INNHOLDSFORTEGNELSE. Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Skaun kommune økonomisk sosialhjelp 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Skaun kommune økonomisk sosialhjelp 2000"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG FORMÅL FOR PROSJEKTET OMFANG OG BEGRENSNINGER REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET FORMÅL FORMÅL FORMÅL FAKTADEL ØKONOMISK SOSIALHJELP POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I SKAUN KOMMUNE LOVER OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISORS VURDERING REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier knyttet til formål Revisjonskriterier knyttet til formål ARBEIDSMETODE REVISORS VURDERING Formål Formål REVISORS KONKLUSJONER FORMÅL FORMÅL REVISORS ANBEFALINGER FORMÅL FORMÅL ADMINISTRASJONENS HØRINGSUTTALELSER REVISORS KILDER Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 25

2 1. SAMMENDRAG 1.1. FORMÅL FOR PROSJEKTET I kontrollutvalgets møte ble det vedtatt at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området økonomisk sosialhjelp i Følgende formål ble valgt for prosjektet: 1. Kan økningen i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i Skaun kommune de siste årene i noen grad skyldes at oppfølgingen fra sosialkontoret ikke har vært tilstrekkelig? 2. Er livsoppholdsnormen i Skaun kommune på et nivå som oppmuntrer til å bli økonomisk selvhjulpen, dvs. at det ikke ligger på et høyere nivå enn SIFO s standardbudsjett for forbruksutgifter? (SIFO = Statens institutt for forbruksforskning) 1.2. OMFANG OG BEGRENSNINGER Revisjonen har ikke hatt ambisjoner om å kunne fastslå den reelle årsaken til økningen i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i Skaun kommune. Derfor har vi valgt å ha en forsiktig formulering av formålene. Vårt ønske er å vurdere om oppfølgingsrutinene ved sosialkontoret kan være en medvirkende årsak. Vår gjennomgang av Skaun kommunes livsoppholdsnorm i forhold til utgiftsnivået som SIFO-budsjettet legger til grunn er en enkel sammenlikning. Vi har ikke tatt hensyn til samtlige stønadsmuligheter som ligger utenfor sosialhjelpen REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER Vår gjennomgang på området viser at sosialkontoret generelt mangler formaliserte rutiner for oppfølgingsarbeid av klienter som mottar økonomisk sosialhjelp. Det mangler klare rutiner både for planlegging, fastsetting av målsettinger, tiltak for å oppfylle målene og evaluering av de iverksatte tiltakene. Rutiner knyttet til ansvarsgruppene ligger nærmest vår definisjon av anbefalt praksis. Etter vår mening mangler likevel klare rutiner for opprettelse av slike ansvarsgrupper, og en mer planmessig bruk av denne arbeidsformen. Vi mener sosialkontoret ikke har prioritert et samarbeid med trygdekontoret og arbeidskontoret høyt nok. Både sosialkontoret og klienten vil etter vår oppfatning være tjent med at det er etablert et godt samarbeid både med disse og øvrige interne hjelpeinstanser. Etter det vi kjenner til utnyttes de mulighetene som finnes til å stille vilkår i tilknytning til sosialhjelpen. Vi mener likevel at arbeid for sosialstønad burde vært tatt opp til politisk debatt, og vurdert som et alternativ til bare å utbetale økonomisk sosialhjelp. Generelt er det vår oppfatning at et mer målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid, sammen med klare retningslinjer for arbeidet, vil kunne gi færre langtidsmottakere. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 2 av 25

3 Fylkesmannen anbefaler kommunene å vedta en livsoppholdsnorm ut i fra SIFO-modellen. Skaun kommunes norm er beregnet ut i fra andre kriterier, men ligger likevel på tilnærmet samme nivå som SIFO-modellen anbefaler. Dette forutsetter at bare korttidskostnadene i SIFO-modellen sammenliknes med normen. Forskjellen mellom de to satsene er små, til tross for at normen har vært uforandret siden Vår beregning av norm etter folketrygdens minsteytelser i 2000, viser at denne ville ligge vesentlig høyere enn SIFO-modellen anbefaler. Den største forskjellen mellom SIFO-budsjettet og livsoppholdsnormen er at normen ikke tar hensyn til forskjeller mellom mann og kvinne, og aldersforskjeller hos barn. I tillegg gir ikke normen i Skaun rom for større utgifter på tilsvarende måte som SIFO-budsjettet gjør. Etter vår vurdering burde kommunen vurdere å skille mellom en korttidsnorm og en langtidsnorm, både av hensyn til langtidsmottakerne og de muligheter som ligger i å redusere de totale utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Det er vår oppfatning at sosialkontoret i Skaun ikke har tilstrekkelige retningslinjer for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Vi mener slike retningslinjer bør angi en øvre grense for hva som kan dekkes til husleie, strømutgifter, briller, tannbehandling osv. Vi savner også bestemmelser om hvilke inntekter som skal holdes utenfor ved utmåling av norm. De individuelle vurderinger som gjøres ved sosialkontoret i forbindelse med utmåling av økonomisk sosialhjelp, oppfyller etter vår oppfatning de krav som ligger til skjønnsmessig vurdering i rundskriv I-45/98. Det er vår oppfatning at livsoppholdsnormen som er gjeldende i dag er tilnærmet lik det som SIFO-budsjettet legger til grunn. Vi mener derfor dagens norm er på et nivå som bør oppmuntre til å bli økonomisk selvhjulpen REVISORS ANBEFALINGER Vi anbefaler kommunen å prioritere arbeidet med å utarbeide en intern rutinehåndbok, der alle rutiner er nedfelt skriftlig. Ved utarbeidelse av rutinehåndboka vil vi også anbefale at rutiner for bruk av ansvarsgrupper i forhold til klienter som mottar økonomisk sosialhjelp tas inn. Videre bør retningslinjene både si noe om utgiftsdekning utover norm, eventuelle beløpsgrenser og hvilke inntekter som skal holdes utenfor beregningen ved utmåling av norm. Det er vår klare oppfatning at slike retningslinjer bør være politisk vedtatt. I tillegg anbefaler vi sosialkontoret på selvstendig grunnlag å ta initiativ til fornyet samarbeid med interne og eksterne hjelpeinstanser. I denne sammenheng ser vi gjerne at man forsøker å formalisere dette samarbeidet slik at alle parter blir gjensidig forpliktet til å følge opp. Vi anbefaler at arbeid for sosialstønad blir tatt opp til politisk diskusjon, og at man foretar en utredning av hvilke muligheter Skaun kommune har til å tilby dette. Det er også vår anbefaling at kommunen vurderer å innføre et skille mellom korttidsnorm og langtidsnorm. Slik vi ser det bør også en slik vurdering legges fram for politisk drøfting og vedtak. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 3 av 25

4 2. INNLEDNING 2.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET På forespørsel fra kontrollutvalget foretok revisjonen en foranalyse av aktuelle problemstillinger knyttet til økonomisk sosialhjelp i Skaun kommune. Foranalysen viste at Skaun kommune hadde en økning i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av perioden , mens tendensene på landsbasis gikk den motsatte veien. I tillegg viste sammenlikningstall at livsoppholdsnormen i Skaun kommune lå relativt høyt sammenliknet med nabokommuner og andre kommuner i Sør-Trøndelag med tilsvarende folketall. I kontrollutvalgets møte ble det vedtatt at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området økonomisk sosialhjelp i Prosjektet skulle ha som utgangspunkt å belyse om oppfølgingsrutinene ved Skaun sosialkontor i noen grad kunne medvirke til at man fikk en økning i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Videre var det ønskelig å vurdere stønadssatsene for livsopphold i Skaun kommune mot SIFO s tall (Statens institutt for forbruksforskning) for hva som er å betrakte som et normalt forbruk. 3. FORMÅL Ut i fra resultatet av foranalysen ble det formulert følgende to formål for prosjektet: 1. Kan økningen i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i Skaun kommune de siste årene i noen grad skyldes at oppfølgingen fra sosialkontoret ikke har vært tilstrekkelig? 2. Er livsoppholdsnormen i Skaun kommune på et nivå som oppmuntrer til å bli økonomisk selvhjulpen, dvs. at det ikke ligger på et høyere nivå enn SIFO s standardbudsjett for forbruksutgifter? 3.1. FORMÅL 1 For å belyse nærmere hva vi ønsket å undersøke i forhold til dette formålet, ble følgende problemstilling formulert: Er det etablert tilstrekkelige rutiner for oppfølging av klienter som mottar økonomisk sosialhjelp? Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 4 av 25

5 3.2. FORMÅL 2 Følgende problemstillinger ble formulert for å belyse formål 2 nærmere: 1. Er beregningsmåten for de veiledende satsene i Skaun kommune i tråd med prinsippene som er lagt til grunn for SIFO s standardbudsjett? 2. Dekker livsoppholdsnormen i Skaun kommune de samme utgiftsarter som ligger i SIFO s standardbudsjett og rundskriv I-45/98 fra sosialdepartementet? 3. Benyttes den veiledende normen i Skaun kommune etter intensjonen i rundskriv I-45/98 og anbefalinger gitt av fylkesmannen? 4. FAKTADEL 4.1. ØKONOMISK SOSIALHJELP I hht. Lov om sosiale tjenester mv. (1993) har alle som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen, jf. lovens POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Sosialtjenesten i Skaun er i dag underlagt avdeling helse og omsorg. Avdeling helse og omsorg ledes av kommuneleder Geir Evjen, som er direkte underlagt rådmannen. Politisk er Sosial- og barneverntjenesten underlagt Helse- og omsorgsutvalget. Sosialkontoret i Skaun disponerer 3 stillingshjemler i tillegg til sosialleder. Sosialleder er leder både for sosialtjenesten og barneverntjenesten. Stillingshjemlene i sosialtjenesten består av: Tove Egge sosialleder 100% still. Ella Willmann sosialkurator 100% still. Reidun Sletvold sosialkurator 100% still. Hedvig Myren sekretær 50% still. Paula Pettersen sekretær 50% still. Sosialleder har vært sykemeldt siden mars I sykemeldingsperioden har Hedvig Myren og Paula Pettersen fått utvidet sine stillingshjemler til 60% hver. Egge, Willmann og Sletvold har hovedansvaret for saksbehandling i forhold til sosialklientene, mens Myren og Pettersen har hovedansvar for bostøtte. I sosialleders fravær har Willmann og Sletvold overtatt klientsakene, mens kommuneleder Geir Evjen har det formelle sosiallederansvaret. Pettersen og Myren har fått noe mer enklere saksbehandlingsarbeid. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 5 av 25

6 4.3. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I SKAUN KOMMUNE I løpet av de siste årene har driftsutgiftene i Skaun kommune økt betydelig. Dette har ført til at Skaun kommune har gått igjennom alle sider av sin virksomhet for å finne innsparingsmuligheter. Det det har vært mulig har kommunen redusert kostnadene. Budsjettposten for livsopphold har blitt overskredet i flere år, og har ført til at man også ønsker å undersøke om det finnes innsparingsmuligheter på dette området LOVER OG REGELVERK PÅ OMRÅDET De lover og regler som gjelder for dette området er: - Lov om sosiale tjenester av med tilhørende forskrifter. - Rundskriv I-45/98 vedrørende sosialtjenestelovens 5-1, om begrepet livsopphold (sosial- og helsedepartementet). - Rutinehåndbok for sosialtjenesten i kommunene (sosial- og helsedepartementet 1994). - Vedtatt norm for livsopphold i Skaun kommune, som sier at denne skal tilsvare 75% av folketrygdens minsteytelser. - I tillegg gjelder forvaltningsloven for deler av saksbehandlingen, jf. sosialtjenestelovens REVISORS VURDERING 5.1. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er et uttrykk for krav eller forventninger til en funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat e.l. Sammen med faktagrunnlaget danner de grunnlag for de konklusjonene som revisjonen trekker Revisjonskriterier knyttet til formål 1 Formål 1 innebar at revisor skulle vurdere om oppfølgingsrutinene ved Skaun sosialkontor i noen grad kunne medvirke til at Skaun kommune har fått en økning i antall langtidsmottakere de siste årene. Som revisjonskriterier til dette formålet har vi benyttet Rutinehåndbok for sosialtjenesten i kommunene som er utgitt av sosial- og helsedepartementet. Håndboken er utarbeidet på grunnlag av en rutinegjennomgang i 5 kommuner i Norge. Konsulentfirmaet Hartmark- IRAS/PA har bistått i dette arbeidet. I styringsgruppen for prosjektet har det vært representanter fra de berørte departementer, KS, NKF, Norges sosionomforbund, samt representanter fra kommunene. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 6 av 25

7 Rutinehåndboken er laget slik at den skal kunne benyttes både av små og store kommuner. Vi har derfor vurdert denne som tilstrekkelig som grunnlag for vurdering av Skaun sosialkontors oppfølgingsrutiner. I tillegg har vi brukt sosialtjenesteloven med tilhørende forskrifter som revisjonskriterie Revisjonskriterier knyttet til formål 2 For formål 2 skulle vi vurdere Skaun kommunes beregnede livsoppholdsnorm i forhold til de satser som SIFO har beregnet for et normalt forbruk. I arbeidet har vi brukt SIFO s standardbudsjett for 2000 med kommentarer som revisjonskriterie. Vi har også benyttet et brev i fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag til kommunene (datert ), om fylkesmannens anbefalinger for beregning av livsoppholdsnormen. I tillegg har vi brukt rundskriv I-45/98 utgitt av sosial- og helsedepartementet. Rundskrivet er en nærmere presisering av departementets oppfatning av hva som ligger i begrepet livsopphold (sosialtjenestel. 5-1) ARBEIDSMETODE Opplysningene om Skaun sosialkontors oppfølgingsrutiner er innhentet ved samtaler med de ansatte ved sosialkontoret, sammen med de beskrevne rutiner som finnes på området. Øvrige opplysninger er innhentet ved dokumentanalyse av kommunens egne dokumenter, og eksternt produserte dokumenter og publikasjoner. Statistisk informasjon er delvis hentet fra SSB s (Statistisk sentralbyrå) internettsider og fra sosialkontorets saksbehandlingsprogram Sosial Opplysninger knyttet til SIFObudsjettet er hentet inn fra SIFO s internettsider REVISORS VURDERING FORMÅL 1 Formål 1: Kan økningen i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i Skaun kommune de siste årene i noen grad skyldes at oppfølgingen fra sosialkontoret ikke har vært tilstrekkelig? Revisor har ingen ambisjoner om å kunne fastslå den reelle årsaken til økningen i antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i Skaun kommune. Derfor har vi valgt å ha en forsiktig formulering av formålet. Vi ønsker å vurdere om oppfølgingsrutinene ved sosialkontoret kan være en medvirkende årsak. Rutinehåndbok for sosialtjenesten i kommunene legger følgende hovedtrekk til grunn for oppfølgingsarbeidet ved sosialkontoret: Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 7 av 25

8 - mål - tiltak - evaluering - vilkår Nedenfor har vi knyttet nærmere opplysninger og kommentarer om hver enkelt av disse punktene Mål Anbefalt i følge revisjonskriteriene I flg. Rutinehåndbok for sosialtjenesten i kommunene bør det alltid avholdes et møte mellom saksbehandler og klient, i tilknytning til behandlingen av søknad om økonomisk sosialhjelp. Møtets formål er å skaffe saksbehandler den nødvendige dokumentasjon på klientens inntekter og utgifter for å kunne vurdere søknaden. I tillegg er det viktig at klientens sak utredes med sikte på å identifisere hele klientens problemstilling, slik at klientens reelle hjelpebehov kommer fram. I mange tilfeller vil de økonomiske problemene være en følge av andre problemer. En slik utredning skal dermed bidra til at de riktige tiltakene blir satt i verk. Når klientens problemstilling er kjent, bør det fastsettes et mål for klienten. Målet danner utgangspunktet for oppfølgingsarbeidet som skal gjøres.det må derfor være realistisk, og fastsettes i samarbeid med klienten. Rutinehåndbok for sosialtjenesten i kommunene anbefaler at målene nedfelles i en handlingsplan for klienten. Planen skal bidra til å sikre at oppfølgingsarbeidet skjer i forhold til de fastsatte målene, og dokumenterer hva klient og saksbehandler har blitt enige om Faktisk praksis i følge sosialkontoret Sosialkontoret har ingen praksis med å utarbeide handlingsplaner for klientene. Man utarbeider heller ikke målsettinger for klientene - utover den overordnede målsettingen om at klienten skal bli økonomisk selvhjulpen. Dette skyldes først og fremst at dette er for ressurskrevende og ikke vil la seg gjennomføre innenfor de bemanningsrammer som sosialkontoret disponerer pr. i dag. Sosialkontoret har alltid et møte med klienten før søknad om økonomisk sosialhjelp behandles. I møtet klargjøres hvilke inntekter og utgifter klienten har, og hvilken dokumentasjon sosialkontoret krever for å kunne behandle søknaden. I tillegg forsøker saksbehandler å spørre ut klienten for å finne fram til hva som er årsaken til klientens økonomiske problemer. I mange tilfeller er årsaken til de økonomiske problemene en følge av rusproblemer, psykiske lidelser, samlivsbrudd osv. Andre ganger kan imidlertid problemet utelukkende være økonomisk. I flg. saksbehandlerne er det sjelden disse personene bare har midlertidige problemer. Det er ikke alltid like lett å få klienten til å fortelle om hva som ligger bak problemene. Dette arbeidet krever at det er etablert et tillitsforhold mellom saksbehandler og klient, som det kan ta lang tid å etablere. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 8 av 25

9 Saksbehandler opplever ofte at de ikke har kapasitet til å yte mer enn det absolutt nødvendige i forhold til klientene. I flg. sosialkontoret har de hele tiden vært relativt knapt bemannet, og i liten grad fått kompensert sykefravær med vikarer. Kapasiteten gjør at saksbehandler stort sett bare har mulighet til å behandle søknaden om økonomisk sosialhjelp, og gi noen generelle råd til klienten. Sosialkontoret har ingen generelle rutiner for hvordan oppfølging av klientene skal skje. Hver saksbehandler har sin egen praksis. En av saksbehandlerne opplyser at hun stort sett likebehandler klientene, og innvilger økonomisk sosialhjelp i tre måneder dersom klienten er berettiget dette. Når de tre månedene er gått må klienten ta ny kontakt med saksbehandler, og legge fram dokumentasjon på at vedkommende er berettiget stønad. En annen saksbehandler opplyser at hun både kan benytte vedtak for kortere og lengre tidsperioder i saker der dette synes mer riktig. Det er heller ingen rutine på å utarbeide en plan for det videre oppfølgingsarbeidet ved Skaun sosialkontor. I flg. saksbehandlerne vil det heller ikke alltid være hensiktsmessig å utarbeide planer for oppfølging av klientene. I enkelte tilfeller vil klientens sak være av en slik natur at all verdens planer ikke kan hjelpe klienten ut av situasjonen. Saksbehandler mener også det er liten hensikt i å utarbeide planer for oppfølging dersom man likevel ikke har kapasitet til å følge opp planen Revisors vurdering Etter vårt syn er det svært uheldig at oppfølgingsarbeid overfor klientene ikke prioriteres høyere enn det som er tilfelle. Vi mener det ligger en effektiviseringsgevinst i å ha konkrete rutiner for oppfølgingsarbeidet. Slike rutiner bør inneholde utarbeidelse av målsettinger som nedfelles i en plan for klienten. Vi mener også at en slik handlingsplan vil gjøre det lettere for klientene å føle en viss forpliktelse til å gjøre noe konkret med sin egen livssituasjon. Slik vi ser det kan manglende oppfølgingsrutiner bidra til at klientene kan få ulik behandling etter hvilken saksbehandler de har fått tildelt. I en situasjon der saksbehandler er presset på tid, ser vi også faren i at utilstrekkelig utredning av saken kan føre til at klienten innvilges sosialhjelp i lengre tid enn det som kunne vært nødvendig Tiltak Anbefalt i følge revisjonskriteriene Klienten bør involveres i planleggingen av de tiltak som iverksettes, og tiltakene bør ha sammenheng med målet. Både målsettinger og planlagte tiltak bør nedfelles i handlingsplanen. I planen bør det også fastsettes ansvar for at oppgavene blir utført og tidsfrister for når de skal være utført. I flg. sos.tj.loven har sosialtjenesten plikt til å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer (sos.tj.l. 4-1). I samme paragraf heter det at sosialtjenesten er pliktig til å sørge for at andre hjelper klienten dersom sosialtjenesten selv ikke er i stand til å gjøre dette. Sosialkontoret bør derfor ha rutiner på dette. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 9 av 25

10 Rutinehåndboka anbefaler at man utarbeider en tiltaksliste som viser hvilke muligheter som finnes. Lista kan f.eks. grupperes etter klienttype slik at de tiltak som passer for arbeidsledige, tiltak for arbeidsledige eneforsørgere, tiltak for personer med yrkeshemning og/eller sykdom osv. er gruppert deretter. Aktuelle tiltak kan f.eks. være krav om at man skal melde seg arbeidsledig, søke om trygdeytelser, refinansiere boliglån, få oversikt over sin økonomiske situasjon osv. Flere av tiltakene innebærer at klienten må ha hjelp fra andre hjelpeinstanser, som f.eks. trygdekontoret, arbeidskontoret, voksenopplæringen og kommunehelsetjenesten. Sosialkontoret bør derfor ha formelle samarbeidsavtaler med disse både på generell basis og i enkeltsaker. Aktuelle problemstillinger kan være generelle arbeidsrutiner, endringer i praksis, tolkning av nytt lovverk osv. Betingelsen for at et slikt samarbeid skal fungere optimalt er bl.a. at det er fundamentert i faste, gjensidig forpliktende og skriftlige avtaler mellom hjelpeinstansene og sosialkontoret. Hensikten med avtalene bør være å sikre at alle parter er gjensidig forpliktet til å yte sitt beste for å gi klienten den bistand han/hun trenger Faktisk praksis i følge sosialkontoret Det er ikke utarbeidet tiltakslister tilsvarende det som er gjengitt i Rutinehåndboka for sosialtjenesten i kommunene. Hver enkelt saksbehandler må på selvstendig grunnlag vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle for klienten. Kommunen har ikke egen tiltaksavdeling/tiltakskoordinator til disposisjon. De tiltak som kan gjennomføres blir dermed begrenset til å henvise klienten til aktuelle hjelpeinstanser utenfor kommunen, i tillegg til den bistand som saksbehandler har kapasitet til å tilby. I praksis betyr dette at klienten stort sett blir henvist til andre hjelpeinstanser, da saksbehandler kun har kapasitet til å behandle søknaden om økonomisk sosialhjelp. Det eneste saksbehandler kan tilby i tillegg er generell rådgivning om husøkonomi, mens saker om gjeldssanering vil bli henvist til namsmannen. Utover dette kan ikke kommunen tilby økonomisk rådgivning. Pr i dag har sosialkontoret ingen faste forpliktende samarbeidsavtaler med trygdekontoret eller arbeidskontoret. Tidligere hadde man faste samarbeidsmøter med disse, men samarbeidet ble for lite forpliktende, og førte derfor sjelden til noe konkret. Etter hvert ble møtene kuttet ut. Sosialkontoret har ikke selv forsøkt å få i stand faste samarbeidsmøter med trygdekontor og arbeidskontor. I flg. sosialkontoret skyldes dette at de ikke har kapasitet til å følge opp disse møtene, og dessuten et inntrykk av at trygdekontor og arbeidskontor ikke ønsker å tilby det som i flg. sosialkontoret trengs for å løse klientens situasjon. I enkeltsaker kan man fortsatt initiere til møter med f.eks. trygdekontoret, om problemer som vedrører nettopp denne saken. I tillegg kan trygdekontoret selv kalle inn til et basisgruppemøte. Dette gjelder enkeltsaker og benyttes gjerne i forbindelse med søknader om attføringstiltak eller uføretrygd. Arbeidskontoret kan stort sett bare tilby ordinære stillinger, fordi omfanget av arbeidsmarkedstiltak har blitt begrenset. Sosialkontoret føler seg ofte hjelpeløse i tilfeller der klienten burde vært i jobb, eller klienten burde vært uføretrygdet, fordi sosialkontoret ikke har mulighet til å tilby jobb eller uføretrygd. Generelt oppleves trygdekontoret som firkantet, og har blitt mer restriktive med tildeling av uføretrygd. I enkelte saker oppretter sosialkontoret ansvarsgrupper for klientene. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ansvarsgrupper i Skaun kommune, som i utgangspunktet gjelder for habilitering- og rehabiliteringstjenesten. I flg. saksbehandlerne ved sosialkontoret gjelder de Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 10 av 25

11 likevel tilsvarende for sosialtjenesten. Retningslinjene sier ikke noe om hvilke kriterier som må være oppfylt for å opprette en slik ansvarsgruppe. Praksis er at ansvarsgruppene opprettes av saksbehandler, og gjerne på initiativ fra klientens pårørende. Dette er ad-hoc-grupper, og består gjerne av saksbehandler, klienten selv og/eller pårørende, evt. lege og andre som det er nødvendig å trekke inn i dette arbeidet. I flg. retningslinjene skal det utarbeides en plan for arbeidet, med fastsetting av mål og tiltak som skal settes i verk. Arbeidsoppgavene fordeles imellom gruppens medlemmer, og det fastsettes tidsfrister for når oppgavene skal være uført. Det er et krav at det skal avholdes jevnlige møter i ansvarsgruppen, og det skal skrives referat fra samtlige møter. Klient og evt. pårørende skal ha gjenpart av referatet, som oppbevares i klientens saksmappe. Planen evalueres kontinuerlig, og man skal også ha en løpende evaluering av det arbeidet som gjøres. I følge sosialkontoret bør det også fastsettes en dato for når arbeidet skal avsluttes, slik at man kan trekke en konklusjon. I flg. sosialkontoret opprettes ansvarsgrupper vanligvis for klienter som har vært lenge i systemet og som man ser en mulighet for å hjelpe ut av situasjonen. Slike ansvarsgrupper blir ikke brukt så ofte, og har vanligvis blitt opprettet for klienter med sammensatte problemer, som f.eks. rus- og/eller psykiske problemer Revisors vurdering Når det ikke blir utarbeidet en skikkelig plan for oppfølgingsarbeidet, risikerer man at de oppfølgingstiltak som blir gjennomført ikke er de riktige i forhold til den enkelte klient. Praksis omkring opprettelsen av ansvarsgrupper for klientene ligger nærmest anbefalt praksis. Opprettelsen av slike ansvarsgrupper virker tilfeldig. Når saksbehandler har så vide fullmakter til å fastsette i hvilke tilfeller det skal opprettes ansvarsgrupper, kan dette etter vårt syn - bidra til at klientene får ulik oppfølging etter hvem som er saksbehandler. Vi mener opprettelsen av ansvarsgruppene bør være en del av en rutine ved sosialkontoret, f.eks. at en slik oppfølgingsvariant vurderes for alle klienter som har vært i systemet en viss tid. Vi mener det ville vært klare fordeler ved å opprettholde faste generelle samarbeidsmøter med trygdekontoret og arbeidskontoret. Dersom man kunne ha utviklet enkelte kjøreregler for hvordan man i fellesskap kunne løse klientens problemstilling på en best mulig måte, vil dette - etter vårt skjønn - være lønnsomt både i form av effektiv tidsbruk og i forhold til klientens beste. Et slikt samarbeid må være fundamentert i gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Etter vårt syn burde sosialkontoret selv ta initiativ til å få i gang nye samarbeidsmøter og få på plass samarbeidsavtaler med trygdekontor og arbeidskontor. Vi er kjent med at dette har vært mulig i andre kommuner. Etter vårt inntrykk har sosialkontoret i Skaun ikke prioritert dette høyt nok. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 11 av 25

12 Evaluering Anbefalt i følge revisjonskriteriene For å kunne si noe om de tiltakene som settes i verk virkelig har den effekten man ønsker, bør man foreta jevnlig og kontinuerlig evaluering av tiltakene. Det vil ikke alltid være enkelt å finne de riktige tiltakene umiddelbart, og det vil heller ikke alltid være mulig å finne tiltak som løser situasjonen. Ved kontinuerlig evaluering av de tiltak som er iverksatt, vil man kunne unngå å bruke mye tid på tiltak som ikke har den ønskede effekten. Dersom en slik evaluering viser at dette er tilfelle, er det viktig å konkludere med det, og vurdere om andre tiltak kan gi bedre nytteverdi Faktisk praksis i følge sosialkontoret Sosialkontoret innvilger vedtak om økonomisk sosialhjelp for en kortere periode. Hvis klienten har behov for ytterligere bistand må han komme tilbake til et nytt møte. I disse møtene forsøker man å snakke med klienten om hva som har skjedd siden forrige møte, om vedkommende har registrert seg på arbeidskontoret, fulgt meldingsreglene osv. Der man ser mulighetene til det, vil man sette inn eventuelle nye tiltak. I de tilfeller der det er opprettet ansvarsgrupper er det et krav at man kontinuerlig skal vurdere og evaluere de tiltak som er satt i verk. Dette er helt nødvendig både for å kunne vurdere om de tiltak som er satt i verk gir den ønskede effekten, men også for å kunne konstatere at de eventuelt ikke gjør det Revisors vurdering Etter vårt syn er sosialkontorets rutiner i forbindelse med ansvarsgruppene hovedsakelig i samsvar med de rutiner som er anbefalt i Rutinehåndbok for sosialtjenesten i kommunene. Ettersom man ikke utarbeider en handlingsplan for de øvrige klientene ved sosialkontoret, eller foretar en målrettet oppfølging tilsvarende det som en slik plan krever, vil disse etter vår vurdering heller ikke kunne få en tilstrekkelig evaluering av de tiltak som settes i verk for klientene Vilkår Anbefalt i følge revisjonskriteriene Bruk av vilkår er hjemlet i Lov om sosiale tjenester 5-3. Med vilkår forstås krav som stilles fra sosialkontoret for at klienten skal kunne få utbetalt økonomisk sosialhjelp. I flg. loven skal vilkåret ha nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrense klientens handle- eller valgfrihet. I praksis vil vilkårene i mange tilfeller være at klienten skal følge opp de tiltak som saksbehandler legger opp til. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 12 av 25

13 I tillegg åpner sosialtjenestelovens 5-3 for bruk av såkalt arbeid for sosialstønad. Dette vilkåret kom inn i sosialtjenesteloven i Hensikten er å gi klientene arbeidstrening slik at klienten får en mer meningsfylt hverdag - og unngår å komme i en situasjon der passiviteten får overhånd. Arbeidet må være tilrettelagt for klientene, og f.eks. ha ansatt ledere som har god kjennskap til problematikken omkring sosialklientene. Klientene må følges opp kontinuerlig, og arbeidet må tilpasses den enkelte klients problemer Faktisk praksis i følge sosialkontoret Skaun sosialkontor opplyser at de vanligvis stiller som vilkår at alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal være registrert som arbeidsledige og være aktive arbeidssøkere. I tillegg kreves at meldingsreglene tilsvarende de som gjelder for arbeidsledige som mottar dagpenger blir fulgt. Klienten pålegges å gjøre det som er mulig for å redusere sitt utgiftsnivå, og utnytte de muligheter man har for å øke inntektene. Sosialkontoret mener selv de har gått relativt langt på dette området, og har flere eksempler på vedtak de har fattet som har blitt innklaget til fylkesmannen. Dette gjelder f.eks. inntekter som har vært innregnet som klientens inntekt og dermed har redusert utbetalt norm. F.eks. har man avslått søknad om økonomisk sosialhjelp til eneforsørgere som har samboer med god inntekt. I flere av disse sakene har klienten fått medhold hos fylkesmannen, fordi lovverket gir klienten slike rettigheter. Slike avgjørelser skaper presedens i tilsvarende saker for sosialkontoret. Arbeid for sosialstønad har så vidt kjent ikke vært prøvd i Skaun kommune, og har heller ikke vært oppe til politisk diskusjon. I flg. sosialkontoret har flere klienter gitt uttrykk for at de faktisk ønsker et slikt tilbud. For klienter som blir gående over lengre tid uten noe konkret å holde på med, vil et slikt tilbud både gi verdifull arbeidstrening og ikke minst en mening med tilværelsen. Det er ingen tvil om at manglende sysselsetting ofte passiviserer klienten på en slik måte at man ikke klarer å gjøre noe med sin egen livssituasjon. En slik form for arbeidstrening kan gi en mykere overgang fra en passiv tilværelse til en ordinær arbeidssituasjon Revisors vurdering Etter vårt syn bør vilkår alltid vurderes i tilknytning til tildeling av økonomisk sosialhjelp. Vi mener klientenes selvstendige ansvar for å komme seg ut av denne situasjonen blir synliggjort når det stilles krav til klientene. Vårt inntrykk for øvrig er at saksbehandlerne benytter de muligheter som ligger i lovverket, innenfor de rammebetingelser som disponeres. Arbeid for sosialstønad har vært omstridt helt siden lovverket åpnet for dette. Mye av misnøyen skyldtes at man ikke i tilstrekkelig grad gjorde det klart at slik arbeidstrening ikke skulle erstatte ordinære arbeidsplasser. Når det gjelder vilkår som arbeid for sosialstønad, er dette et forhold som vi mener absolutt burde vurderes - særlig for langtidsmottakere. Selv om kommunen har svært stram økonomi, er det vår oppfatning at kostnadene knyttet til et slikt tiltak kan betale seg selv dersom dette på sikt fører til at flere langtidsmottakere kommer over i fast arbeid. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 13 av 25

14 FORMÅL 2 Er livsoppholdsnormen i Skaun kommune på et nivå som oppmuntrer til å bli økonomisk selvhjulpen, dvs. at det ikke ligger på et høyere nivå enn SIFO s standardbudsjett for forbruksutgifter? Til dette arbeidet ble det utarbeidet tre problemstillinger Problemstilling 1 Er beregningsmåten for de veiledende satsene i Skaun kommune i tråd med prinsippene som er lagt til grunn for SIFO s standardbudsjett? Anbefalt praksis i følge revisjonskriteriene Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev av anbefalt kommunene å utarbeide veiledende satser for livsoppholdsnorm etter SIFO s standardbudsjett for forbruksutgifter. Fylkesmannen anbefaler at kommunene tar hensyn til de forutsetninger som ligger i standardbudsjettet. SIFO s standardbudsjett viser hvilke forbruksutgifter som er vurdert som normale i dagens samfunn. Budsjettet er satt opp etter visse forutsetninger, som må tas i betraktning ved vurdering av levekostnader etter SIFO-budsjettet. Følgende forhold må hensyntas: - budsjettet viser kostnader knyttet til et rimelig forbruksnivå som kan aksepteres av folk flest - det skal dekke løpende forbruksutgifter til et alminnelig ernæringsbehov og til å kunne delta i vanlige sosiale aktiviteter. - budsjettet er et langtidsbudsjett dvs. det forutsettes at et mindre beløp settes av hver måned og benyttes til innkjøp av større kapitalgjenstander (eks. møbler, hvitevarer etc). - budsjettet er et familiebudsjett, dvs. det er beregnet stordriftsfordeler som ikke vil være tilstede i en en-persons husholdning. - budsjettet forutsetter at man allerede har etablert et hushold, og passer dermed ikke for folk i etableringsfasen. - budsjettet differensierer mellom ulike aldersgrupper for barn og voksne, og skiller også mellom mann/kvinne Faktisk praksis i følge sosialkontoret og kommunens dokumentasjon Norm i Skaun kommune er beregnet ut i fra tidligere anbefalinger gitt av fylkesmannen, som sa at normen burde ligge på ca 80% av folketrygdens minsteytelser med tillegg av boutgifter. I Skaun ble satsen senere regulert ned til 75% av folketrygdens minsteytelser med tillegg av boutgifter. Dagens satser ble beregnet i 1997 og følgelig ut ifra satsene for folketrygdens minsteytelser i Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 14 av 25

15 De veiledende satsene for livsopphold i Skaun kommune er forskjellige for enslige og personer i forsørgersituasjoner. I hovedsak er satser for personer med barn, tilsvarende satsen for enslig voksen (evt. for ektefeller/samboere) + folketrygdens minstebeløp pr. barn. Det differensieres ikke på hvor gamle barna er, eller om man er mann eller kvinne osv. Kommunen har også beregnet en norm tilsvarende 40% av folketrygdens minsteytelser, som skal benyttes for enslige i felleshusholdning. Normen ligger relativt høyt i forhold til andre nærliggende kommuner, men den er likevel så knapp at det er vanskelig å leve utelukkende av denne over lang tid. Den gir f.eks. ikke rom for å legge opp reserver til å foreta større anskaffelser Revisors vurdering Etter vår vurdering bygger SIFO-budsjettet på andre forutsetninger enn det som ligger i beregningsmåten for livsoppholdsnormen i Skaun kommune. Normen legger lista for hvor mye en klient skal ha disponibelt ut i fra folketrygdens minsteytelser uavhengig av utgiftsnivå. SIFO-budsjettet tar utgangspunkt i de reelle utgifter som man må forvente å ha i dagens samfunn. Vi mener at de største forskjellene er at normen ikke tar hensyn til forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom ulike aldersgrupper hos barna. I tillegg er normen ikke ment å være stor nok til å leve av i lengre tid, og vil derfor ikke ha det langtidsperspektivet som SIFObudsjettet har. Beløpet som i dag benyttes som livsoppholdsnorm i Skaun kommune er ikke justert i takt med de økninger som har vært i folketrygdens grunnbeløp i perioden Etter vårt syn har kommunen handlet i strid med sitt eget vedtak ved ikke å oppjustere livsoppholdsnormen de siste 3-4 årene. En sammenlikning av livsoppholdsnorm i Skaun kommune med SIFO-budsjettet gir følgende sammenlikningsgrunnlag: Forutsetninger for sammenlikningene 1). SIFO-budsjett for 2000 benyttes. 2). Det er kun de daglige utgiftene som er medregnet, dvs. ikke møbler eller bilkostnader. 3). Det er ikke tatt hensyn til utgifter til kollektiv transport. 4). Ingen av mottakerne har inntekter som skal gå til fradrag i utmålt stønad. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 15 av 25

16 Eksempel 1 Livsoppholdskostnader for en enslig voksen - eks. mann mellom år Kostnadstyper SIFO Skaun Mat og drikke Klær og sko 560 Helse og hygiene 290 Lek og fritid 560 Husholdningsutgifter 280 Andre dagligvarer 180 Telefon og mediebruk 840 Sum Kommentar: Satsen for en voksen mann tilsvarer omtrent det som SIFO anbefaler. Eksempel 2 Livsoppholdskostnader for en voksen kvinne m/2 barn 4 og 7 år - ingen i barnehage. Kostnadstyper SIFO Skaun Mat og drikke Klær og sko Helse og hygiene 630 Lek og fritid Husholdningsutgifter 360 Andre dagligvarer 310 Telefon og mediebruk 950 Sum Barnetrygd Sum Kommentar: Livsoppholdsnormen i Skaun ligger i utgangspunktet vesentlig lavere enn SIFO-budsjettet. Ved sammenlikning må man legge til barnetrygden til livsoppholdsnormen for å få sammenlikningsgrunnlag. Enslige forsørgere får en ekstra barnetrygd. Vi må derfor legge til barnetrygd for tre barn. Likevel ser vi at SIFO ligger noe høyere (kr 197,-). Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 16 av 25

17 Eksempel 3 Ektepar m/3 barn i alderen 2, 5 og 9 år. Ingen av barna går i barnehage eller SFO. Kostnadstyper SIFO Skaun Mat og drikke Klær og sko Helse og hygiene Lek og fritid Husholdningsutgifter 400 Andre dagligvarer 450 Telefon og mediebruk Sum Barnetrygd Sum Kommentar: Barnetrygd for tre barn + småbarnstillegg for ett barn, må tillegges normen. Differansen mellom SIFO og Skaun-norm blir da at SIFO ville gitt kr 103,- mer utbetalt pr. måned. Eksempel 4 Enslig far m/ 2 barn i alderen 14 (gutt) og 17 år (jente). Mat og drikke Klær og sko Helse og hygiene 750 Lek og fritid Husholdningsutgifter 360 Andre dagligvarer 310 Telefon og mediebruk 950 Sum Barnetrygd Sum Kommentar: I tillegg medregnes barnetrygd for to barn under 18 år + ett ekstra p.g.a. enslig forsørger. Differansen mellom SIFO og normen i Skaun blir da at normen faktisk ville ha gitt kr 198,- mer utbetalt pr. måned. Beregningene viser at det stort sett er små forskjeller mellom livsoppholdsnormen som benyttes i dag i Skaun kommune (beregnet i 1997) og de satser som anbefales av SIFO. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 17 av 25

18 Dersom livsoppholdsnormen skulle vært beregnet ut i fra folketrygdens minsteytelser siden siste justering ville normen vært følgende: 1G pr kr ,- Grunnpensjon pr. mnd. kr 4.091,- Særtillegg pr. mnd. kr 3.245,- Sum kr 7.336,- 75% av dette er kr 5.502,-. Kr ,- er det beløpet som tilsvarer livsoppholdsnormen for en enslig person i Skaun kommune (kr 4.335,-). Dvs. man ville fått en økning på 26,9%. Ut i fra de beregningseksempler ovenfor ville livsoppholdsnormen i 2000, etter den gamle beregningsmåten, ha gitt en mye høyere norm enn hva SIFO legger til grunn Problemstilling 2 Dekker livsoppholdsnormen i Skaun kommune de samme utgiftsarter som ligger i SIFO s standardbudsjett og rundskriv I-45/98 fra sosialdepartementet? Anbefalt i følge revisjonskriteriene SIFO s standardbudsjett har som utgangspunkt å presentere de alminnelige forbruksutgifter som en vanlig familie kan leve med. Budsjettet har beregnet utgifter til ulike forbruksutgifter tilpasset kjønn og alder, med utgangspunkt i alminnelige løpende forbruksutgifter som: - mat og drikke - lek og fritid - klær og sko - telefon, mediebruk etc. - helse og hygiene - transportkostnader - andre dagligvarer - bilkostnader - husholdsartikler - evt. spedbarnsutstyr - evt. barnehage Budsjettet dekker ikke husleie og strømkostnader, feriereiser, gaver og kostbare fritidsaktiviteter. Det er også forutsatt at budsjettet skal være et langtidsbudsjett, dvs. at det avsettes et mindre beløp hver måned til innkjøp av større kapitalgjenstander (f.eks. møbler, hvitevarer etc). Rundskriv I-45/98 legger til grunn at livsoppholdsnormen skal dekke utgifter til livsopphold. Begrepet er ikke entydig, og vil f.eks. både kunne betraktes som utgifter til mat, klær, bolig og oppvarming i tillegg til utgifter til fritid og sosiale behov. Rundskrivet skiller mellom utgifter innenfor kjerneområdet og spesielle utgifter. Innenfor kjerneområdet ligger utgifter til Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 18 av 25

19 - mat - hus- og innboforsikring - klær og sko - TV-lisens, avis og telefon - boutgifter - fritidsaktiviteter - strøm og oppvarming - innbo og hvitevarer - husholdningsartikler - transportutgifter Spesielle utgifter skal i utgangspunktet ikke dekkes av normen, men det gis rom for at klienten kan søke spesifikt om slik stønad. Dette gjelder utgifter til spesielle begivenheter (jul, dåp, fødselsdag etc), spedbarnsutstyr, barnepass, skolestart, lege/psykolog, medisiner, tannbehandling, syn- og hørselshjelpemidler, flytteutgifter, bilholdsutgifter, vedlikehold av bolig osv Faktisk praksis i følge sosialkontoret og kommunens dokumentasjon Sosialkontoret dekker husleie innenfor visse grenser, strøm og eventuelle andre utgifter etter særskilt vurdering. Dette betyr at livsoppholdsnormen skal dekke alle andre kostnader. Sosialkontoret legger ingen særlige føringer på hva normen skal brukes til. En enslig klient vil kunne få dekket kr 3.000,- til husleie (evt. lavere dersom husleia er lavere) og de faktiske strømkostnader pr. måned. Taket på husleiedekning er ikke absolutt, dvs. saksbehandler kan gjøre unntak fra beløpet dersom man finner grunner til dette. F.eks. om det er barn med i bildet som krever en annen standard enn en enslig voksen person. Dersom vedkommende har høyere husleie, og sosialkontoret vurderer dette som unødvendig, må det overskytende dekkes av livsoppholdsnormen. I tilfeller der klienten har boliglån kan man søke om å få dekket rentekostnadene, mens avdrag ikke vil bli dekket. Prinsippet om at avdrag ikke dekkes skyldes at sosialkontoret ikke skal bidra til å øke klientens formue. I slike saker vil sosialkontoret normalt kreve at klienten kontakter banken for å få lettelser i låneavdragene. Spesielle kostnader kan dekkes etter særskilt vurdering fra saksbehandler. Saksbehandlerne gir uttrykk for at man forsøker å forholde seg til rundskriv I-45/98. F.eks. kan man få dekket kostnader til tannbehandling, syns- og hørselskorrigering som ikke dekkes av trygdekontoret, bilkostnader under visse forutsetninger osv. Sosialkontoret kan også dekke bidragsgjeld for første måned, men da skal det sendes melding til bidragsfogden for å få stoppet bidragskravene overfor klienten. Livsoppholdsnormen i Skaun er beregnet å være tilstrekkelig til å overleve på. Den gir derfor ingen rom for å legge av penger til innkjøp av f.eks. møbler eller hvitevarer. Saksbehandlerne mener at det regelverket som følges har som formål å forenkle saksbehandlingen. F.eks. dekkes ikke spesielle kostnader knyttet til funksjonshemmede. Samtidig vil heller ikke grunn og hjelpestønaden bli medregnet som inntekt for disse personene. På samme måte holdes barnetrygden utenfor beregningen ved utmåling av norm, mens man da heller ikke dekker spesielle kostnader knyttet til barn. I dette tilfellet forutsettes at barnetrygden dekker disse kostnadene. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 19 av 25

20 Revisors vurdering Vi mener det er positivt at rundskriv I-45/98 legges til grunn ved vurdering av utgifter som kan/bør dekkes utover livsoppholdsnormen. Så lenge sosialkontoret ikke legger klare føringer på hva normen skal brukes til, overlates klienten selv til å vurdere sine utgifter. Den etablerte praksisen peker likevel i retning av at man har satt noen kriterier for hva som dekkes etter særskilt vurdering og dermed underforstått at resten må dekkes av norm. De kostnader som vurderes som særskilte kostnader, samsvarer i stor grad med de utgifter som ligger utenfor SIFO - og som omtales som spesielle kostnader i I-45/98. Unntaket er kostnader knyttet til spedbarn, som SIFO har med i sin utgiftsoversikt men som ikke dekkes av sosialkontoret. Til slike kostnader har klienten rett til nedkomststønad fra trygdekontoret. Etter vår vurdering er det derfor riktig å ikke medregne spedbarnskostnader i livsoppholdsnormen. Tanken om lik behandling av like saker er en av grunnpilarene for saksbehandlingen innenfor det offentlige myndighetsområde. Selv om regelverk og lover på området legger opp til utstrakt bruk av skjønn, bør ikke dette være til hinder for at de politiske myndigheter kan legge noen føringer knyttet til den økonomiske sosialhjelpen. I 1993 utarbeidet revisjonen en rapport om økonomisk sosialhjelp. Rapporten ble lagt fram for kommunestyret i 1994 (K-sak 31/94), som fattet følgende vedtak: Kommunestyret ber rådmannen følge opp rutinene for økonomisk sosialhjelp jf. pkt. 1 i kontrollutvalgets konklusjon i saksframlegget. Kontrollutvalgets konklusjon var som følger: 1. Rådmannen har ansvar for å arbeide med - retningslinjer for området økonomisk sosialhjelp - delegasjonsreglement/instrukser for klientutvalget og sosialleder - intern kontroll 2. Til møte redigerer revisor rapporten slik at den kan videresendes til kommunestyret som sak ikke unntatt offentlighet. På vår forespørsel har ikke sosialkontoret kunnet fremskaffe retningslinjer i hht. vedtaket i K- sak 31/ Problemstilling 3 Benyttes den veiledende normen i Skaun kommune etter intensjonen i rundskriv I-45/98 og brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag til kommunene datert ? Anbefalt i følge revisjonskriteriene Rundskriv I-45/98 anbefaler at det gjøres en helhetsvurdering av søkerens totale økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Det påpekes også at sosialtjenesten har en rett og plikt til å Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 20 av 25

21 utøve skjønn ved utmåling av stønaden. Rundskrivet fastholder at kommunenes egne fastsatte normer skal være veiledende, likevel presiseres det at søkere med tilnærmet like behov bør få samme ytelser. Rundskrivet er utarbeidet nettopp for å bidra til en mer ensartet praksis i kommunene. I brevet fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag til kommunene er det anbefalt at normen beregnes etter SIFO s standardbudsjett. Både fylkesmannen og rundskriv I-45/98 anbefaler å skille mellom korttidsnorm og langtidsnorm. Det presiseres at en evt. korttidssats ikke kan brukes ukritisk, men at det må gjøres en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Som klageinstans vil fylkesmannen forholde seg til satser beregnet på denne måten, selv om kommunene på selvstendig grunnlag kan vurdere hvilke satser de vil operere med Faktisk praksis i følge sosialkontoret og kommunens dokumentasjon Sosialkontoret opplyser at de beregnede normene følges relativt slavisk. Dvs. det gjøres sjelden individuelle tilpasninger ved utmåling av norm, utover å ta hensyn til eventuelle inntekter som skal gå til fradrag i norm. I oppsettet over normer som sosialkontoret har utarbeidet, er det også beregnet en norm tilsvarende 40% av folketrygdens minsteytelser ( normalnorm i Skaun er 75% av folketrygdens minsteytelser). Denne avkortede satsen benyttes overfor enslige i felleshusholdning. Dette kan f.eks. være myndige personer som fortsatt bor hjemme hos foreldre på gutte-/pikerommet, eller det kan være klienter som etter saksbehandlers oppfatning har opptrådt særlig uansvarlig i forhold til sin egen livssituasjon (f.eks. unnlatt å melde seg til arbeidskontoret, eller ikke har møtt opp til attføringstiltak osv). Saksbehandlerne opplyser at de også kan bruke 40%-satsen i tilfeller der klienten henvender seg til sosialkontoret fordi han/hun mangler penger i en akutt situasjon (engangstilfelle). I Skaun kommune regnes ikke barnetrygden med som inntekt når utmåling av økonomisk sosialhjelp skal gjøres. For husholdninger med barn kommer barnetrygden da i tillegg til den økonomiske sosialhjelpen. Ved en sammenlikning med SIFO-utgiftene må dette hensyntas. Kontantstøtte blir imidlertid medregnet som inntekt, og dermed føre til avkorting av sosialhjelpen. Det foreligger ingen vedtatte retningslinjer som sier noe om hvilke typer inntekter som skal holdes utenfor ved beregning av utmålt norm, og hvilke som skal føre til avkorting av stønaden, utover det som ligger i vedtaket i formannskapet fra Saksbehandlerne mener imidlertid at man bruker rundskriv I-45/98 som utgangspunkt for hvordan slike forhold skal håndteres. Det er ikke fastsatt skille mellom korttidsnorm og langtidsnorm i Skaun kommune. Sosialkontoret er ikke kjent med at dette har vært oppe til politisk diskusjon, men de ansatte har diskutert dette internt. Oppfatningen blant saksbehandlerne er at det vil være nyttig å skille mellom korttidsnorm og langtidsnorm, men det har ikke gjort noe forsøk på å legge dette fram for politisk diskusjon. Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 21 av 25

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal

Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Inger Lise Skog Hansen Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo Inger Lise Skog Hansen Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer