INNHOLD. Dagsorden. Styrets beretning Saker og aktiviter. Regnskap Bekkelaget Vel. Regnskap Nerliens fond. Regnskap ABG skulpturfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Dagsorden. Styrets beretning 2013. Saker og aktiviter. Regnskap Bekkelaget Vel. Regnskap Nerliens fond. Regnskap ABG skulpturfond"

Transkript

1 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design INNHOLD Dagsorden Styrets beretning 2013 Saker og aktiviter Regnskap Bekkelaget Vel Regnskap Nerliens fond Regnskap ABG skulpturfond Budsjett 2013 Revisors beretning Valg for 2014 Selskapets lover Statutter for J. L. Nerliens og frues fond Medlemmer 2013 Kulturhistoriske steder Vellets eiendommer Sanger Forsidefoto: Jan Irgens 1

2 Avholder ordinær generalforsamling fredag 29. november 2013 kl på Villa Lilleborg. Dagsorden: Sak 1: Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder. Valg av 2 representanter til å medundertegne referatet. Valg av 2 representanter til opptelling av stemmer. Sak 2: Styrets beretning. Sak 3: Innkomne saker. Sak 4: Valg. Selskapet til Bekkelagets Vel ble stiftet 28. november 1892 i dameværelse på den gamle, for lengst nedlagte Bækkelaget Jernbanestasjon. Selskapet til Bekkelagets vel er et av de eldste velene i Oslo-området. 2

3 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design STYRETS BERETNING æresmedlemmer 62 enkeltmedlemmer 117 familiemedlemmer Styret: Velet har vært ledet av følgende styre: Gunn von Trepka, leder Sjur Petter Haustveit, kasserer Øystein Klausen, styremedlem Heidi M. Brandt, styremedlem - sykemeldt Lars Andressen, styremedlem Mikael Nyberg, varamedlem Maria Rognerud, varamedlem Møter: Det har vært avholdt 8 styremøter, samt diverse møter i utvalgene. Arbeidsutvalg: Arbeidsutvalgene gjør etter styrets oppfatning en meget god jobb og er viktige for velets utvikling og drift. Fellesutvalget for Vel i Nordstrand Bydel: Fra Selskapet til Bekkelagets Vel: Lars Andressen Villa Lilleborg: Christian Harlem Komité for ivaretakelse av Jettegryten: Kjersti Elvestad Sittende styre i SBV Bryggekomité: Badebrygga ved Cockhaven-stranda: Carsten Ruus Pål Harstad Ceresbryggen: Knut von Trepka Skøytegruppa: Skøytegruppa arbeider for å ivareta og videreutvikle skøytebanen på Nedre Bekkelaget. Aslak Mjøset Marte Irgens Peter Pontecorvo Tarjei Moløkken Jens Fredrik Iversen Øystein Klausen Plangruppe for helhetlig lokalsamfunn: Arbeider på oppdrag fra velet med å koordinere innspill og ønsker i forhold til bruk av kommunale tomter/områder i vårt område Ragnvald Verdich Kari Mjøset Sittende styre i SBV 3

4 SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN DESEMBER NOVEMBER 2013 Julegrantenning Tenning av julegran på torget på Ormøya 1. søndag i advent Nedre Bekkelaget skolekorps spilte julesanger, nissen kom og det ble delt ut poser til barna. Velet serverte gløgg og pepperkaker. Hjemmesiden er oppdatert med informasjon jevnlig i hele Styret oppfordrer medlemmene til jevnlig å ta en titt på velets hjemmeside.. Informasjon, distribusjon, e-post Styret ønsker oppdatering av medlemmenes e-postadresse. For å få dette til, er vi avhengig av at ALLE MEDLEMMER sender en e-post til slik at vi kan registrere dem opp mot medlemskontingentene! Rusken-dugnad Rusken ble avholdt på tradisjonelt vis april Containere ble satt opp på sine faste plasser, velets medlemmer bidro til at nærområdet ble rusket i. Padda Etter henvenelse fra medlemmer at det manglet gjerde ved nedkjøringen til Padda, har styret vært i kontakt med Sørfonden. Resultatet er at det er satt opp nytt, fint gjerde der det tidligere var fare for at noen kunne kjøre utfor veien. Takk til Sørfonden for vel utført jobb. Vedlikehold av gjerdet langs Ormsundveien på Ormøya Styret har sendt henvendelse til Bymiljøetaten med anmodning om veivedlikehold av rekkverk langs Ormsundveien. Bymiljøetaten har gitt tilbakemelding om at behovet er registrert og nødvendige midler blir omsøkt. En eventuell oppstart vil tidligst skje i Styret vil følge opp saken. Søppel langs Ormøyas nordside Det er sendt henvendelse til Bymiljøetaten vedrørende søppel langs Kyststien på nordsiden av Ormøya. Bymiljøetaten har gitt tilbakemelding om at saken er videreformidlet til områdeansvarlig til informasjon/vurdering. Det er pr. idag ikke satt ut søppelkasser. Styret vil følge opp saken. 4

5 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design 17. mai 2013 Tradisjonelt 17. mai-arrangement som tidligere på Villa Lilleborg. Mange barn og voksne hygget seg i hagen til Villa Lilleborg i strålende vær. Det ble organisert leker for barna og fra kl 1700 ble grillene tent. Det ble en hyggelig 17. mai-feiring for store og små. Sommerfest 2013 Årets sommerfest 25. august var jubileumsfest for Villa Lilleborg som var 150 år i Villa Lilleborg var hovedansvarlig for arrangementet med støtte fra velet. Dette var også en veldig hyggelig feiring for store og små. Nabokvelder Det har vært avholdt 2 nabokvelder i 2013, en på våren og en på høsten i Villa Lilleborg med godt oppmøte av naboer og venner av SBV. En hyggelig tradisjon som vil bli videreført. Om noen av velets medlemmer har lyst til å stå for en nabokveld på en onsdag, ta kontakt med styret som vil støtte og hjelpe. Skøytebanen/fotballbanen Skøytebanen/fotballbanen blir drevet av ildsjeler i nabolaget og er i flittig bruk både vinter og sommer. Friluftsetaten står for vanning av skøytebanen i samarbeid med skøytagruppa.velet har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til opprustningen av skøytebanen med nytt dekke, vant og benker. Svar ventes i desember Det er også innkjøpt 2 griller sammen med Villa Lilleborg, til bruk på banen og på Villa Lilleborg. Griller står lagret på Villa Lilleborg. I 2012 ble det søkt om midler fra Sparebankenes stiftelse, dessverre fikk vi avslag på søknaden. Om noen av vellets medlemmer ønsker å låne grillene til fellesarrangement på skøytebanen/fotballbanen, ta kontakt med styret. Kjærlighetstien Beboere i Grottenveien/Bekkelagsterrassen har søkt og fått innvilget midler til å legge nytt dekke i øverste del av Kjærligsstien på dugnad. Arbeidet blir utført i november. 5

6 Benker på bussholdeplass Det er nå kjøpt og montert benk på bussholdeplassen på Torget på Ormøya og det er bestemt at velet også skal gå til innkjøp av en benk til bussholdeplassen på Mailand som monteres til våren. Foreningen Nedre Bekkelaget samfunnshus, Villa Lilleborg Det ble avholdt årsmøte i Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus 8. april. Referat ligger på velets hjemmside. Dugnad ble avholdt 8. april og 20. oktober. Ceresbryggen Avtale mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten og velet om bruksrett til området ved Ceresbryggen, er nå undertegnet og tinglyst, Det er sendt søknad til Oslo Havn om midler til utbedring av skadene på Ceresbryggen. Knut von Trepka har vært i kontakt med havnesjefen som også vært på befaring. Oslo havn vil behandle saken og von Trepka kommer tilbake til styret med ytterligere informasjon når det foreligger. Det er foretatt en foreløpig sikring av bryggen. Styret vil følge opp saken. Støy Støyen fra Oslo Havn er fremdeles til stor plage for velets beboere. Styret har nedsatt en egen komitee bestående av Magne Vik og Jørgen Dale gitt følgende mandat: Arbeide for å minimere støy-helse-trafikk og miljøbelastning fra Oslo Havn på nærmiljøet. Komiteen skal utarbeide forslag til tiltak. Komiteen rapporter til styret. Oslo Havn har også i år avholdt flere informasjonsmøter vedrørende støyproblematikken. Midgardsormen Detaljene rundt planleggingen av Midgardsormen var i store trekk ferdig i fjor, og det har ikke vært noen spesielle aktiviteter fra velets side rundt dette prosjektet i år. Bygging har pågått og utløpet på 50 meters dyp utenfor Ormøya blir nå ferdigstilt. Vi har ingen informasjon om når lekter skal flyttes og når riggområdet ved renseanlegget skal fjernes, men i følge renseanlegget skal Midgardsormen settes i drift i løpet av første halvår i Det er naturlig av velet framover følger med på hvordan Midgardsormen fungerer i praksis. 6

7 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Follobanen Velet sendte en høringsuttalelse med kommenterer og innsigelser om byggingen av Follobanen i fjor. Det var særlig planene om rigg- og anleggsområde helt inntil Ormsundveien som bekymret vellet. Etter offentlig ettersyn har Jernbaneverket nå vedtatt å bruke tunnelboremaskiner i en lengre strekning enn tidligere planlagt, og et resultat av dette er at det planlagte rigg- og anleggsområdet på Bekkelaget mest sannsynlig ikke vil bli tatt i bruk. Rigg- og anleggsområdet beholdes likevel i reguleringsplanforslaget dersom det av hensyn til fremdrift og valg av tekniske løsninger i anleggsperioden blir behov for å bruke det. (fra Jernbaneverkets planforslag). Dette er gledelige nyheter, men vellet vil fortsette å følge med på planene. Det er bl.a. planlagt en utvidelse av renseanlegget som P&B oppfordrer til å koordinere med arbeidene med Follobanen. Velet ble invitert til befaring med Byutviklingskomiteen angående detaljregulering av Follobanen 12. august. Avsatt tid og frammøtested betød at komiteen ikke ville nå fram til våre områder, og velet sendte en epost for å avklare dette. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding på henvendelsen. Helhetlig lokalsamfunn I forbindelse med denne saken har Selskapet til Bekkelagets Vel levert høringsuttalelser i følgende saker i løpet av året: Mulighetsstudien for områder på Nedre Bekkeleget, iverksatt av Oslo kommune, EBY. Velet har med ord og tegninger foreslått at dagens skøytebane utvides, at det etableres en flerbrukshall, at den gamle parken ved skolen rustes opp og avgis til skolen, at det vurderes en ungdomsskole, at det bygges færre boliger enn planlagt og at veien mellom Mosseveien og Ormøyabrua rettes ut. Fredning av Ormsund leier Velet har uttalt seg positivt til byantikvarens ønske om fredning så lenge bygningsmassen kan brukes til almennyttige formål som legekontor, barnehage med mer, og at gangveiene i området videreutvikles. 7

8 Heimlibakken 1 Velet har også gitt uttalelse i sak om Heimlibakken 1 Omregulering til boligformål. Velet ser positivt på at deler av eiendommen omreguleres til boligformål, slik at dette kan fradeles og selges til dagens leitakere. Styret har gjennomgått de to foreliggende alternativer for omregulering for boligformål og friområde og er enig med både Byantikvaren og Fortidsminneforeningen i at grensen mellom den private delen av eiendommen og friområdet bør følge det naturlige terrenget, alternativ 1. Eplehage og gressplen hører naturlig til området rundt en gammel villa fra 1800-tallet og bør derfor ikke skilles fra huset. Dette for å ivareta en viktig lokalhistorisk kulturskatt. Modulhus Bydelsutvalget Nordstrand har hatt til behandling planlegging av 10 boligsosiale modulhus på Nedre Bekkelaget (Ormsundveien 10, Fisker Syversens vei og Ormsundbakken og de har gjort følgende vedtak: 1. Bydelsutvalget ser positivt på at boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand legges til grunn for bydelens botilbud for målgruppene. 2. Bydelens boligsosiale handlingsplan revideres for 2013, og modulhus legges inn som tiltak for å dekke boligbehovet på kort sikt. 3. Det forutsettes at etablering av modulhus i bydelen planlegges med god informasjon til og i dialog med berørte naboer. Styret støtter spesielt pkt. 3 i vedtaket og vil følge opp saken. Beredskap Leder har vært i kontakt med Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) angående beredskap i nærmiljøet, DSB orienterte om eget prosjekt angående Oslo Havn og anbefalte at vi tok direkte kontakt med Beredskapsetaten i Oslo. Dette vil bli gjort og leder vil orienterte om status i saken på generalforsamlingen. 8

9 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Asparges, fersken og druer som alle vokser på Bekkelaget. Foto: Jan Irgens / Kristian Mjøset 9

10 REGNSKAP 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel Resultatregnskap Inntekter: Medlemskontingent , ,00 Annonser 1 400, ,00 Nabokvelder , ,00 Renteinntekter 2 839, Diverse inntekter 120,00 120,00 SUM , ,00 Driftskostnader: Årsberetning/BV Informerer , ,00 Porto/distribusjon 1 226, ,00 Generalforsamling netto , ,00 Diverse kostnader 2 408, ,00 Støtte Miljø/vei 2 850,00 - Kontigenter 800,00 - Skøytebanen 1 195,00 - Containerleie/Rusken 6 038, ,00 17.mai 2 961, ,00 Juletilstelninger 8 286, ,00 Jubilemumsfest 6 488,00 - Kjærlighetsstien 6 050, ,00 SUM , ,00 Årets resultat , ,00 10

11 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Balanse Aktiva: DnB Brukskonto , ,00 DnB Sparekonto , ,00 Beholdning nabokvelder 5 000, ,00 Tomter , ,00 Aksjer 4 150, ,00 Bildesamling 1,00 1,00 SUM Aktiva , ,00 Passiva: Kapital , ,00 Årets resultat , ,00 Kortsiktig gjeld ,00 - SUM Passiva , ,00 Fornemt besøk i Paddehavet (Christian Radich). Foto: Jan Irgens 11

12 Regnskap 2012 Nerliens fond Nerliens fonds kapitalkonto Kapital , ,00 Renter pr ,00 151,00 Overført disposisjonskonto 232,00 130,00 Kapital , ,00 Nerliens fonds disposisjonskonto Kapital , ,00 Renter pr ,00 73,00 Overført 232,00 80,00 Kapital , ,00 Regnskap 2012 ABG skulpturfond Kapital ,00 Renter pr ,00 Kapital ,00 Budsjettforslag 2014 Inntekter: Utgifter: Medlemskontingenter ,00 Årsberetning 6 000,00 Renter 3 000,00 Generalforsamling ,00 Diverse kostnader 2 000,00 Containerleie/Rusken 7 000,00 Andre arrangement ,00 Tilskudd ,00 Vedlikehold/tomter ,00 Overskudd 1 000,00 SUM , ,00 12

13 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Revisors beretning Jeg har revidert regnskapene til Bekkelagets vel, Nerliens fond og ABG skulpturfond. Alle bankkonti er avstemt og saldo stemmer med regnskapene. Jeg anbefaler generalforsamlingen å vedta de framlagte regnskaper som de her foreligger. Bekkelaget, Frid Hjelde Villa Solheim (Nedre Bekkelaget aktivitetsskole). Foto: Kari Mjøset 13

14 VALG FOR 2014 Styret for 2013 har bestått av: Leder, Gunn von Trepka, på valg Styremedlem, Sjur Haustveit, på valg Styremedlem, Lars Andressen, på valg Styremedlem, Heidi Magnussen (sykmeldt), på valg Styremedlem, Øystein Klausen, ikke på valg, 1 år igjen Vara, Mikael Nyberg, ikke på valg, 1 år igjen Vara, Maria Rognerud, ikke på valg, 1 år igjen Revisor for 2013: Frid Hjelde Valgkomiteen for 2013 har bestått av: Christian von Trepka Kari Mjøset Kristian Mjøset (passiv) Valgkomiteen innstiller til følgende styre for 2014: Leder, Gunn von Trepka, velges for 1 år Styremedlem, Øystein Klausen, 1 år igjen Styremedlem, Sjur Haustveit, velges for 2 år Styremedlem, Magne Vik, velges for 2 år Styremedlem, Wanda Grimsgaard, velges for 2 år Vara, Mikael Nyberg, 2 år, ikke på valg Vara, Maria Rognerud, 2 år, ikke på valg Valgkomite for 2014: Christian von Trepka, 1 år igjen Kari Mjøset, 2 år igjen Lars Andressen, ny for 2 år Valg av møteleder: Valg av møteleder skjer ved åpningen av generalforsamlingen. 14

15 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Høst i Hakkebakkeskogen. Foto: Kristian Mjøset 15

16 LOVER FOR SELSKAPET TIL BEKKELAGETS VEL (Stiftet i 1892) 1 Formål «Selskapet til Bekkelagets Vel» er et politisk uavhengig organ som skal arbeide til beste for beboerne på Bekkelaget og Ormøya. 2 Medlemskap Enhver som har fast bopel innen selskapets område, og har nådd myndighetsalder, kan være medlem av selskapet. Styret avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som fast bopel, og kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelsen. 3 Kontingent Årskontingenten fastsettes hvert år av den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten forfaller til betaling senest i løpet av oktober måned. 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Den er beslutningsdyktig når minst 1/7 av medlemmene er tilstede. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som står på den forhåndsutsendte dagsorden. Ved tak krever simpelt flertall, unntatt i saker vedrørende fast eiendom, endring i lovene og selskapets oppløsning, som krever 2/3 flertall. Medlemmer som ikke kan møte på generalforsamling, kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til annet medlem. Intet medlem kan disponere mer enn én fullmaktsstemme ved siden av egen stemme. Ordinær generalforsamling avholdes én gang per år innen utgangen av november måned. Styret sender ut varsel om ordinær generalforsamling senest 6 uker før møtedagen med to ukers frist for innsending av saker til dagsorden. Innkalling sendes ut fra styret senest 12 dager før møtedagen med dagsorden vedlagt årsberetning, årsregnskaper med revisorantegning, budsjett for kommende år og forslag til årskontingent. Den ordinære generalforsamling velger leder for ett år, to styre medlemmer for to år og ett varamedlem til styret for to år, samt et medlem til selskapets faste valg komité. Videre velges revisor for ett år. Hvis det foreligger flere kandidater til noe valg, skal valget skje skriftlig. Dersom det er mer enn én kandidat til noe verv, og ingen kandidat oppnår simpelt flertall, skal det velges om igjen mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer. 16

17 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Generalforsamlingen velger også to medlemmer til å undertegne referatet sammen med møte lederen. Ekstraordinær generalforsamling avholdesnår styret eller minst 20 medlemmer forlanger det. Innkalling med dagsorden skal utsendes minst 2 uker før møtedagen. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og fatte vedtak i de saker som er angitt i de forhåndsutsendte dokumenter. 5 Styret Selskapet ledes av et styre bestå ende av leder og fire medlemmer. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Styret forestår selskapets daglige drift, forvalter selskapets midler, og ivaretar dets interesser i samsvar med formålsparagrafen. Styret fungerer fra 1. januar året etter at det er valgt og til 1. januar påfølgende år. I eiendomsdisposisjoner skal generalforsamlingens godkjenning innhentes. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede. Ved likt stemmetall er lederens stemme avgjørende. Ethvert styremedlem kan i viktige saker forlange styret sammenkalt. 6 Lovendring Forslag om endring av selskapts lover kan fremlegges for generalforsamlingen av styret eller minst 20 medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige, og styret i hende innen 4 uker før generalforsamlingen. Forslaget skal vedlegges innkallelsen. 7 Valgkomité Valgkomitéen består av tre medlemmer. Den velger selv sin leder, og fremsetter for generalforsamlingen skriftlig forslag på valg av møtedirigent, leder, 2 15 styremedlemmer, 1 varamedlem og revisor. General forsamlingen velger hvert år et inntredende medlem av valgkomitéen uten forutgående innstilling. 8 Oppløsning Oppløsning av selskapet kan bare skje på ekstraordinær generalforsamling etter at forslag om dette har vært vedtatt av ordinær generalforsamling. Ved oppløsning disponeres selskapets midler fortrinnsvis til formål til beste for beboerne i selskapets område. Vedtatt på Selskapets General forsamling den 30. november

18 GROSSERER J. L. NERLIEN OG FRUES FOND til Bekkelagets forskjønnelse 1. Fondet er grunnet med en testa mentarisk gave, stor kr til Bekkelagets Vel fra dets tidligere formann og mangeårige interesserte medlem, avdøde grosserer J L Nerlien. 2. Fondets kapital skal til enhver tid være anbragt som for umyndiges midler bestemt. 3. Av renteavkastningen skal 10 % hvert år tillegges kapitalen. 4. Resten av renteavkastningen dis poneres årlig av Velets styre etter dets frie skjønn til strøkets forskjønnelse innen Bekkelaget Vels nåværende distrikt fortrinnsvis det såkalte Nedre Bekkelaget. 18 Styret kan beslutte helt eller delvis å avsette renteavkastningen til spesielle formål til strøkets forskjønnelse, der ikke måtte kunne maktes i et enkelt år. 5. For fondet føres særskilt regnskap, der på samme måte som det ordinære regnskap skal forelegges den årlige generalforsamling til godkjennelse. 6. Hvis Bekkelagets Vel skulle bli oppløst, skal fondet fortsette som egen stiftelse under iakttagelse av foranstående bestemmelser for dets anvendelse og under bestyrelse av et styre bestående av 3 i Bekkelagets Vels nåværende distrikt boende menn eller kvinner, oppnevnt av den generalforsamling som endelig beslutter Velets oppløsning. Ved avgang supplerer de gjenværende seg ved valg av en ny i distriktet boende mann eller kvinne. Kan de ikke bli enige, oppnevnes det nye medlem av den underdommer i hvis embetsdistrikt Bekke lagets jernbanestasjon ligger. (I tilfelle av kollegial rett av rettens formann.) Regnskapet offentliggjøres hvert år innen utgangen av februar måned i en på stedet alminnelig lest avis. Ovennevnte dommer overtar de Velets generalforsamling tillagte funksjoner. I det i dette punkt om talte tilfelle kan der anvendes et rimelig beløp til administrasjonsomkostninger. Fastsatt av Bekkelagets Vels styre i møte 3. juni 1930, og samme dag approbert av fru Hulda Nerlien.

19 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design MEDLEMMER SELSKAPET TIL BEKKELAGETS VEL 2013 Æresmedlemmer: Mjøset, Tryggve Dalheimvn. 14 B, 0198 Oslo Knut von Trepka Heimlibakken 16, 0198 Oslo Røstgård, Randi Tiurvn. 1, 1441 Drøbak Røstgård, Sven Tiurvn. 1, 1441 Drøbak Elvestad, Kjersti Framnes Ter Oslo Familiemedlemmer/ enkeltmedlemmer: Alvheimveien: Trepka, Christian von Alvheimvn 2, 0198 Oslo Trepka, Gunn von / Baker Alan Alvheimvn 2, 0198 Oslo Ivarhus, Sigbjørn Alvheimvn. 2 D, 0198 Oslo Carlén, Marianne og Frode Alvheimvn. 2 E, 0198 Oslo Aasgaard, Else Marie Alvheimvn 2G, 0198 Oslo Bjørneng, May Britt / Hopland Alvheimvn. 4 C, 0198 Oslo Svinø, Per Ola / Marianne Borge Alvheimvn 4 B, 0198 Oslo Henriksen, Ann-Kristin Alvheimvn.4 C, 0198 Oslo Kristiansen, Bjørn/ Iversen, Bjørn Alvheimvn. 4E, 0198 Oslo Kolstadbakken, Kjell Arne Alvheimvn. 5, 0198 Oslo Arnesen, Leif Alvheimvn 5C, 0198 Oslo Haustveit/Vinsdal Familien Alvheimvn 6, 0198 Oslo Haustveit, Familien Alvheimvn 6, 0198 Oslo Haustveit, Sjur Alvheimvn. 6, 0198 Oslo Groven, Hans / Torgun Alvheimvn. 7, 0198 Oslo Hovdegard, Familien Alvheimvn 8, 0198 Oslo Ellingsen, Familien Alvheimvn 8 A, 0198 Oslo Arntsen, Reidun og Olav Kyrre Alvheimveien 8 B, 0198 Oslo Ramberg Idar Jarl Alvheimvn. 9 A, 0198 Oslo Verdich, Mona / Ragnvald Alvheimvn 9E, 0198 Oslo Paulsen, Familien Alvheimvn. 10, 0198 Oslo 19

20 Huseth Familien Alvheimvn 11, 0198 Oslo Gulbransen, Janne, Trond Alvheimvn 12, 0198 Oslo Jernberg, Unni / Hovden, Ivar Alvheimvn 14, 0198 Oslo Arkitekt Steckmestsvei: Akselsen/Gluck Evensen Ark.Steckmestsvei 2 A, 0198 Oslo Olufsen, Sissel / Ruus, Carsten Ark. Steckmestvei 2D, 0198 Oslo Andersen, Gerd / Bjørn Ark. Steckmestvei 2 E, 0198 Oslo Hansen, Familien Jørgen K. Ark. Steckmestsvei 2 F, 0198 Oslo Engen, Hege / Per Gotfred Ark. Steckmestsvei 4, 0198 Oslo Tore Ruvik Ark. Steckmestsvei 4 C, 0198 Oslo Hagen/Grimstad Ark. Steckmestsvei 4E, 0198 Oslo Hope, Magnhild Ark. Steckmestsvei 6A, 0198 Oslo Heitmann/Haraldsen Familien Ark. Steckmestsvei 6 B, 0198 Oslo Sekkesæter, Ninni / Harald Ark. Steckmestsvei 6 C, 0198 Oslo Andersen, Else Marie Garsjø / Jan Audun Ark, Stecksmestvei 8A, 0198 Oslo Hagen, Signe Omdal og Karl-Erik Ark. Steckmestsvei 8 D, 0198 Oslo Støylen, Andre, Marianne Ark. Steckmestsvei 8 E, 0198 Oslo Hilde Sundt-Hansen Ark. Steckmestsvei 8 G, 0198 Oslo Haugen/Rosinski, Familien Ark. Steckmestsvei 8 I, 0198 Oslo Bekkelagsterrassen: Sand, Finn Bekkelagsterr. 4B, 1177 Oslo Kagge, Stein Bekkelagsterr. 1 A, 1177 Oslo Winther, Dagun Bekkelagsterr. 2, 1177 Oslo Anita Bredesen Bekkelagsterr. 1E, 1177 Oslo Thorkild Christensen Bekkelagsterr. 1F, 1177 Oslo Bekkelagsveien: Hylin, Eva M. Bekkelagsvn. 18 B, 1177 Oslo Anne Marie Finstad Bekkelagsveien 2 B, 1177 Oslo Thomassen, Solfrid Bekkelagsvn 3, 1177 Oslo Valvik/ Melbø, Familien Bekkelagsveien 4D, 1177 Oslo Bugaarden, Geir Bekkelagsven. 8 B, 1177 Oslo 20

21 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Ingrid Brekke Bekkelagsveien 9B, 1177 Oslo Finn Roger Bråthen Bekkelagsveien 9B, 1177 Oslo Bjerringbakken: Hyttemoen, Paal Bjerringbakken 7 Brattbakken: Wiwe, Karin / Wold, Leif Tore Brattbakken 8 Birkenes, Familien Brattbakken 4, 1177 Oslo Dalheimveien: Viste, Nina / Jon Olav Dalheimvn 1, 0198 Oslo Andersen, Espen Dalheimvn 1 B, 0198 Oslo Lundvedt-Reed, Anne-Lise, Jan Dalheimvn 3, 0198 Oslo Sæland, Bernhard Dalheimveien 5 A, 0198 Oslo Sæland, Karin / Kalle Dalheimvn 5 B, 0198 Oslo Hjelde, Frid Dalheimvn 9, 0198 Oslo Eli Rebekka Smørmyren Isaksen Dalheimveien 9, 0198 Oslo Holst, Pia Dalheimvn. 9, 0198 Oslo Haugen Hjelde, Familien Dalheimveien 9 B, 0198 Oslo Sørfonden slipp og motorverksted Dalheimvn 10, 0198 Oslo Mjøset, Kari / Irgens, Jan Dalheimvn 14 B, 0198 Oslo Bogen, Hanne / Mjøset, Lars Dalheimvn 14 C, 0198 Oslo Karstad Lysø/Simensen, Familien Dalheimvn 19, 0198 Oslo Fisker Syversens vei: Andressen, Heidi / Lars Fisker Syversens vei 12 Sand, Margereta og Olav Fisker Syversens vei 16 Bothner, Anita / Tom Fisker Syversens vei 8 Framveien: Jan Syversen Framveien 3A, 1177 Oslo Familien Granberg/Ragnøy Framveien 4, 1177 Oslo Grottenveien: Dahl, Svein Grottenvn 2 B, 1177 Oslo Saxegaard, Familien Grottenvn 4 A, 1177 Oslo Uldal, Unni / Arvid Grottenvn 6, 1177 Oslo 21

22 Sundelin, Jarle Torleif Grottenvn. 7, 1177 Oslo Bjørnstad, Ingeborg / Sigurd Grottenvn 8, 1177 Oslo Solem, Vibeke Benum Grottenveien 11, 1177 Oslo Otterbeck, Lillen Hjørdis Grottenvn 12, 1177 Oslo Otterbeck, Sidsel Grottenvn 12, 1177 Oslo Otterbeck, Einar Grottenvn 12, 1177 Oslo Tømmerås, Eva / Tore Grottenvn 22, 1177 Oslo Grønsundveien: Rognerud, Knut Grønsundvn 3 A, 0198 Oslo Rognerud, Helge / Maria Grønsundvn 3 A, 0198 Oslo Martol Hansen, Familien Grønsundvn 4, 0198 Oslo Runningen, Mia / Skaugen, Erik Grønsundvn 5, 0198 Oslo Dymbe, Ingrid S / Bjørn Grønsundvn 7 A, 0198 Oslo Tuhus, Ellen Sund / Øystein Grønsundvn 9, 0198 Oslo Martol, Toril / Jacken Grønsundvn 10, 0198 Oslo Garras, Familien Grønsundvn 11, 0198 Oslo Krogsrud, Nils/Kari Grønsundvn 12, 0198 Oslo Bispebrygga Båtforening Grønsundvn, 0198 Oslo Heimlibakken: Nordlie, Nina / Nyberg, Mikael Heimlibakken 10, 0198 Oslo Werp, Gyri Helen / Vegheim, Sigmund Heimlibakken 12, 0198 Oslo Simonsen, Vibeke Heimlibakken 16, 0198 Oslo Storvik, Anne Brit Heimlibakken 16, 0198 Oslo Faye, Ditlef / Inger Ann Heimlibakken 20, 0198 Oslo Harstad, Marit Urmo / Pål Heimlibakken 8, 0198 Oslo Gammelsrød / Johansen Heimlibakken 22, 0198 Oslo Ormsundveien: Sollid, Familien Ormsundvn 8, 0198 Oslo Skjerping, Endre Ormsundvn 10, 0198 Oslo Remme, Elisabeth / Krabbe, Kim Ormsundvn 20, 0198 Oslo Næss, Liv / Egeberg, Bjørn Ormsundvn 25 B, 0198 Oslo Høgset, Nils Arne Ormsundvn 27 A, 0198 Oslo 22

23 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Skytt Andersen, Familien Ormsundvn 27 B, 0198 Oslo Løkstad/Finstad Familien Ormsundvn 27 C, 0198 Oslo Graff, Inger Johanne Ormsundvn 27 D, 0198 Oslo Sternholm, Bryn Ormsundvn. 29, 0198 Oslo Wilhelmsen, Monica / Glenn Ormsundvn 33 A, 0198 Oslo Steinar Syversen Ormsundvn 33 B, 0198 Oslo Eriksen Ingjer, Grethe / Bjørn Erik Ormsundvn 35, 0198 Oslo Wilhelmsen, Johanne / Eriksen Ingjer, Jan Erik Ormsundvn 35, 0198 Oslo Wathne, Hege E. / Tandstad, Petter Ormsundvn 39 B, 0198 Oslo Stensrud, Liv A.P. Ormsundvn 47, 0198 Oslo Lunde, Inger Johanne Ormsundvn 49, 0198 Oslo Ormøybakken: Moløkken, Lene Ormøybakken 1, 0198 Oslo Moløkken, Gerd / Kjell Ormøybakken 1, 0198 Oslo Askeland, Elisabeth / Christiansen, Terje Ormøybakken 2, 0198 Oslo Sørensen,L H,Engh, Gunnar Ormøybakken 2, 0198 Oslo Klausen, Kari / Hans Ormøybakken 3 B, 0198 Oslo Klausen, Marianne /Øystein Ormøybakken 3 B, 0198 Oslo Damsleth, Mette / Harald Ormøybakken 5, 0198 Oslo Smith-Erichsen, Aina / Nils Ormøybakken 5, 0198 Oslo Montanari, Merete Ormøybakken 6, 0198 Oslo Fosshaug, familien Ormøybakken 10, 0198 Oslo Buer, Anne / Andersen, Ulf Werner Ormøybakken 11, 0198 Oslo Wathne, Karl-Olaf Familien Ormøybakken 12C, 0198 Oslo Nylund, Kirsten / Thore Ormøybakken 13, 0198 Oslo Vinje, Idunn, Familien Ormøybakken 14, 0198 Oslo Vinje, Torgny Ormøybakken 14, 0198 Oslo Snuggerud, John Ormøybakken 14, 0198 Oslo Breivang, Familien Ormøybakken 15, 0198 Oslo Witsø, Familien Ormøybakken 16, 0198 Oslo Pettersson, Familien Ormøybakken 17, 0198 Oslo 23

24 Rabe/Rostad, Rune Ormøybakken20, 0198 Oslo De Lange, Margareth / Harald Ormøybakken 24, 0198 Oslo Gjørtz, Trine / Ola Ormøybakken 28, 0198 Oslo Stoldt, Stephan Ormøybakken 30, 0198 Oslo Dibiagio, Christine / Johansen, Bjørn W Ormøybakken 32, 0198 Oslo Singasteinveien: Ulvesæter Dragesund, Familien Singasteinvn 1 A, 0198 Oslo Hansen, Alfhild Wenge / Harald A Singasteinvn 1 B, 0198 Oslo Sahlin, Fredrik, Wenche Johnsen Singasteinvn 2, 0198 Oslo Berg, Familien Singasteinvn 3 B, 0198 Oslo Haraldsen / Brunsvik, Familien Singasteinvn 5 B, 0198 Oslo Aanstad, Morten / Merete Singasteinvn 6, 0198 Oslo Brandt, Anders Singasteinvn 7, 0198 Oslo Botnedal, Kjersti Johanne Singasteinveien 7 c, 0198 Oslo Harlem, Familien Singasteinvn 10, 0198 Oslo Asle Røil Singasteinvn 12, 0198 Oslo Sture, Eldbjørg / Gjesbach, Per Singasteinvn 13 B, 0198 Oslo Hjelde, Marit / Per Michael Singasteinvn 21, 0198 Oslo Skogbakken: Røgeberg, Willy Skogbakken 1, 1177 Oslo Larsen, Øystein A. Skogbakken 4, 1177 Oslo Flenning, Øystein Skogbakken 6 B, 1177 Oslo Stålnacke, Familien Skogbakken 6 C, 1177 Oslo Skrenten: Kolsrud, Lars Skrenten 1, 0198 Oslo Bjørnstad, Ann-Helen Skrenten 1 B, 0198 Oslo Hilde Apneseth/Svein Larsen Skrenten 3, 0198 Oslo Mathisen, Ann-Louise m/fam Skrenten 5, 0198 Oslo Garstad, Gerd Skrenten 13 A, 0198 Oslo Frich/Marthinsen, Familien Skrenten 13 C, 0198 Oslo Camilla Norli og Torbjørn Labråen Skrenten 13 D, 0198 Oslo Hov, Live Skrenten 15 A, 0198 Oslo 24

25 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design Haakensen, Anne-Grethe Skrenten 13 B, 0198 Oslo Reed, Familien Skrenten 15B, 0198 Oslo Eidskrem, Familien Skrenten 15 C, 0198 Oslo Lyngaas, Anne May Skrenten 17 B, 0198 Oslo Norstrand, Torill / Terje Skrenten 17 C, 0198 Oslo Ihlebæk, Nina / Ole Marius Skrenten 19 A, 0198 Oslo Mørkved / Hustad Skrenten 19 B, 0198 Oslo Sylthe, Ole Andre / Hege Skrenten 19 C, 0198 Oslo Ingerbritsen, Nora Skrenten 21 B, 0198 Oslo Solvangveien: Solveien: Rosmo, Dag Arve Solvn. 25, 1177 Oslo Ween, Erik Solvn. 5 B, 1177 Oslo Vestlia: Norenberg, John Tore Vestlia 7, 1169 Oslo Nedre Skogvei: Anne Margit Bull Nedre Skogvei 4B, 0281 Oslo Hvis noen har betalt kontingenten men ikke står på denne medlemslisten, vær snill å kontakt: Alfheim, Ingrid / Tor Solvangvn 1, 0198 Oslo Slungaard, Mette Solvangvn 4, 0198 Oslo Andresen, Mari / Skansen, Helge Solvangvn 6, 0198 Oslo Helle, Siri / Landstad, Kikkan Solvangvn 8, 0198 Oslo Helle, Trine Solvangvn 10, 0198 Oslo 25

26 KULTURHISTORISKE STEDER I NÆROMRÅDET: Jættegryten Oslo s største. Oppdaget av professor Th. Kierulf i 1873 sammen med studentene W.C. Brøgger (senere professor) og H.H. Reusch. Diameter 2,5 m. Dybde 13 m. ca Grønsund (Grønsundveien 2). Gammelt fiskerhus/sted. Bygget i samme stil som gamle hus i Kneppe og Kongshavn (revet). ca Julgården (Ormsundveien 29), Orm øyas eldste. De eldste delene av huset fra 1700-tallet (en etasje). ca Heimli (Singasteinveien 5) Badehus. Velholdt gammelt badehus m/farget vindusglass og kum. ca «Odden» (Heimlibakken 1) oppført. ca Agathe Backer Grøndahl ( ), komponist, bodde i dette hus «Ved Sundet» komponerte hun bl.a. her (muligens noe tidligere). Lokalbåten Ceres (i rute Malmøya Kristiania ca ) stoppet her. Ventehuset har to venterom: Et for damer og et for herrer Ormøy Kirke bygget Innviet Særpreget tømmerkirke tegnet av arkitekt Bernhard Steckmest. ca Ormøykollen (Singasteinveien 20): Særegen tømmervilla m/tårn oppført i dragestil. Arkitekt: sannsynligvis Hjalmar Welhaven, (kan forklare hvorfor) Ormsund bro. Karakteristisk svinget jernbro bygget av Kværner Brug i Erstattet tidligere trebru fra 1870-årene. De gamle, nydelige lyktestolpene var dessverre borte, men er nå kopiert og satt på plass igjen i Tyskerleir/Skipsfartens internat (Ormsundveien 16). Opprinnelig tyskerleir, velbevart (fra 2. v.krig) med brakker, bunkere og vaktstue m.m. Tilhørte den tyske marine. ca Ceresbryggen m/ventehus. Bygget ca. 26

27 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design OVERSIKT OVER VELETS EIENDOMMER 2 3 BEKKELAGET 1 ORMØYA 1. Skogstitomten ca kvm 2. Sprøytehustomten ca kvm MALMØYA 4 ULVØYA 3. Ceresbryggen ca. 350 kvm 4. Galteskjær / Kaffeskjær ca. 300 kvm 27

28 For 21 år siden, i forbindelse med 100 års jubileet, ga velet ut: BOKEN OM BEKKELAGET Du har vel sørget for å skaffe deg boken om Bekkelaget? Der kan du lese om Bekkelaget gjennom tidene, fra den første bosettingsmann og fram til våre dager. Boken koster kr. 100,- Ta kontakt med en i styret. Alle på Bekkelaget bør eie denne boka. Du bør sikre deg eksemplarer for dine foreldre/barn/venner. Den egner seg godt som julepresang. 28

29 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design GRAFISK DESIGN ILLUSTRASJON FOTOGRAFI 29

30 BEKKELAGET Mel: «Mandalay» 1 Bekkelaget, ønskelandet, en gang sov det under vann. Men den gamle urtidsgrunnen steg mot dagen, skurt av sand, og den varmekjære jorden dukket opp og ble til land, vik og bukt i Bundefjorden, sund og skjær og øy og strand... Og en holme paddegrønn, samt en jettegrytebrønn og en kjærlighetens sti i ly av furu, bjørk og lønn. Vi kan gå vår ønsketur over grunnfjell og silur i en egenartet, storslått, vakker Bekkelagsnatur. 2 Bekkelaget, morgenlandet, solen over Ekeberg. Tidlig slipper åsen skyggene, og solen treffer trær. Svarttrost synger morgensanger ifra trær hvis kroner er prismer, lyset siles ned på gress og blomst og frukt og bær... Og en holme, padderund i et hav med trende sund, der hvor stillheten er hørbar slik en deilig morgenstund. Snart forsvinner nattens dis med den milde morgenbris Bekkelaget er vårt eget lille morgenparadis! 30

31 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design 3 Bekkelaget, aftenlandet, vinterstemning, vestaglett speiles kobberrød i vannet. Ormøykirkens siluett. Kjøttmeis, spurv og vinterkråker, lune kvelder, aftenro. Sommeren, med hvite måker, solgangsbris på Ormsund bro... Og en holme, paddelik sett fra høyden er den slik. Paddehav og øyer, fjordgløtt, lysets spill i hver en vik. Og når solen synker ned tier båter, det blir fred Vi som bor her synes Bekkelaget er et deilig sted. 4 Bekkelaget, sommerlandet, duft av blomst og sjø og strand. Andunger på Kaffeskjæret, hvite seil på sommervann. Puss av båter, stell av hager, lukt av grill og fred og ro. Det er Bekkelaget hvor vi alle trives med å bo... Og en holme, paddelav, i vårt eget Paddehav under skråningen som ender der hvor Høgda takker av. Det er her vi hører til, et landskap fylt av smil Slekt og nabo, venner, kjente det er der vi leve vil! Tekst av Tryggve Mjøset til Velets 100 års jubileum i

32 OPPSANG FØR TORSKEN FORTÆRES En strofe til klokken og oss / Mel: «Skomværsvalsen» 1 Igjen vi til årsmøte samlet er Stem i, alle mann, stem i, så alle som sitter ved bordet her kan føle seg mere fri :/: og bli med å drøfte de saker som er :/: dagsaktuelle for hver især som knyttet til Velet er.. Hør Bekkelagets sang i klokkens klang: Stå sammen i motgang i medbør og fest. Si ikke nei når man trenger deg mest. Det Velet vil gagne best. 2 La torsken få svømme ennu en gang. Stem i alle mann, stem i. Om ikke som før i den salte sjø, men vinen så fristende rød. :/: Hev glasset, en skål etter vakker sang :/: Torsken til ære, oss selv til gavn. Skål alle sammen, skål!.. Hør Bekkelagets sang i klokkens klang: Stå sammen i motgang i medbør og fest. Si ikke nei når man trenger deg mest. Det Velet vil gagne best. Tekst av Gro Johnsen 32

33 2013 Selskapet til Bekkelagets Vel / 2013 Mjøset Design 33

34 34

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Pepperstad Skog Vel STYRET I PEPPERSTAD SKOG VEL INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RISIL UNGDOMSSKOLE SKOLEROM - VESTFLØYEN

GENERALFORSAMLING. Pepperstad Skog Vel STYRET I PEPPERSTAD SKOG VEL INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RISIL UNGDOMSSKOLE SKOLEROM - VESTFLØYEN GENERALFORSAMLING 2013 Pepperstad Skog Vel STYRET I PEPPERSTAD SKOG VEL INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ RISIL UNGDOMSSKOLE SKOLEROM - VESTFLØYEN TIRSDAG 23. APRIL 2013 KL. 19.00 VEL MØTT! STYRET

Detaljer

Innkalling til. 130. ordinære. generalforsamling. Malmøya Vel

Innkalling til. 130. ordinære. generalforsamling. Malmøya Vel Innkalling til 130. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel 1 Malmøya Vels formålsparagrafer - Trivsel for øyas beboere - Vedlikehold av velets eiendommer - Arbeid for vern av øyas miljø Til medlemmene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Om grønne familier side 11. Foreningenes kontaktinfo side 7. Foreningsnotiser fra Bomansvik, Solberg, Dalbo, Fjellstrand og Hellvik

Om grønne familier side 11. Foreningenes kontaktinfo side 7. Foreningsnotiser fra Bomansvik, Solberg, Dalbo, Fjellstrand og Hellvik Nesodden velforbund Bli med til Bjørnemyr Les om velet folk flytter tilbake til på side 14 15 Rapport fra årsmøtet Se side 8 9 Nr. 2 62. årgang Biomangfoldhjelp på velnett side 2 Støtte fra nærmiljøfondet

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876

TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876 TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876 Årsberetning 2011 Ris Vels styre har i 2011 har bestått av Erik Schultz (formann), Cath Heiberg, Tone

Detaljer

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG NR 3 September 2002-68. ÅRGANG KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo 22 29 51 35 22 05 35 00 bjorn.olsen@nito.no VISE FORMANN:

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer