Årsrapport Årsrapport for rehabilitering vest as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Årsrapport for rehabilitering vest as"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Årsrapport for rehabilitering vest as

2 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Bilde forside: Havet, heia og havnen gir en fantastisk ramme om vårt rehabiliteringssenter og byr på mange muligheter for aktiviteter. INNHOLD Innledning Første hele driftsår Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets beretning Revisors beretning 2 Rådhuset i Haugesund er kåret til landets fineste! Vi kan tilby bruk av varmtvannsbasseng som holder 34 o C, samt gode turmuligheter i kort avstand nærhet til sykehuset.

3 Jan Birger Medhaug Direktør Takk for en strålende innsats Første driftsår for vårt nye rehabiliteringssenter er omme. Mange deltakere fra hele Vestlandet har allerede hatt rehabiliteringsopphold på vårt nye rehabiliteringssenter i 2-3 eller 4 uker. Oppholdets lengde, målsetting og treningsopplegg fastsettes i nært samarbeid med den enkelte deltaker som får råd og veiledning som skal hjelpe til å få en best mulig livssituasjon i det daglige. Det er utviklet et konstruktivt samarbeid er etablert med Vurderingsenheten opprettet av Helse Vest i Alle søknader om spesialisert rehabilitering til de private ideelle rehabiliteringssentrene i vår helseregion skal sendes fra fastlegene til Vurderingsenheten som er lokalisert i Bergen. Søknader fra helseforetakene og øvrige sykehus kan fortsatt rettes direkte til de aktuelle rehabiliteringsentrene, men det er under vurdering hvorvidt også disse skal gå via Vurderingsenheten for fremtiden. Rehabilitering har hele tiden vært et svært viktig satsningsområde for Haugesund Sanitetsforening og Revmatismesykehuset og et sterkt etterspurt tjenestetilbud. Den 4. mai i år kunne vi markere offisiell åpning av vårt nye rehabiliteringssenter, datterselskapet Rehabilitering Vest AS. En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, eiere og sykehusstyret m.fl. markerte den offisielle oppstarten av senteret som startet 1. oktober Oppstarten var desto mer hyggelig ettersom den kom flere år før den var opprinnelig planlagt som var ved ferdigstillelse av nybygg i Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk fra anbud via planarbeid og rekruttering til oppstart, gjorde dette mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. En så rask planlegging og gjennomføring av oppstart og over i fast drift med faglige høyverdige tilbud om rehabilitering er ikke kommet av seg selv. Rekrutteringsprosessen resulterte i mange og velkvalifiserte søkere innen de ulike faggruppene. Vi fikk gjennom dette arbeidet satt sammen et godt team og arbeidslag som kan sette sammen dagsprogram, treningsopplegg og gi utviklingsmuligheter for den enkelte deltaker. Tilbudene er individuelt tilrettelagt og kan foregå individuelt eller i gruppe, med veileder eller som egentrening. De ansatte må være fleksible og tilpasningsdyktige og det er m.a. disse egenskapene som bidrar til det rehabiliteringstilbudet vi kan tilby i dag. Takk til alle ansatte for strålende innsats for vårt nye senter. Rehabilitering Vest AS er altså i full drift med 20 døgnplasser. Som kjent ønsker vi å videreutvikle tilbudet både faglig og i antall. I neste runde, når de nye lokaler er på plass, ligger planene klare for en markert økning av kapasiteten ved det nye rehabiliteringssenteret på Vestlandet. Det har vært en interessant og meget tilfredsstillende start på senteret og vi gleder oss til fortsettelsen. Takk til alle ansatte og lykke til med utviklingsarbeid og tjenestetilbud. Jan Birger Medhaug Direktør 3

4 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Neste side øverst og nederst t.h.: Offisiell åpning og navnedag 4. mai. Her viser styreleder Oddvar Nilsen i Helse Vest Oddvar Nilsen og direktør Jan Birger Medhaug stolte frem navnet på det nye selskapet I midten og nederst t.v.: Fin stemning, god mat og flotte kulturinnslag ved elever fra Haugesund Kulturskole Første hele driftsår I midten t.h.: Ordfører Petter Steen jr. og rådsleder i Stiftelsen Folkets Gave Håkon Randal var blant de mange som hilste nykomlingen på den store dagen. Første hele driftsår Rehabilitering Vest har levert sitt første, hele driftsår i Året gjennom har deltakere kommet til institusjonen for rehabilitering i samarbeid med et svært kompetent rehabiliteringsteam. Lokalene er lyse og innbydende lokaler med trenings- og rekreasjonsfasiliteter. Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært positive, og det har året gjennom vært gjort løpende tilpasninger av praktisk art og investeringer, for å stadig forbedre tilgjengelighet, logistikk og trivsel. Våre deltakere har kommet fra hele helseregionen, og har i sine individuelle rehabiliteringsplaner tatt del i både fellesaktiviteter og individuelle aktiviteter etter konkret oppsatte mål. Det har til enhver tid vært 20 deltakere, som har hatt hver sine unike mål for oppholdet, tett fulgt opp av rehabiliteringsteamet. Program Deltakerne har forholdt seg til en timeplan med faste treningsgrupper i basseng om morgen og kveld, styrkeog kondisjonstrening på dag og egentrening om kvelden. Egne håndtreningsgrupper ved ergoterapeut, og arbeidsaktiviteter i arbeidsstue er også integrerte poster i det ukentlige program. For mange av deltakerne har opptrening vært en sentral del av rehabiliteringen, men for andre har sosiale aktiviteter, veiledning i grupper og individuelt, vært enda viktigere. Å ha tilstrekkelig kunnskap om sin sykdom og funksjonsproblemer er en viktig del av kunnskapshevingen som deltakerne tar del i. Andre og viktige sider i undervisningstilbudet er tema som kosthold, forholdet mellom smerte og aktivitet, energiøkonomisering og å styre eget liv etter egne mål. En tett sammenbinding av tiltak som involverer aktivitet, arbeidsutprøving, undervisning, veiledning og samtale i gruppe, fordrer alle en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltaker. Rekreasjon og Fritid Deltakerne har, med vår nærhet til by og turområder, i stor grad benyttet seg av de ulike tilbud bymiljø og friluftsområder kan by på. Dette har de gjort etter ulike behov og ønsker, uken gjennom. Ukentlig arrangeres tur til varierte friluftsområder, med ulik grad av utfordring i terreng og tilgjengelighet. Dette er et tilbud som våre deltakere har hatt stort utbytte av, også fordi det har fungert som en viktig og konkret utprøving av ferdigheter, på tross av funksjonsproblematikken mange er deltakerne utfordret av. Deltakere har selv arrangert utflukter utenom de faste, arrangerte turene, med stort utbytte. 4 Aktivitetene foregår både til «lands og til vanns». Vi har gode treningsfasiliteter ved sykehuset og fine turterreng innen rimelig kort avstand.

5 5

6 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Øverst: Alle måltidene serveres i egen kantine. Her blir servert frokost, lunsj, middag og kvelds. I Helgene blir det servert brunsj, middag og kvelds. Haugesund er godt kjent som festivalby og har mye å tilby for enhver smak. Sildajazz i august er et eksempel på en slik festival. Vårt varmtvannsbasseng benyttes aktivt av våre deltakere. Tilbudet blir også i stor grad benyttet av foreninger og lag samt ansatte. Sosionom Kjersti Veim. Rehabilitering i gruppe Rehabiliteringsoppholdets lengde vurderes individuelt fra deltaker til deltaker. Det betyr at det har vært stadig og kontinuerlig utskiftning av deltakere gjennom året. For å få gruppen av deltakere som til enhver tid har vært inne til få utbytte av hverandres erfaringer, har det vært lagt stor vekt på informasjonsmøte i forbindelse med innkomst, samt gruppeundervisning i tidlig del av oppholdet. Erfaringer fra deltakerne har vært at det i stor grad har fungert tilfredsstillende, hvor brukererfaringer har vært en sekundærgevinst som mange har hatt utbytte av. Gruppedynamikken har også fungert etter hensikten, i å understøtte de mål som deltakerne har satt seg. Det er stor grad av samling av deltakerne gjennom oppholdet, i spisesituasjon, treningssituasjon og sosiale tilstelninger. Det å legge opp til, og tydeliggjøre en forventning om at den enkelte tar del i de aktiviteter som tilrettelegges for, har for mange vært en positiv opplevelse under rehabiliteringsoppholdet. Det å måtte å ta egne valg i sin deltakelse, i tillegg til å ha muligheten til å trekke seg tilbake på eget rom etter behov. Deltakelse Sosial isolasjon og redusert deltakelse i egne nettverk, som familie og venner, er for en stor del av deltakerne et viktig fokusområde. På ettermiddag og kveld, og helgen gjennom, er det derfor lagt stor vekt på et rikholdig tilbud av praktiske aktiviteter av sosial karakter. Tilbudet har innehold magedans, quiz, ulike former for nye typer håndarbeid og kunst & håndtverk, foredag ved eksterne kursholdere og spillekvelder med ulike typer brettspill. Samtalegrupper med institusjonsprest i uformell setting har også vært et ettertraktet tilbud, og for mange et viktig supplement i en aktiv rehabiliteringshverdag. Måltider og kosthold ISS kantinedrift har på vegne av Rehabilitering Vest bidratt med alle måltider til deltakerne, og har med sin service og variasjon i måltider bidratt til at kosthold og individuell tilpasning av dietter, har vært tilpasset den enkelte deltakers mål og behov. 6

7 Samarbeidspartnere/ (Samarbeid med oppdragsgiver/helse Vest) Rehabilitering Vest har gjennom året deltatt i faste møter med vurderingsenheten i Bergen, og de andre institusjonene i Helse Vest med tilsvarende avtale på levering av rehabiliteringstjenester til Helse Vests befolkning. Det har vært et fruktbart samarbeid gjennom driftsåret, og fungert som en arena for samhandling, tilbakemelding og drøfting av felles problemstillinger blant institusjonene. Rehabilitering Vest har i samarbeid med Vurderingsenheten fått til en tilfredsstillende logistikk på henvisninger og dialog med den enkelte deltaker som kommer til rehabiliteringsopphold. Rehabilitering Vest har også mottatt henvisninger fra sykehus, i all hovedsak fra Helse Fonna og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Geografisk nærhet og god dialog i vurderingen av søknader har vært en positiv opplevelse for deltakere som har kommet direkte fra sykehusavdeling til institusjonen. Rehabilitering Vest bidro sammen med terapienheten i HSR til arrangering av Nasjonal nettverkonferanse for revmatologisk rehabilitering i september. Konferansen gikk over 2 dager, hvor deltakelsen fra Rehabilitering Vest var svært høy, og utbytterik for kompetanseutviklingen blant de ansatte. For Rehabilitering Vest markerte dette en viktig start på et samarbeid med nasjonale rehabiliteringsmiljøer innen revmatologisk rehabilitering. En del av de ansatte ved Rehabilitering Vest. Fra venstre lege Pernille Nylehn, nytilsatt sosionom Siv Helen Østebøvik, fysioterapeut Thomas Haga, helsesekretær Britt Jorunn Nilsen, fysioterapeut Edith Kalland Sørskår, ergoterapeut Ann-Kristin Berge, fysioterapeut Audun Svendsen, sykepleier Elin Eilerås og enhetsleder Monika Mannes Hillesland. 7

8 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Aktivitetsbasert inntekt Sum driftsinntekter Pasientbehandlingskostnader Lønnskostnader mm Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Drifstresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Resultat av finansposter Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Aktivitetene foregår i sykehusets velutstyrte treningslokaler i tillegg til undervisningsrom, samtale og veiledningsrom.

9 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum Anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Noter til regnskapet 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 2 Ansatte, godtgjørelser Lønn Refusjon sykepenger Styrehonorar Personalforsikring Permisjonskostnader Arbeidsgiveravgift Innleid helsepersonell Andre personalkostnader Gjennomsnitt antall årsverk 10,6 10,6 Daglig leder i selskapet har ikke tatt ut lønn fra selskapet. Styret har fått utbetalt honorar kr ,- Honorar til revisor er utbetalt kr ,- inkl. mva for revisjon og konsulentbistand. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv. Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser: Ordinære aksjer: Antall Pålydende Bokført Eiersammensetning: Antall Andel Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS % 10

11 4 Varige driftsmidler Bygningsmessig inventar og utstyr Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året - Avgang i året - Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Balanseført verdi 31/ Årets avskrivning Avskrivningssats Driftsmidlene avskrives over leieperiode 2,5 år 5 Skatt Selskapet er skattefritt ihht. skattelovens Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto kr ,- 7 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. 8 Konsernmellomværende Selskapet har langsiktig gjeld til morselskapet Haugesund Revmatismesykehus AS kr ,- Avdrag er betalt kr ,- Det er avtalt mellom partene at renter ikke betales for Våre treningsrom er åpne på kveldstid og helger slik at det også er mulig for deltakerne å trene på egenhånd frem til kl alle dager. 11

12 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Direktør og styre for Rehabilitering Vest AS. Fra venstre Reidun R. Vikebø, direktør Jan Birger Medhaug, styreleder Geir Egil Østebøvik og Astri Furumo. Styrets beretning Selskapet startet sin drift den og således er 2011 første hele driftsår for selskapet. Driften er basert på en ytelsesavtale med Helse Vest om 20 heldøgnplasser vedr. rehabiliteringstjenester som inneholder flere krav på arbeidsmetoder og innhold av tjenester, samarbeid med regional vurderingsenhet i helse Vest, helseforetak og kommuner. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2011, og sykefraværet har vært minimalt. Selskapet har 18 ansatte hvorav 3 er menn og 15 kvinner. Styret har i 2011 har 3 medlemmer hvorav 1 mann og 2 kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Selskapet har i sitt første hele driftsår oppnådd et overskudd på kr Selskapet leier lokaler og administrative tjenester av HSR. Økonomien ber tilfredsstillende og inntjeningen er dekket med månedlige a-konto overføringer fra oppdragsgiver Helse Vest. Selskapets egenkapital er på 38,9% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr er sin helhet foreslått overført til annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr kr Avslutning Selskapet har kommet godt i gang med sin drift og styret benytter denne anledning til å uttrykke en hjertelig takk for den innsatsen som har ført til det gode resultatet. Haugesund, den I styret for Rehabilitering Vest AS Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør 12

13 13

14 Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Alle rom er nyoppussede og har toalett og dusjmuligheter. De er bl.a. utstyrt med radio og sykesignalanlegg. Trådløst nettverk gjør at en i tillegg kan koble seg opp på internett. 14

15 Krediteringer Foto: side 1: Tove V Brathen/visithaugesund.no Foto side 2, Haugesund Rådhus: Haugesund kommune/visithaugesund.no Foto side 4, naturbilde: Tove V Brathen/visithaugesund.no Foto side 6, Haugesund by: Tore Andre Johannesen/visithaugesund.no Foto side 5: privat Alle øvrige foto: Geir Øyvind Gismervik Grafisk design/produksjon: Håkon Ims/Elisabeth Axelsson Berge Trykk: Haugesund Bok og Offset 15

16 Rehabilitering Vest AS Besøksadresse: Karmsundgaten 134 Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel. Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. 2008 Årsrapport Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Driftsleder Arne Harald

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer