UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 17. EUROPA I KRiSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr. 3 2012 ÅRGANG 17. EUROPA I KRiSE. www.umeu.no"

Transkript

1 UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 17 EUROPA I KRiSE

2 UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 17 EØS og alternativene LEDER EUROPA I KRiSE MEGAFON NR ÅRGANG 17 ANSVARLIG REDAKTØR Marte Gustad Iversen REDAKTØRER Frida Hambro Angell Simen André Knutssøn REDAKSJON Bjørn Ola Opsahl Hanna Løken DESIGN & UTFORMING Respons Reklamebyrå UTGIVER Ungdom mot EU ADRESSE Storgata 32, 0184 Oslo E-post: Web: EN UNION I KRISE EU er i konstant endring. EU endres i dag mer enn noen sinne, vil jeg påstå. Et tidligere sentralstyremedlem i UmEU sa til meg en gang for noen år siden at, ja, i dag var hun definitivt imot EU, men hadde hun kunnet stemme i 72, så ville hun kanskje stemt ja. Jeg tror det er mange som kunne sagt dette i dag, bare bytta ut 72 med 08. For så mye forandrer EU seg for tiden. Den siste utviklingen har ikke vært i form av veloverveide reformer, det er påtvungne endringer for å redde sitt eget skinn, eller sin egen valuta, om du vil. Vi ser mer overnasjonalitet og kontroll for å sørge for at medlemslandene oppfører seg pent. Vi ser mer sentralisering i form av en bankunion som ytterligere fratar befolkningen i enkeltlandene muligheten til å velge fram den type økonomisk politikk de synes best. Og vi ser en europeisk befolkning på barrikadene mot den politikken som føres og som nekter å betale regninga for en krise de ikke har skapt. Hovedtema for dette nummeret er sosial krise i Europa, og den siste tiden har Ungdom mot EU brukt mye tid på å forstå og belyse EUs rolle i krisa. Så vinner EU fredsprisen. Det synes ganske paradoksalt for oss, når vi ser hvilken sosial uro og nød EUs kriseløsning frembringer, og det ikke bare i Europa. Du får også lese hva Ungdom mot EU lærte da vi dro til Spania og Hellas, og hva Dag Seierstad mener om Europas tilstand. I denne utgaven skal KrFU og SU duellere, og du vil selvfølgelig treffe kozesideredaksjonen helt til slutt. God lesning! OG ENDRING TRYKK Land Trykkeri Simen & Frida

3 1-2-3 ØKONOMISK KRISE TEKST: ØYVIND TOMREN ERVIK, Kampanjesekretær for Ungdom mot EU Frå 1980-talet så vi ei trend i den vestlege verda der reallønna knapt gjekk opp, i takt med at industriell produksjon gjekk ned. Dette var ikkje problematisk, ein kunne berre oppretthalde eit like høgt forbruk ved opptak av gjeld. Då gjorde det heller ingenting at bustadsprisane steig som før. For dei som tidlegare hadde investert i produksjon, var det heller ikkje vanskeleg å gå over til å omsette verdipapir med pant i lån. I løpet av nokre tiår bygde det ein svær samling finansaktørar som levde på å spekulere i gjeld. Det som dessverre var glømt, var at dei som gjev ut gjeld som regel vil ha pengane sine tilbake etter ei viss stund. Det kunne ikkje vare. Bobla sprakk I løpet av 2007 og 2008 sprakk bobla som hadde blåst seg opp. Finansmarknadane i verda er såpass tett innvevde at når ei boble sprekk, dreg den fort med seg resten. Over heile verda spurde folk seg om kva som skapte ei slik krise. Då finansmarknaden rista, var fagmiljø og politikarar svært usamde om kva som var orsaka til krisa. Då krisa kom til heile statar, var toppolitikarane i EU samde; det er late grekarar som ikkje betaler skatt og pensjonerer seg for tidleg som er skuld i statlege underskot. At greske arbeidarar er blant dei mest produktive i Europa, og at statsgjelda i EU-land hadde den mest valdsame aukinga då dei tok over gjelda til bankane var no glømt. Spørsmålet om kven som skapte krisa var uinteressant. Spørsmålet no var kven som skulle betale. No har EU eit heilt klart svar på dette spørsmålet. Det er vanlege folk som skal betale for ei krise som er skapt av finanselitane. Betalinga kjem i form av kraftige velferdskutt, sal av offentleg eigedom og senking av minsteløn. Banknæringa og Euroen skal reddast, koste kva det koste vil. Arbeidsløysa At krisa går utover vanlege folk er det ingen tvil om. Arbeidsløysa låg på 4,4 % ved inngongen til 2007, og bikka over 10 % ved utgongen av Den høgaste arbeidsløysa finn vi i Hellas, der den var på heile 24,4 % i juni Arbeidsløysa blant heile folketalet er ein ting, men dei kriseråka økonomiane er verst for dei som ikkje har fått etablert seg i arbeidslivet. Blant ungdommen i Hellas og Spania er over halvparten utan arbeid. At det vert stadig vanskelegare å få seg arbeid er ein av mange usikre faktorar folk har i møte. Dagleg kastast fleire familiar ut av husa sine, medisinar vert stadig dyrare, og trygda og pensjonerte får stadig trangare kår. Dette er kutt som EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) krev for at dei kriseramma landa med høg statsgjeld skal gjennomføre for å få refinansiering og utsetting på gjelda si. Desse kutta er Noreg med på å legitimere ved å støtte IMF sin utlånsmodell, samstundes som vi hever renter av pengane vi låner ut. Vi kjempar vidare No om dagen er det ikkje kontroversielt å hevde at Europa har ei usikker framtid i møte. I skrivande stund bør ein vere svært forsiktig med å seie kva som vil skje, men det ser ut til å vere to realistiske vegar EU kan gå. Den eine er at samarbeidet raknar, med alle vanskane det medfører, eller at den beveger seg mot å bli ein mykje tettare integrert føderasjon, slik vi kan sjå konturane av i Finanspakta. Vi kan sitte oppe i Noreg og vere glade for at vi sa nei i to folkerøystingar, men situasjonen EU er i no viser at det ikkje berre er for Noreg det er ein uheldig konstruksjon. Vi må framleis kjempe for at Noreg held seg utanfor EU, samstundes som vi gjer det vi kan for å vise solidaritet for dei som no skal ofrast for å redde systemet. MEGAFON 3

4 EUROPA TEKST: DAG SEIERSTAD i KRISE Det er gått fire år siden finanskrisa slo inn i Europa. Det er fortsatt ingen løsning i sikte. Langs nordkysten av Middelhavet er det sosiale og politiske kaoset verre enn noen gang. I land der arbeidsløsheten er størst, skal det strammes inn mest. Det skal kuttes i offentlige budsjetter, i lønninger og i pensjoner. Det krever den såkalte troikaen, EU-kommisjonen, EUs sentralbank (ECB) og Det internasjonale pengefondet (IMF). Hjelpepakker og innstramming Hellas, Irland og Portugal ble påtvunget enorme hjelpepakker som regjeringene stritta i mot lengst mulig. Hjelpepakkene kom i form av lån som økte statsgjelda og gjorde den enda verre å betjene. Samtidig ble regjeringene pålagt en innstramningspolitikk som gjør det vanskeligst mulig å få i gang den veksten som trengs for å betale ned den gjelda som bare stiger og stiger. I Spania og Italia jobber regjeringene panisk for å unngå samme slags hjelp. Statsgjelda økte Nesten overalt i Europa slo finanskrisa ut i bankkriser som regjeringene løste ved å pøse penger inn i bankene. Disse pengene måtte regjeringene låne. Dette førte til at statsgjelda økte til rekordhøye nivåer. For å bygge ned den nye statsgjelda, skjærer de fleste regjeringene ned på offentlige utgifter. Det skjer på fire måter; ved at det blir færre offentlig ansatte, ved at offentlig ansatte får lavere lønn enn før, ved at det offentlige tjenestetilbudet begrenses og ved at det kuttes i pensjoner og andre sosiale overføringer. Det er sosialhjelp og offentlige tjenester som kuttes hardest. Krisepolitikken legger systematisk byrdene på dem som tåler det minst. Land med liten offentlig sektor og svake velferdsordninger presses til å kutte mest. Arbeidsløsheten er på dramatisk høyt nivå i mange land, og innstramningspolitikken vil øke den enda mer. Dette er en elendig kriseløsning hvis målet er å holde folk i arbeid, holde forbruket oppe og hjelpe dem som trenger offentlig støtte mest. Å kutte i offentlige utgifter når arbeidsløsheten vokser, er å spare seg til fant. Kvinner rammes hardest Den nådeløse innstramningspolitikken rundt om i EU rammer kvinner særlig hardt. I offentlig sektor er det i stor grad kvinner som mister jobben. I undervisning, helsevesen og omsorgstjenestene er to av tre ansatte kvinner. Det er også ofte kvinner som rammes hardest når velferdsytelser kuttes. Kuttes velferdsytelsene for hardt, vil en del kvinner tvinges ut av arbeidslivet eller over i deltidsarbeid fordi de må ta over mer av omsorgen for barn og eldre slektnin- 4 MEGAFON

5 ger. Enslige forsørgere er særlig utsatt. Oppimot 90 prosent av dem er kvinner. Mange kvinner har dessuten en tilknytning til arbeidslivet som ikke gir dem fulle rettigheter som arbeidstakere, heller ikke til sosiale ytelser som dagpenger om de blir arbeidsløse. Millionlån Milliardlån fra EU og IMF har gitt regjeringene i Hellas, Irland, Portugal litt pusterom så lenge det varer men millioner av grekere, irer og portugisere kan ikke utsette de påkjenningene de kjenner på kroppen hver dag. Spania neste Nå er det Spania som står ytterst på stupet. Raser Spania utfor, står Italia for tur. Hva som da skjer, våger de færreste å tenke igjennom. EU krever at den spanske regjeringen får budsjettunderskuddet ned fra 8,5 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2011 til 5,3 prosent i Neste år skal det ned til tre prosent. Så harde kutt er fysisk umulige, er budskapet til medredaktør Wolfgang Münchau i Financial Times, en av de skarpeste kritikerne av den krisepolitikken som føres i Europa: Enten klarer ikke den spanske regjeringen å gjennomføre så kraftige kutt, eller så må regjeringen si opp så mange sjukepleiere og lærere at det blir opprør. Enorm arbeidsløshet Arbeidsløsheten stiger fra måned til måned. Hver fjerde spanjol går nå uten arbeid. Annenhver ungdom fra år er arbeidsløs. Hundretusener er satt på gata fordi de ikke kunne betale boligutgiftene sine. Den enorme arbeidsløsheten sprer frykt for å miste jobben blant dem som ennå har en jobb. Samtidig legges det et kraftig press nedover på lønns- og arbeidsvilkår i store deler av arbeidslivet. Mer enn 90 prosent av de nye jobbene er midlertidige. En generell atmosfære av håpløshet, framtidsfrykt og fortvilelse dominerer landet - det er konklusjonen til fire spanske økonomer som har gitt en nådeløs analyse av kriseutviklingen. Protestbevegelser Men ikke alle nøyer seg med å fortvile. Hundretusener har vært ute på gater og torg. De samler seg foreløpig med uprøvde mål og framgangsmåter. Arbeidsformene er basert på horisontale strukturer og forsamlinger uten ledere. Indignados raser mot den ansiktsløse makten til elitene, de økonomiske og de politiske, Democracis real ya vil ha et demokrati de kan tro på, Jóvenes sin futuro reagerer på et hensynsløst samfunn uten plass for ungdom. Protestbevegelsen har to fortrinn framfor statsledere og spekulanter. Den har opinionen med seg. Og fagbevegelsen som stadig oftere gjennomfører sine generalstreiker med krav om å snu krisepolitikken opp-ned: redd menneskene ikke bankene! Sosialt regulert kapitalisme Alle disse krisene finanskrisa, bankkrisene, de offentlige gjeldskrisene og de sosiale krisene har på dramatisk vis festna kapitalkreftenes grep omkring alle tilløp til det en kunne kalle en sosialt regulert kapitalisme. Det har for eksempel ikke skjedd noen ting med de bankene som var for store til å gå under høsten De er for store til å slås konkurs også i De kommer derfor til å sette regjeringer, parlamenter og borgere under enda større press for at de må berges - uansett hvordan det vil ramme velferdstjenester, sysselsettinga og privatøkonomien for folk flest. Markedsliberale løsninger I de fleste land dreier krisepakkene politikken kraftige skritt i retning av markedsliberale løsninger. Statsbedrifter og annen offentlig eiendom, til og med veier og statslotterier, legges ut på salg. Uten noen grunnleggende samfunnsdebatt legges det opp til en privatisering i et omfang og i en fart som få partier ville ha gått til valg på. Den politiske krisa kan derfor komme til å overskygge den økonomiske. Kriseløsningene setter hard vunnede demokratiske ordninger til side. I de fleste EU-land har offentlig ansatte hatt forhandlingsrett om lønn og arbeidsvilkår. Nå kuttes det i lønningene uten forhandlinger med fagbevegelsen. Slik må demokratiske ordninger vike for diktater fra finansmarkedene. I stadig flere land oppfatter store velgergrupper regjeringene som agenter for ytre instanser - for den tyske regjeringen, for EU og for IMF. Regjeringene lar seg tvinge til å stå for en politikk der de i stigende grad lukker ørene for innenlandske hensyn og krav. Nasjonal avmakt Det er den nasjonale avmakten folk flest opplever og samtidig den personlige maktesløsheten overfor ei krise som rammer så hardt. Den største faren er at det vokser fram en aggressiv nasjonalisme retta mot alt og alle som kan gjøres til syndebukker. MEGAFON 5

6 No tengo trabajo Opprør i gatene (Jeg har ikke jobb) #UmEU PÅ TUR I SPANIA I juli i år dro tre representanter fra Ungdom mot EU til Spania for å se hvordan krisen i Eurosonen påvirker folk flest. De ble møtt av både engasjement, temperament og fortvilelse. 6 MEGAFON

7 Spanske onkel politi Arbeidsløse spanjoler Da denne artikkelen ble skrevet, var tusenvis av folk ute i gatene i Madrid for å vise sin avsky mot kuttpolitikken som blir ført, og politiet svarte med gummikuler. Vi møtte engasjerte mennesker da vi var i Spania. De var sinte på det de så på som kuttpolitikk som ikke hjelper, men gjør situasjonen verre for folk flest. Situasjonen i Spania er alvorlig og flere av delstatene har eller vurderer å be om økonomisk hjelp fra regjeringen. Los Indignados For ungdom betyr dette en arbeidsledighet på over 50 %, noe som gjør at gjennomsnittsalderen for å flytte fra foreldrene sine er over 30 år. En universitetsutdanning er ikke lenger en garanti for jobb. Det er dette som fører til at folk tar til gatene. En folkelig bevegelse kalt Los Indignados har oppstått som en motreaksjon til dette. De kan sees på som en spansk versjon av Occupy For ungdom betyr dette en arbeidsløshet på over 50%. Wall Street. De arrangerer folkemøter flere ganger hver uke, der engasjerte spanjoler møtes for å diskutere krisen og en vei ut av den. Aktivistene var veldig kritiske til kuttpolitikken og det politiske systemet som har skapt krisen. De arrangerer også demonstrasjoner, men politiet har i det siste slått hardere og hardere ned på demonstrasjonene. Det planlegges nå også lover i Spania som vil gjøre det enda vanskeligere å demonstrere. Partido Popular Vi traff representanter fra den nest største fagforeningen i Spania, UGT. De var også veldig kritiske til krisepolitikken, men mindre systemkritiske enn Los Indignados og var blant annet for EU. De mente situasjonen i stor grad var regjeringspartiet Partido Popular sin skyld. Situasjonen i Spania er kritisk og det lite tvil om at situasjonen går hardt utover unge mennesker spesielt, men endring er ikke i horisonten. Det ser ut til at spansk ungdom må ta en stor del av støyten for en krise de ikke kan sies å ha forårsaket. MEGAFON 7

8 I HELLAS #UmEU PÅ TUR 8 MEGAFON

9 #UMEU PÅ TUR I HELLAS Verdens lateste, grådigste, mest utakknemmelige og minst solidariske folk bor i Hellas. I alle fall om vi skal tro media-kjøret som har pågått siden eurokrisa slo inn for fullt, og den greske økonomien for alvor skrantet. TEKST: TRULS DYDLAND, Landsstyremedlem i Ungdom mot EU Hellas gikk inn i eurosamarbeidet i 2001, med det som i ettertid har vist seg å være «kreative» regnskap. Landet var på ingen måte klar for eurosamarbeidet, som er noe av grunnen til at krisa har slått mye hardere ut i Hellas enn i mange andre land. Jeg lyver hvis jeg sier at EU er skyld i krisa Hellas befinner seg i. Den globale finanskrisen hadde truffet Hellas med eller uten eurosamarbeid, men det er ingen tvil om at medlemskapet og mangelen på kontroll over rentepolitikken har gjort det betydelig vanskeligere for Hellas å finne en vei ut av krisa. Med en pengepolitikk som er underlagt den Europeiske Sentralbanken (ECB), statsbudsjett som må godkjennes av EU-kommisjonen og stadige kriselån fra IMF og EU med strenge krav om kutt i offentlige budsjetter, har krisa ikke bare blitt forverret, men den har utviklet seg til å bli en sosial krise. Regningen for Eurokrisa og de enorme lånene som Hellas tar opp i et forsøk på å betale ned gjelden sin, er det innbyggerne som får. Først og fremst gjennom krav om kutt i offentlige utgifter som går på helsa løs, bokstavlig talt. Offentlige sykehus lider av store kutt i budsjettene, permitteringer av ansatte og lange køer. I juni reiste en gruppe fra Ungdom mot EU til Hellas på studietur for å kartlegge hvordan situasjonen faktisk er. Før vi tok turen ned gjorde vi selvfølgelig hjemmeleksa vår, og på EUs egne nettsider(!) fant vi blant annet statistikk som viste at menn i Hellas pensjonerte seg senere enn gjennomsnittet i resten av eurosonen, at grekere jobbet lengre dager, flere timer i uken og brukte en mindre del av BNP på offentlige trygde- og helsekostnadder. Vel nede i Hellas traff vi mennesker i forskjellige arbeidssituasjoner, i forskjellige samfunnslag og med forskjellige politiske overbevisninger. Felles for samtlige var at de følte seg urettferdig behandlet av EU, og spesielt Tyskland. De var klar over at de hadde stemt frem politikere som de i ettertid forstod at de ikke kunne stole på, de fleste hadde selvinnsikt nok til å se at de må betale tilbake de pengene de skyldte, men mente at prosessen var urettferdig og at grekerne på mange måter hadde blitt symbolet på eurokrisen. Og det siste er gjerne helt sant, ihvertfall om vi skal basere oss på medieoppslagene i Norge. Resultatet av omfattende innsparinger i det offentlige og en overstyring fra EU er at vanlige folk må ta regninga, som blant annet i skatter. I 2011 regner greske myndigheter med at 317 milliarder kroner(!) ble unndratt beskatning. Det samme året ble det i følge EUs skattekommisjon kun skattet for 51 milliarder kroner. Det lille som dras inn av skattepenger kommer som regel fra de tre eiendomsskattene som finnes i Hellas, i et desperat forsøk på å øke skatteinntektene. Myndighetene så dog at folk ikke betalte eiendomsskatten, veldig mange fordi de opplevde den som urettferdig, og la den etter mye krangling fra elektrikernes fagforening på strømregninga! Betaler du ikke eiendomsskatten din, tar de altså strømmen din. Mens gruppen var i Hellas ble det gjennomført et nytt valg, fordi det forrige ikke resulterte i noe flertallsregjering. Som forventet var EU det største temaet, men kun partiene på ytterste høyre- og venstrefløy ønsket å melde seg ut. Det konservative partiet vant, og gikk til valg på å fortsette den samme linja som tidligere, med å ta opp lån fra EU - og betale dem ned igjen. Så gjenstår det å se på fra sidelinja hvor lenge EU og Hellas kan holde kunstig liv i en økonomi og en valuta som ikke er levedyktig sånn som den er i dag. MEGAFON 9

10 INTERVJU MED NESTLEDER I Emil André Erstad, Kristelig Folkepartis Ungdom Hva mener du er den største utfordringa i den økonomisk og sosiale krisa vi ser i Europa i dag? Det jeg mener er den største utfordringa er arbeidsledig ungdom i mange europeiske land. Arbeidsledighet skaper klasseskille og kan føre til opprør som kan være med på å destabilisere det politiske systemet. Enkelte europeiske land har alt vist tendenser til dette. Hva tro du er de beste tiltakene for å få arbeidsledig ungdom tilbake i fast jobb? Hovedtiltakene for å bedre situasjonen for arbeidsledig ungdom i Europa vil være å forbedre skoleinstitusjonene og utdanningsystemene der det er nødvendig. De fleste ungdom som er arbeidsledige i Europa idag har ingen eller mangelfull utdanning. I tillegg til dette vil det å gjenopprette orden i det problematiske finanssystemet være et viktig tiltak. Hvordan ser du på Norges rolle og ansvar i forbindelse med den sosiale krisa? Norge har et stort medmenneskelig ansvar ovenfor de kriserammede landende. For å bedre deres situasjon kan Norge for eksempel tilrettelegge for at NAV kan drive en sunn arbeidsinnvandringspolitikk for europere fra de kriserammede landene slik at vi kan tilby dem arbeidsplasser i en overgangsfase mens vi venter på at situasjonen stabiliserer seg. Et annet fungerende tiltak vil være å bidra med utjevningsmiddler til de landene i EU som er verst rammet av krisa. Kan kriserammede landene komme seg ut av krisa og samtidig beholde euroen? Dersom den europeiske sentralbanken tar mer ansvar, som den har sagt at den skal gjøre og landene kan innføre sunnere kontroller, for eksempel i hvilken grad man har skattemonopol er det grunn til å tro at det kan gå, men det blir vanskelig å få gjort og det er egentlig for mange faktorer som må tas i betraktning til å kunne komme med et konkret svar, så jeg sier kanskje. 10 MEGAFON

11 SOSIALISTISK UNGDOM SVARER Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom Hva mener du er den største utfordringa i den økonomisk og sosiale krisa vi ser i Europa i dag? Masseledighet, nedleggelse av produksjon og en eksplosjon i ulikheten i Europa. En av de største utfordringene på lengre sikt er at arbeidsfolk i Europa opplever lønnskutt som resultat av en svekket fagbevegelse. Kombinert med stor ledighet gjør det at kjøpekraften blir kraftig redusert i lang tid fremover, noe som igjen gjør det vanskeligere å få produksjonen i gang og dermed forsterker krisen. Kan kriserammede landene komme seg ut av krisa og samtidig beholde euroen? Hva tro du er de beste tiltakene for å få arbeidsledig ungdom tilbake i fast jobb? For det første må de landene som er hardest rammet få på plass skikkelige strategier for å omfordele ressurser fra den rike eliten og til folk flest gjennom å tette smutthull i skattelovgivningen, få på plass mer progressiv beskatning og ramme skattesnytere. I tillegg bør flere land satse på å få opp sin egen industriproduksjon, gi faen i IMF og kjøre ekspansive budsjetter som både holder lønningene oppe og bidrar til sysselsetting. Hvordan ser du på Norges rolle og ansvar i forbindelse med den sosiale krisa? Det er utvilsomt en enorm ulempe å ikke ha noen selvstendig sentralbank når man opplever krise. Mange land ville hatt et større handlingsrom hvis de blant annet kunne devaluert egen valuta, satt sin egen rente eller gjort andre nødvendige grep. Euroen gjør i dag at de rike EU-landene i realiteten dikterer pengepolitikken for hele Europa. Norge har tilgang til et av verdens største investeringsfond i en tid hvor Europa sårt mangler tilgang på kapital. Vi burde satse mer systematisk på å investere hos våre handelspartnere i Europa. Det vil for det første sikre sysselsetting og produksjon i Europa, men vil også styrke eksportmulighetene til norsk industri fordi arbeidsfolk i Europa igjen vil få bedre kjøpekraft. LEDERS HJØRNE Situasjonen i EU og spesielt eurosonen er fortvilet, og vi får stadige rapporter fra Sør-Europa om skyhøy arbeidsledighet, kutt i helsevesen, kutt i utdanning, økt barnefattigdom og familier som kastes på gata. Det virker som det ikke er noen ende på elendigheten, og alt EU har å komme med er forslag om mer makt til Brüssel. Men folk vil ikke ha mer union, de vil ha en politikk som ivaretar demokrati, menneskelige hensyn og som sender regninga til dem som har forårsaket krisa. Massive protester mot kuttpolitikken har blitt gjennomført i en rekke byer, og det er det folkelige engasjementet som gir håp om en bedre framtid og en reell løsning på krisa. Internt i UmEU har vi satt i gang et prosjekt for å utvikle organisasjonen. Alle medlemmer og interesserte kan bidra i dette arbeidet, og det er bare å ta kontakt med oss om du har noen innspill. Høsten er også sesong for regionskonferanser og årsmøter lokallaga. Følg med på nettsidene våre og Facebook for å få oppdatert info om hva som skjer i ditt nærmiljø. Kanskje vi ses på et møte nær deg! MARTE GUSTAD IVERSEN, Leder i Ungdom mot EU MEGAFON 11

12 HVA SKAL DE ARBEIDS- LEDIGE & HUSLØSE MED EN FREDSPRIS? Thorbjørn Jagland, i spissen for den norske Nobel-komiteen, har vært ute i hardt vær før. Når Obama fikk fredsprisen var det store demonstrasjoner fra freds- og antikrigsbevegelsen. Når Liu Xiaobo fikk prisen ble hele Norges forhold til Kina satt i fare. Nå har de gjort det igjen. TEKST: VEGARD ØSTHAGEN, Generalsekretær i Ungdom mot EU At en fredspris er kontroversiell trenger ikke være negativt. At Kina ble så irritert var fordi prisen ble tildelt noen som sa imot regimet - ytringsfrihet er jo en demokratisk rettighet som alle burde ha. Men når EU får prisen er den ikke kontroversiell fordi EU sier makta midt i mot, den er kontroversiell fordi EU er makta, og makta sitter fornøyd i sitt høysete mens folk lider i gatene. Når man leser denne utgaven av Megafon, sitter man forhåpentligvis igjen med ett inntrykk: Europa er ute i hardt vær. Situasjonen der ute er langt verre enn det vi får med oss gjennom norsk media. For oss som jobber med dette, var fredag 12. oktober en dag hvor man måtte beklage til resten av verden. At Norge har klart å velge en så gjennomført udugelig Nobelkomite, som frekt spytta i ansiktet på de som undertrykkes av EUs kyniske, griske og usosiale politikk, det virker fortsatt som en dårlig vits. Man forventer delvis at Jagland skal komme på Dagsrevyen og rope KØDDA. Nobelkomiteen vektlegger blant annet EUs fredsbyggende arbeid etter andre verdenskrig og etter murens fall. Det påstås at EU har kjempa for fred og demokrati i 60 år, og situasjonen som males er at det uten EU ville blitt en ny blodig storkrig i Europa. En så historieløs og frekk fortelling passer ikke engang rundt bålet sent på kvelden en sommerleir når man forteller skrekkhistorier. Grunnen til at det ikke ble krig kan ikke kun tilskrives at EU (og EUs forløpere) eksisterte. Store kriger blir kjempet mellom stormakter. Lenge var Tyskland, Frankrike og England stormakter i verden. At krig utspilte seg i Europa var ikke så rart når alle stormaktene lå der. Etter andre verdenskrig derimot, var Europa i ruiner og maktbildet i verden var noe annet: Russland og USA var på topp. En ny verdenskrig ville altså blitt kjempet mellom disse. Og å påstå at Europa var fredelig etter Kull- og Stålunionen ble opprettet 1950 er i tillegg historieløst rett og slett fordi det VAR uenighet i Europa. Warszawapakten og NATO delte Europa i to, og det var spenninger daglig. Takk for ingen ting. Nummer to: EU i dag oppfører seg altså på ingen måte en fredspris verdig, uavhengig av eventuelle positive ting de gjorde for 60 år siden. Det er åpenbart at Jagland & CO har EU-stjerner i øynene, og lider av det. Kanskje de har blitt inspirert av Europautredningen, for her har man kun sett EU fra et positivt lys, og ignorert alle motstridende hensyn. Man har ignorert hvordan EUs Europeiske Partnerskapsavtaler (EPA) med fattige land bidrar til avindustrialisering og fattigdom, og gjør at fattigdomsmønster fra kolonitida opprettholdes. Man ignorerer at flere tusen dør hvert år på EUs yttergrense, mens de som kommer gjennom blir registrert og stengt inne på interneringsleirer til de sendes hjem til krigen de flyktet fra. Man ignorerer den sosiale og økonomiske krisa, og håndteringa som fører til demonstrasjoner, fattigdom, arbeidsløshet og desperasjon i EUs gater. Man ignorerer at EU har en hær som kan operere fritt, uten FN-mandat, hvis EU vil det og at Frankrike og England har atombaserte forsvar. Hvis man skulle gitt fredsprisen til noen, burde den gått til en av de utallige organisasjonene som jobber hver dag på gata i Europa, i Spania og Hellas og Irland og Portugal og alle de landene hvor fattigdom brer seg mens EU ser på og tvinner tomler. Hvordan Jagland sover om natta er et mysterium. 12 MEGAFON

13 MANGEL PÅ PENGER VERRE GJØR ALT Schengen-samarbeidet er det som gjør at du kan reise på ferie til Spania uten å stresse med passkontroller og den slags. Praktisk. Og bare sånn det er. Man diskuterer liksom ikke Schengen. Man diskuterer EU. Og EØS. Men ikke Schengen. Schengen bare er der, virker det som. TEKST: ANNE HELENE HAUGE, Sentralstyremedlem i PRESS Redd Barna Ungdom Man burde diskutere Schengen. For Schengen er ikke bare enklere feriereiser. Schengen er ingen indre grensekontroller i Europa og sterkere yttergrensekontroll. Schengen er norske grensevakter på grensa mellom Tyrkia og Hellas. Schengen, og avtaler knytta til Schengen, er to ganger så mange ansatte for å passe på den europeiske yttergrensen som det kommer asylsøkere til Europa hvert år. Det er politisamarbeid og databasesamarbeid. Og det er i det store og det hele veldig lite demokratisk. Det er likevel ikke det som er verst med Schengen. Det verste er Dublin IIforordningen. Dublin II er i teorien ikke en gang en del av Schengen-avtalen, men en selvstendig avtale. Den er imidlertid tett knyttet opp mot, og avhengig av, Schengen-avtalen. Dublin II-forordningen har som mål å hindre såkalt asylshopping og være til hjelp både for Schengen-land og mennesker som søker asyl i Schengen-land. Tanken er at det er lurt å ha en avtale som sier hvilket Schengen land som er ansvarlig for å behandle den enkelte asylsøknaden slik at asylsøkerne slipper å reise fra land til land, og sånn at den samme søknaden ikke blir behandlet av to land eller ingen land. Det gir mening, men konsekvensene av Dublin II-forordningen er overhodet ikke til det beste for noen. Spesielt ikke for barn. Avtalen legger nemlig mye vekt på det såkalte førstelandsprinsippet. Det vil si at det er det Schengen-landet du først kommer til som skal behandle asylsøknaden din. Ikke det landet du først søker asyl i, det landet du først registreres i. På grunn av Europas geografi blir derfor antall asylsøkere fordelt svært ujevnt. Yttergrenselandene får for det første både flere ankomster og flere søkere i utgangspunktet, etter Dublin II-forordningen har de også ansvar for å behandle søknadene til mange av dem som har søkt asyl lenger nord og vest i Europa. Land som Hellas og Italia har ikke akkurat for mye penger. I alle fall ikke nå, midt oppi eurokrisa og gjeldskrisa og finanskrisa og alle de andre krisene som er over oss, og spesielt dem, for tida. Mottakssystemene er forferdelige og asylsøkere lever i en uholdbar menneskerettsituasjon. Selv forutsatt at det ikke fantes noen økonomisk krise og at mottaksforhold og den slags var like i alle land ville Dublin II-forordningen vært problematisk, for ikke alle europeiske land har lik asylpolitikk. Søknader som blir avslått i et land ville kanskje blitt innvilget i et annet. Som det er, er det ikke det som er det største problemet. Den økonomiske situasjonen, og ikke mist forskjellene på de økonomiske situasjonene i ulike europeiske land, gjør avtalen ekstra urimelig. Konklusjonen må være at avtalen burde byttes ut. Og i det minste at Norge ikke burde gjennomføre dublinreturer, i alle fall ikke av barn. Det er en mulighet vi har, etter avtalen. Men som de fleste andre EU-relaterte avtaler, ser det ut til at Norge har tenkt å følge den mer til punkt og prikke enn vi må. MEGAFON 13

14 SØREN, DETTE HJELPER DA IKKE? Søren Søndergaard er en dansk politiker som sitter i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Da ungdom mot EU dro til København i september for å møte andre EU-kritiske organisasjoner i Europa, traff jeg ham. Etter en god middag i dukle lokaler, satte jeg meg ned ved siden av ham, og fikk lov til å intervjue ham. Han var en trivelig danske med bart, som gjerne svarte på noen spørsmål. 14 MEGAFON

15 TEKST: FRIDA HAMBRO ANGELL, UmEU FOTO: SØREN, DETTE HJELPER DA IKKE? Hvordan opplever du hele prosessen rundt etableringen av ESM? - Det var en kaotisk prosess. Den hadde utsprang den store krisen i Hellas og den økonomiske krisen i Irland. Irland hadde i utgangspunktet ikke mye gjeld, men da banksystemet brøt sammen, kjøpte staten ut de irske bankene. Lisboatraktaten har en paragraf som sier at EU kan ikke overta noen lands gjeld. Dette skapte mye usikkerhet. Da opprettet man EFSF (European Financial Stability Fond), som var en midlertidig låneordning. Dette var utenfor traktaten, og en hastverkordning. Når man senere så at denne krisa kom til å fortsette, ble det tydelig at det som trengtes var en permanent løsning. Det hele var nokså udemokratisk og hektisk. På hvilken måte var det udemokratisk? - Gjennom Lisboatraktaten er det to prosedyrer å følge. Den ene er normalprosedyren der det blir innkalt til et konvent og Europaparlamentet blir involvert. Den andre er en hasteprosedyre uten konvent. ESM ble etablert etter hasteprosedyren, og Parlamentet ble ikke involvert. Hva med de rettslige innvendingene som har vært? - De legale innvendingene har vært på at ESM ikke overensstemmer med EUtraktaten og det førte til at ESM måtte prøves for den tyske forfatningsdomstolen. Den ble godkjent, med noen kritiske punkter. Det var bl.a. at det tyske parlamentet måtte bli mer involvert fra nå. Hvordan ser du for deg at denne saken vil utvikle seg? - Det avhenger jo selvfølgelig av hvordan krisen utvikler seg. Nå er det de europeiske skattebetalerne som betaler, samtidig som at de får mindre innflytelse. Prisen av krisa er mindre demokrati, mer sentralisert styring, og vi snakker om en finansunion. Om den krisa vi ser fortsetter slik den gjør nå, vil Spania og Hellas gå konkurs. Da vil ikke dette være nok. Hva er konsekvensene for Danmark? - Sånn umiddelbart, er det ingen konsekvenser for Danmark da vi ikke er del av Eurosonen, Men ESM betyr sterkere økonomisk styring. Her er et eksempel på hvordan vi blir påvirket: Spania er under ledelse av troikaen, og legges under et sparingsprogram administrert av EU. Som vi vet er den dominerende politikken til EU nedskjæring. Det er kombinasjonen av fundamentalistisk markedsliberalisme og tysk konservativ sparingsideologi. Det vi si: som vi har sett i Hellas, landet skjærer ned, folk får mindre penger, underskuddet er større enn forventet, og landet skjærer ned mer. Offentlig ansatte får ikke råd til å for eksempel gå på cafe, cafeen går konkurs og de ansatte der blir arbeidsløse. Det fører til mindre skatteinntekter til landet, og igjen må det kuttes mer. Danmark lever av å eksportere varer til EU-land, men når EU-landene konstant skjærer ned slik at folk får dårlig råd, hvem skal da kjøpe våre varer? ESM European Stability Mechanism Har det vært motstand innad i EU? - I europaparlamentet har det blitt kritisert at parlamentet ikke ble tatt med i beslutningsprosessen. Det har imidlertid ikke vært mye kritikk fra parlamentet om innholdet, og de enkelte regjeringene har også akseptert det. Men i Finland, Nederland og Tyskland har det vært mye motstand. Det permanente krisefondet ESM (European Stability Mechanism) skal erstatte det midlertidige fondet EFSF. Fondet er på totalt 500 milliarder euro finansiert av alle euro-land, og Tyskland skal stille med 190 av disse milliardene. ESM skulle vært operativt fra 1. juli, men kan ikke starte opp uten tysk godkjenning. Fondet skal fungere som en brannmur. Land som ikke klarer å refinansiere lån i markedet på grunn av for høye renter, skal kunne søke ESM om lån. Det stilles strenge krav og betingelser til de statene som får krisehjelp fra ESM, bl.a. krav om innføring av den Europeiske Finanspakten, som innebærer streng budsjettkontroll og mulighet for straffetiltak. Kriselån fra ESM vil også komme med krav om økonomiske reformer lik de vi i dag ser i Hellas og Spania. Det som skjedde var at så mange ble paralysert, men dersom en ikke handlet raskt ville alt falt sammen, bankene ville gå fallitt. Det er ikke noe klart alternativ til EU, så hva ville da skjedd om EU brøt sammen? MEGAFON 15

16 REGION MIDT PÅ TUR OPPOVER Både i Nord- og Sør-Trøndelag tyder alt på at aktiviteten lokalt er på vei oppover. I Trondheim har lokallaget valgt inn ett helt nytt styre med dyktige og engasjerte aktivister, ledet av Hanna Lothe. Planleggingen av regionkonferansen som skal avholdes i Trondheim er allerede godt igang, ett av hovedtemaene vil være den høyst aktuelle sosiale krisen i Europa. På nåværende tidspunkt er det enda ikke fastsatt dato og plass for arrangementet, men de har som mål og avholde det rundt slutten av oktober. Nærmere informasjon vil bli publisert på Facebook gruppen deres og i kalenderen på UMEUs hjemmesider. Trondheim Studenter mot EU ble stiftet i mai og Martin Gjelten ble valgt inn som leder. De har blant annet som mål og arrangere to temamøter i løpet av høsten. Tidspunkt og temaer skal vedtas innen kort tid og interesserte oppfordres til og følge med på den aktive gruppen Trondheim Studenter mot EU på Facebook. I Nord-Trøndelag har Inderøy Ungdom Mot EU endret navn til Innherred Ungdom mot EU og Peder Østring ble valgt som leder for det nye lokallaget. Dette ble gjort for og kunne favne medlemmer blant annet i fra kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer, som tidligere ikke har hatt lokallag og dermed skape grobunn for mer lokal aktivitet. De har blant annet planlagt og allerede gjennomført flere besøk av skoler og politiske arrangementer for å rekruttere nye medlemmer og informere om UMEUs standpunkter og argumenter. 16 MEGAFON

17 SPONSORED BY EU THE FIRST MODERN EUROPEAN HUMANITARIAN CRISIS BY: LEONIDAS VATIKIOTIS, Economist, journalist Two words only could describe the current social situation in Greece, two years and half after the implementation of the First Memorandum, in May of 2010: humanitarian crisis! Unemployment has increased to more than 24% when three years ago it was at 8%, in Athens there are more than homeless when Greece s capital had never problem like this. The typical homeless aren t refugee or drug addicted but he is Greek, fired from private sector or a few years ago he was belonging to middle class. At the same time, more than 90% of pensioners can t buy neither their medicines, after the successive cuts in the pensions, more than suicides have occurred the last three years, about 80 hospitals will close the next months, thousands well-educated young people, usually doctors, engineers and economists have become refugees migrating to countries of European center or USA, etc, etc. This situation is an imminent result of the draconian austerity measures which imposed the last years by EU and IMF as a precondition for lending Greece. The severity of the consequences is explained if we take into consideration the dramatic social situation that prevailed before According to data from Bank of Greece in 2009 social spending in Greece was 28% of GDP when the average of 15 countries of Eurozone was 30.3%. Poverty percentage in total population was 20.1% when EZ average was much lower too: only 16.2%! This situation was deteriorated sharply after the 2010 threatening the same life of thousand people. European Union shares a huge responsibility for the social, humanitarian crisis that hurts Greece. Some decades ago (when people from Nordic countries were waiting the entrance of south countries into EEC as a means to eat cheap fruits ) Greeks were waiting the entrance of their country into EEC as a means to build welfare state and increase their living standards. Today European Union has been transformed to a mechanism of continuous austerity and increased poverty. Situation into Eurozone is much worse justifying those countries who didn t adopt the common currency a decade ago. Euro, removing the possibility of applying an independent monetary policy, has been proved a generator of crisis: Euro means poverty and crisis! European Commission and European Central Bank (representing two thirds of Troika) who punish Greek people with Memoranda, with the other hand help creditors. Their policies express the most aggressive interests of manufacturers who have gained from the sinking of labor cost (by 11.5% was reduced during Q1 of 2012 when EZ average was increased by 1.6%) and bankers who gained time to rid of the Greek bonds before the recent restructuring of Greek debt. According to more recent data, the value of Greek bonds that possessed foreign banks at December 31 of 2009 was bn. euros. Two years later, at December 31 of 2011, two months before the bonds swap, had reduced to 35 bn. euros! The road to PSI had been paved This situation of extreme social contradictions is identical, intrinsic to EU and euro and will not change if social democratic or leftwing parties and movements gain the majority in EU countries, as often is said. In this context exit from Eurozone and EU is the only way if European people want to avoid the social disaster that austerity programs bring. MEGAFON 17

18 #KRISEKOZ Av Martin Giset, Jonas Wenberg og special guest star Harald Stanghelle Det er krise i kozesideredaksjonen. Vi har nemlig skrevet koz om krize to ganger før og begynner å gå på tomgang. Som om det ikke var tynt nok fra før, lizzom. #KRIZEFILM MARGIN CALL (2011) Stater verden over bruker latterlig mye penger for å sy sammen no skikkelige gullfallskjermer til landets banksjefer. Regissør Chandor bruker femten kroner og en bugg på en hel grei beretning om døgnene da alt gikk til helvete med medalje i Ikke att resultatet blir dårlig av den grunn. Jeremy Irons er kjip finanmann, Kevin Spacey er kjip finansmann som tviler littegrann, Paul Bettany er kjip finansmann som tvilte littegrann før, men er glad i å være kjip nå, Sandra Bullock er kjip finanskvinne. Disse henger rundt i et kontorlokale og prøver å tjene bøttevis med penger. Spoilsers Ahead: Det ender lykkelige for finansfolka, ikke for oss. Litt som i virkeligheten med andre ord. UP IN THE AIR (2009) USA, home of free, brave and krigshorney. Og ikke minst krisefilmer. Europa har levert latterlig lite spillefilmer om krisa som pågår. Derfor kommer også Krissefilm nr. 2 fra det forjettede land. Så må det jo også sies at usa kan dette med kriser. Så gode at hotboy George Clooney (Ju gått Nårvigian fæns, mr. Clooney. Plis Call!!) i denne filmen jobber proffesjonelt med å gi folk fyken. Mye flyreiser på kryss og tværs, derav tittelen. Etterpå blir man pussig nok i godt humør og full av framtidsoptimisme. Dette ordner seg, vettu. CRISIS (1950) Dr. Fergurson har ferie fra jobben som kirurg og er på Syden-tur sammen med kona på en spansktalende øy. Men ikke før han har fått handla kvota blir han arrestert av det totalitære styret på øya. Han blir ført til diktatoren Ferrago, og bedt om å fjerne en hjerne svulst han har. Fergurson blir dermed plassert i en moralsk knipe. Jobben hans er jo å redde menneskeliv, men det hadde vært bedre for innbyggerne om Ferrago tapte kampen mot sykdommen. LA CRISE EST FINIE (1934) Krisen er over er det livsbajaene budskapet til denne 74 minutter lange perlen. Det filmen mangler av historie, skuespill, effekter, farger og så videre tar den igjen med enorme mengder surt pianospill. Helt forjævlig film, megafonredaksjonen har faktisk så lite å gjøre at de så hele morroa. DEN FABELAKTIGE AMÉLIE (2001) Her er det ikke en dritt om krise, men det er viktig å se på gla sidene i livet. Og gladere enn ei kjærligshistorie i midten av Paris er det vanskelig å få det. Terningkast 7! 18 MEGAFON

19 # I 2012 TOTALKRISER Euroskokrise, eurosmiche. Vi prøver å følge Leger Uten Grensers oppfordring gjennom kampanjen glemte kriser, og setter fokus på de EGENTLIGE krisene som rir Europa om da n. TSJEKKIA SLUTTEN PÅ SPRITEN Etter en bølge av metanolforgiftninger har Tsjekkia lagt ned midlertidig totalforbus mot sprit. Backpackere og alenemødre på frihelg må nå altså leve med en mild og snill versjon av kong alkohol. Eller, dvs, tja. 20% av all alkohol i kafeer sies å komme fra det svarte markedet, noe som ikke sjokkerer Megafons Alkoholseksjon (MAS) nevneverdig. Blant andre fordommer mot tidligere Komintern-medlemmer i Europa er: De er korrupte. De er skumle. De har dårlig smak. De fikk farger i Og da kun pastellfarger. # QUIZ Hva førte nesten til at Boris Jeltsin gikk til atomkrig i 1995? Hvilket møte i 1911, som følge av en krise innen fysikken, er regnet som starten av kvanterevolusjonen? Hvilken krise herjet som verst i Nederland i 1637? Hvorfor ble det furore i den norske befolkningen før jul i 2011? Hvilket land gikk konkurs 5. januar 1813? Hvilket land var overbevist om at de hadde minst 20 millioner innbyggere, men fikk sjokk da de opprettet Tabellverket og de viste at landet hadde i underkant av 2 millioner? Hvem tjener mest av Barosso og Obama? SVAR: 1. En norsk forskningsrakett 2. Det første Solvay-rådet 3. Tulipan-krisa 4. Smør-krisa 5. Danmark 6. Sverige 7. Barosso 8. Glasgow Rangers Christine Legarde 11. Erik Tysse 12. Pornoeksplosjonen 8. Hvilket skotsk fotballag ble degradert til 3. nivå etter en dyp økonomisk krise? USA STEINERFORBUD NEDERLAND FEIL PENIS PÅ FEIL STED NORGE VI DRUKNER! 50 avskuggingar av grått er ei bok som handler om no puling, no pisking og no andre greier. Populære greier i alle fall. Det er helt greit. Det som IKKE er greit er at Justin Bieber skal spille hovedrollen. Man dropper ikke jomfru Maria naken i Phukets horestrøk. Det blir bare feil. Vi har alltid likt Justin Bieber som kjønnsløse kommersialisme. Takk til kjendis.no som også kan melde at Justin Bieber har spist en bjørn. Nederland er lei av udugeligige rastafarianere som kommer for å røyke hasj. Derfor må man framover ha med et såkalt hasjpass som kun er tilgjengelige for statsborgere av Nederland for å komme inn i landets Coffeeshops. Det er slik trangsynt nasjonalisme vi vil ha til livs. Hva skal Europas hasjhuer gjøre nå? Stemme unge Venstre? Delta i hasjmarsjen? Dra den late narkisræva si ned til eventyrbrua? 10% av Norges ungdom kan ikke svømme. Dette erfarer Megafons graveansvarslag (GAL) etter å snakket med anonyme kilder i NRK (Under pseudonymet Harald Stanghelle). Vi mener at Stanghelle må gå på dagen. Det samme gjelder UmEU leder Marthe Iversen, Generalsekretær Vegard Østheim og kasserer i Flemse ballklubb Lise Finsen Hvilket år startet den nåværende globale finanskrisen? Hva het den nye sjefen i IMF, etter at den gamle ble tatt med buksa nede i New York? Hva het den norske kappgjengeren som, på tross av å ha blitt dømt for juks og fanteri, gjorde det elendig i OL? Hva er det mest sette programmet i NRK Nett-TV? # PORNOKRISEN Ikke for å trivialisere Eurokrisa, men alle vet at de største politiske krisene handler ikke om krig eller penger, men om seksualmoral. Vi i kozeside-redaksjonen har derfor bestemt oss for å gi Barosso og hans menn i kommisjonen en begynnerguide til internettporno. Alle vet at gutter vil være gutter, og hvis lysta overgår fornufta, her er noen leveregler for hvordan å se på porno: 1.Du må aldri se på porno under møter. Det er TV-kameraer der. Ikke spill kabal heller. 2.Hvis det kniper på, jo mykere porno jo bedre. Voldtektsporno er no-no. 3.Du må aldri se på porno under møter! 4.Unngå å del pornoen med andre politikere med din private epost eller mobiltelefon. 5.Hvis du mot formodning blir tatt, konsulter med din 14 år gamle sønn om hvordan du kommer deg ut av knipa.

20 RETUR: Ungdom mot EU Storgata OSLO Sosialt og gøy! Lærerikt og spennende :-) Lek og moro! Noe for alle :-) Vi elsker sommerleir! Ja, jeg vil verve en venn! (Skriv navnet på den du vil verve nedenfor) Mitt navn er Ja, jeg vil ha mer informasjon om Ungdom mot EU Ja, jeg vil melde meg inn i Ungdom mot EU NAVN: ADRESSE: POSTNR / STED: FØDSELSÅR: TELEFON: Ungdom mot EU Svarsending OSLO

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

i et norsk perspektiv

i et norsk perspektiv EU Hva nå? Utviklingen i Europa sett i et norsk perspektiv Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen l BI Seminar, Brussel 23-25 September 2011 Hovedtemaer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND

SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND 1. LÅNEKARUSELLEN 2. AMERIKAS HÅNDTERING - GREENSPAN S PUT 3. FRA CLINTON TIL OBAMA 4. EUROPA - HISTORIEN OM EURO 5. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 6. NÆRMERE OM HVA GREKERNE

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

EU og arbeidstagernes rettigheter. Knut Roger Andersen Politisk rådgiver/internasjonal rådgiver NTR konferansen 19.

EU og arbeidstagernes rettigheter. Knut Roger Andersen Politisk rådgiver/internasjonal rådgiver NTR konferansen 19. EU og arbeidstagernes rettigheter Knut Roger Andersen Politisk rådgiver/internasjonal rådgiver NTR konferansen 19. juni, Falkenberg Disposisjon for innledningen; Kort bakgrunnsbilde for krisen i Europa.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

KRISEN I EUROLAND 1. HISTORIEN OM EURO 2. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 3. NÆRMERE OM HVA GREKERNE SELV KAN GJØRE 4. FELLES FINANSPOLITIKK?

KRISEN I EUROLAND 1. HISTORIEN OM EURO 2. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 3. NÆRMERE OM HVA GREKERNE SELV KAN GJØRE 4. FELLES FINANSPOLITIKK? KRISEN I EUROLAND 1. HISTORIEN OM EURO 2. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 3. NÆRMERE OM HVA GREKERNE SELV KAN GJØRE 4. FELLES FINANSPOLITIKK? 5. KONSEKVENSER FOR NORGE Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen

Detaljer

NIO 1. runde eksempeloppgaver

NIO 1. runde eksempeloppgaver NIO 1. runde eksempeloppgaver Oppgave 1 (dersom du ikke klarer en oppgave, bare gå videre vanskelighetsgraden er varierende) Hva må til for at hele det følgende uttrykket skal bli sant? NOT(a OR (b AND

Detaljer

Internasjonal finans, gjeldskrise og euroens fremtid. Universitetet i Oslo 20. mars 2012 Ida Wolden Bache

Internasjonal finans, gjeldskrise og euroens fremtid. Universitetet i Oslo 20. mars 2012 Ida Wolden Bache Internasjonal finans, gjeldskrise og euroens fremtid Universitetet i Oslo 20. mars 2012 Ida Wolden Bache Agenda 1. Gjeldskrisen i eurosonen Kronologi Hva er et bærekraftig nivå på offentlig gjeld? En varslet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer DN 05.02.2016 Schengen eller EØS? EØS-avtalen (trådte i kraft 1994): Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Fri etablering

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren KS kompetanseprogram Norsk kommunesektor og EU/EØS i praksis - 27. november 2013 EU-delegasjonen og ambassaden

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Gjeldskrisen i Europa

Gjeldskrisen i Europa Gjeldskrisen i Europa Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig pedagogisk dag, Uio 1. november Problemer i Europa Statsgjeldskrise for land uten egen sentralbank Lavkonjunktur

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Fra finanskrise til gjeldskrise

Fra finanskrise til gjeldskrise Fra finanskrise til gjeldskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig pedagogisk dag 27. oktober 12.0 Offentlig gjeld og budsjettbalanse Budsjettbalanse i prosent av

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Avdemokratisering av det offentlige

Avdemokratisering av det offentlige Avdemokratisering av det offentlige Asbjørn Wahl Daglig leder 1 Dette skal jeg snakke om Mange signaler tyder på en avdemokratisering Hvordan foregår denne avdemokratiseringen? Hvorfor skjer det hva er

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Migrasjon og asyl i Europa

Migrasjon og asyl i Europa Migrasjon og asyl i Europa Situasjonsbeskrivelse Migrasjonen til Europa eskalerte i 2015. EU har vært handlingslammet og enkelte medlemsland har innført nasjonale tiltak for å håndtere situasjonen, slik

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

GLOBALE UBALANSER HVA HAR NORGE I VENTE?

GLOBALE UBALANSER HVA HAR NORGE I VENTE? Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE UBALANSER HVA HAR NORGE I VENTE? I. BAKGRUNN II. HVA SKJER I FREMVOKSENDE ØKONOMIER? III. HVA ER VITSEN MED GJELD MELLOM LAND? IV. NÆRMERE OM FORHOLDENE I

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Frankrike sliter med krigsgjeld

Frankrike sliter med krigsgjeld Side 1 av 5 Finanskrise og aristokratiets opprør Adelens kamp mot kongen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Situasjon (Jordbruks)politisk kollaps i EU Råvarepriskollaps Nasjonalt tre bobler Olje Gjeld husholdninger, kommuner Innvandring Geopolitisk uro

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

What s next for Europe? Elisabeth Holvik Sjeføkonom

What s next for Europe? Elisabeth Holvik Sjeføkonom What s next for Europe? Elisabeth Holvik Sjeføkonom UK: handlekraftig regjering skaper ro Theresa May effektiv og nådeløs ny statsminister Omfattende omorganisering i regjeringen Inkludering av Boris Johnson

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Euro i Norge? Steinar Holden

Euro i Norge? Steinar Holden Euro i Norge? Steinar Holden, (f. 1961) professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Forsker på lønnsfastsettelse, pengeog finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer