Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13

2 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. DnS driver sin virksomhet ut fra egne lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo. 18 fylkesskogselskaper med omlag medlemmer er tilsluttet Det norske Skogselskap. Den omfattende jobben som de siste årene er gjort i forhold til å synliggjøre skogens mange muligheter blant landets beslutningstakere, har nå kastet av seg. Stortingets forbedring av regjeringens Klimamelding er en stor seier for Skogselskapet. Berettigelsen av et aktivt skogbruk synes nå endelig avklart. Nasjonalbudsjettet hadde, som historiens aller første, regnet inn skogens CO 2 -binding i det nasjonale klimaregnskapet. Dette har vært en fanesak for Skogselskapet gjennom flere tiår. Vi ser nå svært positive utviklingstrekk. Oppmerksomheten rundt Skogselskapet oppfattes å være økende og posisjonen er styrket gjennom skog og klimaengasjementet. Det ble fremlagt for Stortinget omfattende uttalelser til henholdsvis ny Landbruksmelding ( ), ny Klimamelding ( ) og til Statsbudsjettet for Landsmøtets vedtak fra 2010 om å modernisere og effektivisere organisasjonen har også dette året opptatt mye av styrets tid. Dette har skjedd på to plan. For det første modernisering av selskapets drift. Dernest et arbeid mot et nytt strategidokument, vedtatt på landsmøtet Landsmøtets behandling medførte at det ble igangsatt et eget arbeid knyttet til utredning av ny organisasjonsmodell for Skogselskapet. Parallelt med dette har det vært en gjennomgang av hele virksomheten med gjennomføring av nødvendige tiltak og det er gjort vedtak for å legge til rette for å skape et mer samlet Skogselskap. Det norske Skogselskap har blant annet lagt til rette for felles medlemshåndtering og et eget system for dette. Videre er nye nettsider for hele Skogselskapsfamilien utviklet og tatt i bruk. I tillegg er Styreleder Johan C. Løken undertegner avtalen med Green Belt Movement. det lagt ned ressurser i løsninger for samling av arbeidsgiveransvaret mellom fylkesskogselskapene og DnS. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om Det norske Skogselskaps drift pr Regnskapet for 2012 viser et negativt driftsresultat på kr ,- og tilsvarende et negativt årsresultat på kr ,- etter finansposter. De største avvikene fra regnskap 2011 finner man på posten for andre inntekter. Hovedtyngden av endringene skyldes at prosjektregnskapet for Skog og Tre-konferansen inngår i dette. På kostnadssiden er de største avvikene på posten knyttet til direkte driftsutgifter, dette tilsvarende i sammenheng med Skog og Tre. Kostnader knyttet til nedbemanningsprosessen, ekstraordinære pensjonsforpliktelser og betydelige overføringer til fylkesskogselskapene i tilknytning til Treomtre-prosjektet var medvirkende til det svake årsresultatet. Det negative resultatet er i stor grad påvirket av engangshendelser. Når det gjelder finansieringen av organisasjons- og strategiprosessen så legger styret til grunn at fylkesskogselskapene, som tidligere forutsatt heretter tar et større medansvar for finansieringen. 14

3 Styret velger imidlertid ikke å belaste legatene med overføringer til DnS i Resultatet er satt opp under forutsetning om at det er grunnlag for fortsatt drift. Det er i løpet av året gjort en grundig gjennomgang av selskapets økonomi og styrings-systemer. Det norske Skogselskaps økonomi er fortsatt en åpenbar utfordring. Likevel er det nå mange tegn som viser at selskapet er på rett vei. Det er gjort store grep i organisasjonen for å redusere kostnadene og dette innbefattet en nedbemanning av to stillinger i løpet av 2012, i tillegg er en stilling ikke erstattet etter naturlig avgang. Det er videre arbeidet målrettet med å skape tillit rundt Skogselskapet gjennom konkrete aktiviteter og det har vært viktig å skaffe oppmerksomhet rundt Skogselskapets kjernesaker. Summen av dette gir oss velbegrunnet forventning om en mer økonomisk bærekraftig virksomhet i årene fremover. og Snorre Joakim Synnestvedt (ansattes representant). Styret har hatt 5 styremøter samt 2 sirkulære møter og har behandlet 53 saker. Styret er dessuten legatstyre for de legater der forvaltningen er tillagt Det norske Skogselskap. Det er behandlet 23 legatsaker. Styret består av to kvinner og fem menn, mens det i kontrollkomiteen er ett kvinnelig medlem av i alt tre. Samarbeidet i styret er godt, kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen har vært åpen og konstruktiv. Administrasjonen har en jevn fordeling av mannlige og kvinnelige medarbeidere. Alderssammensetningen i administrasjonen er gunstig. Organisasjonen har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Sykefraværet er totalt på 98,0 dagsverk (en langtidssykemelding). Dette utgjør 4,0 prosent av arbeidstiden. Både det fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljøet anses å være godt. Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og matdepartementet som har bidratt med driftsstøtte og på ulike måter har brukt vår fagkompetanse for å løse konkrete oppgaver, og slik bidratt til å trygge Skogselskapets totale virksomhet. Takk også til øvrige samarbeidspartnere, og da spesielt til Sparebankstiftelsen, for god støtte og konstruktivt samarbeid gjennom året. Til slutt vil styret takke administrasjonen for det konstruktive samarbeidet og innsatsen i Både de organisatoriske og de strategiske grepene som er gjort de siste årene har krevd betydelige ressurser, men de har allerede begynt å gi nye resultater. De kostnads- og innsatskrevende arrangementene Skogselskapet gjennomførte både i forbindelse med Ski-VM og FNs internasjonale skogår, er nå synlige på en rekke områder. Gjennom aktivitet ble oppmerksomheten rundt Skogselskapet skjerpet og nye kontakter knyttet. Kontakter som igjen har gitt nye spennende prosjekter og oppgaver som er godt forankret i kjernevirksomheten. Videre har styrets medlemmer også i dette beretningsåret jobbet med å profilere Skogselskapet gjennom en rekke foredrag og innspill i skogdebatten. Slik knyttes kontakter til nye miljøer med verdifulle samarbeidspartnere. Dette gir fornyet styrke, både organisatorisk og økonomisk. Styret består av Johan C. Løken (styreleder), Hans Olav Lahus (nestleder), Harald Nymoen, Helge Strætkvern, Aud Irene Vatland, Mette Kinderås (valgt i juni 2012, etter Kirsti Haagensli som ikke ønsket gjenvalg) Oslo, 23. mai 2013 Mette Kinderås 15

4 Grüne Woche : Skogselskapet stod ansvarlig for den norske delen av matvaresirkuset Grüne Woche i januar. Landbruksminister Lars Peder Brekk hjalp Ola Dæhlen å skjære opp kjøttet. Markadagen: Ordfører Fabian Stang åpnet årets markadag, der fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland også var med. Her sammen med vår Trygve Enger. Virksomheten i har vært preget av høy aktivitet både internt med egen organisasjon, og utad med store profileringsog omdømmefremmende aktiviteter. Arbeidet for en mer samlet og slagkraftig organisasjon har vært nødvendig på to plan. Samtidig som organisasjonen skal rustes opp i tråd med Landsmøtets vedtak fra 2010, har Skogselskapet stått i spissen for flere store arrangementer. Videre har det vært viktig å fortsette arbeidet med å fronte vårt budskap ut til opinionen og ikke minst pressen og beslutningstakerne. Det norske Skogselskap har i lengre tid jobbet med virksomhetens prinsipper og organisering for å utvikle en mer effektiv og slagkraftig organisasjon. Organisasjonsendringen er et resultat av år med underskudd, pågående strategiprosess i Skogselskapet og styrets krav om økonomisk balanse. Det er åpenbart nødvendig å rasjonalisere driften, kutte kostnader og øke inntjeningen ytterligere i tiden fremover. Det har vært viktig å finne verktøy som sikrer god oversikt over forholdet mellom inntekter og utgifter på den ene siden og organisasjonens formål på den andre. Som konsekvens av dette fremstår virksomheten nå i større grad prosjektorientert enn hva som har vært praksis tidligere. Det er derfor gjort en betydelig jobb i å strukturere arbeidsoppgavene i prosjekter med formål, forventet tids- og ressursbruk og forventet inntjening. I tillegg til økt kontroll og oversikt, gir prosjektstyring en større grad av fleksibilitet i organisasjonen. Kompetansen som hver enkelt sitter på kan benyttes uavhengig av et fastsatt avdelingsmønster. For 2012 har vi sett det som hensiktsmessig å beholde administrasjon og tidsskrift som egne virksomhetsområder. Videre er internasjonal virksomhet et nytt satsingsområde for DnS. Informasjon er ikke lenger definert som eget virksomhetsområde fordi de fleste av arbeidsoppgavene er implementert i prosjektene eller under administrasjonsområdet. Dette gjøres for å synliggjøre og for å kunne sette en pris på arbeidet som gjøres på informasjons- og kommunikasjonssiden. Den delen av informasjonsvirksomheten som er eksterne oppdrag, defineres som prosjekter, alt annet av virksomheten defineres som støttefunksjoner og kjøpes inn til andre prosjekter. De samme prinsippene gjelder for administrasjon. Eksterne oppdrag defineres som prosjekter, alt annet er støttefunksjoner. På sikt er målet å prosjektstyre enda mer av virksomheten. Både når det gjelder internasjonalt arbeid og tidsskrift kan det meste av virksomheten organiseres som prosjekter der hele organisasjonen leverer inn til hvert enkelt av dem. Gjennom å øke Skogselskapets betydning og synlighet er målet å bedre kunne synliggjøre skogens mangesidige betydning for folk flest. Skolekonkurransen Tre om tre, deltakelse i Grüne Woche, offensiv deltakelse i 16

5 Markadagen: Skogselskapet serverte to elg til på årets Markadag, der skogbruket for en gangs skyld var representert. Skogselskapet samlet sektoren for å fronte skogens betydning i dette forumet. Tre om Tre: Konkurransen som gikk til alle sjetteklassinger i landet ble avsluttet med kåring av vinnere i juni. Juryen bestod av Marit Venn, Kåre Magnus Bergh, Ivar Ekanger og Trygve Enger. den offentlige debatten, skoleskogdager, utviklingen av turapplikasjonen NaTurApp, Markadagen 2012, Verdens kuleste dag på Akershus festning, Hurdagene 2012 og Skog og Tre-konferansen er alle gode eksempler på aktiviteter som bygger synlighet. Prosessen med Flå-prosjektet med et eget Skog- og klimasenter, planteskoletjenesten, utgivelsen av Norsk Skogbruk, Nøkkelen, vår internasjonale innsats, arbeidet med samarbeid på tvers av skogsektoren samt utvidet samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjoner er eksempler på satsinger som vil øke Skogselskapets betydning fremover. Samtidig er det både viktig og nødvendig å utvikle organisasjonen videre. Det vil være påkrevd å utarbeide og søke støtte til nye prosjekter som gir både inntjening og synlighet. Gjennomgangen av eksisterende virksomhet for å utvikle denne er videreført. Nye websider for hele Skogselskapsfamilien er utviklet og tatt i bruk, forholdet til medlemmene, inklusive medlemsbladet Skog&Miljø og medlemsregistreringen er utredet og nye løsninger presenteres for organisasjonen. Det norske Skogselskaps rolle som arbeidsgiver for stadig flere av de fylkesansatte har krevd både tid og ressurser, det samme for strategiprosessen i Skogselskapet. Samtidig er dette oppfattet som helt uunnværlige grep for å kunne tilpasse organisasjonen til nye rammevilkår og sikre fremtidig drift. Utvalgte prosjekter og aktiviteter i 2012 DnS har i løpet av året jobbet med mange viktige prosjekter, noen i sluttfasen, andre på planleggingsstadiet. Flere av aktivitetene er gjennomfør i et nært samarbeid med representanter for fylkesskogselskapene. Skogselskapet ble forespurt av Landbruks- og matdepartementet om å stå ansvarlig for helgrilling av tre elger under verdens største matmesse Grüne Woche i Berlin i januar. Dette som en del av en større satsing på skog og trebruk som elementer i jobben med å fremme norske matvarer og Norge som turistmål under messen i den tyske hovedstaden og som markering av at dette var Norges 25.-deltagelse i Grüne Woche. I omgivelser hvor en norsk skog var gjenskapt grillet Skogselskapet tre hele elg og serverte lunsj til 150 inviterte gjester og deretter festmiddag til hele 350 personer. Vårt tette samarbeid med Sparebankstiftelsen etter Ski-VM 2011, har gitt konkrete resultater. Både skolekonkurransen Treomtre og tur-applikasjonen GodTur og Marka (lanseres i 2013) er prosjekter som er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen. Prosjektene har gitt Skogselskapet nye og verdifulle samarbeidspartnere. Begge prosjektene har som mål å få flere ut i skogen samtidig som det er viktig å gi brukerne kunnskap om sammenhenger i naturen og skogens betydning for alt levende liv. 17

6 Skog og Tre: Skogselskapet og Skogeierforbundet avholdt Skog og tre på Gardermoen. Arrangementet samlet 400 deltakere fra næringen og et bredt utvalg av foredragsholdere, blant annet Ola Borten Moe. Skog og Tre: Petter Scherven var konferansier. Med sin velkjente entusiasme var han høyt og lavt på scenen og dels introduserte nye foredragsholdere, dels viste hva han kunne og ikke kunne om skogbruk og skogbrukets begreper. Treomtre var en tekst- og fotokonkurranse for alle landets 6.-klassinger. Vi utviklet et opplegg der skolene selv kunne gjennomføre skoleskogdager, eller vi kunne tilby at våre informasjonskonsulenter gjennomførte en slik dag. Målet var å få barna interessert i skog og sammenhengene i naturen. Nærmere 200 skoler og over bidrag var med i opplegget, videre arrangerte Skogselskapet over 160 skoleskogdager for over elever. Elevene skulle gjennom tre bilder og tre korte tekster fortelle hva skogen betyr for dem. Flotte premier og godt tilrettelagt opplegg til skolene resulterte i høy deltakelse og et stort engasjement. Det er mange som har vist interesse for svarene, blant annet innen forskningsmiljøet. For 14. gang arrangerte DnS i september Norges største skoleskogdager for 5. klasser i Oslo-skolene. Dette opplegget samler rundt skolebarn og 200 lærere over to dager, og gir informasjon om skogens mangesidige betydning og muligheter. Arrangementet skjer i samarbeid med flere aktører og Landbruks- og matdepartementet har i alle år vært en viktig samarbeidspartner. Årets skoleskogdager på Sognsvann ble for øvrig svært godt dekket i media i form av at TV2 og God Morgen Norge hadde direktesending fra arrangementet. I tillegg til videreutvikling og nye prosjekter for barn og unge, gjennomføres mye tradisjonelt informasjonsarbeidet til skolene. Både sentralt og lokalt er Skogselskapets medarbeidere opptatt av å profilere Lære med skogen -konseptet. Dette er utviklet av Skogbrukets Kursinstitutt, men den direkte kontakten og oppfølgingen til skoleverket skjer gjennom våre medarbeidere i fylkesskogselskapene. For DnS sentralt består jobben i å tilrettelegge for at medarbeiderne i fylkene skal fungere best mulig. Skogbrukets mønstring ved lærerstevner ble videreført også i Dette er et samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt, Norsk Skogmuseum og Skogselskapet, som står som koordinator for mye av arbeidet. De samme partene samarbeider også om arrangementet Skog og vann på Norsk Skogmuseum. Dette er et positivt tilbud til skolene ved slutten av skoleåret som samler rundt barn fra 75 skoler. DnS gjennomførte et stort prosjekt i 2012 for å kartlegge kunnskapsnivå og holdninger om skog blant barn og unge i Norge. I tillegg ble det kartlagt hvilke arenaer hvor kunnskap og holdninger om tresektoren utøves og skapes. Dette resulterte i at DnS skrev en samlet plan for kunnskapsløft om skog- og tresektoren i Norge. På bakgrunn av denne planen ble det iverksatt et nytt prosjekt med blant annet utvikling og implementering av utstillinger på alle vitensentre i Norge. Forståelse av fotosyntesen er det bærende element for disse utstillingene og dette prosjektet strekker seg ut i En egen utstilling kalt «Fremtidens energi og klima Energi tivoli» ble åpnet på Teknisk museum i Oslo i desember. Skogselskapet har hatt prosjektledelsen på 18

7 Hurdagene: 2012 var det igjen duket for Hurdagene, der Skogselskapet er selvskreven blant arrangørene. I år serverte Skogselskapet blant annet 400 deltakere på entreprenørgalla i skogen. Helstekt hjort og reinsdyr stod på menyen. Rekruttering: Skogselskapet deltok på karrieredagen på UMB, under «Velg Skog-standen». Prosjektet «Med skog som jobb» sprang ut av samarbeidet på karrieredagene. Her er Trygve Enger i gang med rekrutteringsarbeidet. vegne av skogsektoren og det er utviklet et eget flipperspill som illustrerer fotosyntesen og treets kretsløp på en meget pedagogisk og illustrativ måte. Planen er at tilsvarende flipperspill med undervisningsopplegg etter hvert skal utplasseres på alle landets vitensentre. Innenfor skog og klima har DnS jobbet med flere prosjekter. For 2012 kan det særlig trekkes frem vårt samarbeid med Olav Thon-gruppen og planene knyttet til et nasjonalt senter i Flå, i tilknytning til Bjørneparken, og det arbeidet vi gjør for å samle skogsektoren i en felles satsing for å få skogen tyngre inn i landets vitensentre. Dette er forsøkt samordnet i et felles prosjekt. Det er store likheter i forhold til presentasjon av temaet og vi ser store muligheter for synergier. Det er mange mulige veier å gå, med mange aktuelle samarbeidspartnere og vinklinger, og fortsatt er ikke den endelige retningen og nivået for satsingen landet. Prosjektet «Med skog som jobb» er et utstillingsog profileringskonsept under utvikling. Målsetningen med prosjektet er å få skogsektoren frem som en attraktiv sektor gjennom profesjonell og samlet opptreden. Målgruppen er i første rekke unge og studenter og med formål om å rekruttere til sektoren. Sekundært skal konseptet benyttes til øvrige presentasjonsformål. Prosjektet består primært av å utvikle tekniske og visuelle presentasjonsformer samt å samle og tilrettelegge digitalt informasjonsmateriell fra aktørene i sektoren. Dette prosjektet er et samarbeid mellom flere sentrale aktører i tresektoren under prosjektledelse av Skogselskapet. Prosjektet ble påbegynt høsten 2012 i tilknytning til skogsektorens tilstedeværelse på Karrieredagen på Ås i oktober. Den landsdekkende tur-applikasjonen GodTur som ble lansert under nettstedet godtur.no er et samarbeid mellom Skogselskapet, Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund. Arbeidet har gitt Skogselskapet nye samarbeidspartnere og ny kunnskap. Tur-applikasjonen Marka utvikles videre i 2013, i tett samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd, en komplett applikasjon for områdene innenfor markagrensen. Dette skal bli den mest omfattende tur-applikasjonen på markedet med alle som sokner til Oslo-marka som målgruppe. Innhold vil være turforslag, konkurranser og kunnskap om området. Turer og opplevelser skal også kunne deles og planlegges på en egen web-portal og på Facebook. For første gang var skogen (skogeiere) og skogbruket representert på den tradisjonsrike Markadagen ved Frognerseteren friluftssenter i Oslo. Skogselskapet samlet sektoren for å fronte skogens betydning. Sammen med DnT Oslo og Omegn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Skiforeningen, Statens Naturoppsyn, Oslomarkas fiskeadministrasjon, Oslo og Omland Friluftsråd og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, sto Det norske Skogselskap som arrangør. Målet med Markadagen er å vise de mange mulighetene marka representerer. Organisasjoner og offentlige myndigheter 19

8 Energitivoli: I desember åpnet energiutstillingen på Teknisk Museum, Energitivoli. Skogselskapet har samarbeidet om utarbeidelsen av en skog og klima-pinballmaskin i denne sammenhengen. Julemarked: En nylansering var årets julemarked i Wergelandsveien. Målet var å synes med produkter og budskap fra skogen, -midt i byen. tilbyr markarelaterte aktiviteter innen natur, idrett og friluftsliv for hele familien denne dagen. Skogselskapet helgrillet to elger, delte ut smaksprøver og granplanter og hadde egen stor lavvo med aktiviteter og natursti. Konferansen Skog og Tre ble i juni arrangert for tredje gang i nyere tid og har Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap som hovedarrangører. Skog og Tre 2012 ble en stor suksess med 450 deltakere og det var som vanlig lagt opp til en innledende fellessesjon knyttet til skogens mange muligheter, denne ble senere fulgt opp av fire parallellsesjoner med ulike fagtema. Konferansen inneholder over 50 ulike fagforedrag og har blitt den viktigste møteplassen i skogbruket og et sted for faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Det norske Skogselskap arrangerte sitt Landsmøte 2012 i tilknytning til Skog og Tre på Gardermoen. Landsmøtet ga enstemmig tilslutning til nytt strategidokument og det ble videre vedtatt at ny organisasjonsmodell for Skogselskapet skal utredes. I anledning av Sparebankstiftelsens 10-årsjubileum ble det gjennomført et større arrangement på Akershus festning kalt Verdens kuleste dag, i slutten av august. Et tilsvarende arrangement har aldri funnet sted og det kom ca besøkende noe som gjorde tilstelningen til Norges største festival i Det var ca. 20 organisasjoner og bidragsytere som sørget for en bredde av aktiviteter for hele familien denne dagen. Det ble arrangert konserter og ulike former for underholdning. Med grilling av hel elg og utdeling av smaksprøver som hovedattraksjon ble det stor aktivitet på Skogselskapets område. Skogselskapet stilte med 11 motiverte skogambassadører som med godt humør og pågangsmot sørget for å synliggjøre deler av skogens mangesidige betydning for publikum. I tillegg til grillingen ble det arrangert spikking og natursti, og det ble delt ut over kopper kaffe og kakao samt drøye granplanter med budskap om CO 2 fangst og skogens betydning for livskvalitet. Hurdagene ble arrangert i september for åttende gang og dette har vært en viktig møteplass for skogsmaskinbransjen i over 20 år. Sammen med Mathiesen Eidsvold Værk og Skog og Landskap kunne DnS si seg fornøyde med et vellykket arrangement for over besøkende i skogen. DnS stod ansvarlig for matserveringen under arrangementet og det gikk med over elg- og hamburgere, noen hundre pølser og et par meter vafler (målt i høyden ). I tillegg helgrillet Skogselskapet tre hele hjort og en rein som ble servert med tilhørende tilbehør til Entreprenørgallaen på kvelden med hele 440 deltakere. Norsk Skogbruk var også godt representert og sikret seg mange nye abonnenter. Rådsmøtet i DnS ble i november avholdt på Gardermoen. Møtet hadde den nystartede organisasjonspro- 20

9 Team Skogselskapet: Team Skogselskapet ble stiftet i juni 2012 med basis i skog og helsesatsingen som Skogselskapet har lagt til grunn for deler av virksomheten. Målsetningen er: å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Tidsskrifter: Den etterhvert kvinnetunge redaksjonen i tidsskriftavdelingen i Skogselskapet produserer Norsk Skogbruk, Bioenergi, Hjorteviltet og Skog & Miljø. Her representert ved Astri Kløvstad,Line Venn og Judith Pløen. Cecilie Grandt og Johs Bjørndal er også en del av redaksjonen. sessen for Skogselskapet som en naturlig hovedsak. Fylkesskogselskapenes ulike forutsetninger har gitt forskjellige innganger til prosessen, men konstruktive diskusjoner på møtet resulterte i en god felles forståelse for prosessens hensikt og målsetninger. I desember arrangerte Skogselskapet eget Julemarked i hagen i Wergelandsveien. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med representanter fra flere fylkesskogselskap. Dette var et nytt konsept som ble testet ut med godt resultat. Målet var å synliggjøre ulike produkter og budskap fra skogen. Rammen var Skogselskapets store lavvo, benker og bord med reinsdyrskinn, bålpanner, fakler og en egen juletreskog. Det var salg av juletrær fra de minste i potter til store edelgraner, julenek og juleved og diverse produkter egnet som julegaver. TV2 var til stede med God morgen Norge og laget direktesending om juletrær i tillegg til at TV-kokk Wenche brukte bålpannen flittig og lagde ulike fristende retter fra skogen. DnS har i 2012 også brukt ressurser på oppgradering av vår serie med naturstiplakater. Dette er Norges største og mest velutviklede plakatserie for naturstier og informasjon om skog og skogbruk i vid forstand. DnS ser at bruk av disse naturstiplakatene er en effektiv og motiverende måte å spre kunnskap på. I 2013 skal det både oppgraderes eksisterende utplasserte plakatserier og utplasseres nye i hele landet. I Skogselskapets nye strategi er det globale perspektivet sentralt og vi jobber med å finne tilbake til en sentral posisjon i dette arbeidet. Arbeidet er tidkrevende og kostbart, men mulighetene er store og målet er at Skogselskapet igjen skal bli en viktig aktør i arbeidet med skogreising i den tredje verden. Konkret har vi nå etablert et formelt samarbeid med The Green Belt Movement i Kenya, og det pågående skogreisningsprosjektet i Etiopia videreutvikles, samtidig som det arbeides med søknader om nye prosjekter. Det legges ned store ressurser i å knytte til seg nødvendig kompetanse og bygge gode kontakter. Utgivelse av tidsskrifter er en betydelig del av virksomheten i DnS. Hovedproduktet er Norsk Skogbruk som kommer med 11 nummer i året og dette er nå landets eneste frittstående og uavhengige skogtidsskrift. Skogselskapet ser det som svært viktig å opprettholde en publikasjon tuftet på uavhengighet. Ved siden av produksjon av Norsk Skogbruk står DnS også bak utgivelsen av Bioenergi (5 nummer i året), medlemsbladet for Norsk Bioenergi forening, Kretsløpet, Stiftelsen Elgens utgivelse Hjorteviltet, samt Nøkkelen for skogbruket. I tillegg kommer selvfølgelig utgivelsen av Skogselskapets medlemsblad Skog & Miljø med 4 utgivelser i året. Gjennom etableringen av stiftelsen Det norske Skogfrøverk, er Det norske Skogselskap engasjert i å nå fram med informasjon om frøforsyning og plan- 21

10 Grûne Woche: Elgsteking. teforedling. Vi ser det også som avgjørende å bidra til at kvaliteten på skogplantene opprettholdes. Gjennom Planteskoletjenesten yter DnS service overfor landets skogplanteskoler. Tjenesten er todelt med en faglig og en administrativ del. Det er inngått en avtale mellom Planteskoletjenesten i DnS og Norsk institutt for skog og landskap om utvidet faglig veiledning til skogplanteskolene. Den administrative delen av planteskoletjenesten ivaretas av DnS. Her ligger tilrettelegging av alle typer kurs og arrangementer for bransjen, nødvendig kontakt til relevante forskningsmiljøer i inn- og utland og kontakt til myndigheter og forvaltningsapparat. I tillegg blir felles innkjøpsordninger administrert og om nødvendig blir det foreslått og gjennomført testing av nye preparater. Skogplanteskolene holdes også løpende orientert om aktuelle saker. Team Skogselskapet ble stiftet i juni 2012 med basis i skog og helsesatsingen som Skogselskapet har lagt til grunn for deler av virksomheten. Målsetningen er: å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Ambisjonen er: Skog og helse for alle. Målgruppe: for alle gode venner av Skogselskapet (tilbys til alle medlemmer). Aktiviteter: Ski, sykkel og løping primært i skog og skognære strøk. Hvor: landsdekkende med målsetning om å opprette aktive lokallag. Teamet har etter kort tid fått over 100 medlemmer og har deltatt i flere både større og mindre konkurranser i tillegg til ulike aktiviteter som er gjennomført i regi av teamet. Ansatte i Det norske Skogselskap 2012 Administrasjonen: Trygve Enger (administrerende direktør) Reidun Mork (økonomi- og personalansvarlig) Gyöngyvér von Kesselbauer (kontormedarbeider, t.o.m ) Informasjonsavdelingen: Gunnar Østmoe (kommunikasjonssjef, t.o.m ) Tore Molteberg (seniorrådgiver) Trond Lohre (markeds- og utviklingssjef) Tidsskriftavdelingen: Johs. Bjørndal (redaktør Kretsløpet, 60% f.o.m ) Per Fossheim (journalist, t.o.m ) Line Venn (redaktør Norsk Skogbruk, f.o.m ) Astri Kløvstad (redaktør Bioenergi, Skog&Miljø og journalist Norsk Skogbruk) Eli Tangen Eggum (journalist, permisjon 2012) Judith Pløen (grafisk design, lærling f.o.m ) Cecilie Cappelen Grandt (grafisk design, timebasert f.o.m Eldbjørg Merkesdal (abonnement og medlemsregister, timebasert - frem til ) 22

11 Resultatregnskap 2012 Balanse Forts neste side. 23

12 Forts Balanse fra forrige side 24

13 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Offentlige tilskudd til drift føres etter bruttometoden. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelses kost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.ordinære avskrivninger er beregnet liniært over driftsmidlenes levetid for driftsmidler, for bygninger benyttes det saldoavskrivning. Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn-først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. 2. Bidrag Landbruks-og matdepartementet, statsbidrag Landbruks-og matdepartementet, rentemidler Landbruks-og matdepartementet, tilskudd til konferanser/arrangement /planteskoletjenesten Bidrag fra legatene Sparebankstiftelsen- tilskudd til arrangement Bidrag fra fylkene til arrangement Øvrige bidrag fra fylkene Sparebankstiftelsen Bidrag fra Sparebankstiftelsen videresendt til prosjektdeltakere Skogbrukets Verdiskapingsfond Skogbrand-tilskudd til arrangement Andre bidrag Sum Salgsinntekter Annonser, annonsemateriell Info- og profileringsmateriell Konsulenttjenester/ utleie ansatt Plantekonsulenttjenesten Fellesinnkjøp/salg v/plantekonsulenttjenesten Salg av materiell i forb. med VM på ski Andre salgsinntekter Sum Andre inntekter Arrangementsinntekter Kursinntekter Administrasjon legatene Sum Direkte driftskostnader Trykking, utsendelse Annonseprovisjon Arrangement, kurs Fellesinnkjøp av torv/perlite til planteskolene Konsulenttjenester Innkjøp av salgsvarer Påløpt for videresending prosjektmidler Andre direkte kostnader Sum

14 6. Lønn og sosiale kostnader Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger/honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Gruppeliv/yrkesskade Andre personalkostnader inkl. kurs/fagl. utvikl Sum Avskrivninger Påkostninger Varige driftsmidler Bygg Eiendom Driftsløsøre Anskaffelseskost Nyanskaffelser Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Antall årsverk: Virksomheten kommer inn under loven om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som pr omfatter 11 ansatte og 1 uførepensjonist. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige premien anses som årets pensjonskostnad. I tillegg foreligger det en usikret pensjonsordning som er finansiert over driften. Utbetalt fra denne pensjonsordningen i 2012: Daglig Godtgjørelser Styret leder Godtgjørelse Premie kollektiv pensjonsforsikring Annen godtgjørelse Sum Bokført verdi Økonomisk levetid Avskrivningsplan år 2 til 5% Inntil 5 år Lineær Saldo Lineær Tomt med anskaffelseskost kr avskrives ikke, står presentert samm Egenkapital i 8. Aksjer og andeler Antall Eierandel Kostpris Bokført verdi sels Aksjer i Skogbrukets Konferansesenter AS ,40 % Diverse andre Bokført verdi Kontanter og bankinnskudd Av totale bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler innsatt på ege I tillegg er kr ,- garantistillelse ovenfor Tollkassereren. Revisjon Lovpålagt revisjon Sum bokførte revisjonskostnader inkl. forholdsmessig fradrag mva

15 løsøre Sum Sum Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Lån fra legater og fond Innfrielse Wrangells legat Senest v/salg Width. Endresens legat Ingen avtale Tandbergs legat Ingen avtale Sum Bokført verdi av eiendommene som er stillet som sikkerhet for denne gjeld utgjør: til 5 år rt sammen med eiendom Wergelandsveien 23 B; Oslo Birkebeinerveien 11, Hamar Sum Lånene fra legater og fond renteberegnes med 3,5-4% rente som utgjør kr erdi selskapet Årets resultat nsatt på egen skattetrekkskonto. 12. Prosjektforpliktelser Det er mottatt tilskudd til følgende prosjekter som ikke er fullført pr Det avsatte beløpet dekker den gjenstående forpliktelsen knyttet til prosjektene Rovviltbrosjyre Helsedepartemtet- Idéhefte Oppdatering infomateriell Markedsføring Norsk Skogbruk Særtrykk LMD Hurdagene Norsk Skogbruk-gave i forb. med 50-årsjubileum Planteskolenes konsulenttjeneste Anderssen-Ryst legat - Skogplanting på Island Naturinformasjonssenter Sum

16 13.Legatenes eiendeler Aksjer og andeler Avkastning/utbytte 2012 Kostpris Virkelig verdi Bokført verdi DnB NOR 2008/ Storebrand Livsforsikring Delphi Kombinasjon AB Kort Obligasjon Aker Solution ASA Kværner ASA fisjonert ut fra Aker Solutions ASA i Orkla ASA DnBNOR ASA Yara International ASA Sum Legatenes eiendeler er bokført i DnS da disse er registrert i DnS sitt navn hos finansforetakene. Se tilsvarende balanseføring av gjeld til legatene. Eiendelene skal sikres med pant i DnS. Gjelden er sikret v/pantedokument pålydende kr datert Årets skattekostnad fremkommer slik: Leieinntekter Andre driftskostnader Avskrivninger Rentekostnader Skattemessig resultat % skatt på årets skattemessige resultat For mye(-) For lite (+) avsatt skatt i fjor Skattemessig formuesverdi Formuesskatt på eiendom Årets skattekostnader Betalbar skatt i balansen: Mellomværende med fond og legater Skyldig i forbindelse med kortsiktig likviditetslån. 16. Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpt premie pensjonsforsikring «Naturapp» bidrag for videresendelse «Vitensentrene» bidrag for videresendelse Plantekonsulenttjenesten- timer påløpt Hurdagene- timer påløpt Annonseprovisjon påløpt Andre påløpte kostnader Sum

17 Oversikt Legatene 2012 Legatregnskapet

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmelding 2011. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET

Årsmelding 2011. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Skog & Miljø 1-2012 3 S tyrets beretning for 2011 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsmelding 2009. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET

Årsmelding 2009. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Årsmelding 2009 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Skog & Miljø 2-2010 3 S tyrets beretning for 2009 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer