GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2012 Årsbudsjett 2012 gebyrregulativ Datert : Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 1

2 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner s. 3 Avdeling for omsorg Betalingssatser for omsorgstjenester s. 5 Avdeling for helse Betalingssatser for korttidsopphold / rehabiliteringstjenester s. 6 Betalingssatser for vaksinering s. 6 Avdeling for samfunnsutvikling Betalingssatser for parkering s. 8 Betalingssatser for vann og avløp s. 9 Betalingssatser for slam s. 10 Betalingssatser for renovasjon s. 11 Betalingssatser for næringsavfall s. 12 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr s. 13 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet s. 14 Betalingssatser for landbruk s. 15 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. s. 16 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven s. 19 Betalingssatser Dampsaga kulturhus s. 23 Avdeling for oppvekst Betalingssatser i kommunale barnehager s. 24 Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger s. 24 Betalingssatser i kulturskolen s. 24 Inn-Trøndelag brannvesen IKS Feiing- og tilsynsavgift s. 25 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 2

3 STAB PLAN-/UTREDNINGSTJENESTEN Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner: Fastsatt med hjemmel i 33-1 plan- og bygningsloven av Generelle bestemmelser/ opplysninger For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 2. Kvalitetskrav For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 3. Planforslag det skal betales gebyr for: Forslag til reguleringsplaner (detaljregulering), PBL 12-11, og forslag til endring av reguleringsplaner, PBL 12-14, jfr. PBL Tilbaketrekking av sak Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. 5. Avvisning av planforslaget Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr. Krever forslagsstiller at saken legges fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal det ikke tilbakebetales gebyr. 6. Gebyrsatser for reguleringsplan (detaljplan). Samla gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal (pkt 6.1, a,b eller c) + bebyggelsens areal (pkt 6.2, a + b). 6.1 Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL ) a) Areal inntil 4 daa: Tillegg pr påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Tillegg pr påbegynt daa over 40 daa b) Spesielt arealkrevende formål*, areal inntil 50 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 100 daa c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Tillegg pr enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Tillegg pr enhet over 40 enheter 6.2 Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal BRA som inngår i planen. (Maks. tillatt utnytting legges til grunn). Kr Kr Kr 530 Kr Kr Kr Kr Kr Kr 530 a) Eksisterende bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Kr 260 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 3

4 Pr påbegynt 100m2 over m2 Kr 160 b) Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 Kr 420 Kr Mindre endring av reguleringsplan (PBL 12-14) For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling av reguleringsplan. Gebyr inntil 50 % av gebyr etter pkt 6.1 for relevant areal, dessuten gebyr etter pkt. 6.2 for evt. tillegg i bruksareal BRA. Minstesats kr Pristillegg for ikke-digitale planer Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- format som tilfredsstiller krav etter gjeldende SOSI-versjon hos Statens kartverk. For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 30 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget. 9. Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. 10. Tilleggskostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis befaring, undersøkelser, utgraving. 11. Planprogram. Konsekvensutredning. For reguleringsplaner der det skal utarbeides planprogram etter PBL 12-9, jfr 4-1, og senere konsekvensutredning, jfr PBL 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales saksbehandlingsgebyr likt gebyret etter pkt 6.1 for planforslaget (se pkt. 6.1). Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg. 12. Betalingsfrist Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Dvs. gebyr for planprogram skal betales før planprogrammet tas opp til behandling. Gebyr for planforslag skal tas opp før planforslaget tas opp til behandling. 13. Spesielle bestemmelser Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses som urimelig høyt, kan planmyndigheten etter søknad redusere gebyret. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 4

5 *Til pkt 6.1 b): Som de mest aktuelle formål her ansees område for golfbane, råstoffutvinning, skytefelt, større natur og friluftsområder. Betalingssatser for omsorgstjenester AVDELING OMSORG Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet: Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad. Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr : kr ,- Grunnbeløpet (1G) sats pr : kr ,- Timepris Abonnement pr. mnd. Inntil 2G (kr ,-) (reguleres etter statens satser) kr. 165,- 2G 3G (kr ,- - kr ,-) kr. 111,- kr ,- 3G 4G (kr ,- - kr ,-) kr. 164,- kr ,- 4G 5G (kr ,- - kr ,-) kr. 207,- kr ,- Over 5G (kr ,->) kr. 263,- kr ,- Abonnementsprisen utgjør minimum 15 timer pr. mnd. eller 3,75 timer pr. uke. Øvrige betalingssatser: Korttidsopphold i institusjon 1) Korttidsopphold i eldresenter / bofellesskap Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G) (reguleres etter statens satser) Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G) Middag kr. 129,- pr. døgn kr. 194,- pr. døgn kr. 133,- pr. dag kr. 165,- pr. mnd. kr. 265,- pr. mnd. kr. 69,- pr. porsjon 1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2012 må ajourføres i.h.t. dette. Betalingssatser for vaksinering: Influensavaksine kr. 182,- pr. injeksjon Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 5

6 AVDELING FOR HELSE Betalingssatser for korttidsopphold og rehabiliteringstjenester: Korttidsopphold i institusjon 1) Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag kr. 129,- pr. døgn kr. 133,- pr. dag kr. 69,- pr. porsjon 1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2012 må ajourføres i.h.t. dette. Egenbetaling etter takster for fysioterapi hvis diagnose ikke gir rett til gratis behandling. Bassengtrening kr. 25,- pr time Drikke og enkel servering ved Dagrehab.grupper kr. 20,- / 10,- Betalingssatser for vaksinering: Konsultasjoner: Beløp: Enkelt person, 1. gangs konsultasjon 160,- Enkelt person, 2. gangs konsultasjon for samme reise 130,- Enkelt person, 3 gangs konsultasjon på samme reise Gratis Barn under 12 år Gratis Gruppe på 3 personer el flere, pr pers, samme type reise 130,- Studenter/ pensjonister 100,- Resept 40,- Nytt vaksinasjonskort 100,- Ikke møtt til time 160,- Audio 160,- Vaksiner: Beløp: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (Boostrix Polio) 340,- Difteri 110,- Stivkrampe (Tetavax) 110,- Gulfeber (Stamaril) 260,- Hepatitt A, barn/ voksen (Epaxal) 370,- Hepatitt B, barn (Engerix-B) 250,- Hepatitt B, voksen (Engerix-B) 290,- Hepatitt A+B, barn (Twinrix) 300,- Hepatitt A+B, voksen (Twinrix) 450,- Japansk Encephalitis 840,- Kolera og ETEC (Dukoral) pr. dose 240,- Meningokokk (A+C+W+Y) 250,- Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 6

7 Meningokokk C (Neis Vac-C) 360,- MMR (meslinger, rødehunder, kusma) (Priorix) 200,- Pneumokokker (Pneumovax) 240,- Polio (Imovax) 180,- Rabies (Rabies-Imovax) 470,- Skogflåttencefalitt (TBE) barn/vokse (TicoVac) 260,- / 300,- Tyfoid (Typhim Vi) 250,- Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (Tetravac) 200,- Pris for leie av brystpumpe: kr. 100,- Pris for leie av alarmmatte: kr. 400,- Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 7

8 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Betalingssatser for parkering: Forslag til gebyrer i 2012 Gebyr i 2011 Gebyr pr. time Samlet Gebyr pr.time Samlet (gebyr mandag - fredag kl ) 1. time 19,00 19,00 15,00 15,00 2. time 19,00 38,00 15,00 30,00 3. time 19,00 57,00 15,00 45,00 I denne sonen er det tillatt å stå parkert i maksimalt 3 timer Langtidsparkering: Første time 13,00 13,00 10,00 10,00 Andre time som utløser 1 døgn 13,00 26,00 10,00 20,00 Gebyr Hoøya/Paradisbukta Parkering pr. dag 20,00 15,00 Skistadion Parkering pr. dag 30,00 25,00 Parkeringskort 400,00 325,00 Parkeringskort Hvitt kort (parkering i hele sentrum) 5750, ,00 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 8

9 Betalingssatser for vann og avløp: 1.0 Tilknytningsgebyrer (i kroner) Jfr. 5 i forskriften. Ved utvidelse av eksisterende bygg skal det betales tilknytningsgebyr for hver ny boenhet/enhet - jfr. 3 i forskriften. Vann Avløp 1.1 Fritidsbolig/hytte 1 500, ,- 1.2 Annen bebyggelse 3 000, ,- 2.0 Årsgebyrer (i kroner) Jfr. 6 i forskriften Vann Avløp 2.1 Fast del alle abonnenter 662,- 841,- 2.2 Variabel del - i tillegg til fast del skal alle abonnenter betale etter forbruk (vannmåler eller bruksareal): Variabel del pr. m 3 (etter målt forbruk på vannmåler) 9,53 15, Stipulert forbruk pr. m 2 bruksareal (BRA) 14,30 23, Fritidsbolig og hytter (stipulert 40 m 3 ) 381,- 630,- 2.3 Driftsbygning med avløp fra melkerom Jfr. 6-9 i forskriften (stip. 150 m 3 ) 2 362, Boligsameier Boligsameier vil etter søknad kunne betale forbruksgebyr etter felles vannmåler. Variabel/forbruksgebyr faktureres sameiet og fastdel faktureres hver enkelt eierseksjon. 2.5 Vannleveranse til andre enn faste abonnenter Tilfeldige tilknytninger som for eksempel brakkerigger er fritatt for tilknytningsavgift, men skal betale årsgebyr (fast + variabel del) for den gitte perioden brakkeriggen eksisterer. Vannmåler er påkrevd Tilfeldige leveranser til for eksempel vanntanker skal foregå etter målt kvantum eller ved oppfylling av en på forhånd peilet tank. Faktureres etter variabel del pr. m3. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 9

10 Betalingssatser for slam: Tømming av slamavskillere m.v. (priser pr. år) 1. Tømming t.o.m. 4,5 m 3 totalt våtvolum kr ,- Tillegg for våtvolum over 4,5 m 3 pr. m 3 kr. 378,50,- 2. Tette tanker/minirens t.o.m. 4 m 3 kr ,- Tillegg for våtvolum over 4 m 3 pr. m 3 kr. 571,- 3. Tilleggsgebyr for tømming av slamavskillere utenfor rute kr. 589,50,- 4. Tilleggsgebyr hvis tanken ikke er klargjort for tømming kr. 295,- 5. Andre oppdrag for spylebil/avvatningsbil - pr. time kr ,- 5.1 Manuelt arbeid/hjelpesmann pr. time kr. 478,- 6. Minstegebyr for oppdrag med spylebil/avvatningsbil kr ,- 7. Ved oppdrag med spylebil/avvatningsbil vil det tilkomme en deponiavgift hvis det tømmes slam. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 10

11 Betalingssatser for renovasjon: 1. Renovasjonsgebyr pr. år gjeldende fra : L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonnement) kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- 1.4 Minst 3 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- 1.5 Minst 6 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- 1.6 Bringeordning alle fraksjoner kr ,- Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller kr. 300,- (gjelder alt. 1, 2 og 3) Fri levering av husholdningsavfall på Tranamarka (avgift er inkl. i abonnementsgebyret). Hytte fritidsrenovasjon kr. 675,- 2. Diverse 2.1 Utkjøring / bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) kr. 250,- (Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på Tranamarka gratis). 2.2 Minimumsgebyr ved ulovlig gjensetting av avfall kr. 825,- 2.3 Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonnent) kr. 550,- 2.4 Henting ved husvegg etter søknad (pr. abonnent): henteavstand: inntil 10 m kr. 500,- henteavstand: m kr. 700,- henteavstand: m kr ,- 2.5 Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) inkl. statlig avgift kr. 60,- (inkl. mva.) 2.7 Ved bestilling av ekstratur for henting (p.g.a. ikke hentet i rute som følge av innparkering mv.) faktureres kr. 940,- pr. påbegynt time. 2.8 Ved bestilling av ekstratur for henting (p.g.a. ekstraordinære mengder avfall) faktureres kr. 940,- pr. påbegynt time, samt fraksjonspris i.h.t. prisliste for næringsavfall. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 11

12 Betalingssatser for næringsavfall: Fraksjonstabell Kr/tonn Asbestholdig avfall 1575 Aske, sot og slagg, forurenset 1575 Frityrolje/fett 200 liters fat 3330 Frityrolje/fett for mindre leveranser 6660 Glass uten ramme / bilglass (uten PCB) 550 GLASS m/pcb HELE 800 GLASS m/ PCB KNUSTE 1250 Glass- og metallemballasje, sortert til gjenvinning 400 Hageavfall/kvist 470 Metall til gjenvinning Gebyrfritt Oljeholdig slam og forurensede masser 1760 Papir og papp til gjenvinning, blandet 345 Papp, rent uten forurensninger Gebyrfritt Plast, ren og sortert folie, PP-sekk, landbruksplast Gebyrfritt Plast, usortert/forurenset (til energigjenvinning) 600 Restavfall til sortering /deponi 1575 Armert betong 1575 Sand fra sluk/sandfang uten forurensing 310 Trevirke, kreosotholdig og impregnert 2660 Trevirke, rent til gjenvinning 540 Våtorganisk avfall (matavfall) til gjenvinning *) Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Ved levering av avfall utenom ordinær åpningstid (akutte tilfeller) fastsettes pris etter avtale. For avfall som ikke er forsvarlig sikret under transport ilegges et gebyr på: kr. 500,- Gebyr for levering av avfall som ikke er sortert ihht forskrift/gebyrregulativ: kr Fakturagebyr for levering Tranamarka: kr. 50,- Avdelingsleder for Samfunnsutvikling i Steinkjer Kommune delegeres myndighet til å justere gebyrene på fraksjoner i gebyr som omhandler næringsavfall, hvis endringer i markedssituasjonen. *) Pris på våtorganisk avfall (matavfall) for 2012 er pr. dato ikke satt grunnet stor usikkerhet m.h.t. kostnader knyttet til videre transport og behandling av avfallet ved Ecopro AS i Verdal. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 12

13 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Utleie av maskiner Pris m/sjåfør: CAT 163 H, veihøvel kr ,- Mercedes 95 LH89275 kr. 500,- MAN F 2000 VE kr. 400,- MAN 8t XD kr. 400,- Hjullaster, Volvo L70 kr. 600,- Hjullaster, Volvo L70 m/utstyr kr. 700,- Spylebil, MAN TGA (2004) XD74764 kr. 800,- Moos Hamster (2002) XD kr. 800,- Traktor Lundberg 96 kr. 400,- Utleie av utstyr fra Lisetrøa Tilhenger traktor Eik & Foss Tilhenger, liten Kompressor, Koberg Atlas Copco kompressor Slipemaskin for bor Bormaskin/ telebrekker Honda lense pumpe, bensin (liten) Honda lense pumpe, bensin (stor) Flaggstenger Blinklykt Kjegle Markører Skilt Skiltvogn Sperrebukk Sperrestang Grøftekasse Toalettvogn, mobil (liten) Toalettvogn, mobil (stor) Asfaltsaging, m/mannskap Komprimeringsplate, m/mannskap Manuelt arbeid Pris: kr. 350,- pr. døgn / kr ,- pr. mnd kr. 150,- pr. døgn kr. 500,- pr. døgn kr. 150,- pr. time kr. 50,- pr. døgn kr. 500,- pr. døgn kr. 250,- pr. døgn kr. 200,- pr. døgn kr. 50,- pr. uke kr. 100,- pr. uke kr. 75,- pr. uke kr. 75,- pr. uke kr. 50,- pr. uke kr. 500,- pr. uke kr. 60,- pr. uke kr. 60,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr. 45,- pr. lm kr. 450,- pr. time kr. 350,- pr. time Alle priser er uten merverdiavgift Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 13

14 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet: Middag kr. 69,- pr. porsjon inkl. mva. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 14

15 Betalingssatser for landbruk: 1. Gebyrsatser konsesjonssaker Av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum: 3 promille. For overskytende beløp: 2 promille. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 750,- (grunnbeløpet), og ikke være høyere enn 20 ganger grunnbeløpet, dvs. kr ,-. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. 2. Gebyrsatser delingssaker etter jordloven Gebyr pr. sak: kr. 750,-. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret. 3. Gebyr planleggingsoppdrag som skogtiltak, hydrotekniske planer og lignende Gebyr pr. time: kr. 507,-. Merverdiavgift kommer i tillegg. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 15

16 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m.: Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Definisjoner: Byggesaksgebyr Søknadsbehandling, tilsyn og kontroll Bruttoareal I henhold til NS 3940 Hovedplan Etasje med størst bruttoareal Grunnarealtakst Pris pr m2 på hovedplanet 1. Boligbygg For boligbygg etter 20-1 betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For garasje i tilknytning til boligbygg betales i tillegg gebyr i henhold til regulativets pkt Andre kategorier bygg For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (bruksendring som medfører hovedombygging) etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruttoareal på hovedplanet 0 m2-50 m2 pr m2: kr 83 ( min kr ) 51 m2-200 m2 pr m2: kr 75 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 65 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 56 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 48 ( min kr ) For hvert plan/ hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 3. Enklere typer bygg For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruttoareal på hovedplanet: 0 m2-50 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 51 m2-200 m2 pr m2: kr 20 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 18 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 16 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 14 ( min kr ) For eventuelle plan/ etasjer over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 4. Driftsbygninger i landbruket For driftsbygninger i landbruket og redskapsbod, siloer og gjødselkummer etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruttoareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 17 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 14 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 11 ( min kr ) kr Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 16

17 5. Større bygg- og anleggsmessige tiltak For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggsmessige tiltak over eller i grunnen etter 20-1, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr Byggesaker som ikke kommer til utførelse For behandling av byggesaker som ikke kommer til utførelse betales et gebyr med 50 % av satsene i pkt Trinnvis behandling Ved trinnvis behandling av søknaden betales 50 % av gebyret ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse. 8. Særskilte tiltak For behandling av byggesaker etter pbl 20-2, 30-4, 30-5 og de saker etter 20-1 som ikke måles etter grunnflate, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre bygningsarbeider, og mindre terrenginngrep betales et gebyr på kr Inneholder søknaden flere separate byggetiltak betales et gebyr på kr pr tiltak. 9. Opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn For behandling av saker med opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn etter pbl 20-1 pkt m) betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og grensejustering For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper på min 3 enheter betales gebyr med kr pr feste. 12. Ulovlig byggearbeid For behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, eller tiltak som er igangsatt uten tillatelse, regnes dobbelt gebyr. 13. Lokal godkjenning av foretak/ selvbygger For lokal godkjenning av ansvarlig foretak gjelder følgende satser: Pr funksjon: kr. 500 Foretak med sentral godkjenning: kr Tillatelse til seksjonering For tillatelse til seksjonering betales et gebyr på kr Dispensasjoner For behandling av søknader som krever dispensasjon: Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 17

18 For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales kr Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. 16. Urimelig gebyr Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrforskriften fravikes av bygningsmyndigheten. 17. Indeksregulering Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Til grunn for reguleringen legges Statistisk Sentralbyrå (SSB) s byggekostnadsindeks for Boligblokk i alt. De nye gebyrene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 18. Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra bygningsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 18

19 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven: (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1.1. Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Tomt til utbyggingsformål areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Tilleggsareal areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 501 m m 2 kr areal fra 1001 m m 2 kr areal fra 1501 m m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra m 3 kr volum fra 2001m 3 økning pr. påbegynt 1000m 3 kr Registrering av eksisterende jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyret er kr Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste kr For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr av innmålt punktfeste kr Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 19

20 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt og Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres kr I tillegg kommer gebyr etter pkt for oppmålingsforretning. Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 35 % av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde. areal fra m 2 kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3. Gebyr for grensejustering av slik forretning faktureres etter medgått tid. minstegebyr kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m 2 kr areal fra 1001 økning pr. påbegynt da. kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m 3 kr Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 20

21 volum fra øker pr. påbegynt 1000 m 3 med kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid. Minstegebyret er kr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 200 Matrikkelbrev over 10 sider kr. 390 Endring i satsene reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr Urimelig gebyr Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen, eller den han/hun gir fullmakt, fastsette et passende gebyr Nedsatt gebyr etter matrikkelloven Etter matrikkellovens 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. Forskriftens 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars Pris- og betalingsbestemmelser Prisene i regulativet er pr. 1. januar Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 21

22 Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres. Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser. Tinglysingsutgifter belastes rekvirent. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 22

23 Betalingssatser Dampsaga kulturhus: Område Gebyrer Biblioteket: For sent leverte bøker voksne Biblioteket: For sent leverte bøker barn Utleie kinosal 1 Utleie kinosal 2 Kr. 40,- 1. gang, kr. 80,- ved andre gangs purring Kr. 20,- 1. gang,kr. 40,- ved andre gangs purring Kr inkl. mva Kr inkl. mva Utleie kinosal 3 Kr inkl. mva Utleie Saga - kommersielle aktører 15 % av omsetningen, min. kr ,- Utleie Saga - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Foaje Kr ,- - kr. 3000,- Utleie Aktivitetssenteret Kr. 400,- - kr ,- Utleie HUZE Kr ,- Når det gjelder utleie er prisene veiledende. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 23

24 AVDELING FOR OPPVEKST Betalingssatser i kommunale barnehager: Heltidsplass: kr ,- pr. mnd. Satser for kost (varierer etter hvilken ordning barnehagen har): kr 130,- pr. mnd. kr 260,- pr. mnd. For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, deretter 50 % moderasjon for øvrige barn. Tillegg for deltidsplass: kr 100,- pr. mnd Forskrift om foreldrebetaling av mai 2005, sier at det skal betales redusert pris for deltidsplass. Det er ikke krav til at prisen for deltidsplass skal være forholdsmessig ut fra oppholdstid. Det er vedtatt et tillegg på kr 100,- pr måned for deltidsplass, for å dekke kostnader som knyttes til økt antall barn som følge av deling av plasser. Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger (SFO): Fra 1 time t.o.m. 6 timer pr. uke Over 6 timer pr. uke t.o.m. 12 timer pr. uke Over 12 timer pr. uke t.o.m. 18 timer pr. uke Over 18 timer pr. uke kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd Enkelttimer Dagkjøp (Gjelder de dagene som skolefritidsordningen har åpent på skolefrie dager). Det gis ikke søskenmoderasjon. kr. 50,- pr. time kr. 200,- pr. dag Betalingssatser i kulturskolen: Elevavgift undervisning kr ,- pr. år / kr ,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr. Det gis ikke søskenmoderasjon. Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 24

25 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Feiing gjennomføres hvert år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 344,- Ekstra pipeløp kr. 172,- Delt pipeløp kr. 172,- Feiing gjennomføres hvert 2. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 172,- Ekstra pipeløp kr. 86,- Delt pipeløp kr. 86,- Feiing gjennomføres hvert 4. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 86,- Ekstra pipeløp kr. 43,- Delt pipeløp kr. 43,- Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4. år, årlig gebyr Hovedpipe kr. 255,- Ekstra pipeløp kr. 127,50 Delt pipeløp kr. 255,- Feiing ut over rutinemessig feiing Feiing av hovedpipe kr. 344,- Feiing av ekstra pipeløp kr. 172,- Feiing av delt pipeløp kr. 172,- Tjenester ut over ordinære oppgaver Fresing av beksot, medgått tid Feiing av fyringsanlegg osv., medgått tid, min. 2 t. Kontroll etter pipebrann Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg kr. 687,50 pr. time kr. 687,50 pr. time Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 25

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 22.12.2014 ajourført etter kommunestyrets vedtak 17.12.14. GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2014 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD:

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 HAMMERFEST MENIGHETSRÅD... 4 3 SENTRALADMINISTRASJONEN...

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer