Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. 5. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Fra den nye flerbrukshallen i Schjongslunden. Klatreveggen på forsiden fra samme hall. En solid støttespiller Visjon: Vi bidrar til positiv utvikling av Ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige! Ved siste årsskifte er det fire og et halvt år siden Sparebankstiftelsen Ringerike ble stiftet og startet sin virksomhet. I denne perioden har stiftelsen bidratt med betydelige beløp til allmennyttig virksomhet i Ringerike og Hole. Over 60 mill. kroner er bevilget til prosjekter innenfor kultur, by- og stedsutvikling, idrett og friluftsliv, kompetanseutvikling, samt helse og ideelle virksomheter. Dette kan være små prosjekter der stiftelsens støtte bare er noen tusen kroner til store prosjekter der støtten kan være millionbeløp. I tillegg gir stiftelsen over 200 breddegaver hvert år til distriktets lag og foreninger innenfor de fleste områder. Sammen med en imponerende dugnadsinnsats har dette bidratt til å skape store synlige verdier og muligheter for en rekke av distriktets innbyggerne til å utøve sine interesser. I tillegg til løpende tildelinger av gaver til ulike prosjekter bygger stiftelsen opp et gavefond som kan benyttes til gaver dersom det regnskapsmessige resultatet i enkelte år skulle bli lavt som følge av svak avkastning i finansmarkedet. Stiftelsen har derfor økonomiske ressurser som tillater en jevnt høy tildeling av gaver til lokalsamfunnet. En liten milepæl ble passert i Sparebankstiftelsens forvaltningskapital passerte 1 milliard kroner. Den høye kapitalen er en bekreftelse på at stiftelsen både kan og vil være en solid støttespiller for realisering av allmennyttige prosjekter også i årene som kommer. Runar Krokvik Daglig leder 2

3 Ringerike O-lag Medlemmer av generalforsamlingen Christian Mathiesen Kirsten Bergerud Ragnar Braata Håvard Rustad Lise K Gravermoen Tore Næss Leder, Hønefoss Nestleder, Hønefoss Røyse Sokna Hønefoss Hønefoss Siri Gythfeldt Vestskogen Arve Bjørseth Hønefoss Leif E.Nordby Tyristrand Thomas Klevjer Hønefoss Ina Elsrud (varamedlem) Hønefoss Yngve Soltvedt (varamedlem) Røyse 3

4 Styrets beretning 2014 Foran fra venstre: Helle Keiseraas (varamedlem), Runar Krokvik (daglig leder), Kjell K. Baug. Bak fra venstre: Anne-Lise Rian (styreleder), Tor Eid, Sten Magnus. 4

5 Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Ringerike ble etablert som følge av sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank til Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Sparebankstiftelsens hovedformål er å : Bidra til å videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom gaver til allmennyttige formål. Være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen besitter. Sparebankstiftelsen har evighetens perspektiv. Dette gjenspeiles i vår visjon og våre verdier. Vår visjon: Vi bidrar til positiv utvikling av Ringerikssamfunnet. Våre verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige. Allmennyttig gavevirksomhet Et viktig mål for Sparebankstiftelsen Ringerike er å dele ut gaver til allmennyttige formål og på den måten videreføre sparebanktradisjonene fra tidligere Ringerikes Sparebank, som i en årrekke har vært en viktig støttespiller for lag, foreninger og organisasjoner i lokalmiljøet. Stiftelsen ønsker gjennom gavetildelingene å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige tar vi sikte på å være en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen Ringerike har som mål å bruke 1,5 2,0 % av stiftelsens bokførte egenkapital til allmennyttige formål/gaver. Kultur By- og stedsutvikling Idrett og friluftsliv Kompetanseutvikling Helse og ideelle virksomheter Styret og ledelsen i stiftelsen registrerer med glede og takknemlighet en imponerende innsats og idérikdom fra enkeltpersoner og grupper av frivillige. Denne aktiviteten fører til viktige initiativ og handlinger for å berike regionen med tiltak innenfor de områder stiftelsen har definert som sine støtte- og virkeområder. Vi mottar og behandler en rekke søknader hvert år og innvilger støtte til prosjekter som har som mål å gi innbyggerne i vårt virkeområde arenaer å utfolde sine ulike talenter og interesser på. Vi initierer også selv prosjekter der vi i samspill med andre interessegrupper i lokalsamfunnet kan berike tilværelsen for regionens innbyggere. I 2014 ble det tildelt gaver for i alt 16,3 mill. kr. Av dette beløpet er 2,0 mill. kr gave til Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Hønefoss. Gaven skal benyttes til utvikling og implementering av et doktorgradsprogram innen Marketing Management. Stiftelsen har også bevilget 2 mill. kr for Tidligere har stiftelsen gitt gaver på 3 mill. kr pr. år i 2011, 2012 og 2013 for å bidra til å etablere et doktorgradsprogram ved høgskolen. De tildelte gavene for 2014 fordelte seg slik på de ulike formålene: Kultur 1,3 mill. kr By- og stedsutvikling 2,0 mill. kr Idrett og friluftsliv 6,4 mill. kr Kompetanseutvikling 3,5 mill. kr Helse og ideelle virksomheter 3,1 mill. kr Totalt har stiftelsen tildelt 47 prosjektgaver og 218 breddegaver. Det vises til en oversikt etter note 9 i regnskapet. Styret har vedtatt en gavepolitikk som prioriterer gaver til følgende formål: 5

6 Eierstrategi Stiftelsens styre har formulert følgende eierstrategi: Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank1 Ringerike Hadeland. Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte. Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter. Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer. Ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % i banken. Sparebankstiftelsen Ringerike eide 30 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ved utgangen av 2014 og er bankens største eier. Kapitalforvaltningsstrategi Kapitalforvaltningsstrategien gir de overordnede retningslinjer for å ivareta den kapitalen som ikke står investert i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalen skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Kapitalen skal ha god risikospredning og likviditet. Stiftelsen skal ikke oppta lån i forbindelse med finansplasseringene. Det er inngått avtale med Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS om rådgivning for forvaltning av hoveddelen av stiftelsens kapital. Styret har i samarbeid med Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS utarbeidet en detaljert forvaltningsstrategi. Det foretas en årlig gjennomgang og vurdering av strategien. Finansiell utvikling Verdien av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland har i 2014 steget med 23,5 %. Det ble utbetalt 8,60 kr pr. egenkapitalbevis i utbytte, og dette utgjør 6,9 % avkastning i forhold til egenkapitalbevisenes kostpris. Den kapitalen som ikke er investert i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, hadde 6,0 % avkastning i Stiftelsen har et mål om at avkastningen på finansplasseringene over tid minimum skal være 2,5 prosentpoeng over gjennomsnittlig kortsiktig risikofri rente. For 2014 hadde porteføljen en meravkastning utover målet på 2,2 prosentpoeng. Økonomiske resultater Stiftelsen fikk i 2014 et årsresultat på 85,1 mill. kr mot 105,3 mill. kr i Årsresultatene i stiftelsen er preget av oppskrivninger og nedskrivninger på stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. I 2014 ble det foretatt oppskrivninger på 24,6 mill. kr, mot 31,4 mill. kr i Stiftelsen har ikke driftsinntekter. Finansinntektene for 2014 beløp seg til 86,9 mill. kr og bestod av utbytte (36,0 mill. kr) og oppskrivninger (24,6 mill. kr) på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland (36,0 mill. kr), samt inntekter fra stiftelsens øvrige plasseringer (26,3 mill.kr). Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde 1,8 mill. kr hvorav lønns- og personalkostnader (inkl. honorarer til tillitsvalgte) beløp seg til 1,1 mill. kr. Styret foreslår at stiftelsens årsresultat disponeres slik: Overført til gaver kr Avsatt til gavefond kr Overført til annen egenkapital kr Sum kr Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Skatteforhold Med bakgrunn i stiftelsens allmennyttige virksomhet er det i årsregnskapet for 2014 forutsatt at stiftelsen fortsatt fritas for skatteplikt. 6

7 Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse i Ringerike og Hole kommuner. Valg til generalforsamlingen skjer gjennom særskilte kundevalg. Det er innvalgt 3 kvinner og 7 menn i generalforsamlingen. Generalforsamlingens leder er Christian Mathiesen med Kirsten Bergerud som nestleder. Styret består av 1 kvinne og 3 menn. Styrets leder er Anne-Lise Rian. Administrasjon og administrative forhold Sparebankstiftelsen Ringerike har kontor på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Hønefoss. Administrasjonen består av daglig leder Runar Krokvik. Stiftelsen hadde i 2014 skifte av daglig leder. Alf E. Erevik, som hadde vært daglig leder siden stiftelsens etablering i 2010, gikk av med pensjon. Runar Krokvik tok over som daglig leder fra 1. oktober Styret ønsker å takke Alf E. Erevik for den store innsatsen han har lagt ned for stiftelsen. Etter styrets vurdering er stiftelsens virksomhet av en slik art at den i liten grad forurenser det ytre miljøet. Fremtidsutsikter Stiftelsens inntekter er i sin helhet basert på finansinntekter. Utviklingen i finansmarkedene vil derfor være avgjørende for stiftelsens inntekter. Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen. I USA har den ekspansive pengepolitikken bidratt til positiv utvikling i økonomien, mens utviklingen i Europa fortsatt er svak. Norge er preget av et betydelig fall i oljeprisen og en svekket valutakurs. Basert på forventninger om en viss bedring i global vekst i 2015, forventes aksjemarkedet å gi nær normal avkastning. Oljeprisens videre utvikling vil ha stor betydning for utviklingen i det norske aksjemarkedet. Rentemarkedet forventes å gi lav avkastning siden rentene er på historisk lave nivåer. Styret forventer en tilfredsstillende avkastning på stiftelsens kapital i Hønefoss 5. mars 2015 Anne Lise Rian Styreleder Kjell Karstein Baug Styremedlem Sten Erik Magnus Styremedlem Tor Eid Styremedlem Runar Krokvik Daglig leder 7

8 8 Kjerratmuseet

9 Galleri Klevjer Resultatregnskap for 2014 Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Reversert nedskrivning finansielle anleggsmidler Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til gaver 5, Avsatt til gavefond Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

10 Balanse pr. 31. desember 2014 Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Varige driftsmidler Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Markedsbaserte egenkapitalbevis Markedsbaserte pengemarkedsfond Sum investeringer Betalingsmidler Bankinnskudd og kontanter Sum betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt til gaver 5, Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hønefoss Anne Lise Rian Styreleder Tor Eid Styremedlem Sten Erik Magnus Styremedlem Kjell Karstein Baug Styremedlem Runar Krokvik Daglig leder 10

11 Direkte kontantstrøm Børge Brekke kunst under Bybrua LIKVIDER TILFØRT/BRUKT I VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i debitorer og kreditor Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER + Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Resultat Gaver utbetalt Ordinære avskrivninger Nedskrivning/oppskrivning på fiansielle anl.m og oml m Gevinst ved salg av aksjer = Tilført fra årets virksomhet

12 Noter til regnskapet for 2014 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle anleggsmidler Egenkapitalbevis vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdeling fra selskapene vurderes som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Investering egenkapitalbevis,pengemarkedsfond, aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi. Mottatt utbytte og andre utdeling fra selskapene vurderes som annen finansinntekt NOTE 2 - BANKINNSKUDD OG RENTEINNTEKTER Renter fra innskudd i bank utgjør totalt kr i Innestående på bank utgjør kr , herav kr på skattetrekkskonto. NOTE 3 - EGENKAPITALBEVIS I SpareBank 1 Ringerike Hadeland Eierandel Kostpris Markedsverdi Bokført verdi SB1RH 30% Omklassifisert til omløp Sum 25% Bokført verdi Kjøp - Salg - Verdiendring i året Bokført verdi Stiftelsen eide egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr og bevisene er verdsatt til kostpris kr 123,81 for de som er klassifisert som anleggsmidler egenkapitalbevis, tilsvarende 5% av de totale egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland er omklassifisert til omløpsmidler og verdsatt til markesverdi kr 151,25 pr bevis. Utbyttet er inntektsført samme år som de utbetales fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland NOTE 4 - MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Kostpris Markedsverdi Bokført verdi Andre egenkapitalbevis Egenkapitalbevis SpB1 RH 5 % Pengemarkedsfond Obligasjoner Aksjer Sum NOTE 5 EGENKAPITAL Grunn- Annen Gavefond kapital egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til gavefond Avsatt til gaver Egenkapital pr

13 NOTE 6 - LØNN OG GODTGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Annen godtgjørelse Innberetningspliktig pensjonskostnad Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1 1 Godtgjørelser i året til: Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie - - Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr eks mva, herav honorar for andre tjenester med kr eks mva. NOTE 7 - SKATT Det er lagt til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig. NOTE 8 - GAVER Avsatt til gaveutdeling Årets utbetalte gaver Årets avsetning til gaver Avsatt til gaver Av utbetalte gaver på kr er gaver til en verdi av kr bevilget i 2014, mens gaver til verdi av er bevilget tidligere år, utbetalt i NOTE 9 - ANLEGGSMIDLER Driftsløsøre, inventar ol. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid ca 5 år Avskrivningsplan lineært 20 % Løvlia 13

14 Bevilgede gaver 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Hønefoss Ballklubb Skiforeningens Lokalutvalg Ringerike Kistefos-Museet Dugnadsgjengen Rolighet Norsk Folkehjelp Hønefoss og omegn Hole Historielag - Røysehuset Hole Historielag - Jørgen Moe-samling Ringerike Sykkelklubb Ringerike Folkehøgskole Ringerike Næringsforum m.fl Krokskogen CK Soknatunet aktivitetssenter Tranby IL Ringerike Utvikling AS Heradsbygda IL Ringerike og Hole Røde Kors Stiftelsen Ringerike Museum Ringerike Ishockeyklubb Buskerud Bedriftsidrettskrets IF Tyristubben NMK Hønefoss Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia Ringerike Svømmeklubb IL Holeværeingen Skigruppa Ringerike Turistforening Ringerike og Hole Røde Kors Hønefoss Speidergruppe Hole Kulturskole Nedre Buskerud Speiderkrets Ringerike Turnforening Ringerike og Hole Luftsportsklubb Breddegaver Børge Brekke Galleri Klevjer Buskerud Husflidlag Nes Menighetsråd Haug Bygdelag Ringerike Utvikling AS og Ringerike Næringsforum Ringerike Klatreklubb Ringerike Idrettsråd Almemoen Velforening Hønefoss skolekorps Foreningen til Ski-idrettens fremme Hønefoss Brettklubb Eikli skolekorps Dronning Tyras Båtforening Ringerike Kommune Sum bevilget

15 15

16 Noen av prosjektene vi støtter Kultursenteret i Hønefoss NMK Hønefoss Byutviklingsplan Amfi ved Kulturskolen i Hole Buskerud Husflidslag Løypemaskin til Heradsbygda IL Kistefossmuseet Produksjon: Kolltopp Forlag, Grafisk design: Jan Blystad, Fotografer: Audun Haugen, Per Heieren, Runar Krokvik, privat.

Årsrapport 2013. 4. driftsår

Årsrapport 2013. 4. driftsår Årsrapport 2013 4. driftsår Turvei på Hovsenga Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige! Et godt år for sparebankstiftelsen Sparebankstiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2011. 2. driftsår

Årsrapport 2011. 2. driftsår Årsrapport 2011 2. driftsår Ringerike Ishockeyklubb Sparebankstiftelsen har evighetens perspektiv! Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige!

Detaljer

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår Årsrapport 2014 Touch of Dance 5. driftsår Jevnaker Bordtennisklubb. Støtte til nytt gulv i bordtennishallen. I evighetens perspektiv SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal disponerer store verdier

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsrapport 2013 Styrets beretning 2013 ETABLERINGEN SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og Gran

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. 1 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 Om Sparebankstiftelsen Helgeland Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er at den

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD Innledning Viksomhetens art / Konsernledelsen Miljørapportering Arbeidsmiljø og personale Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Årsresultat og disponeringer Fremtidig

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2014 2013 Årsberetning 2014 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper

Detaljer