Årsberetning for Sykehuset Østfold Regnskap med noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter"

Transkript

1 Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008 Regnskap med noter Vedtatt av styret for Sykehuset Østfold HF 23. mars 2009

2

3 Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2008 Resultatene for SØ i 2008 var svært gode. SØ har oppnådd et positivt økonomisk resultat på 16,4 mill. kroner i forhold til balansekravet. Dette er 0,45 % i forhold til sykehusets totale omsetning. SØ brukte i gjennomsnitt 93 færre årsverk i 2008 enn i Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på 5,4 %. Antall innleggelser er økt med 2 %. Poliklinisk virksomhet har en aktivitetsvekst på omlag 8 %. Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er redusert med 17 %. Gjennomsnittlig liggetid for somatisk virksomhet var i ,6 døgn. Dette er en nedgang på 9 % fra Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern har økt fra 2007 til Den største økningen har vært innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Antall innleggelser innen psykisk helsevern for voksne totalt sett er lavere enn planlagt på grunn av blant annet midlertidig stengning i forbindelse med omfattende omlegginger. Akuttpsykiatrien gjennomgikk en omfattende omorganisering høsten 2007, som blant annet innbefattet en reduksjon på 16 senger. Fra 2007 til 2008 har liggetiden innen psykiatrisk akuttbehandling (inkludert mottakspost) blitt redusert fra 9,2 til 7,8 døgn (dvs. 15 %). Antall opphold ligger på samme nivå som tidligere, samtidig som det ikke lenger er registrerte korridorpasienter. Pasientflyten innen divisjon for psykisk helse er blitt bedre. SØ har arbeidet med en rekke kvalitetsforbedringer i 2008, herunder behandlingslinjer, reduksjon av ventetider, korridorpasienter, epikrisetid, selvmordforebygging, HMSarbeid, infeksjoner ved protesekirurgi og forholdene ved akuttmottaket. Når det gjelder korridorpasienter og epikrisetid er målene ikke nådd. De iverksatte tiltakene har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og man vil arbeide videre med dels å intensivere og følge opp disse samt å vurdere nye tilnærminger. Samhandlingen mellom SØ og kommunene reguleres gjennom en egen forpliktende fireårig avtale. Per 31. desember 2008 har SØ og kommunene utarbeidet felles rutiner innenfor følgende områder: Ut- og innskriving av pasienter fra SØ til kommunene, henvisning og innleggelse fra fastlegene, individuell plan, gjensidig hospiteringsordning, kommunalt følgepersonell i SØ og hjelpemiddelhåndtering. Det er etablert eget system for avvikshåndtering for disse rutinene. Det er igangsatt arbeid med felles rutiner for demens/psykogeriatri, palliativ behandling og for hvordan ambulerende tjenester bør gis. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et viktig tiltak når det gjelder opplæring av pasienter og pårørende, og er et av de sentrale satsningsområde blant annet i forhold til forebygging og rehabilitering. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig, og dette området vil videreutvikles. Styret og sykehusledelsen har hatt stor oppmerksomhet rettet mot styring, kontroll og ledelse, og dette har bidratt til de oppnådde resultatene. Nytt sykehus i Østfold En viktig milepæl for SØ, har vært å få gjennomslag for nødvendigheten av nytt østfoldsykehus. SØ har i løpet av en svært stram tidsramme revidert konseptrapporten for nytt østfoldsykehus, slik at denne ble tilpasset rammebetingelsene gitt av eier, herunder føringer gitt i hovedstadsprosessen. Det ble nedlagt et omfattende arbeid hvor både brukerorganisasjonene, ansatte i SØ og samarbeidspartnere i kommunene og fylkeskommunen ble involvert. Styret for SØ behandlet revidert konseptrapport 24. november 2008, hvor det ble besluttet å oversende denne til Helse Sør-Øst RHF. Styret for Helse Sør-Øst RHF behandlet revidert konseptfase 18. desember RHF-styret mente at den reviderte konseptfasen på en god måte svarte på forutsetningene som var gitt, og danner et godt grunnlag for videreføring av prosjektet som er oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. Prosjektet er nå til myndighetsgodkjenning for oppstart av planfasen og forventet byggestart er 2011/2012. SØ økte forskningsaktiviteten, og bruker nå 0,7 % av brutto budsjett til dette. I 2008 produserte SØ 27 vitenskapelige artikler. En av SØs medarbeidere tok doktorgrad. 3

4 Mål og utfordringer 2008 SØ gikk inn i 2008 med et underskudd på over 50 mill. kroner. I budsjettet for 2008 ble det gjort kostnadstilpasninger tilsvarende 112,5 mill kroner, hvorav 81,5 mill. kroner var helårseffekt av vedtatte og iverksatte tiltak i Styret erkjente at kravet til omstilling i 2008 kunne bli krevende. Styret forutsatte en generell aktivitetsvekst innen spesialisthelsetjenesten på 1,5 % i forhold til Opptrapping innen psykisk helse skulle komme i tillegg. Styret vedtok et budsjett som skulle gi et resultat i balanse for Styrets virksomhet Styret har avholdt 9 styremøter og ett styreseminar i Styret for SØ har hatt særlig fokus på følgende områder i 2008: Driftssituasjonen i SØ måloppnåelse Oppfølging av sykehusets resultater både når det gjelder økonomi, aktivitet og kvalitet har stått på dagsorden på alle styremøtene, gjennom månedsmeldinger, tertialmeldinger, ledelsens gjennomgåelse (LGG) og årlig melding. Det har vært særdeles viktig å oppnå et driftsresultat i balanse, og styret har prioritert å arbeide grundig med meldinger som er lagt frem og tiltak. Nytt østfoldsykehus SØ har revidert konseptrapporten nytt østfoldsykehus. Styret har hatt det overordnede ansvaret i SØ og var godkjenningsmyndighet før oversendelse av rapporten til HSØ. Endelig behandling i styret for SØ fant sted 24. november Ledelsens gjennomgåelse (LGG) og tilsynssaker herunder brannvern LGG er gjennomført hvert tertial i SØ, og er lagt frem for styret før oversendelse til HSØ. Styret er dessuten blitt løpende orientert om aktuelle tilsynssaker. Prosessene i HSØ, blant annet hovedstadsprosessen Styret har vært høringsinstans når det gjelder hovedstadsprosessen og er for øvrig orientert gjennom protokoller fra styremøtene i HSØ. Opptrapping psykisk helse 2008 var siste år av opptrappingsperioden, og styret er orientert om status både innen voksenpsykiatri, barneog ungdomspsykiatri og rus. Sluttrapport er utarbeidet og oversendt HSØ. SØs omdømme Styret har hatt fokus på sykehusets omdømme og er orientert om viktige saker både i styremøter og gjennom sykehusets ordinære kommunikasjonskanaler. Samhandling med kommunehelsetjenesten Samhandling er ett av SØs satsningsområder, og styret har hatt dette som tema på et av sine møter. Sykefravær i SØ Sykefraværet rapporteres i de ordinære tertialrapportene til styret. Dessuten har styret fått egne, utvidede rapporter om utviklingen når det gjelder sykefravær og hvilke tiltak som er iverksatt. Personalforhold, HMS og miljørapportering Sykehuset Østfold hadde godkjente årsverk per I disse årsverkene er det ansatt personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, og kvinneandelen er stabil på ca. 80 %. Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2008 var mot i 2007, det vil si 93 lavere enn i Sykehuset er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Sykehusets mål for 2008 var en reduksjon av sykefraværet til 8,5 %, mens resultatet ble et samlet sykefravær på 9,1 % (langtidsfravær 6,8 % og korttidsfravær 2,3 %). Samlet sykefravær for 2007 var 9,5 %. SØ vil i 2009 intensivere arbeidet med å redusere sykefraværet og har vedtatt strategi for økt nærvær for perioden Antall meldte skader på ansatte i 2008 er 143, hvorav 38 i divisjon for psykisk helse. Antall meldte skader i 2007 var 119, hvorav 45 i divisjon for psykisk helse. I divisjon for psykisk helse skyldes de fleste hendelser vold eller trusler om vold mot ansatte. I de andre divisjonene er det hovedsaklig stikkskader. Det ytre miljøet påvirkes i hovedsak gjennom forbruk av vann og energi og gjennom håndtering av avfall fra virksomheten. Avfallshåndtering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning. Spesialavfall håndteres i henhold til regelverket. Sykehusets samlede energiforbruk var kwh i 2008 ( kWh i 2007). Samlet vannforbruk var m 3 ( m 3 i 2007). SØ leverte 182,4 brutto tonn risikoavfall (236,9 tonn i 2007) og 1 119,2 tonn annet avfall (1045,5 tonn i 2007). 4

5 Likestilling Sykehusets styre bestod ved utgangen av året av syv medlemmer oppnevnt av foretaksmøtet og fire medlemmer valgt av de ansatte. Blant representantene oppnevnt av foretaksmøtet, er det fire kvinner og tre menn. Styremedlemmer valgt av de ansatte er tre menn og en kvinne. Andelen kvinner i sykehusledelsen er 33 %. I totalt 226 lederstillinger i SØ er 62 % kvinner. Sykehuset Østfold har nedfelt prinsipper om likestilling. I dokument om personalpolitikk, avsnitt om lønn, står det at «Lønnspolitikken skal ta høyde for å utligne utilsiktede lønnsforskjeller mellom kjønn og yrkesgrupper». Tilsvarende er det i lønnsstrategien, under hovedprinsipper for individuell lønn, nedfelt at «Prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi skal gjelde». Gjennomgang av lønnsdata avdekker at det fortsatt er behov for fokus på likestilling. Menn tjener gjennomgående noe mer enn kvinner selv om øvrige forhold er like. Lønnsforskjellende er relativt beskjedne i regulativbaserte stillinger mens forskjellene er større i kompetansekrevende og ledende stillinger med større innslag av personlig lønn. I handlingsplan for 2009 er det definert flere tiltak for oppfølging av ambisjonene i lønnsstrategien. Strategi og fremtidsutsikter Eksisterende bygningsmasse setter begrensninger for moderne og effektiv sykehusdrift. I 2009 går utredningen av nytt sykehus over i planfasen, og dette vil styret engasjere seg i. Sykehuset Østfold skal arbeide målrettet for å innfri krav fra eier og for å gi et godt tilbud til pasientene. I 2009 skal fokus være spesielt rettet mot følgende forhold: Utredning og bygging av nytt østfoldsykehus Opprettholde en drift i økonomisk balanse Samhandling med kommunene Rehabiliteringstilbudet i SØ Pasienter skal ikke ligge i korridor Kortere epikrisetid Redusert sykefravær Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen for SØ ble 3,6 mrd. kroner i Årsresultat for 2008 ble et underskudd på 18,8 mill. kroner. Det økonomiske resultat for 2008 er bedre enn vedtatt styringsmål fra Helse Sør-Øst, og viser et positivt økonomisk avvik på 16,4 mill. kroner. Sykehuset hadde i 2008 en positiv kontantstrøm på 10 mill. kroner. Det er per forbrukt 48 mill. kroner mer av driftskreditten enn til samme periode i Kredittrammen tilknyttet konsernkontoen er 270 mill. kroner. Av trekkrammen er det benyttet 245 mill. kroner per Foretaket hadde per en kortsiktig gjeld på 77 % i forhold til total gjeld. Totalkapitalen var ved utgangen av året 2,7 mrd. kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 54,1 % per , mot 54,6 % per Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen. Disponering av årsresultat Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. Årets resultat i foretaket ble et underskudd på 18,8 mill. kroner. Dette er 16,4 mill. kroner bedre enn pålagt økonomisk resultat. Styret foreslår at årets underskudd på disponeres som følger (i tusen kroner): Til annen egenkapital Omgivelser og medieomtale SØ satser mye på samhandling med våre nærmeste samarbeidspartnerne, først og fremst fastlegene og kommunene. SØ har sekretariatsansvaret for administrativt samarbeidsutvalg i Østfold, som ivaretar samarbeidsavtalen mellom SØ og kommunene. Utvalget arrangerer to samlinger for ledere i kommunene og i SØ. Samarbeidet mellom SØ og fastlegene omfatter nå i alt seks praksiskonsulenter, eget informasjonsbrev, hospiteringsordning, «Vårmøtet» en faglig møteplass for fastlegene, «Raskere tilbake», Norsk Helsenett og løpende oppfølging fra SØs relasjonsbygger. I forbindelse med nytt østfoldsykehus har SØ invitert kommunene til to informasjons-/dialogmøter. Erfaringene fra møtene er svært positive og vil bli videreført i tiden framover. 5

6 SØ har et åpent forhold til pressen. Gjennom hele året har det vært spesiell interesse for sykehusets økonomiske situasjon og planleggingen av nytt østfoldsykehus. Store nyheter har vært besøk av den nye helse- og omsorgsministeren, åpning av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk og åpning av Haldenklinikken. Oppmerksomheten i media har blant annet vært knyttet til legionellautbruddet og enkeltsaker relatert til pasientklager og tilsynssaker. Dessuten har taushetsplikt, selvmordsforebygging, pasienttransport, tilsynet av akuttmottaket og en del enkeltsaker vært tema i pressen. Oppsummering Styret vil takke ledelse og ansatte i SØ for innsatsen i Sykehuset har gjennomført mange viktige tiltak i Styret vil spesielt fremheve viktigheten av å ha oppnådd et økonomisk resultat i balanse. Dette er viktig for motivasjon og gir energi for de store oppgavene SØ står foran. Den andre store, viktige saken i 2008 var at styret i Helse Sør-Øst 18. desember 2008 vedtok å prioritere bygging av nytt østfoldsykehus i en ny to-strukturmodell med sykehustjenester i Moss og på Kalnes. Det blir en stor og krevende oppgave å både sørge for videreføring av dagens drift og samtidig utvikle en ny sykehusstruktur og et nytt sykehus på Kalnes. SØ har dessuten gjennomført mange viktige tiltak innen psykisk helsevern. Haldenklinikken og Åsebråten er åpnet i renoverte og nye lokaler og med nytt innhold, og akutttjenestene innen psykisk helsevern er samlet og lagt om. Den somatiske virksomheten har vært preget av omorganiseringer og strukturendringer i Sykehuset Østfold Moss og Sykehuset Østfold Fredrikstad. Styret vil i 2009 ha oppmerksomheten rettet mot ny sykehusstruktur og nytt sykehus. God styring og ledelse skal fortsatt prege driften av SØ, og SØ skal også i 2009 sikre en drift i samsvar med økonomiske rammer. Styret vil gjøre sitt for å bidra til at SØ skal være et attraktivt sykehus for Østfolds befolkning gjennom å fokusere på kvalitet i behandlingen og å tilrettelegge for forskning og kompetanseutvikling. Fredrikstad, 23. mars 2009 Peder Olsen styrets leder Olav Mugaas styrets nestleder Petter Brelin Hans Jakobsen Gretha Kant Bente Holm Sælid Inger-Christin Torp Rune Stien Ambjørn Bjørnson Jon Lunde Rebecca Gade Irene Dahl Andersen kst. administrerende direktør 6

7 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad 3, Ordinære avskrivninger 4, Nedskrivning Annen driftskostnad 3,5, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer fra annen egenkapital Sum overføringer

8 Balanse per EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Note Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kontantstrømoppstilling (Beløp i 1000 NOK) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Endring i pensjoner Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved utlån Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per

11 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst RHF 1. januar Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet ble lagt til grunn. I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. «Av Ot.prp. nr. 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen pr Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Gjennom St. prp. nr 1 ( ) ble det vedtatt en økning i årlige bevilgninger på 1,67 mill. kroner, som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet falt med dette bort, og restverdien ble overført til Annen innskutt egenkapital per » Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til bokført verdi som forutsettes å representere bruksverdi. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift og avskrivningstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF- inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto gjennom ISF-inntekt og kjøp av helsetjenester fra andre regioner/private helseinstitusjoner. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. I tillegg gis det som driftstilskudd øremerkede midler til opptrappingsplan innen psykisk helsevern, samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF- inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. 11

12 Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over kr ,-. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multiemployer plans». Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan» i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen. Konsernkontoordning Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/kostnader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen Skatt Foretakets virksomhet og sykehusdrift er ikke skattepliktig. 12

13 Note 1 - Inntekter Alle tall i NOK 1000) DRIFTSINNTEKTER Basisramme Basisramme Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter i egen region 1) Behandling av pasienter mellom tidligere Helse Sør og Øst Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) Behandling av andre pasienter i egen region 3) Poliklinikk, laboratorie og radiologi Andre aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Øremerkede tilskudd til andre formål Andre driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter ) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar 2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar 3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter) Inntekter knyttet til aktivitet innenfor «Raskere tilbake» er klassifisert som annen driftsinntekt, og er inntektsført som øremerket tilskudd til andre formål Fordeling av driftsinntekter Driftsinntekter per virksomhetsområde Somatiske tjenester Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Driftsinntekter per virksomhetsområde Driftsinntekter fordelt på geografi Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Driftsinntekter fordelt på geografi

14 Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG poeng iht. «sørge for» - ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall rusomsorg Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2008 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr ,80 per DRG poeng. Note 2 - Varer VAREBEHOLDNING Sentrallager Sterillager Blodlager Øvrige beholdninger Sum varebeholdning Bokført verdi VAREKOSTNAD Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnad

15 Note 3 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre personalkostnader Lønn og andre ytelser til administrerende direktør og styret: (alle tall i NOK) Lønn Pensjonsutgifter Sum Lønn til administrerende direktør gjelder lønn til daværende administrerende direktør fra januar til og med september, og deretter til konstituert administrerende direktør fra oktober til og med desember Styrehonorar Herav styrehonorar til styrets leder 0 0 Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter. Revisor (alle tall i NOK og inkl mva) Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kr inkl. mva i Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte-og avgiftsrådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer til revisor

16 Note 4 - Immaterielle driftsmidler Sum EDB Anlegg under Immatrielle programvare utførelse eiendeler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: EDB-programvare: 5 år Anlegg under utførelse avskrives ikke 16

17 Note 5 - Varige driftsmidler Sum Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Varige boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger 60 år Faste installasjoner tilknyttet bygg år Medisinsk teknisk utstyr 4-15 år Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3-15 år Personalboliger avskrives ikke. Tomter avskrives ikke.- De endrede levetidene som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)legger til grunn for avskrivningene i 2009 hadde gitt meravskrivninger i 2008 på 1,8 millioner. De endrede levetidene hensyntas fra Sum Tomter og Medisinsk- Transportmidl. Varige Operasjonell leasing/ leieavtaler boliger Bygninger teknisk utstyr og annet driftsmidler Leiebeløp Varighet (år)

18 Note 6 - Poster som er slått sammen i regnskapet Andre driftskostnader Transport av pasienter Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring Leiekostnad MTU, maskiner, inventar ol Fremmede tjenester Reparasjon- og vedlikeholdskostnader Kontor- og kommunikasjonskostnader Lisens- og patentkostnader Reisekostnader Øvrige driftskostnader Andre driftskostnader Finansinntekter Andre renteinntekter Andre finansinntekter (agio) Finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader i foretaksgruppen Helse Sør-Øst Konserninterne rentekostnader Andre finanskostnader (disagio) Finanskostnader Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst Opptjente pasientinntekter (inkl pasienter under behandl.) Forskuddsbetalte kostnader Øvrige kortsiktige fordringer Fordringer Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld

19 Note 7 - Pensjoner Sykehuset Østfold HF har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav 4743 er yrkesaktive, 2176 er oppsatte og 3887 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene, felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Oslo pensjonsforsikring AS. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte «multiemployer plan» Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendringer Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,30 % 5,30 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,80 % 5,60 % Uttakstilbøyelighet AFP 20-60% 20-60% Årlig lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,25 % Pensjonsregulering 3,75 % 4,25 % 19

20 Pensjonskostnaden for 2008 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse ved avleggelsen av regnskapet i Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er anbefalt av Norsk regnskapsstiftelse for Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2008 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. Estimatavvik som oppstår på slutten av 2008 amortiseres fra og med Demografiske forutsetninger. Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Note 8- Finansielle anleggsmidler og gjeld Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Egenkapitalinnskudd i KLP Sum finansielle anleggsmidler Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 0 0 Note 9 - Kontanter og bankinnskudd Bundne kontoer Innestående skattetrekksmidler Andre bundne kontoer Sum bundne kontoer Sykehuset Østfold HF har en kredittramme på 270 mill kroner tilknyttet konsernkontoordningen. Av trekkrammen er det benyttet 245 mill. kroner. Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen. 20

21 Note 10 - Egenkapital Annen Foretaks- innskutt Annen Total kapital egenkapital egenkapital Egenkapital EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 11 - Eiers styringsmål Årsresultat Herav økte pensjonskostnader som er blitt unntatt fra result Resultat jf økonomiske krav fra HOD Resultatkrav fra HOD Avvik fra resultatkrav Som følge av bevilgningsøkningen i gjennom St.prp. nr. 1 ( ) ble de regionale helseforetakene satt i stand til opprettholde den fulle verdien av varige driftsmidler. For første gang ble det derfor stilt krav om et ordinært regnskapsmessig resultat i balanse i 2008 i foretaksmøtene i januar Imidlertid økte pensjonskostnadene for 2008 med om lag mill. kroner for de regionale helseforetakene. Gjennom St.prp. nr. 59 ( ) ble det bevilget mill. kroner til dekning av denne kostnadsøkningen. De resterende 600 mill. kroner ble unntatt fra resultatkravet i foretaksmøter i juni For Sykehuset Østfold HF innebar dette at mill. kroner ble unntatt fra resultatkravet i Note 12 - Andre avsetninger for forpliktelser Legepermisjoner Andre avsetninger for forpliktelser 846 Sum avsetning for forpliktelser Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 288 overlege- og psykologspesialistårsverk. Uttakstilbøyeligheten er satt til 66 % for overlegestillingene og 61 % for psykologspesialister. Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Østfold HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene. 21

22 Note 13 Eierinformasjon Helseforetaket er 100 % eiet av Helse Sør-Øst RHF. Note 14 Pantstillelser og garantiansvar Det foreligger ingen pantstillelser eller garantiansvar i foretaket. Note 15 Nærstående parter Kjøp og salg skjer i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Note 16 Betingede utfall Krav fra taxiselskap Sykehuset Østfold HF har ikke fått en endelig avklaring rundt søksmål fra Moss Taxi. Saken er ikke endelig avklart per Note 17. Universiteter og høyskolers rettigheter til arealer i helseforetak Foretaket har i henhold til vedtekter og tilhørende instruks inngått avtale som gir Høgskolen i Østfold rett til å benytte lokaler til undervisning og forskning. Dette omfatter ca 100 kvadratmeter. Foretaket kan ikke selge, pantsette eller på annen måte disponere over faste eiendommer hvor Høgskolen i Østfold har rettigheter, uten skriftlige samtykke fra Utdannings- og forskningsdepartementet, eller den departementet som gir slik myndighet. 22

23

24 Grafisk design og digitaltrykk: Eggen Press AS, Fredrikstad

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 10 536 757 10 781 377 Aktivitetsbasert inntekt 2 7 616 361 6 812 733 Annen driftsinntekt 2 1 883 546 1 720 360 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000418 ÅRSREGNSKAP 2005 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2005 - bestående av: Vedlegg 1. årsberetning, resultatregnskap, balanse,

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer