Måndag kl i Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen"

Transkript

1 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag kl i Formannskapssalen Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er til Kari Nygard, tlf / , eller til Hogne Haktorson, tlf / , Det er planlagt at Elin Molven og Kari Nygard møter frå sekretariatet på dette møtet. Til varamedlemmer er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemmer må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Johan Inge Særsten (s) -Kontrollutvalsleiar- Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Vedlegg: Sakliste Kopi: Varamedlemmer til kontrollutvalet Ordførar i Stord kommune Deloitte AS Rådmannen i Stord kommune (har møte- og talerett) (har møte- og talerett)

2 2 Sakliste: Saknr. Sak 31/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Merknad 32/12 Godkjenning av protokoll frå møte Vedlegg 33/12 Orienteringssaker 34/12 Meldingar Vedlegg 35/12 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Ny handsaming 36/12 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for /12 Gjennomgang av møteprotokollar Alle møteprotokollane kan lastas ned og lesast på Stord kommune si heimeside Ymse 2

3 3 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold (Ap) Jens Arne Stautland (Krf) Peggy Husevik Bærøy (V) FORFALL ingen forfall DESSUTAN MØTTE Deloitte AS v/else Holst Larsen møtte i sakene 20/12 til sak 25/12. Deloitte AS v/gunnar Husabø, var med i frå sak 24/12 til sak 30/12. Ordførar Liv Kari Eskeland var med i sak 25/12. Frå Stord Hamnestell KF møtte dagleg leiar Arvid Sandnes og sekretær Marianne Kolstø i sak 20/12. Frå Stord kommunale eigedom KF møtte dagleg leiar Olav Eide og økonomimedarbeidar Eva Bottianova i sak 21/12 rekneskap for SKE KF Frå Stord vatn og avlaup KF, møtte dagleg leiar Sivert Haaland og økonomileiar i selskapet. Frå administrasjonen møtte økonomisjef Hege Etterlid i rekneskapssakene 20/12 til og med sak 23/12, rådmann Magnus Mjør møtte i sak 23/12. Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ Kari Nygard og Elin Molven. Sakliste: Saknr. Sak 16/12 Godkjenning av innkalling og sakliste 17/12 Godkjenning av protokoll frå møte /12 Orienteringssaker 19/12 Meldingar 20/12 Rekneskap for Stord Hamnestell Uttale frå kontrollutvalet. 21/12 Rekneskap for Stord kommunale eigedom KF Uttale frå kontrollutvalet. 22/12 Rekneskap for Stord vatn og avlaup KF Uttale frå kontrollutvalet 23/12 Rekneskap for Stord kommune Uttale frå kontrollutvalet 24/12 Selskapskontroll av Sunnhordland Lufthamn AS 25/12 Søknad om ekstraløyving til kontrollutvalet sitt budsjett for /12 Uttale til reglement for kontrollutvalet i Stord kommune 27/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden /12 Plan for selskapskontroll for perioden /12 Årsmelding for kontrollutvalet i Stord kommune for /12 Gjennomgang av møteprotokollar Ymse

4 4 16/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE HANDSAMING I MØTET Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste. VEDTAK Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend. 17/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE HANDSAMING I MØTET Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte VEDTAK Protokollen frå møte vart samrøystes godkjend. 18/12 ORIENTERINGSSAKER Desse orienteringssakene vart lagt fram: Nr. Frå: Orientering vedr.: 1 Deloitte AS Selskapskontroll SIM, løypemelding. 2 Stord kommunale Kjøp av Ådland studentheim. Informasjon i saka. eigedom KF v/dagl. leiar Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringssakene til orientering. HANDSAMING I MØTET Nr. Frå: Orientering vedr.: 1 Deloitte AS Selskapskontroll SIM, løypemelding. Gunnar Husabø frå Deloitte AS orienterte om selskapskontroll av SIM. Deloitte er no i ferd med å senda ut deler av rapport til kommunane, SIM og styret i SIM på høyring. Rapport vil føreliggja i midten av august 2012 og kontrollutvalet vil få 2 Stord kommunale eigedom KF v/dagl. leiar Ymse rapporten til handsaming på sitt første møte til hausten. Dagleg leiar i Stord kommuneale eigedom KF (SKE KF) orienterte om sak vedr. kjøp av Ådland studentheim. SKE KF har fått oppdraget med å gjennomføra ombygging av Ådland studentheim til diverse tenester innan helse og omsorg. Stoda for saka er no at arbeidet er stoppa opp, det er sendt avviksmelding frå SKE KF til kommunen og saka vil koma opp på ny i kommunestyret om kva bygget skal brukast til / vurdera sal av bygget. Kontrollutvalet ynskjer å halda seg oppdatert i utviklinga i saka. Ingen orienteringssaker under ymse. VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringssakene til orientering.

5 5 19/12 MELDINGAR Nr. Frå: Melding vedr.: 1 Deloitte AS Tilbakemelding om oppdrag revisor utfører, som ikkje er tinga av kontrollutvalet. 2 Sekretariatet Notat Prosedyre vedrørande forfall til kontrollutvalsmøter. 3 Sekretariatet Møteplan for kontrollutvalet hausten Forslag til møtedatoar: Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek meldingane til orientering. HANDSAMING I MØTET Nr. Frå: Melding vedr.: 1 Deloitte AS Tilbakemelding om oppdrag revisor utfører, som ikkje er tinga av kontrollutvalet. Det vart meldt kva oppdrag som er utført og ikkje er tinga av kontrollutvalet. Dette gjeld for to oppdrag i 2011 som ligg i størrelsesorden på kr ,-. Kontrollutvalet ynskjer å få slik oversikt årleg, gjerne lagt fram samstundes som erklæring om uavhengigheit. 2 Sekretariatet Notat Prosedyre vedrørande forfall til kontrollutvalsmøter, vart gjennomgått og teke til orientering. 3 Sekretariatet Møteplan for kontrollutvalet hausten 2012 vart drøfta. Følgjande møteplan vart samrøystes vedteken Møteplan skal sendast til kommunen, for å koma med i kommunen sitt møteoversyn. Ymse Ingen meldingar under ymse. VEDTAK Vedr. melding nr. 3 - Møteplan for kontrollutvalet hausten 2012: Følgjande møteplan vart samrøystes vedteken Møteplan skal sendast til kommunen, for å koma med i kommunen sitt møteoversyn. Kontrollutvalet tok dei øvrige meldingane til orientering. 20/12 REKNESKAP FOR STORD HAMNESTELL UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord Hamnestell sin årsrekneskap for 2011.

6 HANDSAMING I MØTET Dagleg leir Arvid Sandnes presenterte kort rekneskapen for Stord Hamnestell, som er lagt fram med positivt resultat. Økonomisjef Hege Etterlid var og med i møtet då saka vart handsama. Kontrollutvalet drøfta uttalen til rekneskapen og kom med kommentarar til rekneskapsresultat, og aktivitet som har vore i selskapet siste året. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord Hamnestell sin årsrekneskap for /12 REKNESKAP FOR STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF FOR UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord kommunale eigedom KF sin særrekneskap for HANDSAMING I MØTET Dagleg leiar Olav Eide presenterte rekneskapen for SKE KF, innhald i årsmeldinga og orienterte om drifta av selskapet siste året. Revisor presenterte og kort revisjonsmeldinga. Økonomisjef Hege Etterlid orienterte og svarte på spørsmål i møtet. Kontrollutvalet kom med spørsmål til orienteringane og gav kommentarar til rekneskap og årsmelding. Kontrollutvalet drøfta særleg utfrodringane at SKE KF har svært knappe rammer i høve naudsynt vedlikehald av bygningsmassen dei har ansvar for. Kontrollutvalet vil i sin uttale melda at dei er uroa over situasjonen og peikar på eit stort vedlikehaldsetterslep. Med denne endringa vart uttalen samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord kommunale eigedom KF sin særrekneskap for 2011 med dei endringane som kom fram i møtet. 22/12 REKNESKAP FOR STORD VATN OG AVLAUP KF FOR UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord vatn og avlaup KF sin særrekneskap for HANDSAMING I MØTET Dagleg leiar Sivert Haaland presenterte årsmelding for SVA KF, og økonomileiar presenterte rekneskapen. Revisor Else Holst Larsen var og til stades under handsaming av saka. Kontrollutvalet kom med spørsmål og kommentarar og drøfta SVA KF sin rekneskap og årsmelding for Det kom ikkje framlegg til endringar i forslag til uttale, og denne vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord vatn og avlaup KF sin særrekneskap for /12 REKNESKAP FOR STORD KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Stord kommune sin årsrekneskap for HANDSAMING I MØTET Rådmann Magnus Mjør og økonomisjef Hege Etterlid orienterte om framlagt årsmelding og rekneskap for Stord kommune. Revisor Else Holst Larsen presenterte kort revisjonsmelding og revisjonsrapport som er lagt fram frå Deloitte AS. Revisor uttalte at rekneskapen er framlagt på ein god måte.

7 7 Kontrollutvalet kom med spørsmål og kommentarar til rekneskapen og årsmeldinga, som det vart svara på. Etter drøfting gjorde utvalet samrøystes vedtak i saka. VEDTAK: Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Stord kommune sin årsrekneskap for /12 SELSKAPSKONTROLL AV SUNNHORDLAND LUFTHAMN AS FRAMLEGG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet drøftar forslag til vedtak i møtet for utforming av endeleg vedtak. HANDSAMING I MØTET Kontrollutvalet drøfta saksframlegget og vedlegget i saka. Prosjektplan for selskapskontroll av Sunnhordland Lufthavn AS, som kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune har tinga, vart gjennomgått. Etter drøfting konkluderte kontrollutvalet at på grunn av manglande midlar på kontrollutvalet sitt budsjett, ser utvalet seg ikkje i stand til å gå inn med økonomiske ressursar i prosjektet. Vedtak i saka var samrøystes. VEDTAK: Kontrollutvalet i Stord kommune er positiv til å vera med på prosjekt om selskapskontroll av Sunnhordland Lufthamn AS. Kontrollutvalet ser seg ikkje i stand til å delta med ressursar i prosjektet på grunn av dei økonomiske rammene utvalet har for /12 SØKNAD OM EKSTRALØYVINGAR TIL KONTROLLUTVALET SITT BUDSJETT FOR 2012 FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtek at rammene for kontrollutvalet sitt budsjett for 2012 vert auka med kr ,-. HANDSAMING I MØTET Saka vart handsama heilt i starten av møtet og ordførar Liv Kari Eskeland var med under drøftinga. Før drøfting om ekstraløyving vart prinsipp om handsaming om kven som skal innstilla vedr. kontrollutvalet sitt budsjett, drøfta. I prinsippet skal ikkje rådmannen innstilla i saker som gjeld kontrollutvalet sitt budsjett. Men sak om løyving til kontroll og tilsyn kan ikkje leggjast fram for kommunestyret utan å synleggjera korleis ein skal finna inndekking. Korleis dette kan gjennomførast i praksis vart drøfta. Konklusjon: Søknad om ekstraløyving som no ligg føre vert sendt til formannskapet, ved ordførar og teken med når sak om budsjettrevisjon skal handsamast den Vidare vert saka frå kontrollutvalet lagt som vedlegg til kommunestyret når budsjettrevisjonen skal opp til handsaming. Det vil seia at formannskapet gjer innstilling til kommunestyret om rammer for kontrollutvalet sitt arbeid for resten av året. I første møte til hausten skal det utarbeidast sak der kontrollutvalet kjem med framlegg til korleis prosess for budsjett for kontrollutvalet skal væra fram til handsaming i kommunestyret. Dette vil gjelda budsjettframlegg for 2013 og vidare framover. Etter at denne prinsipielle avklaringa var gjort, vart det gjort slikt samrøystes vedtak: VEDTAK: Med bakgrunn i saksframlegget som ligg føre, ber kontrollutvalet om å få auka rammer for sitt budsjett for resten av 2012.

8 26/12 UTTALE TIL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I STORD KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK: 8 Kontrollutvalet gjer framlegg om følgjande endring i reglement for kontrollutvalet i Stord kommune: 1. Endring i 5: Møta i kontrollutvalet skal haldast for åpne dører. Lukka møte skal kun gjennomførast i saker der utvalet handsamar opplysningar om teieplikt. 2. Endring i 6.6: Kommunestyret tek avgjerd om val av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet. HANDSAMING I MØTET Kontrollutvalet drøfta saka om reglement, som no skal takast opp til revisjon. Utvalet vil gå inn for at ein no skal ha opne møter, og at dette skal gjelda fom første møte hausten Vedtak i saka var samrøystes. VEDTAK: Kontrollutvalet gjer framlegg om følgjande endring i reglement for kontrollutvalet i Stord kommune: 1. Endring i 5: Møta i kontrollutvalet skal haldast for åpne dører. Lukka møte skal kun gjennomførast i saker der utvalet handsamar opplysningar om teieplikt. 2. Endring i 6.6: Kommunestyret tek avgjerd om val av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet. Ordninga med opne møter i kontrollutvalet skal ta til å gjelda frå og med første møte hausten /12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FORSLAG TIL VEDTAK: (Endeleg vedtak i kontrollutvalet, dersom utvalet si handsaming inneber redigeringar i utkastet til plan) 1. Deloitte AS vart beden om å redigere plan for forvaltningsrevisjon i tråd med dei endringane som kjem fram i møtet. 2. Kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til å godkjenne endeleg versjon av planen. 3. Endeleg plan vert å sende sekretariatet innan., slik at den kan leggjast fram for kommunestyret i møtet FORSLAG TIL INNSTILLING: (Endeleg vedtak i kommunestyret) 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. HANDSAMING I MØTE Gunnar Husabø frå Deloitte AS presenterte planen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart drøfta om prosjekt med undersøking av barnevernstenesta skal prioriterast. Det vart bestemt at kontrollutvalet vil be om ei nærare orientering innan dette området når det har gått ei tid, og vurdera å ta det inn i planen når den skal rullerast. Kontrollutvalet drøfta om kostnad vedrørande forvaltningsrevisjonsprosjekt bør synleggjerast når planen skal drøftast i kommunestyret. Det vart opplyst at prosjekt kan variera i innhald og omfang, men at til vanleg vil forvaltningsrevisjonsprosjekt liggja på til 200 timar for ein kommune med

9 9 Stord sin storleik. Kontrollutvalet ønskte ikkje å gjera endringar i planen som var lagt fram og gjorde samrøystes innstilling til kommunestyret i saka. INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. 28/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN FORSLAG TIL VEDTAK (Endeleg vedtak i kontrollutvalet, dersom utvalet si handsaming inneber redigeringar i utkast til plan): 1. Kontrollutvalet ber Deloitte om å redigere plan for selskapskontroll i tråd med dei endringane som kjem fram i møtet. 2. Kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til godkjenne endeleg versjon av planen. 3. Endeleg plan vert å sende sekretariatet innan... slik at den kan leggjast fram for kommunestyret i møte FORSLAG TIL INNSTILLING: (Endeleg vedtak i kommunestyret) 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Kontrollutvalet vil rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 4. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. HANDSAMING I MØTE Gunnar Husabø frå Deloitte AS presenterte planen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Kontrollutvalet drøfta planen og innhaldet, og ønskte ikkje å gjera endringar i planforslaget. Innstilling til kommunestyret vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Kontrollutvalet vil rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 4. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa.

10 10 5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. 29/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2011 HANDSAMING I MØTET Kontrollutvalet gjekk gjennom utkast til årsmelding og drøfta innhaldet. Særleg vart arbeidet med prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kommentert. Kontrollutvalet ønskte ikkje å gjera endringar i framlegget. Forslag til innstilling til kommunestyret vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for /12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. HANDSAMING I MØTET Aktuelle møteprotokollar vart gjennomgått og drøfta. Det var ingen saker som kontrollutvalet ville be om meir informasjon om på noverande tidspunkt. VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. YMSE I handsaming av sak 22/12 Rekneskap for Stord vatn og avlaup KF vart det vedteke at dagleg leiar skal gje ei orientering til kontrollutvalet om planar og utfordringar vidare for SVA KF, på eit møte til hausten Under handsaming av sak 23/12 Rekneskap for Stord kommune vart det vedteke at kontrollutvalet vil be rådmannen koma og orientera om internkontrollarbeidet (LOS) på eit seinare møte. Medan ordførar var med i møtet vart det bestemt at presentasjon av kontrollutvalet for kommunestyret skal gjerast i kommunestyremøtet den Johan Inge Særsten Leiar Kari Nygard Sekretær 8

11 11 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 33/12 33/12 ORIENTERINGSSAKER Nr. Frå: Orientering vedr.: 1 Sekretariatet Orientering om kontrollutvalet i kommunestyret Innspel frå utvalsmedlemmane 2 Sekretariatet Selskapskontroll av Sunnhordland Lufthamn AS Løypemelding 3 Sekretariatet Kjøp av Ådland Studentheim Løypemelding Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringssakene til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

12 12 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 34/12 34/12 MELDINGAR Nr. Frå: Melding vedr.: 1 Kommunestyret Politisk reglement og retningsliner 2 Kommunestyret Kontrollutvalet Årsmelding 2011 Vedtak 3 Kommunestyret Søknad om ekstraløyvingar til kontrollutvalet sitt budsjett for 2012 Vedtak 4 Kommunestyret Plan for forvaltningsrevisjon Vedtak 5 Kommunestyret Plan for selskapskontroll Vedtak 6 Kommunestyret Budsjettrevisjon 1. tertial 2012 Vedtak 7 Kommunestyret Budsjettrapport 1. tertial 2012 SVA KF 8 Kommunestyret Budsjettrapport 1. tertial 2012 SKE KF Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek meldingane til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Vedlegg: Politisk reglement og retningsliner Kontrollutvalet Årsmelding 2011 Vedtak Søknad om ekstraløyvingar til kontrollutvalet sitt budsjett for 2012 Vedtak Plan for forvaltningsrevisjon Vedtak Plan for selskapskontroll Vedtak Budsjettrevisjon 1. tertial 2012 Vedtak Budsjettrapport 1. tertial 2012 SVA KF Budsjettrapport 1. tertial 2012 SKE KF Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. august 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 35/12 35/12 PLANAR FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN NY HANDSAMING Bakgrunn: To av dei viktigaste oppgåvene til kontrollutvalet er å sørgje for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at kommunen sine eigarinteresser i selskap blir kontrollerte. Desse oppgåvene er nedfelt i kommunelova 77 pkt. 4. og 5., samt i Forskrift om kontrollutval kap. 5 og 6. I tråd med dette la kontrollutvalet fram dei to planane for kommunestyret til godkjenning. Kva plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll skal innehalda, er beskrive innleiingsvis i dei to planane. Viser til innleiinga i planane. VEDTAK I KST I SAK 43/12 OG 44/12: Kommunestyret gjorde samrøystes vedtak i møte den i sak 43/12 og 44/12 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll : Kommunestyret utset handsaminga av plan for forvaltning / selskapskontroll, og ber om at kontrollutvalet legg inn estimerte kostnader før saka vert handsama i kommunestyret. Drøfting. Når kontrollutvalet skal utarbeida plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll, inneber dette ein omfattande prosess, for å peika ut dei tenesteområda i kommunen som kontrollutvalet ønskjer å prioritere. Det er ingen konkrete krav til korleis den overordna analysen skal gjennomførast, utover at den skal vere basert på ei vurdering av risiko og kva som er vesentleg. Med risiko meiner vi i denne samanheng faren for avvik frå til dømes regelverk, mål, vedtak og andre føringar som kommunen har sett for verksemda. Ein må vurdere risiko innanfor alle tenesteområda i kommunen. Føremålet med analysen vil difor vera å avdekkje manglar og veikskapar som fører til avvik innanfor verksemdsområda i kommunen. Når planane vert sendt over til kommunestyret for godkjenning, er det peika ut prosjekt som kontrollutvalet vil prioritere. Prosjekta er skissert i planen, med tema som kontrollutvalet har sett som aktuelle. Ingen av prosjekta er planlagde på detaljnivå på dette stadiet i prosessen. Ei slik detaljert planlegging ville vera uhensiktsmessig og såleis teke for mykje tid og ressursar. Når eit forvaltningsrevisjonsprosjekt eller selskapskontrollprosjekt skal setjast i gong, må det planleggjast meir i detalj før oppstart. Då føretek kontrollutvalet i samarbeid med sekretariat og revisor, ei undersøking om dei aktuelle tema i prosjektet, og vurderer kva som er mest relevant og vesentleg å undersøke. Omfanget av prosjektet vil også vera avhengig av kor mange tema som vil vera viktige for kontrollutvalet å få svar på i ein rapport. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

60 60 Endeleg utforming av problemstillingar og timeomfang vil bli gjort i samband med den einskilde bestilling av prosjekt. Å estimera kostnadane til gjennomføring av ein forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, vil vera vanskelig. Dette grunna blant anna at kostnadane vil vera heilt avhengig av kor omfattande ein revisjon eller kontroll er. Revisor må sjå på til dømes kor omfattande ei bestilling er og kva som er eit realistisk timetal for det aktuelle prosjektet. Prisar for forvaltningsprosjekt og selskapskontrollar innan kommunar på Stord sin størrelse, kan vanlegvis ligga på om lag kr ,- til ,- eks. moms. Dette er eit anslag vurdert ut frå andre kommunar som Stord kan samanlikna seg med. Kostnad med eit prosjekt vil vera avhengig av kva bestilling inneheld. Som døme kan nemnast: Eigedomsforvaltning i Stord kommune (sal av Sunnhordlandskaien), hadde ei ramme på om lag kr ,-. Forvaltningsrevisjon om sjukefråvær innan Pleie og omsorg i Stord kommune, hadde ei ramme på om lag kr I dette prosjektet hadde kontrollutvalet ønskje om å undersøkja fleire problemstillingar, for å få eit godt resultat i prosjektet, men dette var det ikkje rom for i budsjettet til kontrollutvalet. For å oppnå gode resultat av forvaltningsrevisjonsprosjekt / selskapskontrollar, og at dei er nyttige for kommunen, krevst det at økonomiske ressursar er tilstrekkelege. Historikk på kontrollutvalet i Stord sitt samla budsjett dei siste åra: År Framlegg Vedteke Differanse til budsjett budsjett , , , , , , , , , , , , ,- Kontrollutvalet vil drøfta om eit av dei planlagde kontrollutvalsmøta hausten 2012 skal avlysast, grunna manglande økonomi til gjennomføring. Konklusjon. Frå Kommunal- og regionaldepartementet vart det i 2009 gjort eit grundig arbeid som hadde som mål å styrkja eigenkontrollen i kommunane og fylkeskommunane. Frå dette arbeidet, kom det ein rapport som omhandla 85 tilrådingar på kva som kan styrkje dette arbeidet. Under kjem tilråding om rammer for kontrollutvalet sitt arbeid: Kontrollutvalet får oppdraget sitt og finansieringa si frå kommunestyret. Kontrollutvalet har fått ei rekkje oppgåver i lov og forskrift, men det er kommunestyret som er ansvarleg for dei økonomiske rammene for eigenkontrollen, ikkje kontrollutvalet. Arbeidsgruppa viser til at kommunestyret gjennom det overordna ansvaret, behandlinga av saker frå kontrollutvalet og fastsetjinga av budsjettet til utvalet set dei avgjerande grensene for kor god eigenkontrollen blir i kommunen. Der kommunestyret har teke ei avgjerd i strid med innstillinga frå kontrollutvalet, er det kommunestyret som har ansvaret, ikkje kontrollutvalet. Tilråding 73: Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kommunestyret må såleis ta stilling til om det er vilje til å gje kontrollutvalet tilstrekkelege rammer for å gjennomføra sine oppgåver, i tråd med lovverket og tilrådingane på ein god måte. Dette må gjelda både rekneskapsrevisjon, prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 2

61 Viser også til sak 37/12 om forslag til budsjett 2013 for kontrollutvalet. Sekretariatet vil rå til at kontrollutvalet legg fram den same innstillinga til sakene om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som tidlegare. Rammene for kontrollutvalet sitt arbeid i 2013 vert handsama som sak 37/12 om budsjett for Forvaltningsrevisjon: FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. Selskapskontroll: 61 FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Kontrollutvalet vil rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 4. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar 3

62 62 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET FOR 2013 Bakgrunn for saka: Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner finn ein i 18 formuleringa om at kontrollutvalet skal utarbeide framlegg til budsjett for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen: 18. Budsjettbehandlingen Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Drøfting: Kontrollutvalet har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det som er særskilt med kontrollarbeidet er at det eigentleg er administrasjonen som vert revidert. Såleis skal kontrollutvalet innstilla direkte overfor politisk organ. For revisjonstenestene er det teke utgangspunkt i avtale som vart inngått med Deloitte AS Budsjettert kostnad med revisjon skal dekka både arbeid med rekneskapsrevisjon og anna revisjonsarbeid, t.d. prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Ut frå planane innafor dette området, vil prosjektarbeid krevja ei ramme på om lag 400 timar for kommunar med størrelse som Stord. Vidare er det lagt til grunn at det vanlegvis er 6 møter i kontrollutvalet for året, med om lag like stor saksmengde som eit vanleg år. Elles er det lagt inn møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for medlemene etter gjeldande satsar. Kostnader er medteke slik at medlemmar i kontrollutvalet kan delta på ein nasjonal fagleg kontrollkonferanse og medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Det ligg også inne eit abonnement på Kommunerevisoren. Det er ikkje lagt inn midlar for servering i utvalsmøta. I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar står det dette i 10: 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

63 ulike sektorer og virksomheter. 63 Kontrollutvalet har i 2012 gjennomføre ein overordna analyse av kommunen si drift, og på bakgrunn av denne, laga eit forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden Kommunestyret vedtok i sak 43/12 i møte å utsetja handsaminga av plan for forvaltningsrevisjon - og selskapskontroll, og ber om at kontrollutvalet legg inn estimerte kostnader før saka vert handsama i kommunestyret. Kontrollutvalet handsamar saka på nytt i sak 36/12. Nytt vedtak vert sendt til kommunestyret til ny handsaming og vurdering. Det er lagt inn ekstra midlar som er tenkt til ev. ad-hoc oppgåver, t.d. øvrig forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utgreiing, som måtte komme undervegs i året, utanom det som ligg i planane. Bakgrunnen for slike ekstra oppgåver kan t.d. vera medieoppslag eller bestillingar frå kommunestyret. Tenestene som sekretariat for kontrollutvalet utøver, er regulert i tråd med kostnadsutviklinga som går fram av Statistisk Sentralbyrå sin indeks for andre tenester med arbeidsløn som dominerande prisfaktor. I nokre kommunar vert budsjettet til kontrollutvala ferdig handsama og vedtekne, før budsjettprosessen i kommunen. Dette er ei rutine som Stord kommune kan drøfta om dei ynskjer å få innført. Konklusjon: På bakgrunn av dette tilrår sekretariatet at kontrollutvalet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning for det budsjettforslaget som ligg føre. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget vert å senda Stord kommune for vidare handsaming. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Vedlegg: o Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for

64 Vedlegg til SAK 33/11 i Kontrollutvalet Kontrollutvalet i Stord kommune, budsjettframlegg for 2013 Budsjett 2012 FRAMLEGG form. Tekst Budsjett 2013 Merknader Godtgjersle folkevalde (6 møter pr. år) Leiar kr ,- pr.år, medl./varamedl. Kr 130,80 pr.time Tapt arbeidsforteneste ,141 Arbeidsgjevaravgift 14,1 % av , ,13 Servering på møta 0 0 Ifm. møter i kontrollutvalet 0,25 Diverse, kontorrekvisita For kontrollutvalet / lysing av møter 0,25 Kurs/konferanse Fagkonferanse / kurs / folkevaldopplæring 0,07 Reise- og opphaldsutgifter Reise i samband med kurs / opplæring Kontingentar Kontingent Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Abonnement "Kommunerevisoren" til medlemmer i utvalet 0,25 Kjøp av sekretariatstenester Berekna sekretariatstenester, SSB-auke iflg.avtale 0,25 Kjøp av revisjonstenester I tråd med heilårseffekt av gjeldande avtale frå , fastpris reknesk.revisj. og ramme på 400 timar til prosjektarbeid (forvaltn.revisjon og selsk.kontroll) 0,25 Ekstra tiltaksmidlar Til utarbeiding av nye planar for forv.revisjon og selsk.kontroll, samt uforutsette oppgåver for kontrollutvalet Meirverdiavgift MVA-kompensasjon

65 65 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 37/12 37/12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR Bakgrunn for saka: Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske organ vert sett på saklista til kontrollutvalet til kvart møte. Møteprotokollane kan og lastast ned frå Stord kommune si heimeside. Protokollane gjev primært informasjon om dei sakene som har vore til politisk handsaming. Kontrollutvalet kan be om nærare informasjon om enkeltsaker og drøfte ulike problemstillingar som ein finn av særlig interesse. Kontrollutvalet har gjort vedtak om at særskilt ansvar for gjennomgang av møteprotokollar skal fordelast slik: Politisk organ: Kommunestyret Formannskapet Forvaltningsstyret Komitè for oppvekst og utdanning Komitè for næring, miljø og kultur Komitè for rehabilitering, helse og omsorg Styret for Stord vatn og avlaup KF Styret for Stord kommunale eigedom KF Kontrollutvalsmedlem: Johan Inge Særsten Johan Inge Særsten Peggy Husevik Bærøy Kristin Ankervold Jens Arne Stautland Jens Arne Stautland Wilhelm Engelsen Wilhelm Engelsen Til dette møtet vil det vere aktuelt med gjennomgang av desse møteinnkallingane / protokollane: Kommunetyret: Formannskapet: Forvaltningsstyret: Komité for oppvekst og utdanning: ingen møter Komité for næring, miljø og kultur: ingen møter Komité for rehabilitering, helse og omsorg: ingen møter Styret for Stord vatn og avlaup KF og Styret for Stord kommunale eigedom KF FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon / Mobil E-postadresse:

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/23 Vår dato: 08.10.2015 Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll-

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.05.12 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Ove

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 12:00 15:15 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

38/11 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve til Stord kommune

38/11 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve til Stord kommune Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 12.12.11 Kl.: 10.00 13.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 34/11 43/11 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad 1 Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 11.2.2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet 19.2.2013 kl. 09.00 i kommunestyresalen

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 01.11.10 Kl.: 12.00 16.00 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

FORFALL Peggy Husevik Bærøy (V) meldte forfall til møte. Øystein Huglen (Sp) møtte i staden.

FORFALL Peggy Husevik Bærøy (V) meldte forfall til møte. Øystein Huglen (Sp) møtte i staden. Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 08.10.12 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 38/12 46/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for Fusa kommune

VEDLEGG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for Fusa kommune VEDLEGG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for Fusa kommune 2018-2020 1. Budsjettframlegg for kontrollutvalet 2. Garantiar for Fusa kommune 3. Organisasjonskart for Fusa kommune 1 Fusa kommune Sekretariat for

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.09.11 Kl.: 09.00 12.50 Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Sonja Hellen Sele ( H ) Marlen Hellen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.11.10 Kl.: 14.30 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/10 37/10 MØTELEIAR Benedicte Meyer (SV) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) fekk permisjon og gjekk frå

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

25/10 Godkjenning av evaluerte planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

25/10 Godkjenning av evaluerte planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.09.10 Kl.: 14.30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 21/10 29/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Samfunnstoppen i rådhuset Saknr.: 01/13 07/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Samfunnstoppen i rådhuset Saknr.: 01/13 07/13 Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.02.13 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Samfunnstoppen i rådhuset Saknr.: 01/13 07/13 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap)

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.09.10 Kl.: 09.00 11.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

27/10 Rapport etter forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom i Stord kommune

27/10 Rapport etter forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom i Stord kommune Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 06.09.10 Kl.: 12.00 16.15 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 23/10 31/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Torill Knudsen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.11 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 12:00 15:40. Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.10.2016 Tidspunkt: 14:00-18.30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag 10.4.13 kl. 12.00

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 40/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 40/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømllo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.11.12 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Saknr.: 40/12 47/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele (H) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 23.02.2017 Tidspunkt: 13:00 15:50 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 14:00 18.00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.2.2010 Kl.: 12.00 16.45 Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.03.12 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Lorentz Lunde (Krf) Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Bømlo kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Bømlo kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 24.04.12 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 18/12 26/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Kåre Habbestad

Detaljer

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune».

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune». Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.05.13 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 10/13 18/13 MØTELEIAR Frøydis Fjellhaugen (Ap) DESSE MØTTE Are Traavik (Sp) Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.13 Kl.: 10.00 11.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Tine-Sofie Stensland (Krf)

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømllo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.02.13 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Saknr.: 01/13 09/13 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele (H) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 14:00 16.40 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

27/11 Gjennomgang av informasjonsperm for kontrollutvalet. Kontrollutvalsboka. 28/11 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve til Tysnes kommune

27/11 Gjennomgang av informasjonsperm for kontrollutvalet. Kontrollutvalsboka. 28/11 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve til Tysnes kommune Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.11.11 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/11 33/11 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Lorentz Lunde (Krf) Britt

Detaljer

FORFALL Ove Gjerde (Ap) Johannes Koløen (H) vararepresentant kunne ikkje møta pga av kort varsel.

FORFALL Ove Gjerde (Ap) Johannes Koløen (H) vararepresentant kunne ikkje møta pga av kort varsel. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 08.05.13 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 13/13 20/13 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Raunholm (Frp)

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

30/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon gjennomgang av ressursbruk innanfor pleie og omsorg

30/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon gjennomgang av ressursbruk innanfor pleie og omsorg kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.11 Kl.: 13.00 15.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 26/11 33/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Svein Lunde (KrF) Johannes Koløen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

09/10 Rapport etter undersøking når det gjeld ordføraren si rolle i samband med tomtekjøp

09/10 Rapport etter undersøking når det gjeld ordføraren si rolle i samband med tomtekjøp Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.03.10 Kl.: 08.30 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 05/10 13/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/09 07/09. MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/09 07/09. MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.02.09 Kl.: 13.15 16.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/09 07/09 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.10 Kl.: 09.00 12.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 42/10 50/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 17.09.13 Kl.: 14.00 18.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/13 29/13 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Elin Dyrseth Liøen (Ap) Lena

Detaljer

kl Merk tid for møte! i Formannskapssalen

kl Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. sep. 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet 10.9.2013 kl. 12.00 Merk

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

29/11 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden

29/11 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.10.2011 Kl.: 13.00 17.30 Stad: Blomvåg Fjordhotell, Rong Saknr.: 26/11 34/11 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik Barnes (Ap) FORFALL

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Tysdag kl NB møtetidspunkt og møtestad. i møterom Samfunnskroken

Tysdag kl NB møtetidspunkt og møtestad. i møterom Samfunnskroken 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 04. september 2012 Innkalling til

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.03.2018 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Malvin

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr. Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.: 39/10 45/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik Barnes

Detaljer

kl i kommunestyresalen i Øygarden rådhus, Rong

kl i kommunestyresalen i Øygarden rådhus, Rong Øygarden kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øvst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 04.12.10 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/13 29/13. MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/13 29/13. MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 22.10.13 Kl.: 12.00 16.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/13 29/13 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes Koløen (H)

Detaljer