U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS"

Transkript

1 U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G

2 DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS): «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter». USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf. Denne følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved inngangen til 2004 har USS 63 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Bardu kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalg Sekretariatet Landsmøtet er USS øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2003

3 INNHOLD Lederen har ordet 4 Aktuelle saker 6 03 Vernesaker 6 Bærekraftig bruk av utmark 8 Rovviltsaken 8 Motorferdsel i utmark 10 Norsk Gallups natur- og miljøbarometer 11 Småkraftverk 11 Villreinjakt på Hardangervidda 12 Informasjonsvirksomhet 12 Organisasjonen 13 Medlemskommunene 13 Landsmøtet i Molde 13 Landsstyret 14 Arbeidsutvalget 15 Sekretariatet 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Revisjonsberetning 18 Budsjett 19 USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET Snart vil USS kunne feire sitt 10 års jubileum. Det skal vi gjøre med stolthet og respekt for de kommuner og samfunnsmennesker som tok initiativ til å danne denne organisasjonen. Det som har slått meg de årene jeg har hatt gleden av å arbeide for USS, er hvor utsatt en slik organisasjon er for årlige budsjettbehandlinger i den enkelte kommune, men også for skiftende politiske vinder, både sentralt og lokalt. Ved høytidelige anledninger prater vi djervt og reiser ofte fanen for interkommunalt samarbeid, blant annet som et utmerket alternativ til omfattende kommunesammenslåinger. Personlig deler jeg denne oppfatningen. USS er et av de mest omfattende «interkommunale» samarbeidstiltak som finnes; med 63 involverte kommuner fra hele nasjonen. For kroner årlig deltar disse kommunene i en spleis på tilgang til en organisasjon og en faglig kompetanse som vi enkeltvis ville hatt store problemer med å hente ut; i alle fall for en tilsvarende kostnad. USS s medlemskommuner er ikke de fremste når det gjelder realiserbare aktiva, men de innehar en annen ressurs, natur, friluftsområder, villmark og dyreliv, som har en kolossal fremtidsverdi i en urbanisert verden. Beløpet fremkommer ikke i dag som raskt utbytte over korte måneder på en utro børs, men det tilhører kommuner, regioner og lokalbefolkning i et hundreårsperspektiv. Det er da vi må stålsette oss mot raske forslag om å bedre balansen på neste års budsjett ved å fjerne kontingenten til USS. Alene og få blir vi svake, sammen er vi et interkommunalt tiltak med tyngde, vilje og respekt. Forholdet mellom sentrale myndigheter og lokale aktører i verneprosessene har alltid vært en viktig sak for USS. USS har vært opptatt av at våre sentrale myndigheter må ta den berørte lokalbefolkning og den lokale forvaltning med på råd forut for selve beslutningen. En forutsetning for et vellykket vern, der det skapes en lokal forankring og felles forståelse for viktigheten av vern på lokalt hold, er videre at kommunene i størst mulig grad forestår forvaltningen av verneområdene. USS har påpekt at en viktig forutsetning for å nå dette målet, er at kommunene får tilført tilstrekkelig med midler for å ivareta forvaltningsansvaret. Statens verneambisjoner er økt, og vi har i året som er gått sett en mer aktiv stat på vernesiden enn tidligere. USS har i denne situasjon ved flere anledninger fremhevet viktigheten av å styrke det lokale selvstyre på alle trinn i prosessen, ikke bare av hensyn til det berørte distrikt, men også av hensyn til gjennomføringen av det statlige vernet. Vi har i 2003 med glede sett at de synspunkter USS har forfektet i vernesakene, nå synes bedre forankret i de sentrale myndigheters bevissthet: Stortinget har gitt sin tilslutning til prinsippet om frivillig vern, kommunene blir i større grad trukket med i de enkelte verneprosesser, og det er en økt statlig vilje til lokal forvaltning av nasjonale verneinteresser. Vi er likevel langt fra den situasjon at berørte kommuner tar i mot statlige verneforslag med åpne armer. Mangler ved erstatningsreglene, følelsen av å bli rådspurt, men ikke lyttet til og fraværet av en aktiv distriktspolitikk knyttet til vernearbeidet er nok forhold som medvirker til dette. Til tross for at jeg som leder i USS føler klar fremgang for våre medlemskommuners interesser, gjenstår derfor mye arbeid for organisasjonen. Fremtidens utfordring må være at man får etablert verneområder der alle føler et «eierskap» og ansvar for at verdifulle områder bevares for etterslekten, og at de berørte distrikter får noe igjen for å gi avkall på utnyttelsesmuligheter lokalt av hensyn til viktige nasjonale interesser. Engerdal, 2004 Reidar Åsgård, leder 4 USS årsmelding 2003

5 USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER Nedenfor følger en kort presentasjon av de viktigste saker som USS har arbeidet med i VERNESAKER Ettersom flere av USS medlemskommuner er og vil bli berørt av vernevedtak, har vernesaker alltid vært et viktig arbeidsområde for USS. Dette gjelder uavhengig av om det er tale om etablering av nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder eller annet arealvern. Konfliktnivået rundt vernespørsmålene er for høyt. Foranlediget av miljøvernministerens svar på spørsmål om verneplanprosesser i Stortingets spørretime, hvor statsråden uttalte at «I dette arbeidet vil det bli viktig å redusere konfliktnivået så langt som mulig», tilskrev USS statsråden ved brev av 29. januar 2003 og fremmet synspunkter på hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere konfliktnivået i vernesaker. Statsråden takket for innspillet i brev av 11. februar 2003, og fremhevet at «Som Miljøvernminister er jeg opptatt av at vi får til ordninger som kan bidra til å øke den lokale aksept og forståelse for verneplanene. Jeg har merket meg de synspunkter som fremmes i brevet og disse vil bli tatt med i vurderingene ved utarbeidelsen av Stortingsmeldingen om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand». Av St.meld. nr. 25 ( ) om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, som ble avgitt 25.april 2003, fremgikk det at regjeringen vil øke satsingen på natur- og miljøvern. Det ble videre fremhevet at regjeringen «vil arbeide for å sikre en best mulig lokal forankring av vernearbeidet», at «kommunene i større grad vil bli trukket inn i forvaltningen av verneområdene» og at «Regjeringen legger stor vekt på å redusere konfliktene i det framtidige skogvernet». Dette er positive signaler, men USS savner fortsatt et forslag til en samlet tiltaksplan som kan bidra til at konfliktnivået reduseres. Konfliktdemping i disse sakene er ikke bare viktig av hensyn til de berørte grunneiere og rettighetshavere, men også svært viktig for å nå de nasjonale målsetningene om vern. Det er en økende erkjennelse av at uten en lokal forankring av vernehensynet vil ikke vernet la seg realisere som ønskelig. At det kan være langt mellom liv og lære erfarte mange i saken om barskogvernet som pågår i Trillemarka-Rollagsfjell i Buskerud. Her ble det satt i gang en saksbehandlingsprosess for vern etter naturvernloven som berørte et område på daa uten at verken lokale myndigheter eller skogeiere var rådspurt om forslaget. Etter anmodning fra medlemskommunene, deltok USS i møte med miljøvernministeren og fylkesmannen til støtte for de berørte kommunene. 6 USS årsmelding 2003

7 AKTUELLE SAKER På Landsmøtet i Molde den 8. mai 2003 ble det vedtatt en resolusjon hvor Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen ble bedt om å be Regjeringen skjerpe kravene til dokumentasjon og begrunnelse for de nasjonale vernebehov i den enkelte vernesak innføre et generelt prinsipp i vernesaker om at vernet ikke skal gå lenger enn det dokumenterte vernebehovet tilsier innføre forpliktende bestemmelser om at vern skal søkes oppnådd gjennom frivillige ordninger med de det gjelder USS har også vært opptatt av at det i forkant av vernevedtaket finner sted en rask og effektiv saksbehandling i samråd med berørte parter og lokale myndigheter. Videre er det USS syn at når vernebeslutningen er truffet, må forvaltningen av området i størst mulig grad legges lokalt. En forutsetning for å oppnå en vellykket lokal forvaltning, er imidlertid at kostnadene med forvaltningen identifiseres og legges inn som et utgiftskriterium i inntektssystemet for kommunene. Også om dette synes det å være en økende oppslutning fra statens side. I forbindelse med høringsbehandlingen i Stortingets energi- og miljøkomite, hvor USS var invitert til å holde innlegg, fremhevet USS: at det må foretas grundige faglige forundersøkelser forut for vedtaket at det må skje et samarbeid med lokale aktører i verneprosessen at det må fokuseres på økt satsing på frivillig vern at det må avsettes tilstrekkelig med midler til forvaltningen av verneområdene at en grunnleggende forutsetning for å oppnå aksept og forståelse for vern, er at det ytes skikkelig kompensasjon Som en følge av stortingsbehandlingen ble det avklart at frivillig vern skal være et viktig middel for å nå målet om økt skogvern. Norges Skogeierforbund har sagt seg villig til å organisere og gjennomføre slike frivillige verneprosesser ved å identifisere arealer og fremforhandle tilbud med grunneierne. USS ser på en løsning med frivillig vern som svært positivt, og dette vil forhåpentligvis også resultere i kortere saksbehandlingstid og redusert konfliktnivå mellom de ulike aktører. Det er også etterlyst en utvidelse av erstatningsordningen som gjelder for reservat- og biotopfredning til å omfatte landskapsvernområder og nasjonalparker. Som følge av et privat lovforslag besluttet regjeringen med tilslutning fra Stortinget å be Biomangfoldlovutvalget å foreta en gjennomgang av dette. Utvalget skal avgi innstilling i løpet av USS vil med interesse følge saken. USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER BÆREKRAFTIG BRUK AV UTMARK USS ble i februar invitert til møte i Miljøverndepartementet for å drøfte spørsmål knyttet til bærekraftig bruk av utmark og fjellområder. Møtet var ledd i departementets forberedelse av Revidert nasjonalbudsjett om temaet «Bærekraftig bruk av utmark og fjellområder». USS videreformidlet til Miljøverndepartementet de innspill som på oppfordring kom fra medlemskommunene. Arbeidet ble fulgt opp i Revidert nasjonalbudsjett, blant annet med følgende signaler fra regjeringen: Oppheve forbudet mot kommersiell turisme Legge til rette for mindre, miljøtilpasset turistvirksomhet innenfor rammen av verneformålet i landskapsverneområder Prioritere arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for verneområder i fjellet Legge til rette for at områdevern og utvikling av lokalsamfunn må ses i sammenheng med verneprosesser Legge til rette for økt lokalpolitisk medvirkning og innflytelse i verneprosesser Samtidig blir USS fremhevet som en av flere «viktige aktører og samarbeidspartnere i arbeidet med å møte utfordringene knyttet til å utvikle en helhetlig politikk for forvaltning av fjellområdene». USS er tilfreds med de signaler som regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett gir uttrykk for. Signalene viser en økt oppslutning om de syn USS har forfektet siden stiftelsen i ROVVILTSAKEN Rovviltsaken har vært en spesielt sentral sak for USS i 2003 fordi Stortinget ved behandlingen av Innst.S.nr.110 ( ) ba regjeringen om å legge frem en ny stortingsmelding om rovviltforvaltning innen utgangen av Arbeidet frem mot rovviltmeldingen I forbindelse med Miljøverndepartementets arbeid frem mot den nye rovviltmeldingen, innga USS tre innspill, hvorav det ene var av generell karakter mens det andre omhandlet forholdet mellom norsk rovviltforvaltning og folkeretten. Det ble også gitt et innspill om landbruksnæringens rammevilkår for drift i rovdyrutsatte områder. Alle innspill ble inntatt i USS-nytt og sendt ut til medlemskommunene. USS leder og sekretariatet deltok i februar på et større seminar i regi av Direktoratet for naturforvaltning sammen med forskningsmiljøet og sentralforvaltningen. På seminaret ble gjennomgått de forvaltningsmessige utfordringer i rovviltpolitikken. Disse utfordringene ble fra forskerhold sammenfattet slik: Økt forutsigbarhet Økt lokal aksept for forvaltningsstrategien Redusert tap av husdyr og tamrein Større hensyntaken til lokalbefolkningen Bedret bestandsregistrering og overvåking USS leder og sekretariatet deltok i mai 2003 på et møte med Miljøverndepartementet hvor formålet var å diskutere forholdet mellom norsk rovviltforvaltning og folkeretten. 8 USS årsmelding 2003

9 AKTUELLE SAKER Rovviltmeldingen fremlegges Regjeringen fremla sitt forslag til ny rovviltmelding, St.meld.nr.15 ( ), rett før jul. I St.meld.nr. 25 ( ) om rikets miljøtilstand heter det at «Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene ved lavest mulig konflikter gjennom å utarbeide en ny rovdyrmelding» USS er av den oppfatning at rovviltmeldingen dessverre ikke inneholder de nødvendige virkemidler for å nå den todelte målsetningen om rovviltvern og videreføring av et aktivt landbruk i samme områder. Heller ikke er de forslag som fremmes i meldingen tilstrekkelig egnet til å dempe konfliktnivået, som det ble bebudet i stortingsmeldingen. De midler staten hittil har benyttet til konfliktreduserende tiltak, har ikke vært tilstrekkelige, og når regjeringen legger opp til at rovviltforvaltningen ikke skal resultere i «økte totalkostnader», er det USS syn at meldingen verken vil bidra til å oppnå målsetningen om et redusert konfliktnivå eller styrke legitimiteten rundt rovviltforvaltningen i de berørte distrikter. USS har alltid vært av den oppfatning at uten en sterkere lokal forankring også i rovviltforvaltningen, vil det være umulig å gjennomføre den nasjonale politikken på sikt. Det er løfterikt når regjeringen programerklærer at forslaget til ny rovdyrpolitikk «legger opp til en forvaltning som i størst mulig grad inkluderer berørte regioner og lokalsamfunn», men utsagnet blir desto mer skuffende når den fremtidige organiseringen av rovviltforvaltningen foreslås gjennomført ved å dele landet inn i 6 forvaltningsregioner med de store geografiske avstander dette innebærer. Oppfølgning fra USS USS har avgitt en utførlig høringsuttalelse til Rovviltmeldingen og utdypet de ovenfornevnte problemstillinger. USS er også påmeldt til å holde innlegg på den åpne høringen i Stortingets energi- og miljøkomite. Forholdet til dyrevernloven Forholdet mellom dyrevernloven og rovviltforvaltningen har vært et omdiskutert tema de senere år. En viktig overordnet problemstilling har vært hvorvidt dyrevernloven forplikter den enkelte beitebruker til å avstå fra bruk av utmarksbeite ved rovviltfare. I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til dyrehold og dyrevelferd, St.meld. nr.12 ( ), valgte næringskomiteen å ikke behandle denne problemstillingen fordi det var nødvendig at «spørsmålet knyttet til rovviltforvaltning og beitedyr blir sett i sammenheng og at alle forhold under dette saksfeltet blir behandlet i forbindelse med den bebudede rovviltmeldingen.» (Innst.S.nr. 226 ( ). Dette var i tråd med det syn USS fremholdt om sammenhengen mellom dyrevelferden og statens rovdyrpolitikk. Regjeringen har i rovviltmeldingen uttalt at «En etisk og dyrevelferdsmessig akseptabel beitebruk må være målsettingen for et framtidig sauehold i vårt land, og bli et resultat av en samlet og helhetlig drøfting av problemstillingene slik de kommer fram både i dyrevelferdsmeldingen og i denne stortingsmeldingen». USS årsmelding

10 AKTUELLE SAKER På tross av at Justisdepartementets lovavdeling i en uttalelse fra november 2002 konkluderte med at tilsynsplikten til dyreeier «...ikke er så omfattende at pliktsubjektene der ingen andre effektive tiltak for å redusere rovdyrskadene foreligger - er forpliktet til å avstå fra å benytte tradisjonelle beitearealer til beiting», har ikke regjeringen drøftet konsekvensene av dette og tatt stilling til hvorvidt dyrevernloven da er slik å forstå at den forbyr bruk av tradisjonelle utmarksbeiter hvor det foreligger risiko for rovviltangrep. USS har derfor bedt energi- og miljøkomiteen om å ta stilling til «...hvorvidt det offentlige skal forby grunneiere og beiteberettigede å bruke tradisjonelle beiteområder med den konsekvens at opprettholdelse av dyreholdet på sikt blir umuliggjort». Forhåpentligvis vil den nødvendige og etterlengtede avklaring mellom dyrevernloven og rovdyrforvaltningen finne sted under Stortingets behandling av rovviltmeldingen. Utsetting av ulv Som følge av de opplysninger som ble fremsatt i en TV2 reportasje om utsetting av ulv, tilskrev USS Miljøverndepartementet ved brev av 22. oktober 2003 og fremhevet blant annet følgende: «Det er Regjeringens ansvar å forelegge korrekt informasjon til Stortinget når rovviltmeldingen skal behandles. Det er også Regjeringens ansvar å skape den nødvendige tillit og forståelse i befolkningen om ulveforvaltningen i Norge. Det er på denne bakgrunn nødvendig at de alvorlige påstandene om ulovlig utsetting av ulv blir gjenstand for granskning. En slik granskning må gjennomføres av en uavhengig komite for å sikre den nødvendige tillit til resultatet. Resultatet av en slik uavhengig granskning må foreligge før Stortinget skal behandle rovviltmeldingen». Departementet opplyste i brev av 13. november at Direktoratet for naturforvaltning var satt til å granske påstandene. Direktoratet konkluderte senere med at påstandene var grunnløse. MOTORFERDSEL I UTMARK Praktiseringen av gjeldende motorferdsellov er en sak som opptar mange av USS medlemskommuner. Forsøksordningen Forsøksordningen om motorferdsel i utmark, hvor 6 av de 8 prøvekommunene er USS medlemmer, har vært videreført i Formålet med motorferdselforsøket er å vurdere hvorvidt hensynene bak motorferdselloven kan ivaretas bedre ved at kommunene selv får større myndighet gjennom lokale planvedtak og planprosesser etter plan og bygningsloven. Forsøket skulle opprinnelig ha varighet frem til oktober 2004, men er forlenget ut året. Ettersom samtlige medlemskommuner som er med i forsøket ønsker å utvide med en sesong, vil USS ta initiativ overfor Miljøverndepartementet til en forlengelse av prøveperioden. USS vil følge arbeidet med motorferdselforsøket også i USS årsmelding 2003

11 AKTUELLE SAKER Prinsipielt lovtolkningsspørsmål USS har i 2003 bistått Beiarn kommune om et prinsipielt lovtolkningsspørsmål som oppstod i forbindelse med søknad om etablering av en isfiskeløype. Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden med den begrunnelse at den foreslåtte trasè ikke oppfylte forskriftskravet til 5 km avstand fra brøytet vei og inn til fiskevannet fordi avstanden skulle måles i luftlinje. USS var av den oppfatning at 5 km-kravet må måles ut fra faktisk avstand i terrenget, og ikke i luftlinje. USS tilskrev på denne bakgrunn Miljøverndepartementet med anmodning om å vurdere Direktoratets praksis om forståelsen av 5 km kravet. Direktoratet vurderte, etter anmodning fra Miljøverndepartementet, saken på ny og omgjorde vedtaket til kommunens gunst. Avgjørelsen fra Direktoratet vil være av betydning for alle medlemskommuner som ønsker å legge til rette for etablering av isfiskeløyper til avsidesliggende fiskevann. NORSK GALLUPS NATUR- OG MILJØBAROMETER Tradisjonen tro har USS også i 2003 deltatt på det årlige natur- og miljøbarometeret i regi av Norsk Gallup, der formålet er å kartlegge opinionens holdninger til natur og miljøspørsmål. Undersøkelsen har blant annet kartlagt opinionens holdninger til jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk, klimaspørsmål og kjennskap til organisasjoner. Undersøkelsen viste at Nesten 8 av 10 er enige i påstanden om at «Ulven er en naturlig del av norsk fauna». 48% svarer at de er interessert i rovdyrkonflikten (mot 61% i 2002) Bare 20% godtar å ha ulv eller bjørn nærmere sitt hjem enn 10 km. Kun 16% er enige i en påstand om at «Det bør bli lettere å få tilatelse til å bruke motorkjøretøy i norsk utmark». 55% svarer at de er helt uenige i dette 38% mener kommunene må få større myndighet i forvaltningen av naturressursene 63% er enige i påstanden om at «En større andel av Norges landareal burde vernes som nasjonalpark, landskapsverneområde eller naturreservat». 61% mener at kommunene bør ha ansvaret for forvaltning av verneområdene Av resultatene kan man utlede at opinionen er på linje med USS s syn i at forvaltning av naturressursene i størst mulig grad bør legges lokalt. SMÅKRAFTVERK Det er bred politisk oppslutning om å øke utbyggingen av småkraftverk i Norge. Dette har ført til stor lokal interesse i flere medlemskommuner med de nødvendige naturgitte forutsetninger. I USS-Nytt i januar orienterte sekretariatet medlemskommunene om flere sentrale spørsmål knyttet til småkraftutbygging, herunder følgende: Er tiltaket konsesjonspliktig? Saksbehandlingsreglene Samordning mellom aktuelle myndigheter Forholdet til plan- og bygningsloven Oversikt over regelverket USS årsmelding

12 AKTUELLE SAKER VILLREINJAKT PÅ HARDANGERVIDDA Høsten 2003 oppsto det tvist om villreinjakten på Hardangervidda. Som følge av at Direktoratet for naturforvaltning omgjorde vedtak fra villreinnemnda hvor fellingskvote for 2003 ble satt til 0, tilskrev USS Miljøverndepartementet ved brev av 3. september og påpekte at: «Det foreligger en lang tradisjon og sterk holdning til lokal forvaltning av villreinjakta, og USS ønsker med dette å uttrykke bekymring over den statlige overstyring som skjer i spørsmål som neppe kan sies å ha nasjonal interesse». Etter en massiv motstand mot Direktoratets avgjørelse, grep miljøvernministeren inn og ba direktoratet «sette seg ned sammen med villreinnemnd, villreinutvalg og forskningsmiljøene for å komme frem til enighet om prinsippene for forvaltningen i årene fremover». INFORMASJONSVIRKSOMHET I tråd med det som er USS virkeområde å bistå medlemskommunene i «utmarksspørsmål av enhver karakter», har aktiviteten i 2003 vært preget av: Rovviltspørsmålet Motorferdsel i utmark Forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i arealforvaltning og viktigheten av at forvaltningen av utmarksinteressene best kan ivaretas på lokalt plan Fokus på lokal deltagelse i verneprosessene og krav til at forvaltning av verneområdet tillegges lokale myndigheter samt at kommunene får tilført tilstrekkelig med ressurser USS synspunkter blir formidlet til sentrale myndigheter gjennom høringsuttalelser, møtevirksomhet og skriftlig og muntlig korrespondanse. Representanter fra USS har i 2003 deltatt på flere møter med sentraladministrasjonen og diskutert problemstillinger som medlemskommunene er opptatt av. Den aktivitet og virksomhet som pågår, blir formidlet til medlemskommunene gjennom utsendelse av USS-nytt. Det ble utgitt i alt 20 USS-nytt i 2003, som blant annet omhandlet følgende temaer: Statusrapport i USS saker Småkraftverk, mini- og mikrokraftverk i vernede vassdrag Rovdyr i områder utenfor den vedtatte forvaltningssone Orientering om forskningsresultater, Stortingsmeldinger, budsjettspørsmål Etablering av isfiskeløype i Beiarn kommune prinsipielt lovtolkningsspørsmål USS 3 innspill til Rovviltmeldingen til Miljøverndepartementet USS innlegg i åpen høring i Stortingets Energi- og miljøkomite Orientering om innholdet i Rovviltmeldingen Invitasjon til verneseminar for kommuner som er berørt av store verneområder I tillegg blir USS hjemmeside fortløpende oppdatert. 12 USS årsmelding 2003

13 ORGANISASJONEN MEDLEMSKOMMUNENE Det bærende grunnlaget for USS virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. Medlemskommuner i 2003: Østfold: Aremark, Eidsberg, Hobøl, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet Hedmark: Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Tynset, Våler Oppland: Buskerud: Telemark: Aust-Agder: Vest-Agder: Rogaland: Hordaland: Sogn og Fjordane Møre og Romsdal: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Finnmark: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Fyresdal, Tinn, Tokke, Vinje Bygland, Bykle, Valle, Åmli Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Forsand, Suldal Eidfjord Luster Nesset, Norddal, Rauma, Sunndal, Surnadal Holtålen, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Verran Ballangen, Beiarn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal Bardu Kautokeino Fra 2004 har Verran, Hobøl og Kautokeino meldt seg ut. Hol kommune har meldt seg. LANDSMØTET I MOLDE Landsmøtet ble avholdt på Rica Seilet Hotel i Molde 7-8 mai med 125 delegater, foredragsholdere og gjester. I tillegg til organisasjonssaker ble temaer som bærekraftig bruk i utmark og fjellområder i Norge, erfaringer med lokal næringsutøvelse i verneområder behandlet. Det ble også arrangert en paneldebatt hvor stortingsrepresentantene Siri Meling, Synnøve Konglevoll, Ingmar Ljones, Hallgeir Langeland, Øyvind Korsberg og fylkesvaraordfører Hans Seierstad orienterte om sine politiske partiers syn på USS-relaterte miljøsaker, herunder statlig arealvern og lokal innflytelse, bruk kontra vern av utmark, erstatning for statlig vern, rovdyr og motorisert ferdsel i utmark. Interesseorganisasjonene Norges Bondelag, Norges Sau- og geitavlslag, Norsk Samarbeidsforum for ny Rovviltforvaltning og USS orienterte om sitt arbeid frem mot rovviltmeldingen 2003, og USS sekretær, advokat Stein Erik Stinessen gikk gjennom USS arbeidsoppgaver i USS årsmelding

14 ORGANISASJONEN LANDSSTYRET Landsstyret har avholdt 4 møter i Sommermøte i Valle, Sirdal og Forsand Landsstyret har innført den praksis at alle styremøter av hensyn til økonomien holdes i Oslo, med unntak av ett sommermøtet som benyttes til å gjøre seg kjent i enkelte medlemskommuner. Sommermøtet i 2003 var lagt til Valle, Sirdal og Forsand, og ble avholdt august. Ved siden av ordinært styreprogram, inviterte vertskommunene Landsstyret på en spennende befaring i et område rikt på både natur og kultur. Landsstyret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet i april: Representanter: Ordfører Tore Johansen, Aremark Ordfører Odd-Ingar Widnes, Skiptvet (vara) Ordfører Reidar Åsgård, Engerdal, leder Ordfører Erling Myhre, Rendalen (vara) Varaordfører Inge Hukkelås, Nord-Fron Ordfører Per Dag Hole, Lesja (vara) Ordfører Liv Jorunn Frogner, Rollag, nestleder Formannskapsmedlem Hans Harald Karlsen, Nore og Uvdal (vara) Ordfører Birger Nygård, Tokke Formannskapsmedlem Halvor Midtveit, Vinje (vara) Ordfører Steinar Kyrvestad, Valle Ordfører Tellef Harstveit, Åmli (vara) Ordfører John Fidjeland, Hægebostad Ordfører Jørgen Åsland, Åseral (vara) Ordfører Torstein Haukalid, Forsand Ordfødrer Andreas Drarvik, Suldal (vara) Ordfører Anved Jonhan Tveit, Eidfjord Henry Hereid, Eidfjord (vara) Ordfører Torbjørn Rødstøl, Rauma Arvid I. Johannessen, Sunndal (vara) Varaordfører Bjørn Berntsen, Rennebu Ordfører Rolf Almåsbakk, Tydal (vara) Ordfører Marianne Ornæs, Røyrvik Ordfører Arnt Torseth, Namsskogan (vara) Formannskapsmedlem Terje Daleng, Hattfjelldal Ordfører Per Jomar Hoel, Hemnes (vara) Varaordfører Oddvar Bjørnsen, Bardu Ordfører Roald Linaker, Bardu (vara) Formannskapsmedlem Anton Dahl, Kautokeino Formannskapsmedlem Per A. Bæhr, Kautokeino, (vara) Fylke: Østfold Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 14 USS årsmelding 2003

15 ORGANISASJONEN ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Representanter: Ordfører Reidar Åsgård, leder Ordfører Liv Jorunn Frogner, Rollag, nestleder Ordfører Steinar Kyrvestad, Valle Varaordfører Bjørn Berntsen, Rennebu Formannskapsmedlem Terje Daleng, Hattfjelldal Fylke: Hedmark Buskerud Aust-Agder Sør-Trøndelag Nordland SEKRETARIATET USS sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen, Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo. Advokat ved Høyesterett, Caroline Lund, har blant annet praksis fra Regjeringsadvokaten og som dommerfullmektig ved siden av flere år som partner i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud. Advokat ved Høyesterett, Stein Erik Stinessen, har praksis fra Sivilombudsmannen og var også flere år partner i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud. Advokat Anita Wirak, har blant annet jobbet i et advokatfirma i Kristiansand og som dommerfullmektig i Flekkefjord. Den daglige medlemskontakten forestås av Vigdis Ekeland. Advokatfirmaet Hjort DA er et av landets største advokatfirmaer og yter juridiske tjenester innenfor de fleste rettsfelt. Flere av advokatene har bred erfaring fra offentlig forvaltning, med inngående kjennskap til arealforvaltning generelt. Kommunesektoren er en av firmaets viktigste klientområder. USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Inntekter Kontingent Møter og konferanser Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn/godtgjørelser Organisasjonskostnader Honorarer Sekretariatet - driftskostnader Bil- og reisekostnader Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader 91 0 Resultat finansposter Resultat USS årsmelding 2003

17 BALANSE pr EIENDELER Restanse kontingent/kundefordringer Forskudd godtgjørelser Bank Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Beregning av egenkapital Kapitalkonto pr Overskudd/underskudd Kapitalkonto USS årsmelding

18 REVISJONSBERETNING 18 USS årsmelding 2003

19 BUDSJETT Inntekter Kontingent Møter og konferanser Sum inntekter Driftskostnader Lønn/godtgjørelser Organisasjonskostnader Honorarer Sekretariatet - driftskostnader Bil og reisekostnader Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Resultat USS årsmelding

20 Grafisk design og produksjon: signatur.no - Foto: Anita Wirak / Heidi Horn Mossing, Mattis Schrøder, Signatur. U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Sekretariat: Advokatfirmaet Hjort DA - Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo - Faks Tlf

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder.

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune H Nore og Uvdal Fakta - Nore og Uvdal Areal: 2505 km² Innbyggere: 2531 ca 4000 fritidshytter

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regionreformen. Kristin Lind. Forum for natur og friluftsliv, Gardermoen 20.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regionreformen. Kristin Lind. Forum for natur og friluftsliv, Gardermoen 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regionreformen Kristin Lind Forum for natur og friluftsliv, Gardermoen 20. september 2017 Regionreformen - prosessen Meld. St. nr. 22 (2015 2016) Nye folkevalgte

Detaljer

USS landsmøte 9-10.april 2015

USS landsmøte 9-10.april 2015 USS landsmøte 9-10.april 2015 Ny lov om motorferdsel 17 års arbeid for lokaldemokratiet advokat (H) Stein Erik Stinessen Vår areallovgivning Motorferdselloven fra 1977 er en statsdirigering av motorferdsel

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 06.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3989 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog sommeren 2017

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog sommeren 2017 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 07.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/..,. Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012 Snøscooterens dag 10. november 2012 Status i motorferdsel saken og hva har skjedd i 2012? 31. januar 2012 Ordførerne fra Hattfjelldal, Hemnes, Vinje, Lom og Sirdal møtte daværende miljøvernminister Erik

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog sommeren 2016

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog sommeren 2016 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 05.08.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/7442 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MULIGHETER OG BEGRENSINGER ved FORSLAG TIL ENDRING MOTORFERDSELSLOVEN Øystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Reindriftskonferanse Steinkjer

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Særskilt vern av friluftsområder i Marka

Særskilt vern av friluftsområder i Marka Saksnotat til Markarådets møte 8.05.2012. Særskilt vern av friluftsområder i Marka Med den nye markaloven kan det nå vernes arealer i marka med særskilte kvaliteter for friluftslivet. Skognæringen ønsker

Detaljer

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Agenda for møtet Bakgrunn for oppstart av verneplan Prosess og medvirkning Tidsplan Utredningsområdet

Detaljer

2013/ /

2013/ / Stortingets ombudsmann for forvaltningen / Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/3031 12/3241 6.2.2014 Sak om forsøksordning for snøscooterkjøring Vi viser til Sivilombudsmannens

Detaljer

Presentasjonsnotat til St.meld. nr. 15 (2003/2004) Rovvilt i norsk natur

Presentasjonsnotat til St.meld. nr. 15 (2003/2004) Rovvilt i norsk natur Presentasjonsnotat til St.meld. nr. 15 (2003/2004) Rovvilt i norsk natur 1. Bakgrunn 1 2. Utfordringer og hovedgrep 1 3. Bestandsmål 1 4. Endringer i ansvar og organisering 3 5. Fremtidig utbredelse av

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 02.09.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9766 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Oslo, 29. juni 2016 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangviddaområdet Villreinnemnda for Hardangviddaområdet Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref: Sak 7 Vår dato: 17.02.15 Deres ref: 14/3982 Deres dato: Uttalelse angående rapport fra fagruppe: Forenkling

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Områdevern og markaloven. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet Gardermoen

Områdevern og markaloven. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet Gardermoen Områdevern og markaloven 1 Områdevern og markaloven Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen 10.10.2012 Hva er vernet 16,8 % av Fastlands-Norge Nasjonalparker 9,6 % Landskapsvernområder 5,3 % Naturreservater

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Retningslinjer for strandsonen

Retningslinjer for strandsonen Retningslinjer for strandsonen Seniorrådgiver Marit Tofte Miljøverndepartementet Landskonferanse i plan- og bygningsrett Balestrand 1. september 2011 Foto: Marianne Gjørv Statlige planretningslinjer for

Detaljer

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe.

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe. Jeg er glad for å delta på denne erfaringskonferansen om rovviltsikre gjerder. Alle ønsker vi reduserte tap av sau på beite. Tapsbildet er komplekst, men det er ingen tvil om at det i en del beiteområder

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region 6 Midt- Norge Tid: Tirsdag 29. november 2016 kl. 09:00 Sted: Telefonmøte

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy

Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy Ola Røtvei leder av Dovrefjellrådet ordfører i Oppdal Historikk 1974: Dovrefjell NP - Kgl.res. 21.6. 247 km 2 1992: Debatt skytefelt / spesialavfallslager

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Oppnevning av rovviltnemnd

Oppnevning av rovviltnemnd Saknr. 17/1068-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppnevning av rovviltnemnd Fylkesordførers innstilling til vedtak: Hedmark fylkesting oppnevner ikke nye medlemmer til rovviltnemnda region 5 Hedmark,

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS ENDRINGER I REGIONAL PLAN FOR SETESDAL AUSTHEI, RYFYLKEHEIANE OG SETESDAL VESTHEI

MILJØVERNDEPARTEMENTETS ENDRINGER I REGIONAL PLAN FOR SETESDAL AUSTHEI, RYFYLKEHEIANE OG SETESDAL VESTHEI 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.04.2013 2011/1099-12998/2013 / 123/K00 Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato 13/64 Fylkesutvalget 07.05.2013 MILJØVERNDEPARTEMENTETS ENDRINGER I REGIONAL

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg Saknr. 12/5485-5 Ark.nr. L10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Organisering av prosess og medvirkning i arbeidet med forvaltningsplaner. Jørn Karlsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oppland

Organisering av prosess og medvirkning i arbeidet med forvaltningsplaner. Jørn Karlsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oppland Organisering av prosess og medvirkning i arbeidet med forvaltningsplaner Jørn Karlsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oppland Jeg går gjennom: Hva er en forvaltningsplan? Formelle krav til prosess og

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1 Naturmangfoldloven kap V - Områdevern Sted, dato og Direktoratet for Naturforvaltning Kjell Eivind Madsen 1 Verneområder opprettet med hjemmel i NML: Opprettes ved kgl res. Geografisk avgrenset (lages

Detaljer

Beitebruk og rovviltforvaltning - samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre berørte parter

Beitebruk og rovviltforvaltning - samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre berørte parter Det kongelige landbruks- og matdepartement Det kongelige miljøverndepartement Direktoratet for naturforvaltning Mattilsynet Rovviltnemndene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 28. juli 2006 Beitebruk

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Fredag 20. desember 2013 kl. 08:30 09:30 Sted: Telefonmøte Deltagere:

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer