UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 17. EUROPA I KRiSE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr. 3 2012 ÅRGANG 17. EUROPA I KRiSE. www.umeu.no"

Transkript

1 UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 17 EUROPA I KRiSE

2 UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 17 EØS og alternativene LEDER EUROPA I KRiSE MEGAFON NR ÅRGANG 17 ANSVARLIG REDAKTØR Marte Gustad Iversen REDAKTØRER Frida Hambro Angell Simen André Knutssøn REDAKSJON Bjørn Ola Opsahl Hanna Løken DESIGN & UTFORMING Respons Reklamebyrå UTGIVER Ungdom mot EU ADRESSE Storgata 32, 0184 Oslo E-post: Web: EN UNION I KRISE EU er i konstant endring. EU endres i dag mer enn noen sinne, vil jeg påstå. Et tidligere sentralstyremedlem i UmEU sa til meg en gang for noen år siden at, ja, i dag var hun definitivt imot EU, men hadde hun kunnet stemme i 72, så ville hun kanskje stemt ja. Jeg tror det er mange som kunne sagt dette i dag, bare bytta ut 72 med 08. For så mye forandrer EU seg for tiden. Den siste utviklingen har ikke vært i form av veloverveide reformer, det er påtvungne endringer for å redde sitt eget skinn, eller sin egen valuta, om du vil. Vi ser mer overnasjonalitet og kontroll for å sørge for at medlemslandene oppfører seg pent. Vi ser mer sentralisering i form av en bankunion som ytterligere fratar befolkningen i enkeltlandene muligheten til å velge fram den type økonomisk politikk de synes best. Og vi ser en europeisk befolkning på barrikadene mot den politikken som føres og som nekter å betale regninga for en krise de ikke har skapt. Hovedtema for dette nummeret er sosial krise i Europa, og den siste tiden har Ungdom mot EU brukt mye tid på å forstå og belyse EUs rolle i krisa. Så vinner EU fredsprisen. Det synes ganske paradoksalt for oss, når vi ser hvilken sosial uro og nød EUs kriseløsning frembringer, og det ikke bare i Europa. Du får også lese hva Ungdom mot EU lærte da vi dro til Spania og Hellas, og hva Dag Seierstad mener om Europas tilstand. I denne utgaven skal KrFU og SU duellere, og du vil selvfølgelig treffe kozesideredaksjonen helt til slutt. God lesning! OG ENDRING TRYKK Land Trykkeri Simen & Frida

3 1-2-3 ØKONOMISK KRISE TEKST: ØYVIND TOMREN ERVIK, Kampanjesekretær for Ungdom mot EU Frå 1980-talet så vi ei trend i den vestlege verda der reallønna knapt gjekk opp, i takt med at industriell produksjon gjekk ned. Dette var ikkje problematisk, ein kunne berre oppretthalde eit like høgt forbruk ved opptak av gjeld. Då gjorde det heller ingenting at bustadsprisane steig som før. For dei som tidlegare hadde investert i produksjon, var det heller ikkje vanskeleg å gå over til å omsette verdipapir med pant i lån. I løpet av nokre tiår bygde det ein svær samling finansaktørar som levde på å spekulere i gjeld. Det som dessverre var glømt, var at dei som gjev ut gjeld som regel vil ha pengane sine tilbake etter ei viss stund. Det kunne ikkje vare. Bobla sprakk I løpet av 2007 og 2008 sprakk bobla som hadde blåst seg opp. Finansmarknadane i verda er såpass tett innvevde at når ei boble sprekk, dreg den fort med seg resten. Over heile verda spurde folk seg om kva som skapte ei slik krise. Då finansmarknaden rista, var fagmiljø og politikarar svært usamde om kva som var orsaka til krisa. Då krisa kom til heile statar, var toppolitikarane i EU samde; det er late grekarar som ikkje betaler skatt og pensjonerer seg for tidleg som er skuld i statlege underskot. At greske arbeidarar er blant dei mest produktive i Europa, og at statsgjelda i EU-land hadde den mest valdsame aukinga då dei tok over gjelda til bankane var no glømt. Spørsmålet om kven som skapte krisa var uinteressant. Spørsmålet no var kven som skulle betale. No har EU eit heilt klart svar på dette spørsmålet. Det er vanlege folk som skal betale for ei krise som er skapt av finanselitane. Betalinga kjem i form av kraftige velferdskutt, sal av offentleg eigedom og senking av minsteløn. Banknæringa og Euroen skal reddast, koste kva det koste vil. Arbeidsløysa At krisa går utover vanlege folk er det ingen tvil om. Arbeidsløysa låg på 4,4 % ved inngongen til 2007, og bikka over 10 % ved utgongen av Den høgaste arbeidsløysa finn vi i Hellas, der den var på heile 24,4 % i juni Arbeidsløysa blant heile folketalet er ein ting, men dei kriseråka økonomiane er verst for dei som ikkje har fått etablert seg i arbeidslivet. Blant ungdommen i Hellas og Spania er over halvparten utan arbeid. At det vert stadig vanskelegare å få seg arbeid er ein av mange usikre faktorar folk har i møte. Dagleg kastast fleire familiar ut av husa sine, medisinar vert stadig dyrare, og trygda og pensjonerte får stadig trangare kår. Dette er kutt som EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) krev for at dei kriseramma landa med høg statsgjeld skal gjennomføre for å få refinansiering og utsetting på gjelda si. Desse kutta er Noreg med på å legitimere ved å støtte IMF sin utlånsmodell, samstundes som vi hever renter av pengane vi låner ut. Vi kjempar vidare No om dagen er det ikkje kontroversielt å hevde at Europa har ei usikker framtid i møte. I skrivande stund bør ein vere svært forsiktig med å seie kva som vil skje, men det ser ut til å vere to realistiske vegar EU kan gå. Den eine er at samarbeidet raknar, med alle vanskane det medfører, eller at den beveger seg mot å bli ein mykje tettare integrert føderasjon, slik vi kan sjå konturane av i Finanspakta. Vi kan sitte oppe i Noreg og vere glade for at vi sa nei i to folkerøystingar, men situasjonen EU er i no viser at det ikkje berre er for Noreg det er ein uheldig konstruksjon. Vi må framleis kjempe for at Noreg held seg utanfor EU, samstundes som vi gjer det vi kan for å vise solidaritet for dei som no skal ofrast for å redde systemet. MEGAFON 3

4 EUROPA TEKST: DAG SEIERSTAD i KRISE Det er gått fire år siden finanskrisa slo inn i Europa. Det er fortsatt ingen løsning i sikte. Langs nordkysten av Middelhavet er det sosiale og politiske kaoset verre enn noen gang. I land der arbeidsløsheten er størst, skal det strammes inn mest. Det skal kuttes i offentlige budsjetter, i lønninger og i pensjoner. Det krever den såkalte troikaen, EU-kommisjonen, EUs sentralbank (ECB) og Det internasjonale pengefondet (IMF). Hjelpepakker og innstramming Hellas, Irland og Portugal ble påtvunget enorme hjelpepakker som regjeringene stritta i mot lengst mulig. Hjelpepakkene kom i form av lån som økte statsgjelda og gjorde den enda verre å betjene. Samtidig ble regjeringene pålagt en innstramningspolitikk som gjør det vanskeligst mulig å få i gang den veksten som trengs for å betale ned den gjelda som bare stiger og stiger. I Spania og Italia jobber regjeringene panisk for å unngå samme slags hjelp. Statsgjelda økte Nesten overalt i Europa slo finanskrisa ut i bankkriser som regjeringene løste ved å pøse penger inn i bankene. Disse pengene måtte regjeringene låne. Dette førte til at statsgjelda økte til rekordhøye nivåer. For å bygge ned den nye statsgjelda, skjærer de fleste regjeringene ned på offentlige utgifter. Det skjer på fire måter; ved at det blir færre offentlig ansatte, ved at offentlig ansatte får lavere lønn enn før, ved at det offentlige tjenestetilbudet begrenses og ved at det kuttes i pensjoner og andre sosiale overføringer. Det er sosialhjelp og offentlige tjenester som kuttes hardest. Krisepolitikken legger systematisk byrdene på dem som tåler det minst. Land med liten offentlig sektor og svake velferdsordninger presses til å kutte mest. Arbeidsløsheten er på dramatisk høyt nivå i mange land, og innstramningspolitikken vil øke den enda mer. Dette er en elendig kriseløsning hvis målet er å holde folk i arbeid, holde forbruket oppe og hjelpe dem som trenger offentlig støtte mest. Å kutte i offentlige utgifter når arbeidsløsheten vokser, er å spare seg til fant. Kvinner rammes hardest Den nådeløse innstramningspolitikken rundt om i EU rammer kvinner særlig hardt. I offentlig sektor er det i stor grad kvinner som mister jobben. I undervisning, helsevesen og omsorgstjenestene er to av tre ansatte kvinner. Det er også ofte kvinner som rammes hardest når velferdsytelser kuttes. Kuttes velferdsytelsene for hardt, vil en del kvinner tvinges ut av arbeidslivet eller over i deltidsarbeid fordi de må ta over mer av omsorgen for barn og eldre slektnin- 4 MEGAFON

5 ger. Enslige forsørgere er særlig utsatt. Oppimot 90 prosent av dem er kvinner. Mange kvinner har dessuten en tilknytning til arbeidslivet som ikke gir dem fulle rettigheter som arbeidstakere, heller ikke til sosiale ytelser som dagpenger om de blir arbeidsløse. Millionlån Milliardlån fra EU og IMF har gitt regjeringene i Hellas, Irland, Portugal litt pusterom så lenge det varer men millioner av grekere, irer og portugisere kan ikke utsette de påkjenningene de kjenner på kroppen hver dag. Spania neste Nå er det Spania som står ytterst på stupet. Raser Spania utfor, står Italia for tur. Hva som da skjer, våger de færreste å tenke igjennom. EU krever at den spanske regjeringen får budsjettunderskuddet ned fra 8,5 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2011 til 5,3 prosent i Neste år skal det ned til tre prosent. Så harde kutt er fysisk umulige, er budskapet til medredaktør Wolfgang Münchau i Financial Times, en av de skarpeste kritikerne av den krisepolitikken som føres i Europa: Enten klarer ikke den spanske regjeringen å gjennomføre så kraftige kutt, eller så må regjeringen si opp så mange sjukepleiere og lærere at det blir opprør. Enorm arbeidsløshet Arbeidsløsheten stiger fra måned til måned. Hver fjerde spanjol går nå uten arbeid. Annenhver ungdom fra år er arbeidsløs. Hundretusener er satt på gata fordi de ikke kunne betale boligutgiftene sine. Den enorme arbeidsløsheten sprer frykt for å miste jobben blant dem som ennå har en jobb. Samtidig legges det et kraftig press nedover på lønns- og arbeidsvilkår i store deler av arbeidslivet. Mer enn 90 prosent av de nye jobbene er midlertidige. En generell atmosfære av håpløshet, framtidsfrykt og fortvilelse dominerer landet - det er konklusjonen til fire spanske økonomer som har gitt en nådeløs analyse av kriseutviklingen. Protestbevegelser Men ikke alle nøyer seg med å fortvile. Hundretusener har vært ute på gater og torg. De samler seg foreløpig med uprøvde mål og framgangsmåter. Arbeidsformene er basert på horisontale strukturer og forsamlinger uten ledere. Indignados raser mot den ansiktsløse makten til elitene, de økonomiske og de politiske, Democracis real ya vil ha et demokrati de kan tro på, Jóvenes sin futuro reagerer på et hensynsløst samfunn uten plass for ungdom. Protestbevegelsen har to fortrinn framfor statsledere og spekulanter. Den har opinionen med seg. Og fagbevegelsen som stadig oftere gjennomfører sine generalstreiker med krav om å snu krisepolitikken opp-ned: redd menneskene ikke bankene! Sosialt regulert kapitalisme Alle disse krisene finanskrisa, bankkrisene, de offentlige gjeldskrisene og de sosiale krisene har på dramatisk vis festna kapitalkreftenes grep omkring alle tilløp til det en kunne kalle en sosialt regulert kapitalisme. Det har for eksempel ikke skjedd noen ting med de bankene som var for store til å gå under høsten De er for store til å slås konkurs også i De kommer derfor til å sette regjeringer, parlamenter og borgere under enda større press for at de må berges - uansett hvordan det vil ramme velferdstjenester, sysselsettinga og privatøkonomien for folk flest. Markedsliberale løsninger I de fleste land dreier krisepakkene politikken kraftige skritt i retning av markedsliberale løsninger. Statsbedrifter og annen offentlig eiendom, til og med veier og statslotterier, legges ut på salg. Uten noen grunnleggende samfunnsdebatt legges det opp til en privatisering i et omfang og i en fart som få partier ville ha gått til valg på. Den politiske krisa kan derfor komme til å overskygge den økonomiske. Kriseløsningene setter hard vunnede demokratiske ordninger til side. I de fleste EU-land har offentlig ansatte hatt forhandlingsrett om lønn og arbeidsvilkår. Nå kuttes det i lønningene uten forhandlinger med fagbevegelsen. Slik må demokratiske ordninger vike for diktater fra finansmarkedene. I stadig flere land oppfatter store velgergrupper regjeringene som agenter for ytre instanser - for den tyske regjeringen, for EU og for IMF. Regjeringene lar seg tvinge til å stå for en politikk der de i stigende grad lukker ørene for innenlandske hensyn og krav. Nasjonal avmakt Det er den nasjonale avmakten folk flest opplever og samtidig den personlige maktesløsheten overfor ei krise som rammer så hardt. Den største faren er at det vokser fram en aggressiv nasjonalisme retta mot alt og alle som kan gjøres til syndebukker. MEGAFON 5

6 No tengo trabajo Opprør i gatene (Jeg har ikke jobb) #UmEU PÅ TUR I SPANIA I juli i år dro tre representanter fra Ungdom mot EU til Spania for å se hvordan krisen i Eurosonen påvirker folk flest. De ble møtt av både engasjement, temperament og fortvilelse. 6 MEGAFON

7 Spanske onkel politi Arbeidsløse spanjoler Da denne artikkelen ble skrevet, var tusenvis av folk ute i gatene i Madrid for å vise sin avsky mot kuttpolitikken som blir ført, og politiet svarte med gummikuler. Vi møtte engasjerte mennesker da vi var i Spania. De var sinte på det de så på som kuttpolitikk som ikke hjelper, men gjør situasjonen verre for folk flest. Situasjonen i Spania er alvorlig og flere av delstatene har eller vurderer å be om økonomisk hjelp fra regjeringen. Los Indignados For ungdom betyr dette en arbeidsledighet på over 50 %, noe som gjør at gjennomsnittsalderen for å flytte fra foreldrene sine er over 30 år. En universitetsutdanning er ikke lenger en garanti for jobb. Det er dette som fører til at folk tar til gatene. En folkelig bevegelse kalt Los Indignados har oppstått som en motreaksjon til dette. De kan sees på som en spansk versjon av Occupy For ungdom betyr dette en arbeidsløshet på over 50%. Wall Street. De arrangerer folkemøter flere ganger hver uke, der engasjerte spanjoler møtes for å diskutere krisen og en vei ut av den. Aktivistene var veldig kritiske til kuttpolitikken og det politiske systemet som har skapt krisen. De arrangerer også demonstrasjoner, men politiet har i det siste slått hardere og hardere ned på demonstrasjonene. Det planlegges nå også lover i Spania som vil gjøre det enda vanskeligere å demonstrere. Partido Popular Vi traff representanter fra den nest største fagforeningen i Spania, UGT. De var også veldig kritiske til krisepolitikken, men mindre systemkritiske enn Los Indignados og var blant annet for EU. De mente situasjonen i stor grad var regjeringspartiet Partido Popular sin skyld. Situasjonen i Spania er kritisk og det lite tvil om at situasjonen går hardt utover unge mennesker spesielt, men endring er ikke i horisonten. Det ser ut til at spansk ungdom må ta en stor del av støyten for en krise de ikke kan sies å ha forårsaket. MEGAFON 7

8 I HELLAS #UmEU PÅ TUR 8 MEGAFON

9 #UMEU PÅ TUR I HELLAS Verdens lateste, grådigste, mest utakknemmelige og minst solidariske folk bor i Hellas. I alle fall om vi skal tro media-kjøret som har pågått siden eurokrisa slo inn for fullt, og den greske økonomien for alvor skrantet. TEKST: TRULS DYDLAND, Landsstyremedlem i Ungdom mot EU Hellas gikk inn i eurosamarbeidet i 2001, med det som i ettertid har vist seg å være «kreative» regnskap. Landet var på ingen måte klar for eurosamarbeidet, som er noe av grunnen til at krisa har slått mye hardere ut i Hellas enn i mange andre land. Jeg lyver hvis jeg sier at EU er skyld i krisa Hellas befinner seg i. Den globale finanskrisen hadde truffet Hellas med eller uten eurosamarbeid, men det er ingen tvil om at medlemskapet og mangelen på kontroll over rentepolitikken har gjort det betydelig vanskeligere for Hellas å finne en vei ut av krisa. Med en pengepolitikk som er underlagt den Europeiske Sentralbanken (ECB), statsbudsjett som må godkjennes av EU-kommisjonen og stadige kriselån fra IMF og EU med strenge krav om kutt i offentlige budsjetter, har krisa ikke bare blitt forverret, men den har utviklet seg til å bli en sosial krise. Regningen for Eurokrisa og de enorme lånene som Hellas tar opp i et forsøk på å betale ned gjelden sin, er det innbyggerne som får. Først og fremst gjennom krav om kutt i offentlige utgifter som går på helsa løs, bokstavlig talt. Offentlige sykehus lider av store kutt i budsjettene, permitteringer av ansatte og lange køer. I juni reiste en gruppe fra Ungdom mot EU til Hellas på studietur for å kartlegge hvordan situasjonen faktisk er. Før vi tok turen ned gjorde vi selvfølgelig hjemmeleksa vår, og på EUs egne nettsider(!) fant vi blant annet statistikk som viste at menn i Hellas pensjonerte seg senere enn gjennomsnittet i resten av eurosonen, at grekere jobbet lengre dager, flere timer i uken og brukte en mindre del av BNP på offentlige trygde- og helsekostnadder. Vel nede i Hellas traff vi mennesker i forskjellige arbeidssituasjoner, i forskjellige samfunnslag og med forskjellige politiske overbevisninger. Felles for samtlige var at de følte seg urettferdig behandlet av EU, og spesielt Tyskland. De var klar over at de hadde stemt frem politikere som de i ettertid forstod at de ikke kunne stole på, de fleste hadde selvinnsikt nok til å se at de må betale tilbake de pengene de skyldte, men mente at prosessen var urettferdig og at grekerne på mange måter hadde blitt symbolet på eurokrisen. Og det siste er gjerne helt sant, ihvertfall om vi skal basere oss på medieoppslagene i Norge. Resultatet av omfattende innsparinger i det offentlige og en overstyring fra EU er at vanlige folk må ta regninga, som blant annet i skatter. I 2011 regner greske myndigheter med at 317 milliarder kroner(!) ble unndratt beskatning. Det samme året ble det i følge EUs skattekommisjon kun skattet for 51 milliarder kroner. Det lille som dras inn av skattepenger kommer som regel fra de tre eiendomsskattene som finnes i Hellas, i et desperat forsøk på å øke skatteinntektene. Myndighetene så dog at folk ikke betalte eiendomsskatten, veldig mange fordi de opplevde den som urettferdig, og la den etter mye krangling fra elektrikernes fagforening på strømregninga! Betaler du ikke eiendomsskatten din, tar de altså strømmen din. Mens gruppen var i Hellas ble det gjennomført et nytt valg, fordi det forrige ikke resulterte i noe flertallsregjering. Som forventet var EU det største temaet, men kun partiene på ytterste høyre- og venstrefløy ønsket å melde seg ut. Det konservative partiet vant, og gikk til valg på å fortsette den samme linja som tidligere, med å ta opp lån fra EU - og betale dem ned igjen. Så gjenstår det å se på fra sidelinja hvor lenge EU og Hellas kan holde kunstig liv i en økonomi og en valuta som ikke er levedyktig sånn som den er i dag. MEGAFON 9

10 INTERVJU MED NESTLEDER I Emil André Erstad, Kristelig Folkepartis Ungdom Hva mener du er den største utfordringa i den økonomisk og sosiale krisa vi ser i Europa i dag? Det jeg mener er den største utfordringa er arbeidsledig ungdom i mange europeiske land. Arbeidsledighet skaper klasseskille og kan føre til opprør som kan være med på å destabilisere det politiske systemet. Enkelte europeiske land har alt vist tendenser til dette. Hva tro du er de beste tiltakene for å få arbeidsledig ungdom tilbake i fast jobb? Hovedtiltakene for å bedre situasjonen for arbeidsledig ungdom i Europa vil være å forbedre skoleinstitusjonene og utdanningsystemene der det er nødvendig. De fleste ungdom som er arbeidsledige i Europa idag har ingen eller mangelfull utdanning. I tillegg til dette vil det å gjenopprette orden i det problematiske finanssystemet være et viktig tiltak. Hvordan ser du på Norges rolle og ansvar i forbindelse med den sosiale krisa? Norge har et stort medmenneskelig ansvar ovenfor de kriserammede landende. For å bedre deres situasjon kan Norge for eksempel tilrettelegge for at NAV kan drive en sunn arbeidsinnvandringspolitikk for europere fra de kriserammede landene slik at vi kan tilby dem arbeidsplasser i en overgangsfase mens vi venter på at situasjonen stabiliserer seg. Et annet fungerende tiltak vil være å bidra med utjevningsmiddler til de landene i EU som er verst rammet av krisa. Kan kriserammede landene komme seg ut av krisa og samtidig beholde euroen? Dersom den europeiske sentralbanken tar mer ansvar, som den har sagt at den skal gjøre og landene kan innføre sunnere kontroller, for eksempel i hvilken grad man har skattemonopol er det grunn til å tro at det kan gå, men det blir vanskelig å få gjort og det er egentlig for mange faktorer som må tas i betraktning til å kunne komme med et konkret svar, så jeg sier kanskje. 10 MEGAFON

11 SOSIALISTISK UNGDOM SVARER Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom Hva mener du er den største utfordringa i den økonomisk og sosiale krisa vi ser i Europa i dag? Masseledighet, nedleggelse av produksjon og en eksplosjon i ulikheten i Europa. En av de største utfordringene på lengre sikt er at arbeidsfolk i Europa opplever lønnskutt som resultat av en svekket fagbevegelse. Kombinert med stor ledighet gjør det at kjøpekraften blir kraftig redusert i lang tid fremover, noe som igjen gjør det vanskeligere å få produksjonen i gang og dermed forsterker krisen. Kan kriserammede landene komme seg ut av krisa og samtidig beholde euroen? Hva tro du er de beste tiltakene for å få arbeidsledig ungdom tilbake i fast jobb? For det første må de landene som er hardest rammet få på plass skikkelige strategier for å omfordele ressurser fra den rike eliten og til folk flest gjennom å tette smutthull i skattelovgivningen, få på plass mer progressiv beskatning og ramme skattesnytere. I tillegg bør flere land satse på å få opp sin egen industriproduksjon, gi faen i IMF og kjøre ekspansive budsjetter som både holder lønningene oppe og bidrar til sysselsetting. Hvordan ser du på Norges rolle og ansvar i forbindelse med den sosiale krisa? Det er utvilsomt en enorm ulempe å ikke ha noen selvstendig sentralbank når man opplever krise. Mange land ville hatt et større handlingsrom hvis de blant annet kunne devaluert egen valuta, satt sin egen rente eller gjort andre nødvendige grep. Euroen gjør i dag at de rike EU-landene i realiteten dikterer pengepolitikken for hele Europa. Norge har tilgang til et av verdens største investeringsfond i en tid hvor Europa sårt mangler tilgang på kapital. Vi burde satse mer systematisk på å investere hos våre handelspartnere i Europa. Det vil for det første sikre sysselsetting og produksjon i Europa, men vil også styrke eksportmulighetene til norsk industri fordi arbeidsfolk i Europa igjen vil få bedre kjøpekraft. LEDERS HJØRNE Situasjonen i EU og spesielt eurosonen er fortvilet, og vi får stadige rapporter fra Sør-Europa om skyhøy arbeidsledighet, kutt i helsevesen, kutt i utdanning, økt barnefattigdom og familier som kastes på gata. Det virker som det ikke er noen ende på elendigheten, og alt EU har å komme med er forslag om mer makt til Brüssel. Men folk vil ikke ha mer union, de vil ha en politikk som ivaretar demokrati, menneskelige hensyn og som sender regninga til dem som har forårsaket krisa. Massive protester mot kuttpolitikken har blitt gjennomført i en rekke byer, og det er det folkelige engasjementet som gir håp om en bedre framtid og en reell løsning på krisa. Internt i UmEU har vi satt i gang et prosjekt for å utvikle organisasjonen. Alle medlemmer og interesserte kan bidra i dette arbeidet, og det er bare å ta kontakt med oss om du har noen innspill. Høsten er også sesong for regionskonferanser og årsmøter lokallaga. Følg med på nettsidene våre og Facebook for å få oppdatert info om hva som skjer i ditt nærmiljø. Kanskje vi ses på et møte nær deg! MARTE GUSTAD IVERSEN, Leder i Ungdom mot EU MEGAFON 11

12 HVA SKAL DE ARBEIDS- LEDIGE & HUSLØSE MED EN FREDSPRIS? Thorbjørn Jagland, i spissen for den norske Nobel-komiteen, har vært ute i hardt vær før. Når Obama fikk fredsprisen var det store demonstrasjoner fra freds- og antikrigsbevegelsen. Når Liu Xiaobo fikk prisen ble hele Norges forhold til Kina satt i fare. Nå har de gjort det igjen. TEKST: VEGARD ØSTHAGEN, Generalsekretær i Ungdom mot EU At en fredspris er kontroversiell trenger ikke være negativt. At Kina ble så irritert var fordi prisen ble tildelt noen som sa imot regimet - ytringsfrihet er jo en demokratisk rettighet som alle burde ha. Men når EU får prisen er den ikke kontroversiell fordi EU sier makta midt i mot, den er kontroversiell fordi EU er makta, og makta sitter fornøyd i sitt høysete mens folk lider i gatene. Når man leser denne utgaven av Megafon, sitter man forhåpentligvis igjen med ett inntrykk: Europa er ute i hardt vær. Situasjonen der ute er langt verre enn det vi får med oss gjennom norsk media. For oss som jobber med dette, var fredag 12. oktober en dag hvor man måtte beklage til resten av verden. At Norge har klart å velge en så gjennomført udugelig Nobelkomite, som frekt spytta i ansiktet på de som undertrykkes av EUs kyniske, griske og usosiale politikk, det virker fortsatt som en dårlig vits. Man forventer delvis at Jagland skal komme på Dagsrevyen og rope KØDDA. Nobelkomiteen vektlegger blant annet EUs fredsbyggende arbeid etter andre verdenskrig og etter murens fall. Det påstås at EU har kjempa for fred og demokrati i 60 år, og situasjonen som males er at det uten EU ville blitt en ny blodig storkrig i Europa. En så historieløs og frekk fortelling passer ikke engang rundt bålet sent på kvelden en sommerleir når man forteller skrekkhistorier. Grunnen til at det ikke ble krig kan ikke kun tilskrives at EU (og EUs forløpere) eksisterte. Store kriger blir kjempet mellom stormakter. Lenge var Tyskland, Frankrike og England stormakter i verden. At krig utspilte seg i Europa var ikke så rart når alle stormaktene lå der. Etter andre verdenskrig derimot, var Europa i ruiner og maktbildet i verden var noe annet: Russland og USA var på topp. En ny verdenskrig ville altså blitt kjempet mellom disse. Og å påstå at Europa var fredelig etter Kull- og Stålunionen ble opprettet 1950 er i tillegg historieløst rett og slett fordi det VAR uenighet i Europa. Warszawapakten og NATO delte Europa i to, og det var spenninger daglig. Takk for ingen ting. Nummer to: EU i dag oppfører seg altså på ingen måte en fredspris verdig, uavhengig av eventuelle positive ting de gjorde for 60 år siden. Det er åpenbart at Jagland & CO har EU-stjerner i øynene, og lider av det. Kanskje de har blitt inspirert av Europautredningen, for her har man kun sett EU fra et positivt lys, og ignorert alle motstridende hensyn. Man har ignorert hvordan EUs Europeiske Partnerskapsavtaler (EPA) med fattige land bidrar til avindustrialisering og fattigdom, og gjør at fattigdomsmønster fra kolonitida opprettholdes. Man ignorerer at flere tusen dør hvert år på EUs yttergrense, mens de som kommer gjennom blir registrert og stengt inne på interneringsleirer til de sendes hjem til krigen de flyktet fra. Man ignorerer den sosiale og økonomiske krisa, og håndteringa som fører til demonstrasjoner, fattigdom, arbeidsløshet og desperasjon i EUs gater. Man ignorerer at EU har en hær som kan operere fritt, uten FN-mandat, hvis EU vil det og at Frankrike og England har atombaserte forsvar. Hvis man skulle gitt fredsprisen til noen, burde den gått til en av de utallige organisasjonene som jobber hver dag på gata i Europa, i Spania og Hellas og Irland og Portugal og alle de landene hvor fattigdom brer seg mens EU ser på og tvinner tomler. Hvordan Jagland sover om natta er et mysterium. 12 MEGAFON

13 MANGEL PÅ PENGER VERRE GJØR ALT Schengen-samarbeidet er det som gjør at du kan reise på ferie til Spania uten å stresse med passkontroller og den slags. Praktisk. Og bare sånn det er. Man diskuterer liksom ikke Schengen. Man diskuterer EU. Og EØS. Men ikke Schengen. Schengen bare er der, virker det som. TEKST: ANNE HELENE HAUGE, Sentralstyremedlem i PRESS Redd Barna Ungdom Man burde diskutere Schengen. For Schengen er ikke bare enklere feriereiser. Schengen er ingen indre grensekontroller i Europa og sterkere yttergrensekontroll. Schengen er norske grensevakter på grensa mellom Tyrkia og Hellas. Schengen, og avtaler knytta til Schengen, er to ganger så mange ansatte for å passe på den europeiske yttergrensen som det kommer asylsøkere til Europa hvert år. Det er politisamarbeid og databasesamarbeid. Og det er i det store og det hele veldig lite demokratisk. Det er likevel ikke det som er verst med Schengen. Det verste er Dublin IIforordningen. Dublin II er i teorien ikke en gang en del av Schengen-avtalen, men en selvstendig avtale. Den er imidlertid tett knyttet opp mot, og avhengig av, Schengen-avtalen. Dublin II-forordningen har som mål å hindre såkalt asylshopping og være til hjelp både for Schengen-land og mennesker som søker asyl i Schengen-land. Tanken er at det er lurt å ha en avtale som sier hvilket Schengen land som er ansvarlig for å behandle den enkelte asylsøknaden slik at asylsøkerne slipper å reise fra land til land, og sånn at den samme søknaden ikke blir behandlet av to land eller ingen land. Det gir mening, men konsekvensene av Dublin II-forordningen er overhodet ikke til det beste for noen. Spesielt ikke for barn. Avtalen legger nemlig mye vekt på det såkalte førstelandsprinsippet. Det vil si at det er det Schengen-landet du først kommer til som skal behandle asylsøknaden din. Ikke det landet du først søker asyl i, det landet du først registreres i. På grunn av Europas geografi blir derfor antall asylsøkere fordelt svært ujevnt. Yttergrenselandene får for det første både flere ankomster og flere søkere i utgangspunktet, etter Dublin II-forordningen har de også ansvar for å behandle søknadene til mange av dem som har søkt asyl lenger nord og vest i Europa. Land som Hellas og Italia har ikke akkurat for mye penger. I alle fall ikke nå, midt oppi eurokrisa og gjeldskrisa og finanskrisa og alle de andre krisene som er over oss, og spesielt dem, for tida. Mottakssystemene er forferdelige og asylsøkere lever i en uholdbar menneskerettsituasjon. Selv forutsatt at det ikke fantes noen økonomisk krise og at mottaksforhold og den slags var like i alle land ville Dublin II-forordningen vært problematisk, for ikke alle europeiske land har lik asylpolitikk. Søknader som blir avslått i et land ville kanskje blitt innvilget i et annet. Som det er, er det ikke det som er det største problemet. Den økonomiske situasjonen, og ikke mist forskjellene på de økonomiske situasjonene i ulike europeiske land, gjør avtalen ekstra urimelig. Konklusjonen må være at avtalen burde byttes ut. Og i det minste at Norge ikke burde gjennomføre dublinreturer, i alle fall ikke av barn. Det er en mulighet vi har, etter avtalen. Men som de fleste andre EU-relaterte avtaler, ser det ut til at Norge har tenkt å følge den mer til punkt og prikke enn vi må. MEGAFON 13

14 SØREN, DETTE HJELPER DA IKKE? Søren Søndergaard er en dansk politiker som sitter i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Da ungdom mot EU dro til København i september for å møte andre EU-kritiske organisasjoner i Europa, traff jeg ham. Etter en god middag i dukle lokaler, satte jeg meg ned ved siden av ham, og fikk lov til å intervjue ham. Han var en trivelig danske med bart, som gjerne svarte på noen spørsmål. 14 MEGAFON

15 TEKST: FRIDA HAMBRO ANGELL, UmEU FOTO: SØREN, DETTE HJELPER DA IKKE? Hvordan opplever du hele prosessen rundt etableringen av ESM? - Det var en kaotisk prosess. Den hadde utsprang den store krisen i Hellas og den økonomiske krisen i Irland. Irland hadde i utgangspunktet ikke mye gjeld, men da banksystemet brøt sammen, kjøpte staten ut de irske bankene. Lisboatraktaten har en paragraf som sier at EU kan ikke overta noen lands gjeld. Dette skapte mye usikkerhet. Da opprettet man EFSF (European Financial Stability Fond), som var en midlertidig låneordning. Dette var utenfor traktaten, og en hastverkordning. Når man senere så at denne krisa kom til å fortsette, ble det tydelig at det som trengtes var en permanent løsning. Det hele var nokså udemokratisk og hektisk. På hvilken måte var det udemokratisk? - Gjennom Lisboatraktaten er det to prosedyrer å følge. Den ene er normalprosedyren der det blir innkalt til et konvent og Europaparlamentet blir involvert. Den andre er en hasteprosedyre uten konvent. ESM ble etablert etter hasteprosedyren, og Parlamentet ble ikke involvert. Hva med de rettslige innvendingene som har vært? - De legale innvendingene har vært på at ESM ikke overensstemmer med EUtraktaten og det førte til at ESM måtte prøves for den tyske forfatningsdomstolen. Den ble godkjent, med noen kritiske punkter. Det var bl.a. at det tyske parlamentet måtte bli mer involvert fra nå. Hvordan ser du for deg at denne saken vil utvikle seg? - Det avhenger jo selvfølgelig av hvordan krisen utvikler seg. Nå er det de europeiske skattebetalerne som betaler, samtidig som at de får mindre innflytelse. Prisen av krisa er mindre demokrati, mer sentralisert styring, og vi snakker om en finansunion. Om den krisa vi ser fortsetter slik den gjør nå, vil Spania og Hellas gå konkurs. Da vil ikke dette være nok. Hva er konsekvensene for Danmark? - Sånn umiddelbart, er det ingen konsekvenser for Danmark da vi ikke er del av Eurosonen, Men ESM betyr sterkere økonomisk styring. Her er et eksempel på hvordan vi blir påvirket: Spania er under ledelse av troikaen, og legges under et sparingsprogram administrert av EU. Som vi vet er den dominerende politikken til EU nedskjæring. Det er kombinasjonen av fundamentalistisk markedsliberalisme og tysk konservativ sparingsideologi. Det vi si: som vi har sett i Hellas, landet skjærer ned, folk får mindre penger, underskuddet er større enn forventet, og landet skjærer ned mer. Offentlig ansatte får ikke råd til å for eksempel gå på cafe, cafeen går konkurs og de ansatte der blir arbeidsløse. Det fører til mindre skatteinntekter til landet, og igjen må det kuttes mer. Danmark lever av å eksportere varer til EU-land, men når EU-landene konstant skjærer ned slik at folk får dårlig råd, hvem skal da kjøpe våre varer? ESM European Stability Mechanism Har det vært motstand innad i EU? - I europaparlamentet har det blitt kritisert at parlamentet ikke ble tatt med i beslutningsprosessen. Det har imidlertid ikke vært mye kritikk fra parlamentet om innholdet, og de enkelte regjeringene har også akseptert det. Men i Finland, Nederland og Tyskland har det vært mye motstand. Det permanente krisefondet ESM (European Stability Mechanism) skal erstatte det midlertidige fondet EFSF. Fondet er på totalt 500 milliarder euro finansiert av alle euro-land, og Tyskland skal stille med 190 av disse milliardene. ESM skulle vært operativt fra 1. juli, men kan ikke starte opp uten tysk godkjenning. Fondet skal fungere som en brannmur. Land som ikke klarer å refinansiere lån i markedet på grunn av for høye renter, skal kunne søke ESM om lån. Det stilles strenge krav og betingelser til de statene som får krisehjelp fra ESM, bl.a. krav om innføring av den Europeiske Finanspakten, som innebærer streng budsjettkontroll og mulighet for straffetiltak. Kriselån fra ESM vil også komme med krav om økonomiske reformer lik de vi i dag ser i Hellas og Spania. Det som skjedde var at så mange ble paralysert, men dersom en ikke handlet raskt ville alt falt sammen, bankene ville gå fallitt. Det er ikke noe klart alternativ til EU, så hva ville da skjedd om EU brøt sammen? MEGAFON 15

16 REGION MIDT PÅ TUR OPPOVER Både i Nord- og Sør-Trøndelag tyder alt på at aktiviteten lokalt er på vei oppover. I Trondheim har lokallaget valgt inn ett helt nytt styre med dyktige og engasjerte aktivister, ledet av Hanna Lothe. Planleggingen av regionkonferansen som skal avholdes i Trondheim er allerede godt igang, ett av hovedtemaene vil være den høyst aktuelle sosiale krisen i Europa. På nåværende tidspunkt er det enda ikke fastsatt dato og plass for arrangementet, men de har som mål og avholde det rundt slutten av oktober. Nærmere informasjon vil bli publisert på Facebook gruppen deres og i kalenderen på UMEUs hjemmesider. Trondheim Studenter mot EU ble stiftet i mai og Martin Gjelten ble valgt inn som leder. De har blant annet som mål og arrangere to temamøter i løpet av høsten. Tidspunkt og temaer skal vedtas innen kort tid og interesserte oppfordres til og følge med på den aktive gruppen Trondheim Studenter mot EU på Facebook. I Nord-Trøndelag har Inderøy Ungdom Mot EU endret navn til Innherred Ungdom mot EU og Peder Østring ble valgt som leder for det nye lokallaget. Dette ble gjort for og kunne favne medlemmer blant annet i fra kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer, som tidligere ikke har hatt lokallag og dermed skape grobunn for mer lokal aktivitet. De har blant annet planlagt og allerede gjennomført flere besøk av skoler og politiske arrangementer for å rekruttere nye medlemmer og informere om UMEUs standpunkter og argumenter. 16 MEGAFON

17 SPONSORED BY EU THE FIRST MODERN EUROPEAN HUMANITARIAN CRISIS BY: LEONIDAS VATIKIOTIS, Economist, journalist Two words only could describe the current social situation in Greece, two years and half after the implementation of the First Memorandum, in May of 2010: humanitarian crisis! Unemployment has increased to more than 24% when three years ago it was at 8%, in Athens there are more than homeless when Greece s capital had never problem like this. The typical homeless aren t refugee or drug addicted but he is Greek, fired from private sector or a few years ago he was belonging to middle class. At the same time, more than 90% of pensioners can t buy neither their medicines, after the successive cuts in the pensions, more than suicides have occurred the last three years, about 80 hospitals will close the next months, thousands well-educated young people, usually doctors, engineers and economists have become refugees migrating to countries of European center or USA, etc, etc. This situation is an imminent result of the draconian austerity measures which imposed the last years by EU and IMF as a precondition for lending Greece. The severity of the consequences is explained if we take into consideration the dramatic social situation that prevailed before According to data from Bank of Greece in 2009 social spending in Greece was 28% of GDP when the average of 15 countries of Eurozone was 30.3%. Poverty percentage in total population was 20.1% when EZ average was much lower too: only 16.2%! This situation was deteriorated sharply after the 2010 threatening the same life of thousand people. European Union shares a huge responsibility for the social, humanitarian crisis that hurts Greece. Some decades ago (when people from Nordic countries were waiting the entrance of south countries into EEC as a means to eat cheap fruits ) Greeks were waiting the entrance of their country into EEC as a means to build welfare state and increase their living standards. Today European Union has been transformed to a mechanism of continuous austerity and increased poverty. Situation into Eurozone is much worse justifying those countries who didn t adopt the common currency a decade ago. Euro, removing the possibility of applying an independent monetary policy, has been proved a generator of crisis: Euro means poverty and crisis! European Commission and European Central Bank (representing two thirds of Troika) who punish Greek people with Memoranda, with the other hand help creditors. Their policies express the most aggressive interests of manufacturers who have gained from the sinking of labor cost (by 11.5% was reduced during Q1 of 2012 when EZ average was increased by 1.6%) and bankers who gained time to rid of the Greek bonds before the recent restructuring of Greek debt. According to more recent data, the value of Greek bonds that possessed foreign banks at December 31 of 2009 was bn. euros. Two years later, at December 31 of 2011, two months before the bonds swap, had reduced to 35 bn. euros! The road to PSI had been paved This situation of extreme social contradictions is identical, intrinsic to EU and euro and will not change if social democratic or leftwing parties and movements gain the majority in EU countries, as often is said. In this context exit from Eurozone and EU is the only way if European people want to avoid the social disaster that austerity programs bring. MEGAFON 17

18 #KRISEKOZ Av Martin Giset, Jonas Wenberg og special guest star Harald Stanghelle Det er krise i kozesideredaksjonen. Vi har nemlig skrevet koz om krize to ganger før og begynner å gå på tomgang. Som om det ikke var tynt nok fra før, lizzom. #KRIZEFILM MARGIN CALL (2011) Stater verden over bruker latterlig mye penger for å sy sammen no skikkelige gullfallskjermer til landets banksjefer. Regissør Chandor bruker femten kroner og en bugg på en hel grei beretning om døgnene da alt gikk til helvete med medalje i Ikke att resultatet blir dårlig av den grunn. Jeremy Irons er kjip finanmann, Kevin Spacey er kjip finansmann som tviler littegrann, Paul Bettany er kjip finansmann som tvilte littegrann før, men er glad i å være kjip nå, Sandra Bullock er kjip finanskvinne. Disse henger rundt i et kontorlokale og prøver å tjene bøttevis med penger. Spoilsers Ahead: Det ender lykkelige for finansfolka, ikke for oss. Litt som i virkeligheten med andre ord. UP IN THE AIR (2009) USA, home of free, brave and krigshorney. Og ikke minst krisefilmer. Europa har levert latterlig lite spillefilmer om krisa som pågår. Derfor kommer også Krissefilm nr. 2 fra det forjettede land. Så må det jo også sies at usa kan dette med kriser. Så gode at hotboy George Clooney (Ju gått Nårvigian fæns, mr. Clooney. Plis Call!!) i denne filmen jobber proffesjonelt med å gi folk fyken. Mye flyreiser på kryss og tværs, derav tittelen. Etterpå blir man pussig nok i godt humør og full av framtidsoptimisme. Dette ordner seg, vettu. CRISIS (1950) Dr. Fergurson har ferie fra jobben som kirurg og er på Syden-tur sammen med kona på en spansktalende øy. Men ikke før han har fått handla kvota blir han arrestert av det totalitære styret på øya. Han blir ført til diktatoren Ferrago, og bedt om å fjerne en hjerne svulst han har. Fergurson blir dermed plassert i en moralsk knipe. Jobben hans er jo å redde menneskeliv, men det hadde vært bedre for innbyggerne om Ferrago tapte kampen mot sykdommen. LA CRISE EST FINIE (1934) Krisen er over er det livsbajaene budskapet til denne 74 minutter lange perlen. Det filmen mangler av historie, skuespill, effekter, farger og så videre tar den igjen med enorme mengder surt pianospill. Helt forjævlig film, megafonredaksjonen har faktisk så lite å gjøre at de så hele morroa. DEN FABELAKTIGE AMÉLIE (2001) Her er det ikke en dritt om krise, men det er viktig å se på gla sidene i livet. Og gladere enn ei kjærligshistorie i midten av Paris er det vanskelig å få det. Terningkast 7! 18 MEGAFON

19 # I 2012 TOTALKRISER Euroskokrise, eurosmiche. Vi prøver å følge Leger Uten Grensers oppfordring gjennom kampanjen glemte kriser, og setter fokus på de EGENTLIGE krisene som rir Europa om da n. TSJEKKIA SLUTTEN PÅ SPRITEN Etter en bølge av metanolforgiftninger har Tsjekkia lagt ned midlertidig totalforbus mot sprit. Backpackere og alenemødre på frihelg må nå altså leve med en mild og snill versjon av kong alkohol. Eller, dvs, tja. 20% av all alkohol i kafeer sies å komme fra det svarte markedet, noe som ikke sjokkerer Megafons Alkoholseksjon (MAS) nevneverdig. Blant andre fordommer mot tidligere Komintern-medlemmer i Europa er: De er korrupte. De er skumle. De har dårlig smak. De fikk farger i Og da kun pastellfarger. # QUIZ Hva førte nesten til at Boris Jeltsin gikk til atomkrig i 1995? Hvilket møte i 1911, som følge av en krise innen fysikken, er regnet som starten av kvanterevolusjonen? Hvilken krise herjet som verst i Nederland i 1637? Hvorfor ble det furore i den norske befolkningen før jul i 2011? Hvilket land gikk konkurs 5. januar 1813? Hvilket land var overbevist om at de hadde minst 20 millioner innbyggere, men fikk sjokk da de opprettet Tabellverket og de viste at landet hadde i underkant av 2 millioner? Hvem tjener mest av Barosso og Obama? SVAR: 1. En norsk forskningsrakett 2. Det første Solvay-rådet 3. Tulipan-krisa 4. Smør-krisa 5. Danmark 6. Sverige 7. Barosso 8. Glasgow Rangers Christine Legarde 11. Erik Tysse 12. Pornoeksplosjonen 8. Hvilket skotsk fotballag ble degradert til 3. nivå etter en dyp økonomisk krise? USA STEINERFORBUD NEDERLAND FEIL PENIS PÅ FEIL STED NORGE VI DRUKNER! 50 avskuggingar av grått er ei bok som handler om no puling, no pisking og no andre greier. Populære greier i alle fall. Det er helt greit. Det som IKKE er greit er at Justin Bieber skal spille hovedrollen. Man dropper ikke jomfru Maria naken i Phukets horestrøk. Det blir bare feil. Vi har alltid likt Justin Bieber som kjønnsløse kommersialisme. Takk til kjendis.no som også kan melde at Justin Bieber har spist en bjørn. Nederland er lei av udugeligige rastafarianere som kommer for å røyke hasj. Derfor må man framover ha med et såkalt hasjpass som kun er tilgjengelige for statsborgere av Nederland for å komme inn i landets Coffeeshops. Det er slik trangsynt nasjonalisme vi vil ha til livs. Hva skal Europas hasjhuer gjøre nå? Stemme unge Venstre? Delta i hasjmarsjen? Dra den late narkisræva si ned til eventyrbrua? 10% av Norges ungdom kan ikke svømme. Dette erfarer Megafons graveansvarslag (GAL) etter å snakket med anonyme kilder i NRK (Under pseudonymet Harald Stanghelle). Vi mener at Stanghelle må gå på dagen. Det samme gjelder UmEU leder Marthe Iversen, Generalsekretær Vegard Østheim og kasserer i Flemse ballklubb Lise Finsen Hvilket år startet den nåværende globale finanskrisen? Hva het den nye sjefen i IMF, etter at den gamle ble tatt med buksa nede i New York? Hva het den norske kappgjengeren som, på tross av å ha blitt dømt for juks og fanteri, gjorde det elendig i OL? Hva er det mest sette programmet i NRK Nett-TV? # PORNOKRISEN Ikke for å trivialisere Eurokrisa, men alle vet at de største politiske krisene handler ikke om krig eller penger, men om seksualmoral. Vi i kozeside-redaksjonen har derfor bestemt oss for å gi Barosso og hans menn i kommisjonen en begynnerguide til internettporno. Alle vet at gutter vil være gutter, og hvis lysta overgår fornufta, her er noen leveregler for hvordan å se på porno: 1.Du må aldri se på porno under møter. Det er TV-kameraer der. Ikke spill kabal heller. 2.Hvis det kniper på, jo mykere porno jo bedre. Voldtektsporno er no-no. 3.Du må aldri se på porno under møter! 4.Unngå å del pornoen med andre politikere med din private epost eller mobiltelefon. 5.Hvis du mot formodning blir tatt, konsulter med din 14 år gamle sønn om hvordan du kommer deg ut av knipa.

20 RETUR: Ungdom mot EU Storgata OSLO Sosialt og gøy! Lærerikt og spennende :-) Lek og moro! Noe for alle :-) Vi elsker sommerleir! Ja, jeg vil verve en venn! (Skriv navnet på den du vil verve nedenfor) Mitt navn er Ja, jeg vil ha mer informasjon om Ungdom mot EU Ja, jeg vil melde meg inn i Ungdom mot EU NAVN: ADRESSE: POSTNR / STED: FØDSELSÅR: TELEFON: Ungdom mot EU Svarsending OSLO

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Sosial krise i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Bella Ciao Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr. 1 2013 ÅRGANG 18 EØS VS. ARBEIDSLIVET. www.umeu.no

UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr. 1 2013 ÅRGANG 18 EØS VS. ARBEIDSLIVET. www.umeu.no UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr. 1 2013 ÅRGANG 18 EØS VS. ARBEIDSLIVET www.umeu.no UTGITT UTGITT AV AV UNGDOM UNGDOM MOT MOT EU EU Nr. Nr. 412012 2013 ÅRGANG ÅRGANG 1718 LEDER EØS VS. ARBEIDSLIVET www.umeu.no

Detaljer

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og Nr. 2 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EU og Arbeidsliv LEDER Nr. 2 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu. no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Vekk med gjøkungen! A V TURID THOMA SSEN

Vekk med gjøkungen! A V TURID THOMA SSEN A V TURID THOMA SSEN Vekk med gjøkungen! Vi ser spanske familier bli kasta ut av hjemmene sine til store protester fra naboer og leieboerforeninger. Vi ser at grekerne har gått ut i gata for å protestere

Detaljer

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen!

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 10 2011 B-Postabonnement Krisa: Hvem tar Foto: Tord Sollie/CC. Foto: Stortinget/CC. regninga? All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer attac: rapport fra landsmøtet UtveierNr. 1 2011 Et medlemsblad utgitt av attac Rally Dakar: Rapport fra World Social Forum Høyrepopulistiske partier vokser i oppgangstider WikiLeaks og Norge Utveier har

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Working Paper Series 5/10

Working Paper Series 5/10 Working Paper Series 5/10 FORTELLINGER OM SAMFUNNET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FORTELLINGER OM SAMFUNNET På tide med en ny revolusjon?...

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk Nr. 3 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Nord-Sør politikk og handelsavtaler Nr. 3 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Handelschmandel? Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse:

Detaljer

Larm. Et magasin om barns rettigheter av PRESS - Redd Barna Ungdom

Larm. Et magasin om barns rettigheter av PRESS - Redd Barna Ungdom Larm Et magasin om barns rettigheter av PRESS - Redd Barna Ungdom Larm nr. 2 2012 11-13: Dypdykket- Gjeldskrisa 4-7: På flukt God sommer! Det er sommer, og vi kan velge å ta fri. Det er sol og det er varmt.

Detaljer

Makta midt i mot. Rødt Nytt. Klassekamp i Europa. Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa! Bli med i Rødt! www.roedt.no. B-Postabonnement

Makta midt i mot. Rødt Nytt. Klassekamp i Europa. Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa! Bli med i Rødt! www.roedt.no. B-Postabonnement Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 3 2010 Kamp for lokalsjukehusa landet rundt: Makta midt i mot Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa! Ropene runga taktfast foran helsedepartementet i Oslo 23. mars. Folk hadde

Detaljer

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON ISSN 1891 0939 LØSSALG KR 50, PREMISS N 1 2014 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS N 1 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE LANDSMØTEPERIODEN 2014-2015 Publisert til Attac Norges 14. ordinære landsmøte 28. februar 2015. Årsberetning Attac Norge 2014-2015 side 2 Innhold Politisk oppdatering... 5

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

EØS truer faglige rettigheter

EØS truer faglige rettigheter GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 4 2012 B-Postabonnement Europadebatt: Foto: European Parliament/CC. Foto: Steve Hoang/CC. EØS truer faglige rettigheter Boligpolitikk: Ta boligene ut av markedet! Returadresse:

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Working Paper Series 6/13 STABILT ELLER ROBUST? Arne Jon Isachsen CME/BI. Juli 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 6/13 STABILT ELLER ROBUST? Arne Jon Isachsen CME/BI. Juli 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 6/13 STABILT ELLER ROBUST? Arne Jon Isachsen CME/BI Juli 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 STABILT ELLER ROBUST? Stabilt eller robust?

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2008 Det nye

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Dagens næringsliv 16. juli 2015: TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Det er troikaens falske lånegarantier som må ta hovedskylden for den greske tragedien. Gjennom ti år ga de lån til greske husholdninger med tyske

Detaljer

Fellesforbundet krever veto

Fellesforbundet krever veto NEI TIL EUs MEDLEMSAVIS B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo Maria Hagberg: EU gjør menneskene til varer Side 10-11 Ales Ree: Beklager slagside i NRK-program om 1994 Side 4-5 Margot

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer