Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre."

Transkript

1 Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets publikasjon Nominerte Socius Teknovatøren Ifi-blekka The Moose Tvergastein: Interdisciplinary Journal of the Environment Kommentarer Socius Teknovatøren IFI blekka 2011: 2012: Tvergastein Jeg har bedt om PDFer fra The Moose, de har uansett nettside Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre.

2 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening Studentmagasinet Socius FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK X_ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON Socius er studentmagasinet til sosiologistudentene til UiO, og gis ut tre ganger i året. Magasinet distribueres på UiO og er tilgjengelig i pdf og som enkeltartikler på nett. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Socius har gjennomgått en fantastisk utvikling i året som har vært, både når det gjelder innholdsmessig kvalitet og kvantitet, og i antall studenter som engasjerer seg i magasinet. Bare hør: - Så sent som i 2010 uttalte en stipendiat at ingen sosiolog eller sosiologistudent med respekt for seg selv ville skrive i Socius - Våren 2011 startet noe å skje: På det tidspunktet hadde Socius åtte bidragsytere, et opplag på 600, sideantall på 36 sider, i svart/ hvitt og uten grafisk profil. - Ett år senere har Socius over tredoblet redaksjonen, med mer enn tretti bidragsytere, opplag på 800, sideantall på 100, trykket i farger, og en tydelig grafisk profil. Kvaliteten har økt betraktelig, sannsynligvis pga opponeringsordninger som er etablert, der alle bidragsytere (studenter så vel som professorer) får tilbakemelding på tekstene sine av to forskjellige opponenter i to omganger. Internasjonale bidragsytere, som professor ved Berkeley, Loic Wacquant, har bidratt med originaltekster som vi har fått oversatt. Socius har kommet på nett, både som pdf og lagt ut som enkeltbidrag. Flere engasjerer seg, ansvarsfordelingen er tydelig. Organisasjonsbyggingen har vært en viktig del av utviklingen. Verv som redaksjonssekretær, layoutansvarlig, nettredaktør, arrangementsansvarlig, opponeringsansvarlig og underredaktører av egne seksjoner i bladet. Avgjørelser om tema, tekster og grafisk profil gjøres demokratisk, der alle har mulighet til å delta. Det tenkes aktivt på rekruttering, og bidragsyterne går på alt fra 1. året bachelor til siste året master. Spesielt har det blitt lagt vekt på å senke terskelen for å bidra, ved hjelp av å kunne starte med enkle tekster, og å gi god mulighet for kommentarer. Det er tenkt kreativt rundt økonomien, som har bedret seg og blitt mer stabil. En grafisk designer utvikler bladets profil gradvis fra nummer til nummer. Han jobber gratis, i likhet med alle andre i redaksjonen. Illustratører og fotografer fra sosiologimiljøet har blitt engasjert i utgivelsene. Arrangementer tilknyttet bladet har blitt avholdt, med stor suksess: Socius-samtalen har blitt avholdt to ganger, og blitt anbefalt i Morgenbladet. En heldags skriveworkshop med eksterne innledere har blitt avholdt i forbindelse med tema «Vitenskapsfomidling». Magasinet har gjort sosiologistudentene stolte av faget sitt og av produktet de lager, som spesielt ble tydelig når magasinet i høst fikk anmeldelse i Klassekampen. Professorene og stipendiatene skryter nå stort av magasinet, og bidrar gjerne. Faglige diskusjoner i Socius blir tatt opp til debatt i forelesningene, og hyppig sitert i undervisningen. I neste nummer av Sosiologisk Tidsskrift vil det også komme en anmeldelse av magasinet, og neste Sosiolognytt skriver en sak om «Socius the new talk in town». Også statsvitere kommer nå bort og sier at Socius nå er det beste studentmagasinet på Blindern. Alt dette skaper glød, entusiasme og oppslutning blant bidragsyterne til magasinet! Aller viktigst er nok likevel det alt dette har gjort for sosiologimiljøet. Studentene som bidrar sier de er takknemlig for det gode sosiale og faglige miljøet de nå har fått gjennom bladet. Socius har blitt en arena til å

3 utvikle seg faglig, ha gode diskusjoner og bli stolte over faget sitt. Spesielt har mange god nytte av å få mer trening i å skrive. I tillegg bygges det bro mellom professorer, stipendiater og studenter, som i større grad tar del i diskusjoner med hverandre både i og utenfor bladet. Socius finnes på nett på og numrene vil også bli sendt i posten. NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Vilde Blix Huseby, (Obs: tidligere redaktør i Socius i fall det skulle ha betydning for forslaget) FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

4 Forslagsskjema Årets studentforening Teknovatøren Magazine for Science, Technology and Innovation Studies FORESLÅS TIL:ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON Teknovatøren et nytt studentmagasin ved UiO TIK-senterets nye magasin Teknovatøren ble grunnlagt på bakgrunn av et initiativ fra studentene ved senterets masterprogrammer høsten Magasinets hensikt er å kunne belyse sentrale, samfunnsrelevante temaer tilknyttet teknologisk utvikling, innovasjon og kunnskapsproduksjon på en utfordrende måte. Magasinet har fokus på høy journalistisk kvalitet, faglig gode artikler med bredde i omfang og innhold, samt en særegen, god designprofil. Teknovatøren retter seg mot en bred målgruppe og distribueres både til norske forsknings- og læringsinstitusjoner, myndigheter og bedrifter, samt til en rekke internasjonale universiteter. Opplaget er på 1000 eksemplarer per utgave og eksempler på mottagere av magasinet er Forskningsrådet, Teknologirådet, Kunnskapsdepartementet, NUPI, DTU Management, Maastricth University og Circle v/lund Universitet. Arbeidet med å planlegge, skrive, designe og trykke magasinet drives av studentene gjennom egen organisasjon ogeget styre. Bidrag til trykkostnader erholdes fra TIK-senteret, Grønt Punkt og Fritt Ord. Siden vårsemesteret 2011 har magasinet blitt utgitt i tre temanummer (et nummer per semester), hvorav et nummer et gitt ut på norsk og to på engelsk. Magasinet har allerede blitt mottatt med stor interesse og gode omtaler fra flere instanser. Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Teknologirådet er eksempler på noen av disse som har gitt tilbakemeldinger på deres interesse og engasjement til Teknovatøren. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN?

5 Det er mange grunner til at Teknovatøren fortjener prisen for årets studentpublikasjon. Spørsmål og konflikter tilknyttet vitenskapelig og teknologisk utvikling inntar en sentral plass i samfunnsdebatten, både i Norge og internasjonalt. Til tross for dette eksisterer det relativt få samfunnsvitenskapelige eller humanistiske publikasjoner som, på en forskningsbasert, åpen og kritisk måte, problematiserer viktige temaer på dette området. Eksempler på slike temaer er; hvordan blir vitenskap og teknologi skapt, institusjonalisert og involvert i politikk? Hvilke sosiale og teknologiske krefter bidrar til innovasjon i ulike kontekster? Hvilke etiske spørsmål følger med ulike typer av teknologisk utvikling, og hvordan kan vi forstå kontroverser i forbindelse med bruk av vitenskap og teknikk? Med bakgrunn i TIK-senterets to tverrfaglige masterprogrammer, Teknologi, innovasjon og kultur og ESST Society, Science and Technology i Europe, har masterstudentene god faglige kompetanse til å løfte frem og diskutere slike spørsmål. Til tross for at senterets studenter utgjør et veldig lite studentmiljø (med totalt rundt 55 studenter) har de i løpet av kort tid vist en sterk evne til å produsere gode magasiner med spennende innhold og profesjonell fremtoning. Teknovatøren har allerede blitt en viktig og høyt ansett del av TIK-senterets vitenskapelige virksomhet, og involverer senterets studenter, forskere og administrasjon på en god og engasjerende måte. Ettersom magasinet også distribueres til de utenlandske universitetene som inngår i senterets masterprogram «ESST - Society, Science and Technology in Europe» har Teknovatøren i tillegg bidratt til å styrke båndene mellom studentene i disse miljøene. Med sin innretting og faglige bredde, samt gjennom å være initiert og styrt av studentene, er Teknovatøren også en unik publikasjon internasjonalt. Teknovatøren fortjener prisen som årets studentpublikasjon av følgende grunner: 1. Teknovatørens innhold fokuserer på sentrale utfordringer, temaer og kontroverser tilknyttet vår forståelse av hvordan vitenskap og teknologi skapes og tas i bruk i samfunnet. Disse spørsmålene har høy relevans i dagens samfunnsdebatt, der det finns et stort behov for å formidle forskningsresultater og -perspektiver på en problematiserende og refleksiv måte. Magasinet løfter frem studentenes kunnskaper, engasjement og formidlingsevner innenfor relevante områder på en effektivt og imponerende måte. 2. Teknovatøren utviser høy journalistisk kvalitet, kreativt layout/design og profesjonell utforming (se vedlegg 1-3). Ambisjonen er å bli ledende blant universitetspublikasjonene når det kommer til ryddighet i journalistikken og avansert layout, for dermed å bli et forbilde for studentaviser i Norge og internasjonalt. Med sitt fokus på grønn produksjon er trykkingen av magasinet sponset av blant annet Grønt Punkt Norge AS. 3. Teknovatøren er sterk integrerende og motiverende for masterstudentene ved TIK-senteret, samtidig som det bidrar til å styrke båndet mellom studenter og vitenskapelige ansatte. Produksjonen av magasinet bidrar også utvilsomt til å utvikle hele studiemiljøet, både vitenskapelig og sosialt. Arbeidet med å finne dagsrelevante temaer, planlegge utgavene, skrive artikler og utforme magasinets design utvikler studentenes faglige kunnskaper, kreativitet og formidlingsevner. Deres høye faglige kompetanse fordypes og synliggjøres gjennom arbeidet med Teknovatøren. 4. Magasinet har også hjulpet til med å forene en fagretning på tvers av nasjonale grenser. Mastergraden «ESST - Society, Science and Technology in Europe» ble startet som et tverrfaglig og transeuropeisk studie, men etter grunnleggelsen har det blitt mer fragmentert mellom landene enn først forventet. Dette er en av grunnene til at studentene valgte å gå over til å utgi magasinet på engelsk, for etter hvert å kunne bygge opp en felles stemme på tvers av ESST-universitetene, i tillegg til å nå ut til en bredere målgruppe. 5. Teknovatøren har en bred nasjonal og internasjonal distribusjon som bidrar til å synliggjøre og spre studentenes kunnskaper til brede grupper i samfunnet. Teknovatøren har også en god tilstedeværelse på nett gjennom sosiale medier (som Facebook og Linkedin), egen nettside

6 (teknovatoren.no) og full pdf-distribusjon. Magasinet har med andre ord en sterk profil og utarbeidet plan for markedsføring og promotering, hvilket bidrar både til å styrke rekrutteringen av nye studenter til UiO og utvikle nye studentnettverk i og utenfor UiO. De har også fokus på stadig forbedring av magasinet gjennom en egen innovasjonsgruppe, som jobber mot å skape innovative og kostnadsbesparende løsninger og produkter. Det var gjennom denne gruppen nettsiden ble opprettet. Erlend Simensen, Redaktør, Marianne Austheim, Markeds- og Innovasjonssjef, NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Jane Summerton, Senterleder, Senter for Teknologi, innovasjon og kultur/tik, tel FORSLAGSFRIST:20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-filog sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo.

7 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening «Ifi(blekka» i regi av Cybernetisk Selskab FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK _X ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON «Ifi(blekka» kom ut for tredje gang høsten Den har som formål å gi ut informasjon til de nye studentene ved Institutt for informatikk. I «Ifi(blekka» kan man finne presentasjon av instituttets studentforeninger, noen ord fra instituttleder, intervjuer av og med studenter, presentasjoner av Studielaben/Åpen sone for eksperimentell informatikk, prosjekter ved Sonen og mye mer! HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) «Ifi(blekka» er laget av og for studenter. Den presenterer også alle instuttets studentforeninger, samt Åpen sone for eksperimentell informatikk hvor studentene blir oppfordret til å engasjere seg i lek og moro (både faglig og sosialt). Blekka ble trykket hos Reprosentralen på UiO i høy kvalitet og farger som bidrar til at dette er noe de nye studentene forhåpentligvis vil ta vare på. I tillegg til informasjon om hva man kan engasjere seg i på instituttet inneholder også blekka aktivitetskalender for høsten, samt praktisk informasjon om IT(support, skrivere på OJD og kart over OJD og Blindern Campus. Jeg mener «Ifi(blekka» fortjener denne prisen fordi det er flere flinke mennesker bak denne som har brukt mange timer (og dager) av sin sommerferie for å gi de nye studentene på Ifi nyttig (og moro) informasjon ved studiestart i en pen innpakning. Og blekka legger vekt på våre studentforeninger og inneholder en kaffebong man kan bruke i Escape (så får de også sett vår fantastiske studentkjeller!). Utgave for 2011: Årets utgave: Redaktør av «Ifi(blekka»: Veronika Heimsbakk, Studentforening: Cybernetisk Selskab, NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Veronika Heimsbakk FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til

8 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening The Moose FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK X ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON The Moose er den eneste publikasjonen på engelsk ved UiO. De fleste publikasjoner ved UiO er helt utilgengelige for utenlandske studenter og dermed blir The Moose den eneste mulighet å bli med på en studentpublikasjon for en utenlandsk student. Dette er ett av de får kreative og intellektuelle alternativer for en utenlandsk student. The Moose er lest både av internasjonale og norske studenter og har en kort, men ganske strevsom historie. I år har de lansert nettavisen HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) I fjor har The Moose virkelig blitt bedre på mange områder: de har lansert nettavisen, blitt mer fargerike, skrevet om alvorlige emner, som internasjonal politikk, 22.juli og økonomisk krise og fått en mer profesjonell sideutforming. Bladet har også revet seg løs fra International Student Union og nå blitt uavhengig. Det skaper mye engasjement blant internasjonale studenter og gir dem enestående mulighet å sette preg på universitetet. Alt arbeidet med bladet er 100% frivillig, dvs. ingen får lønn eller andre kompensasjoner. Det er et meget utfordrende arbeid, særlig med tanke på dårlig kontinuitet (de fleste medarbeidere og bidragsytere drar til utlandet hvert semester/år) og mangelfull samarbeid med UiOs eget trykkeri, Reprosentralen. Det er bare engasjement og vilje til Rebecca Plath og noen andre som holder bladet gående og dette engasjementet er det verdt å belønne. Bladet skaper et sted hvor skrivelystne studenter fra forskjellige land kan møtes og uttrykke sine meninger; det skaper også et forum hvor norske studenter kan lære mer om de utenlandske og en mulighet for de norske å øve seg i engelsk Rebecca Plath, ansvarlig redaktør, Hun har alle utgitte blader, både i fysisk form og på PDF. NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Marija Cabuskina ) FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

9 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening Tvergastein: Interdisciplinary Journal of the Environment FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK X_ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON Tvergastein er et studenttidskrift som utgis to ganger i året og er tilknyttet Senter for Utvikling og Miljø ved UiO. I Arne Næss ånd er målsettingen å bidra til å knytte sterkere bånd mellom akademia og miljøaktivisme ved å sette fokus på sentrale miljøspørsmål. Ambisjonen er også å være et samlingspunkt for studenter som driver med miljø uavhengig av fakultet. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Tvergastein bør få prisen for årets studentpublikasjon av den enkle grunn at tidsskriftet tilfredsstiller alle kriteriene nevnt i reglementet. 5 Tidsskriftet er både studentstyrt og studentinitiert. 5 Bladet har engasjert redaksjonsmedlemmer, skribenter og lesere. 5 Med innhold fra både studenter og faglige ansatte, samt et proft design og bilder fra anerkjente fotografer har Tvergastein høy kvalitet i både form og innhold. 5 Redaksjonen består av ti med5redaktører fra fire forskjellige land, hvor alle deltar på frivillig basis. 5 Medlemmer av redaksjonen har blitt rådspurt i forbindelse med opprettelsen av studentbladet Kote ved UMB. 5 Redaksjonsarbeidet har gitt nyttig erfaring med tekstlesing, redigering og redaksjonsarbeid samt kunnskap om de emnene de har valgt å presentere. 5 Tvergastein gir medstudenter en mulighet til å bearbeide og publisere egne tekster, i tillegg til et overblikk over det som interesserer studenter i dag når det gjelder miljø. 5 Alle redaksjonsmedlemmene er fulltidsstudenter. 5 Via utgivelser, informasjonsmøter, nettside og lansering har Tvergastein synliggjort både SUM og miljøsaken på en bred måte. Nettside: Evind Trædal NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Lan Marie Nguyen Berg Berg FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets forening Nominerte OSI Proton Proton Proton Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund ESN UIO/Erasmus Student Network Navet LPU - Lektorprogrammets

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013

UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013 UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013 TEMA: SKARPE SOSIOLOGISKE KRITIKKER ET FORSVAR FOR KRITISK SOSIOLOGI GENERASJON USIKKER INTERVJU MED PEKKA SULKUNEN (ESA) TEORI FRA SØR SOSIOLOGFESTIVAL!

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Sosiale medier i forvaltningen Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Forord Hva kjennetegner forvaltningens bruk av sosiale medier? Hvilke muligheter og utfordringer møter forvaltningen når den tar i bruk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer