal vera i front med å ta i bruk ny teknologi for å forenkle arbeidsmetodar og gjera det lettare for folk å ha kontakt med kommunen. Ny nettside vil skape nye moglegheiter, som fleire elektroniske skjema for å ha kontakt kommunen, samt at det er eit mål at me vert betre på informasjon gjennom internettsida. Det er og eit mål for oss å videreutvikle Austevoll kommune på sosiale medier og applikasjoner til ipad / smarttelefonar slik at kommunen er tilstades der folk er. For demokratiet er dette også viktig. Me er tilhengar av ein openhetskultur der alle offentlege dokument og sakspapir er open for alle. Me har og bedt om ei sak om overføring av politiske møter på internett. Kyrkja Kyrkja har fått auke i sine budsjetter dei siste åra og i tillegg full uttelling på vedlikehaldsynskje som kommunestyret fann rom til i fjor. Rådmannen foreslår i år å auke budsjettet med heile ,-. Fleirtalspartia har måtta prioritera strengare for å få budsjettet i balanse, men finn rom til å auka kyrkja sitt budsjett med ,- Dermed vert budsjettet for 2013 på 4,038 mill på denne funksjonen. Det gjev grunnlag for at soknerådet kan styrke nokre budsjettposter, slik dei har gjort greie for. Fleirtalspartia viser og at opplærings og kulturutvalet i november 2012 gav ekstra støtte til trusopplæringsprosjektet over midlar avsett til barne og ungdomsarbeid. KUP Rådmannen legg inn ,- i eigenandel i KUP prosjektet. Fleirtalspartia er glad for den satsinga på kultur. Det er og behov for satsing på eigendandel av bulystprosjektet del 2 som og har gitt Austevoll tilskott. Fleirtalspartia meiner likevel at summen held for 2013 når ein og legg inn arbeidsinnsatsen frå kommunen som medfinansiering. Avdrag Rådmannen har i budsjettframlegget lagt opp til å betale dei avdrag som kommunen skal etter dei lån kommunen har. Minimumsavdrag er 3 ½ - 4% av låna. Legg me oss på 3 ½% av låne i avdrag oppnår me ein innsparing på 3,3 mill årleg i høve rådmannen sitt framlegg. Fleirtalspartia meiner det er riktig og ber

10 rådmannen refinansiere / strukturere låneforteføljen for å oppnå det. Kulturskule Regjeringa har gjort framlegg om at det blir innført ein veketime frivillig og gratis kulturskuletilbod i skule- eller SFO-tida på barnetrinnet ( trinn) frå hausten Kommunane sine meirutgifter for hausten 2013 er rekna til om lag kr. 72 mill. Administrasjonen må fremme sak på korleis dette skal organiseres til utval for oppvekst og kultur. Det er ikkje lagt inn noko ekstra til kulturskulen i rådmannen sitt budsjettframlegg. Fleirtalspartia reagerer på at regjeringa deltajstyrer kommunesektoren på denne måten. Det kunne tenkast at me lokalt ville brukt pengane på andre ting innanfor kulturskulen enn til dette. Mellom anna tiltak for å redusere ventelister / reduksjon i brukarbetaling. Likevel legg me inn ,- i budsjettet for å kunne innfri denne forventninga. I tillegg legg fleirtalspartia inn ,- for å arbeida for å redusere ventlelistene. Dette blir andre året på rad at politikkarane auker budsjettet til kulturskulen. Dette må sjåast på som ein del av vår store satsing på kultur og fritidstilbod. Samhandlingsreformen I 2012 har me betalt 4,5 mill for medfinansiering av passienter på sjukehus. Det kjem ein avrekning seinare som kan endre summen. I 2012 har Austevoll kommune stort sett klart å ta i mot utskrivingsklare pasientar. Dette vil me gje rådmannen og tilsette innanfor pleie og omsorg ros for. Mange kommunar har ikkje mestra dette på same gode måte og dermed påført seg ekstra kostnader. Rådmannen har for 2013 sett av 5,2 mill til samhandlingsreformen. Fleirtalspartia synes det verkar høgt og reduerer posten slik at det vert sett av 5 mill. Barnehage Fleirtalspartia viser til at i 2012 nedjusterte me barnehagebudsjettet for mykje og fekk færre kontantstøttemottakarar enn forventa. Grunna ei tolking av forskrifta som vart kjent i haust vart likevel budsjettet riktig, men det skyldes meir «flaks» enn «dyktighet» frå kommunestyret si side. Me har gått nøye gjennom rådmannen sitt anslag for 2013 og funne fleire feil som me har gjort rådmannen oppmerksom på. Han har utifrå det justert sitt rekneark og brukt ekstern bistand til det og budsjettet for 2013 kan justeres ned med 3,6 mill. Auka lærartettleik Austevoll kommune ligg betre an enn nasjonale mål når det kjem til lærartettleik, og har færre elevar pr pedagog enn dei kommunar me kan samanlikne oss med. Med den skulestrukturen me har i dag, vert det imidlertid ikkje ei rettvis fordeling for nokon, og fordelinga vert lite effektiv. For å sikre naudsynte delingstimar i einskilde klassar og fag, ser me det difor naudsynt å styrke lærartettleiken ytterlegare, og har funne rom for ,- på heilårsbasis. Dette gjev rom til auka ressurser alt frå første nyttår og ikkje skulestart nesteskuleår. Fleirtalspartia viser til at det er vedtatt å gå bort frå den gamle tidelingsmodellen mellom skulane til eit meir skjønnsmessig system der faglege vurderingar og skjønn vert lagt til grunn. Når det gjeld organiseringa av skulen, ligg mykje opp til den einskilde rektor å fastsetje utifrå tilgjengelege rammer. Fleirtalspartia understreker at det er bunnlinja på budsjettet som er avgjerande slik at det er stor frihet å gjera eigne vurderingar som leiarar så lenge bunnlinja står fast.

11 Det er krav frå regjeringa at me òg i 2013 skal gje 2 skuletimar valfag til 9. trinn. 8. trinn fekk frå hausten trinn frå frå Fleirtalspartia viser til at det er auke i skulebudsjettet slik at det er dekning for å gje dette tilbodet. Fleirtalspartia reagerer på at regjeringa har innført ein modell som premierer dei skulane som har dårlege resultat og for lite lærartettleik. Dette koster 157 mill i året for staten og går til dei kommunane som ikkje har lykkast innanfor skule eller ikkje vist vilje til å ha god nok lærartettleik. Austevoll har for høg lærartettleik til å få desse midlane noko som er beklageleg at regjeringa velger ein slik innretning. Fleirtalspartia syner til at det er mange svært detaljerte innspel frå skulane til budsjettprosessen. Budsjettpraksisen i Austevoll er slik at politikarane ikkje går inn på enkelt poster, men tar dei store linjene. Dersom det då er behov for å styrke innbu post eller liknande, er dette etter vårt syn grep rektorane sjølv må rå over så lenge bunnlinja held. Fleirtalspartia registrerer og at lærebøkene begynner å bli gamle og vil oppfordre at man ser på fornying av desse. Idrett Austevoll har eit rikt idrettsliv som skapar mykje trivsel og god folkehelse. Austevoll kommune har i åra med «dårleg kommuneøkonimi» ikkje bidratt så mykje som både hadde vært rett og ynskjeleg. No når me ser at kommuneøkonomien er betre er det svært ynskjeleg for fleirtalspartia å auke satsinga på idrett både gjennom tilskott til drift. Me har funne rom til ny post på budsjettet på ,- i tilskott til drift av idrettslaga. Idrettsrådet må koma med framlegg til disponeringa som utval for oppvekst og kultur fastsett. Me vil og oppfordre idrettslaga å sjå på om det er mogleg å få til endå meir samarbeid mellom laga og kanskje også vurdere om samanslåing kan vera positivt for idretten i Austevoll. Denne store satsinga på idrett gjer at posten til lag og foreningar kan fordelast til lag utanom idrett slik at det også blir ein stor ekstra satsing på det frivillige arbeidet. Nytt symjebasseng Nye innbyggjarar Ein utfordring for Austevoll-samfunnet og spesielt skulane er den aukande graden av nye innbyggjarar som ikkje behersker godt nok norsk. Det er viktig at me lykkast med god integrering i Austevoll-samfunnet for denne gruppa. Bulyst prosjektet som me fekk tilsagn til har med dette som er viktig arbeidsområde og det er viktig at heile kommunen har fokus på dette i åra framfor oss. Illustrasjon på eit framlegg Austevoll kommune har i dag 2 basseng i kommunal regi og i tillegg har Stolmen Vel eit basseng som og er ope for folk. Me har heilt

12 sidan 2003 hatt vatn i dei kommunale bassenga heile tida fordi det er viktig for trivsel og opplæring i symjing. Dei siste åra har AIK si symjegruppe engasjert svært mange i symjing og det er gledeleg. Me set av ,- i investeringsbudsjettet som kommunen sin andel av spleiselaget til nytt 25-meters basseng. Dette kan bli kommunen sitt neste store løft i samspel mellom kommune, idrett og næringsliv. Austevoll kommune vil kjent om å bli pilot for å bygge desse type basseng. I tillegg til 25 meters basseng ligg det inne i skissene eit terapibasseng på 12 meter med stupetårn og heve / senke botn for allsidig bruk. I statsbudsjettet vert ordninga med rentekompensasjonsordning til skular og symjeanlegg videreført. Rentekompensasjonsordninga for lån til rehabilitering og nybygg av skular og symjeanlegg blir vidareført i Det er lagt opp til ei samla investeringsramme, som grunnlag for rentekompensasjon, på kr. 15 mrd. fordelt over åtte år frå og med For 2013 er ramma for skulebygg og symjeanlegg, som grunnlag for rentekompensasjon, kr. 1,0 mrd. Investeringsramma omfattar både kommunane og fylkeskommunane. Fleirtalspartia føreset at Austevoll søkjer på desse midlane. Det er viktig for fleirtalspartia at planlegging av eit basseng vert sett i samanheng med skuleutbygginga. Difor kan fleire alternativ til plassering også for dette tiltaket vurderes parallelt med skuledebatten. Dersom plasseringa vert som i illustrasjon må det planlegges saman med skulebygg og også slik at det tar hensyn til prestegården og kyrkja og ikkje forringer, men heller utvikler denne delen av Storebø sentrum. Fleirtalspartia har og funne rom til å gje tilskott til Stolmen helsebasseng. Det er ein føresetnad at bassenget då er ope for almenheten og at kommunen kan disponere bassenget til sitt bruk (dette bassenget har i dag 32 grader). Brannstasjon I budsjettet for 2012 var det antyda 1,5 mill til ny brannstasjon. Behovet og ynskjene frå etaten var større enn det og kostnadsrekna til over 8 mill. Fleirtalspartia understreker at dette er for stort beløp og det må vera mogleg å få til noko til ein rimelegare kostnad. I 2013 vert det sett av 4,5 mill, og det vert forventa at det kan leggjast fram eit oppsett som vil la seg realisere innanfor den kostnadsramma. Smartboard Smartboard, eller digitale tavler, er eit supplement og ein reiskap me meina er kome for å bli i klasserommet. Me er opptatt av at Austevollsskulen skal fylgja med i tida, og har investert i å få eit stort antal slike tavler rundt på skulane. Ei målsetting bør vera at i alle fall alle faste klasserom på mellomtrinna og på ungdomsskulen får installert smartboard. Fleirtalspartia foreslår difor ei vidare investering i smartboards på i investeringsbudsjettet. Omsorgsløn Me auka omsorgsløna i år slik at satsen som før var 85,- pr time no er 126,- pr time. Dette er viktig post som me er glad for kan videreførast i 2013 budsjettet. Forsikingar Austevoll kommune har konkurranseutsett forsikringar igjen hausten Etter konkurransen viser det seg at det kan reknast

13 med ein innsparing på ,- som kan styrkje budsjettet for Skule nord i kommunen I samband med kommuneplanen inviterte kommunestyret til debatt om skulestrukturen nord i kommunen. Engasjementet har vore stort, og det er bra. Det har dessverre gjennom prosessen vore omtalt i det det offentlege rom at kommunen har bestemt seg for strategi. Det stemmer ikkje. Vår haldning har vore å fyrst få råd og innspel og deretter bestemme oss, og så gjennomføre. Fyrst var planen å ha debatt fram til desember 2012 og deretter fatte beslutning. Me vil bruke litt meir tid og er på linje med rådmannen som òg legg opp til det. Det er kome innspel frå næringslivet på eit OPS proskjekt om symjehall i Storebø sentrum, som me er positive til. Difor er det etter fleirtalspartia sitt syn riktig å også utarbeida ein arealanlyse av dette område der skuleutbygging, trafikksikring og symjehall inngår. Denne må finansierast av avsette midlar til planlegging og bestillast slik at beslutningsgrunnlaget er breiast mogleg. Me endrar og ordlyden i investeringsbudsjettet frå «skule i nord» til «skuleinvesteringar i nord» slik at det vert understreka at ingenting er bestemt og det kan koma fram mange løysingar. Vårt mål er å kunne fatte ein beslutning i løpet av fyrste halvår Omsorgsbustader I budsjettet ligg det inne fullfinansiering av omsorgsbustadane i Bekkjarvik Torg, som kommunen har bestilt. Der kjem 15 omsorgsbustader, som kommunen disponerer og tildeler etter behov. Ei god løysing for innbyggjarar som vil vera meir tent med ein tilrettelagt seniorleilegheit sentralt plassert, framfor store hus. På den måten sikrar me å auke kvaliteten på vår eldreomsorg ved å kunne tilby attraktive omsorgsbustader midt i sentrum i Bekkjarvik med sjøutsikt. Leilegheitene vert klar om lag frå påske 2013 og utover. Parkeringsplass Kalve ,- av folkehelsemidlane til investering går i 2013 til parkeringsplass på Kalve til Skansenløypa. Det har vore ein suksess å ha ,- årleg til turløyper i budsjettet over investering. Dei 3 åra me har hatt dette, har kommunen bidrege med ,- til løypa rundt Vinnesvatnet og ,- til parkering ved Åno. Begge desse tiltaka gjer det lettare for folk å vera aktiv, og spesielt turvegen rundt Vinnesvatnet har vært ein samlande tiltak for heile Austevoll. Skansen er òg mykje brukt, og i samarbeid med næringslivet vil kommunen setja i stand fleire parkeringsplassar og reise eit minnesmerke over Johannes Kalve som var sentral under andre verdens krig. Målet er å få dette avduka våren Difor vert midlane for 2013 prioritert allereie i budsjettsaka og ikkje som eige sak som vanleg. Skulle det bli behov for ytterlegare bidrag for å få dette på plass, må det fremjast sak om det til politisk nivå.

14 For framtida må det vurderast og også sjå på å gjera noko med løypa ut, kanskje etter modell frå Vinnesvatnet der alle kan ta seg fram til Skansen. Også lystsetting slik at løypa kan brukast på kveldstid må vurderast. Dette vil me komma attende til ved seinare års disponering av folkehelsemidlane. Det er ein føresetnad at grunneigarane er samd i dette. Trafikksikring ved ungdomsskulen inn med 1 mill. Det er i 2012 berre nytta til å forbetre dekninga i Austevollhallen, men ingen gav tilbod på å setje opp master. No har Telenor sagt ja til ein dialogbasert modell for å betre dekningen. Det har ikkje vore mogleg å flytte masta på Storebø gjennom dette slik kommunen har ynskt. Men å få betre dekning i ytre Austevoll (Stolmen og Storekalsøy) er mogleg. Austevoll kommune har bedt om utsetting av frist frå fylkeskommunen. Midlane vert sett inn at på budsjettet. Ferjetilbod Medfinansiering av b-ferja i 2013 ligg inne i budsjettet. Som kjent har kommunestyret i 2003 vedteke å klare seg med ei ferje til og frå Austevoll fram til 2022 for å finansiere Austevollsbrua. Statens vegvesen har sett opp etter dialog med kommunen midlar til ny og trafikksikker busslomme ved ungdomsskulen. Dei har i plan og byggeprogrammet for 2013 sett av 2,15 mill i 2013 og resten (2,35mill) i I same plan ligg parkeringsplassar og ny innkjørsel til kommunen inne. Austevoll kommune har i brev og møter sagt at dette skal takast samstundes og i same pakke som busslommene. Statens vegvesen blir byggherre for prosjektet. Det vert sett av ei ramme til dette og evt sluttsum må ein koma attende til når kostnadane er kjende. Mobildekning Austevoll kommune fekk i 2012 tilsagn om 2 million frå Hordaland fylkeskommune til mobildekning dersom kommunen sjølv gjekk Det hadde gitt 11 daglege turar mellom Hufthamar og Krokeide og 80 minutt mellom kvar ferjetur. Løysinga som kommunen og næringslivet bidrog økonomisk for å få på plass gjer 18 daglege turar og 2 ferjer i 45 av 52 veker i året. Det er ingen fullgod løysing, men svært mykje betre enn alternativet med bare 1 ferje til Det er ei prioritert oppgåve for politisk leiing i 2013 å arbeida for å få eit godt grunnlag for neste anbodsperiode for ferjedrifta for Austevoll. Då er det vår tur å få nybygg og 2 ferjer som går ordinært utan å vera reserveferje samstundes. Pensjon Fleirtalspartia registrerer at rådmannen i dette budsjettet budsjetterer med premieavik. Det har ikkje Austevoll kommune gjort tidlegare, men har ved nokre høve nytta pensjonsfond som på mange måtar fungerer på same måte rekneskapsmessig bortsett frå at bruk av fond gjer at arbeidsgjevaravgifta vert redusert på

15 det beløpet. Det skjedde som kjendt i 2012 budsjettet. Det er brukt største delen av fondet i 2012 slik at det vert ikkje foreslått frå fleirtalspartia si side å bruke i Dersom me får tilført noko i fondet i 2013 og det er lurt å bruke har rådmannen fullmakt til det og redusert arbeidsgjevaravgift vert nytta til å styrke nettodriftsresultat. Premieavviket speler inn på likviditeten så det er viktig å ikkje gjera seg avhengig i driften av store årlege premieavvik som i realiteten då er å bruke «papirpenger». DnB Nor varsler at premieaviket for 2013 vil bli ,- og KlP ,- Rådmannen har budsjettert med 5 mill. Dette pga at det og er hensyntatt amortiseringa frå andre år. Difor vert budsjettet justert i høve innstillinga. Når det gjeld pensjonsbudsjettet har rådmannen lagt inn pensjonsselskapa sine tal i sitt budsjett i år korrigert for eigenandelen for arbeidstakarane. Det er ein klok og ansvarleg måte å budsjettere på etter fleirtalspartia sitt syn. Kommunale vegar I fjor la me inn i budsjettet pengar til ein vedlikehaldsbil som lettare kan ta mindre vegvedlikehald og «lapping» av hol i kommunale vegar. Dei som har melding om hol osv må melde i frå til kommunen så tar vedlikehaldsbilen oppdrag fortløpande. I 2012 har me brukt 2,5 mill på veg. 1,5 mill på Bjånesvegen, og 1 mill på asfalt på kommunale vegar. Det er same sum som i 2011 og viser at me meiner alvor med vegvedlikehaldet. For 2013 har rådmannen sett av ,- til asfaltering. Vanleg praksis er at formannskapet prioriterer i løpet av våren mellom aktuelle vegstrekningar. For 2013 har allereie Formannskapet peika på vegen til Våge på Stolmen og vegen på Litlekalsøy som viktige strekningar. Fleirtalspartia aukar summen til asfaltering med ,- og legg inn ,- til vegen til Våge og ,- til vegen på Litlekalsøy. Når det gjeld prioritering av millionen, må administrasjonen særskilt sjå på strekninga frå rundkøyringa på Hundvåkøy til skulen, og vurdere om det samstundes kan utvidast vegen også for å leggje betre til rette for dei gåande langs denne vegen. Dette må vera vurdert og leggjast fram saman med prioriteringssaka. Situasjonen for dei gåande på Hundvåkøy er ikkje god, så det er viktig å gripe fatt i. Resten av vegnettet på Hundvåkøy, som heller ikkje er bra nok, er det Statens vegvesen som har vedlikehaldsansvaret for. Her er det spelt inn behov for å gjera tiltak for dei gåande. Dette må fylgjast opp av kommunen i Havfest Havfest har no vært arrangert fleire gonger og er blitt ein suksess. Austevoll kommune har vore sterkt delaktig gjennom livoglyst og med løyvingar til festivalen. I samband med at Austevoll kommune søkte og fekk tilsagn om ytterlegare bulystmidlar frå departementet kan me bidra til Havfest i åra som kjem og vera aktiv i å videreutvikle festivalen. Også den nystarta Austevoll Fiskefestival inngår i bulystmidlane. Festspel i Austevoll Gjennom KUP midlane til Marstein Fyr kan Austevoll kommune samarbeide med Festspillene i Bergen om eit opplegg i vår. Det er tenkt at det blir oppsettinger både i Bekkjarvik og på Marstein Fyr. Austevoll sin samla deltaking vert samla i eit prosjekt og finansiert gjennom kulturelt utviklingsprogram.

16 El-bil Fleirtalspartia synes det er ein god ide å kjøpe inn ein el-bil til kommunen for å heller bruke den framfor å gje km-godtgjersle ved ulike oppdrag for kommunen. I tillegg til at det kan gje ein innsparing viser kommunen at me tek miljø på alvor og går foran med eit godt eksempel. Bilen må vera dekorert med kommuneprofil og få fram at me er «Jakommune» for å byggje merkevare. Helse og sosialtjenester Fleirtalspartia viser til Helsedirektoratet sitt rundskriv om tilskotsordninga. Det er viktig at Austevoll kommune har fokus på denne ordninga og søkjer der det aktuelt slik at Austevoll kan få tilskott der det er berettiga. Folkehelsekoordinator Fleirtalspartia er nøgd med det me har fått igjen av denne satsinga som me foreslå i budsjettet for nokre år sidan. Me er glad for at rådmannen har funne rom til å auke stillinga noko, men ser for oss på sikt at stillinga må bli 100%. Det er ynskjeleg frå fleirtalspartia si side at stillinga og kan få funksjon som eldrekoordinator og frivillighetssentral. Dette er oppgåver eldrerådet har spelt inn. Kommunen må fremme søknader for å få desse funksjonane delfinansiert. Fleirtalspartia viser til at fylkeskommunen også i 2013 bidrar til stillinga. Rehabilitering og nye funksjoner Samhandlingsreformen er spenannde for ein kommune og det gjev muligheter. Fleirtalspartia vil be rådmannen helde fram med å planlegge Austevoll sitt helsetilbod for framtida. Det er spennande å sjå på mulighetane å omdisponere Soltun på sikt til rehabiliteringseining der fysioterapi / ergoterapi kan ha base samt at me og må få på plass planar for korleis tilbodet om øyeblikkeleg hjelp skal løyast. Dette kan og vurderast i dette miljøet. Fleirtalspartia er glad for at rådmannen har gjort som me i fjor, nemleg sette av budsjettmidlar til utstyr for å møta samahandlingsreformen. Det er mange austevollingar som i dag må reise til Bergen for å få utført rutine behandlingar som kanskje med auka utstyr, kompetanse og bemanning kunne vært løyst i Austevoll. Dialyse, lysbehandling er nokre og ikkje utømmande liste for kva framtida kan tilby om me lykkast med å planlegge godt. Dette er det viktig at administrasjonen har fokus på vidare. Profilering av Austevoll: Austevoll kommune har hatt eit næringsfond som har vært brukt til å gje tilskot til reiselivsmesser. No er fondet tomt slik at for framtida må slike tiltak vurderast av rådveldeposten. Kommunen har stort sett samarbeida med reiselivslag og næringsråd om profilering av Austevoll på messer. Det vil me halde fram med, men kanskje kommunen som ein endå tydelegare aktør i planlegginga. Me må og tenke kopling mellom reiseliv og næring og profilere begge deler på både reiseliv og næringsmesser. Ruspolitisk plan Fleirtalspartia viser til vedtatt plan i kommunestyret og set av ,- til oppfylgjing. Dette kan vera tiltak som eigna etat / avdeling i administrasjonen set i verk.

17 Endringar tallbudsjettet Tiltak Ta heilt bort eigedomsskatten for hus, hytter og næring Reduksjon ymsepost frå 2,275 til 1 mill Innsparing konkurranseutsetting pleie og omsorg Vedlikehald (litt av auken frå rådmannen tas ut i 2013 og føres i 2014) Driftstilskott Austevoll musikkråd Eingongstilskott ridehall på Selbjørn Vedlikehaldsavdeling - 1 årsverk oppstart 2. halvår Internkontrollsystem - deler flyttes til investering % stilling merkantil Trolandshamar skule får ikkje midlar Brannvern kommunehuset (flyttes til 2014) Tilskott kyrkja auke på frå 2012 og ikkje Endre avdragsprofil til 3,5% årleg avdrag Kulturskule i SFO - auke i budsjett for å imøtekome krav frå Regjering Avsetjing til disposisjonsfondet (nettodriftsresultat) Barnehage - oppdatert rekneark for utrekning av tilskottt Auka lærartettleik utover rådmannen sin auke Tilskott idrettslaga - fast post på budsjettet Midlar til oppfylgjing av ruspolitisk plan Auka rente og avdrag pga auka investering Auka mva kompenasjon til drift 20% av mva i Samhandlingsreformen - endra beløp til medfinansiering Folkehelse - tilskott frå fylkeskommunen i Ekstra styrking av kulturskulen for å redusere ventelistene Innsparing på konkurranseutsetting forsikringar Kjøp av badetimar Stolmen helsebasseng Avsetjing til lønnsauke i justeres for konkurranseutsetting Sum endringar: 0 0

18 Investeringsbudsjettet Tiltak Startlån Veglys Asfaltering veg Asfaltering Litlekalsøy / Vågevegen Mobildekning Selbjørn skule / idrettshall Skuleinvesteringar i nord Kommunalt bidrag symjebasseng 25 meter Omsorgsbustader i Bekkjarvik Investering IKT Kjøp av grunn fiskerihamn Eidsbøen bufelleskap Investering i kommunale bygg / elbil Hufthamartunet Motorcrossbane Kai Storebø og Møkster Adresseprosjektet Samhandlingsreform ØH og utstyr Folkehelse (turløyper) Tilstandsauke prosjekt 3 årig Internkontrollsystem Brannstasjon Salsinntekter i 2013 (Prestaneset) Smartboard investering til skulane Trafikksikring ved ungdomsskulen Sum Rådmannen sitt framlegg Økonomiplanen renter og avdrag Fleirtalspartia viser til at det er litt rotete satt opp i økonomiplanen avdragsprofil. Rådmannen har bedt om å få refinansiere lån til omsorgsbustadane og får støtte til det. Dette må gjerast og vil endre økonomiplanen. Utover det har ikkje fleirtalspartia kommentarar til økonomiplanen.

19 Framlegg til vedtak: 1. Austevoll kommunestyre vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013 og økonomiplan med følgjande endringar: Tabellen i dette dokumentet 2. Austevoll kommunestyre vedtek investerings- og finansieringsbudsjett for : Tabellen i dette dokumentet 2. Austevoll kommunestyre vedtek at det ved utskriving av skatt på formue og inntekt for 2013 vert høgste sats lagt til grunn. 3. Austevoll kommunestyre vedtek med tilvising til eigedomsskattelova 3 og 4 at det vert skreve ut eigedomsskatt på verk og bruk med 7 promille. Eigedomsskatten forfell i 2 terminar, mars månad og oktober månad. 4. Austevoll kommunestyre vedtek å frå 2013 ta bort eigedomsskatten på alt anna enn «verk og bruk». 5. Austevoll kommunestyre vedtek at renteinntekter frå fondsmidlar for 2013 ikkje vert lagt til fonda, men går inn i drifta. 6. Austevoll kommunestyre vedtek at det vert teke opp lån til finansiering av investeringar i 2013 som ikkje vert dekka av fond eller salsinntekter. Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkåra og ta opp lån når og dersom det er naudsynt. Formannskapet har i vedtak 13/12 vedteke at inntekter frå sal av Selbjørn sjukeheim skal gå til nedbetaling av lån. Kommunestyret omgjør dette vedtaket og setter salssummen inn på kapitalfond. Kapitalfondet brukast til å finansiere investeringar i 2013 med kr Austevoll kommunestyre vedtek at det vert teke opp startlån på kr for 2013 for vidare utlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkåra.

20 Kontrastane frå perioden er store. Oppslag om kommuneøkonomi og Austevoll kommune er no positiv.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 029/15 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 30.11.2015 035/15 Eldrerådet PS 02.12.2015 089/15 Formannskapet PS 03.12.2015 Kommunestyret PS 023/15 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 18.10.2012 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 097/12-105/12 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer