Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016"

Transkript

1 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016 Disposisjonens punkt 6-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen

2 6. SELSKAPERS RETTSSUBJEKTIVITET Om selskapets evne til å påta seg rettigheter og forpliktelser, samt deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser

3 6.1 HVA ER RETTSUBJEKTIVITET? Rettsregler er knyttet til subjekter hvem har krav og hvem kan holdes ansvarlig for krav I hvilken utstrekning har et selskap rettssubjektivitet Rettsevne: evne til å ha rettigheter og forpliktelser Rettslig handleevne: evne til å stifte rett og påta seg ansvar Partsevne: part i rettssak jf. tvisteloven 2-1 (prosessuelt) Både AS, ASA og ANS er egne rettssubjekter Selskapet er en juridisk person (ikke fysisk) Likestilling med unntak for regler av personlig art (ekteskap) Konsekvensene må avgjøres for det enkelte selskap i relasjon til den enkelte regel

4 6.2 AKSJESELSKAPER

5 AKSJESELSKAPET ER ET EGET RETTSSUBJEKT Materielt kan selskapet: erverve eiendeler være eier av eiendelene, herunder være registrert eier Pådra seg for forpliktelser/stifte gjeld Kontraktsforpliktelser erstatningsansvar Være fullt ut ansvarlig for å gjøre opp forpliktelsene Prosessuelt Selskapet har partsevne i tvister Kan saksøke Kan bli saksøkt Formelt: selskapet oppføres som part, v/ styrets formann

6 ET KONSERN BESTÅR AV EGNE RETTSSUBJEKT Konsern jf asl 1-3 et selskap (mor) har bestemmende innflytelse over et annet (datter) Alltid bestemmende innflytelse hvis mor eier mer enn 50 % eller for øvrig beslutter styresammensetning I store konserner er det mange selskaper Forretningsområder geografi Hvert konsernselskap er et eget rettssubjekt Hvert selskap må oppfylle lovens krav til organisasjon, kapital, utdelinger til aksjeeiere etc

7

8 KONSEKVENSER AV AT SELSKAPET ER EGET RETTSSUBJEKT Aksjeeierne eier bare aksjer, ikke de underliggende verdiene i selskapet Rt s Det er strafferettslig utroskap å tilegne seg midler fra selskap hvor man eier 100 % av aksjene Rt s. 198 testamentsvitne var ansatt i AS hvor arvingen eide 93,75 % av aksjene, var styreformann og daglig leder Vitnet var ikke «i teneste hos» arving jf arveloven 61

9 AKSJEEIERE HEFTER IKKE FOR SELSKAPETS FORPLIKTELSER Ingen av aksjeeierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser jf. asl 1-1 (2) Konsekvenser (utdyper utgangspunktet) Prinsipp om begrenset heftelse jf. asl 1-2 (1) aksjeeierne hefter ikke for mer enn de har tegnet seg for jf. asl 1-2 (2) («kjøpesummen» for aksjene) Motstykket kreditorene må kunne få realistisk informasjon om selskapets økonomiske stilling

10 FORUTSETNING FOR DELTAKERS ANSVARSFRIHET Deltaker(ne) beslutter å stifte et aksjeselskap Reglene om etablering av aksjeselskaper blir fulgt Stiftelse iht. aksjeloven kapittel 2 Registrering av selskapet iht. aksjeloven og foretaksregisterloven Eksempel på tvilstilfelle: Rt s (Tøttavangen) Avtalen forut for stiftelsen av selskapet er avgjørende Det kreves holdepunkter deltakerne for at begrenset ansvar er avtalt

11 UNNTAK: IDENTIFIKASJON MELLOM SELSKAP OG AKSJEEIER (i) Identifikasjon: den enes rettsstilling beror på den andres selskap og aksjeeier ses under ett I enkelte tilfeller vil det bli foretatt identifikasjon mellom aksjeeier og aksjeselskapet gjennomskjæring av aksjeselskapsformen Typisk: ved rene omgåelsessituasjoner Eksempel: AS er stiftet for å omgå et forbud som påhviler stifteren, som konkurranseforbud

12 UNNTAK: IDENTIFIKASJON MELLOM SELSKAP OG AKSJEEIER (ii) Lovgiver identifiserer ved behov eksempel Høyesterett identifiserer ved behov RG 2007 s ubegrunnet søksmål fra aksjeselskap, aksjeeier måtte dekke motpartens sakskostnader «Samlet sett finner lagmannsretten det ikke tvilsomt at det har skjedd en bevisst sammenblanding mellom Giljes private interesser og selskapets interesser, og at dette er gjort for å unndra seg risikoen for saksomkostningsansvar i søksmålet» Må løses ut fra den enkelte regel er det reelle grunner for å identifisere? Mest aktuelt at aksjeeier blir ansvarlig for selskapets forpliktelser (ansvarsgjennombrudd)

13 ANSVARSGJENNOMBRUDD (i) Det finnes en lære om ansvarsgjennombrudd/ identifikasjon mht selskapets forpliktelser Innholdet er uavklart Ot.prp nr. 23 ( ) s. 177 overlater til teori og praksis å avgjøre når identifikasjon skal skje Angir at det er mest aktuelt i konsernforhold (sammenfallende interesser) ifht selskapets erstatningsansvar, ikke overfor medkontrahent

14 ANSVARSGJENNOMBRUDD (ii) Underkapitalisering: Rt s. 672 (Kongeparken) Selskapet kunne ikke gjøre opp sine forpliktelser Høyesterett angir kriterier for ansvarsgjennombrudd utilbørlig overfor kreditorene å opprettholde ansvarsbegrensningen sammenblanding mellom selskapene som gjør at selskapsformen ikke fortjener vern Merk: Aksjeeier blir ansvarlig ved utvist uaktsomhet Følger direkte av aksjeloven 17-1 Det er normalt culpa ved underkapitalisering (HR , Håheller) læren om ansvarsgjennombrudd er mindre praktisk

15 ANSVARSGJENNOMBRUDD (iii) Konsernforhold: Rt s. 306 (Hempel) Spørsmål om morselskap var ansvarlig for datters forpliktelser etter forurensningsloven (punkt 69) det er et grunnleggende prinsipp at aksjeeier ikke kan holdes ansvarlig for selskapets forpliktelser det kan stille seg annerledes for «den aksjeeier som har faktisk styring og kontroll med datterselskap» i forurensningsforhold Uenighet om begrunnelse for identifikasjon enten konkret tolkning av miljølovgivningens pliktregler eller et eksempel på selskapsrettslig ansvarsgjennombrudd Uansett: setter grenser for ansvarsbegrensningen

16 6.3 ANSVARLIGE SELSKAPER

17 RETTSSUBJEKTIVITET JF. SEL 2-1 Det ansvarlige selskap er et eget rettssubjekt ANS kan påta seg rettigheter og forpliktelser Deltakerne kan bare disponere over eiendeler etter avtale med selskapet eller øvrige deltakere ANS kan være part i tvister Selskapet ikke eget skattesubjekt Større grad identifikasjon mellom selskap og deltakere f.eks i relasjon til straffereglene (utroskap)

18 DELTAKERNE ER ANSVARLIG FOR SELSKAPETS FORPLIKTELSER Både selskapet og deltakerne er ansvarlige for selskapets forpliktelser Selskapet, kan forfølges av kreditorer jf. sel 2-1 Deltakerne er solidarisk ansvarlig jf. sel 2-4 Skritt overfor selskapet har virkning overfor deltakerne Tvangsgrunnlag Avbrudd av foreldelsesfrist

19 DELTAKERANSVARET JF. SEL 2-4 Solidaransvar (første ledd) av hensyn til selskapets kredittverdighet, likestilling av kreditorer Kreditor må som utgangspunkt søke dekning hos selskapet først (2. ledd) lett form for subsidiær solidaritet, beneficium ordinis Kan avtale delt deltakeransvar (3. ledd) Må være registrert

20 REGRESS SEL 2-5 Hovedformål dele gjeldsansvaret likt på deltakerne Innfriende deltaker kan kreve hele beløpet av selskapet (første ledd) Alternativt kreve dekning hos de andre deltakerne, minus egen andel (annet ledd) En deltakers andel som ikke gjøres opp fordeles på de øvrige

21 7. STIFTELSE AV SELSKAPER Vilkår og virkninger knyttet til stiftelse og registrering i foretaksregisteret

22 7.1 AKSJESELSKAPER

23 INNGÅENDE REGLER OM STIFTELSE Aksjeloven kapittel 2 Skal legge til rette for drift av virksomhet i selskap med begrenset ansvar Regler som beskytter stifterne Stifter, tegner, aksjeeier, aksjonær, deltaker, eier Regler som beskytter kreditorer Krav om å definere rammene for selskapets virksomhet i vedtektene

24 STIFTERNES ETABLERING AV SELSKAPET Stifterne oppretter et stiftelsesdokument asl. 2-1 Krav til innholdet i Avtalen om å etablere et selskap jf asl 2-9 Den enkelte stifter tegner aksjer («kjøper» andeler) Stifterne må enes om vedtektene jf asl 2-2 Selskapets «grunnlov» Angir formålet og rammene for selskapet Forplikter selskapets organer Krav om praktisk informasjon om etableringen i stiftelsesdokumentet asl 2-3

25 AKSJEINNSKUDDET (BETALINGEN FOR AKSJENE) Selskapet må ha en viss startkapital (aksjekapital) AS: minst kr , ASA: minst MNOK 1 (lovene 3-1) Sikkerhet for kreditorer som vil handle med selskapet Aksjekapitalen skal fremgå av stiftelsesdokumentet Det totale beløpet fordeles på antall aksjer (asl og 3) Hver stifter forplikter seg til å betale sin andel Aksjeinnskudd kan gjøres opp ved Kontantbetaling Motregning med eksisterende gjeld Tingsinnskudd: andre eiendeler enn penger (asl ) Detaljerte regler for oppgjør i 2-11 flg

26 TIDSPUNKTET FOR STIFTELSEN AV SELSKAPET Undertegning av stiftelsesdokumentet jf 2-9 Selskapet er nå et selvstendig rettssubjekt Rt s. 902 (Bossplan) Dog begrensninger i rettslig handleevne frem til registrering jf. asl 2-20 Aksjeeierne er forpliktet overfor hverandre Modifikasjoner Forutsetning at lovens regler er fulgt (asl 2-10 (1)) Ugyldighetstilfeller jf 2-10 (2) Mangler ved tingsinnskudd jf 2-14 Selskapet må registreres

27 REGISTRERING AV SELSKAPET I FORETAKSREGISTERET Registrering gir publisitet og notoritet Lov om registrering av foretak Aksjeselskaper skal registreres jf. fregl 2-1 nr. 1 og 2 Selskapet får et organisasjonsnummer Sentral informasjon om selskapet meldes fortløpende og offentliggjøres (fregl. 3-1) Kreditorer og andre kan gjøre seg kjent med selskapet/holde seg orientert Et selskap må være registrert innen 3 måneder etter stiftelsen jf. asl 2-18 (1) hvis ikke er tegnerne og ubundet jf (3)

28 VIRKNINGENE AV REGISTRERING Et nystiftet selskap må jf. asl 2-20 (1) registreres før det får rettsevne (kan stå som eier av rettigheter) rettslig handleevne (kan forplikte seg i kontrakter) Rt s. 26 (Obela) Unntak: rettigheter og forpliktelser som følger av stiftelsesdokumentet eller lov, de kan utøves fra stiftelsen Hvis det pådras forpliktelser før registrering de som pådro dem er personlig ansvarlig ( ledd) Medkontrahenten kan på nærmere vilkår gå fra avtale med uregistrert selskap (3. ledd) Rt s (Blandkjenn)

29 7.2 ANSVARLIGE SELSKAPER

30 STIFTELSE AV ANSVARLIGE SELSKAPER Samme hovedlinjer som aksjeselskaper selskapsavtale jf sel 2-3 registrering i Foretaksregisteret jf fregl. 2-1 nr. 3 Krav til opplysninger følger av fregl. 3-4 Ikke slike særregler om bortfall av forpliktelser som i aksjeloven 2-18 Ikke like strenge krav til stiftelsen, mindre konsekvenser av å etablere selskapet Deltakerne hefter uansett jf. 1-2 første ledd a) jf. 1-1 første ledd og 2-4 første ledd intet minstekrav til kapital

31 8. SELSKAPETS DELTAKERE OG KREDITORER Nærmere om forholdet mellom selskapet, deltakerne og kreditorene herunder noen grunnleggende selskapsrettslige prinsipper

32 8.1 AKSJESELSKAPER

33 AKSJENE Asl 3-1 (1) Aksjekapitalen skal være fordelt på en eller flere aksjer aksjeeiers rettigheter og forpliktelser er knyttet til aksjene Asl 3-1 (2) Aksjene skal ha et pålydende lyde på like stort beløp Aksjekapital/antall aksjer = pålydende

34 AKSJEEIERNE Fysiske eller juridiske personer Aksjeeierne skal fremgå av aksjeeierbok jf asl 4-5 eller verdipapirregister jf asl 4-4 (vedtektsbestemt) Ulike aksjeeierfelleskap Få eller mange aksjeeiere Kjennskap til hverandre eller ukjente Felles eller individuelle mål Finansielle mål eller andre målsetninger

35 AKSJEEIERES FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER Forpliktelser overfor selskapet Plikt til å yte aksjeinnskudd jf asl 1-2 (2) (hovedforpliktelsen) Biforpliktelser må utledes av det enkelte aksjeeierforhold Rettigheter i selskapet Økonomiske rett til utbetalinger (utdelinger) Forvaltningsrettigheter rett til å medvirke til beslutninger ved å møte og stemme på generalforsamling Disposisjonsrettigheter selge eller kjøpe aksjer Terminologi - eiendomsrettsbegrepet Majoritet-, minoritet og individualrettigheter

36 LIKHETSPRINSIPPET Et grunnleggende krav om likebehandling av aksjeeiere jf asl 4-1 (1) Alle aksjer gir lik rett i selskapet Unntak i 2. pkt aksjeklasser Aksjeeierne skal sikres en lik og rimelig adgang til å nyte godt av selskapets virksomhet ut fra aksjens verdi Preger tolkning av lovbestemmelser og gyldighet av vedtak av selskapets organer F.eks Rt s. 241 (Stangeskovene)

37 AKSJEEIERDEMOKRATI Flertallsprinsipp asl 5-17 Hver aksje gir en stemme flertallet bestemmer Unntak preseptoriske regler om minoritetsbeskyttelse Som følge av utfordringer knyttet til å være i mindretall Beskytter øvrige aksjeeieres økonomiske og forvaltningsmessige interesser

38 MINORITETSVERN: FORMELLE REGLER Regler med krav om kvalifisert flertall Endring av vedtekter krever 2/3 flertall jf. 5-18, representerte og avgitte stemmer Endrer selskapets ramme, kapitalforhold Endring av grunnleggende økonomiske rettigheter rett til utbytte eller til selskapsformuen reduseres Krav om 9/10 flertall jf Betydning for aksjeeiernes vinningsformål Endring av disposisjonsrettigheter, forpliktelser mv 5-20, krav om enstemmighet Krav om granskning jf 5-25 Krever tilslutning av 10 % av aksjekapitalen

39 FORBUD MOT MYNDIGHETSMISBRUK Forbud mot myndighetsmisbruk i asl 6-28 og 5-21 For styret og generalforsamlingen Selskapsorganene må ikke foreta seg noe som er egnet til å gi enkelte aksjeeiere urimelige fordeler på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning Overfor andre aksjeeiere Ikke enhver forskjellsbehandling rammes må være urimelig Overfor selskapet Majoriteten tilgodeses med midler som tilhører selskapet Rt s (Sandakergården)

40 KREDITORVERN BESKYTTELSE AV SELSKAPETS KAPITAL Konsekvens av at aksjeeierne har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser Kreditorene er prisgitt selskapets faktiske økonomi Kreditorene må kunne stole på at informasjon i foretaksregisteret er korrekt Begrensede muligheter for å rette opp i feil som er registrert Eksempel: aksjeeier har blitt forledet til å tegne aksjer Aksjeeierne må ikke kunne tappe selskapet på kreditorenes bekostning Strenge krav til forvaltning av kapitalen og til muligheter for utdeling

41 OFFENTLIGHETSPRINSIPP Alle kan gjøre seg kjent med vedtekter, årsregnskap mv Aksjeeiere får følge med Potensielle investorer får reelt beslutningsgrunnlag Kreditorer får kunnskap om reell stilling

42 LOJALITETSFORPLIKTELSER Virksomheter er basert på samarbeid, også de som skjer i aksjeselskapsform Generelt streng lojalitetsplikt i samarbeidsforhold Aksjeeiere kan ha lojalitetsplikt overfor hverandre og selskapet I mindre selskaper er aksjeeierne ofte knyttet til virksomhetsutøvelsen Eiere av store andeler kan påvirke verdiene til de øvrige

43 8.2 ANSVARLIGE SELSKAPER

44 ANDELER OG DELTAKERE Selskapsandeler Sel 2-2 og 2-28 Må være minst to andeler jf sel 1-1 (1) Selskapsdeltakerne Eierne av selskapsandelene jf sel 2-2 Fysiske og juridiske personer jf sel 2-2 (1) Skal angis i selskapsavtalen jf sel 2-3 (2) b)

45 DELTAKERNES INNSKUDDSPLIKT Ingen innskuddsplikt ved oppstart etter selskapsloven Selskapet trenger ikke ha egen kapital Innskuddsplikt kan avtales jf sel. 2-6 (1) Kan følge forutsetningsvis av avtale mellom deltakerne

46 DELTAKERNES FORPLIKTELSER Deltakerne hefter solidarisk for selskapets forpliktelser jf 1-2 og 2-4 Personlig, direkte og ubegrenset ansvar Kan fravikes i avtale Plikt til å delta i forvaltningen av selskapet Det følger implisitt av selskapsforholdet Kan innebære plikt til å yte arbeidsinnsats

47 DELTAKERNES RETTIGHETER Rettigheter økonomiske få begrensninger på utdelinger Forvaltningsrettigheter stor innflytelse Disposisjonsrettigheter krever avtale jf 2-28 Forholdet mellom deltakerne Alle har rett til overskudd og plikt til å dekke underskudd Fordeling av egenkapitalen ved uttreden, utelukkelse og oppløsning

48 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER Enstemmighetsprinsipp jf sel 2-12 (1) Med mindre annet er avtalt krever vedtak enstemmighet Vanlig å avtale flertallskrav av effektivitetshensyn

49 LOJALITETSPLIKT Den alminnelige kontraktuelle lojalitetsplikten Deltakerne har plikt til å samarbeide for å fremme selskapets formål på en slik måte at den enkelte deltaker må avstå fra å utnytte deltakelsen i selskapet til å skaffe seg selv urimelige fordeler på selskapet eller de andre deltakernes bekostning Grunnlag for forpliktelser, moment ved tolkning av lov og avtaler Handleplikter og unnlatelsesplikter

50 9. AVTALEVERKET

51 9.1 SELSKAPSRETTEN DEL AV OBLIGASJONSRETTEN Selskapsdeltakelse er basert på frivillig inngåtte avtaler mellom aksjeeiere/selskapet Stiftelse Senere tegning/kjøp av andeler Senere omdannelser og endringer i selskapets kapital Avtalene supplerer lovgivningen Tilpasset det enkelte selskap Alminnelige avtale- og kontraktsrettslige regler gjelder som et utgangspunkt Vedtakelse, tolkning og sensur, misligholdsbeføyelser

52 SÆRTREKK VED AVTALER SOM STIFTER SELSKAP Vedtekter i AS og og selskapsavtale i ANS Spesielt at disse binder deltakerne + konstituerer selskapet, dvs skaper et nytt rettssubjekt Regulerer forholdet mellom deltakerne + forholdet deltaker og selskap Angir formålet med selskapet Vedtektene binder styret og generalforsamling Her gjelder en del særlige regler som begrenser alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper

53 9.2 AKSJESELSKAPER

54 KRAV TIL VEDTEKTER Binder selskapet og aksjeeierne Selskapets organer må handle innenfor vedtektenes grenser (styret, generalforsamling) Eksisterende og fremtidige aksjeeiere Formelle krav i aksjeloven til vedtakelse Stiftelsen: del av stiftelsesdokumentet jf asl 2-2 Endringer: krever 2/3 flertall jf asl 5-18 (avgitte og representerte stemmer) Krav til innholdet 2-2 minimumskrav f.eks angivelse av virksomhet (formål) Resten valgfritt, f.eks forkjøpsrett

55 VEDTEKTER FORHOLD TIL LOVEN Varierer hvorvidt loven kan fravikes i vedtektene Står ofte angitt i loven ellers må det vurderes Generelt regler som beskytter kreditorer/tredjemenn kan sjelden fravikes Regler som angir rettigheter for aksjeeiere kan ofte fravikes med mindre dette strider mot grunnleggende prinsipper (likhetsprinsipp, forbud mot myndighetsmisbruk) Lovstridig vedtektsbestemmelse er ugyldig Registreres i foretaksregisteret Forutberegnelighet for tredjemenn

56 VEDTEKTER SELSKAPSFORMÅLET Angivelse av selskapets virksomhetsområde Visst kra om spesifisering Eksempel: «kjøp og utleie av næringseiendom» Vurdering av om en disposisjon er innenfor Alminnelige tolkningsprinsipper Omfatter tiltak i «rimelig forbindelse» med den angitte virksomheten jf. Rt s. 739 Må vurdere selskapets samlede virksomhet

57 TOLKNING AV VEDTEKTER Alminnelige tolkningsprinsipper, særlig vekt på ordlyd Får betydning for mange Rom for å se hen til forarbeider, formål og lojalitet Rt s. 471 Rt s (Nordavis) Lojalitetskravet ble avgjørende ved tolkning av bestemmelse om stemmerettsbegrensninger

58 SENSUR AV VEDTEKTER Avtaleloven 36 får analogisk anvendelse forarbeider, teori og asl (4) Høy urimelighetsterskel Tilsvarende gjelder ugyldighetsregler Avtaleloven 33 den alminnelige lojalitetsplikten

59 AKSJEEIERAVTALER Avtaler mellom aksjeeier bindende for dem som inngår den (uoppsigelige) Ikke bindende for selskapets organer Ikke bindende for nye aksjeeiere Normalt skriftlige, men intet krav Kan regulere aksjeeiernes forvaltnings-, disposisjons- og økonomiske rettigheter Varierer hvor omfattende de er Kan bero på styrkeforhold mellom aksjeeiere Reguleres av alminnelige avtalerettslige prinsipper Strid med lov eller vedtekter gir ugyldighet

60 TOLKNING AV AKSJEEIERAVTALER Tolkning og utfylling basert på alminnelige prinsipper Vekt på ordlyd, men også andre faktorer Mislighold Alminnelige sanksjoner for partene Ikke selskapsrettslige virkninger Ugyldighet Alminnelige avtalerettslige regler Hvis strid med aksjeloven eller vedtekter ugyldig Rt s. 46 (Nimbus)

61 FORHOLDET MELLOM VEDTEKTER OG AKSJEEIERAVTALER Fordel ved aksjeeieravtaler enklere vedtakelsesprosess avtalefriheten går lenger enn vedtektsfriheten Eks: minoritet får rett til å utpeke styremedlemmer Fordel ved vedtekter Vedtektene forplikter selskapet, men aksjeeieravtalen må gjennomføres selskapsrettslig for at den skal få selskapsrettslige virkninger inn i vedtekter stemmes etter på generalforsamling Altså ikke så effektivt vern som vedtekter

62 9.3 ANSVARLIGE SELSKAPER

63 SELSKAPSAVTALEN Sel 2-3 minimumskrav til avtalen Skriftlig, datert, signert av alle Angivelse av formål samt formalia Tilsvarer til dels vedtekter + stiftelsesdokument Mer uformell mindre krav i loven (kun 2-3) Kan ikke endres uten at alle er enige jf. sel 2-3 (1) Ikke krav om vedtak fra selskapsmøtet (men skjer ofte) Ikke krav om registrering Loven kan i stor grad fravikes ved avtale Sel , 2-6 og 2-12 viser til selskapsavtalen, andre til avtale

64 10. FINANSIERING AV SELSKAPER

65 10.1 AKSJESELSKAPER

66 EGEN- OG FREMMEDFINANSIERING Egenfinansiering Det aksjeeierne bidrar med selv Ved stiftelsen, senere innskudd og opptjente midler Detaljerte regler i aksjeloven Fremmedfinansiering Fra eksterne kilder Typisk: langsiktige og kortsiktige lån, kreditt Ikke lovregulert alminnelige kontraktsregler mellom selskap og finansinstitusjon Finansielle instrumenter jf asl kap. 11 Innslag av både egen- og fremmedfinansiering

67 SELSKAPETS EGENKAPITAL Regnskapsloven krever to oppstillinger fra selskapet Resultatregnskap Viser hva selskapet har tjent og hvilke utgifter som er pådratt i bestemt periode Balanseregnskap Viser hva selskapet eier og hvordan eiendelene er finansiert på et gitt tidspunkt Egenkapitalen inngår i balansen Eiendeler minus gjeld (fremmedfinansiert) Angir nettoformuen - det aksjeeierne sitter igjen med hvis selskapet ble oppløst, og all gjeld ble innfridd Sier noe om selskapets soliditet

68 BALANSEREGNSKAP EKSEMPEL Regnbuen Invest AS Balanse pr Eiendom Aksjekapital Bankinnskudd Opptjent egenkapital Bil Gjeld

69 EGENKAPITAL HVOR KOMMER DEN FRA? Innskutt egenkapital (rskl. 6-2 C I) Aksjekapitalen jf asl. 3-1 (se 2-2 og kap. 10) konsernbidrag Antall aksjer x pålydende Opptjent egenkapital (rskl. 6-2 C II) overskudd/underskudd av virksomheten Påvirkes av resultatet hvert år Kan regnskapsføres som fond for urealiserte gevinster jf. asl 3-2 og 3-3 «annen egenkapital»

70 EGENKAPITAL AKSJEEIERNES RÅDERETT Bundet egenkapital (asl. Kap 3, punkt I) Aksjekapital jf asl 3-1 Fond for urealiserte gevinster jf asl 3-2 og 3-3 Denne skal ikke aksjeeierne røre den er sikkerhet for kreditorene Hvis den skal reduseres egne regler om kapitalnedsettelse i aksjeloven kapittel 12 Fri egenkapital Annen opptjent egenkapital (kalt «annen egenkapital») Denne kan aksjeeierne disponere over etter nærmere regler

71 KRAV OM FORSVARLIG EGENKAPITAL (i) Aksjeloven 3-4 Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet Skal sikre at det er midler til å dekke kreditorenes krav En påminnelse til selskapet om å passe på økonomien Kravet gjelder «til enhver tid» Likviditet ble tilføyet i 2013 selskapets likviditet inngår i vurderingen av selskapets økonomiske situasjon Ikke så ofte selvstendig betydning

72 KRAV OM FORSVARLIG EGENKAPITAL (ii) Forsvarlighetskravet er en rettslig standard Ingen absolutt størrelse Vurderes ut fra risiko og omfang av virksomheten Er det fare for at kreditorer ikke får dekning? Vurderingen skal skje ut fra faktiske verdier Den reelle verdien av eiendelene (ikke balanseført) Her skiller aksjerettslige vurderinger seg fra de regnskapsrettslige (forsiktighetsprinsipp) tillegg for ikke balanseførte merverdier fradrag for ikke balanseførte forpliktelser

73 HR A (HÅHELLER) Et ektepar inngikk leiekontrakt for en stor eiendom med plikt til å sette den i stand til turistformål 30 års leiekontrakt Budsjett ca MNOK Rett til å overdra kontrakten til et selskap de eide aksjene i Ekteparet overdro kontrakten til et nystiftet selskap kr i aksjekapital Vanskelig å få lån og ingen finansieringsplan Høyesterett fant at selskapet "ikke oppfylte kravene til egenkapital etter aksjeloven 3-4, og heller ikke kunne ha noen rimelig forventning om å oppnå dette innen overskuelig framtid".

74 TILTAK VED LAV EGENKAPITAL Handleplikt jf asl 3-5 hvis egenkapitalen ikke er forsvarlig hvis egenkapitalen er mindre enn halve aksjekapitalen Handleplikten påhviler styret Manglende overholdelse kan være erstatningsbetingende Det skal en del til før domstolen overprøver styret Generalforsamlingen skal treffe beslutning for å bedre egenkapitalen Styrke aksjekapitalen redusere gjeld bedre likviditet

75 KAPITALFORHØYELSE Endring av aksjekapitalen i vedtektene Beslutninger treffes av generalforsamlingen Emisjon ved nytegning jf asl Tilførsel av ny kapital, ved utstedelse av nye aksjer Tilbud til alle aksjeeiere eller rettet mot enkeltpersoner (sml asal: kan rette tilbud til almennheten) Fortrinnsrett for aksjeeiere, kan fravikes jf asl 10-4 og 10-5 Fondsemisjon jf asl Omdisponering av fri egenkapital til bunden kapital, ingen tilførsel av nye midler Pålydende økes eller nye aksjer utstedes Styrker soliditeten i selskapet

76 FINANSIELLE INSTRUMENTER (1) Det vanlige utgangspunktet Kreditor har krav mot selskapet Aksjeeier har krav på overskudd, når kreditorene er dekket Finansielle instrumenter kreditor får krav på betaling + rettigheter i selskapsformuen Selskapet påtar seg kontraktsmessig forpliktelse overfor tredjeperson (kreditor) Tiltak for å skaffe finansiering fleksibilitet mht. rentefot Berører selskapets kapital Sentral faktor: kreditorer får oppgjør før aksjeeiere Generalforsamling har beslutningsmyndighet

77 FINANSIELLE INSTRUMENTER (2) Lån med rett på aksjer jf asl 11-1 Selskapet forplikter seg til å utstede aksjer som oppgjør for lån, evt. mot ytterligere innskudd (warrants) Opsjon for kreditor til å bli aksjeeier påvirker renten Lån m/ særlige vilkår jf asl Størrelsen på renten beror på utviklingen i selskapet hvor mye utbytte får aksjeeierne Kreditor slipper å ta risikoen med å tegne aksjer

78 FINANSIELLE INSTRUMENTER (3) Tegningsrettsaksjer jf asl Aksje + rett til å kreve utstedt flere aksjer mot innskudd (opsjon for innehaver) Forutsetter kapitalforhøyelse Tegningsrettigheter jf asl Rett til å kreve aksjer uten at den er knyttet til aksje eller lån Finansieringsordning + incentiv for f.eks ansatte (opsjon) Ansvarlig lånekapital Kreditor aksepterer å få oppgjør etter alle andre kreditorer, men før aksjeeiere Gjerne høy rente pga usikkerheten for kreditor

79 10.2 ANSVARLIGE SELSKAPER

80 KAPITALSITUASJONEN Egen- og fremmedfinansiering Først og fremst kontraktsrettslige spørsmål Ingen kapitalkrav Vanlig at deltakerne skyter inn kapital for at selskapet skal kunne disponere over egne midler Reguleres gjerne i selskapsavtalen Selskapet kan ta opp lån Deltakerne blir ansvarlige for selskapets låneforpliktelser jf. sel 2-4

81 11. DELTAKERNES RETT TIL SELSKAPSFORMUEN UTDELINGER

82 11.1 AKSJESELSKAPER

83 UTGANGSPUNKTER Formålet med å stifte et selskap/kjøpe aksjer er som oftest økonomisk vinning Avkastning tilgang til overskudd som aksjeeier Gevinst ved salg av aksjene Aksjeeierne må respektere grunnleggende aksjerettslige prinsipper Likhetsprinsipp mellom aksjeeiere Kreditorvern Strengere regler i AS enn i ANS Som følge av aksjeeiers ansvarsbegrensning

84 BEGRENSNINGER I RETT TIL UTDELINGER TIL AKSJEEIERE (i) Det er ikke adgang til å dele ut bunden egenkapital aksjekapital + fond jf. asl 3-1 flg Kreditorene skal ha dekning først dette er bufferen (ii) Utdeling av fri egenkapital skal skje etter særskilte regler, jf asl 3-6 Utbytte, asl 8-1 Kapitalnedsetting, asl kap. 12 Fusjon, asl kap. 13 Fisjon, asl kap. 14 Oppløsning, asl kap. 16 Egne regler om gaver og kredittstillelse,

85 UTDELINGSBEGREPET I ASL 3-6 (i) Definisjonen av utdeling: enhver overføring av verdier fra selskapet som kommer aksjeeierne direkte eller indirekte til gode Objektiv verdioverføring fra selskapet Typer overføring Rene overføringer av kontanter eller andre verdier Gunstige avtaler (misforhold) Omfatter ikke: forretningsmessige avtaler Verdsettelse Ytelsens virkelige verdi Verdien for selskapet er avgjørende (ikke mottaker)

86 UTDELINGSBEGREPET I ASL 3-6 (ii) Overføringen må ha kommet aksjeeieren til gode direkte/indirekte Herunder fordel som skulle tilkomme selskapet, men som er «klar særfordel for aksjeeier» jf. Rt s (Santech) Omfatter også familiemedlemmer/selskaper aksjeeier kontrollerer Overføringen må ha sammenheng med aksjeeierskapet Følger ikke av lovens ordlyd, innfortolket i rettspraksis Vil normalt være oppfylt Unntak: Rt s. 1026, Sandakergården Gunstig leiekontrakt mellom selskapet og aksjeeier ble ikke ansett å skyldes aksjeeierforholdet (men slektskap mellom aksjeeiere)

87 KORT OM SYSTEMATIKKEN I LOVEN - UTBYTTEBEGREPET Alle utdelinger må skje i henhold til et av regelsettene angitt i 3-6 (1) Hva som er utdelinger defineres i 3-6 (2) Hvis det først foreligger en utdeling Kapitalnedsetting, fusjon, fisjon og oppløsning er definert i de respektive kapitler Utbytte er ikke definert, men kan defineres negativt: utdelinger som ikke er utbetaling gjennom kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon eller oppløsning Utbytte er den mest praktiske formen for utdeling Vilkårene er angitt i asl 8-1

88 ØKONOMISKE VILKÅR FOR UTDELINGER Asl 8-1 Angir de økonomiske vilkårene for å dele ut utbytte Det er den samme grensen for alle typer utdelinger To skranker mht. hva som skal være igjen (i) Tilstrekkelig fri egenkapital jf. 8-1 første ledd Det skal være igjen netto eiendeler som gir dekning for selskapets bundne egenkapital (bunden kapital i behold) Baseres på balansen ved sist godkjente årsregnskap (ii) Forsvarlig egenkapital og likviditet jf. 8-1, 4. ledd Henvisning til asl 3-4 Ellers ville styrets handleplikt oppstå umiddelbart

89 GJENNOMFØRING AV UTDELINGER Saksbehandling jf asl 8-2 Styret legger frem forslag for generalforsamlingen (aksjeeierne) som beslutter med endelig virkning Etter regnskapsavleggelsen eller på ekstraordinær generalforsamling Sanksjon ved ulovlig utdeling Restitusjonsplikt jf asl 3-7 (1) Ikke overfor mottaker i god tro Erstatningsansvar for medvirker jf asl 3-7 (2) og eventuelt etter skadevolder 17-1

90 KONSERNBIDRAG Overføring av overskuddslikviditet i konsern fra et selskap til et annet jf. asl 8-5 Skattemessig motivert jf skatteloven 10-2 og 10-4 Jevner ut overskudd og underskudd, reduserer skatteplikt Konsern jf asl 1-3 et selskap (mor) har bestemmende innflytelse over et annet (datter) Alltid bestemmende innflytelse hvis mor eier mer enn 50 % eller for øvrig beslutter styresammensetning Samme vilkår og regler som for utbytte jf asl 8-5

91 GAVER - ASL 8-6 (i) Alminnelig forståelse: formuesforskyvning i den hensikt å berike mottakeren Selskapets ytelse er helt eller delvis vederlagsfri Gaver til aksjeeier anses ikke å være utdeling Det må vurderes om en overføring er gave eller utdeling Selskapet kan gi gaver til allmennyttige formål, av mindre betydning og leilighetsgaver jf. 1 og 2. ledd Innenfor selskapets formål Rt s. 272 (Freia) gave var innenfor selskapsformålet selv om den bare indirekte og i det lange løp vil tjene selskapsinteressen

92 GAVER ASL 8-6 (ii) Andre gaver reguleres av 3. ledd Dette er den egentlige hovedregelen krever 100 % tilslutning av aksjeeiere Utslag av likhetsprinsipp og vinningsformålet Krever fri egenkapital som ved utdeling av utbytte jf. 8-1 Beskyttelse av kreditorer Sanksjon ved ulovlig gave Gaveløfte bortfaller restitusjon (også ved god tro)

93 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL AKSJEEIER En fordel for en aksjonær risiko for selskapet Ikke nødvendigvis en verdioverføring Viktig at beslutningen blir kritisk vurdert Aksjeloven 8-7: Hjemmel med vilkår Beløpet må være innenfor utbyttegrunnlaget jf asl 8-1 Aksjeeier må stille betryggende sikkerhet for betaling Sanksjoner ved ulovlig kreditt/sikkerhetsstillelse 8-11 (1): Restitusjonsplikt for mottaker i god tro 8-11 (2): Erstatningsansvar for den som traff beslutning på selskapets vegne Bestemmelsen vurderes endret av departementet

94 KAPITALNEDSETTELSE Nedsettelse av aksjekapital jf asl kapittel 12 endre pålydende på aksjen eller reduksjon av antall aksjer, innløsning (12-1 (2)) Må skje innenfor samme rammer som utdeling jf 12-2 Hvem treffer beslutning? Aksjeeierne vedtar på generalforsamling Vedtektene må endres, dermed krav om 2/3 flertall jf Styret må utarbeide forslag/samtykke Beløpet må gå til nærmere angitte formål jf 12-1 Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Utdeling til aksjeeiere/sletting av egne aksjer Avsetning til fond som generalforsamlingen råder over

95 AVTALER MELLOM SELSKAPET OG AKSJEEIER ASL 3-8 (i) Gyldighetsregel for viktige avtaler i asl 3-8 Avtaler med aksjeeier og hans nærstående/morselskap, eventuelt daglig leder eller styremedlem selskapets ytelse overstiger 1/10 av aksjekapitalen (1/20 av aksjekapitalen i ASA) Formål Regelen skal forhindre omgåelse av reglene om oppgjør av aksjeinnskudd ved tingsinnskudd Skal hindre overføring til aksjeeier, supplerer utbyttereglene som rammer skjeve avtaler Sikrer likebehandling av aksjeeiere beskytter kreditorer

96 AVTALER MELLOM SELSKAPET OG AKSJEEIER ASL 3-8 (ii) Vilkår Krav om godkjennelse fra generalforsamlingen styret må utarbeide redegjørelse som bekrefter verdiene Unntak fra krav om samtykke, blant annet Avtalen inngår i vanlig virksomhet, vanlige vilkår Godkjennelse foreligger som følge av andre regler Generelt: omfattende og praktiske unntak, men vanskelig å praktisere Avtaler inngått i strid med asl 3-8 Avtalen er ikke bindende for selskapet Oppfyllelse skal tilbakeføres jf. asl 3-7

97 11.2 ANSVARLIGE SELSKAPER

98 UTDELINGER Mindre problematisk med utdelinger ikke generelt forbud i selskapsloven Svakere kreditorvern men kreditorene kan forholde seg til deltakerne Deling av overskudd/underskudd Skal skje likt for deltakerne jf sel 2-25, med mindre annet er avtalt (praktisk ved ulike innskudd) Godtgjørelse for arbeidsinnsats jf sel 2-26 Begrensninger i utbetalingsrett jf 2-26 ikke til fortrengsel for kreditorer eller til deltakere som ikke har gjort opp innskudd (av hensyn til deltakerne selv) Ikke hvis det skader selskapet eller kreditorenes interesser

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2017

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2017 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2017 Disposisjonens punkt 6-11 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 6. SELSKAPERS RETTSSUBJEKTIVITET

Detaljer

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2017

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2017 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2017 Disposisjonens punkt 6-11 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 6. SELSKAPERS RETTSSUBJEKTIVITET

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2016

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2016 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2016 Disposisjonens punkt 6-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 6. SELSKAPERS RETTSSUBJEKTIVITET

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET. v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris

AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET. v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris Lojalitetsplikt??? A B C 60% 30 % 5% 5 % 5 % D Generalforsamling Arbeidsgiver AS Styret Lojalitetsplikt

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2011 Professor Fredrik Zimmer (9-11), Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høst 2010 Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat Tore Fjørtoft (4-7) og

Detaljer

Ansvarsgjennombrudd - kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og

Ansvarsgjennombrudd - kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og Ansvarsgjennombrudd - kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper v/ førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen Nordisk sjørettseminar, Hurtigruta, 21. april

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig piassering 23 1.2 Selskapsrettslig lovgivning og rammelovgivning 25 1.3 Selskapsrettens

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 9-10 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Tema for de

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 9-10 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Tema for de

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Vedtekter og aksjonæravtaler

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2011 Professor Beate Sjåfjell (1 3), stipendiat Tore Fjørtoft (4 7), Professor Mads Andenæs (8 og 12 14) og professor Fredrik Zimmer (9 11) 1-3

Detaljer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven Styreakademiet 14.november 2013 Advokat Peder Karlsson 1 Utgangspunkt og disposisjon Virkninger for daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer Kort gjennomgang av antatt mest relevante

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 9.2 Kreditors stilling i ANS Selskapskred ANS Særkred X Y 9.2.4 Ansvar ved overdragelse av Andel overdras fra

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 1-4 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt 1: Rettskilder

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2010 - selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 22 februar Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper Tore Bråthen Handelshøyskolen BI Dette er

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

geir woxholth selskapsrett i et nøtteskall

geir woxholth selskapsrett i et nøtteskall geir woxholth selskapsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 3. utgave, 1. opplag 2018 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Bøk Oslo AS Brødtekst: Minion 10,5/15 Alle henvendelser

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

God styreskikk styreansvaret

God styreskikk styreansvaret God styreskikk styreansvaret Christian Fredrik Magnus advokat christian.fredrik.magnus@visma.no Hvordan sikre et godt styre i en liten eller mellomstor bedrift Formelle forhold Visjon, strategier Kapitalkrav

Detaljer

Styrets rolle og ansvar Disposisjonen pkt. 5

Styrets rolle og ansvar Disposisjonen pkt. 5 Forelesninger i JUS5801 Selskapsrett 5. studieår, vår 2016 Styrets rolle og ansvar Disposisjonen pkt. 5 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo b.k.sjafjell@jus.uio.no @BeateSjafjell

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

Oslo, 18. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 18. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Oslo, 18. mai 2005 Ordinær generalforsamling i avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 2. juni 2005, kl. 10.30 1. De i vedtektenes 6

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

TVANGSFULLBYRDELSE FORUTSETNING: ENKELTFORFØLGNINGFORUTSETTER STORT SETT AT DET ER NOK MIDLER HOS DEBITOR TIL Å DEKKE KRAVET

TVANGSFULLBYRDELSE FORUTSETNING: ENKELTFORFØLGNINGFORUTSETTER STORT SETT AT DET ER NOK MIDLER HOS DEBITOR TIL Å DEKKE KRAVET TVANGSFULLBYRDELSE HVIS DEBITOR IKKE OPPFYLLER FRIVILLIG, KAN KREDITOR FÅR NAMSMYNDIGHETENES (NAMSMANN OG TINGRETT) HJELP TIL Å SIKRE OG INNDRIVE KRAVET ETTER AT DET ER FORFALT FORUTSETNING: ENKELTFORFØLGNINGFORUTSETTER

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016 Disposisjonens punkt 12-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 12. ORGANISASJON - PERSONGALLERIET

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

ANSVARSGJENNOMBRUDD 10. mars 2017 Thomas Aanmoen

ANSVARSGJENNOMBRUDD 10. mars 2017 Thomas Aanmoen 10. mars 2017 Thomas Aanmoen ANSVARSGJENNOMBRUDD INNLEDNING Fundamentalt selskapsrettslig spørsmål AS/ASA ansvarsbegrensning i as/aasl 1-2 Problemstilling definisjon. Begrepsavklaring Hvorfor av praktisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Hurtigguider - prosess Sist redigert 03.06.2014 Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen, inkludert steg for steg beskrivelse,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA onsdag den 12. mars 2008 klokken 15.00 på Felix Konferansesenter i Oslo kommune.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM AS. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM AS. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS Den 8.6.2011 er det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS. Møtet ble avholdt i Victoria Hotell, Turngt. 3, 1606 Fredrikstad.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer