Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13

2 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. DnS driver sin virksomhet ut fra egne lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo. 18 fylkesskogselskaper med omlag medlemmer er tilsluttet Det norske Skogselskap. Den omfattende jobben som de siste årene er gjort i forhold til å synliggjøre skogens mange muligheter blant landets beslutningstakere, har nå kastet av seg. Stortingets forbedring av regjeringens Klimamelding er en stor seier for Skogselskapet. Berettigelsen av et aktivt skogbruk synes nå endelig avklart. Nasjonalbudsjettet hadde, som historiens aller første, regnet inn skogens CO 2 -binding i det nasjonale klimaregnskapet. Dette har vært en fanesak for Skogselskapet gjennom flere tiår. Vi ser nå svært positive utviklingstrekk. Oppmerksomheten rundt Skogselskapet oppfattes å være økende og posisjonen er styrket gjennom skog og klimaengasjementet. Det ble fremlagt for Stortinget omfattende uttalelser til henholdsvis ny Landbruksmelding ( ), ny Klimamelding ( ) og til Statsbudsjettet for Landsmøtets vedtak fra 2010 om å modernisere og effektivisere organisasjonen har også dette året opptatt mye av styrets tid. Dette har skjedd på to plan. For det første modernisering av selskapets drift. Dernest et arbeid mot et nytt strategidokument, vedtatt på landsmøtet Landsmøtets behandling medførte at det ble igangsatt et eget arbeid knyttet til utredning av ny organisasjonsmodell for Skogselskapet. Parallelt med dette har det vært en gjennomgang av hele virksomheten med gjennomføring av nødvendige tiltak og det er gjort vedtak for å legge til rette for å skape et mer samlet Skogselskap. Det norske Skogselskap har blant annet lagt til rette for felles medlemshåndtering og et eget system for dette. Videre er nye nettsider for hele Skogselskapsfamilien utviklet og tatt i bruk. I tillegg er Styreleder Johan C. Løken undertegner avtalen med Green Belt Movement. det lagt ned ressurser i løsninger for samling av arbeidsgiveransvaret mellom fylkesskogselskapene og DnS. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om Det norske Skogselskaps drift pr Regnskapet for 2012 viser et negativt driftsresultat på kr ,- og tilsvarende et negativt årsresultat på kr ,- etter finansposter. De største avvikene fra regnskap 2011 finner man på posten for andre inntekter. Hovedtyngden av endringene skyldes at prosjektregnskapet for Skog og Tre-konferansen inngår i dette. På kostnadssiden er de største avvikene på posten knyttet til direkte driftsutgifter, dette tilsvarende i sammenheng med Skog og Tre. Kostnader knyttet til nedbemanningsprosessen, ekstraordinære pensjonsforpliktelser og betydelige overføringer til fylkesskogselskapene i tilknytning til Treomtre-prosjektet var medvirkende til det svake årsresultatet. Det negative resultatet er i stor grad påvirket av engangshendelser. Når det gjelder finansieringen av organisasjons- og strategiprosessen så legger styret til grunn at fylkesskogselskapene, som tidligere forutsatt heretter tar et større medansvar for finansieringen. 14

3 Styret velger imidlertid ikke å belaste legatene med overføringer til DnS i Resultatet er satt opp under forutsetning om at det er grunnlag for fortsatt drift. Det er i løpet av året gjort en grundig gjennomgang av selskapets økonomi og styrings-systemer. Det norske Skogselskaps økonomi er fortsatt en åpenbar utfordring. Likevel er det nå mange tegn som viser at selskapet er på rett vei. Det er gjort store grep i organisasjonen for å redusere kostnadene og dette innbefattet en nedbemanning av to stillinger i løpet av 2012, i tillegg er en stilling ikke erstattet etter naturlig avgang. Det er videre arbeidet målrettet med å skape tillit rundt Skogselskapet gjennom konkrete aktiviteter og det har vært viktig å skaffe oppmerksomhet rundt Skogselskapets kjernesaker. Summen av dette gir oss velbegrunnet forventning om en mer økonomisk bærekraftig virksomhet i årene fremover. og Snorre Joakim Synnestvedt (ansattes representant). Styret har hatt 5 styremøter samt 2 sirkulære møter og har behandlet 53 saker. Styret er dessuten legatstyre for de legater der forvaltningen er tillagt Det norske Skogselskap. Det er behandlet 23 legatsaker. Styret består av to kvinner og fem menn, mens det i kontrollkomiteen er ett kvinnelig medlem av i alt tre. Samarbeidet i styret er godt, kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen har vært åpen og konstruktiv. Administrasjonen har en jevn fordeling av mannlige og kvinnelige medarbeidere. Alderssammensetningen i administrasjonen er gunstig. Organisasjonen har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Sykefraværet er totalt på 98,0 dagsverk (en langtidssykemelding). Dette utgjør 4,0 prosent av arbeidstiden. Både det fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljøet anses å være godt. Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og matdepartementet som har bidratt med driftsstøtte og på ulike måter har brukt vår fagkompetanse for å løse konkrete oppgaver, og slik bidratt til å trygge Skogselskapets totale virksomhet. Takk også til øvrige samarbeidspartnere, og da spesielt til Sparebankstiftelsen, for god støtte og konstruktivt samarbeid gjennom året. Til slutt vil styret takke administrasjonen for det konstruktive samarbeidet og innsatsen i Både de organisatoriske og de strategiske grepene som er gjort de siste årene har krevd betydelige ressurser, men de har allerede begynt å gi nye resultater. De kostnads- og innsatskrevende arrangementene Skogselskapet gjennomførte både i forbindelse med Ski-VM og FNs internasjonale skogår, er nå synlige på en rekke områder. Gjennom aktivitet ble oppmerksomheten rundt Skogselskapet skjerpet og nye kontakter knyttet. Kontakter som igjen har gitt nye spennende prosjekter og oppgaver som er godt forankret i kjernevirksomheten. Videre har styrets medlemmer også i dette beretningsåret jobbet med å profilere Skogselskapet gjennom en rekke foredrag og innspill i skogdebatten. Slik knyttes kontakter til nye miljøer med verdifulle samarbeidspartnere. Dette gir fornyet styrke, både organisatorisk og økonomisk. Styret består av Johan C. Løken (styreleder), Hans Olav Lahus (nestleder), Harald Nymoen, Helge Strætkvern, Aud Irene Vatland, Mette Kinderås (valgt i juni 2012, etter Kirsti Haagensli som ikke ønsket gjenvalg) Oslo, 23. mai 2013 Mette Kinderås 15

4 Grüne Woche : Skogselskapet stod ansvarlig for den norske delen av matvaresirkuset Grüne Woche i januar. Landbruksminister Lars Peder Brekk hjalp Ola Dæhlen å skjære opp kjøttet. Markadagen: Ordfører Fabian Stang åpnet årets markadag, der fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland også var med. Her sammen med vår Trygve Enger. Virksomheten i har vært preget av høy aktivitet både internt med egen organisasjon, og utad med store profileringsog omdømmefremmende aktiviteter. Arbeidet for en mer samlet og slagkraftig organisasjon har vært nødvendig på to plan. Samtidig som organisasjonen skal rustes opp i tråd med Landsmøtets vedtak fra 2010, har Skogselskapet stått i spissen for flere store arrangementer. Videre har det vært viktig å fortsette arbeidet med å fronte vårt budskap ut til opinionen og ikke minst pressen og beslutningstakerne. Det norske Skogselskap har i lengre tid jobbet med virksomhetens prinsipper og organisering for å utvikle en mer effektiv og slagkraftig organisasjon. Organisasjonsendringen er et resultat av år med underskudd, pågående strategiprosess i Skogselskapet og styrets krav om økonomisk balanse. Det er åpenbart nødvendig å rasjonalisere driften, kutte kostnader og øke inntjeningen ytterligere i tiden fremover. Det har vært viktig å finne verktøy som sikrer god oversikt over forholdet mellom inntekter og utgifter på den ene siden og organisasjonens formål på den andre. Som konsekvens av dette fremstår virksomheten nå i større grad prosjektorientert enn hva som har vært praksis tidligere. Det er derfor gjort en betydelig jobb i å strukturere arbeidsoppgavene i prosjekter med formål, forventet tids- og ressursbruk og forventet inntjening. I tillegg til økt kontroll og oversikt, gir prosjektstyring en større grad av fleksibilitet i organisasjonen. Kompetansen som hver enkelt sitter på kan benyttes uavhengig av et fastsatt avdelingsmønster. For 2012 har vi sett det som hensiktsmessig å beholde administrasjon og tidsskrift som egne virksomhetsområder. Videre er internasjonal virksomhet et nytt satsingsområde for DnS. Informasjon er ikke lenger definert som eget virksomhetsområde fordi de fleste av arbeidsoppgavene er implementert i prosjektene eller under administrasjonsområdet. Dette gjøres for å synliggjøre og for å kunne sette en pris på arbeidet som gjøres på informasjons- og kommunikasjonssiden. Den delen av informasjonsvirksomheten som er eksterne oppdrag, defineres som prosjekter, alt annet av virksomheten defineres som støttefunksjoner og kjøpes inn til andre prosjekter. De samme prinsippene gjelder for administrasjon. Eksterne oppdrag defineres som prosjekter, alt annet er støttefunksjoner. På sikt er målet å prosjektstyre enda mer av virksomheten. Både når det gjelder internasjonalt arbeid og tidsskrift kan det meste av virksomheten organiseres som prosjekter der hele organisasjonen leverer inn til hvert enkelt av dem. Gjennom å øke Skogselskapets betydning og synlighet er målet å bedre kunne synliggjøre skogens mangesidige betydning for folk flest. Skolekonkurransen Tre om tre, deltakelse i Grüne Woche, offensiv deltakelse i 16

5 Markadagen: Skogselskapet serverte to elg til på årets Markadag, der skogbruket for en gangs skyld var representert. Skogselskapet samlet sektoren for å fronte skogens betydning i dette forumet. Tre om Tre: Konkurransen som gikk til alle sjetteklassinger i landet ble avsluttet med kåring av vinnere i juni. Juryen bestod av Marit Venn, Kåre Magnus Bergh, Ivar Ekanger og Trygve Enger. den offentlige debatten, skoleskogdager, utviklingen av turapplikasjonen NaTurApp, Markadagen 2012, Verdens kuleste dag på Akershus festning, Hurdagene 2012 og Skog og Tre-konferansen er alle gode eksempler på aktiviteter som bygger synlighet. Prosessen med Flå-prosjektet med et eget Skog- og klimasenter, planteskoletjenesten, utgivelsen av Norsk Skogbruk, Nøkkelen, vår internasjonale innsats, arbeidet med samarbeid på tvers av skogsektoren samt utvidet samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjoner er eksempler på satsinger som vil øke Skogselskapets betydning fremover. Samtidig er det både viktig og nødvendig å utvikle organisasjonen videre. Det vil være påkrevd å utarbeide og søke støtte til nye prosjekter som gir både inntjening og synlighet. Gjennomgangen av eksisterende virksomhet for å utvikle denne er videreført. Nye websider for hele Skogselskapsfamilien er utviklet og tatt i bruk, forholdet til medlemmene, inklusive medlemsbladet Skog&Miljø og medlemsregistreringen er utredet og nye løsninger presenteres for organisasjonen. Det norske Skogselskaps rolle som arbeidsgiver for stadig flere av de fylkesansatte har krevd både tid og ressurser, det samme for strategiprosessen i Skogselskapet. Samtidig er dette oppfattet som helt uunnværlige grep for å kunne tilpasse organisasjonen til nye rammevilkår og sikre fremtidig drift. Utvalgte prosjekter og aktiviteter i 2012 DnS har i løpet av året jobbet med mange viktige prosjekter, noen i sluttfasen, andre på planleggingsstadiet. Flere av aktivitetene er gjennomfør i et nært samarbeid med representanter for fylkesskogselskapene. Skogselskapet ble forespurt av Landbruks- og matdepartementet om å stå ansvarlig for helgrilling av tre elger under verdens største matmesse Grüne Woche i Berlin i januar. Dette som en del av en større satsing på skog og trebruk som elementer i jobben med å fremme norske matvarer og Norge som turistmål under messen i den tyske hovedstaden og som markering av at dette var Norges 25.-deltagelse i Grüne Woche. I omgivelser hvor en norsk skog var gjenskapt grillet Skogselskapet tre hele elg og serverte lunsj til 150 inviterte gjester og deretter festmiddag til hele 350 personer. Vårt tette samarbeid med Sparebankstiftelsen etter Ski-VM 2011, har gitt konkrete resultater. Både skolekonkurransen Treomtre og tur-applikasjonen GodTur og Marka (lanseres i 2013) er prosjekter som er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen. Prosjektene har gitt Skogselskapet nye og verdifulle samarbeidspartnere. Begge prosjektene har som mål å få flere ut i skogen samtidig som det er viktig å gi brukerne kunnskap om sammenhenger i naturen og skogens betydning for alt levende liv. 17

6 Skog og Tre: Skogselskapet og Skogeierforbundet avholdt Skog og tre på Gardermoen. Arrangementet samlet 400 deltakere fra næringen og et bredt utvalg av foredragsholdere, blant annet Ola Borten Moe. Skog og Tre: Petter Scherven var konferansier. Med sin velkjente entusiasme var han høyt og lavt på scenen og dels introduserte nye foredragsholdere, dels viste hva han kunne og ikke kunne om skogbruk og skogbrukets begreper. Treomtre var en tekst- og fotokonkurranse for alle landets 6.-klassinger. Vi utviklet et opplegg der skolene selv kunne gjennomføre skoleskogdager, eller vi kunne tilby at våre informasjonskonsulenter gjennomførte en slik dag. Målet var å få barna interessert i skog og sammenhengene i naturen. Nærmere 200 skoler og over bidrag var med i opplegget, videre arrangerte Skogselskapet over 160 skoleskogdager for over elever. Elevene skulle gjennom tre bilder og tre korte tekster fortelle hva skogen betyr for dem. Flotte premier og godt tilrettelagt opplegg til skolene resulterte i høy deltakelse og et stort engasjement. Det er mange som har vist interesse for svarene, blant annet innen forskningsmiljøet. For 14. gang arrangerte DnS i september Norges største skoleskogdager for 5. klasser i Oslo-skolene. Dette opplegget samler rundt skolebarn og 200 lærere over to dager, og gir informasjon om skogens mangesidige betydning og muligheter. Arrangementet skjer i samarbeid med flere aktører og Landbruks- og matdepartementet har i alle år vært en viktig samarbeidspartner. Årets skoleskogdager på Sognsvann ble for øvrig svært godt dekket i media i form av at TV2 og God Morgen Norge hadde direktesending fra arrangementet. I tillegg til videreutvikling og nye prosjekter for barn og unge, gjennomføres mye tradisjonelt informasjonsarbeidet til skolene. Både sentralt og lokalt er Skogselskapets medarbeidere opptatt av å profilere Lære med skogen -konseptet. Dette er utviklet av Skogbrukets Kursinstitutt, men den direkte kontakten og oppfølgingen til skoleverket skjer gjennom våre medarbeidere i fylkesskogselskapene. For DnS sentralt består jobben i å tilrettelegge for at medarbeiderne i fylkene skal fungere best mulig. Skogbrukets mønstring ved lærerstevner ble videreført også i Dette er et samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt, Norsk Skogmuseum og Skogselskapet, som står som koordinator for mye av arbeidet. De samme partene samarbeider også om arrangementet Skog og vann på Norsk Skogmuseum. Dette er et positivt tilbud til skolene ved slutten av skoleåret som samler rundt barn fra 75 skoler. DnS gjennomførte et stort prosjekt i 2012 for å kartlegge kunnskapsnivå og holdninger om skog blant barn og unge i Norge. I tillegg ble det kartlagt hvilke arenaer hvor kunnskap og holdninger om tresektoren utøves og skapes. Dette resulterte i at DnS skrev en samlet plan for kunnskapsløft om skog- og tresektoren i Norge. På bakgrunn av denne planen ble det iverksatt et nytt prosjekt med blant annet utvikling og implementering av utstillinger på alle vitensentre i Norge. Forståelse av fotosyntesen er det bærende element for disse utstillingene og dette prosjektet strekker seg ut i En egen utstilling kalt «Fremtidens energi og klima Energi tivoli» ble åpnet på Teknisk museum i Oslo i desember. Skogselskapet har hatt prosjektledelsen på 18

7 Hurdagene: 2012 var det igjen duket for Hurdagene, der Skogselskapet er selvskreven blant arrangørene. I år serverte Skogselskapet blant annet 400 deltakere på entreprenørgalla i skogen. Helstekt hjort og reinsdyr stod på menyen. Rekruttering: Skogselskapet deltok på karrieredagen på UMB, under «Velg Skog-standen». Prosjektet «Med skog som jobb» sprang ut av samarbeidet på karrieredagene. Her er Trygve Enger i gang med rekrutteringsarbeidet. vegne av skogsektoren og det er utviklet et eget flipperspill som illustrerer fotosyntesen og treets kretsløp på en meget pedagogisk og illustrativ måte. Planen er at tilsvarende flipperspill med undervisningsopplegg etter hvert skal utplasseres på alle landets vitensentre. Innenfor skog og klima har DnS jobbet med flere prosjekter. For 2012 kan det særlig trekkes frem vårt samarbeid med Olav Thon-gruppen og planene knyttet til et nasjonalt senter i Flå, i tilknytning til Bjørneparken, og det arbeidet vi gjør for å samle skogsektoren i en felles satsing for å få skogen tyngre inn i landets vitensentre. Dette er forsøkt samordnet i et felles prosjekt. Det er store likheter i forhold til presentasjon av temaet og vi ser store muligheter for synergier. Det er mange mulige veier å gå, med mange aktuelle samarbeidspartnere og vinklinger, og fortsatt er ikke den endelige retningen og nivået for satsingen landet. Prosjektet «Med skog som jobb» er et utstillingsog profileringskonsept under utvikling. Målsetningen med prosjektet er å få skogsektoren frem som en attraktiv sektor gjennom profesjonell og samlet opptreden. Målgruppen er i første rekke unge og studenter og med formål om å rekruttere til sektoren. Sekundært skal konseptet benyttes til øvrige presentasjonsformål. Prosjektet består primært av å utvikle tekniske og visuelle presentasjonsformer samt å samle og tilrettelegge digitalt informasjonsmateriell fra aktørene i sektoren. Dette prosjektet er et samarbeid mellom flere sentrale aktører i tresektoren under prosjektledelse av Skogselskapet. Prosjektet ble påbegynt høsten 2012 i tilknytning til skogsektorens tilstedeværelse på Karrieredagen på Ås i oktober. Den landsdekkende tur-applikasjonen GodTur som ble lansert under nettstedet godtur.no er et samarbeid mellom Skogselskapet, Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund. Arbeidet har gitt Skogselskapet nye samarbeidspartnere og ny kunnskap. Tur-applikasjonen Marka utvikles videre i 2013, i tett samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd, en komplett applikasjon for områdene innenfor markagrensen. Dette skal bli den mest omfattende tur-applikasjonen på markedet med alle som sokner til Oslo-marka som målgruppe. Innhold vil være turforslag, konkurranser og kunnskap om området. Turer og opplevelser skal også kunne deles og planlegges på en egen web-portal og på Facebook. For første gang var skogen (skogeiere) og skogbruket representert på den tradisjonsrike Markadagen ved Frognerseteren friluftssenter i Oslo. Skogselskapet samlet sektoren for å fronte skogens betydning. Sammen med DnT Oslo og Omegn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Skiforeningen, Statens Naturoppsyn, Oslomarkas fiskeadministrasjon, Oslo og Omland Friluftsråd og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, sto Det norske Skogselskap som arrangør. Målet med Markadagen er å vise de mange mulighetene marka representerer. Organisasjoner og offentlige myndigheter 19

8 Energitivoli: I desember åpnet energiutstillingen på Teknisk Museum, Energitivoli. Skogselskapet har samarbeidet om utarbeidelsen av en skog og klima-pinballmaskin i denne sammenhengen. Julemarked: En nylansering var årets julemarked i Wergelandsveien. Målet var å synes med produkter og budskap fra skogen, -midt i byen. tilbyr markarelaterte aktiviteter innen natur, idrett og friluftsliv for hele familien denne dagen. Skogselskapet helgrillet to elger, delte ut smaksprøver og granplanter og hadde egen stor lavvo med aktiviteter og natursti. Konferansen Skog og Tre ble i juni arrangert for tredje gang i nyere tid og har Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap som hovedarrangører. Skog og Tre 2012 ble en stor suksess med 450 deltakere og det var som vanlig lagt opp til en innledende fellessesjon knyttet til skogens mange muligheter, denne ble senere fulgt opp av fire parallellsesjoner med ulike fagtema. Konferansen inneholder over 50 ulike fagforedrag og har blitt den viktigste møteplassen i skogbruket og et sted for faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Det norske Skogselskap arrangerte sitt Landsmøte 2012 i tilknytning til Skog og Tre på Gardermoen. Landsmøtet ga enstemmig tilslutning til nytt strategidokument og det ble videre vedtatt at ny organisasjonsmodell for Skogselskapet skal utredes. I anledning av Sparebankstiftelsens 10-årsjubileum ble det gjennomført et større arrangement på Akershus festning kalt Verdens kuleste dag, i slutten av august. Et tilsvarende arrangement har aldri funnet sted og det kom ca besøkende noe som gjorde tilstelningen til Norges største festival i Det var ca. 20 organisasjoner og bidragsytere som sørget for en bredde av aktiviteter for hele familien denne dagen. Det ble arrangert konserter og ulike former for underholdning. Med grilling av hel elg og utdeling av smaksprøver som hovedattraksjon ble det stor aktivitet på Skogselskapets område. Skogselskapet stilte med 11 motiverte skogambassadører som med godt humør og pågangsmot sørget for å synliggjøre deler av skogens mangesidige betydning for publikum. I tillegg til grillingen ble det arrangert spikking og natursti, og det ble delt ut over kopper kaffe og kakao samt drøye granplanter med budskap om CO 2 fangst og skogens betydning for livskvalitet. Hurdagene ble arrangert i september for åttende gang og dette har vært en viktig møteplass for skogsmaskinbransjen i over 20 år. Sammen med Mathiesen Eidsvold Værk og Skog og Landskap kunne DnS si seg fornøyde med et vellykket arrangement for over besøkende i skogen. DnS stod ansvarlig for matserveringen under arrangementet og det gikk med over elg- og hamburgere, noen hundre pølser og et par meter vafler (målt i høyden ). I tillegg helgrillet Skogselskapet tre hele hjort og en rein som ble servert med tilhørende tilbehør til Entreprenørgallaen på kvelden med hele 440 deltakere. Norsk Skogbruk var også godt representert og sikret seg mange nye abonnenter. Rådsmøtet i DnS ble i november avholdt på Gardermoen. Møtet hadde den nystartede organisasjonspro- 20

9 Team Skogselskapet: Team Skogselskapet ble stiftet i juni 2012 med basis i skog og helsesatsingen som Skogselskapet har lagt til grunn for deler av virksomheten. Målsetningen er: å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Tidsskrifter: Den etterhvert kvinnetunge redaksjonen i tidsskriftavdelingen i Skogselskapet produserer Norsk Skogbruk, Bioenergi, Hjorteviltet og Skog & Miljø. Her representert ved Astri Kløvstad,Line Venn og Judith Pløen. Cecilie Grandt og Johs Bjørndal er også en del av redaksjonen. sessen for Skogselskapet som en naturlig hovedsak. Fylkesskogselskapenes ulike forutsetninger har gitt forskjellige innganger til prosessen, men konstruktive diskusjoner på møtet resulterte i en god felles forståelse for prosessens hensikt og målsetninger. I desember arrangerte Skogselskapet eget Julemarked i hagen i Wergelandsveien. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med representanter fra flere fylkesskogselskap. Dette var et nytt konsept som ble testet ut med godt resultat. Målet var å synliggjøre ulike produkter og budskap fra skogen. Rammen var Skogselskapets store lavvo, benker og bord med reinsdyrskinn, bålpanner, fakler og en egen juletreskog. Det var salg av juletrær fra de minste i potter til store edelgraner, julenek og juleved og diverse produkter egnet som julegaver. TV2 var til stede med God morgen Norge og laget direktesending om juletrær i tillegg til at TV-kokk Wenche brukte bålpannen flittig og lagde ulike fristende retter fra skogen. DnS har i 2012 også brukt ressurser på oppgradering av vår serie med naturstiplakater. Dette er Norges største og mest velutviklede plakatserie for naturstier og informasjon om skog og skogbruk i vid forstand. DnS ser at bruk av disse naturstiplakatene er en effektiv og motiverende måte å spre kunnskap på. I 2013 skal det både oppgraderes eksisterende utplasserte plakatserier og utplasseres nye i hele landet. I Skogselskapets nye strategi er det globale perspektivet sentralt og vi jobber med å finne tilbake til en sentral posisjon i dette arbeidet. Arbeidet er tidkrevende og kostbart, men mulighetene er store og målet er at Skogselskapet igjen skal bli en viktig aktør i arbeidet med skogreising i den tredje verden. Konkret har vi nå etablert et formelt samarbeid med The Green Belt Movement i Kenya, og det pågående skogreisningsprosjektet i Etiopia videreutvikles, samtidig som det arbeides med søknader om nye prosjekter. Det legges ned store ressurser i å knytte til seg nødvendig kompetanse og bygge gode kontakter. Utgivelse av tidsskrifter er en betydelig del av virksomheten i DnS. Hovedproduktet er Norsk Skogbruk som kommer med 11 nummer i året og dette er nå landets eneste frittstående og uavhengige skogtidsskrift. Skogselskapet ser det som svært viktig å opprettholde en publikasjon tuftet på uavhengighet. Ved siden av produksjon av Norsk Skogbruk står DnS også bak utgivelsen av Bioenergi (5 nummer i året), medlemsbladet for Norsk Bioenergi forening, Kretsløpet, Stiftelsen Elgens utgivelse Hjorteviltet, samt Nøkkelen for skogbruket. I tillegg kommer selvfølgelig utgivelsen av Skogselskapets medlemsblad Skog & Miljø med 4 utgivelser i året. Gjennom etableringen av stiftelsen Det norske Skogfrøverk, er Det norske Skogselskap engasjert i å nå fram med informasjon om frøforsyning og plan- 21

10 Grûne Woche: Elgsteking. teforedling. Vi ser det også som avgjørende å bidra til at kvaliteten på skogplantene opprettholdes. Gjennom Planteskoletjenesten yter DnS service overfor landets skogplanteskoler. Tjenesten er todelt med en faglig og en administrativ del. Det er inngått en avtale mellom Planteskoletjenesten i DnS og Norsk institutt for skog og landskap om utvidet faglig veiledning til skogplanteskolene. Den administrative delen av planteskoletjenesten ivaretas av DnS. Her ligger tilrettelegging av alle typer kurs og arrangementer for bransjen, nødvendig kontakt til relevante forskningsmiljøer i inn- og utland og kontakt til myndigheter og forvaltningsapparat. I tillegg blir felles innkjøpsordninger administrert og om nødvendig blir det foreslått og gjennomført testing av nye preparater. Skogplanteskolene holdes også løpende orientert om aktuelle saker. Team Skogselskapet ble stiftet i juni 2012 med basis i skog og helsesatsingen som Skogselskapet har lagt til grunn for deler av virksomheten. Målsetningen er: å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Ambisjonen er: Skog og helse for alle. Målgruppe: for alle gode venner av Skogselskapet (tilbys til alle medlemmer). Aktiviteter: Ski, sykkel og løping primært i skog og skognære strøk. Hvor: landsdekkende med målsetning om å opprette aktive lokallag. Teamet har etter kort tid fått over 100 medlemmer og har deltatt i flere både større og mindre konkurranser i tillegg til ulike aktiviteter som er gjennomført i regi av teamet. Ansatte i Det norske Skogselskap 2012 Administrasjonen: Trygve Enger (administrerende direktør) Reidun Mork (økonomi- og personalansvarlig) Gyöngyvér von Kesselbauer (kontormedarbeider, t.o.m ) Informasjonsavdelingen: Gunnar Østmoe (kommunikasjonssjef, t.o.m ) Tore Molteberg (seniorrådgiver) Trond Lohre (markeds- og utviklingssjef) Tidsskriftavdelingen: Johs. Bjørndal (redaktør Kretsløpet, 60% f.o.m ) Per Fossheim (journalist, t.o.m ) Line Venn (redaktør Norsk Skogbruk, f.o.m ) Astri Kløvstad (redaktør Bioenergi, Skog&Miljø og journalist Norsk Skogbruk) Eli Tangen Eggum (journalist, permisjon 2012) Judith Pløen (grafisk design, lærling f.o.m ) Cecilie Cappelen Grandt (grafisk design, timebasert f.o.m Eldbjørg Merkesdal (abonnement og medlemsregister, timebasert - frem til ) 22

11 Resultatregnskap 2012 Balanse Forts neste side. 23

12 Forts Balanse fra forrige side 24

13 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Offentlige tilskudd til drift føres etter bruttometoden. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelses kost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.ordinære avskrivninger er beregnet liniært over driftsmidlenes levetid for driftsmidler, for bygninger benyttes det saldoavskrivning. Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn-først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. 2. Bidrag Landbruks-og matdepartementet, statsbidrag Landbruks-og matdepartementet, rentemidler Landbruks-og matdepartementet, tilskudd til konferanser/arrangement /planteskoletjenesten Bidrag fra legatene Sparebankstiftelsen- tilskudd til arrangement Bidrag fra fylkene til arrangement Øvrige bidrag fra fylkene Sparebankstiftelsen Bidrag fra Sparebankstiftelsen videresendt til prosjektdeltakere Skogbrukets Verdiskapingsfond Skogbrand-tilskudd til arrangement Andre bidrag Sum Salgsinntekter Annonser, annonsemateriell Info- og profileringsmateriell Konsulenttjenester/ utleie ansatt Plantekonsulenttjenesten Fellesinnkjøp/salg v/plantekonsulenttjenesten Salg av materiell i forb. med VM på ski Andre salgsinntekter Sum Andre inntekter Arrangementsinntekter Kursinntekter Administrasjon legatene Sum Direkte driftskostnader Trykking, utsendelse Annonseprovisjon Arrangement, kurs Fellesinnkjøp av torv/perlite til planteskolene Konsulenttjenester Innkjøp av salgsvarer Påløpt for videresending prosjektmidler Andre direkte kostnader Sum

14 6. Lønn og sosiale kostnader Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger/honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Gruppeliv/yrkesskade Andre personalkostnader inkl. kurs/fagl. utvikl Sum Avskrivninger Påkostninger Varige driftsmidler Bygg Eiendom Driftsløsøre Anskaffelseskost Nyanskaffelser Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Antall årsverk: Virksomheten kommer inn under loven om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som pr omfatter 11 ansatte og 1 uførepensjonist. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige premien anses som årets pensjonskostnad. I tillegg foreligger det en usikret pensjonsordning som er finansiert over driften. Utbetalt fra denne pensjonsordningen i 2012: Daglig Godtgjørelser Styret leder Godtgjørelse Premie kollektiv pensjonsforsikring Annen godtgjørelse Sum Bokført verdi Økonomisk levetid Avskrivningsplan år 2 til 5% Inntil 5 år Lineær Saldo Lineær Tomt med anskaffelseskost kr avskrives ikke, står presentert samm Egenkapital i 8. Aksjer og andeler Antall Eierandel Kostpris Bokført verdi sels Aksjer i Skogbrukets Konferansesenter AS ,40 % Diverse andre Bokført verdi Kontanter og bankinnskudd Av totale bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler innsatt på ege I tillegg er kr ,- garantistillelse ovenfor Tollkassereren. Revisjon Lovpålagt revisjon Sum bokførte revisjonskostnader inkl. forholdsmessig fradrag mva

15 løsøre Sum Sum Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Lån fra legater og fond Innfrielse Wrangells legat Senest v/salg Width. Endresens legat Ingen avtale Tandbergs legat Ingen avtale Sum Bokført verdi av eiendommene som er stillet som sikkerhet for denne gjeld utgjør: til 5 år rt sammen med eiendom Wergelandsveien 23 B; Oslo Birkebeinerveien 11, Hamar Sum Lånene fra legater og fond renteberegnes med 3,5-4% rente som utgjør kr erdi selskapet Årets resultat nsatt på egen skattetrekkskonto. 12. Prosjektforpliktelser Det er mottatt tilskudd til følgende prosjekter som ikke er fullført pr Det avsatte beløpet dekker den gjenstående forpliktelsen knyttet til prosjektene Rovviltbrosjyre Helsedepartemtet- Idéhefte Oppdatering infomateriell Markedsføring Norsk Skogbruk Særtrykk LMD Hurdagene Norsk Skogbruk-gave i forb. med 50-årsjubileum Planteskolenes konsulenttjeneste Anderssen-Ryst legat - Skogplanting på Island Naturinformasjonssenter Sum

16 13.Legatenes eiendeler Aksjer og andeler Avkastning/utbytte 2012 Kostpris Virkelig verdi Bokført verdi DnB NOR 2008/ Storebrand Livsforsikring Delphi Kombinasjon AB Kort Obligasjon Aker Solution ASA Kværner ASA fisjonert ut fra Aker Solutions ASA i Orkla ASA DnBNOR ASA Yara International ASA Sum Legatenes eiendeler er bokført i DnS da disse er registrert i DnS sitt navn hos finansforetakene. Se tilsvarende balanseføring av gjeld til legatene. Eiendelene skal sikres med pant i DnS. Gjelden er sikret v/pantedokument pålydende kr datert Årets skattekostnad fremkommer slik: Leieinntekter Andre driftskostnader Avskrivninger Rentekostnader Skattemessig resultat % skatt på årets skattemessige resultat For mye(-) For lite (+) avsatt skatt i fjor Skattemessig formuesverdi Formuesskatt på eiendom Årets skattekostnader Betalbar skatt i balansen: Mellomværende med fond og legater Skyldig i forbindelse med kortsiktig likviditetslån. 16. Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpt premie pensjonsforsikring «Naturapp» bidrag for videresendelse «Vitensentrene» bidrag for videresendelse Plantekonsulenttjenesten- timer påløpt Hurdagene- timer påløpt Annonseprovisjon påløpt Andre påløpte kostnader Sum

17 Oversikt Legatene 2012 Legatregnskapet

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 Årsrapport 2011 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn

Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Årsrapport 2014 Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Det Kongelige Selskap for Norges Vel tilbyr fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer