U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS"

Transkript

1 U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G

2 DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS): «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter». USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf. Denne følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved inngangen til 2004 har USS 63 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Bardu kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalg Sekretariatet Landsmøtet er USS øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2003

3 INNHOLD Lederen har ordet 4 Aktuelle saker 6 03 Vernesaker 6 Bærekraftig bruk av utmark 8 Rovviltsaken 8 Motorferdsel i utmark 10 Norsk Gallups natur- og miljøbarometer 11 Småkraftverk 11 Villreinjakt på Hardangervidda 12 Informasjonsvirksomhet 12 Organisasjonen 13 Medlemskommunene 13 Landsmøtet i Molde 13 Landsstyret 14 Arbeidsutvalget 15 Sekretariatet 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Revisjonsberetning 18 Budsjett 19 USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET Snart vil USS kunne feire sitt 10 års jubileum. Det skal vi gjøre med stolthet og respekt for de kommuner og samfunnsmennesker som tok initiativ til å danne denne organisasjonen. Det som har slått meg de årene jeg har hatt gleden av å arbeide for USS, er hvor utsatt en slik organisasjon er for årlige budsjettbehandlinger i den enkelte kommune, men også for skiftende politiske vinder, både sentralt og lokalt. Ved høytidelige anledninger prater vi djervt og reiser ofte fanen for interkommunalt samarbeid, blant annet som et utmerket alternativ til omfattende kommunesammenslåinger. Personlig deler jeg denne oppfatningen. USS er et av de mest omfattende «interkommunale» samarbeidstiltak som finnes; med 63 involverte kommuner fra hele nasjonen. For kroner årlig deltar disse kommunene i en spleis på tilgang til en organisasjon og en faglig kompetanse som vi enkeltvis ville hatt store problemer med å hente ut; i alle fall for en tilsvarende kostnad. USS s medlemskommuner er ikke de fremste når det gjelder realiserbare aktiva, men de innehar en annen ressurs, natur, friluftsområder, villmark og dyreliv, som har en kolossal fremtidsverdi i en urbanisert verden. Beløpet fremkommer ikke i dag som raskt utbytte over korte måneder på en utro børs, men det tilhører kommuner, regioner og lokalbefolkning i et hundreårsperspektiv. Det er da vi må stålsette oss mot raske forslag om å bedre balansen på neste års budsjett ved å fjerne kontingenten til USS. Alene og få blir vi svake, sammen er vi et interkommunalt tiltak med tyngde, vilje og respekt. Forholdet mellom sentrale myndigheter og lokale aktører i verneprosessene har alltid vært en viktig sak for USS. USS har vært opptatt av at våre sentrale myndigheter må ta den berørte lokalbefolkning og den lokale forvaltning med på råd forut for selve beslutningen. En forutsetning for et vellykket vern, der det skapes en lokal forankring og felles forståelse for viktigheten av vern på lokalt hold, er videre at kommunene i størst mulig grad forestår forvaltningen av verneområdene. USS har påpekt at en viktig forutsetning for å nå dette målet, er at kommunene får tilført tilstrekkelig med midler for å ivareta forvaltningsansvaret. Statens verneambisjoner er økt, og vi har i året som er gått sett en mer aktiv stat på vernesiden enn tidligere. USS har i denne situasjon ved flere anledninger fremhevet viktigheten av å styrke det lokale selvstyre på alle trinn i prosessen, ikke bare av hensyn til det berørte distrikt, men også av hensyn til gjennomføringen av det statlige vernet. Vi har i 2003 med glede sett at de synspunkter USS har forfektet i vernesakene, nå synes bedre forankret i de sentrale myndigheters bevissthet: Stortinget har gitt sin tilslutning til prinsippet om frivillig vern, kommunene blir i større grad trukket med i de enkelte verneprosesser, og det er en økt statlig vilje til lokal forvaltning av nasjonale verneinteresser. Vi er likevel langt fra den situasjon at berørte kommuner tar i mot statlige verneforslag med åpne armer. Mangler ved erstatningsreglene, følelsen av å bli rådspurt, men ikke lyttet til og fraværet av en aktiv distriktspolitikk knyttet til vernearbeidet er nok forhold som medvirker til dette. Til tross for at jeg som leder i USS føler klar fremgang for våre medlemskommuners interesser, gjenstår derfor mye arbeid for organisasjonen. Fremtidens utfordring må være at man får etablert verneområder der alle føler et «eierskap» og ansvar for at verdifulle områder bevares for etterslekten, og at de berørte distrikter får noe igjen for å gi avkall på utnyttelsesmuligheter lokalt av hensyn til viktige nasjonale interesser. Engerdal, 2004 Reidar Åsgård, leder 4 USS årsmelding 2003

5 USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER Nedenfor følger en kort presentasjon av de viktigste saker som USS har arbeidet med i VERNESAKER Ettersom flere av USS medlemskommuner er og vil bli berørt av vernevedtak, har vernesaker alltid vært et viktig arbeidsområde for USS. Dette gjelder uavhengig av om det er tale om etablering av nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder eller annet arealvern. Konfliktnivået rundt vernespørsmålene er for høyt. Foranlediget av miljøvernministerens svar på spørsmål om verneplanprosesser i Stortingets spørretime, hvor statsråden uttalte at «I dette arbeidet vil det bli viktig å redusere konfliktnivået så langt som mulig», tilskrev USS statsråden ved brev av 29. januar 2003 og fremmet synspunkter på hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere konfliktnivået i vernesaker. Statsråden takket for innspillet i brev av 11. februar 2003, og fremhevet at «Som Miljøvernminister er jeg opptatt av at vi får til ordninger som kan bidra til å øke den lokale aksept og forståelse for verneplanene. Jeg har merket meg de synspunkter som fremmes i brevet og disse vil bli tatt med i vurderingene ved utarbeidelsen av Stortingsmeldingen om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand». Av St.meld. nr. 25 ( ) om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, som ble avgitt 25.april 2003, fremgikk det at regjeringen vil øke satsingen på natur- og miljøvern. Det ble videre fremhevet at regjeringen «vil arbeide for å sikre en best mulig lokal forankring av vernearbeidet», at «kommunene i større grad vil bli trukket inn i forvaltningen av verneområdene» og at «Regjeringen legger stor vekt på å redusere konfliktene i det framtidige skogvernet». Dette er positive signaler, men USS savner fortsatt et forslag til en samlet tiltaksplan som kan bidra til at konfliktnivået reduseres. Konfliktdemping i disse sakene er ikke bare viktig av hensyn til de berørte grunneiere og rettighetshavere, men også svært viktig for å nå de nasjonale målsetningene om vern. Det er en økende erkjennelse av at uten en lokal forankring av vernehensynet vil ikke vernet la seg realisere som ønskelig. At det kan være langt mellom liv og lære erfarte mange i saken om barskogvernet som pågår i Trillemarka-Rollagsfjell i Buskerud. Her ble det satt i gang en saksbehandlingsprosess for vern etter naturvernloven som berørte et område på daa uten at verken lokale myndigheter eller skogeiere var rådspurt om forslaget. Etter anmodning fra medlemskommunene, deltok USS i møte med miljøvernministeren og fylkesmannen til støtte for de berørte kommunene. 6 USS årsmelding 2003

7 AKTUELLE SAKER På Landsmøtet i Molde den 8. mai 2003 ble det vedtatt en resolusjon hvor Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen ble bedt om å be Regjeringen skjerpe kravene til dokumentasjon og begrunnelse for de nasjonale vernebehov i den enkelte vernesak innføre et generelt prinsipp i vernesaker om at vernet ikke skal gå lenger enn det dokumenterte vernebehovet tilsier innføre forpliktende bestemmelser om at vern skal søkes oppnådd gjennom frivillige ordninger med de det gjelder USS har også vært opptatt av at det i forkant av vernevedtaket finner sted en rask og effektiv saksbehandling i samråd med berørte parter og lokale myndigheter. Videre er det USS syn at når vernebeslutningen er truffet, må forvaltningen av området i størst mulig grad legges lokalt. En forutsetning for å oppnå en vellykket lokal forvaltning, er imidlertid at kostnadene med forvaltningen identifiseres og legges inn som et utgiftskriterium i inntektssystemet for kommunene. Også om dette synes det å være en økende oppslutning fra statens side. I forbindelse med høringsbehandlingen i Stortingets energi- og miljøkomite, hvor USS var invitert til å holde innlegg, fremhevet USS: at det må foretas grundige faglige forundersøkelser forut for vedtaket at det må skje et samarbeid med lokale aktører i verneprosessen at det må fokuseres på økt satsing på frivillig vern at det må avsettes tilstrekkelig med midler til forvaltningen av verneområdene at en grunnleggende forutsetning for å oppnå aksept og forståelse for vern, er at det ytes skikkelig kompensasjon Som en følge av stortingsbehandlingen ble det avklart at frivillig vern skal være et viktig middel for å nå målet om økt skogvern. Norges Skogeierforbund har sagt seg villig til å organisere og gjennomføre slike frivillige verneprosesser ved å identifisere arealer og fremforhandle tilbud med grunneierne. USS ser på en løsning med frivillig vern som svært positivt, og dette vil forhåpentligvis også resultere i kortere saksbehandlingstid og redusert konfliktnivå mellom de ulike aktører. Det er også etterlyst en utvidelse av erstatningsordningen som gjelder for reservat- og biotopfredning til å omfatte landskapsvernområder og nasjonalparker. Som følge av et privat lovforslag besluttet regjeringen med tilslutning fra Stortinget å be Biomangfoldlovutvalget å foreta en gjennomgang av dette. Utvalget skal avgi innstilling i løpet av USS vil med interesse følge saken. USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER BÆREKRAFTIG BRUK AV UTMARK USS ble i februar invitert til møte i Miljøverndepartementet for å drøfte spørsmål knyttet til bærekraftig bruk av utmark og fjellområder. Møtet var ledd i departementets forberedelse av Revidert nasjonalbudsjett om temaet «Bærekraftig bruk av utmark og fjellområder». USS videreformidlet til Miljøverndepartementet de innspill som på oppfordring kom fra medlemskommunene. Arbeidet ble fulgt opp i Revidert nasjonalbudsjett, blant annet med følgende signaler fra regjeringen: Oppheve forbudet mot kommersiell turisme Legge til rette for mindre, miljøtilpasset turistvirksomhet innenfor rammen av verneformålet i landskapsverneområder Prioritere arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for verneområder i fjellet Legge til rette for at områdevern og utvikling av lokalsamfunn må ses i sammenheng med verneprosesser Legge til rette for økt lokalpolitisk medvirkning og innflytelse i verneprosesser Samtidig blir USS fremhevet som en av flere «viktige aktører og samarbeidspartnere i arbeidet med å møte utfordringene knyttet til å utvikle en helhetlig politikk for forvaltning av fjellområdene». USS er tilfreds med de signaler som regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett gir uttrykk for. Signalene viser en økt oppslutning om de syn USS har forfektet siden stiftelsen i ROVVILTSAKEN Rovviltsaken har vært en spesielt sentral sak for USS i 2003 fordi Stortinget ved behandlingen av Innst.S.nr.110 ( ) ba regjeringen om å legge frem en ny stortingsmelding om rovviltforvaltning innen utgangen av Arbeidet frem mot rovviltmeldingen I forbindelse med Miljøverndepartementets arbeid frem mot den nye rovviltmeldingen, innga USS tre innspill, hvorav det ene var av generell karakter mens det andre omhandlet forholdet mellom norsk rovviltforvaltning og folkeretten. Det ble også gitt et innspill om landbruksnæringens rammevilkår for drift i rovdyrutsatte områder. Alle innspill ble inntatt i USS-nytt og sendt ut til medlemskommunene. USS leder og sekretariatet deltok i februar på et større seminar i regi av Direktoratet for naturforvaltning sammen med forskningsmiljøet og sentralforvaltningen. På seminaret ble gjennomgått de forvaltningsmessige utfordringer i rovviltpolitikken. Disse utfordringene ble fra forskerhold sammenfattet slik: Økt forutsigbarhet Økt lokal aksept for forvaltningsstrategien Redusert tap av husdyr og tamrein Større hensyntaken til lokalbefolkningen Bedret bestandsregistrering og overvåking USS leder og sekretariatet deltok i mai 2003 på et møte med Miljøverndepartementet hvor formålet var å diskutere forholdet mellom norsk rovviltforvaltning og folkeretten. 8 USS årsmelding 2003

9 AKTUELLE SAKER Rovviltmeldingen fremlegges Regjeringen fremla sitt forslag til ny rovviltmelding, St.meld.nr.15 ( ), rett før jul. I St.meld.nr. 25 ( ) om rikets miljøtilstand heter det at «Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene ved lavest mulig konflikter gjennom å utarbeide en ny rovdyrmelding» USS er av den oppfatning at rovviltmeldingen dessverre ikke inneholder de nødvendige virkemidler for å nå den todelte målsetningen om rovviltvern og videreføring av et aktivt landbruk i samme områder. Heller ikke er de forslag som fremmes i meldingen tilstrekkelig egnet til å dempe konfliktnivået, som det ble bebudet i stortingsmeldingen. De midler staten hittil har benyttet til konfliktreduserende tiltak, har ikke vært tilstrekkelige, og når regjeringen legger opp til at rovviltforvaltningen ikke skal resultere i «økte totalkostnader», er det USS syn at meldingen verken vil bidra til å oppnå målsetningen om et redusert konfliktnivå eller styrke legitimiteten rundt rovviltforvaltningen i de berørte distrikter. USS har alltid vært av den oppfatning at uten en sterkere lokal forankring også i rovviltforvaltningen, vil det være umulig å gjennomføre den nasjonale politikken på sikt. Det er løfterikt når regjeringen programerklærer at forslaget til ny rovdyrpolitikk «legger opp til en forvaltning som i størst mulig grad inkluderer berørte regioner og lokalsamfunn», men utsagnet blir desto mer skuffende når den fremtidige organiseringen av rovviltforvaltningen foreslås gjennomført ved å dele landet inn i 6 forvaltningsregioner med de store geografiske avstander dette innebærer. Oppfølgning fra USS USS har avgitt en utførlig høringsuttalelse til Rovviltmeldingen og utdypet de ovenfornevnte problemstillinger. USS er også påmeldt til å holde innlegg på den åpne høringen i Stortingets energi- og miljøkomite. Forholdet til dyrevernloven Forholdet mellom dyrevernloven og rovviltforvaltningen har vært et omdiskutert tema de senere år. En viktig overordnet problemstilling har vært hvorvidt dyrevernloven forplikter den enkelte beitebruker til å avstå fra bruk av utmarksbeite ved rovviltfare. I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til dyrehold og dyrevelferd, St.meld. nr.12 ( ), valgte næringskomiteen å ikke behandle denne problemstillingen fordi det var nødvendig at «spørsmålet knyttet til rovviltforvaltning og beitedyr blir sett i sammenheng og at alle forhold under dette saksfeltet blir behandlet i forbindelse med den bebudede rovviltmeldingen.» (Innst.S.nr. 226 ( ). Dette var i tråd med det syn USS fremholdt om sammenhengen mellom dyrevelferden og statens rovdyrpolitikk. Regjeringen har i rovviltmeldingen uttalt at «En etisk og dyrevelferdsmessig akseptabel beitebruk må være målsettingen for et framtidig sauehold i vårt land, og bli et resultat av en samlet og helhetlig drøfting av problemstillingene slik de kommer fram både i dyrevelferdsmeldingen og i denne stortingsmeldingen». USS årsmelding

10 AKTUELLE SAKER På tross av at Justisdepartementets lovavdeling i en uttalelse fra november 2002 konkluderte med at tilsynsplikten til dyreeier «...ikke er så omfattende at pliktsubjektene der ingen andre effektive tiltak for å redusere rovdyrskadene foreligger - er forpliktet til å avstå fra å benytte tradisjonelle beitearealer til beiting», har ikke regjeringen drøftet konsekvensene av dette og tatt stilling til hvorvidt dyrevernloven da er slik å forstå at den forbyr bruk av tradisjonelle utmarksbeiter hvor det foreligger risiko for rovviltangrep. USS har derfor bedt energi- og miljøkomiteen om å ta stilling til «...hvorvidt det offentlige skal forby grunneiere og beiteberettigede å bruke tradisjonelle beiteområder med den konsekvens at opprettholdelse av dyreholdet på sikt blir umuliggjort». Forhåpentligvis vil den nødvendige og etterlengtede avklaring mellom dyrevernloven og rovdyrforvaltningen finne sted under Stortingets behandling av rovviltmeldingen. Utsetting av ulv Som følge av de opplysninger som ble fremsatt i en TV2 reportasje om utsetting av ulv, tilskrev USS Miljøverndepartementet ved brev av 22. oktober 2003 og fremhevet blant annet følgende: «Det er Regjeringens ansvar å forelegge korrekt informasjon til Stortinget når rovviltmeldingen skal behandles. Det er også Regjeringens ansvar å skape den nødvendige tillit og forståelse i befolkningen om ulveforvaltningen i Norge. Det er på denne bakgrunn nødvendig at de alvorlige påstandene om ulovlig utsetting av ulv blir gjenstand for granskning. En slik granskning må gjennomføres av en uavhengig komite for å sikre den nødvendige tillit til resultatet. Resultatet av en slik uavhengig granskning må foreligge før Stortinget skal behandle rovviltmeldingen». Departementet opplyste i brev av 13. november at Direktoratet for naturforvaltning var satt til å granske påstandene. Direktoratet konkluderte senere med at påstandene var grunnløse. MOTORFERDSEL I UTMARK Praktiseringen av gjeldende motorferdsellov er en sak som opptar mange av USS medlemskommuner. Forsøksordningen Forsøksordningen om motorferdsel i utmark, hvor 6 av de 8 prøvekommunene er USS medlemmer, har vært videreført i Formålet med motorferdselforsøket er å vurdere hvorvidt hensynene bak motorferdselloven kan ivaretas bedre ved at kommunene selv får større myndighet gjennom lokale planvedtak og planprosesser etter plan og bygningsloven. Forsøket skulle opprinnelig ha varighet frem til oktober 2004, men er forlenget ut året. Ettersom samtlige medlemskommuner som er med i forsøket ønsker å utvide med en sesong, vil USS ta initiativ overfor Miljøverndepartementet til en forlengelse av prøveperioden. USS vil følge arbeidet med motorferdselforsøket også i USS årsmelding 2003

11 AKTUELLE SAKER Prinsipielt lovtolkningsspørsmål USS har i 2003 bistått Beiarn kommune om et prinsipielt lovtolkningsspørsmål som oppstod i forbindelse med søknad om etablering av en isfiskeløype. Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden med den begrunnelse at den foreslåtte trasè ikke oppfylte forskriftskravet til 5 km avstand fra brøytet vei og inn til fiskevannet fordi avstanden skulle måles i luftlinje. USS var av den oppfatning at 5 km-kravet må måles ut fra faktisk avstand i terrenget, og ikke i luftlinje. USS tilskrev på denne bakgrunn Miljøverndepartementet med anmodning om å vurdere Direktoratets praksis om forståelsen av 5 km kravet. Direktoratet vurderte, etter anmodning fra Miljøverndepartementet, saken på ny og omgjorde vedtaket til kommunens gunst. Avgjørelsen fra Direktoratet vil være av betydning for alle medlemskommuner som ønsker å legge til rette for etablering av isfiskeløyper til avsidesliggende fiskevann. NORSK GALLUPS NATUR- OG MILJØBAROMETER Tradisjonen tro har USS også i 2003 deltatt på det årlige natur- og miljøbarometeret i regi av Norsk Gallup, der formålet er å kartlegge opinionens holdninger til natur og miljøspørsmål. Undersøkelsen har blant annet kartlagt opinionens holdninger til jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk, klimaspørsmål og kjennskap til organisasjoner. Undersøkelsen viste at Nesten 8 av 10 er enige i påstanden om at «Ulven er en naturlig del av norsk fauna». 48% svarer at de er interessert i rovdyrkonflikten (mot 61% i 2002) Bare 20% godtar å ha ulv eller bjørn nærmere sitt hjem enn 10 km. Kun 16% er enige i en påstand om at «Det bør bli lettere å få tilatelse til å bruke motorkjøretøy i norsk utmark». 55% svarer at de er helt uenige i dette 38% mener kommunene må få større myndighet i forvaltningen av naturressursene 63% er enige i påstanden om at «En større andel av Norges landareal burde vernes som nasjonalpark, landskapsverneområde eller naturreservat». 61% mener at kommunene bør ha ansvaret for forvaltning av verneområdene Av resultatene kan man utlede at opinionen er på linje med USS s syn i at forvaltning av naturressursene i størst mulig grad bør legges lokalt. SMÅKRAFTVERK Det er bred politisk oppslutning om å øke utbyggingen av småkraftverk i Norge. Dette har ført til stor lokal interesse i flere medlemskommuner med de nødvendige naturgitte forutsetninger. I USS-Nytt i januar orienterte sekretariatet medlemskommunene om flere sentrale spørsmål knyttet til småkraftutbygging, herunder følgende: Er tiltaket konsesjonspliktig? Saksbehandlingsreglene Samordning mellom aktuelle myndigheter Forholdet til plan- og bygningsloven Oversikt over regelverket USS årsmelding

12 AKTUELLE SAKER VILLREINJAKT PÅ HARDANGERVIDDA Høsten 2003 oppsto det tvist om villreinjakten på Hardangervidda. Som følge av at Direktoratet for naturforvaltning omgjorde vedtak fra villreinnemnda hvor fellingskvote for 2003 ble satt til 0, tilskrev USS Miljøverndepartementet ved brev av 3. september og påpekte at: «Det foreligger en lang tradisjon og sterk holdning til lokal forvaltning av villreinjakta, og USS ønsker med dette å uttrykke bekymring over den statlige overstyring som skjer i spørsmål som neppe kan sies å ha nasjonal interesse». Etter en massiv motstand mot Direktoratets avgjørelse, grep miljøvernministeren inn og ba direktoratet «sette seg ned sammen med villreinnemnd, villreinutvalg og forskningsmiljøene for å komme frem til enighet om prinsippene for forvaltningen i årene fremover». INFORMASJONSVIRKSOMHET I tråd med det som er USS virkeområde å bistå medlemskommunene i «utmarksspørsmål av enhver karakter», har aktiviteten i 2003 vært preget av: Rovviltspørsmålet Motorferdsel i utmark Forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i arealforvaltning og viktigheten av at forvaltningen av utmarksinteressene best kan ivaretas på lokalt plan Fokus på lokal deltagelse i verneprosessene og krav til at forvaltning av verneområdet tillegges lokale myndigheter samt at kommunene får tilført tilstrekkelig med ressurser USS synspunkter blir formidlet til sentrale myndigheter gjennom høringsuttalelser, møtevirksomhet og skriftlig og muntlig korrespondanse. Representanter fra USS har i 2003 deltatt på flere møter med sentraladministrasjonen og diskutert problemstillinger som medlemskommunene er opptatt av. Den aktivitet og virksomhet som pågår, blir formidlet til medlemskommunene gjennom utsendelse av USS-nytt. Det ble utgitt i alt 20 USS-nytt i 2003, som blant annet omhandlet følgende temaer: Statusrapport i USS saker Småkraftverk, mini- og mikrokraftverk i vernede vassdrag Rovdyr i områder utenfor den vedtatte forvaltningssone Orientering om forskningsresultater, Stortingsmeldinger, budsjettspørsmål Etablering av isfiskeløype i Beiarn kommune prinsipielt lovtolkningsspørsmål USS 3 innspill til Rovviltmeldingen til Miljøverndepartementet USS innlegg i åpen høring i Stortingets Energi- og miljøkomite Orientering om innholdet i Rovviltmeldingen Invitasjon til verneseminar for kommuner som er berørt av store verneområder I tillegg blir USS hjemmeside fortløpende oppdatert. 12 USS årsmelding 2003

13 ORGANISASJONEN MEDLEMSKOMMUNENE Det bærende grunnlaget for USS virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. Medlemskommuner i 2003: Østfold: Aremark, Eidsberg, Hobøl, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet Hedmark: Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Tynset, Våler Oppland: Buskerud: Telemark: Aust-Agder: Vest-Agder: Rogaland: Hordaland: Sogn og Fjordane Møre og Romsdal: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Finnmark: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Fyresdal, Tinn, Tokke, Vinje Bygland, Bykle, Valle, Åmli Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Forsand, Suldal Eidfjord Luster Nesset, Norddal, Rauma, Sunndal, Surnadal Holtålen, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Verran Ballangen, Beiarn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal Bardu Kautokeino Fra 2004 har Verran, Hobøl og Kautokeino meldt seg ut. Hol kommune har meldt seg. LANDSMØTET I MOLDE Landsmøtet ble avholdt på Rica Seilet Hotel i Molde 7-8 mai med 125 delegater, foredragsholdere og gjester. I tillegg til organisasjonssaker ble temaer som bærekraftig bruk i utmark og fjellområder i Norge, erfaringer med lokal næringsutøvelse i verneområder behandlet. Det ble også arrangert en paneldebatt hvor stortingsrepresentantene Siri Meling, Synnøve Konglevoll, Ingmar Ljones, Hallgeir Langeland, Øyvind Korsberg og fylkesvaraordfører Hans Seierstad orienterte om sine politiske partiers syn på USS-relaterte miljøsaker, herunder statlig arealvern og lokal innflytelse, bruk kontra vern av utmark, erstatning for statlig vern, rovdyr og motorisert ferdsel i utmark. Interesseorganisasjonene Norges Bondelag, Norges Sau- og geitavlslag, Norsk Samarbeidsforum for ny Rovviltforvaltning og USS orienterte om sitt arbeid frem mot rovviltmeldingen 2003, og USS sekretær, advokat Stein Erik Stinessen gikk gjennom USS arbeidsoppgaver i USS årsmelding

14 ORGANISASJONEN LANDSSTYRET Landsstyret har avholdt 4 møter i Sommermøte i Valle, Sirdal og Forsand Landsstyret har innført den praksis at alle styremøter av hensyn til økonomien holdes i Oslo, med unntak av ett sommermøtet som benyttes til å gjøre seg kjent i enkelte medlemskommuner. Sommermøtet i 2003 var lagt til Valle, Sirdal og Forsand, og ble avholdt august. Ved siden av ordinært styreprogram, inviterte vertskommunene Landsstyret på en spennende befaring i et område rikt på både natur og kultur. Landsstyret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet i april: Representanter: Ordfører Tore Johansen, Aremark Ordfører Odd-Ingar Widnes, Skiptvet (vara) Ordfører Reidar Åsgård, Engerdal, leder Ordfører Erling Myhre, Rendalen (vara) Varaordfører Inge Hukkelås, Nord-Fron Ordfører Per Dag Hole, Lesja (vara) Ordfører Liv Jorunn Frogner, Rollag, nestleder Formannskapsmedlem Hans Harald Karlsen, Nore og Uvdal (vara) Ordfører Birger Nygård, Tokke Formannskapsmedlem Halvor Midtveit, Vinje (vara) Ordfører Steinar Kyrvestad, Valle Ordfører Tellef Harstveit, Åmli (vara) Ordfører John Fidjeland, Hægebostad Ordfører Jørgen Åsland, Åseral (vara) Ordfører Torstein Haukalid, Forsand Ordfødrer Andreas Drarvik, Suldal (vara) Ordfører Anved Jonhan Tveit, Eidfjord Henry Hereid, Eidfjord (vara) Ordfører Torbjørn Rødstøl, Rauma Arvid I. Johannessen, Sunndal (vara) Varaordfører Bjørn Berntsen, Rennebu Ordfører Rolf Almåsbakk, Tydal (vara) Ordfører Marianne Ornæs, Røyrvik Ordfører Arnt Torseth, Namsskogan (vara) Formannskapsmedlem Terje Daleng, Hattfjelldal Ordfører Per Jomar Hoel, Hemnes (vara) Varaordfører Oddvar Bjørnsen, Bardu Ordfører Roald Linaker, Bardu (vara) Formannskapsmedlem Anton Dahl, Kautokeino Formannskapsmedlem Per A. Bæhr, Kautokeino, (vara) Fylke: Østfold Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 14 USS årsmelding 2003

15 ORGANISASJONEN ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Representanter: Ordfører Reidar Åsgård, leder Ordfører Liv Jorunn Frogner, Rollag, nestleder Ordfører Steinar Kyrvestad, Valle Varaordfører Bjørn Berntsen, Rennebu Formannskapsmedlem Terje Daleng, Hattfjelldal Fylke: Hedmark Buskerud Aust-Agder Sør-Trøndelag Nordland SEKRETARIATET USS sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen, Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo. Advokat ved Høyesterett, Caroline Lund, har blant annet praksis fra Regjeringsadvokaten og som dommerfullmektig ved siden av flere år som partner i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud. Advokat ved Høyesterett, Stein Erik Stinessen, har praksis fra Sivilombudsmannen og var også flere år partner i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud. Advokat Anita Wirak, har blant annet jobbet i et advokatfirma i Kristiansand og som dommerfullmektig i Flekkefjord. Den daglige medlemskontakten forestås av Vigdis Ekeland. Advokatfirmaet Hjort DA er et av landets største advokatfirmaer og yter juridiske tjenester innenfor de fleste rettsfelt. Flere av advokatene har bred erfaring fra offentlig forvaltning, med inngående kjennskap til arealforvaltning generelt. Kommunesektoren er en av firmaets viktigste klientområder. USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Inntekter Kontingent Møter og konferanser Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn/godtgjørelser Organisasjonskostnader Honorarer Sekretariatet - driftskostnader Bil- og reisekostnader Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader 91 0 Resultat finansposter Resultat USS årsmelding 2003

17 BALANSE pr EIENDELER Restanse kontingent/kundefordringer Forskudd godtgjørelser Bank Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Beregning av egenkapital Kapitalkonto pr Overskudd/underskudd Kapitalkonto USS årsmelding

18 REVISJONSBERETNING 18 USS årsmelding 2003

19 BUDSJETT Inntekter Kontingent Møter og konferanser Sum inntekter Driftskostnader Lønn/godtgjørelser Organisasjonskostnader Honorarer Sekretariatet - driftskostnader Bil og reisekostnader Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Resultat USS årsmelding

20 Grafisk design og produksjon: signatur.no - Foto: Anita Wirak / Heidi Horn Mossing, Mattis Schrøder, Signatur. U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Sekretariat: Advokatfirmaet Hjort DA - Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo - Faks Tlf

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune H Nore og Uvdal Fakta - Nore og Uvdal Areal: 2505 km² Innbyggere: 2531 ca 4000 fritidshytter

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012 Snøscooterens dag 10. november 2012 Status i motorferdsel saken og hva har skjedd i 2012? 31. januar 2012 Ordførerne fra Hattfjelldal, Hemnes, Vinje, Lom og Sirdal møtte daværende miljøvernminister Erik

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 02.09.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9766 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Høringsmøte på Værnes 3. november 2008 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund, Sekretær i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Medlem i SRUII Hvem skal

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN!

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! LNVK-konferansen 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! Status LNVKs arbeid for å oppnå lovbestemte rettigheter for vindkraftkommuner Iver Nordseth, leder LNVK Disposisjon: Lovbestemte rettigheter Skatteregime:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/80-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Bruk av snøscooter

Detaljer

Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv

Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 12/4262 14.06.2013 Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv 1. Innledning Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Beiteseminar med rovviltfokus 13. 14. november 2013 Ellen Hambro, miljødirektør Disposisjon 1. Miljødirektoratets rolle 2. Statens naturoppsyns roller

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene

Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene Adresseliste - fylkeskommuner og kommuner med villrein Deres ref Vår ref Dato 200504990-/KAS 02.04.2008 Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Mattilsynet sin rolle og forventninger til kommunene Ingeborg Slettebø Wathne Seniorrådgiver. Stab Regiondirektør, Region sør og vest.

Mattilsynet sin rolle og forventninger til kommunene Ingeborg Slettebø Wathne Seniorrådgiver. Stab Regiondirektør, Region sør og vest. Mattilsynet sin rolle og forventninger til kommunene Ingeborg Slettebø Wathne Seniorrådgiver Stab Regiondirektør, Region sør og vest. Mattilsynet 2015 - ny organisering 01.02.15 Regionalt nivå i det nye

Detaljer

Forenkling av utmarksforvaltning. Eva Falleth Trondheim 9. april 2015

Forenkling av utmarksforvaltning. Eva Falleth Trondheim 9. april 2015 Forenkling av utmarksforvaltning Eva Falleth Trondheim 9. april 2015 Forenkling utmarksforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Oppdrag En vesentlig forenkling for brukerne Kommunene

Detaljer