Styret for Næringsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for Næringsrådet"

Transkript

1 Årsberetning

2 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og kontakt med regionens politiske ledelse. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å komme med forslag til en mulig fusjon med Regionrådet. Hensikten var å få en mer slagkraftig organisasjon med bred støtte også i den regionale politikken. Arbeidsgruppen kom frem med følgende forslag til organisering som ble vedtatt i ekstraordinært styremøte den På samme møte ble Tore Jan Killi ansatt som Regionsjef og leder av både Regionrådet og Gjøvikregionen Næringsråd, med virkning fra Samtidig med omorganiseringen fikk Næringsrådet og Turistkontoret ny logo og navn. Nå heter det Gjøvikregionen Næringsråd og Gjøvikregionen Turistkontor. Siste halvår 2011 ble det ansatt en ny medarbeider i Gjøvikregionens Næringsråd og en prosjektmedarbeider ved Gjøvikregionen Turistkontor. Styret har i 2011 hatt 8 styremøter, behandlet 59 saker og hatt følgende sammensetning: Regionrådet for Gjøvikregionen Regionens Hus Styret for Næringsrådet Koordineringsutvalget: Leder av Regionrådet, Styreleder i Næringsrådet. Regionsjef: Tore Jan Killi Næringssjef Stein Thomassen Sekretær Margrethe Hvattum Lund Regnskapsansvarlig Anne Kari Syverud Næringsrådgiver Rune Aasheim Næringsrådgiver Gunn Mari Rusten Næringsrådgiver Tina Leqvamb Steensen Turistkontoret: Turistsjef Arne-Jørgen Skurdal Markedskoordinator Heidi Gran Prosjektleder Anne Cathrine Enstad Lærling Runar Bekkelund. Det dynamiske miljøet i Jernbanegata 2 er i stadig utvikling. Det er kommet nye prosjekstillinger i Regionrådets regi. Det betyr at det Per Olav Olsen, styreleder Hanne Linderud Kai Henning Glæserud Ola Holmstad Ivar Lien Ingunn Søvik Stein Knutsen Reidar Eriksen Trond Lesjø Hans Seierstad Jarle Snekkestad Choice hotellene Dokka Fasteners AS Nordea bank Fagskolen Innlandet Vekstra Regnskap BA Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Gjøvik kommune Østre Toten kommune Nordre Land kommune Etter kommunevalget fikk vi noen endringer i den politiske ledelse i to av kommunene. Dette førte til at fra ble Stein Knutsen erstattet av Leif Waarum i Vestre Toten kommune og Reidar Eriksen av Terje Odden i Søndre Land kommune. nå er 22 personer i miljøet som, i større eller mindre grad, har glede av samlokaliseringen. 2 Gjøvikregionen Næringsråd 6 ansatte Gjøvik Handelskammer Gjøvikregionen Turistkontor 4 Skibladnerkontoret 1 Internasjonalt Servicekontor 3 Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag GLT 2 Regionrådet for Gjøvikregionen 1 Prosjektleder for Regionens prosjekt Samhandlingsreform 1 Prosjektleder for Musikkregionen Gjøvik 1 Prosjektleder for Regionens prosjekt Aktiv Ungdom 1 Fylkesmannens Landbruksavdeling, regionstilling 1 Norges Forskningsråd 1

3 Styrets beretning Årsmeldingen er en tilbakemelding til medlemmer og samarbeidspartnere om Gjøvikregionen Turistkontor og Gjøvikregionen Næringsråd sitt arbeid i Gjøvikregionen Næringsråd er en medlemsorganisasjon som eies, i felleskap, av næringslivet og de fem kommunene i regionen. Næringsrådets overordnede mål er å legge til rette for utvikling, økt verdiskaping, sysselsetting og en positiv befolkningsvekst. Høsten 2011 foretok styret sin årlige gjennomgang av Strategisk Handlingsplan gjeldende for Visjon og Hovedmål ligger fast: Visjon Næringsrådet skal være en samarbeidspartner næringslivet og kommunene benytter i spørsmål om utvikling og omstilling. Hovedmål Næringsrådet skal bruke sine ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet. Med denne bakgrunnen samlet styret seg om disse prioriterte områdene for Næringsrådet: Nettverksbygging Fortsatt arbeide med bedriftsnettverk. Bygge nye, bransjeoverskridende nettverk. Organisere samarbeid mellom nettverk. Være brobygger mellom offentlig og privat virksomhet. Omstilling/Kompetanse Motivere for kompetanseutvikling. Rigge arenaer for kompetanseutvikling. Gjennomføre kompetanseutviklingsprosjekter. Samarbeid med NAV og VOX. Infrastruktur Høyhastighetstog. Rapporten om høyhastighetstog utarbeidet av Norsk Bane ble lagt frem på et halvdagsseminar arrangert av Næringsrådet. Rapporten viser at en trase for høyhastighetsbane på vestsiden av Mjøsa er både kortere og billigere enn traseen på østsiden. Rapporten fra Norsk Bane inneholder mye spennende og interessante opplysninger som vi må benytte aktivt i vårt arbeid for bedre togforbindelse mellom Gjøvik og Oslo. Med høyhastighetstog kan reisetiden Gjøvik-Oslo reduseres til 39 min! Profilering Profilere regionens næringsliv. Profilere utdanningsmuligheter. Profilere regionens fortrinn som boog oppvekstregion. Medlemskontakt Medlemmene er Næringsrådets beste forankring. Medlemskontakten må styrkes. Det må arbeides mye mer med medlemsverving. Dette har både noe med forankring og med økonomi å gjøre. Viktig at Næringsrådet blir synlig i det offentlige rom. Annet Jobbe mer med «den nye industrien», for eksempel IKT-baserte bedrifter. Se på muligheten av å etablere et nettverk der. Samarbeide med Kallerud-miljøet for å trekke nye virksomheter til regionen. Være oppmerksom på knoppskyting fra eksisterende næringsliv og bistå slike nye bedrifter i oppstarten. 3

4 Gjøvikregionen Turistkontor Turistkontoret er organisert og administreres som en egen enhet av Gjøvikregionen Næringsråd. Turistkontoret er en medlemsorganisasjon med 120 medlemsbedrifter og har eget budsjett og regnskap. Blant medlemmene velges det hvert år et Reiselivsfaglig Råd (RFR). Dette har funksjon som et faglig rådgivende organ for administrasjonen og styret. Næringsrådet har en representant i Reiselivsfaglig Råd. Reiselivsfaglig Råd har i 2011 bestått av: Mette Lunde, Sveastranda Camping Hanne Linderud, Choice hotellene. Steffen Csirmaz, Gjøvik Glassverk May Liss Roen, Dokka Camping Harald Sveum, Elvedalen Gokart Beate Tønnessen, Skibladner Ola Reinsby, Viken II Tore Stenseng, Søndre Land kommune Elisabeth Lund, Vestre Toten kommune Judith Sørbo, Sillongen Toten Hotell Fordelingen mellom offentlig og privat finansiering av driften i 2011 var: 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % kommunale overføringer kon8ngent egeninntjening 37 % kommunale overføringer, 12 % kontingent og 51 % egeninntjening. Serie1 4 RFR skal jobbe med langsiktige plandokument og års planer i markedsarbeidet for Turistkontoret. Rådet skal arbeide for å utvikle bedre sam arbeid mellom ulike aktører innenfor reiselivet og mellom Turistkontoret og dets medlemmer. Rådet skal godkjenne medlemskontingent. RFR skal være høringsorgan i Næringsrådets saker som er relevant for reiselivet. Regnskap/økonomi Næringsrådet hadde i 2011 en omsetning på kr ,- inklusiv prosjekter og et negativt resultat på kr Det blir en stadig større utfordring å finansiere driften av Nærings rådet. Næringsrådets viktigste råvare er de ansatte. De siste årene har vi hatt en større økning i personalkostnadene enn økningen av grunnfinansieringen. Tre av kommunene i regionen har valgt å bekle førstelinjetjenesten med egne ressurser. De har derfor redusert sine overføringer. De to andre kommunene har lagt inn en årlig kompensasjon for lønns økningen. Totalt medfører dette at Næringsrådet må øke egeninntjeningen for å kunne opprettholde driften. Gjøvikregionen Turistkontor hadde i 2011 en omsetning på kr ,- inklusiv prosjekter. Resultatet ble et underskudd på kr Grunnfinansieringen av Turistkontoret har siden oppstarten i 1990 vært sunn og god, og målsettingen er å fortsatt kunne ha en økonomi som gir grunnlag for å opprettholde markedsførings- og produkt utviklingstiltakene på dagens nivå. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets underskudd på kr ,- i Næringsrådet og underskuddet, kr ,- i Turistkontoret, føres mot den frie egenkapitalen Arbeidsmiljø Pr er det seks ansatte i Gjøvikregionen Næringsråd. Gjøvikregionen Turistkontor har to ansatte i full stilling, samt en lærling og en prosjektmedarbeider. I tillegg er det en sommer vikar i høysesongen. Styret består av to kvinner og ni menn. Sykefraværet var i 2011 på 5%. Alle ansatte har tilbud om å få kostnader i forbindelse med fysisk

5 aktivitet subsidiert. Næringsrådet og Turistkontoret forurenser verken det indre eller ytre miljø. Fremtidsutsikter Næringsrådet kan i 2011 se tilbake på sitt niende hele driftsår. Miljøet i Jernbanegata 2 er i stadig utvikling og samler ved utgangen av 2011 i alt 22 personer som alle arbeider med områder som er innenfor, eller tangerer, nærings- og samfunnsutvikling. Dette skaper klare synergieffekter for alle. Det ble i 2010 undertegnet avtaler som regulerer samarbeidet mellom Næringsrådet og de kommunene som ønsker å ta hånd om førstelinjetjenesten selv og de som bruker Næringsrådet som sitt full service organ. Næringsrådet skal fortsette å fungere som et Råd hvor terskelen for å gå inn og be om hjelp skal være lav, enten det er etablerere, bedrifter eller kommuner som ønsker assistanse. På den måten konkurrerer vi ikke med konsulent bransjen, og kan favne vidt til det beste for en positiv utvikling i regionen. Gjøvik, 20. mars 2012 Styret for Næringsrådet i Gjøvik-regionen Per Olav Olsen Styreleder Hanne Linderud Kai Henning Glæserud Leif Waarum Terje Odden Ola Holmstad 5

6 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd 6 Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende for hvilke prioriteringer vi gjør i arbeidet med næringsutvikling. I tillegg får vi, både gjennom bedriftsbesøk og i nettverksarbeid, tilbakemeldinger fra bedriftene mht hvilke arbeidsoppgaver vi skal prioritere. I de strategiske linjene trukket opp av styret er det også en rekke daglige arbeidsoppgaver uten at de har noen spesiell forankring i et bestemt strategisk satsingsområde. Dette er slik som; etablererveiledning, ulike former for rådgivning, formidling av næringstomter/lokaler etc. Nedenfor går vi gjennom de viktigste oppgavene Gjøvikregionen Næringsråd har arbeidet med i Profilering Forankring Det er blitt arbeidet for å få flere næringslivsog samfunnsaktører til å involvere seg og bidra til profileringsarbeidet. Det er gjort en jobb for å innarbeide den regionale profilen i kommunale dokumenter og annonser. Maler for dette er utarbeidet. Det er holdt møter med sentrale nærings- og samfunnsaktører som NCE Raufoss og HiG, og disse er positive til å bidra til profilering av regionen. Markedsføring Det er blitt utarbeidet en ny nettside for profilering av Gjøvikregionen som lanseres våren Hovedmålsettingen er at nettsiden skal selge Gjøvikregionen, slik at utflyttere og andre skal ønske å flytte hit. Den nye siden har i større grad fokus på relevant tilflytterinformasjon. Den eksisterende siden overtas av Regionrådet til formidling av dets oppgaver og prosjekter. Gjøvikregionen er til stede på sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube. Ved å ha en nettredaktør i 20% stilling i 2011 hadde vi mulighet til å øke aktiviteten i sosiale medier enda mer enn før, samt produksjon av eget stoff til nettsiden. Det er blitt sendt ut flere nyhetsbrev til potensielle tilflyttere. I alle aktiviteter profileringsprosjektet har samler vi inn epostadresser. Det er god respons på nyhetsbrevene. Totalt når vi ca. 650 personer per epost. I forbindelse med kulturuka og åpningen av kulturhuset ble Gjøvikregionen profilert på bl.a. arrangementskalender og kinoreklame. Regionen ble også profilert under hele fadderuka på HiG i august. Ferskvann Årets store prosjekt var arrangementet Ferskvann som ble arrangert på Kapp 13. juni. Tilbakemeldingen fra treffet i Oslo november 2010 var at utflytterne ønsket å møte nærings livet i regionen. Potensielle tilflyttere ble invitert til å oppdage nye muligheter i Gjøvik regionen, med spesielt fokus på jobb muligheter. For å delta måtte de skrive en søknad om hvorfor vi skulle velge ut nettopp dem. Næringslivet stilte opp, og totalt ble vi i overkant av 70 personer. Arrangementet var en suksess og det er ønskelig å følge opp med et liknende arrangement i en annen kommune i regionen våren Prosjektleder kjenner til at flere av deltagerne har fl yttet til regionen i etterkant. Rekruttering Prosjektet har i større grad enn tidligere hatt fokus på rekruttering. Prosjekt leder har mottatt mange henvendelser fra utflyttere og andre som er på utkikk et ter jobb i regionen. Flere av de som har tatt kontakt har fått tilbakemeldinger på jobbmuligheter fra næringslivet. Media Også i 2011 har prosjektet fått stor mediaoppmerksomhet, spesielt rundt arrangementet Ferskvann som også ble omtalt i den landsdekkende avisen Nationen. Totalt har det vært skrevet ca. 20 ganger om prosjektet i forskjellige lokale medier. Prosjektleder har også vært på Hedmark og Opplandssendinga til NRK radio ved flere anledninger. Prosjektleder vil berømme lokal media for positive oppslag rundt attraktivitet og tilflytting.

7 15 timer i Oslo I oktober ble årets andre utflyttertreff arrangert, denne gang i samarbeid med Bondepøbb avd. Oslo. Alle mottagere av nyhetsbrev fra Gjøvikregionen, alle medlemmer på Facebookgruppen til Bondepøbben og Gjøvikregionen ble invitert. Totalt endte vi opp med 74 påmeldte utflyttere, og 30 regionale deltagere fra nærings- og samfunnsliv. I løpet av arrangementet ble det utvekslet informasjon og knyttet nettverk mellom utflyttere og regionale representanter, og mellom utflyttere. Alle utflyttere i nettverket følges opp kontinuerlig. Profileringsmateriell I 2011 har vi anskaffet en del interessante profilerings artikler. Kulepenner og minnepinner med logoen til Gjøvikregionen brukes som strøartikkel. Glassvaser fra Gjøvik Glassverk med logo blir benyttet som gave til bedrifter vi er på besøk hos. Dokumentmapper i skinn brukes som gave ved spesielle anledninger. Dette er en bevisst satsning for å bli bedre kjent ute i nærings livet. BKA kurs I 2011 fikk Næringsrådet tilskudd fra VOX (Nasjonalt senter for voksenopplæring) til tre prosjekter. Det var tilskudd til basiskompetanse for arbeidslivet, såkalt BKA-opplæring. Det ene tiltaket var rettet mot ansatte innen bygg og anlegg, det andre var øremerket service og handel og det tredje mot industri. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger på disse kurstilbudene som vil bli videreført i Bedriftsnettverk Dette området er et av Næringsrådets viktigste arbeidsfelt. De bedriftsnettverkene som vi er direkte eller indirekte involvert i har i 2011 vært: TotAl Gruppen Dette nettverket er, som kjent, nå etablert som egen organisasjon med egen daglig leder. Næringsrådet møter imidlertid på alle styremøter og bli kjent møter, og holder en god dialog med TotAl Gruppen i forhold til hva vi kan bistå bedriftene og nettverket med. Eiendomsforvaltning. Her deltar de 10 største eiendomsforvalterne i regionen. Dette nettverket fungerer meget fint, både som møteplass hvor deltagerne kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse, og ikke minst som et nyttig verktøy for Næringsrådet for å kunne gi tilbud til de som henvender seg til oss med spørsmål om ledige lokaler eller tomter. El-In.(Elektronettverk Innlandet) Bedrifter innen elektronikkbransjen. Dette nettverket er initiert fra Høgskolen i Gjøvik. Det arrangeres kurs og holdes nettverksmøter. Næringsrådet deltar med observatørstatus, foreløpig for å kunne tilby våre tjenester der hvor det etterspørres. Plastnett Innlandet Dette ble startet høsten Her har det vært arbeidet med å få på plass en datalab på Høgskolen i Gjøvik med tegne - programmet Catia for 10 studieplasser. Dette har vært et samarbeid med Plastal AS med midler fra Center of Expertice og 5 bedrifter i Industriparken på Raufoss. Møter og konferanser Sillongenkonferansen ble, tradisjonen tro, arran gert på Toten Hotell. Arrange mentet har etablert seg som den viktigste møteplassen for industrien i Innlandet. Som vanlig var det venteliste for å få plass. Den 10. Mjøskonferansen på rad ble arrangert på Gjøvik Gård/Skibladner i juni. Konferansen er blitt innlandets viktigste møteplass for politikere og næringsliv deltagere finner hvert år veien til konferansen som i 2011, som tidligere år, ble arrangert over 2 dager. Etableringen av Mjøskonferansen som et eget aksjeselskap med et valgt styre og en bredere sammensatt programkomite fungerer bra. Aksjonærene er: Oppland Arbeiderblad Gjøvikregionen Næringsråd Totens Sparebank Eidsiva Vekst AS Hamarregionen Utvikling Sparebanken Hedmark DnB 7

8 Mulighetsmessa Mulighetsmessa ble arrangert for 4. år på rad i regi av NAV Gjøvikregionen i tett samarbeid med Nærings rådet og Topro. Messa er for mennesker som ser etter nye muligheter innen arbeidsliv og utdanning i regionen. Etablererveiledning Vi hadde i 2011 ca. 50 etablererveiledninger. I tillegg kommer nærings faglige uttalelser til NAV. Dette er en reduksjon i forhold til tidligere år, noe som skyldes at tre av kommunene i 2010 startet med egen førstelinjetjeneste. I tillegg er det lav arbeidsledighet, noe som påvirker etablererhyppigheten. Bedriftsbesøk I Næringsrådet legger vi stor vekt på å besøke flest mulig bedrifter gjennom året. Disse besøkene gir verdifulle tilbakemeldinger på hva næringslivet vårt mener det er viktig at vi prioriterer å arbeide med. I tillegg til besøk hos hver enkelt bedrift, treffer vi mange på de forskjellige møteplassene vi etablerer. Kontakt med virkemiddelapparatet Vi holder jevnlig og god kontakt med virkemiddelapparatet, både det offentlige gjennom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, eller banker og andre private investormiljøer. Det faktum at Fylkesmannens Landbruksavdeling har plassert en regionstilling i miljøet i Jernbanegata 2 er til stor hjelp. I tillegg er Norges Forskningsråd leietaker i Jernbanegata 2. Kontakt med andre utviklingsaktører Vi har observatørstatus i styret i Kapp Nærings hage og Landsbyen Næringshage. Videre er vi representert i styret i Norsk Forum for Næringsutvikling som har nærings utviklere fra ca. 120 kommuner som medlemmer. Bedriftslunch I 2010 startet vi med felles arrangementer for Turistkontorets og Næringsrådets medlemmer. Disse lunchmøtene befester sin posisjon som en viktig arena for nettverksbygging. I 2011 har vi besøkt disse bedriftene: Strand Hotel Øveraasen AS Mustad Opplevelser Engers Lefsebakeri Sillongen Toten Hotel Hunton Fiber Steffensrud Rekreasjonshjem Toten Bygg & Anlegg Stokke Nedre Formidling av lokaler Gjennom våre nettverk har vi god oversikt over det som finnes av ledige lokaler og tilgjengelige tomter for næringsformål. Vi får jevnlige henvendelser om nettopp dette og det er en styrke å kunne gi raske og gode svar på disse. 8

9 Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Turistkontor Regionen har hatt en negativ utvikling når det gjelder overnattinger totalt sett. I 2011 hadde regionen i overkant av kommersielle overnattinger, som er en nedgang på 12% fra Nedgangen er størst innenfor camping segmentet. Dette kan skyldes den til dels dårlige sommeren, samt at flere av campingplassene hadde store utfordringer i forhold til flommen i Mjøsa. Utvidelsen av Quality Hotell Strand på Gjøvik ga et positivt bidrag på hotellstatistikken. Totalt gir disse overnattingene en omsetning på ca 326 millioner kroner til ulikt næringsliv i regionen. Savnet av en kommersiell aktør i Synnfjellet etter Spåtind Høyfjellshotell er stort. Det kan virke som man snart er i mål i forhold til nye drivere. Dette vil være av stor betydning for regionen og Synnfjellet spesielt. En nyhet er at man ser at flere av de tidligere rehabiliteringssenterne starter med overnattingsvirksomhet. Her i regionen gjelder dette Steffensrud og Paulsrud. Fortsatt sterk satsing på markedsføring av regionen er viktig for å oppnå ønskede resultater. Et enda større fokus på produktutviklingsarbeidet vil også bidra positivt i forhold til å få flere tilreisende til regionen. Samtidig er det viktig å opprettholde arbeidet med å skaffe arrangement til regionen, da dette gir direkte bidrag til mange og ulike bransjer i næringen. Med flere tilreisende til Norge generelt vil det også komme flere til vår region. At Innovasjon Norges profil ligger svært tett opp til de kvaliteter og muligheter vi har i vårt område, skulle også virke positivt på sikt, men vi må ta innover oss at for å være synlig i Innovasjon Norge sine kampanjer og publikasjoner så koster det betydelige midler. Det er viktig å poengtere at dette arbeidet ikke bare skal gjøres for å tilfredsstille turister, men for alle tilreisende og ikke minst for fastboende. Vi har de samme interesser og behov. Det som er spennende, interessant og positivt for oss som bor her til daglig er også det for de som er tilreisende og motsatt. På den måten kan en framtidig positiv utvikling være til glede for alle og for alle bransjer. Trykksaker og annet profileringsmateriell Målet om å utvikle Gjøvik - Land - Toten til et baseområde gjelder først og fremst på det norske markedet. Et viktig virkemiddel er våre ulike trykksaker. Fellesbrosjyren Gjøvik-Land-Toten, mer enn du aner (ferdig januar 2011) er godt innarbeidet og blir vel mottatt blant brukerne. Sommeravisa lager vi i samarbeid med Dialecta Kommunikasjon på Gjøvik. Utgivelsen er et viktig markedsmiddel for medlemmene av Turistkontoret og hadde i 2011 et opplag på Disse ble distribuert til Gjøvik, Land, Toten, Ringsaker, Valdres, Hamar, Lille hammer, Hadeland, og byene Ålesund, Kristiansund og Molde, samt gjennom vår egen Sommerpatrulje. I tillegg ble det i samarbeid med Gjøvik kommune, CC Gjøvik og Byen vår Gjøvik laget en mindre Byguide for Gjøvik sentrum som ble så godt mottatt at dette også vil bli en årlig utgivelse. Skulle andre kommuner ha tilsvarende ønsker stiller vi oss positive til å bidra på samme måte. Internett Løsningen med felles internettplattform som resten av destinasjonene i Oppland og en rekke andre destinasjoner i landet bruker, fungerer godt. Vi får utvekslet erfaringer med kollegaer i andre deler av fylket som gjør at vi stadig utvikler Turistkontoret sine internett sider. I 2011 hadde vi i samarbeid med Gjøvik 2011, Nærings rådet og Gjøvikregionen en felles webredaktør. Trafikken er stadig økende og man bør fortsatt ha stort fokus på nettsidene samt å være synlig i sosiale medier. Facebook gruppen Hva skjer i Gjøvikregionen, som styres av Turistkontoret, har ved utgangen av 2011 over 5000 tilhengere. Halvparten er bosatt utenfor regionen. Gjennom løsningen i Tellus ble medlemmene i Turistkontoret også synlig på visitnorway.com sin mobilapplikasjon. Media Turistkontoret har initiert flere pressebesøk til regionen i Redaksjonell omtale i nasjonale og internasjonale aviser, magasiner og TV er en svært god måte for vår region å bli synlig på. Vi har hatt besøk fra både tyske, nederlandsk og russiske medier. Dette arbeidet er det 9

10 10 viktig at man fortsatt har fokus på framover. I tillegg er Turistkontoret godt synlig i regionalt media som man har et godt samarbeid med. Vårt mål er å skape begeistring i regionens befolkning samt å skape økt stolthet ovenfor regionens kvaliteter. Messer Vi deltok nok en gang på Reiselivsmessa 2011 på Lillestrøm. I år hadde vi et stunt hvor ordfører Hans Seierstad tatoverte seg etter tapt veddemål med Urbane Totninger. Dette ga naturlig nok stor oppmerksomhet og god og bred pressedekning for Urbane Totninger og regionen. Turistkontoret har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av messa noe som er tidkrevende, men som ønskes av næringen. I tillegg har Turistkontoret deltatt på følgende messer i 2011 sammen med ulike medlemsbedrifter: Aktiv Fritid Ålesund Workshop i Hamburg Fiskelykke Turoperatør besøk i Russland Fiskelykke Hengelsportbeurs i Nederland - Fiskelykke Distribusjon og oppsøkende virksomhet Relasjonsmarkedsføring, være synlig ute i markedet og gi produktet et personlig preg, blir mer og mer viktig i dagens konkurranse. Vi må jobbe langsiktig med å få satt Gjøvikregionen på kartet og ikke minst fortelle om hvilke muligheter som finnes her og i nærområdet vårt. Turistkontoret har arrangert flere salgsturer i 2011 sammen med ulike medlemsbedrifter, til turoperatører og næringslivskunder. Turistkontoret gjennomfører en omfattende distribusjon av vårt salgs- og profileringsmateriell. I løpet av februar og mars distribueres materiellet til turistkontor i hele Norge. I tillegg kjører Sommerpatruljen ut Sommeravisa og annet materiell fra Oslo i sør til Dombås i nord,og fra Elverum i øst til Fagernes i vest. Vi er også re presentert ved informasjonssentrene ved grense overgangene til Sverige. Prosjekt Fiskelykke I Gjøvik-regionen er det mange ulike fiskemuligheter. Fra dorging på de store innsjøene som Mjøsa, Einafjorden og Randsfjorden, til fiske i et utall elver og bekker, eller i de mange gode fiskevann, for eksempel i Synnfjellområdet. I tillegg til forskjellige steder å fiske, finnes mange ulike fiskearter. Vi har tilbud både til den mest innbarka kravstore sportsfisker og til de som ønsker å fiske til matauk. Imidlertid er ikke forholdene pr i dag lagt godt nok til rette for sportsfiskere. Det er begrenset med kart over fiskeområdene, det er vanskelig å leie båt, det er uoversiktlig med fiskekort og lignende. Som følge av satsningen på utviklingen av fiske turisme som et prosjekt innen reiselivet i hele regionen, har vi som målsetting å: vurdere muligheten for å utvikle nye produkter som kan gi tilleggsinntekter for den eksisterende reiselivsnæringen samt grunneiere i regionen, samt økt sysselsetting. bedre tilretteleggelse av tilbudet ved gjennomgang av fiskekortpriser, kart, skilt, tilgjengelighet og kultivering etc. få flere private hyttetilbydere til å leie ut sine hytter. Anne Cathrine Enstad ble ansatt som prosjektleder Gjøvik 2011 Turistkontoret har i forbindelse med Gjøvik by sitt jubileum, vært en aktiv pådriver og støttespiller. Turistkontoret har vært representert i ulike arbeidsgrupper både innen markedsføring og gjennomføring av Søskenbarntreffet. Arbeidet med Gjøvik 2011 var tidkrevende med mye møter. I tillegg delte vi kostnader på en webredaktør. En del av arrangementene ga en bra effekt tilbake til reiselivsnæringen. Spesielt vil vi framheve konserten med Bryan Adams på Gjøvik Stadion som et svært vellykket arrangement. Annonsering Turistkontoret er opptatt av å legge trykk på de markedene hvor vi har mye å hente. Det samme gjelder annonsering. I 2011 var Gjøvik og Toten presentert i bl.a. Skandinavisk Reisehåndbok, Reiser og Fritid, i tillegg til annonsering i Innovasjon Norge sine brosjyrer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Øvrige markedsaktiviteter Arrangement, kurs og konferanser er viktig for reiselivsnæringen for å balansere svingningene i det tradisjonelle ferie- og fritidsmarkedet. Arrangement og events er et satsingsområde. Det gir en direkte effekt på overnattings- og

11 spisestedene. Samtidig får vi en mulighet til å vise fram det beste av hva vi har å tilby. TT, Urbane Totninger og Sommerslagere på Gjøvik Gård, konsertserien på Lavotunet på Dokka er viktige arrangement om sommeren for å trekke tilreisende til regionen. En videre satsing på kulturbasert næringsutvikling er svært viktig for vår region. Arrangement som får nasjonal oppmerksomhet er i tillegg viktig for imagen. Turistkontoret er siden starten representert i styringsgruppa for Musikkregionen Gjøvik. Her er det viktig at man får utnyttet de mulighetene som ligger i dette prosjektet for å skape økt aktivitet i regionen. Andre aktiviteter Arrangere bedriftslunch for medlemmer av Turistkontoret og Næringsrådet. Deltakelse i ulike arbeidsgrupper som f.eks; Pilegrimsprosjekt Søskenbarntreff: Her ble vi bedt om å gå inn i prosjektledelsen på slutten av Dette deler vi da sammen med Fjellhallen. Søskenbarntreffet er et av signalarrangementene i Gjøvik sitt 150 års byjubileum. Rådgivning ovenfor medlemsbedrifter. Sekretariat og regnskap Næringsrådet har i 2011 hatt ansvaret for følgende regnskap: Gjøvikregionen Næringsråd med prosjekter. Gjøvikregionen Turistkontor, med prosjekter Gjøvik Marken Gjøvik Håndverks og Industriforening. Opplæringskontoret for håndverk og industrifag, Gjøvik-Toten-Land Stiftelsen Vernebygg for Skibladner Mjøskonferansen AS Næringsrådet har i 2011 hatt ansvaret for følgende sekretariat: Rentepenger etter DA fondet Gjøvik Marken Gjøvik Håndverks og Industriforening Sekretariatsfunksjonene har stor betydning som relasjonsbygger mellom Næringsrådet og det lokale næringsliv. Gjøvikregionen Næringsråd har også i 2011 leid ut lokaler i Jernbanegata 2 til følgende bedrifter/organisasjoner: Gjøvikregionen Turistkontor Fylkesmannens Landbrukskontor Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag, Gjøvik-Toten-Land Skibladnerkontoret Internasjonalt Servicekontor. Norges Forskningsråd Avsluttende kommentarer, aktivitetsrapporten Gjøvikregionen Næringsråd og Gjøvikregionen Turistkontor kan også i 2011 se tilbake på et meget aktivt år. Dette gjelder alle sider av virksomheten, i skjæringspunktet mellom regionens næringsliv og kommunene. Gjøvik-regionen befestet i 2011 sin posisjon som en av landets mest attraktive regioner i følge rapporten fra Telemarksforskning. I tillegg plasserte vi oss på 9. plass i den nye undersøkelsen Nyskapingsbarometeret. Denne undersøkelsen baserer seg i hovedsak på to parametere, nyetableringer og nyskaping i det eksisterende næringslivet. Når det gjelder det siste parameteret er vi faktisk landets 5. beste region. Det er viktig at regionen samlet utnytter dette til å gjøre seg enda mer attraktiv som region å bosette seg i, eller etablere/ utvikle bedrifter i. Utgangspunktet er svært godt. Gjøvik, Tore Jan Killi Daglig leder. 11

12 Postadr.: Postboks 230, 2802 Gjøvik Besøksadr.: Jernbanegt. 2, 2821 Gjøvik Tlf./faks: / e-post: web: Grafisk design: Vektor-K, Gjøvik. 12

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai 2006. Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33

Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33 Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33 Årsmelding 2013 1 Formål: 1) Bidra til økt verdiskaping gjennom næringsutvikling 2) Samlokalisering

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer