Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 23.10.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 16."

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09: Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. oktober 2013 Fraværende representanter Britt Aune Olsen Møtende vararepresentanter Lyder Sund Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 066/13-073/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 20 Møtebok Sak nr. Sakstittel 066/13 Referatsaker 067/13 Delegasjonssaker 068/13 Søknad om kompenasjon/lønn til instruktører 069/13 Søknad om økonomisk støtte til bokutgivelse om Vefsna 070/13 Snøscooterløyper i Grane kommune - etablering av arbeidsgruppe 071/13 Medarbeidersamtale/lønnssamtale med rådmannen 072/13 Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 2 til Formannskapet. 073/13 Startlån til videreformidling ORIENTERINGER: Ordførers Bjørn Ivar Lamo: Møte i styringsgruppen for regional plan Vefsna. Undertegnede laget tilsvar på vegne av de tre kommunene til fylkeskommunen Studietur til Skottland i forbindelse med forprosjekt Regionalpark Vefsna Møte i Tosenveinemda, åpning av tunell medio november Deltok på seminar i regi av HSB, meget bra spesielt Håvard Moe fra KS som foredro om kommuneøkonomi og Kostra mm Ordførermøte for alle Helgelandsordførerne. Sak innspilt fra Kolbjørn fremla jeg, Rydding langs E6 og andre større veier, samt kvalitet og ansvar for veitoalett og rasteplasser. Saken fikk bred tilslutning, og IHR fikk i oppdrag å lage sak på dette for videre oppfølging Tv aksjon. Det gikk greit i år også. Vil signalisere at det kanskje er på tide å få nye inn til å organisere aksjon, eks frivillighetssentralen Kommunens hovedarrangement for Børgefjell 50 år. Arrangementet var på Grane samfunnshus og ca 120 deltok. Program: Åpning av ordfører Bjørn Ivar Lamo. Nordlandsdelen av Børgefjellet ved Ansgar Kleven. Børgefjellbilder ved Are Halse. Marit og Ane på torader. Animasjonsfilm om Fjellreven. Ungdomsskoleklasse selger kaffe og kaker. Kjartan Trana Børgefjell og Guttorm Hanssen. Steinar Johansen og Kjartan Trana Du herlige Børgefjell.

3 Side 3 av 20 Kolbjørn Eriksen: - Studietur Scotland som del av prosjekt Regionalplan Vefsna. Stort opplegg med 15 x deltakere fra 3 involverte kommuner. Avsatt tid kunne vært utnyttet bedre, men ellers ok. Hvor er det vi ender innen beslutningsfrist juni 2014? Kan det vurderes en light utgave av/for Regionalplan Vefsna? - Børgefjellmarkering på Vegset 22. okt. Registrerer at hytte el bu ved Gaukaren står for forfall. Hvem er ansvarlig? Hytta var viktig som losji ifm losing av flyktninger over til Sverige under siste krig, og har en historisk verdi. Ordfører bes ta nevnte og evt tilsvarende opp i Parkstyret for Børgefjell Nasjonalpark. Monica Hoff: - Spørsmål ifm salg av Nye Børgefjellskolen da, og søknad fra tidl eiere om ettergivelse / tilbakebetaling av utestående fakturaoppgjør fra Grane kommune. Rådmann redegjorde for sakens innehold, samt det som er oppgjort ift kommunale avgifter mv, med grunnlag i tidligere Samarbeidsavtale mellom Nye Børgefjellskolen DA og Grane kommune. - Spørsmål vedrørende endringer i Bolystgruppa, ny leder og evt nye medlemmer? Rådmann var klar over at lederen ønsket å trekke seg grunnet private årsaker, og at det blir utarbeidet egen FS-sak om restrukturering av Bolystgruppa, som har og gjør en viktig jobb. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Viser til info. utdelt i møtet. Roar Tøgersen fra Helgeland Politidistrikt informerte om Beredskap og krisehåndtering generelt, og med fokus på det kommunale ansvar.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 20 DATO- 13/339 13/3460 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 066/13 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/3266 I Sametinget Forvaltningsknutepunkt for Børgefjell nasjonalpark 2 13/3367 I HelgelandsKraft AS Pressemelding fra HelgelandsKraft - Halvårsregnskap 2013 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-066/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 20 DATO- 13/338 13/3459 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 067/13 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 019/13: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Morten Granmo gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Vegsetveien 5 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 020/13: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Tomas Stanius og Monika Volungeviciute gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Skogstjerneveien 3 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 021/13: Økonomisk støtte til årets TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen Vedtak: Grane kommune ønsker å gi et økonomisk bidrag til årets TV-aksjon Nasjonalforeningen for folkehelsen med kr. 2,- pr. innbygger. Antall innbyggere pr er i underkant av Kr. 3000,- overføres til TV-aksjonens konto Beløpet dekkes over konto (tilfeldige utgifter) Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-067/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 20 FE /13 13/3408 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 068/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om kompenasjon/lønn til instruktører Sammendrag: I brev av søker instruktørene i Bodypump, Grete Lillegaard og Wencke Halland om kompenasjon/lønn for sin jobb i idrettshallen. Vurdering: Bodypump er et nytt tilbud som ble startet i høst og er blitt veldig populært med fullbookede timer. Instruktørene er i drift i idrettshallen hver mandag og sørger for halvannen times trening av voksne graneværinger. Som eier av idrettshallen, er kommunen avhengig av ildsjeler som tar på seg instruktørrollen og skaper aktivitetstilbud. Likeså er disse aktivitetene for voksne en god inntektskilde for drift av hallen i form av salg av treningskort. Instruktørene jobber frivillig, og dette arbeidet kan sees på en litt annen måte enn frivillig innsats i idrettslagene der instruktørene ofte har egne barn som deltar. I sak 77/12 gjorde Formannskapet vedtak om at spinninginstruktørene skal få en kompensasjon i form av gratis treningskort og kr 2000,- pr. halvår til dekking av personlige utgifter. Ut i fra likhetsprinsippet, foreslår administrasjonen at samtlige instruktører på de ulike frittstående gruppetimene for voksne får samme kompenasjon som ble vedtatt i Formannskapssak 77/12. Pr. dags dato gjelder dette tre personer. Utgiften ville kunne dekkes inn av konto for salg av treningskort. Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra Grete Lillegaard og Wencke Halland om instruktørkompensasjon innvilges med kr. 2000,- hver pr. halvår til dekking av personlige utgifter. I tillegg tilbys de gratis treningskort. 2. Andre instruktører på gruppetimer for voksne i idrettshallen gis kr ,- pr. halvår, samt gratis treningskort, i kompensasjon for personlige utgifter. 3. Beløpene dekkes innenfor konto for salg av treningskort.

7 Side 7 av Formannskapet Behandling: FS-068/13 Vedtak: Saken utsettes. Administrasjon utarbeider et regelverk som gir kjøreregler for lønnet instruktørinnsats ifm fysisk trening / folkehelsearbeid i regi av kommunen, eller der kommunen er delaktig i opplegg og gjennomføring av tilsvarende.

8 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 8 av 20 FE /333 13/3435 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 069/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om økonomisk støtte til bokutgivelse om Vefsna Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Bjørn Johnsen Søknad om økonomisk støtte Sammendrag: I søknad av 26. september 2013 søker Bjørn Johnsen om kr ,- i økonomisk støtte til bokutgivelse om Vefsna. Vurdering: Bjørn Johnsen fra Mosjøen mener at ei elv og et vassdrag med slike åpenbare spenninger som Vefsna bør få fortalt sin historie i bokform, og ønsker å gi ut ei bok om elva. Boka skal ha et sideantall på ca 400 og ha et førsteopplag på eksemplarer. Boka skal utgis på forlaget Jerv. Forfatterens bokprosjekt har et tidsperspektiv på tre år. Han startet funderingene ved årsskiftet 12/13, men starter på arbeidet med selve arbeidet når han ser at det er økonomisk gjennomførbart. Målet er at boka skal ferdigstilles senest i 2016 slik at finner sin plass hos bokhandlerne til friskmeldingen av Vefsna. Bjørn Johnsen har innledet et samarbeid med fotograf Bjørnar Pedersen ved Helgeland Museum. Sammen skal de gå gjennom et billedmateriale på flere tusen fotos av eldre og nyere tid. Johnsen skal intervjue kompetansefolk og oppretter ei nettside der de som besitter kunnskap får mulighet til å legge inn fakta. Forfatteren opplyser at boka Vefsna vil inneholde følgende emner: Tørre fakta, opprinnelse, geologi, utbredelse, vannmengde. Eierforhold; Brodtkorp, engelske/skotske lorder, svensker. Sagn, barn og lek. Om Øybruene og andre bruer. Fosser, stryk (Laksfors, Fellingforsen, Forsjordfossen, Fallan). Bosetting langs elva, hvordan folket brukte elva/samferdsel. Industri/næring knyttet til elva: fangst, tønnefabrikk, tømmerfløtning, roer, sagbruk, aluminiumsverk. Samisk bosetting. Sjøgato, historie og nåtid. Fiskeplasser. Tyvfisking, rettferdiggjøring.

9 Side 9 av 20 Fangstmetoder, redskaper og båtbygging. Historiske bilder, nyere bilder. Personer/orginaler (Gudolf på Skjæret, Paven, osv.). Padling, rafting. Dramatikk/druknede personer. Fangststatistikk, bilder av fangster. Gyrodactilus, rotenonbehandling og reetablering. Musikk og poesi. Framtid; Vefsna regionalpark, VM i fluefiske, VM i ørretfiske, marina langs Sjøgato, hvite strender, osv. Verne kontra utbyggingstanker. QR-koder med historier og filmer. For prosjektet med bokutgivelsen har Bjørn Johnsen satt opp følgende finansieringsplan: Utgifter: Forarbeid: Kjøring, telefoner, leie av opptaksutstyr, kr ,- Rettigheter fotos/filmer, kr ,- Korrekturlesning, kr 5 000,- Grafisk design, anbud fra Daesign, kr ,- Trykkekostnader, anbud fra AIT Otta, kr ,- Lønn fotograf, kr ,- Markedsføring; annonsering, plakater, flyers, kr ,- Organisering ved Jerv forlag, kr ,- Uforutsette utgifter, kr ,- Sum kr ,- Støttemuligheter: Grane kommune ved Vefsnafondet, kr ,- Hattfjelldal kommune ved Vefsnafondet, kr ,- Vefsn kommune ved Vefsnafondet, kr Nordland fylkeskommune, kr ,- Sametinget, kr ,- Helgelandsfondet, kr ,- HelgelandsKraft, kr ,- MON (Mosjøen og omegn næringsselskap), kr ,- Egne midler, kr ,- Sum kr ,- Som det kommer frem av finansieringsplanen søker Bjørn Johnsen om kr ,- fra Vefsnafondet. I og med at minste stønadsbeløp fra Vefsnafondet er kr ,-, velger administrasjonen å fremlegge denne søknaden for Formannskapet fremfor Fondsstyret. Grane kommune har ingen faste tilskuddsordninger for prosjekt av denne størrelsesorden. I retningslinjer for tildeling av kulturmidler heter det at Formannskapet skal behandle søknader hvor søknadssum er over kr ,-. Per dags dato er saldoen for kulturmidler kr ,-. Administrasjonen anbefaler ikke å bruke dette beløpet til å støtte bokprosjektet. Årsaken til dette er Grane kommunes økonomiske situasjon og at man med bakgrunn i denne har avslått flere andre søknader til lokale tiltak. Økonomisjefen opplyser at det ikke er noen kommunale fond som kan benyttes til å støtte dette prosjektet.

10 Side 10 av 20 Rådmannens innstilling: Søknad fra Bjørn Johnsen om kr ,- i tilskudd til bokutgivelse om Vefsna avslås. Årsaken til dette er manglende midler Formannskapet Behandling: Forslag fra Bjørn Ivar Lamo: Bjørn Johnsen innvilges et tilskudd på kr ,- til bokutgivelse om Vefsna. Tilskuddet dekkes av Formannskapets disposisjonskto kr ,- K kr ,- D Enstemmig vedtatt. FS-069/13 Vedtak: Bjørn Johnsen innvilges et tilskudd på kr ,- til bokutgivelse om Vefsna. Tilskuddet dekkes av Formannskapets disposisjonskto kr ,- K kr ,- D

11 Side 11 av 20 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/334 13/3446 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 070/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.4 c. Snøscooterløyper i Grane kommune - etablering av arbeidsgruppe Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Ordfører Bjørn Ivar Lamo Mail av 4.oktober 2013 Sammendrag: I henhold til mail fra ordfører datert 4. oktober 2013, er rådmannen bedt om å fremme sak om etablering av arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til snøscooterløyper i Grane kommune, med tilknytning til tilgrensende kommuner. Vurdering: I en slik arbeidsgruppe bør følgende være representert: Grane kommune representert ved 2 politikere. Grane snøscooterklubb representert ved 2 medlemmer. Statskog Nordland SF Voengel Njaarke reinbeitedistrikt (Bindal / Kappfjell) Jillen Njaarke reinbeitedistrikt (Brurskanken / Brønnøy / Kvitfjell) Byrkije reinbeitedistrikt (Børgefjell) Kommunen og snøscooterklubben bør delta med 2 representanter. Det foreslås videre at Statskog Nordland SF og reinbeitedistriktene blir invitert til å delta med en representant i denne arbeidsgruppen, og at de selv vurderer hvem som skal representere organisasjonen. Det vurderes som mest naturlig at administrasjonen ikke er fast medlem i denne arbeidsgruppen, på grunn av at administrasjonen skal utarbeide saksframlegg til politisk behandling når arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid. Dette er imidlertid ikke til hinder for at administrasjonen deltar på møter og stiller sekretær til disposisjon for arbeidsgruppen. Administrasjonen innkaller til første møte i arbeidsgruppen, og på dette møtet velger gruppen sin leder og sekretær.

12 Side 12 av 20 Rådmannens innstilling: Følgende arbeidsgruppe etableres for å utarbeide forslag til snøscooterløyper i Grane kommune: Grane kommune representert ved 2 politikere. Grane snøscooterklubb representert ved 2 medlemmer. Statskog Nordland SF Voengel Njaarke reinbeitedistrikt (Bindal / Kappfjell) Jillen Njaarke reinbeitedistrikt (Brurskanken / Brønnøy / Kvitfjell) Byrkije reinbeitedistrikt (Børgefjell) Rådmannen stiller sekretær til arbeidsgruppas disposisjon. Ved møter i arbeidsgruppen gis det ordinær møtegodtgjørelse. Arbeidet skal samordnes med tilgrensende kommuner for å undersøke muligheten for et interkommunalt løypenett Formannskapet Behandling: FS-070/13 Vedtak: Rådmann legger fram et forslag på scootertraseer med bakgrunn i det arbeide som ble gjennomført i Arbeidet skal samordnes med tilgrensende kommuner for å undersøke muligheten for et interkommunalt løypenett. Forslaget om traseer legges frem for Kommunestyret i løpet av mars Følgende referansegruppe etableres: - Grane kommune representert ved 2 politikere; Åse Granmo og Raymond Fagerli - Grane snøscooterklubb representert ved 1 medlem. - Nordland skogeierlag representert ved 1 medlem. - Statskog Nordland SF representert ved 1 medlem. - Reindriftsnæringen representert ved 1 medlem. Enstemmig vedtatt.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 20 FE /310 13/3157 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 071/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Medarbeidersamtale/lønnssamtale med rådmannen Vedlegg: Rådmannsavtalen Lønn før årets forhandlinger for rådmenn i andre kommuner. Sammendrag: Det er tid for den årlige vurdering vedr. rådmannens lønn, som skal gjøres av formannskapet. Lønnsforhandlingene vedr. kap. 3,4 og 5 er igangsatt, men forhandlinger vil ikke bli før i slutten av september. I Grane kommune har vi en rådmannsavtale som skal ligge i botn vedr. hva som skal vektlegges vedr. lønns og arbeidsvilkår. Hovedkriterier som økonomi, HMS, brukertilfredshet, og i tillegg er det flere punkter som er viktige, som leveringsdyktighet, evne til dialog og samhandling, ledelse, mål og resultatorientering, innsats, tillit og personlige egenskaper.. Vurdering: Det vil være svært viktig å ha gode dialoger mellom ordfører og rådmann for å kunne ha mulighet for å møte de krav formannskap/kommunestyre og ordfører har i forhold til rådmannen til enhver tid. Viktig med tilbakemeldinger underveis i løpet av året begge veier. Dette for å ha mulighet til å kunne endre evt. noe som ikke er godt nok i forhold til det som ønskes levert. Det burde vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i Grane kommune, men dette er ikke gjort. Rådmannens lønnsplassering skal fastsettes av formannskapet. De øvrige ansatte har i gjennomsnitt hatt en lønnsvekst på ca. 2,16 når vi har tatt bort overhenget fra forrige år.. Kan legge fram oversikt over lønnsplassering til rådmenn rundt om på Helgeland hvis ønskelig. Saken legges fram uten innstilling. Ordførers innstilling:

14 Side 14 av Formannskapet Behandling: Formannskapet gjennomførte medarbeidersamtale med Rådmann Lars E. Kapskarmo. Etter samtalen fastsatte formannskapet rådmannens lønn til kr ,- pluss åremålstillegg på kr ,-. Ny lønn gjelder fra Enstemmig vedtatt. FS-071/13 Vedtak: Rådmannens lønn fastsettes til kr ,- pluss åremålstillegg på kr ,-. Ny lønn gjelder fra

15 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 15 av 20 FE /282 13/3463 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 072/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 2 til Formannskapet. Trykte saksdokumenter: - Driftsbudsjett 2014 Versjon 2, med fordeling på ansvarsområder og med historikk - Økonomisk oversikt-drift, Grunnlag for beregning av Netto-driftsresultat - Forslag 1 og 2 til Tilskudd- og kontingenter Reviderte Notater fra avdelingsledere - Sum skatt og rammetilskudd 2014, beregningsmodell fra KS - Fra Kommunal- og Regionaldep. Beregningsgrunnlag og kriterier for Grane kommune, med fylkesoversikt for Nordland - Oversikt Grane k s Rammeoverføringe for 2012, 2013 og planlagt for Oversikt over pensjonskostnader til KLP Driftsbudsjett 2014, utkast 1 til FS-møtet 25. sep 2013 Sammendrag: Ved behandling av av Driftsbudsjettet 2014 i FS 26. sep ble det fattet flg vedtak: Budsjettutkast 1 for Driftsbudsjett Grane kommune 2014 tas til etterretning. Utkast 2 vil bli utarbeidet til neste FS-møte. Da vil Statsbudsjettet være offentliggjort, og rammene for 2014 være tallfestet. I utkast 1 var det en sluttsum med indikert overbudsjettering på ca kr 4,5 mill. For nærmere grunnlag for utkast 1 vises til vedlagt saksframlegg til FS-sak 065/13. Med usikkerhet om rammen for de frie inntekter som da ikke var klar, la vi inn en antatt meget nøktern rammeoverføring 2014 på kr 3,0 mill, tilsvarende en økning fra 2013 på ca 3%. Fra 2012 til 2013 hadde vi en økning på 5,8%, inklusive ca kr ,- i prosjektmidler. I de frie inntekter for 2014 er vi nå forespeilet et samlet Rammetilskudd på 96,9 mill, som er en endring fra 2013 på +2,3%, dvs ca kr ,- mindre enn antatt nøktern ramme innlagt i utkast 1. I verbal-delen til budsjettet er det anført at den generelle økning skal dekke kommunenes vekst i pensjonsutgifter samt folketallsvekst! I tillegg har vi siden forrige utkast pr sep-møtet fått korrigerte tall på vår innbetaling til KLP i Endringen fra 2013 (inneværende år) til 2014 er på ca 5% (samlet for 2014 på 23,06%) dvs ca 3% over vårt anslag.

16 I kr/øre tilsvarer det en økning på ca 1,9 mill fra Budsjettutkast 1 for 2014, eller ca kr 2,5 mill fra Side 16 av 20 KLP begrunner dette med endring i Levekårtariffen (ant leveår for menn- og kvinner er økt statistisk registrert for siste vurderingsperiode), samt en vurdering basert på prognoser og makroøkonomi, der en lønnsøkning i 2014 v Hovedoppgjør settes til ca 5%. Vurdering: Budsjettutkast 1 hadde en sluttsum som foreløpig arbeidsdokument på ca +4,5 mill, som med antatt økning i rammen fra på noenlunde samme nivå som fra , her også tatt i betraktning at vi har hatt en antatt utslagsgivende innbyggervekst i perioden på + ca 20 personer, så ville vi uten vesentlige endringer i vårt ambisjonsnivå og ved mindre justeringer ift ønsket og forsvarlig driftsnivå komme ned på +/- 0 i sluttresultat, og da med et netto driftsresultat på måltallet ca 3%. Realiteten er nå at vi må redusere ytterligere ca 4,5 mill på vårt driftsnivå ift ønsket tjenesteproduksjon i utkast 1. Dette er en formidabel utfordring for oss som småkommune, som ift løpende innfasing av Helsereformen mv fortsatt har store utfordringer, men også har vi hatt ambisjoner om å lykkes i nødvendig samhandling med våre nabokommuner! De største nedtrekk har vi vært nødt til å søke etter innen våre største avdelinger som er hhv Oppvekst- og kultur, samt Helse- og Omsorg, men også på vår samlepost Tilskudd- og kontingenter. For detaljer vises her til vedlagte Avdelingsvedlegg, samt Ø-oversikter. Budsjettutkast 2 ender da med flg sluttsum: - Kr i under-forbruk - Netto driftsresultat 1,08% NB! Det er fortsatt en viss usikkerhet med henvisning til avsatt sum øremerkede midler til kommunene i Statsbudsjettet, som utgjør ca kr 1,2 mrd. Disse er rettet mot innsats ift bedre/økt helseinnsats i grunnskolen, 2x barnehageopptak årlig, barnevern mv. Vi mener å ha dekning for delar av nevnte opptrapping med inneværende/dagens organisering/bemanning, men om vi får tilført ytterligere midler for dette i neste driftsår, er pr dd ikke kjent. Heller ikke hvordan disse midler er tenkt fordelt! Antar dette blir tema på fk Budsjett-møte med Fylkesmannen mandag 21. okt Rådmannens innstilling: Budsjettutkast 2 for Driftsbudsjettet Grane kommune 2014 tas til etterretning. Flg endrniger legges inn i neste utkast: Formannskapet Behandling:

17 FS-072/13 Vedtak: De innspill som det var enighet om politisk, innarbeides til neste utkast av drift og investeringsbudsjett. Herunder forslaget til organisasjonsendring i Oppvekst og Kultur. Side 17 av 20 Det er et klart signal at netto driftsresultat bør styrkes, og fondsavsetningene styrkes slik at vi har en større robusthet i forhold til utforutsette hendelser. I forhold til investeringsbudsjett tas det fremlagte skriftlige forslag fra Grane AP med, samt forslaget fra Teknisk/Næringsavdelingen. Så får formannskapet prioritere dette i neste møte.

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 18 av 20 FE /28 13/3506 Henny Hagerup Nilssen Saksnummer Utvalg Møtedato 073/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Startlån til videreformidling Sammendrag: Etter søknad har Grane kommune mottatt bevilgning på kr ,- fra Husbanken i form av startlån til videretildeling. Lånet gis med flytende rente som serielån med totalt 20 års løpetid. Kommunen kan be om fastrente. Startlån skal bidra til at svakerestilte grupper skal kunne etablere seg i egen bolig. Det er en økonomisk behovsprøvd låneordning som skal gis til husstander som har problemer med å oppnå full finansiering i det private kredittmarked på grunn av lav inntekt og/eller manglende egenkapital. Startlån kan også benyttes til å refinansiere annen type gjeld der bruker har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, forutsatt at det finnes rest-sikkerhet i bolig. Startlån kan være et godt virkemiddel for å øke gjennomstrømming i kommunale boliger. Det vurderes også å være et virkemiddel for å få effekt av bolystsatsingen i Grane kommune. Det er også et viktig virkemiddel for å opprettholde folkemengden i kommunen, og spesielt få unge barnefamilier til å bli i kommunen. Bankene har skjerpet sitt krav om 15 % egenkapital, det er dermed flere som har behov for startlån for å kunne kjøpe egen bolig. Grane kommune har en saldo på kr på vår Startlånkonto. Av dette er det gitt forhåndsgodkjenninger som ikke er utbetalt på kr Forhåndsgodkjenninger gis der det ikke foreligger noen konkret bolig å by på. Det er imidlertid viktig at finansiering er på plass før det kan bys på bolig. En forhåndsgodkjenning blir trukket tilbake etter 6 måneder, og det må søkes på nytt om denne godkjenningen. Grane kommune har ikke tidligere i 2013 søkt Husbanken om startlån. At det er bevilget så vidt lite beløp fra Husbanken nå, er fordi også Husbanken har brukt opp sine midler for inneværende år. Det må derfor søkes på ny i februar Vurdering: Startlån er, nest etter bostøtten, det viktigste boligsosiale virkemiddel for å gi vanskeligstilte mulighet til å etablere seg i egne boliger. Det kan gi bedre gjennomstrømming i kommunale boliger. Egen bolig er dessuten ofte viktig i en rehabiliteringsprosess. Videre kan det være et godt virkemiddel for å få barnefamilier til å bli i kommunen.

19 Side 19 av 20 Rådmannens innstilling: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-073/13 Vedtak: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år.

20 Side 20 av 20

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Bok om Vefsna, Vaapstenjeanoe

Bok om Vefsna, Vaapstenjeanoe Bok om Vefsna, Vaapstenjeanoe Søknadens innhold: - Motivasjon/prosjektbeskrivelse - Hva boka bør inneholde - Økonomi - Søker CV - Anbefaling Motivasjon og prosjektbeskrivelse Jeg vokste opp på elvebakken

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtedato: 29.05.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtested: Formannskapssalen. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtedato: 29.05.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtested: Formannskapssalen. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Side 1 av 11 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 29.05.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling.

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side av 5 FE- 9/9 / Tone Larsen.. Saksnummer Utvalg Møtedato Nærings- og naturforvaltningskomite.. / Kommunestyret.. Jfr. delegasjonsreglement for,

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:00-18:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:00-18:00 Møteprotokoll Møtested: ssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:00-18:00 Til behandling: Saksliste nr. 063/12-066/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) AP - Kristin Maurstad

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant.

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2010 Fra kl. kl.11.30 Til kl. 15.00. MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Møtedato: 21.11.2012 Tidspunkt: 12:00-14:20 Til behandling: Saksliste nr. 067/12-070/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 23.04.09 Møtested: Hamsun Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25 03 00, slik at vararepresentant

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 01.07.2010 Møtetid: 09:00 10:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE Side 1 av 6 Tid: 03.05.2017 kl 1200-1445. Sted: Møterom i «Næringshagen». Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder), Monica Hoff (nestleder) Torild Midtlien (medlem) Tormod Thuseth (medlem) John Kappfjell (medlem)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer