Styret for Næringsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for Næringsrådet"

Transkript

1 Årsberetning

2 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og kontakt med regionens politiske ledelse. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å komme med forslag til en mulig fusjon med Regionrådet. Hensikten var å få en mer slagkraftig organisasjon med bred støtte også i den regionale politikken. Arbeidsgruppen kom frem med følgende forslag til organisering som ble vedtatt i ekstraordinært styremøte den På samme møte ble Tore Jan Killi ansatt som Regionsjef og leder av både Regionrådet og Gjøvikregionen Næringsråd, med virkning fra Samtidig med omorganiseringen fikk Næringsrådet og Turistkontoret ny logo og navn. Nå heter det Gjøvikregionen Næringsråd og Gjøvikregionen Turistkontor. Siste halvår 2011 ble det ansatt en ny medarbeider i Gjøvikregionens Næringsråd og en prosjektmedarbeider ved Gjøvikregionen Turistkontor. Styret har i 2011 hatt 8 styremøter, behandlet 59 saker og hatt følgende sammensetning: Regionrådet for Gjøvikregionen Regionens Hus Styret for Næringsrådet Koordineringsutvalget: Leder av Regionrådet, Styreleder i Næringsrådet. Regionsjef: Tore Jan Killi Næringssjef Stein Thomassen Sekretær Margrethe Hvattum Lund Regnskapsansvarlig Anne Kari Syverud Næringsrådgiver Rune Aasheim Næringsrådgiver Gunn Mari Rusten Næringsrådgiver Tina Leqvamb Steensen Turistkontoret: Turistsjef Arne-Jørgen Skurdal Markedskoordinator Heidi Gran Prosjektleder Anne Cathrine Enstad Lærling Runar Bekkelund. Det dynamiske miljøet i Jernbanegata 2 er i stadig utvikling. Det er kommet nye prosjekstillinger i Regionrådets regi. Det betyr at det Per Olav Olsen, styreleder Hanne Linderud Kai Henning Glæserud Ola Holmstad Ivar Lien Ingunn Søvik Stein Knutsen Reidar Eriksen Trond Lesjø Hans Seierstad Jarle Snekkestad Choice hotellene Dokka Fasteners AS Nordea bank Fagskolen Innlandet Vekstra Regnskap BA Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Gjøvik kommune Østre Toten kommune Nordre Land kommune Etter kommunevalget fikk vi noen endringer i den politiske ledelse i to av kommunene. Dette førte til at fra ble Stein Knutsen erstattet av Leif Waarum i Vestre Toten kommune og Reidar Eriksen av Terje Odden i Søndre Land kommune. nå er 22 personer i miljøet som, i større eller mindre grad, har glede av samlokaliseringen. 2 Gjøvikregionen Næringsråd 6 ansatte Gjøvik Handelskammer Gjøvikregionen Turistkontor 4 Skibladnerkontoret 1 Internasjonalt Servicekontor 3 Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag GLT 2 Regionrådet for Gjøvikregionen 1 Prosjektleder for Regionens prosjekt Samhandlingsreform 1 Prosjektleder for Musikkregionen Gjøvik 1 Prosjektleder for Regionens prosjekt Aktiv Ungdom 1 Fylkesmannens Landbruksavdeling, regionstilling 1 Norges Forskningsråd 1

3 Styrets beretning Årsmeldingen er en tilbakemelding til medlemmer og samarbeidspartnere om Gjøvikregionen Turistkontor og Gjøvikregionen Næringsråd sitt arbeid i Gjøvikregionen Næringsråd er en medlemsorganisasjon som eies, i felleskap, av næringslivet og de fem kommunene i regionen. Næringsrådets overordnede mål er å legge til rette for utvikling, økt verdiskaping, sysselsetting og en positiv befolkningsvekst. Høsten 2011 foretok styret sin årlige gjennomgang av Strategisk Handlingsplan gjeldende for Visjon og Hovedmål ligger fast: Visjon Næringsrådet skal være en samarbeidspartner næringslivet og kommunene benytter i spørsmål om utvikling og omstilling. Hovedmål Næringsrådet skal bruke sine ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet. Med denne bakgrunnen samlet styret seg om disse prioriterte områdene for Næringsrådet: Nettverksbygging Fortsatt arbeide med bedriftsnettverk. Bygge nye, bransjeoverskridende nettverk. Organisere samarbeid mellom nettverk. Være brobygger mellom offentlig og privat virksomhet. Omstilling/Kompetanse Motivere for kompetanseutvikling. Rigge arenaer for kompetanseutvikling. Gjennomføre kompetanseutviklingsprosjekter. Samarbeid med NAV og VOX. Infrastruktur Høyhastighetstog. Rapporten om høyhastighetstog utarbeidet av Norsk Bane ble lagt frem på et halvdagsseminar arrangert av Næringsrådet. Rapporten viser at en trase for høyhastighetsbane på vestsiden av Mjøsa er både kortere og billigere enn traseen på østsiden. Rapporten fra Norsk Bane inneholder mye spennende og interessante opplysninger som vi må benytte aktivt i vårt arbeid for bedre togforbindelse mellom Gjøvik og Oslo. Med høyhastighetstog kan reisetiden Gjøvik-Oslo reduseres til 39 min! Profilering Profilere regionens næringsliv. Profilere utdanningsmuligheter. Profilere regionens fortrinn som boog oppvekstregion. Medlemskontakt Medlemmene er Næringsrådets beste forankring. Medlemskontakten må styrkes. Det må arbeides mye mer med medlemsverving. Dette har både noe med forankring og med økonomi å gjøre. Viktig at Næringsrådet blir synlig i det offentlige rom. Annet Jobbe mer med «den nye industrien», for eksempel IKT-baserte bedrifter. Se på muligheten av å etablere et nettverk der. Samarbeide med Kallerud-miljøet for å trekke nye virksomheter til regionen. Være oppmerksom på knoppskyting fra eksisterende næringsliv og bistå slike nye bedrifter i oppstarten. 3

4 Gjøvikregionen Turistkontor Turistkontoret er organisert og administreres som en egen enhet av Gjøvikregionen Næringsråd. Turistkontoret er en medlemsorganisasjon med 120 medlemsbedrifter og har eget budsjett og regnskap. Blant medlemmene velges det hvert år et Reiselivsfaglig Råd (RFR). Dette har funksjon som et faglig rådgivende organ for administrasjonen og styret. Næringsrådet har en representant i Reiselivsfaglig Råd. Reiselivsfaglig Råd har i 2011 bestått av: Mette Lunde, Sveastranda Camping Hanne Linderud, Choice hotellene. Steffen Csirmaz, Gjøvik Glassverk May Liss Roen, Dokka Camping Harald Sveum, Elvedalen Gokart Beate Tønnessen, Skibladner Ola Reinsby, Viken II Tore Stenseng, Søndre Land kommune Elisabeth Lund, Vestre Toten kommune Judith Sørbo, Sillongen Toten Hotell Fordelingen mellom offentlig og privat finansiering av driften i 2011 var: 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % kommunale overføringer kon8ngent egeninntjening 37 % kommunale overføringer, 12 % kontingent og 51 % egeninntjening. Serie1 4 RFR skal jobbe med langsiktige plandokument og års planer i markedsarbeidet for Turistkontoret. Rådet skal arbeide for å utvikle bedre sam arbeid mellom ulike aktører innenfor reiselivet og mellom Turistkontoret og dets medlemmer. Rådet skal godkjenne medlemskontingent. RFR skal være høringsorgan i Næringsrådets saker som er relevant for reiselivet. Regnskap/økonomi Næringsrådet hadde i 2011 en omsetning på kr ,- inklusiv prosjekter og et negativt resultat på kr Det blir en stadig større utfordring å finansiere driften av Nærings rådet. Næringsrådets viktigste råvare er de ansatte. De siste årene har vi hatt en større økning i personalkostnadene enn økningen av grunnfinansieringen. Tre av kommunene i regionen har valgt å bekle førstelinjetjenesten med egne ressurser. De har derfor redusert sine overføringer. De to andre kommunene har lagt inn en årlig kompensasjon for lønns økningen. Totalt medfører dette at Næringsrådet må øke egeninntjeningen for å kunne opprettholde driften. Gjøvikregionen Turistkontor hadde i 2011 en omsetning på kr ,- inklusiv prosjekter. Resultatet ble et underskudd på kr Grunnfinansieringen av Turistkontoret har siden oppstarten i 1990 vært sunn og god, og målsettingen er å fortsatt kunne ha en økonomi som gir grunnlag for å opprettholde markedsførings- og produkt utviklingstiltakene på dagens nivå. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets underskudd på kr ,- i Næringsrådet og underskuddet, kr ,- i Turistkontoret, føres mot den frie egenkapitalen Arbeidsmiljø Pr er det seks ansatte i Gjøvikregionen Næringsråd. Gjøvikregionen Turistkontor har to ansatte i full stilling, samt en lærling og en prosjektmedarbeider. I tillegg er det en sommer vikar i høysesongen. Styret består av to kvinner og ni menn. Sykefraværet var i 2011 på 5%. Alle ansatte har tilbud om å få kostnader i forbindelse med fysisk

5 aktivitet subsidiert. Næringsrådet og Turistkontoret forurenser verken det indre eller ytre miljø. Fremtidsutsikter Næringsrådet kan i 2011 se tilbake på sitt niende hele driftsår. Miljøet i Jernbanegata 2 er i stadig utvikling og samler ved utgangen av 2011 i alt 22 personer som alle arbeider med områder som er innenfor, eller tangerer, nærings- og samfunnsutvikling. Dette skaper klare synergieffekter for alle. Det ble i 2010 undertegnet avtaler som regulerer samarbeidet mellom Næringsrådet og de kommunene som ønsker å ta hånd om førstelinjetjenesten selv og de som bruker Næringsrådet som sitt full service organ. Næringsrådet skal fortsette å fungere som et Råd hvor terskelen for å gå inn og be om hjelp skal være lav, enten det er etablerere, bedrifter eller kommuner som ønsker assistanse. På den måten konkurrerer vi ikke med konsulent bransjen, og kan favne vidt til det beste for en positiv utvikling i regionen. Gjøvik, 20. mars 2012 Styret for Næringsrådet i Gjøvik-regionen Per Olav Olsen Styreleder Hanne Linderud Kai Henning Glæserud Leif Waarum Terje Odden Ola Holmstad 5

6 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd 6 Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende for hvilke prioriteringer vi gjør i arbeidet med næringsutvikling. I tillegg får vi, både gjennom bedriftsbesøk og i nettverksarbeid, tilbakemeldinger fra bedriftene mht hvilke arbeidsoppgaver vi skal prioritere. I de strategiske linjene trukket opp av styret er det også en rekke daglige arbeidsoppgaver uten at de har noen spesiell forankring i et bestemt strategisk satsingsområde. Dette er slik som; etablererveiledning, ulike former for rådgivning, formidling av næringstomter/lokaler etc. Nedenfor går vi gjennom de viktigste oppgavene Gjøvikregionen Næringsråd har arbeidet med i Profilering Forankring Det er blitt arbeidet for å få flere næringslivsog samfunnsaktører til å involvere seg og bidra til profileringsarbeidet. Det er gjort en jobb for å innarbeide den regionale profilen i kommunale dokumenter og annonser. Maler for dette er utarbeidet. Det er holdt møter med sentrale nærings- og samfunnsaktører som NCE Raufoss og HiG, og disse er positive til å bidra til profilering av regionen. Markedsføring Det er blitt utarbeidet en ny nettside for profilering av Gjøvikregionen som lanseres våren Hovedmålsettingen er at nettsiden skal selge Gjøvikregionen, slik at utflyttere og andre skal ønske å flytte hit. Den nye siden har i større grad fokus på relevant tilflytterinformasjon. Den eksisterende siden overtas av Regionrådet til formidling av dets oppgaver og prosjekter. Gjøvikregionen er til stede på sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube. Ved å ha en nettredaktør i 20% stilling i 2011 hadde vi mulighet til å øke aktiviteten i sosiale medier enda mer enn før, samt produksjon av eget stoff til nettsiden. Det er blitt sendt ut flere nyhetsbrev til potensielle tilflyttere. I alle aktiviteter profileringsprosjektet har samler vi inn epostadresser. Det er god respons på nyhetsbrevene. Totalt når vi ca. 650 personer per epost. I forbindelse med kulturuka og åpningen av kulturhuset ble Gjøvikregionen profilert på bl.a. arrangementskalender og kinoreklame. Regionen ble også profilert under hele fadderuka på HiG i august. Ferskvann Årets store prosjekt var arrangementet Ferskvann som ble arrangert på Kapp 13. juni. Tilbakemeldingen fra treffet i Oslo november 2010 var at utflytterne ønsket å møte nærings livet i regionen. Potensielle tilflyttere ble invitert til å oppdage nye muligheter i Gjøvik regionen, med spesielt fokus på jobb muligheter. For å delta måtte de skrive en søknad om hvorfor vi skulle velge ut nettopp dem. Næringslivet stilte opp, og totalt ble vi i overkant av 70 personer. Arrangementet var en suksess og det er ønskelig å følge opp med et liknende arrangement i en annen kommune i regionen våren Prosjektleder kjenner til at flere av deltagerne har fl yttet til regionen i etterkant. Rekruttering Prosjektet har i større grad enn tidligere hatt fokus på rekruttering. Prosjekt leder har mottatt mange henvendelser fra utflyttere og andre som er på utkikk et ter jobb i regionen. Flere av de som har tatt kontakt har fått tilbakemeldinger på jobbmuligheter fra næringslivet. Media Også i 2011 har prosjektet fått stor mediaoppmerksomhet, spesielt rundt arrangementet Ferskvann som også ble omtalt i den landsdekkende avisen Nationen. Totalt har det vært skrevet ca. 20 ganger om prosjektet i forskjellige lokale medier. Prosjektleder har også vært på Hedmark og Opplandssendinga til NRK radio ved flere anledninger. Prosjektleder vil berømme lokal media for positive oppslag rundt attraktivitet og tilflytting.

7 15 timer i Oslo I oktober ble årets andre utflyttertreff arrangert, denne gang i samarbeid med Bondepøbb avd. Oslo. Alle mottagere av nyhetsbrev fra Gjøvikregionen, alle medlemmer på Facebookgruppen til Bondepøbben og Gjøvikregionen ble invitert. Totalt endte vi opp med 74 påmeldte utflyttere, og 30 regionale deltagere fra nærings- og samfunnsliv. I løpet av arrangementet ble det utvekslet informasjon og knyttet nettverk mellom utflyttere og regionale representanter, og mellom utflyttere. Alle utflyttere i nettverket følges opp kontinuerlig. Profileringsmateriell I 2011 har vi anskaffet en del interessante profilerings artikler. Kulepenner og minnepinner med logoen til Gjøvikregionen brukes som strøartikkel. Glassvaser fra Gjøvik Glassverk med logo blir benyttet som gave til bedrifter vi er på besøk hos. Dokumentmapper i skinn brukes som gave ved spesielle anledninger. Dette er en bevisst satsning for å bli bedre kjent ute i nærings livet. BKA kurs I 2011 fikk Næringsrådet tilskudd fra VOX (Nasjonalt senter for voksenopplæring) til tre prosjekter. Det var tilskudd til basiskompetanse for arbeidslivet, såkalt BKA-opplæring. Det ene tiltaket var rettet mot ansatte innen bygg og anlegg, det andre var øremerket service og handel og det tredje mot industri. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger på disse kurstilbudene som vil bli videreført i Bedriftsnettverk Dette området er et av Næringsrådets viktigste arbeidsfelt. De bedriftsnettverkene som vi er direkte eller indirekte involvert i har i 2011 vært: TotAl Gruppen Dette nettverket er, som kjent, nå etablert som egen organisasjon med egen daglig leder. Næringsrådet møter imidlertid på alle styremøter og bli kjent møter, og holder en god dialog med TotAl Gruppen i forhold til hva vi kan bistå bedriftene og nettverket med. Eiendomsforvaltning. Her deltar de 10 største eiendomsforvalterne i regionen. Dette nettverket fungerer meget fint, både som møteplass hvor deltagerne kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse, og ikke minst som et nyttig verktøy for Næringsrådet for å kunne gi tilbud til de som henvender seg til oss med spørsmål om ledige lokaler eller tomter. El-In.(Elektronettverk Innlandet) Bedrifter innen elektronikkbransjen. Dette nettverket er initiert fra Høgskolen i Gjøvik. Det arrangeres kurs og holdes nettverksmøter. Næringsrådet deltar med observatørstatus, foreløpig for å kunne tilby våre tjenester der hvor det etterspørres. Plastnett Innlandet Dette ble startet høsten Her har det vært arbeidet med å få på plass en datalab på Høgskolen i Gjøvik med tegne - programmet Catia for 10 studieplasser. Dette har vært et samarbeid med Plastal AS med midler fra Center of Expertice og 5 bedrifter i Industriparken på Raufoss. Møter og konferanser Sillongenkonferansen ble, tradisjonen tro, arran gert på Toten Hotell. Arrange mentet har etablert seg som den viktigste møteplassen for industrien i Innlandet. Som vanlig var det venteliste for å få plass. Den 10. Mjøskonferansen på rad ble arrangert på Gjøvik Gård/Skibladner i juni. Konferansen er blitt innlandets viktigste møteplass for politikere og næringsliv deltagere finner hvert år veien til konferansen som i 2011, som tidligere år, ble arrangert over 2 dager. Etableringen av Mjøskonferansen som et eget aksjeselskap med et valgt styre og en bredere sammensatt programkomite fungerer bra. Aksjonærene er: Oppland Arbeiderblad Gjøvikregionen Næringsråd Totens Sparebank Eidsiva Vekst AS Hamarregionen Utvikling Sparebanken Hedmark DnB 7

8 Mulighetsmessa Mulighetsmessa ble arrangert for 4. år på rad i regi av NAV Gjøvikregionen i tett samarbeid med Nærings rådet og Topro. Messa er for mennesker som ser etter nye muligheter innen arbeidsliv og utdanning i regionen. Etablererveiledning Vi hadde i 2011 ca. 50 etablererveiledninger. I tillegg kommer nærings faglige uttalelser til NAV. Dette er en reduksjon i forhold til tidligere år, noe som skyldes at tre av kommunene i 2010 startet med egen førstelinjetjeneste. I tillegg er det lav arbeidsledighet, noe som påvirker etablererhyppigheten. Bedriftsbesøk I Næringsrådet legger vi stor vekt på å besøke flest mulig bedrifter gjennom året. Disse besøkene gir verdifulle tilbakemeldinger på hva næringslivet vårt mener det er viktig at vi prioriterer å arbeide med. I tillegg til besøk hos hver enkelt bedrift, treffer vi mange på de forskjellige møteplassene vi etablerer. Kontakt med virkemiddelapparatet Vi holder jevnlig og god kontakt med virkemiddelapparatet, både det offentlige gjennom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, eller banker og andre private investormiljøer. Det faktum at Fylkesmannens Landbruksavdeling har plassert en regionstilling i miljøet i Jernbanegata 2 er til stor hjelp. I tillegg er Norges Forskningsråd leietaker i Jernbanegata 2. Kontakt med andre utviklingsaktører Vi har observatørstatus i styret i Kapp Nærings hage og Landsbyen Næringshage. Videre er vi representert i styret i Norsk Forum for Næringsutvikling som har nærings utviklere fra ca. 120 kommuner som medlemmer. Bedriftslunch I 2010 startet vi med felles arrangementer for Turistkontorets og Næringsrådets medlemmer. Disse lunchmøtene befester sin posisjon som en viktig arena for nettverksbygging. I 2011 har vi besøkt disse bedriftene: Strand Hotel Øveraasen AS Mustad Opplevelser Engers Lefsebakeri Sillongen Toten Hotel Hunton Fiber Steffensrud Rekreasjonshjem Toten Bygg & Anlegg Stokke Nedre Formidling av lokaler Gjennom våre nettverk har vi god oversikt over det som finnes av ledige lokaler og tilgjengelige tomter for næringsformål. Vi får jevnlige henvendelser om nettopp dette og det er en styrke å kunne gi raske og gode svar på disse. 8

9 Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Turistkontor Regionen har hatt en negativ utvikling når det gjelder overnattinger totalt sett. I 2011 hadde regionen i overkant av kommersielle overnattinger, som er en nedgang på 12% fra Nedgangen er størst innenfor camping segmentet. Dette kan skyldes den til dels dårlige sommeren, samt at flere av campingplassene hadde store utfordringer i forhold til flommen i Mjøsa. Utvidelsen av Quality Hotell Strand på Gjøvik ga et positivt bidrag på hotellstatistikken. Totalt gir disse overnattingene en omsetning på ca 326 millioner kroner til ulikt næringsliv i regionen. Savnet av en kommersiell aktør i Synnfjellet etter Spåtind Høyfjellshotell er stort. Det kan virke som man snart er i mål i forhold til nye drivere. Dette vil være av stor betydning for regionen og Synnfjellet spesielt. En nyhet er at man ser at flere av de tidligere rehabiliteringssenterne starter med overnattingsvirksomhet. Her i regionen gjelder dette Steffensrud og Paulsrud. Fortsatt sterk satsing på markedsføring av regionen er viktig for å oppnå ønskede resultater. Et enda større fokus på produktutviklingsarbeidet vil også bidra positivt i forhold til å få flere tilreisende til regionen. Samtidig er det viktig å opprettholde arbeidet med å skaffe arrangement til regionen, da dette gir direkte bidrag til mange og ulike bransjer i næringen. Med flere tilreisende til Norge generelt vil det også komme flere til vår region. At Innovasjon Norges profil ligger svært tett opp til de kvaliteter og muligheter vi har i vårt område, skulle også virke positivt på sikt, men vi må ta innover oss at for å være synlig i Innovasjon Norge sine kampanjer og publikasjoner så koster det betydelige midler. Det er viktig å poengtere at dette arbeidet ikke bare skal gjøres for å tilfredsstille turister, men for alle tilreisende og ikke minst for fastboende. Vi har de samme interesser og behov. Det som er spennende, interessant og positivt for oss som bor her til daglig er også det for de som er tilreisende og motsatt. På den måten kan en framtidig positiv utvikling være til glede for alle og for alle bransjer. Trykksaker og annet profileringsmateriell Målet om å utvikle Gjøvik - Land - Toten til et baseområde gjelder først og fremst på det norske markedet. Et viktig virkemiddel er våre ulike trykksaker. Fellesbrosjyren Gjøvik-Land-Toten, mer enn du aner (ferdig januar 2011) er godt innarbeidet og blir vel mottatt blant brukerne. Sommeravisa lager vi i samarbeid med Dialecta Kommunikasjon på Gjøvik. Utgivelsen er et viktig markedsmiddel for medlemmene av Turistkontoret og hadde i 2011 et opplag på Disse ble distribuert til Gjøvik, Land, Toten, Ringsaker, Valdres, Hamar, Lille hammer, Hadeland, og byene Ålesund, Kristiansund og Molde, samt gjennom vår egen Sommerpatrulje. I tillegg ble det i samarbeid med Gjøvik kommune, CC Gjøvik og Byen vår Gjøvik laget en mindre Byguide for Gjøvik sentrum som ble så godt mottatt at dette også vil bli en årlig utgivelse. Skulle andre kommuner ha tilsvarende ønsker stiller vi oss positive til å bidra på samme måte. Internett Løsningen med felles internettplattform som resten av destinasjonene i Oppland og en rekke andre destinasjoner i landet bruker, fungerer godt. Vi får utvekslet erfaringer med kollegaer i andre deler av fylket som gjør at vi stadig utvikler Turistkontoret sine internett sider. I 2011 hadde vi i samarbeid med Gjøvik 2011, Nærings rådet og Gjøvikregionen en felles webredaktør. Trafikken er stadig økende og man bør fortsatt ha stort fokus på nettsidene samt å være synlig i sosiale medier. Facebook gruppen Hva skjer i Gjøvikregionen, som styres av Turistkontoret, har ved utgangen av 2011 over 5000 tilhengere. Halvparten er bosatt utenfor regionen. Gjennom løsningen i Tellus ble medlemmene i Turistkontoret også synlig på visitnorway.com sin mobilapplikasjon. Media Turistkontoret har initiert flere pressebesøk til regionen i Redaksjonell omtale i nasjonale og internasjonale aviser, magasiner og TV er en svært god måte for vår region å bli synlig på. Vi har hatt besøk fra både tyske, nederlandsk og russiske medier. Dette arbeidet er det 9

10 10 viktig at man fortsatt har fokus på framover. I tillegg er Turistkontoret godt synlig i regionalt media som man har et godt samarbeid med. Vårt mål er å skape begeistring i regionens befolkning samt å skape økt stolthet ovenfor regionens kvaliteter. Messer Vi deltok nok en gang på Reiselivsmessa 2011 på Lillestrøm. I år hadde vi et stunt hvor ordfører Hans Seierstad tatoverte seg etter tapt veddemål med Urbane Totninger. Dette ga naturlig nok stor oppmerksomhet og god og bred pressedekning for Urbane Totninger og regionen. Turistkontoret har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av messa noe som er tidkrevende, men som ønskes av næringen. I tillegg har Turistkontoret deltatt på følgende messer i 2011 sammen med ulike medlemsbedrifter: Aktiv Fritid Ålesund Workshop i Hamburg Fiskelykke Turoperatør besøk i Russland Fiskelykke Hengelsportbeurs i Nederland - Fiskelykke Distribusjon og oppsøkende virksomhet Relasjonsmarkedsføring, være synlig ute i markedet og gi produktet et personlig preg, blir mer og mer viktig i dagens konkurranse. Vi må jobbe langsiktig med å få satt Gjøvikregionen på kartet og ikke minst fortelle om hvilke muligheter som finnes her og i nærområdet vårt. Turistkontoret har arrangert flere salgsturer i 2011 sammen med ulike medlemsbedrifter, til turoperatører og næringslivskunder. Turistkontoret gjennomfører en omfattende distribusjon av vårt salgs- og profileringsmateriell. I løpet av februar og mars distribueres materiellet til turistkontor i hele Norge. I tillegg kjører Sommerpatruljen ut Sommeravisa og annet materiell fra Oslo i sør til Dombås i nord,og fra Elverum i øst til Fagernes i vest. Vi er også re presentert ved informasjonssentrene ved grense overgangene til Sverige. Prosjekt Fiskelykke I Gjøvik-regionen er det mange ulike fiskemuligheter. Fra dorging på de store innsjøene som Mjøsa, Einafjorden og Randsfjorden, til fiske i et utall elver og bekker, eller i de mange gode fiskevann, for eksempel i Synnfjellområdet. I tillegg til forskjellige steder å fiske, finnes mange ulike fiskearter. Vi har tilbud både til den mest innbarka kravstore sportsfisker og til de som ønsker å fiske til matauk. Imidlertid er ikke forholdene pr i dag lagt godt nok til rette for sportsfiskere. Det er begrenset med kart over fiskeområdene, det er vanskelig å leie båt, det er uoversiktlig med fiskekort og lignende. Som følge av satsningen på utviklingen av fiske turisme som et prosjekt innen reiselivet i hele regionen, har vi som målsetting å: vurdere muligheten for å utvikle nye produkter som kan gi tilleggsinntekter for den eksisterende reiselivsnæringen samt grunneiere i regionen, samt økt sysselsetting. bedre tilretteleggelse av tilbudet ved gjennomgang av fiskekortpriser, kart, skilt, tilgjengelighet og kultivering etc. få flere private hyttetilbydere til å leie ut sine hytter. Anne Cathrine Enstad ble ansatt som prosjektleder Gjøvik 2011 Turistkontoret har i forbindelse med Gjøvik by sitt jubileum, vært en aktiv pådriver og støttespiller. Turistkontoret har vært representert i ulike arbeidsgrupper både innen markedsføring og gjennomføring av Søskenbarntreffet. Arbeidet med Gjøvik 2011 var tidkrevende med mye møter. I tillegg delte vi kostnader på en webredaktør. En del av arrangementene ga en bra effekt tilbake til reiselivsnæringen. Spesielt vil vi framheve konserten med Bryan Adams på Gjøvik Stadion som et svært vellykket arrangement. Annonsering Turistkontoret er opptatt av å legge trykk på de markedene hvor vi har mye å hente. Det samme gjelder annonsering. I 2011 var Gjøvik og Toten presentert i bl.a. Skandinavisk Reisehåndbok, Reiser og Fritid, i tillegg til annonsering i Innovasjon Norge sine brosjyrer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Øvrige markedsaktiviteter Arrangement, kurs og konferanser er viktig for reiselivsnæringen for å balansere svingningene i det tradisjonelle ferie- og fritidsmarkedet. Arrangement og events er et satsingsområde. Det gir en direkte effekt på overnattings- og

11 spisestedene. Samtidig får vi en mulighet til å vise fram det beste av hva vi har å tilby. TT, Urbane Totninger og Sommerslagere på Gjøvik Gård, konsertserien på Lavotunet på Dokka er viktige arrangement om sommeren for å trekke tilreisende til regionen. En videre satsing på kulturbasert næringsutvikling er svært viktig for vår region. Arrangement som får nasjonal oppmerksomhet er i tillegg viktig for imagen. Turistkontoret er siden starten representert i styringsgruppa for Musikkregionen Gjøvik. Her er det viktig at man får utnyttet de mulighetene som ligger i dette prosjektet for å skape økt aktivitet i regionen. Andre aktiviteter Arrangere bedriftslunch for medlemmer av Turistkontoret og Næringsrådet. Deltakelse i ulike arbeidsgrupper som f.eks; Pilegrimsprosjekt Søskenbarntreff: Her ble vi bedt om å gå inn i prosjektledelsen på slutten av Dette deler vi da sammen med Fjellhallen. Søskenbarntreffet er et av signalarrangementene i Gjøvik sitt 150 års byjubileum. Rådgivning ovenfor medlemsbedrifter. Sekretariat og regnskap Næringsrådet har i 2011 hatt ansvaret for følgende regnskap: Gjøvikregionen Næringsråd med prosjekter. Gjøvikregionen Turistkontor, med prosjekter Gjøvik Marken Gjøvik Håndverks og Industriforening. Opplæringskontoret for håndverk og industrifag, Gjøvik-Toten-Land Stiftelsen Vernebygg for Skibladner Mjøskonferansen AS Næringsrådet har i 2011 hatt ansvaret for følgende sekretariat: Rentepenger etter DA fondet Gjøvik Marken Gjøvik Håndverks og Industriforening Sekretariatsfunksjonene har stor betydning som relasjonsbygger mellom Næringsrådet og det lokale næringsliv. Gjøvikregionen Næringsråd har også i 2011 leid ut lokaler i Jernbanegata 2 til følgende bedrifter/organisasjoner: Gjøvikregionen Turistkontor Fylkesmannens Landbrukskontor Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag, Gjøvik-Toten-Land Skibladnerkontoret Internasjonalt Servicekontor. Norges Forskningsråd Avsluttende kommentarer, aktivitetsrapporten Gjøvikregionen Næringsråd og Gjøvikregionen Turistkontor kan også i 2011 se tilbake på et meget aktivt år. Dette gjelder alle sider av virksomheten, i skjæringspunktet mellom regionens næringsliv og kommunene. Gjøvik-regionen befestet i 2011 sin posisjon som en av landets mest attraktive regioner i følge rapporten fra Telemarksforskning. I tillegg plasserte vi oss på 9. plass i den nye undersøkelsen Nyskapingsbarometeret. Denne undersøkelsen baserer seg i hovedsak på to parametere, nyetableringer og nyskaping i det eksisterende næringslivet. Når det gjelder det siste parameteret er vi faktisk landets 5. beste region. Det er viktig at regionen samlet utnytter dette til å gjøre seg enda mer attraktiv som region å bosette seg i, eller etablere/ utvikle bedrifter i. Utgangspunktet er svært godt. Gjøvik, Tore Jan Killi Daglig leder. 11

12 Postadr.: Postboks 230, 2802 Gjøvik Besøksadr.: Jernbanegt. 2, 2821 Gjøvik Tlf./faks: / e-post: web: Grafisk design: Vektor-K, Gjøvik. 12

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2012 1 Organisasjon Gjøvikregionen Næringsråd har i 2012 vært organi sert som følger: Regionrådet for Gjøvikregionen Koordineringsutvalget: Leder av Regionrådet, Styreleder i Næringsrådet.

Detaljer

Aktivitetsrapport 2012

Aktivitetsrapport 2012 Aktivitetsrapport 2012 1 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende

Detaljer

MEDLEMS INFO. Nye medlemmer Side 4. Nytt markedsråd. Reiselivsmessen Oslo, Reiseklar. Side 3. Årgang 15 nummer 1. Gjøvik, februar 2014

MEDLEMS INFO. Nye medlemmer Side 4. Nytt markedsråd. Reiselivsmessen Oslo, Reiseklar. Side 3. Årgang 15 nummer 1. Gjøvik, februar 2014 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 1 Gjøvik, februar 2014 Nytt markedsråd Reiselivsmessen Oslo, Reiseklar Nye medlemmer Side 2 Bergen. Side 4 G J Ø V I K R E G I O N E N Side 3 H A D E L A N D R I N G E R I

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 1 Gjøvik, februar 2013 Reiselivsmesse på Telenor Arena Side 2 Ny fiskeprosjektleder! Side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv Som kjent

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

NTW tildelt Hamar Side 3

NTW tildelt Hamar Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 2 April 2014 Strategiprosess Side 2 NTW tildelt Hamar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Bedriftslunsj på Lygnasæter Hotell 5. februar 5. februar var det klart for vår aller første

Detaljer

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Program Mjøsa og Mjøsstrendene 2014-11-28- Jørgen Erik Galtestad - Lysark 4 2014-10-20 - Jørgen Erik Galtestad

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6 MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 6 Gjøvik, desember 2012 Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2 Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4 Foto : Esten Borgos G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Saknr. 12/3527-3 Ark.nr. 434 Saksbehandler: Turid Lie MJØSKONFERANSEN 2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

MEDLEMS INFO. Følg oss på Instagram

MEDLEMS INFO. Følg oss på Instagram MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 3 Juni 2015 Vertskapskurs gjennomført Side 2 Infodag 16. juni Side 3 Status fiskelykkeprosjekt Side 5 Følg oss på Instagram Våre nye nettsider har en kobling mot Instagram.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

MEDLEMS INFO. Stort Pilegrimsbesøk fra Spania i juli

MEDLEMS INFO. Stort Pilegrimsbesøk fra Spania i juli MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 4 Gjøvik, august 2012 Oppsummering av sommeren side 2 Nye medlemmer side 3 og 4 Fiskelykkeprosjektet side 5 Stort Pilegrimsbesøk fra Spania i juli Den 19. og 20. juli vandret

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Saknr. 16/11780-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at destinasjonsselskapene

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE 1.1. Styret Styrets sammensetning i beretningsperioden: Bjarte Wigdel Trysil leder 2015-2016 Rune Haugen Øyer nestleder 2015-2017

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2015 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2014 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme)

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) HØRINGSUTTALELSE TOLGA KRAFTVERK FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) TIL: NVE Prosjekt Fishspot har arbeidet med tilrettelegging og utvikling av sportsfiske i Østerdalen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015

Forprosjekt Digital Arena, Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Saknr. 15/1637-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet «Digital Arena»

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer