Måndag kl i Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen"

Transkript

1 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag kl i Formannskapssalen Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er til Kari Nygard, tlf / , eller til Hogne Haktorson, tlf / , Det er planlagt at Elin Molven og Kari Nygard møter frå sekretariatet på dette møtet. Til varamedlemmer er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemmer må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Johan Inge Særsten (s) -Kontrollutvalsleiar- Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Vedlegg: Sakliste Kopi: Varamedlemmer til kontrollutvalet Ordførar i Stord kommune Deloitte AS Rådmannen i Stord kommune (har møte- og talerett) (har møte- og talerett)

2 2 Sakliste: Saknr. Sak 31/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Merknad 32/12 Godkjenning av protokoll frå møte Vedlegg 33/12 Orienteringssaker 34/12 Meldingar Vedlegg 35/12 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Ny handsaming 36/12 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for /12 Gjennomgang av møteprotokollar Alle møteprotokollane kan lastas ned og lesast på Stord kommune si heimeside Ymse 2

3 3 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold (Ap) Jens Arne Stautland (Krf) Peggy Husevik Bærøy (V) FORFALL ingen forfall DESSUTAN MØTTE Deloitte AS v/else Holst Larsen møtte i sakene 20/12 til sak 25/12. Deloitte AS v/gunnar Husabø, var med i frå sak 24/12 til sak 30/12. Ordførar Liv Kari Eskeland var med i sak 25/12. Frå Stord Hamnestell KF møtte dagleg leiar Arvid Sandnes og sekretær Marianne Kolstø i sak 20/12. Frå Stord kommunale eigedom KF møtte dagleg leiar Olav Eide og økonomimedarbeidar Eva Bottianova i sak 21/12 rekneskap for SKE KF Frå Stord vatn og avlaup KF, møtte dagleg leiar Sivert Haaland og økonomileiar i selskapet. Frå administrasjonen møtte økonomisjef Hege Etterlid i rekneskapssakene 20/12 til og med sak 23/12, rådmann Magnus Mjør møtte i sak 23/12. Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ Kari Nygard og Elin Molven. Sakliste: Saknr. Sak 16/12 Godkjenning av innkalling og sakliste 17/12 Godkjenning av protokoll frå møte /12 Orienteringssaker 19/12 Meldingar 20/12 Rekneskap for Stord Hamnestell Uttale frå kontrollutvalet. 21/12 Rekneskap for Stord kommunale eigedom KF Uttale frå kontrollutvalet. 22/12 Rekneskap for Stord vatn og avlaup KF Uttale frå kontrollutvalet 23/12 Rekneskap for Stord kommune Uttale frå kontrollutvalet 24/12 Selskapskontroll av Sunnhordland Lufthamn AS 25/12 Søknad om ekstraløyving til kontrollutvalet sitt budsjett for /12 Uttale til reglement for kontrollutvalet i Stord kommune 27/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden /12 Plan for selskapskontroll for perioden /12 Årsmelding for kontrollutvalet i Stord kommune for /12 Gjennomgang av møteprotokollar Ymse

4 4 16/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE HANDSAMING I MØTET Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste. VEDTAK Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend. 17/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE HANDSAMING I MØTET Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte VEDTAK Protokollen frå møte vart samrøystes godkjend. 18/12 ORIENTERINGSSAKER Desse orienteringssakene vart lagt fram: Nr. Frå: Orientering vedr.: 1 Deloitte AS Selskapskontroll SIM, løypemelding. 2 Stord kommunale Kjøp av Ådland studentheim. Informasjon i saka. eigedom KF v/dagl. leiar Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringssakene til orientering. HANDSAMING I MØTET Nr. Frå: Orientering vedr.: 1 Deloitte AS Selskapskontroll SIM, løypemelding. Gunnar Husabø frå Deloitte AS orienterte om selskapskontroll av SIM. Deloitte er no i ferd med å senda ut deler av rapport til kommunane, SIM og styret i SIM på høyring. Rapport vil føreliggja i midten av august 2012 og kontrollutvalet vil få 2 Stord kommunale eigedom KF v/dagl. leiar Ymse rapporten til handsaming på sitt første møte til hausten. Dagleg leiar i Stord kommuneale eigedom KF (SKE KF) orienterte om sak vedr. kjøp av Ådland studentheim. SKE KF har fått oppdraget med å gjennomføra ombygging av Ådland studentheim til diverse tenester innan helse og omsorg. Stoda for saka er no at arbeidet er stoppa opp, det er sendt avviksmelding frå SKE KF til kommunen og saka vil koma opp på ny i kommunestyret om kva bygget skal brukast til / vurdera sal av bygget. Kontrollutvalet ynskjer å halda seg oppdatert i utviklinga i saka. Ingen orienteringssaker under ymse. VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringssakene til orientering.

5 5 19/12 MELDINGAR Nr. Frå: Melding vedr.: 1 Deloitte AS Tilbakemelding om oppdrag revisor utfører, som ikkje er tinga av kontrollutvalet. 2 Sekretariatet Notat Prosedyre vedrørande forfall til kontrollutvalsmøter. 3 Sekretariatet Møteplan for kontrollutvalet hausten Forslag til møtedatoar: Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek meldingane til orientering. HANDSAMING I MØTET Nr. Frå: Melding vedr.: 1 Deloitte AS Tilbakemelding om oppdrag revisor utfører, som ikkje er tinga av kontrollutvalet. Det vart meldt kva oppdrag som er utført og ikkje er tinga av kontrollutvalet. Dette gjeld for to oppdrag i 2011 som ligg i størrelsesorden på kr ,-. Kontrollutvalet ynskjer å få slik oversikt årleg, gjerne lagt fram samstundes som erklæring om uavhengigheit. 2 Sekretariatet Notat Prosedyre vedrørande forfall til kontrollutvalsmøter, vart gjennomgått og teke til orientering. 3 Sekretariatet Møteplan for kontrollutvalet hausten 2012 vart drøfta. Følgjande møteplan vart samrøystes vedteken Møteplan skal sendast til kommunen, for å koma med i kommunen sitt møteoversyn. Ymse Ingen meldingar under ymse. VEDTAK Vedr. melding nr. 3 - Møteplan for kontrollutvalet hausten 2012: Følgjande møteplan vart samrøystes vedteken Møteplan skal sendast til kommunen, for å koma med i kommunen sitt møteoversyn. Kontrollutvalet tok dei øvrige meldingane til orientering. 20/12 REKNESKAP FOR STORD HAMNESTELL UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord Hamnestell sin årsrekneskap for 2011.

6 HANDSAMING I MØTET Dagleg leir Arvid Sandnes presenterte kort rekneskapen for Stord Hamnestell, som er lagt fram med positivt resultat. Økonomisjef Hege Etterlid var og med i møtet då saka vart handsama. Kontrollutvalet drøfta uttalen til rekneskapen og kom med kommentarar til rekneskapsresultat, og aktivitet som har vore i selskapet siste året. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord Hamnestell sin årsrekneskap for /12 REKNESKAP FOR STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF FOR UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord kommunale eigedom KF sin særrekneskap for HANDSAMING I MØTET Dagleg leiar Olav Eide presenterte rekneskapen for SKE KF, innhald i årsmeldinga og orienterte om drifta av selskapet siste året. Revisor presenterte og kort revisjonsmeldinga. Økonomisjef Hege Etterlid orienterte og svarte på spørsmål i møtet. Kontrollutvalet kom med spørsmål til orienteringane og gav kommentarar til rekneskap og årsmelding. Kontrollutvalet drøfta særleg utfrodringane at SKE KF har svært knappe rammer i høve naudsynt vedlikehald av bygningsmassen dei har ansvar for. Kontrollutvalet vil i sin uttale melda at dei er uroa over situasjonen og peikar på eit stort vedlikehaldsetterslep. Med denne endringa vart uttalen samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord kommunale eigedom KF sin særrekneskap for 2011 med dei endringane som kom fram i møtet. 22/12 REKNESKAP FOR STORD VATN OG AVLAUP KF FOR UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord vatn og avlaup KF sin særrekneskap for HANDSAMING I MØTET Dagleg leiar Sivert Haaland presenterte årsmelding for SVA KF, og økonomileiar presenterte rekneskapen. Revisor Else Holst Larsen var og til stades under handsaming av saka. Kontrollutvalet kom med spørsmål og kommentarar og drøfta SVA KF sin rekneskap og årsmelding for Det kom ikkje framlegg til endringar i forslag til uttale, og denne vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kontrollutvalet vedtek forslag til uttale om Stord vatn og avlaup KF sin særrekneskap for /12 REKNESKAP FOR STORD KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Stord kommune sin årsrekneskap for HANDSAMING I MØTET Rådmann Magnus Mjør og økonomisjef Hege Etterlid orienterte om framlagt årsmelding og rekneskap for Stord kommune. Revisor Else Holst Larsen presenterte kort revisjonsmelding og revisjonsrapport som er lagt fram frå Deloitte AS. Revisor uttalte at rekneskapen er framlagt på ein god måte.

7 7 Kontrollutvalet kom med spørsmål og kommentarar til rekneskapen og årsmeldinga, som det vart svara på. Etter drøfting gjorde utvalet samrøystes vedtak i saka. VEDTAK: Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Stord kommune sin årsrekneskap for /12 SELSKAPSKONTROLL AV SUNNHORDLAND LUFTHAMN AS FRAMLEGG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet drøftar forslag til vedtak i møtet for utforming av endeleg vedtak. HANDSAMING I MØTET Kontrollutvalet drøfta saksframlegget og vedlegget i saka. Prosjektplan for selskapskontroll av Sunnhordland Lufthavn AS, som kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune har tinga, vart gjennomgått. Etter drøfting konkluderte kontrollutvalet at på grunn av manglande midlar på kontrollutvalet sitt budsjett, ser utvalet seg ikkje i stand til å gå inn med økonomiske ressursar i prosjektet. Vedtak i saka var samrøystes. VEDTAK: Kontrollutvalet i Stord kommune er positiv til å vera med på prosjekt om selskapskontroll av Sunnhordland Lufthamn AS. Kontrollutvalet ser seg ikkje i stand til å delta med ressursar i prosjektet på grunn av dei økonomiske rammene utvalet har for /12 SØKNAD OM EKSTRALØYVINGAR TIL KONTROLLUTVALET SITT BUDSJETT FOR 2012 FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtek at rammene for kontrollutvalet sitt budsjett for 2012 vert auka med kr ,-. HANDSAMING I MØTET Saka vart handsama heilt i starten av møtet og ordførar Liv Kari Eskeland var med under drøftinga. Før drøfting om ekstraløyving vart prinsipp om handsaming om kven som skal innstilla vedr. kontrollutvalet sitt budsjett, drøfta. I prinsippet skal ikkje rådmannen innstilla i saker som gjeld kontrollutvalet sitt budsjett. Men sak om løyving til kontroll og tilsyn kan ikkje leggjast fram for kommunestyret utan å synleggjera korleis ein skal finna inndekking. Korleis dette kan gjennomførast i praksis vart drøfta. Konklusjon: Søknad om ekstraløyving som no ligg føre vert sendt til formannskapet, ved ordførar og teken med når sak om budsjettrevisjon skal handsamast den Vidare vert saka frå kontrollutvalet lagt som vedlegg til kommunestyret når budsjettrevisjonen skal opp til handsaming. Det vil seia at formannskapet gjer innstilling til kommunestyret om rammer for kontrollutvalet sitt arbeid for resten av året. I første møte til hausten skal det utarbeidast sak der kontrollutvalet kjem med framlegg til korleis prosess for budsjett for kontrollutvalet skal væra fram til handsaming i kommunestyret. Dette vil gjelda budsjettframlegg for 2013 og vidare framover. Etter at denne prinsipielle avklaringa var gjort, vart det gjort slikt samrøystes vedtak: VEDTAK: Med bakgrunn i saksframlegget som ligg føre, ber kontrollutvalet om å få auka rammer for sitt budsjett for resten av 2012.

8 26/12 UTTALE TIL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I STORD KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK: 8 Kontrollutvalet gjer framlegg om følgjande endring i reglement for kontrollutvalet i Stord kommune: 1. Endring i 5: Møta i kontrollutvalet skal haldast for åpne dører. Lukka møte skal kun gjennomførast i saker der utvalet handsamar opplysningar om teieplikt. 2. Endring i 6.6: Kommunestyret tek avgjerd om val av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet. HANDSAMING I MØTET Kontrollutvalet drøfta saka om reglement, som no skal takast opp til revisjon. Utvalet vil gå inn for at ein no skal ha opne møter, og at dette skal gjelda fom første møte hausten Vedtak i saka var samrøystes. VEDTAK: Kontrollutvalet gjer framlegg om følgjande endring i reglement for kontrollutvalet i Stord kommune: 1. Endring i 5: Møta i kontrollutvalet skal haldast for åpne dører. Lukka møte skal kun gjennomførast i saker der utvalet handsamar opplysningar om teieplikt. 2. Endring i 6.6: Kommunestyret tek avgjerd om val av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet. Ordninga med opne møter i kontrollutvalet skal ta til å gjelda frå og med første møte hausten /12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FORSLAG TIL VEDTAK: (Endeleg vedtak i kontrollutvalet, dersom utvalet si handsaming inneber redigeringar i utkastet til plan) 1. Deloitte AS vart beden om å redigere plan for forvaltningsrevisjon i tråd med dei endringane som kjem fram i møtet. 2. Kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til å godkjenne endeleg versjon av planen. 3. Endeleg plan vert å sende sekretariatet innan., slik at den kan leggjast fram for kommunestyret i møtet FORSLAG TIL INNSTILLING: (Endeleg vedtak i kommunestyret) 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. HANDSAMING I MØTE Gunnar Husabø frå Deloitte AS presenterte planen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart drøfta om prosjekt med undersøking av barnevernstenesta skal prioriterast. Det vart bestemt at kontrollutvalet vil be om ei nærare orientering innan dette området når det har gått ei tid, og vurdera å ta det inn i planen når den skal rullerast. Kontrollutvalet drøfta om kostnad vedrørande forvaltningsrevisjonsprosjekt bør synleggjerast når planen skal drøftast i kommunestyret. Det vart opplyst at prosjekt kan variera i innhald og omfang, men at til vanleg vil forvaltningsrevisjonsprosjekt liggja på til 200 timar for ein kommune med

9 9 Stord sin storleik. Kontrollutvalet ønskte ikkje å gjera endringar i planen som var lagt fram og gjorde samrøystes innstilling til kommunestyret i saka. INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. 28/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN FORSLAG TIL VEDTAK (Endeleg vedtak i kontrollutvalet, dersom utvalet si handsaming inneber redigeringar i utkast til plan): 1. Kontrollutvalet ber Deloitte om å redigere plan for selskapskontroll i tråd med dei endringane som kjem fram i møtet. 2. Kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til godkjenne endeleg versjon av planen. 3. Endeleg plan vert å sende sekretariatet innan... slik at den kan leggjast fram for kommunestyret i møte FORSLAG TIL INNSTILLING: (Endeleg vedtak i kommunestyret) 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Kontrollutvalet vil rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 4. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. HANDSAMING I MØTE Gunnar Husabø frå Deloitte AS presenterte planen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Kontrollutvalet drøfta planen og innhaldet, og ønskte ikkje å gjera endringar i planforslaget. Innstilling til kommunestyret vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Kontrollutvalet vil rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 4. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa.

10 10 5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. 29/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2011 HANDSAMING I MØTET Kontrollutvalet gjekk gjennom utkast til årsmelding og drøfta innhaldet. Særleg vart arbeidet med prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kommentert. Kontrollutvalet ønskte ikkje å gjera endringar i framlegget. Forslag til innstilling til kommunestyret vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for /12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. HANDSAMING I MØTET Aktuelle møteprotokollar vart gjennomgått og drøfta. Det var ingen saker som kontrollutvalet ville be om meir informasjon om på noverande tidspunkt. VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. YMSE I handsaming av sak 22/12 Rekneskap for Stord vatn og avlaup KF vart det vedteke at dagleg leiar skal gje ei orientering til kontrollutvalet om planar og utfordringar vidare for SVA KF, på eit møte til hausten Under handsaming av sak 23/12 Rekneskap for Stord kommune vart det vedteke at kontrollutvalet vil be rådmannen koma og orientera om internkontrollarbeidet (LOS) på eit seinare møte. Medan ordførar var med i møtet vart det bestemt at presentasjon av kontrollutvalet for kommunestyret skal gjerast i kommunestyremøtet den Johan Inge Særsten Leiar Kari Nygard Sekretær 8

11 11 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 33/12 33/12 ORIENTERINGSSAKER Nr. Frå: Orientering vedr.: 1 Sekretariatet Orientering om kontrollutvalet i kommunestyret Innspel frå utvalsmedlemmane 2 Sekretariatet Selskapskontroll av Sunnhordland Lufthamn AS Løypemelding 3 Sekretariatet Kjøp av Ådland Studentheim Løypemelding Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringssakene til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

12 12 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 34/12 34/12 MELDINGAR Nr. Frå: Melding vedr.: 1 Kommunestyret Politisk reglement og retningsliner 2 Kommunestyret Kontrollutvalet Årsmelding 2011 Vedtak 3 Kommunestyret Søknad om ekstraløyvingar til kontrollutvalet sitt budsjett for 2012 Vedtak 4 Kommunestyret Plan for forvaltningsrevisjon Vedtak 5 Kommunestyret Plan for selskapskontroll Vedtak 6 Kommunestyret Budsjettrevisjon 1. tertial 2012 Vedtak 7 Kommunestyret Budsjettrapport 1. tertial 2012 SVA KF 8 Kommunestyret Budsjettrapport 1. tertial 2012 SKE KF Ymse FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalet tek meldingane til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Vedlegg: Politisk reglement og retningsliner Kontrollutvalet Årsmelding 2011 Vedtak Søknad om ekstraløyvingar til kontrollutvalet sitt budsjett for 2012 Vedtak Plan for forvaltningsrevisjon Vedtak Plan for selskapskontroll Vedtak Budsjettrevisjon 1. tertial 2012 Vedtak Budsjettrapport 1. tertial 2012 SVA KF Budsjettrapport 1. tertial 2012 SKE KF Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. august 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 35/12 35/12 PLANAR FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN NY HANDSAMING Bakgrunn: To av dei viktigaste oppgåvene til kontrollutvalet er å sørgje for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at kommunen sine eigarinteresser i selskap blir kontrollerte. Desse oppgåvene er nedfelt i kommunelova 77 pkt. 4. og 5., samt i Forskrift om kontrollutval kap. 5 og 6. I tråd med dette la kontrollutvalet fram dei to planane for kommunestyret til godkjenning. Kva plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll skal innehalda, er beskrive innleiingsvis i dei to planane. Viser til innleiinga i planane. VEDTAK I KST I SAK 43/12 OG 44/12: Kommunestyret gjorde samrøystes vedtak i møte den i sak 43/12 og 44/12 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll : Kommunestyret utset handsaminga av plan for forvaltning / selskapskontroll, og ber om at kontrollutvalet legg inn estimerte kostnader før saka vert handsama i kommunestyret. Drøfting. Når kontrollutvalet skal utarbeida plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll, inneber dette ein omfattande prosess, for å peika ut dei tenesteområda i kommunen som kontrollutvalet ønskjer å prioritere. Det er ingen konkrete krav til korleis den overordna analysen skal gjennomførast, utover at den skal vere basert på ei vurdering av risiko og kva som er vesentleg. Med risiko meiner vi i denne samanheng faren for avvik frå til dømes regelverk, mål, vedtak og andre føringar som kommunen har sett for verksemda. Ein må vurdere risiko innanfor alle tenesteområda i kommunen. Føremålet med analysen vil difor vera å avdekkje manglar og veikskapar som fører til avvik innanfor verksemdsområda i kommunen. Når planane vert sendt over til kommunestyret for godkjenning, er det peika ut prosjekt som kontrollutvalet vil prioritere. Prosjekta er skissert i planen, med tema som kontrollutvalet har sett som aktuelle. Ingen av prosjekta er planlagde på detaljnivå på dette stadiet i prosessen. Ei slik detaljert planlegging ville vera uhensiktsmessig og såleis teke for mykje tid og ressursar. Når eit forvaltningsrevisjonsprosjekt eller selskapskontrollprosjekt skal setjast i gong, må det planleggjast meir i detalj før oppstart. Då føretek kontrollutvalet i samarbeid med sekretariat og revisor, ei undersøking om dei aktuelle tema i prosjektet, og vurderer kva som er mest relevant og vesentleg å undersøke. Omfanget av prosjektet vil også vera avhengig av kor mange tema som vil vera viktige for kontrollutvalet å få svar på i ein rapport. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

60 60 Endeleg utforming av problemstillingar og timeomfang vil bli gjort i samband med den einskilde bestilling av prosjekt. Å estimera kostnadane til gjennomføring av ein forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, vil vera vanskelig. Dette grunna blant anna at kostnadane vil vera heilt avhengig av kor omfattande ein revisjon eller kontroll er. Revisor må sjå på til dømes kor omfattande ei bestilling er og kva som er eit realistisk timetal for det aktuelle prosjektet. Prisar for forvaltningsprosjekt og selskapskontrollar innan kommunar på Stord sin størrelse, kan vanlegvis ligga på om lag kr ,- til ,- eks. moms. Dette er eit anslag vurdert ut frå andre kommunar som Stord kan samanlikna seg med. Kostnad med eit prosjekt vil vera avhengig av kva bestilling inneheld. Som døme kan nemnast: Eigedomsforvaltning i Stord kommune (sal av Sunnhordlandskaien), hadde ei ramme på om lag kr ,-. Forvaltningsrevisjon om sjukefråvær innan Pleie og omsorg i Stord kommune, hadde ei ramme på om lag kr I dette prosjektet hadde kontrollutvalet ønskje om å undersøkja fleire problemstillingar, for å få eit godt resultat i prosjektet, men dette var det ikkje rom for i budsjettet til kontrollutvalet. For å oppnå gode resultat av forvaltningsrevisjonsprosjekt / selskapskontrollar, og at dei er nyttige for kommunen, krevst det at økonomiske ressursar er tilstrekkelege. Historikk på kontrollutvalet i Stord sitt samla budsjett dei siste åra: År Framlegg Vedteke Differanse til budsjett budsjett , , , , , , , , , , , , ,- Kontrollutvalet vil drøfta om eit av dei planlagde kontrollutvalsmøta hausten 2012 skal avlysast, grunna manglande økonomi til gjennomføring. Konklusjon. Frå Kommunal- og regionaldepartementet vart det i 2009 gjort eit grundig arbeid som hadde som mål å styrkja eigenkontrollen i kommunane og fylkeskommunane. Frå dette arbeidet, kom det ein rapport som omhandla 85 tilrådingar på kva som kan styrkje dette arbeidet. Under kjem tilråding om rammer for kontrollutvalet sitt arbeid: Kontrollutvalet får oppdraget sitt og finansieringa si frå kommunestyret. Kontrollutvalet har fått ei rekkje oppgåver i lov og forskrift, men det er kommunestyret som er ansvarleg for dei økonomiske rammene for eigenkontrollen, ikkje kontrollutvalet. Arbeidsgruppa viser til at kommunestyret gjennom det overordna ansvaret, behandlinga av saker frå kontrollutvalet og fastsetjinga av budsjettet til utvalet set dei avgjerande grensene for kor god eigenkontrollen blir i kommunen. Der kommunestyret har teke ei avgjerd i strid med innstillinga frå kontrollutvalet, er det kommunestyret som har ansvaret, ikkje kontrollutvalet. Tilråding 73: Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kommunestyret må såleis ta stilling til om det er vilje til å gje kontrollutvalet tilstrekkelege rammer for å gjennomføra sine oppgåver, i tråd med lovverket og tilrådingane på ein god måte. Dette må gjelda både rekneskapsrevisjon, prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 2

61 Viser også til sak 37/12 om forslag til budsjett 2013 for kontrollutvalet. Sekretariatet vil rå til at kontrollutvalet legg fram den same innstillinga til sakene om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som tidlegare. Rammene for kontrollutvalet sitt arbeid i 2013 vert handsama som sak 37/12 om budsjett for Forvaltningsrevisjon: FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. Selskapskontroll: 61 FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Kontrollutvalet vil rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 4. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av selskapskontrollar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar 3

62 62 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET FOR 2013 Bakgrunn for saka: Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner finn ein i 18 formuleringa om at kontrollutvalet skal utarbeide framlegg til budsjett for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen: 18. Budsjettbehandlingen Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Drøfting: Kontrollutvalet har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det som er særskilt med kontrollarbeidet er at det eigentleg er administrasjonen som vert revidert. Såleis skal kontrollutvalet innstilla direkte overfor politisk organ. For revisjonstenestene er det teke utgangspunkt i avtale som vart inngått med Deloitte AS Budsjettert kostnad med revisjon skal dekka både arbeid med rekneskapsrevisjon og anna revisjonsarbeid, t.d. prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Ut frå planane innafor dette området, vil prosjektarbeid krevja ei ramme på om lag 400 timar for kommunar med størrelse som Stord. Vidare er det lagt til grunn at det vanlegvis er 6 møter i kontrollutvalet for året, med om lag like stor saksmengde som eit vanleg år. Elles er det lagt inn møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for medlemene etter gjeldande satsar. Kostnader er medteke slik at medlemmar i kontrollutvalet kan delta på ein nasjonal fagleg kontrollkonferanse og medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Det ligg også inne eit abonnement på Kommunerevisoren. Det er ikkje lagt inn midlar for servering i utvalsmøta. I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar står det dette i 10: 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse:

63 ulike sektorer og virksomheter. 63 Kontrollutvalet har i 2012 gjennomføre ein overordna analyse av kommunen si drift, og på bakgrunn av denne, laga eit forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden Kommunestyret vedtok i sak 43/12 i møte å utsetja handsaminga av plan for forvaltningsrevisjon - og selskapskontroll, og ber om at kontrollutvalet legg inn estimerte kostnader før saka vert handsama i kommunestyret. Kontrollutvalet handsamar saka på nytt i sak 36/12. Nytt vedtak vert sendt til kommunestyret til ny handsaming og vurdering. Det er lagt inn ekstra midlar som er tenkt til ev. ad-hoc oppgåver, t.d. øvrig forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utgreiing, som måtte komme undervegs i året, utanom det som ligg i planane. Bakgrunnen for slike ekstra oppgåver kan t.d. vera medieoppslag eller bestillingar frå kommunestyret. Tenestene som sekretariat for kontrollutvalet utøver, er regulert i tråd med kostnadsutviklinga som går fram av Statistisk Sentralbyrå sin indeks for andre tenester med arbeidsløn som dominerande prisfaktor. I nokre kommunar vert budsjettet til kontrollutvala ferdig handsama og vedtekne, før budsjettprosessen i kommunen. Dette er ei rutine som Stord kommune kan drøfta om dei ynskjer å få innført. Konklusjon: På bakgrunn av dette tilrår sekretariatet at kontrollutvalet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning for det budsjettforslaget som ligg føre. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget vert å senda Stord kommune for vidare handsaming. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Vedlegg: o Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for

64 Vedlegg til SAK 33/11 i Kontrollutvalet Kontrollutvalet i Stord kommune, budsjettframlegg for 2013 Budsjett 2012 FRAMLEGG form. Tekst Budsjett 2013 Merknader Godtgjersle folkevalde (6 møter pr. år) Leiar kr ,- pr.år, medl./varamedl. Kr 130,80 pr.time Tapt arbeidsforteneste ,141 Arbeidsgjevaravgift 14,1 % av , ,13 Servering på møta 0 0 Ifm. møter i kontrollutvalet 0,25 Diverse, kontorrekvisita For kontrollutvalet / lysing av møter 0,25 Kurs/konferanse Fagkonferanse / kurs / folkevaldopplæring 0,07 Reise- og opphaldsutgifter Reise i samband med kurs / opplæring Kontingentar Kontingent Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Abonnement "Kommunerevisoren" til medlemmer i utvalet 0,25 Kjøp av sekretariatstenester Berekna sekretariatstenester, SSB-auke iflg.avtale 0,25 Kjøp av revisjonstenester I tråd med heilårseffekt av gjeldande avtale frå , fastpris reknesk.revisj. og ramme på 400 timar til prosjektarbeid (forvaltn.revisjon og selsk.kontroll) 0,25 Ekstra tiltaksmidlar Til utarbeiding av nye planar for forv.revisjon og selsk.kontroll, samt uforutsette oppgåver for kontrollutvalet Meirverdiavgift MVA-kompensasjon

65 65 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 27. aug Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 37/12 37/12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR Bakgrunn for saka: Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske organ vert sett på saklista til kontrollutvalet til kvart møte. Møteprotokollane kan og lastast ned frå Stord kommune si heimeside. Protokollane gjev primært informasjon om dei sakene som har vore til politisk handsaming. Kontrollutvalet kan be om nærare informasjon om enkeltsaker og drøfte ulike problemstillingar som ein finn av særlig interesse. Kontrollutvalet har gjort vedtak om at særskilt ansvar for gjennomgang av møteprotokollar skal fordelast slik: Politisk organ: Kommunestyret Formannskapet Forvaltningsstyret Komitè for oppvekst og utdanning Komitè for næring, miljø og kultur Komitè for rehabilitering, helse og omsorg Styret for Stord vatn og avlaup KF Styret for Stord kommunale eigedom KF Kontrollutvalsmedlem: Johan Inge Særsten Johan Inge Særsten Peggy Husevik Bærøy Kristin Ankervold Jens Arne Stautland Jens Arne Stautland Wilhelm Engelsen Wilhelm Engelsen Til dette møtet vil det vere aktuelt med gjennomgang av desse møteinnkallingane / protokollane: Kommunetyret: Formannskapet: Forvaltningsstyret: Komité for oppvekst og utdanning: ingen møter Komité for næring, miljø og kultur: ingen møter Komité for rehabilitering, helse og omsorg: ingen møter Styret for Stord vatn og avlaup KF og Styret for Stord kommunale eigedom KF FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Elin Molven Rådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon / Mobil E-postadresse:

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 28.oktober 2010. Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer