INNHOLD. Dagsorden. Styrets beretning Saker og aktiviter. Regnskap Bekkelaget Vel. Regnskap Nerliens fond. Regnskap ABG skulpturfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Dagsorden. Styrets beretning 2013. Saker og aktiviter. Regnskap Bekkelaget Vel. Regnskap Nerliens fond. Regnskap ABG skulpturfond"

Transkript

1 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design INNHOLD Dagsorden Styrets beretning 2013 Saker og aktiviter Regnskap Bekkelaget Vel Regnskap Nerliens fond Regnskap ABG skulpturfond Budsjett 2013 Revisors beretning Valg for 2014 Selskapets lover Statutter for J. L. Nerliens og frues fond Medlemmer 2013 Kulturhistoriske steder Vellets eiendommer Sanger Forsidefoto: Jan Irgens 1

2 Avholder ordinær generalforsamling fredag 29. november 2013 kl på Villa Lilleborg. Dagsorden: Sak 1: Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder. Valg av 2 representanter til å medundertegne referatet. Valg av 2 representanter til opptelling av stemmer. Sak 2: Styrets beretning. Sak 3: Innkomne saker. Sak 4: Valg. Selskapet til Bekkelagets Vel ble stiftet 28. november 1892 i dameværelse på den gamle, for lengst nedlagte Bækkelaget Jernbanestasjon. Selskapet til Bekkelagets vel er et av de eldste velene i Oslo-området. 2

3 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design STYRETS BERETNING æresmedlemmer 62 enkeltmedlemmer 117 familiemedlemmer Styret: Velet har vært ledet av følgende styre: Gunn von Trepka, leder Sjur Petter Haustveit, kasserer Øystein Klausen, styremedlem Heidi M. Brandt, styremedlem - sykemeldt Lars Andressen, styremedlem Mikael Nyberg, varamedlem Maria Rognerud, varamedlem Møter: Det har vært avholdt 8 styremøter, samt diverse møter i utvalgene. Arbeidsutvalg: Arbeidsutvalgene gjør etter styrets oppfatning en meget god jobb og er viktige for velets utvikling og drift. Fellesutvalget for Vel i Nordstrand Bydel: Fra Selskapet til Bekkelagets Vel: Lars Andressen Villa Lilleborg: Christian Harlem Komité for ivaretakelse av Jettegryten: Kjersti Elvestad Sittende styre i SBV Bryggekomité: Badebrygga ved Cockhaven-stranda: Carsten Ruus Pål Harstad Ceresbryggen: Knut von Trepka Skøytegruppa: Skøytegruppa arbeider for å ivareta og videreutvikle skøytebanen på Nedre Bekkelaget. Aslak Mjøset Marte Irgens Peter Pontecorvo Tarjei Moløkken Jens Fredrik Iversen Øystein Klausen Plangruppe for helhetlig lokalsamfunn: Arbeider på oppdrag fra velet med å koordinere innspill og ønsker i forhold til bruk av kommunale tomter/områder i vårt område Ragnvald Verdich Kari Mjøset Sittende styre i SBV 3

4 SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN DESEMBER NOVEMBER 2013 Julegrantenning Tenning av julegran på torget på Ormøya 1. søndag i advent Nedre Bekkelaget skolekorps spilte julesanger, nissen kom og det ble delt ut poser til barna. Velet serverte gløgg og pepperkaker. Hjemmesiden er oppdatert med informasjon jevnlig i hele Styret oppfordrer medlemmene til jevnlig å ta en titt på velets hjemmeside.. Informasjon, distribusjon, e-post Styret ønsker oppdatering av medlemmenes e-postadresse. For å få dette til, er vi avhengig av at ALLE MEDLEMMER sender en e-post til slik at vi kan registrere dem opp mot medlemskontingentene! Rusken-dugnad Rusken ble avholdt på tradisjonelt vis april Containere ble satt opp på sine faste plasser, velets medlemmer bidro til at nærområdet ble rusket i. Padda Etter henvenelse fra medlemmer at det manglet gjerde ved nedkjøringen til Padda, har styret vært i kontakt med Sørfonden. Resultatet er at det er satt opp nytt, fint gjerde der det tidligere var fare for at noen kunne kjøre utfor veien. Takk til Sørfonden for vel utført jobb. Vedlikehold av gjerdet langs Ormsundveien på Ormøya Styret har sendt henvendelse til Bymiljøetaten med anmodning om veivedlikehold av rekkverk langs Ormsundveien. Bymiljøetaten har gitt tilbakemelding om at behovet er registrert og nødvendige midler blir omsøkt. En eventuell oppstart vil tidligst skje i Styret vil følge opp saken. Søppel langs Ormøyas nordside Det er sendt henvendelse til Bymiljøetaten vedrørende søppel langs Kyststien på nordsiden av Ormøya. Bymiljøetaten har gitt tilbakemelding om at saken er videreformidlet til områdeansvarlig til informasjon/vurdering. Det er pr. idag ikke satt ut søppelkasser. Styret vil følge opp saken. 4

5 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design 17. mai 2013 Tradisjonelt 17. mai-arrangement som tidligere på Villa Lilleborg. Mange barn og voksne hygget seg i hagen til Villa Lilleborg i strålende vær. Det ble organisert leker for barna og fra kl 1700 ble grillene tent. Det ble en hyggelig 17. mai-feiring for store og små. Sommerfest 2013 Årets sommerfest 25. august var jubileumsfest for Villa Lilleborg som var 150 år i Villa Lilleborg var hovedansvarlig for arrangementet med støtte fra velet. Dette var også en veldig hyggelig feiring for store og små. Nabokvelder Det har vært avholdt 2 nabokvelder i 2013, en på våren og en på høsten i Villa Lilleborg med godt oppmøte av naboer og venner av SBV. En hyggelig tradisjon som vil bli videreført. Om noen av velets medlemmer har lyst til å stå for en nabokveld på en onsdag, ta kontakt med styret som vil støtte og hjelpe. Skøytebanen/fotballbanen Skøytebanen/fotballbanen blir drevet av ildsjeler i nabolaget og er i flittig bruk både vinter og sommer. Friluftsetaten står for vanning av skøytebanen i samarbeid med skøytagruppa.velet har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til opprustningen av skøytebanen med nytt dekke, vant og benker. Svar ventes i desember Det er også innkjøpt 2 griller sammen med Villa Lilleborg, til bruk på banen og på Villa Lilleborg. Griller står lagret på Villa Lilleborg. I 2012 ble det søkt om midler fra Sparebankenes stiftelse, dessverre fikk vi avslag på søknaden. Om noen av vellets medlemmer ønsker å låne grillene til fellesarrangement på skøytebanen/fotballbanen, ta kontakt med styret. Kjærlighetstien Beboere i Grottenveien/Bekkelagsterrassen har søkt og fått innvilget midler til å legge nytt dekke i øverste del av Kjærligsstien på dugnad. Arbeidet blir utført i november. 5

6 Benker på bussholdeplass Det er nå kjøpt og montert benk på bussholdeplassen på Torget på Ormøya og det er bestemt at velet også skal gå til innkjøp av en benk til bussholdeplassen på Mailand som monteres til våren. Foreningen Nedre Bekkelaget samfunnshus, Villa Lilleborg Det ble avholdt årsmøte i Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus 8. april. Referat ligger på velets hjemmside. Dugnad ble avholdt 8. april og 20. oktober. Ceresbryggen Avtale mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten og velet om bruksrett til området ved Ceresbryggen, er nå undertegnet og tinglyst, Det er sendt søknad til Oslo Havn om midler til utbedring av skadene på Ceresbryggen. Knut von Trepka har vært i kontakt med havnesjefen som også vært på befaring. Oslo havn vil behandle saken og von Trepka kommer tilbake til styret med ytterligere informasjon når det foreligger. Det er foretatt en foreløpig sikring av bryggen. Styret vil følge opp saken. Støy Støyen fra Oslo Havn er fremdeles til stor plage for velets beboere. Styret har nedsatt en egen komitee bestående av Magne Vik og Jørgen Dale gitt følgende mandat: Arbeide for å minimere støy-helse-trafikk og miljøbelastning fra Oslo Havn på nærmiljøet. Komiteen skal utarbeide forslag til tiltak. Komiteen rapporter til styret. Oslo Havn har også i år avholdt flere informasjonsmøter vedrørende støyproblematikken. Midgardsormen Detaljene rundt planleggingen av Midgardsormen var i store trekk ferdig i fjor, og det har ikke vært noen spesielle aktiviteter fra velets side rundt dette prosjektet i år. Bygging har pågått og utløpet på 50 meters dyp utenfor Ormøya blir nå ferdigstilt. Vi har ingen informasjon om når lekter skal flyttes og når riggområdet ved renseanlegget skal fjernes, men i følge renseanlegget skal Midgardsormen settes i drift i løpet av første halvår i Det er naturlig av velet framover følger med på hvordan Midgardsormen fungerer i praksis. 6

7 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Follobanen Velet sendte en høringsuttalelse med kommenterer og innsigelser om byggingen av Follobanen i fjor. Det var særlig planene om rigg- og anleggsområde helt inntil Ormsundveien som bekymret vellet. Etter offentlig ettersyn har Jernbaneverket nå vedtatt å bruke tunnelboremaskiner i en lengre strekning enn tidligere planlagt, og et resultat av dette er at det planlagte rigg- og anleggsområdet på Bekkelaget mest sannsynlig ikke vil bli tatt i bruk. Rigg- og anleggsområdet beholdes likevel i reguleringsplanforslaget dersom det av hensyn til fremdrift og valg av tekniske løsninger i anleggsperioden blir behov for å bruke det. (fra Jernbaneverkets planforslag). Dette er gledelige nyheter, men vellet vil fortsette å følge med på planene. Det er bl.a. planlagt en utvidelse av renseanlegget som P&B oppfordrer til å koordinere med arbeidene med Follobanen. Velet ble invitert til befaring med Byutviklingskomiteen angående detaljregulering av Follobanen 12. august. Avsatt tid og frammøtested betød at komiteen ikke ville nå fram til våre områder, og velet sendte en epost for å avklare dette. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding på henvendelsen. Helhetlig lokalsamfunn I forbindelse med denne saken har Selskapet til Bekkelagets Vel levert høringsuttalelser i følgende saker i løpet av året: Mulighetsstudien for områder på Nedre Bekkeleget, iverksatt av Oslo kommune, EBY. Velet har med ord og tegninger foreslått at dagens skøytebane utvides, at det etableres en flerbrukshall, at den gamle parken ved skolen rustes opp og avgis til skolen, at det vurderes en ungdomsskole, at det bygges færre boliger enn planlagt og at veien mellom Mosseveien og Ormøyabrua rettes ut. Fredning av Ormsund leier Velet har uttalt seg positivt til byantikvarens ønske om fredning så lenge bygningsmassen kan brukes til almennyttige formål som legekontor, barnehage med mer, og at gangveiene i området videreutvikles. 7

8 Heimlibakken 1 Velet har også gitt uttalelse i sak om Heimlibakken 1 Omregulering til boligformål. Velet ser positivt på at deler av eiendommen omreguleres til boligformål, slik at dette kan fradeles og selges til dagens leitakere. Styret har gjennomgått de to foreliggende alternativer for omregulering for boligformål og friområde og er enig med både Byantikvaren og Fortidsminneforeningen i at grensen mellom den private delen av eiendommen og friområdet bør følge det naturlige terrenget, alternativ 1. Eplehage og gressplen hører naturlig til området rundt en gammel villa fra 1800-tallet og bør derfor ikke skilles fra huset. Dette for å ivareta en viktig lokalhistorisk kulturskatt. Modulhus Bydelsutvalget Nordstrand har hatt til behandling planlegging av 10 boligsosiale modulhus på Nedre Bekkelaget (Ormsundveien 10, Fisker Syversens vei og Ormsundbakken og de har gjort følgende vedtak: 1. Bydelsutvalget ser positivt på at boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand legges til grunn for bydelens botilbud for målgruppene. 2. Bydelens boligsosiale handlingsplan revideres for 2013, og modulhus legges inn som tiltak for å dekke boligbehovet på kort sikt. 3. Det forutsettes at etablering av modulhus i bydelen planlegges med god informasjon til og i dialog med berørte naboer. Styret støtter spesielt pkt. 3 i vedtaket og vil følge opp saken. Beredskap Leder har vært i kontakt med Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) angående beredskap i nærmiljøet, DSB orienterte om eget prosjekt angående Oslo Havn og anbefalte at vi tok direkte kontakt med Beredskapsetaten i Oslo. Dette vil bli gjort og leder vil orienterte om status i saken på generalforsamlingen. 8

9 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Asparges, fersken og druer som alle vokser på Bekkelaget. Foto: Jan Irgens / Kristian Mjøset 9

10 REGNSKAP 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel Resultatregnskap Inntekter: Medlemskontingent , ,00 Annonser 1 400, ,00 Nabokvelder , ,00 Renteinntekter 2 839, Diverse inntekter 120,00 120,00 SUM , ,00 Driftskostnader: Årsberetning/BV Informerer , ,00 Porto/distribusjon 1 226, ,00 Generalforsamling netto , ,00 Diverse kostnader 2 408, ,00 Støtte Miljø/vei 2 850,00 - Kontigenter 800,00 - Skøytebanen 1 195,00 - Containerleie/Rusken 6 038, ,00 17.mai 2 961, ,00 Juletilstelninger 8 286, ,00 Jubilemumsfest 6 488,00 - Kjærlighetsstien 6 050, ,00 SUM , ,00 Årets resultat , ,00 10

11 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Balanse Aktiva: DnB Brukskonto , ,00 DnB Sparekonto , ,00 Beholdning nabokvelder 5 000, ,00 Tomter , ,00 Aksjer 4 150, ,00 Bildesamling 1,00 1,00 SUM Aktiva , ,00 Passiva: Kapital , ,00 Årets resultat , ,00 Kortsiktig gjeld ,00 - SUM Passiva , ,00 Fornemt besøk i Paddehavet (Christian Radich). Foto: Jan Irgens 11

12 Regnskap 2012 Nerliens fond Nerliens fonds kapitalkonto Kapital , ,00 Renter pr ,00 151,00 Overført disposisjonskonto 232,00 130,00 Kapital , ,00 Nerliens fonds disposisjonskonto Kapital , ,00 Renter pr ,00 73,00 Overført 232,00 80,00 Kapital , ,00 Regnskap 2012 ABG skulpturfond Kapital ,00 Renter pr ,00 Kapital ,00 Budsjettforslag 2014 Inntekter: Utgifter: Medlemskontingenter ,00 Årsberetning 6 000,00 Renter 3 000,00 Generalforsamling ,00 Diverse kostnader 2 000,00 Containerleie/Rusken 7 000,00 Andre arrangement ,00 Tilskudd ,00 Vedlikehold/tomter ,00 Overskudd 1 000,00 SUM , ,00 12

13 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Revisors beretning Jeg har revidert regnskapene til Bekkelagets vel, Nerliens fond og ABG skulpturfond. Alle bankkonti er avstemt og saldo stemmer med regnskapene. Jeg anbefaler generalforsamlingen å vedta de framlagte regnskaper som de her foreligger. Bekkelaget, Frid Hjelde Villa Solheim (Nedre Bekkelaget aktivitetsskole). Foto: Kari Mjøset 13

14 VALG FOR 2014 Styret for 2013 har bestått av: Leder, Gunn von Trepka, på valg Styremedlem, Sjur Haustveit, på valg Styremedlem, Lars Andressen, på valg Styremedlem, Heidi Magnussen (sykmeldt), på valg Styremedlem, Øystein Klausen, ikke på valg, 1 år igjen Vara, Mikael Nyberg, ikke på valg, 1 år igjen Vara, Maria Rognerud, ikke på valg, 1 år igjen Revisor for 2013: Frid Hjelde Valgkomiteen for 2013 har bestått av: Christian von Trepka Kari Mjøset Kristian Mjøset (passiv) Valgkomiteen innstiller til følgende styre for 2014: Leder, Gunn von Trepka, velges for 1 år Styremedlem, Øystein Klausen, 1 år igjen Styremedlem, Sjur Haustveit, velges for 2 år Styremedlem, Magne Vik, velges for 2 år Styremedlem, Wanda Grimsgaard, velges for 2 år Vara, Mikael Nyberg, 2 år, ikke på valg Vara, Maria Rognerud, 2 år, ikke på valg Valgkomite for 2014: Christian von Trepka, 1 år igjen Kari Mjøset, 2 år igjen Lars Andressen, ny for 2 år Valg av møteleder: Valg av møteleder skjer ved åpningen av generalforsamlingen. 14

15 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Høst i Hakkebakkeskogen. Foto: Kristian Mjøset 15

16 LOVER FOR SELSKAPET TIL BEKKELAGETS VEL (Stiftet i 1892) 1 Formål «Selskapet til Bekkelagets Vel» er et politisk uavhengig organ som skal arbeide til beste for beboerne på Bekkelaget og Ormøya. 2 Medlemskap Enhver som har fast bopel innen selskapets område, og har nådd myndighetsalder, kan være medlem av selskapet. Styret avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som fast bopel, og kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelsen. 3 Kontingent Årskontingenten fastsettes hvert år av den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten forfaller til betaling senest i løpet av oktober måned. 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Den er beslutningsdyktig når minst 1/7 av medlemmene er tilstede. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som står på den forhåndsutsendte dagsorden. Ved tak krever simpelt flertall, unntatt i saker vedrørende fast eiendom, endring i lovene og selskapets oppløsning, som krever 2/3 flertall. Medlemmer som ikke kan møte på generalforsamling, kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til annet medlem. Intet medlem kan disponere mer enn én fullmaktsstemme ved siden av egen stemme. Ordinær generalforsamling avholdes én gang per år innen utgangen av november måned. Styret sender ut varsel om ordinær generalforsamling senest 6 uker før møtedagen med to ukers frist for innsending av saker til dagsorden. Innkalling sendes ut fra styret senest 12 dager før møtedagen med dagsorden vedlagt årsberetning, årsregnskaper med revisorantegning, budsjett for kommende år og forslag til årskontingent. Den ordinære generalforsamling velger leder for ett år, to styre medlemmer for to år og ett varamedlem til styret for to år, samt et medlem til selskapets faste valg komité. Videre velges revisor for ett år. Hvis det foreligger flere kandidater til noe valg, skal valget skje skriftlig. Dersom det er mer enn én kandidat til noe verv, og ingen kandidat oppnår simpelt flertall, skal det velges om igjen mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer. 16

17 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Generalforsamlingen velger også to medlemmer til å undertegne referatet sammen med møte lederen. Ekstraordinær generalforsamling avholdesnår styret eller minst 20 medlemmer forlanger det. Innkalling med dagsorden skal utsendes minst 2 uker før møtedagen. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og fatte vedtak i de saker som er angitt i de forhåndsutsendte dokumenter. 5 Styret Selskapet ledes av et styre bestå ende av leder og fire medlemmer. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Styret forestår selskapets daglige drift, forvalter selskapets midler, og ivaretar dets interesser i samsvar med formålsparagrafen. Styret fungerer fra 1. januar året etter at det er valgt og til 1. januar påfølgende år. I eiendomsdisposisjoner skal generalforsamlingens godkjenning innhentes. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede. Ved likt stemmetall er lederens stemme avgjørende. Ethvert styremedlem kan i viktige saker forlange styret sammenkalt. 6 Lovendring Forslag om endring av selskapts lover kan fremlegges for generalforsamlingen av styret eller minst 20 medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige, og styret i hende innen 4 uker før generalforsamlingen. Forslaget skal vedlegges innkallelsen. 7 Valgkomité Valgkomitéen består av tre medlemmer. Den velger selv sin leder, og fremsetter for generalforsamlingen skriftlig forslag på valg av møtedirigent, leder, 2 15 styremedlemmer, 1 varamedlem og revisor. General forsamlingen velger hvert år et inntredende medlem av valgkomitéen uten forutgående innstilling. 8 Oppløsning Oppløsning av selskapet kan bare skje på ekstraordinær generalforsamling etter at forslag om dette har vært vedtatt av ordinær generalforsamling. Ved oppløsning disponeres selskapets midler fortrinnsvis til formål til beste for beboerne i selskapets område. Vedtatt på Selskapets General forsamling den 30. november

18 GROSSERER J. L. NERLIEN OG FRUES FOND til Bekkelagets forskjønnelse 1. Fondet er grunnet med en testa mentarisk gave, stor kr til Bekkelagets Vel fra dets tidligere formann og mangeårige interesserte medlem, avdøde grosserer J L Nerlien. 2. Fondets kapital skal til enhver tid være anbragt som for umyndiges midler bestemt. 3. Av renteavkastningen skal 10 % hvert år tillegges kapitalen. 4. Resten av renteavkastningen dis poneres årlig av Velets styre etter dets frie skjønn til strøkets forskjønnelse innen Bekkelaget Vels nåværende distrikt fortrinnsvis det såkalte Nedre Bekkelaget. 18 Styret kan beslutte helt eller delvis å avsette renteavkastningen til spesielle formål til strøkets forskjønnelse, der ikke måtte kunne maktes i et enkelt år. 5. For fondet føres særskilt regnskap, der på samme måte som det ordinære regnskap skal forelegges den årlige generalforsamling til godkjennelse. 6. Hvis Bekkelagets Vel skulle bli oppløst, skal fondet fortsette som egen stiftelse under iakttagelse av foranstående bestemmelser for dets anvendelse og under bestyrelse av et styre bestående av 3 i Bekkelagets Vels nåværende distrikt boende menn eller kvinner, oppnevnt av den generalforsamling som endelig beslutter Velets oppløsning. Ved avgang supplerer de gjenværende seg ved valg av en ny i distriktet boende mann eller kvinne. Kan de ikke bli enige, oppnevnes det nye medlem av den underdommer i hvis embetsdistrikt Bekke lagets jernbanestasjon ligger. (I tilfelle av kollegial rett av rettens formann.) Regnskapet offentliggjøres hvert år innen utgangen av februar måned i en på stedet alminnelig lest avis. Ovennevnte dommer overtar de Velets generalforsamling tillagte funksjoner. I det i dette punkt om talte tilfelle kan der anvendes et rimelig beløp til administrasjonsomkostninger. Fastsatt av Bekkelagets Vels styre i møte 3. juni 1930, og samme dag approbert av fru Hulda Nerlien.

19 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design MEDLEMMER SELSKAPET TIL BEKKELAGETS VEL 2013 Æresmedlemmer: Mjøset, Tryggve Dalheimvn. 14 B, 0198 Oslo Knut von Trepka Heimlibakken 16, 0198 Oslo Røstgård, Randi Tiurvn. 1, 1441 Drøbak Røstgård, Sven Tiurvn. 1, 1441 Drøbak Elvestad, Kjersti Framnes Ter Oslo Familiemedlemmer/ enkeltmedlemmer: Alvheimveien: Trepka, Christian von Alvheimvn 2, 0198 Oslo Trepka, Gunn von / Baker Alan Alvheimvn 2, 0198 Oslo Ivarhus, Sigbjørn Alvheimvn. 2 D, 0198 Oslo Carlén, Marianne og Frode Alvheimvn. 2 E, 0198 Oslo Aasgaard, Else Marie Alvheimvn 2G, 0198 Oslo Bjørneng, May Britt / Hopland Alvheimvn. 4 C, 0198 Oslo Svinø, Per Ola / Marianne Borge Alvheimvn 4 B, 0198 Oslo Henriksen, Ann-Kristin Alvheimvn.4 C, 0198 Oslo Kristiansen, Bjørn/ Iversen, Bjørn Alvheimvn. 4E, 0198 Oslo Kolstadbakken, Kjell Arne Alvheimvn. 5, 0198 Oslo Arnesen, Leif Alvheimvn 5C, 0198 Oslo Haustveit/Vinsdal Familien Alvheimvn 6, 0198 Oslo Haustveit, Familien Alvheimvn 6, 0198 Oslo Haustveit, Sjur Alvheimvn. 6, 0198 Oslo Groven, Hans / Torgun Alvheimvn. 7, 0198 Oslo Hovdegard, Familien Alvheimvn 8, 0198 Oslo Ellingsen, Familien Alvheimvn 8 A, 0198 Oslo Arntsen, Reidun og Olav Kyrre Alvheimveien 8 B, 0198 Oslo Ramberg Idar Jarl Alvheimvn. 9 A, 0198 Oslo Verdich, Mona / Ragnvald Alvheimvn 9E, 0198 Oslo Paulsen, Familien Alvheimvn. 10, 0198 Oslo 19

20 Huseth Familien Alvheimvn 11, 0198 Oslo Gulbransen, Janne, Trond Alvheimvn 12, 0198 Oslo Jernberg, Unni / Hovden, Ivar Alvheimvn 14, 0198 Oslo Arkitekt Steckmestsvei: Akselsen/Gluck Evensen Ark.Steckmestsvei 2 A, 0198 Oslo Olufsen, Sissel / Ruus, Carsten Ark. Steckmestvei 2D, 0198 Oslo Andersen, Gerd / Bjørn Ark. Steckmestvei 2 E, 0198 Oslo Hansen, Familien Jørgen K. Ark. Steckmestsvei 2 F, 0198 Oslo Engen, Hege / Per Gotfred Ark. Steckmestsvei 4, 0198 Oslo Tore Ruvik Ark. Steckmestsvei 4 C, 0198 Oslo Hagen/Grimstad Ark. Steckmestsvei 4E, 0198 Oslo Hope, Magnhild Ark. Steckmestsvei 6A, 0198 Oslo Heitmann/Haraldsen Familien Ark. Steckmestsvei 6 B, 0198 Oslo Sekkesæter, Ninni / Harald Ark. Steckmestsvei 6 C, 0198 Oslo Andersen, Else Marie Garsjø / Jan Audun Ark, Stecksmestvei 8A, 0198 Oslo Hagen, Signe Omdal og Karl-Erik Ark. Steckmestsvei 8 D, 0198 Oslo Støylen, Andre, Marianne Ark. Steckmestsvei 8 E, 0198 Oslo Hilde Sundt-Hansen Ark. Steckmestsvei 8 G, 0198 Oslo Haugen/Rosinski, Familien Ark. Steckmestsvei 8 I, 0198 Oslo Bekkelagsterrassen: Sand, Finn Bekkelagsterr. 4B, 1177 Oslo Kagge, Stein Bekkelagsterr. 1 A, 1177 Oslo Winther, Dagun Bekkelagsterr. 2, 1177 Oslo Anita Bredesen Bekkelagsterr. 1E, 1177 Oslo Thorkild Christensen Bekkelagsterr. 1F, 1177 Oslo Bekkelagsveien: Hylin, Eva M. Bekkelagsvn. 18 B, 1177 Oslo Anne Marie Finstad Bekkelagsveien 2 B, 1177 Oslo Thomassen, Solfrid Bekkelagsvn 3, 1177 Oslo Valvik/ Melbø, Familien Bekkelagsveien 4D, 1177 Oslo Bugaarden, Geir Bekkelagsven. 8 B, 1177 Oslo 20

21 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Ingrid Brekke Bekkelagsveien 9B, 1177 Oslo Finn Roger Bråthen Bekkelagsveien 9B, 1177 Oslo Bjerringbakken: Hyttemoen, Paal Bjerringbakken 7 Brattbakken: Wiwe, Karin / Wold, Leif Tore Brattbakken 8 Birkenes, Familien Brattbakken 4, 1177 Oslo Dalheimveien: Viste, Nina / Jon Olav Dalheimvn 1, 0198 Oslo Andersen, Espen Dalheimvn 1 B, 0198 Oslo Lundvedt-Reed, Anne-Lise, Jan Dalheimvn 3, 0198 Oslo Sæland, Bernhard Dalheimveien 5 A, 0198 Oslo Sæland, Karin / Kalle Dalheimvn 5 B, 0198 Oslo Hjelde, Frid Dalheimvn 9, 0198 Oslo Eli Rebekka Smørmyren Isaksen Dalheimveien 9, 0198 Oslo Holst, Pia Dalheimvn. 9, 0198 Oslo Haugen Hjelde, Familien Dalheimveien 9 B, 0198 Oslo Sørfonden slipp og motorverksted Dalheimvn 10, 0198 Oslo Mjøset, Kari / Irgens, Jan Dalheimvn 14 B, 0198 Oslo Bogen, Hanne / Mjøset, Lars Dalheimvn 14 C, 0198 Oslo Karstad Lysø/Simensen, Familien Dalheimvn 19, 0198 Oslo Fisker Syversens vei: Andressen, Heidi / Lars Fisker Syversens vei 12 Sand, Margereta og Olav Fisker Syversens vei 16 Bothner, Anita / Tom Fisker Syversens vei 8 Framveien: Jan Syversen Framveien 3A, 1177 Oslo Familien Granberg/Ragnøy Framveien 4, 1177 Oslo Grottenveien: Dahl, Svein Grottenvn 2 B, 1177 Oslo Saxegaard, Familien Grottenvn 4 A, 1177 Oslo Uldal, Unni / Arvid Grottenvn 6, 1177 Oslo 21

22 Sundelin, Jarle Torleif Grottenvn. 7, 1177 Oslo Bjørnstad, Ingeborg / Sigurd Grottenvn 8, 1177 Oslo Solem, Vibeke Benum Grottenveien 11, 1177 Oslo Otterbeck, Lillen Hjørdis Grottenvn 12, 1177 Oslo Otterbeck, Sidsel Grottenvn 12, 1177 Oslo Otterbeck, Einar Grottenvn 12, 1177 Oslo Tømmerås, Eva / Tore Grottenvn 22, 1177 Oslo Grønsundveien: Rognerud, Knut Grønsundvn 3 A, 0198 Oslo Rognerud, Helge / Maria Grønsundvn 3 A, 0198 Oslo Martol Hansen, Familien Grønsundvn 4, 0198 Oslo Runningen, Mia / Skaugen, Erik Grønsundvn 5, 0198 Oslo Dymbe, Ingrid S / Bjørn Grønsundvn 7 A, 0198 Oslo Tuhus, Ellen Sund / Øystein Grønsundvn 9, 0198 Oslo Martol, Toril / Jacken Grønsundvn 10, 0198 Oslo Garras, Familien Grønsundvn 11, 0198 Oslo Krogsrud, Nils/Kari Grønsundvn 12, 0198 Oslo Bispebrygga Båtforening Grønsundvn, 0198 Oslo Heimlibakken: Nordlie, Nina / Nyberg, Mikael Heimlibakken 10, 0198 Oslo Werp, Gyri Helen / Vegheim, Sigmund Heimlibakken 12, 0198 Oslo Simonsen, Vibeke Heimlibakken 16, 0198 Oslo Storvik, Anne Brit Heimlibakken 16, 0198 Oslo Faye, Ditlef / Inger Ann Heimlibakken 20, 0198 Oslo Harstad, Marit Urmo / Pål Heimlibakken 8, 0198 Oslo Gammelsrød / Johansen Heimlibakken 22, 0198 Oslo Ormsundveien: Sollid, Familien Ormsundvn 8, 0198 Oslo Skjerping, Endre Ormsundvn 10, 0198 Oslo Remme, Elisabeth / Krabbe, Kim Ormsundvn 20, 0198 Oslo Næss, Liv / Egeberg, Bjørn Ormsundvn 25 B, 0198 Oslo Høgset, Nils Arne Ormsundvn 27 A, 0198 Oslo 22

23 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Skytt Andersen, Familien Ormsundvn 27 B, 0198 Oslo Løkstad/Finstad Familien Ormsundvn 27 C, 0198 Oslo Graff, Inger Johanne Ormsundvn 27 D, 0198 Oslo Sternholm, Bryn Ormsundvn. 29, 0198 Oslo Wilhelmsen, Monica / Glenn Ormsundvn 33 A, 0198 Oslo Steinar Syversen Ormsundvn 33 B, 0198 Oslo Eriksen Ingjer, Grethe / Bjørn Erik Ormsundvn 35, 0198 Oslo Wilhelmsen, Johanne / Eriksen Ingjer, Jan Erik Ormsundvn 35, 0198 Oslo Wathne, Hege E. / Tandstad, Petter Ormsundvn 39 B, 0198 Oslo Stensrud, Liv A.P. Ormsundvn 47, 0198 Oslo Lunde, Inger Johanne Ormsundvn 49, 0198 Oslo Ormøybakken: Moløkken, Lene Ormøybakken 1, 0198 Oslo Moløkken, Gerd / Kjell Ormøybakken 1, 0198 Oslo Askeland, Elisabeth / Christiansen, Terje Ormøybakken 2, 0198 Oslo Sørensen,L H,Engh, Gunnar Ormøybakken 2, 0198 Oslo Klausen, Kari / Hans Ormøybakken 3 B, 0198 Oslo Klausen, Marianne /Øystein Ormøybakken 3 B, 0198 Oslo Damsleth, Mette / Harald Ormøybakken 5, 0198 Oslo Smith-Erichsen, Aina / Nils Ormøybakken 5, 0198 Oslo Montanari, Merete Ormøybakken 6, 0198 Oslo Fosshaug, familien Ormøybakken 10, 0198 Oslo Buer, Anne / Andersen, Ulf Werner Ormøybakken 11, 0198 Oslo Wathne, Karl-Olaf Familien Ormøybakken 12C, 0198 Oslo Nylund, Kirsten / Thore Ormøybakken 13, 0198 Oslo Vinje, Idunn, Familien Ormøybakken 14, 0198 Oslo Vinje, Torgny Ormøybakken 14, 0198 Oslo Snuggerud, John Ormøybakken 14, 0198 Oslo Breivang, Familien Ormøybakken 15, 0198 Oslo Witsø, Familien Ormøybakken 16, 0198 Oslo Pettersson, Familien Ormøybakken 17, 0198 Oslo 23

24 Rabe/Rostad, Rune Ormøybakken20, 0198 Oslo De Lange, Margareth / Harald Ormøybakken 24, 0198 Oslo Gjørtz, Trine / Ola Ormøybakken 28, 0198 Oslo Stoldt, Stephan Ormøybakken 30, 0198 Oslo Dibiagio, Christine / Johansen, Bjørn W Ormøybakken 32, 0198 Oslo Singasteinveien: Ulvesæter Dragesund, Familien Singasteinvn 1 A, 0198 Oslo Hansen, Alfhild Wenge / Harald A Singasteinvn 1 B, 0198 Oslo Sahlin, Fredrik, Wenche Johnsen Singasteinvn 2, 0198 Oslo Berg, Familien Singasteinvn 3 B, 0198 Oslo Haraldsen / Brunsvik, Familien Singasteinvn 5 B, 0198 Oslo Aanstad, Morten / Merete Singasteinvn 6, 0198 Oslo Brandt, Anders Singasteinvn 7, 0198 Oslo Botnedal, Kjersti Johanne Singasteinveien 7 c, 0198 Oslo Harlem, Familien Singasteinvn 10, 0198 Oslo Asle Røil Singasteinvn 12, 0198 Oslo Sture, Eldbjørg / Gjesbach, Per Singasteinvn 13 B, 0198 Oslo Hjelde, Marit / Per Michael Singasteinvn 21, 0198 Oslo Skogbakken: Røgeberg, Willy Skogbakken 1, 1177 Oslo Larsen, Øystein A. Skogbakken 4, 1177 Oslo Flenning, Øystein Skogbakken 6 B, 1177 Oslo Stålnacke, Familien Skogbakken 6 C, 1177 Oslo Skrenten: Kolsrud, Lars Skrenten 1, 0198 Oslo Bjørnstad, Ann-Helen Skrenten 1 B, 0198 Oslo Hilde Apneseth/Svein Larsen Skrenten 3, 0198 Oslo Mathisen, Ann-Louise m/fam Skrenten 5, 0198 Oslo Garstad, Gerd Skrenten 13 A, 0198 Oslo Frich/Marthinsen, Familien Skrenten 13 C, 0198 Oslo Camilla Norli og Torbjørn Labråen Skrenten 13 D, 0198 Oslo Hov, Live Skrenten 15 A, 0198 Oslo 24

25 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Haakensen, Anne-Grethe Skrenten 13 B, 0198 Oslo Reed, Familien Skrenten 15B, 0198 Oslo Eidskrem, Familien Skrenten 15 C, 0198 Oslo Lyngaas, Anne May Skrenten 17 B, 0198 Oslo Norstrand, Torill / Terje Skrenten 17 C, 0198 Oslo Ihlebæk, Nina / Ole Marius Skrenten 19 A, 0198 Oslo Mørkved / Hustad Skrenten 19 B, 0198 Oslo Sylthe, Ole Andre / Hege Skrenten 19 C, 0198 Oslo Ingerbritsen, Nora Skrenten 21 B, 0198 Oslo Solvangveien: Solveien: Rosmo, Dag Arve Solvn. 25, 1177 Oslo Ween, Erik Solvn. 5 B, 1177 Oslo Vestlia: Norenberg, John Tore Vestlia 7, 1169 Oslo Nedre Skogvei: Anne Margit Bull Nedre Skogvei 4B, 0281 Oslo Hvis noen har betalt kontingenten men ikke står på denne medlemslisten, vær snill å kontakt: Alfheim, Ingrid / Tor Solvangvn 1, 0198 Oslo Slungaard, Mette Solvangvn 4, 0198 Oslo Andresen, Mari / Skansen, Helge Solvangvn 6, 0198 Oslo Helle, Siri / Landstad, Kikkan Solvangvn 8, 0198 Oslo Helle, Trine Solvangvn 10, 0198 Oslo 25

26 KULTURHISTORISKE STEDER I NÆROMRÅDET: Jættegryten Oslo s største. Oppdaget av professor Th. Kierulf i 1873 sammen med studentene W.C. Brøgger (senere professor) og H.H. Reusch. Diameter 2,5 m. Dybde 13 m. ca Grønsund (Grønsundveien 2). Gammelt fiskerhus/sted. Bygget i samme stil som gamle hus i Kneppe og Kongshavn (revet). ca Julgården (Ormsundveien 29), Orm øyas eldste. De eldste delene av huset fra 1700-tallet (en etasje). ca Heimli (Singasteinveien 5) Badehus. Velholdt gammelt badehus m/farget vindusglass og kum. ca «Odden» (Heimlibakken 1) oppført. ca Agathe Backer Grøndahl ( ), komponist, bodde i dette hus «Ved Sundet» komponerte hun bl.a. her (muligens noe tidligere). Lokalbåten Ceres (i rute Malmøya Kristiania ca ) stoppet her. Ventehuset har to venterom: Et for damer og et for herrer Ormøy Kirke bygget Innviet Særpreget tømmerkirke tegnet av arkitekt Bernhard Steckmest. ca Ormøykollen (Singasteinveien 20): Særegen tømmervilla m/tårn oppført i dragestil. Arkitekt: sannsynligvis Hjalmar Welhaven, (kan forklare hvorfor) Ormsund bro. Karakteristisk svinget jernbro bygget av Kværner Brug i Erstattet tidligere trebru fra 1870-årene. De gamle, nydelige lyktestolpene var dessverre borte, men er nå kopiert og satt på plass igjen i Tyskerleir/Skipsfartens internat (Ormsundveien 16). Opprinnelig tyskerleir, velbevart (fra 2. v.krig) med brakker, bunkere og vaktstue m.m. Tilhørte den tyske marine. ca Ceresbryggen m/ventehus. Bygget ca. 26

27 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design OVERSIKT OVER VELETS EIENDOMMER 2 3 BEKKELAGET 1 ORMØYA 1. Skogstitomten ca kvm 2. Sprøytehustomten ca kvm MALMØYA 4 ULVØYA 3. Ceresbryggen ca. 350 kvm 4. Galteskjær / Kaffeskjær ca. 300 kvm 27

28 For 21 år siden, i forbindelse med 100 års jubileet, ga velet ut: BOKEN OM BEKKELAGET Du har vel sørget for å skaffe deg boken om Bekkelaget? Der kan du lese om Bekkelaget gjennom tidene, fra den første bosettingsmann og fram til våre dager. Boken koster kr. 100,- Ta kontakt med en i styret. Alle på Bekkelaget bør eie denne boka. Du bør sikre deg eksemplarer for dine foreldre/barn/venner. Den egner seg godt som julepresang. 28

29 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design GRAFISK DESIGN ILLUSTRASJON FOTOGRAFI 29

30 BEKKELAGET Mel: «Mandalay» 1 Bekkelaget, ønskelandet, en gang sov det under vann. Men den gamle urtidsgrunnen steg mot dagen, skurt av sand, og den varmekjære jorden dukket opp og ble til land, vik og bukt i Bundefjorden, sund og skjær og øy og strand... Og en holme paddegrønn, samt en jettegrytebrønn og en kjærlighetens sti i ly av furu, bjørk og lønn. Vi kan gå vår ønsketur over grunnfjell og silur i en egenartet, storslått, vakker Bekkelagsnatur. 2 Bekkelaget, morgenlandet, solen over Ekeberg. Tidlig slipper åsen skyggene, og solen treffer trær. Svarttrost synger morgensanger ifra trær hvis kroner er prismer, lyset siles ned på gress og blomst og frukt og bær... Og en holme, padderund i et hav med trende sund, der hvor stillheten er hørbar slik en deilig morgenstund. Snart forsvinner nattens dis med den milde morgenbris Bekkelaget er vårt eget lille morgenparadis! 30

31 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design 3 Bekkelaget, aftenlandet, vinterstemning, vestaglett speiles kobberrød i vannet. Ormøykirkens siluett. Kjøttmeis, spurv og vinterkråker, lune kvelder, aftenro. Sommeren, med hvite måker, solgangsbris på Ormsund bro... Og en holme, paddelik sett fra høyden er den slik. Paddehav og øyer, fjordgløtt, lysets spill i hver en vik. Og når solen synker ned tier båter, det blir fred Vi som bor her synes Bekkelaget er et deilig sted. 4 Bekkelaget, sommerlandet, duft av blomst og sjø og strand. Andunger på Kaffeskjæret, hvite seil på sommervann. Puss av båter, stell av hager, lukt av grill og fred og ro. Det er Bekkelaget hvor vi alle trives med å bo... Og en holme, paddelav, i vårt eget Paddehav under skråningen som ender der hvor Høgda takker av. Det er her vi hører til, et landskap fylt av smil Slekt og nabo, venner, kjente det er der vi leve vil! Tekst av Tryggve Mjøset til Velets 100 års jubileum i

32 OPPSANG FØR TORSKEN FORTÆRES En strofe til klokken og oss / Mel: «Skomværsvalsen» 1 Igjen vi til årsmøte samlet er Stem i, alle mann, stem i, så alle som sitter ved bordet her kan føle seg mere fri :/: og bli med å drøfte de saker som er :/: dagsaktuelle for hver især som knyttet til Velet er.. Hør Bekkelagets sang i klokkens klang: Stå sammen i motgang i medbør og fest. Si ikke nei når man trenger deg mest. Det Velet vil gagne best. 2 La torsken få svømme ennu en gang. Stem i alle mann, stem i. Om ikke som før i den salte sjø, men vinen så fristende rød. :/: Hev glasset, en skål etter vakker sang :/: Torsken til ære, oss selv til gavn. Skål alle sammen, skål!.. Hør Bekkelagets sang i klokkens klang: Stå sammen i motgang i medbør og fest. Si ikke nei når man trenger deg mest. Det Velet vil gagne best. Tekst av Gro Johnsen 32

33 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design 33

34 34

INNHOLD. Dagsorden. Styrets beretning 2014. Saker og aktiviter. Regnskap Bekkelaget Vel. Regnskap Nerliens fond. Regnskap ABG skulpturfond

INNHOLD. Dagsorden. Styrets beretning 2014. Saker og aktiviter. Regnskap Bekkelaget Vel. Regnskap Nerliens fond. Regnskap ABG skulpturfond ÅRSBERETNING 2014 1 INNHOLD 2 3 4 8 10 10 10 11 12 14 16 17 23 24 28 Dagsorden Styrets beretning 2014 Saker og aktiviter Regnskap Bekkelaget Vel Regnskap Nerliens fond Regnskap ABG skulpturfond Budsjett

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542

Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542 Innkalling med dagsorden Årsmøtet 2014 Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542 Villa Lilleborg Mandag 31. mars 2014, kl 1900, Villa Lilleborg Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Bente Flygind. Skiforeningen LOV

Bente Flygind. Skiforeningen LOV Bente Flygind Skiforeningen LOV Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Lov for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891, 20. november 1894, 11. mai

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen,

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR 2014 09032006 med senere endringer, senest av 8 april 1 Definisjon betalende medlemmer representerer ett medlem med en ste Alle ) delag vedkommende tilhører Medlemmet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

b) inngå som en integrert del av den samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktivitet i Sjøgato-prosjektet.

b) inngå som en integrert del av den samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktivitet i Sjøgato-prosjektet. Vedtekter/statutter før generalforsamling 2017 1 NAVN Lagets fulle navn er Andelslaget Lydiabryggas Venner 2 FORMÅL Laget har til formål å: gjennomføre istandsetting, samt vedlikehold av Lydiabryggas eiendommer

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer