U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS"

Transkript

1 U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G

2 DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS): «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter». USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf. Denne følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved inngangen til 2004 har USS 63 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Bardu kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalg Sekretariatet Landsmøtet er USS øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2003

3 INNHOLD Lederen har ordet 4 Aktuelle saker 6 03 Vernesaker 6 Bærekraftig bruk av utmark 8 Rovviltsaken 8 Motorferdsel i utmark 10 Norsk Gallups natur- og miljøbarometer 11 Småkraftverk 11 Villreinjakt på Hardangervidda 12 Informasjonsvirksomhet 12 Organisasjonen 13 Medlemskommunene 13 Landsmøtet i Molde 13 Landsstyret 14 Arbeidsutvalget 15 Sekretariatet 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Revisjonsberetning 18 Budsjett 19 USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET Snart vil USS kunne feire sitt 10 års jubileum. Det skal vi gjøre med stolthet og respekt for de kommuner og samfunnsmennesker som tok initiativ til å danne denne organisasjonen. Det som har slått meg de årene jeg har hatt gleden av å arbeide for USS, er hvor utsatt en slik organisasjon er for årlige budsjettbehandlinger i den enkelte kommune, men også for skiftende politiske vinder, både sentralt og lokalt. Ved høytidelige anledninger prater vi djervt og reiser ofte fanen for interkommunalt samarbeid, blant annet som et utmerket alternativ til omfattende kommunesammenslåinger. Personlig deler jeg denne oppfatningen. USS er et av de mest omfattende «interkommunale» samarbeidstiltak som finnes; med 63 involverte kommuner fra hele nasjonen. For kroner årlig deltar disse kommunene i en spleis på tilgang til en organisasjon og en faglig kompetanse som vi enkeltvis ville hatt store problemer med å hente ut; i alle fall for en tilsvarende kostnad. USS s medlemskommuner er ikke de fremste når det gjelder realiserbare aktiva, men de innehar en annen ressurs, natur, friluftsområder, villmark og dyreliv, som har en kolossal fremtidsverdi i en urbanisert verden. Beløpet fremkommer ikke i dag som raskt utbytte over korte måneder på en utro børs, men det tilhører kommuner, regioner og lokalbefolkning i et hundreårsperspektiv. Det er da vi må stålsette oss mot raske forslag om å bedre balansen på neste års budsjett ved å fjerne kontingenten til USS. Alene og få blir vi svake, sammen er vi et interkommunalt tiltak med tyngde, vilje og respekt. Forholdet mellom sentrale myndigheter og lokale aktører i verneprosessene har alltid vært en viktig sak for USS. USS har vært opptatt av at våre sentrale myndigheter må ta den berørte lokalbefolkning og den lokale forvaltning med på råd forut for selve beslutningen. En forutsetning for et vellykket vern, der det skapes en lokal forankring og felles forståelse for viktigheten av vern på lokalt hold, er videre at kommunene i størst mulig grad forestår forvaltningen av verneområdene. USS har påpekt at en viktig forutsetning for å nå dette målet, er at kommunene får tilført tilstrekkelig med midler for å ivareta forvaltningsansvaret. Statens verneambisjoner er økt, og vi har i året som er gått sett en mer aktiv stat på vernesiden enn tidligere. USS har i denne situasjon ved flere anledninger fremhevet viktigheten av å styrke det lokale selvstyre på alle trinn i prosessen, ikke bare av hensyn til det berørte distrikt, men også av hensyn til gjennomføringen av det statlige vernet. Vi har i 2003 med glede sett at de synspunkter USS har forfektet i vernesakene, nå synes bedre forankret i de sentrale myndigheters bevissthet: Stortinget har gitt sin tilslutning til prinsippet om frivillig vern, kommunene blir i større grad trukket med i de enkelte verneprosesser, og det er en økt statlig vilje til lokal forvaltning av nasjonale verneinteresser. Vi er likevel langt fra den situasjon at berørte kommuner tar i mot statlige verneforslag med åpne armer. Mangler ved erstatningsreglene, følelsen av å bli rådspurt, men ikke lyttet til og fraværet av en aktiv distriktspolitikk knyttet til vernearbeidet er nok forhold som medvirker til dette. Til tross for at jeg som leder i USS føler klar fremgang for våre medlemskommuners interesser, gjenstår derfor mye arbeid for organisasjonen. Fremtidens utfordring må være at man får etablert verneområder der alle føler et «eierskap» og ansvar for at verdifulle områder bevares for etterslekten, og at de berørte distrikter får noe igjen for å gi avkall på utnyttelsesmuligheter lokalt av hensyn til viktige nasjonale interesser. Engerdal, 2004 Reidar Åsgård, leder 4 USS årsmelding 2003

5 USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER Nedenfor følger en kort presentasjon av de viktigste saker som USS har arbeidet med i VERNESAKER Ettersom flere av USS medlemskommuner er og vil bli berørt av vernevedtak, har vernesaker alltid vært et viktig arbeidsområde for USS. Dette gjelder uavhengig av om det er tale om etablering av nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder eller annet arealvern. Konfliktnivået rundt vernespørsmålene er for høyt. Foranlediget av miljøvernministerens svar på spørsmål om verneplanprosesser i Stortingets spørretime, hvor statsråden uttalte at «I dette arbeidet vil det bli viktig å redusere konfliktnivået så langt som mulig», tilskrev USS statsråden ved brev av 29. januar 2003 og fremmet synspunkter på hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere konfliktnivået i vernesaker. Statsråden takket for innspillet i brev av 11. februar 2003, og fremhevet at «Som Miljøvernminister er jeg opptatt av at vi får til ordninger som kan bidra til å øke den lokale aksept og forståelse for verneplanene. Jeg har merket meg de synspunkter som fremmes i brevet og disse vil bli tatt med i vurderingene ved utarbeidelsen av Stortingsmeldingen om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand». Av St.meld. nr. 25 ( ) om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, som ble avgitt 25.april 2003, fremgikk det at regjeringen vil øke satsingen på natur- og miljøvern. Det ble videre fremhevet at regjeringen «vil arbeide for å sikre en best mulig lokal forankring av vernearbeidet», at «kommunene i større grad vil bli trukket inn i forvaltningen av verneområdene» og at «Regjeringen legger stor vekt på å redusere konfliktene i det framtidige skogvernet». Dette er positive signaler, men USS savner fortsatt et forslag til en samlet tiltaksplan som kan bidra til at konfliktnivået reduseres. Konfliktdemping i disse sakene er ikke bare viktig av hensyn til de berørte grunneiere og rettighetshavere, men også svært viktig for å nå de nasjonale målsetningene om vern. Det er en økende erkjennelse av at uten en lokal forankring av vernehensynet vil ikke vernet la seg realisere som ønskelig. At det kan være langt mellom liv og lære erfarte mange i saken om barskogvernet som pågår i Trillemarka-Rollagsfjell i Buskerud. Her ble det satt i gang en saksbehandlingsprosess for vern etter naturvernloven som berørte et område på daa uten at verken lokale myndigheter eller skogeiere var rådspurt om forslaget. Etter anmodning fra medlemskommunene, deltok USS i møte med miljøvernministeren og fylkesmannen til støtte for de berørte kommunene. 6 USS årsmelding 2003

7 AKTUELLE SAKER På Landsmøtet i Molde den 8. mai 2003 ble det vedtatt en resolusjon hvor Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen ble bedt om å be Regjeringen skjerpe kravene til dokumentasjon og begrunnelse for de nasjonale vernebehov i den enkelte vernesak innføre et generelt prinsipp i vernesaker om at vernet ikke skal gå lenger enn det dokumenterte vernebehovet tilsier innføre forpliktende bestemmelser om at vern skal søkes oppnådd gjennom frivillige ordninger med de det gjelder USS har også vært opptatt av at det i forkant av vernevedtaket finner sted en rask og effektiv saksbehandling i samråd med berørte parter og lokale myndigheter. Videre er det USS syn at når vernebeslutningen er truffet, må forvaltningen av området i størst mulig grad legges lokalt. En forutsetning for å oppnå en vellykket lokal forvaltning, er imidlertid at kostnadene med forvaltningen identifiseres og legges inn som et utgiftskriterium i inntektssystemet for kommunene. Også om dette synes det å være en økende oppslutning fra statens side. I forbindelse med høringsbehandlingen i Stortingets energi- og miljøkomite, hvor USS var invitert til å holde innlegg, fremhevet USS: at det må foretas grundige faglige forundersøkelser forut for vedtaket at det må skje et samarbeid med lokale aktører i verneprosessen at det må fokuseres på økt satsing på frivillig vern at det må avsettes tilstrekkelig med midler til forvaltningen av verneområdene at en grunnleggende forutsetning for å oppnå aksept og forståelse for vern, er at det ytes skikkelig kompensasjon Som en følge av stortingsbehandlingen ble det avklart at frivillig vern skal være et viktig middel for å nå målet om økt skogvern. Norges Skogeierforbund har sagt seg villig til å organisere og gjennomføre slike frivillige verneprosesser ved å identifisere arealer og fremforhandle tilbud med grunneierne. USS ser på en løsning med frivillig vern som svært positivt, og dette vil forhåpentligvis også resultere i kortere saksbehandlingstid og redusert konfliktnivå mellom de ulike aktører. Det er også etterlyst en utvidelse av erstatningsordningen som gjelder for reservat- og biotopfredning til å omfatte landskapsvernområder og nasjonalparker. Som følge av et privat lovforslag besluttet regjeringen med tilslutning fra Stortinget å be Biomangfoldlovutvalget å foreta en gjennomgang av dette. Utvalget skal avgi innstilling i løpet av USS vil med interesse følge saken. USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER BÆREKRAFTIG BRUK AV UTMARK USS ble i februar invitert til møte i Miljøverndepartementet for å drøfte spørsmål knyttet til bærekraftig bruk av utmark og fjellområder. Møtet var ledd i departementets forberedelse av Revidert nasjonalbudsjett om temaet «Bærekraftig bruk av utmark og fjellområder». USS videreformidlet til Miljøverndepartementet de innspill som på oppfordring kom fra medlemskommunene. Arbeidet ble fulgt opp i Revidert nasjonalbudsjett, blant annet med følgende signaler fra regjeringen: Oppheve forbudet mot kommersiell turisme Legge til rette for mindre, miljøtilpasset turistvirksomhet innenfor rammen av verneformålet i landskapsverneområder Prioritere arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for verneområder i fjellet Legge til rette for at områdevern og utvikling av lokalsamfunn må ses i sammenheng med verneprosesser Legge til rette for økt lokalpolitisk medvirkning og innflytelse i verneprosesser Samtidig blir USS fremhevet som en av flere «viktige aktører og samarbeidspartnere i arbeidet med å møte utfordringene knyttet til å utvikle en helhetlig politikk for forvaltning av fjellområdene». USS er tilfreds med de signaler som regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett gir uttrykk for. Signalene viser en økt oppslutning om de syn USS har forfektet siden stiftelsen i ROVVILTSAKEN Rovviltsaken har vært en spesielt sentral sak for USS i 2003 fordi Stortinget ved behandlingen av Innst.S.nr.110 ( ) ba regjeringen om å legge frem en ny stortingsmelding om rovviltforvaltning innen utgangen av Arbeidet frem mot rovviltmeldingen I forbindelse med Miljøverndepartementets arbeid frem mot den nye rovviltmeldingen, innga USS tre innspill, hvorav det ene var av generell karakter mens det andre omhandlet forholdet mellom norsk rovviltforvaltning og folkeretten. Det ble også gitt et innspill om landbruksnæringens rammevilkår for drift i rovdyrutsatte områder. Alle innspill ble inntatt i USS-nytt og sendt ut til medlemskommunene. USS leder og sekretariatet deltok i februar på et større seminar i regi av Direktoratet for naturforvaltning sammen med forskningsmiljøet og sentralforvaltningen. På seminaret ble gjennomgått de forvaltningsmessige utfordringer i rovviltpolitikken. Disse utfordringene ble fra forskerhold sammenfattet slik: Økt forutsigbarhet Økt lokal aksept for forvaltningsstrategien Redusert tap av husdyr og tamrein Større hensyntaken til lokalbefolkningen Bedret bestandsregistrering og overvåking USS leder og sekretariatet deltok i mai 2003 på et møte med Miljøverndepartementet hvor formålet var å diskutere forholdet mellom norsk rovviltforvaltning og folkeretten. 8 USS årsmelding 2003

9 AKTUELLE SAKER Rovviltmeldingen fremlegges Regjeringen fremla sitt forslag til ny rovviltmelding, St.meld.nr.15 ( ), rett før jul. I St.meld.nr. 25 ( ) om rikets miljøtilstand heter det at «Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene ved lavest mulig konflikter gjennom å utarbeide en ny rovdyrmelding» USS er av den oppfatning at rovviltmeldingen dessverre ikke inneholder de nødvendige virkemidler for å nå den todelte målsetningen om rovviltvern og videreføring av et aktivt landbruk i samme områder. Heller ikke er de forslag som fremmes i meldingen tilstrekkelig egnet til å dempe konfliktnivået, som det ble bebudet i stortingsmeldingen. De midler staten hittil har benyttet til konfliktreduserende tiltak, har ikke vært tilstrekkelige, og når regjeringen legger opp til at rovviltforvaltningen ikke skal resultere i «økte totalkostnader», er det USS syn at meldingen verken vil bidra til å oppnå målsetningen om et redusert konfliktnivå eller styrke legitimiteten rundt rovviltforvaltningen i de berørte distrikter. USS har alltid vært av den oppfatning at uten en sterkere lokal forankring også i rovviltforvaltningen, vil det være umulig å gjennomføre den nasjonale politikken på sikt. Det er løfterikt når regjeringen programerklærer at forslaget til ny rovdyrpolitikk «legger opp til en forvaltning som i størst mulig grad inkluderer berørte regioner og lokalsamfunn», men utsagnet blir desto mer skuffende når den fremtidige organiseringen av rovviltforvaltningen foreslås gjennomført ved å dele landet inn i 6 forvaltningsregioner med de store geografiske avstander dette innebærer. Oppfølgning fra USS USS har avgitt en utførlig høringsuttalelse til Rovviltmeldingen og utdypet de ovenfornevnte problemstillinger. USS er også påmeldt til å holde innlegg på den åpne høringen i Stortingets energi- og miljøkomite. Forholdet til dyrevernloven Forholdet mellom dyrevernloven og rovviltforvaltningen har vært et omdiskutert tema de senere år. En viktig overordnet problemstilling har vært hvorvidt dyrevernloven forplikter den enkelte beitebruker til å avstå fra bruk av utmarksbeite ved rovviltfare. I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til dyrehold og dyrevelferd, St.meld. nr.12 ( ), valgte næringskomiteen å ikke behandle denne problemstillingen fordi det var nødvendig at «spørsmålet knyttet til rovviltforvaltning og beitedyr blir sett i sammenheng og at alle forhold under dette saksfeltet blir behandlet i forbindelse med den bebudede rovviltmeldingen.» (Innst.S.nr. 226 ( ). Dette var i tråd med det syn USS fremholdt om sammenhengen mellom dyrevelferden og statens rovdyrpolitikk. Regjeringen har i rovviltmeldingen uttalt at «En etisk og dyrevelferdsmessig akseptabel beitebruk må være målsettingen for et framtidig sauehold i vårt land, og bli et resultat av en samlet og helhetlig drøfting av problemstillingene slik de kommer fram både i dyrevelferdsmeldingen og i denne stortingsmeldingen». USS årsmelding

10 AKTUELLE SAKER På tross av at Justisdepartementets lovavdeling i en uttalelse fra november 2002 konkluderte med at tilsynsplikten til dyreeier «...ikke er så omfattende at pliktsubjektene der ingen andre effektive tiltak for å redusere rovdyrskadene foreligger - er forpliktet til å avstå fra å benytte tradisjonelle beitearealer til beiting», har ikke regjeringen drøftet konsekvensene av dette og tatt stilling til hvorvidt dyrevernloven da er slik å forstå at den forbyr bruk av tradisjonelle utmarksbeiter hvor det foreligger risiko for rovviltangrep. USS har derfor bedt energi- og miljøkomiteen om å ta stilling til «...hvorvidt det offentlige skal forby grunneiere og beiteberettigede å bruke tradisjonelle beiteområder med den konsekvens at opprettholdelse av dyreholdet på sikt blir umuliggjort». Forhåpentligvis vil den nødvendige og etterlengtede avklaring mellom dyrevernloven og rovdyrforvaltningen finne sted under Stortingets behandling av rovviltmeldingen. Utsetting av ulv Som følge av de opplysninger som ble fremsatt i en TV2 reportasje om utsetting av ulv, tilskrev USS Miljøverndepartementet ved brev av 22. oktober 2003 og fremhevet blant annet følgende: «Det er Regjeringens ansvar å forelegge korrekt informasjon til Stortinget når rovviltmeldingen skal behandles. Det er også Regjeringens ansvar å skape den nødvendige tillit og forståelse i befolkningen om ulveforvaltningen i Norge. Det er på denne bakgrunn nødvendig at de alvorlige påstandene om ulovlig utsetting av ulv blir gjenstand for granskning. En slik granskning må gjennomføres av en uavhengig komite for å sikre den nødvendige tillit til resultatet. Resultatet av en slik uavhengig granskning må foreligge før Stortinget skal behandle rovviltmeldingen». Departementet opplyste i brev av 13. november at Direktoratet for naturforvaltning var satt til å granske påstandene. Direktoratet konkluderte senere med at påstandene var grunnløse. MOTORFERDSEL I UTMARK Praktiseringen av gjeldende motorferdsellov er en sak som opptar mange av USS medlemskommuner. Forsøksordningen Forsøksordningen om motorferdsel i utmark, hvor 6 av de 8 prøvekommunene er USS medlemmer, har vært videreført i Formålet med motorferdselforsøket er å vurdere hvorvidt hensynene bak motorferdselloven kan ivaretas bedre ved at kommunene selv får større myndighet gjennom lokale planvedtak og planprosesser etter plan og bygningsloven. Forsøket skulle opprinnelig ha varighet frem til oktober 2004, men er forlenget ut året. Ettersom samtlige medlemskommuner som er med i forsøket ønsker å utvide med en sesong, vil USS ta initiativ overfor Miljøverndepartementet til en forlengelse av prøveperioden. USS vil følge arbeidet med motorferdselforsøket også i USS årsmelding 2003

11 AKTUELLE SAKER Prinsipielt lovtolkningsspørsmål USS har i 2003 bistått Beiarn kommune om et prinsipielt lovtolkningsspørsmål som oppstod i forbindelse med søknad om etablering av en isfiskeløype. Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden med den begrunnelse at den foreslåtte trasè ikke oppfylte forskriftskravet til 5 km avstand fra brøytet vei og inn til fiskevannet fordi avstanden skulle måles i luftlinje. USS var av den oppfatning at 5 km-kravet må måles ut fra faktisk avstand i terrenget, og ikke i luftlinje. USS tilskrev på denne bakgrunn Miljøverndepartementet med anmodning om å vurdere Direktoratets praksis om forståelsen av 5 km kravet. Direktoratet vurderte, etter anmodning fra Miljøverndepartementet, saken på ny og omgjorde vedtaket til kommunens gunst. Avgjørelsen fra Direktoratet vil være av betydning for alle medlemskommuner som ønsker å legge til rette for etablering av isfiskeløyper til avsidesliggende fiskevann. NORSK GALLUPS NATUR- OG MILJØBAROMETER Tradisjonen tro har USS også i 2003 deltatt på det årlige natur- og miljøbarometeret i regi av Norsk Gallup, der formålet er å kartlegge opinionens holdninger til natur og miljøspørsmål. Undersøkelsen har blant annet kartlagt opinionens holdninger til jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk, klimaspørsmål og kjennskap til organisasjoner. Undersøkelsen viste at Nesten 8 av 10 er enige i påstanden om at «Ulven er en naturlig del av norsk fauna». 48% svarer at de er interessert i rovdyrkonflikten (mot 61% i 2002) Bare 20% godtar å ha ulv eller bjørn nærmere sitt hjem enn 10 km. Kun 16% er enige i en påstand om at «Det bør bli lettere å få tilatelse til å bruke motorkjøretøy i norsk utmark». 55% svarer at de er helt uenige i dette 38% mener kommunene må få større myndighet i forvaltningen av naturressursene 63% er enige i påstanden om at «En større andel av Norges landareal burde vernes som nasjonalpark, landskapsverneområde eller naturreservat». 61% mener at kommunene bør ha ansvaret for forvaltning av verneområdene Av resultatene kan man utlede at opinionen er på linje med USS s syn i at forvaltning av naturressursene i størst mulig grad bør legges lokalt. SMÅKRAFTVERK Det er bred politisk oppslutning om å øke utbyggingen av småkraftverk i Norge. Dette har ført til stor lokal interesse i flere medlemskommuner med de nødvendige naturgitte forutsetninger. I USS-Nytt i januar orienterte sekretariatet medlemskommunene om flere sentrale spørsmål knyttet til småkraftutbygging, herunder følgende: Er tiltaket konsesjonspliktig? Saksbehandlingsreglene Samordning mellom aktuelle myndigheter Forholdet til plan- og bygningsloven Oversikt over regelverket USS årsmelding

12 AKTUELLE SAKER VILLREINJAKT PÅ HARDANGERVIDDA Høsten 2003 oppsto det tvist om villreinjakten på Hardangervidda. Som følge av at Direktoratet for naturforvaltning omgjorde vedtak fra villreinnemnda hvor fellingskvote for 2003 ble satt til 0, tilskrev USS Miljøverndepartementet ved brev av 3. september og påpekte at: «Det foreligger en lang tradisjon og sterk holdning til lokal forvaltning av villreinjakta, og USS ønsker med dette å uttrykke bekymring over den statlige overstyring som skjer i spørsmål som neppe kan sies å ha nasjonal interesse». Etter en massiv motstand mot Direktoratets avgjørelse, grep miljøvernministeren inn og ba direktoratet «sette seg ned sammen med villreinnemnd, villreinutvalg og forskningsmiljøene for å komme frem til enighet om prinsippene for forvaltningen i årene fremover». INFORMASJONSVIRKSOMHET I tråd med det som er USS virkeområde å bistå medlemskommunene i «utmarksspørsmål av enhver karakter», har aktiviteten i 2003 vært preget av: Rovviltspørsmålet Motorferdsel i utmark Forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i arealforvaltning og viktigheten av at forvaltningen av utmarksinteressene best kan ivaretas på lokalt plan Fokus på lokal deltagelse i verneprosessene og krav til at forvaltning av verneområdet tillegges lokale myndigheter samt at kommunene får tilført tilstrekkelig med ressurser USS synspunkter blir formidlet til sentrale myndigheter gjennom høringsuttalelser, møtevirksomhet og skriftlig og muntlig korrespondanse. Representanter fra USS har i 2003 deltatt på flere møter med sentraladministrasjonen og diskutert problemstillinger som medlemskommunene er opptatt av. Den aktivitet og virksomhet som pågår, blir formidlet til medlemskommunene gjennom utsendelse av USS-nytt. Det ble utgitt i alt 20 USS-nytt i 2003, som blant annet omhandlet følgende temaer: Statusrapport i USS saker Småkraftverk, mini- og mikrokraftverk i vernede vassdrag Rovdyr i områder utenfor den vedtatte forvaltningssone Orientering om forskningsresultater, Stortingsmeldinger, budsjettspørsmål Etablering av isfiskeløype i Beiarn kommune prinsipielt lovtolkningsspørsmål USS 3 innspill til Rovviltmeldingen til Miljøverndepartementet USS innlegg i åpen høring i Stortingets Energi- og miljøkomite Orientering om innholdet i Rovviltmeldingen Invitasjon til verneseminar for kommuner som er berørt av store verneområder I tillegg blir USS hjemmeside fortløpende oppdatert. 12 USS årsmelding 2003

13 ORGANISASJONEN MEDLEMSKOMMUNENE Det bærende grunnlaget for USS virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. Medlemskommuner i 2003: Østfold: Aremark, Eidsberg, Hobøl, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet Hedmark: Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Tynset, Våler Oppland: Buskerud: Telemark: Aust-Agder: Vest-Agder: Rogaland: Hordaland: Sogn og Fjordane Møre og Romsdal: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Finnmark: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Fyresdal, Tinn, Tokke, Vinje Bygland, Bykle, Valle, Åmli Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Forsand, Suldal Eidfjord Luster Nesset, Norddal, Rauma, Sunndal, Surnadal Holtålen, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Verran Ballangen, Beiarn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal Bardu Kautokeino Fra 2004 har Verran, Hobøl og Kautokeino meldt seg ut. Hol kommune har meldt seg. LANDSMØTET I MOLDE Landsmøtet ble avholdt på Rica Seilet Hotel i Molde 7-8 mai med 125 delegater, foredragsholdere og gjester. I tillegg til organisasjonssaker ble temaer som bærekraftig bruk i utmark og fjellområder i Norge, erfaringer med lokal næringsutøvelse i verneområder behandlet. Det ble også arrangert en paneldebatt hvor stortingsrepresentantene Siri Meling, Synnøve Konglevoll, Ingmar Ljones, Hallgeir Langeland, Øyvind Korsberg og fylkesvaraordfører Hans Seierstad orienterte om sine politiske partiers syn på USS-relaterte miljøsaker, herunder statlig arealvern og lokal innflytelse, bruk kontra vern av utmark, erstatning for statlig vern, rovdyr og motorisert ferdsel i utmark. Interesseorganisasjonene Norges Bondelag, Norges Sau- og geitavlslag, Norsk Samarbeidsforum for ny Rovviltforvaltning og USS orienterte om sitt arbeid frem mot rovviltmeldingen 2003, og USS sekretær, advokat Stein Erik Stinessen gikk gjennom USS arbeidsoppgaver i USS årsmelding

14 ORGANISASJONEN LANDSSTYRET Landsstyret har avholdt 4 møter i Sommermøte i Valle, Sirdal og Forsand Landsstyret har innført den praksis at alle styremøter av hensyn til økonomien holdes i Oslo, med unntak av ett sommermøtet som benyttes til å gjøre seg kjent i enkelte medlemskommuner. Sommermøtet i 2003 var lagt til Valle, Sirdal og Forsand, og ble avholdt august. Ved siden av ordinært styreprogram, inviterte vertskommunene Landsstyret på en spennende befaring i et område rikt på både natur og kultur. Landsstyret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet i april: Representanter: Ordfører Tore Johansen, Aremark Ordfører Odd-Ingar Widnes, Skiptvet (vara) Ordfører Reidar Åsgård, Engerdal, leder Ordfører Erling Myhre, Rendalen (vara) Varaordfører Inge Hukkelås, Nord-Fron Ordfører Per Dag Hole, Lesja (vara) Ordfører Liv Jorunn Frogner, Rollag, nestleder Formannskapsmedlem Hans Harald Karlsen, Nore og Uvdal (vara) Ordfører Birger Nygård, Tokke Formannskapsmedlem Halvor Midtveit, Vinje (vara) Ordfører Steinar Kyrvestad, Valle Ordfører Tellef Harstveit, Åmli (vara) Ordfører John Fidjeland, Hægebostad Ordfører Jørgen Åsland, Åseral (vara) Ordfører Torstein Haukalid, Forsand Ordfødrer Andreas Drarvik, Suldal (vara) Ordfører Anved Jonhan Tveit, Eidfjord Henry Hereid, Eidfjord (vara) Ordfører Torbjørn Rødstøl, Rauma Arvid I. Johannessen, Sunndal (vara) Varaordfører Bjørn Berntsen, Rennebu Ordfører Rolf Almåsbakk, Tydal (vara) Ordfører Marianne Ornæs, Røyrvik Ordfører Arnt Torseth, Namsskogan (vara) Formannskapsmedlem Terje Daleng, Hattfjelldal Ordfører Per Jomar Hoel, Hemnes (vara) Varaordfører Oddvar Bjørnsen, Bardu Ordfører Roald Linaker, Bardu (vara) Formannskapsmedlem Anton Dahl, Kautokeino Formannskapsmedlem Per A. Bæhr, Kautokeino, (vara) Fylke: Østfold Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 14 USS årsmelding 2003

15 ORGANISASJONEN ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Representanter: Ordfører Reidar Åsgård, leder Ordfører Liv Jorunn Frogner, Rollag, nestleder Ordfører Steinar Kyrvestad, Valle Varaordfører Bjørn Berntsen, Rennebu Formannskapsmedlem Terje Daleng, Hattfjelldal Fylke: Hedmark Buskerud Aust-Agder Sør-Trøndelag Nordland SEKRETARIATET USS sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen, Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo. Advokat ved Høyesterett, Caroline Lund, har blant annet praksis fra Regjeringsadvokaten og som dommerfullmektig ved siden av flere år som partner i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud. Advokat ved Høyesterett, Stein Erik Stinessen, har praksis fra Sivilombudsmannen og var også flere år partner i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud. Advokat Anita Wirak, har blant annet jobbet i et advokatfirma i Kristiansand og som dommerfullmektig i Flekkefjord. Den daglige medlemskontakten forestås av Vigdis Ekeland. Advokatfirmaet Hjort DA er et av landets største advokatfirmaer og yter juridiske tjenester innenfor de fleste rettsfelt. Flere av advokatene har bred erfaring fra offentlig forvaltning, med inngående kjennskap til arealforvaltning generelt. Kommunesektoren er en av firmaets viktigste klientområder. USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Inntekter Kontingent Møter og konferanser Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn/godtgjørelser Organisasjonskostnader Honorarer Sekretariatet - driftskostnader Bil- og reisekostnader Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader 91 0 Resultat finansposter Resultat USS årsmelding 2003

17 BALANSE pr EIENDELER Restanse kontingent/kundefordringer Forskudd godtgjørelser Bank Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Beregning av egenkapital Kapitalkonto pr Overskudd/underskudd Kapitalkonto USS årsmelding

18 REVISJONSBERETNING 18 USS årsmelding 2003

19 BUDSJETT Inntekter Kontingent Møter og konferanser Sum inntekter Driftskostnader Lønn/godtgjørelser Organisasjonskostnader Honorarer Sekretariatet - driftskostnader Bil og reisekostnader Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Resultat USS årsmelding

20 Grafisk design og produksjon: signatur.no - Foto: Anita Wirak / Heidi Horn Mossing, Mattis Schrøder, Signatur. U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Sekretariat: Advokatfirmaet Hjort DA - Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo - Faks Tlf

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Mennesker eller flere rovdyr?

Mennesker eller flere rovdyr? www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1-2004 Hva mener Stortinget at Bygde-Norge trenger: Mennesker eller flere rovdyr? NY LEDELSE I FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK ROVDYR PÅ HELSA LØS STORTINGSMELDING

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 NORSKOG

ÅRSMELDING 2005 NORSKOG ÅRSMELDING 2005 NORSKOG Foto:: Haaken Christensen Styrets beretning Råderett og lønnsomhet NORSKOG har som formål å fremme en sunn økonomisk utvikling innen den totale forvaltning av en eiendom basert

Detaljer

Norsk natur er herlig - uten ulv!

Norsk natur er herlig - uten ulv! www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 1 - FEBRUAR 2006 Norsk natur er herlig - uten ulv! GEOGRAFISK DIFFERENSIERING AV LIVSKVALITET OG RETTIGHETER DUMSKAPENS ALLIANSE NY REGJERING - GAMMEL

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 2-2003

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 2-2003 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 2-2003 BREV TIL STORTINGETS ENERGI OG MILJØKOMITE ERIK LYKKE OM BERNKONVENSJONEN EN BJØRN FOR HVERT SAUEBRUK I LIERNE JERVEN I SØR-NORGE www.rovdyr.org Folkeaksjonen

Detaljer

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Fisk &Vilt Nr.2-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Jegere og friluftsfolk

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT I

PRIVAT EIENDOMSRETT I Styrets beretning PRIVAT EIENDOMSRETT I OFFENTLIG FORVALTNING Det ligger både utfordringer og muligheter i at nordmenn flest på ulike måter og i forskjellig grad føler et eierskap til landets natur. Mindretallets

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI OSLO 1975 1974 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING de før Året 1974 Året 1974 har i høy grad vært preget av ressursdebatt, med stikkord som olje og atornkraft, vern om dyrka

Detaljer