Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finne balansen holde balansen. Årsrapport"

Transkript

1 Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012

2 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever mestring på flere plan, som igjen setter dem i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet.

3 Innhold DI gruppen as... 4 Daglig leder har ordet... 7 DI kompetanse... 8 DI bedriftsservice DI grafisk DI Kløverbakken barnehage Faksimilier, Budstikka DI lunchkafé DI tekstildesign Kvalifiseringstjenester, resultater...20 Årsberetning Årsregnskap Noter til regnskapet Revisors beretning... 30

4 DI gruppen as Foretaksreg.: NO MVA DI gruppen as er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vårt lokale næringsliv. I tillegg har bedriften egen produksjon innen flere fagområder, som også skal være en arena for arbeidstrening og faglig kvalifisering. DI gruppen er en godkjent tiltaksarrangør for NAV, som vi har et nært samarbeid med. En del av jobben vår er å ha god oversikt over arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter og sammen med deltakerne og NAV legge opp en best mulig karriere plan for den enkelte. Bedriften har stor fokus på samarbeidet med bedrifter i Asker og Bærum. Samarbeidet skal skape en meningsfylt arbeidssituasjon for deltakere som har behov for arbeidstrening og faglig kvalifisering, samt mulighet for jobb. På denne måten bidrar vi til å gi mennesker muligheter for utvikling og mestring, samtidig som vi produserer tjenester og produkter som det er behov for i vårt nærområde. 4

5 DI gruppen as ble grunnlagt i 1980 og eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. Aksjonærer Kapitalandel Kr % Bærum kommune ,9 Asker kommune ,8 Akershus fylkesk ,3 SUM ,0 Styremedlemmer Esben S. Svalastog (leder) Caroline M. Nergaard (nestleder) Helene Berge Holm Jarle Furnes Lars Oddvar Nordal Knut Skipperud (valgt av de ansatte) Ulf Moen Denneche (valgt av deltakerne) DI gruppen as er fast tiltaksarrangør for følgende tiltak: Avklaring Kvalifisering (KiA) Tilrettelagt (TiA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Administrasjon og ledelse Se organisasjonskart under Revisjon BDO as Bankforbindelse DnB Bank ASA, Bærum Forsikringer DNB Livsforsikring ASA og Protector Varamedlemmer Susanne Kristiansen Nils Marius Apeland Ellen Styrmoe Organisasjonskart Styret Adm. direktør Tage Gam Administrative fellestjenester Fagutvikling Siw Hagelin Produksjon Halvor Brandt Kompetanseavd. Anne Hodnefjeld Kløverbakken Barnehage Ellen Styrmoe Bedriftsservice Halvor Brandt 5

6 Høy kompetanse Vi sitter på en stor og variert kompetanse, men vi trenger hjelp av lokalsamfunnets næringsliv for å lykkes. Vil du ta imot en av våre arbeidsomme deltakere til nettopp din bedrift?

7 Daglig leder har ordet 2012 «Best på formidling». De målene som ble satt for DI gruppen i 2012, var på mange måter en videreføring av målene fra Økonomisk trygghet og tilpasninger til endrede krav fra bedriftens største kunde og samarbeidspartner NAV. Denne årsrapporten viser med tydelighet at målet om økonomisk trygghet ikke ble innfridd i Dette er veldig beklagelig, og det negative resultatet kommer til tross for innsatsen for å redusere kostnader. DI gruppen viser med tydelighet at situasjonen tas på alvor og at bedriften både viser vilje og evne til å sette inn tiltak. Et uventet negativt resultat kan lett medføre oppgitthet og demotivasjon hos våre ansatte, noe som ikke har skjedd. Selvfølgelig har prosessen rundt nedbemanning vært vanskelig for den som rammes, men samtidig helt nødvendig for bedriften. Det er derfor hyggelig å registrere at innsatsen for å imøtekomme signalene i NOU 2012: 6, «Arbeidsrettede tiltak» og endrede krav fra NAV, har medført en positiv utvikling gjennom prosjektet «Best på formidling». Ansatte har vist evne til å påta seg endrede og til dels nye arbeidsoppgaver på en måte som har gitt resultater i arbeidet med å få deltakere ut i arbeid. Vi har i 2012 merket at konkurransen har vært økende og at NAV har endret finansieringsformene, som har medført en økt samhandling med Løxa Utvikling og Mølla Kompetansesenter. Dette er et samarbeid som bygger på en vinn vinn strategi, noe som også har ført til at arbeidet med å vurdere økt samhandling/sammenslåing ble startet i Utfordringene har vært store i 2012, og de blir ikke mindre i Samhold og felles innsats vil gjøre at vi klarer det på en strålende måte. Tage Gam Adm. direktør DI gruppen er aktivt med i satsingen «Ringer i vannet» i regi av NHO Service. Dette er et prosjekt som har til hensikt å inngå avtaler med næringslivet om rekruttering av arbeidskraft, samtidig som næringslivet åpner dørene for å gi mennesker mulighet for å få arbeid. Det er gledelig å registrere bedriftenes velvillighet og samarbeidsvilje i vår region. Denne samhandlingen bidrar til at DI gruppen oppnådde et godt resultat i formidlingen til ordinært arbeid, et resultat som ga en tredjeplass på landsbasis. Dette resultat har utelukkende sammenheng med innsatsen våre ansatte har gjort i samarbeid med den enkelte deltaker og bedriftene i Asker og Bærum. 7

8 DI kompetanse Beskrivelse Kompetanseavdelingen har hovedansvaret for attføringsarbeidet i DI gruppen. Våre jobbveiledere gir oppfølging og veiledning, og tilbyr kurs for mennesker som er søkt inn via NAV til ulike tiltak. Avdelingen har 15 ansatte, og leverte i 2012 tjenester til NAV innenfor følgende tiltak: Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Kvalifisering (KIA) Avklaring Tilrettelagt oppfølging (TIA) I tillegg har avdelingen foretatt funksjonsvurderinger for ansatte i IA-bedrifter, og samarbeidet med Spesialistsykehuset for Epilepsi om arbeidsrehabilitering for pasienter. I mai 2012 opprettet vi en egen avdeling i Asker for arbeidslivs- og studieveiledning rettet mot privatkundemarkedet. Avdelingen som heter Din Vekst arbeider også med sykefraværsoppfølging i bedrifter. Mål og resultater Vår ambisjon i 2012 har vært å videreutvikle arbeidsinkluderingsarbeidet i tråd med samfunnsutviklingen og krav og føringer fra NAV lokalt og sentralt. I samsvar med blant annet NOU-rapporten om Arbeidsrettede tiltak, har vi fokusert enda mer på sterkere tilknytning til det ordinære arbeidsliv. Vi har arbeidet aktivt for et tettere samarbeid med det lokale næringsliv og blitt med i «Ringer i Vannet» som er et samarbeid mellom NHO Service og Attføringsbedriftene. Målet er å få flere mennesker inn i arbeid gjennom rekrutteringsavtaler med NHO-bedrifter har vært et satsningsår for fagutvikling og kompetanseheving. Vi har satset på å utvikle tilstrekkelig og riktig kompetanse i forhold til bedriftens mål og samfunnsoppdrag, og vi mener dette har rustet oss enda bedre til å møte endrede krav og utfordringer. Mange av våre jobbveiledere har blitt sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet Vip24, og flere har blitt sertifisert i migranorsk arbeidsliv som er et norskopplæringsprogram for minoritetsspråklige. Andre igjen har videreutdannet seg i supported employment (SE), etisk refleksjons veiledning og konflikthåndtering. Bedriften opprettet også en egen stilling som leder for fagutvikling. I tråd med forskning, har vi fokusert på fag metodikken supported employment og Individual placement and support (IPS). For å prøve ut IPS-metodikken i Asker og Bærum, deltar vi i bransjeforeningens IPS-prosjekt som ble etablert i Samhandlingen mellom kompetanseavdelingen og produksjonsenhetene ble styrket gjennom året. Der det har vært hensiktsmessig, har bedriftens interne treningsarenaer blitt benyttet som et virkemiddel på veien til ordinært arbeid. Dette er i nært samarbeid og tett dialog med bedriftens produksjonsenheter og med barnehagen vår. Våre formidlingstall for de ulike tiltak viser at bedriften er på rett vei mht. å formidle deltakere til aktive tiltak og arbeid. I løpet av første halvår 2012 formidlet DI gruppen via tiltaket Arbeid med Bistand 66.7 % av deltakerne til aktive løsninger. Bedriften kom på 3. plass i Attføringsbedriftenes måling av høyest formidlingstall blant tiltaksarrangørene på landsbasis. Et godt samarbeid med våre lokale NAV-kontorer er en forutsetning for vår virksomhet, og vi har gjennom året hatt fokus på god dialog, samarbeid og gode rapporteringsrutiner. 8

9 Planlagt utvikling Virksomheten i avdelingen fremover vil være influert av nasjonale føringer, endrede krav fra NAV, samfunnsutvikling og den forventede stortingsmeldingen om arbeidsrettede tiltak. Hovedfokuset fremover vil være å få flere i arbeid raskere. Vi skal ha et tidlig og tydelig jobbfokus, der innsatsen for å skape gode relasjoner med bedriftene i Asker og Bærum blir viktig. Deltakerne som kommer til DI gruppen er en ressurs våre lokale bedrifter trenger, og vi har god tro på satsningen «Ringer i vannet». Vi ønsker å styrke vår dialog og vårt samarbeid med NAV og bruke vår kompetanse effektivt i forhold til kvalitative og kvantitative mål. Hensiktsmessige og gode inntaksrutiner, resultatmåling og rapportering står sentralt. DI gruppen er sertifisert i Equass Assurance, et europeisk kvalitetssikringssystem for levering av velferdstjenester. Equass dekker de kravene NAV stiller til kvalitetssikring innenfor attføringstjenester. Vi har gjennom året kontinuerlig arbeidet med utvikling og forbedring i henhold til prinsippene og kriteriene i Equass, og bedriften skal resertifiseres i februar

10 Alle typer oppdrag DI bedriftsservice er en produksjonsavdeling som er behjelpelig med både store og små oppdrag. Vår styrke er fleksibilitet og evne til å ivareta alle typer oppdragsgivere.

11 DI Bedriftsservice DI Bedriftsservice er en avdeling i DI gruppen som ligger på Vakås i Asker. Avdelingens kunder er både offentlig virksomhet og privat næringsliv, først og fremst innen Asker og Bærum. DI Bedriftsservice har 30 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Vi tilbyr arbeid til personer i Asker og Bærum som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Her deltar de aktivt i arbeidslivet gjennom produksjon av varer og tjenester. Avdelingen har 5 hospiteringsplasser som er bevilget skoleelever med tilrettelagt opplæring ved Asker og Bleiker videregående skole. Andre søkere som står på venteliste for VTA-plass ved DI Bedriftsservice kan påbegynne en hospitering før det inngås en fast ansettelse. Avdelingen er også en intern treningsarena for deltakere i andre attføringsløp enn VTA. DI Bedriftsservice er behjelpelig med ulike oppdrag innen: Pakketjenester. DM-utsendelser. Montering diverse monteringstjenester av ulik vanskelighetsgrad. Montering av elektronikk og enklere loddeoppdrag. Reparasjon av KOSS hodetelefoner. Hagearbeid klipping av plener og annet forefallende arbeid i hage og bod. Pakking og utkjøring av Jobbfrukt til bedrifter i Asker og Bærum. Målsettinger 2012 DI Bedriftsservice skal sikre oppdrag som er hensiktsmessige for deltakerne og som er en samfunnsnyttig oppgave. Dette skal igjen bidra til å øke deltakeres sosiale kompetanse og arbeidsmestring gjennom produksjon av varer og tjenester. Bonusen til deltakerne skal bli evaluert i 3 bonustrinn med hovedfokus på selvstendighet og å se på muligheten for en utplassering i ordinær bedrift. Resultater 2012 I løpet av 2012 har vi fått økt kompetanse, og gjennom dette bedret kvaliteten på tjenestene. BAMA har gjennomført Jobbfruktskolen på samtlige deltakere som jobber med jobbfrukt. Alle deltagere har fått utviklingsplaner med jevnlig oppfølging. Vi jobber samtidig for at de som ønsker det kan få komme helt eller delvis ut i det ordinære arbeidsliv. Bonusen til deltakerne har blitt evaluert, og 7 av disse fikk en bonusøkning til bonustrinn 2. Forventet resultat: Under budsjett men en gledelig økning på 21 % fra Pakkeavdelingen har til tross for et tøft marked også hatt et godt år. Hagearbeidet har slitt med dårlig vær og har ikke hatt den store omsetningen. Planlagt utvikling Det er fortsatt fokus på å videreutvikle avdelingen, både når det gjelder arbeidsoppgaver og tjenester. Det jobbes aktivt med salg av Jobbfrukt og med innhenting av andre oppdrag til avdelingen. Det foregår en kontinuerlig prosess i avdelingen som skal sikre involvering og kreativitet med fokus på å utvikle nye områder og større forutsigbarhet i produksjonen. Tett og godt samarbeid med NAV vil sikre at VTA-deltakerne og de som søker seg til VTA mottar et egnet tilbud. Avdelingen er godt innarbeidet i utviklingen av konseptet Jobbfrukt. Bedriften skal selge nye abonnementer, og pakke og bringe ut fruktkurver til bedrifter i Asker og Bærum. Det er en målsetting å øke salget fra 160 kurver til minimum 200 kurver per uke i løpet av kommende år. DI Bedriftsservice har budsjettert med en omsetningsøkning på 17,5 % fra 2011 til

12 Grafisk for deg Enten behovet ditt er små visittkort, store plakater, eller dekor på biler, så kan vi hjelpe deg. Vi tar oss gjerne av hele pro sessen, fra idé og skisse til ferdig produkt.

13 DI grafisk DI grafisk er totalleverandør av grafiske tjenester, hvilket omfatter layout/design, trykk- og kopioppdrag, tegningskopiering, skanning, stempler, visittkort, ID-kort, laminering, alle typer skilt, bildekor, profileringsplagg, skoleklær, samt posters til ute- og innebruk. DI grafisk er samtidig en godkjent lærlingbedrift innen visuell kommunikasjon (Mediegrafikere) og skilt & dekor (Profileringsdesignere). Gjennom 2012 har DI grafisk hatt 9 mediegrafikerlærlinger, hvorav 2 personer har tatt fagbrev. Avdelingen har foreløpig ingen lærlinger innen profileringsdesign, men avdelingen har forøvrig formidlet godt kvalifiserte deltakere til det ordinære arbeidslivet. 241 MILJØMERKET DI grafisk ble i 2012 resertifisert innen miljømerket Svanen. 836 Målsettinger 2012 Grafisk avdeling har som overordnet målsetting å kunne tilby gode attføringstjenester til våre deltakere og samtidig tilby en meningsfull og god arbeidspraksis for våre lærlinger. I tillegg til å være en god lærlingbedrift innen Mediegrafiker-faget har det vært en målsetting å kunne motta lærlinger innen skilt- og dekor-faget. For å lykkes som god attføringsarena, er det en forutsetning at avdelingen har konkrete kundeoppdrag som gir deltakerne våre arbeidsoppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og oppleve at de mestrer. Det er samtidig en målsetting at kundeoppdragene skal bidra positivt til å innfri bedriftens samlede krav til inntjening. Det skal arbeides aktivt for å opprettholde forutsigbare langsiktige kundeavtaler som samtidig gir oss muligheter til å tilby et bredt og variert spekter av produkter og tjenester. Ved å befeste vår posisjon som en anerkjent og foretrukket totalleverandør av grafiske tjenester, gir vi samtidig en bredere erfaringsbakgrunn til deltakere som skal ut i det ordinære arbeidslivet. Virksomhet Gjennom god kundelojalitet har avdelingen opplevd å få styrket sin posisjon som foretrukket leverandør av grafiske tjenester og produkter. Planlagt utvikling Det vil være en prioritert oppgave å få maksimal effekt ut av de rammeavtalene avdelingen har med sine eierkommuner innenfor områdene kopiering og skilt & dekor. Gjennom utadrettet salgsarbeid og målrettet markedsføring, vil DI grafisk jobbe for å kunne inngå flere langsiktige og forutsigbare kundeforhold mot nye kundegrupper og i et utvidet markedsområde. I løpet av 2013 ønsker vi å fokusere på de kreative kreftene avdelingen innehar i form av design, illustrasjon og foto, og på den måten bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner for kunder som ønsker bistand; i alt fra idé til ferdig produkt. DI grafisk ønsker også å legge til rette for at våre deltakere skal kunne tilegne seg de kvalifikasjonene som skal til for å komme raskest mulig ut i ekstern arbeidspraksis. Resultater 2012 DI grafisk hadde en nedgang i salgsinntektene av varer og tjenester på 3,8 % fra i fjor, men opprettholt en positiv inntjening, tilnærmet resultatet for Omsetning og resultat var derimot langt lavere enn budsjettert, og skyldes i første rekke endrede forutsetninger og redusert ordreinngang av kopieringstjenester i tilknytning til inngåtte rammeavtaler. 13

14 Sosial kompetanse I Kløverbakken barnehage er barna i trygge hender. Med full pedagogdekning, hånd i hånd med flinke lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, har vi fokus på trivsel og felleskap for både barn og voksne.

15 DI Kløverbakken barnehage DI Kløverbakken holder til på Emma Hjorth, i lokaler leid av Bærum kommune. Barnehagen har full pedagogdekning, samt flere fagarbeidere i staben. Som attføringsarena har Kløverbakken inntil 7 tiltaksplasser i tett samarbeid med DI kompetanse. Deltakerne våre er i ulike tiltak, med hovedvekt på kvalifiseringstiltaket. DI Kløverbakken er godkjent lærebedrift for Barne- og ungdomsarbeiderfaget i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Opptak av barn skjer via samordnet opptak i Bærum kommune. Kløverbakken har egne vedtekter og årsplan for virksomheten. Barnehagens satsingsområder for 2012 har vært fagområdene: Kropp, bevegelse og helse, samt sosial kompetanse. Vi har hatt mål om å gi positive opplevelser, og å legge til rette for glede og mestringsfølelse ved fysisk aktivitet. Alle barn og voksne skal lykkes i å omgås hverandre. Vår visjon er: DI Kløverbakken en del av den gode barndom. DI Kløverbakken et godt sted å være for liten og stor. Våre verdier er bygd på: Ansvar, fellesskap og trivsel. Planlagt utvikling: DI Kløverbakken ønsker å utvide førskolelærertettheten, for deretter å ha mulighet til å ta inn flere barn. Arealmessig har barnehagen plass til flere barn. Vi vil samtidig jobbe for å utvide barnehagedriften, det vil si å drive flere barnehager. Opptak av barn skjer via barnehagekontoret i Bærum kommune. Siste brukerundersøkelsen blant foreldrene (2011), ga score på 5.1 på en skala fra 1-6 (der 6 er best). Resultater 2012 DI Kløverbakken har uteksaminert 3 deltakere til fagarbeidere i Barne- og ungdomsarbeiderfaget dette året. Alle har fått 100 % jobb i kommunale eller private barnehager etter endt eksamen. Kløverbakken har gitt et godt økonomisk bidrag til bedriften, både gjennom våre 7 tiltaksplasser, og gjennom god drift av barnehagen. Målsettinger 2012 DI Kløverbakken skal være en positiv læringsarena for våre deltakere. Målet er å gjøre dem kompetente til videre arbeid. Barnehagen skal være er en arena der alle er unike med sine muligheter og begrensninger. 15

16 Vi i DI gruppen tror at livskvalitet blant annet handler om mestringsevne og trivsel på arbeids plassen. Vårt mål er å bidra til personlig og yrkesmessig utvikling for mennesker som står utenfor arbeidslivet. «Jeg hadde aldri kommet frem til dette valget på egen hånd, så jeg er meget fornøyd med veiledningen Britt har gitt meg.» Martine Sol Brataas Student «Har du mulighet, så grip den!» Erik Rognerud Tidl. DI-deltager, nå i fast stilling «Det er tydelig at DI gruppen er gode på oppfølgning. Ledelsen viser stort engasjement for å få følge opp deltakerne også etter at de er kommet ut i arbeid. Det tror jeg er et godt utgangpunkt for å lykkes.» Anniken Huitfeldt Arbeidsminister

17 «Må bare rope et stort HURRA for deres formidling til arbeid fra AB!! Gratulerer og bra jobba!!» Anne Karine Wilson Seniorrådgiver/Fagstøtte, NAV Akershus DI gruppen er en pilotbedrift i «Ringer i vannet»-satsningen til NHO. Vi har blant annet laget satsningens logo, inkludert profilmateriell og bildekor. Dette er et samarbeid DI gruppen er meget fornøyd med.

18 Trivelig kantine Vårt blide kantinepersonale står for deilig mat, flott service og et trivelig miljø. Kom gjerne innom oss i Baker Østbys vei 10 på Rud, og prøv selv!

19 DI Lunchcafé DI gruppen driver en moderne og trivelig kantine med sitteplasser til ca 100 personer. Her kan vi tilby ansatte, gjester og bedrifter i nærområdet, delikat og sunn mat laget av ferske råvarer. Det tilbys varm mat hver dag hele uken, og det legges stor vekt på sikkerhet, kvalitet og hygiene. Videre kan vi også levere mat til møter og overtid til bedrifter i nærområdet. I tillegg til vanlig kaffe, kan man også få kjøpt Americano, Espresso og Kaffe Latte laget på egen espressomaskin. Lunchcafeens åpningstider er tilpasset våre kunder og den ledes av en kantineleder som gir opplæring og kompetanse til personer på tiltak. Målsettinger 2012 Gjennom aktiv markedsføring og brosjyrer utdelt til lokale bedrifter, har bedriften som mål å innhente flere kunder til Lunchcafeen. Resultater 2012 Lunchcafeen benyttes allerede av et økt antall eksterne kunder, hovedsakelig fra bedrifter i nærområdet, men også av privatpersoner og skoleelever. Vi registrerer også at håndverkere i området benytter seg av vårt tilbud. Planlagt utvikling Vi ønsker å fortsette den gode trenden, og vil i løpet av tiden som kommer, vurdere utvidede åpningstider. DI tekstildesign DI tekstildesign produserer engangsprodukter og bekledning til bl.a. helsevesenet, fysikalske institutter og barnehager (DI medisinsk). I tillegg kan vi sy gardiner, vesker, duker, forklær med mer på spesialbestilling fra bedrifter og privatpersoner. Under merkenavnet Kule Høner har vi produsert ulike pynte- og bruksartikler. Målsettinger 2012 Det vil være en overordnet målsetting å opprettholde avdelingen som en god arena for attføring og avklaring, kombinert med en videreutvikling av produkter og tjenester som etterspørres i markedet og som sikrer nødvendig inntjening. Resultater 2012 DI Tekstildesign hadde en omsetningssvikt av varer og tjenester i 2012 på 17,1 % i forhold til budsjettert. Det ble en tilsvarende svikt i resultatet, men fremdeles bidrar avdelingen positivt til bedriftens inntjening. Resultatsvikten skyldes sterk konkurranse innen medisinsk forbruksmateriell og sømproduksjon, kombinert med lav omsetning og inntjening på produktene til Kule Høner. Avdelingen har vært en positiv arena for attføring og arbeidsavklaring. Planlagt utvikling Avdelingen vil i fremtiden ha kun en produksjonslinje som innebefatter medisinsk forbruksmateriell og diverse typer sømproduksjon mot bedrifter og privatpersoner. Ut fra fremtidige attføringsmessige behov vil det ikke lenger være aktuelt å opprettholde lavterskeltilbudet Kule Høner. Denne delen av DI tekstildesign vil bli avviklet fra 2. kvartal 2013 og i den forbindelse vil avdelingen endre navn til DI medisinsk og søm. 19

20 Resultater av tiltak og tjenester i 2012 DI gruppen hadde i 2012 til sammen 200 tiltaksplasser, mens 210 personer totalt fikk et tilbud. Resultater fra arbeidsinkluderingsarbeidet viser at 85,3 % av deltakerne er formidlet til aktive løsninger, mens 6 % har søkt om uførepensjon. I løpet av første halvår 2012 formidlet DI gruppen via tiltaket Arbeid med Bistand, 66.7 % av deltakerne til aktive løsninger. Bedriften kom på 3. plass i Attføringsbedriftenes måling av høyest formidlingstall blant tiltaksarrangørene på landsbasis mht. formidling fra Arbeid med bistand. Se forøvrig graf på s. 9. Ordinære tiltak: Arbeidstreningen skjer internt i bedriften eller på eksterne arbeidsplasser. Antall sluttet i perioden: 69 personer Oppnådd mål: 86 % formidlet til aktive tiltak (13 % til jobb) NAVs resultatkrav er: formidling til aktive tiltak eller arbeid, minimum 65 % Arbeid med bistand (AB) 48 plasser Tiltaket skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på arbeidsinkludering i det ordinære arbeidsliv. Antall sluttet i perioden: 36 personer Oppnådd mål: 89 % formidlet til aktive tiltak (44 % til ordinært arbeid) NAVs resultatkrav er: formidling til arbeid: 65 %, andre aktive løsninger: 30 % Avklaring 28 plasser Formålet med tiltaket er å kartlegge og vurdere deltakers arbeidsevne og behov for bistand for å få eller beholde arbeid. Avklaringstiltaket kan ha to former; enten jobbkurs i kombinasjon med en praksisdel eller avklaring direkte i intern eller ekstern bedrift. Antall sluttet i perioden: 97 personer Oppnådd mål: 83 % avsluttet til aktive tiltak. NAVs resultatkrav er: formidling til aktive tiltak eller Kvalifisering (KIA) 22 plasser Kvalifiseringstiltaket skal gi deltakere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Tiltaket kan ha to former; enten kvalifisering uten fagbrev eller kvalifisering med fagbrev. Antall sluttet i perioden: 13 personer Oppnådd mål: 92 % formidlet til aktive tiltak Arbeid og egenfinansiert utdanning arbeid, minimum 75 % Andre aktive løsninger (475personer 8 til jobb 0 og 24 formidlingsklare tilbake 7 til Ikke aktive løsninger NAV) Annet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAVs 97 resultatkrav 13 1 er: formidling til 14 arbeid %, (APS) 62 plasser Arbeid og egenfinansiert utdanning 13 % 58 % andre 6 % 31 aktive % løsninger 0 % 0 % %% 11 7 Andre aktive løsninger 72 % 31 % 77 % 62 % 0 % 100 % 67 % 0 8 Tiltakets formål er avklaring Ikke aktive av løsninger arbeids- og 7 % 6 % 8 % 8 % 0 % 0 % 7 % 3 4 Annet 7 % 6 % 8 % 0 % 100 % 0 % 7 % funksjonsevne. Tiltaket skal gi deltakere 100 med % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % redusert arbeidsevne tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging for å prøve ut muligheter på arbeidsmarkedet. Aktivitet etter avsluttet i tiltaket Arbeid og egenfinansiert utdanning Andre aktive løsninger Ikke aktive løsninger Annet 72 % 58 % 77 % 62 % 31 % 31 % 13 % 7 % 7 % 6 % 6 % 6 % 8 % 8 % 8 % APS AB Avklaring KIA 0 % 20

21 Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (TIA) 13 plasser Varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidsliv. Antall sluttet i perioden: 1 person NAVs resultatmål: det fastsettes ikke mål for dette tiltaket, men alle deltakere skal minimum en gang pr år vurderes i forhold til overgang til andre tiltak og/eller jobbformidling. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 30 plasser Dette tiltaket er et tilbud til personer som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Arbeidsoppgavene blir tilpasset den enkelte. Tilbudet gis ved DI Bedriftsservice på Vakås i Asker. Andre kvalifiseringstjenester: Funksjonsvurderinger DI gruppen er godkjent for å gjennomføre Funksjonsvurderinger for ansatte i IA-bedrifter. Det skjer i regi av NAV Arbeidslivssenter. I 2012 gjennomførte vi 11 funksjonsvurderinger. Spesialistsykehuset for Epilepsi (SSE) DI gruppen har en avtale med Spesialistsykehuset for Epilepsi om arbeidsrehabilitering for pasienter som er under behandling i regi av avdeling for kompleks epilepsi. Hver deltaker tilbys et 3 ukers jobbkurs og 9 ukers arbeidspraksis hvor målet er utredning og avklaring av arbeidsevne. I løpet av 2012 hadde DI gruppen til sammen 11 personer gjennom dette opplegget. Privatkundemarkedet: Din Vekst DI gruppen driver en arbeidslivs- og studieveiledningsavdeling i Asker. Avdelingen ble etablert i mai 2012 og bistår blant annet bedrifter med sykefraværsoppfølging. Din Vekst bistår ungdom og voksne med å kartlegge interesser, evner, verdier og preferanser, for så å matche dette mot arbeid eller studier. Din Vekst består av kvalifiserte veiledere med god kunnskap om arbeidsliv og studier, og de er sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet Vip24. Antall personer på ordinære tiltak ved årets slutt TIA; 14 KIA; 13 VTA; 30 APS; 56 Avklaring; 21 AB; 42 21

22 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives DI gruppen as er en arbeidsmarkedsbedrift som i samarbeid med NAV Asker og Bærum, tilbyr karriereveiledning og opplæring til mennesker som har behov for bistand til å komme tilbake til det ordinære arbeidsliv. Virksomheten i 2012 har i hovedsak arbeidet med avklaring av arbeidsevne, veiledning og motivering på veien frem mot nytt arbeid eller videre utdanning. Bedriften tilbyr arbeidstrening og kvalifisering i interne arbeidsarenaer, men samarbeider også med eksterne bedriften for utplassering og hospitering. Bedriften ble Equassgodkjent i Dette er et kvalitetssystem som alle attføringsbedrifter må ha for å opprettholde godkjenning av attføringstjenester. Det gis anledning til arbeidstrening og kvalifisering innen regnskap, lønn og resepsjon, salg- og markedsføring, grafisk design, ferdiggjøring av skilt og dekor, digitaltrykk og kopi, materialadministrasjon, lager, vaktmestertjenester, sjåfør- og budtjenester, kantine og diverse oppgaver innen tekstil og søm. Videre er det mulighet for utprøving innen pakke og monteringsoppgaver, samt barne- og ungdomsarbeid i egen barnehage. Bedriften er godkjent som lærlingebedrift. Bedriftens hovedkontor ligger på Rud i Bærum. I tillegg har bedriften en avdeling på Emma Hjort; Kløverbakken Barnehage og avdeling Bedriftsservice som ligger på Vakås i Asker kommune. DI Gruppen er godkjent tiltaksarrangør av Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS), Avklaring i skjermet virksomhet, Arbeid med bistand (AB), Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA). Fortsatt drift Årsregnskapet er bygget på forutsetning om fortsatt drift av selskapet. Forutsetningen baserer seg på at bedriftens produkter og tjenester er tilpasset det som markedet til en hver tid etterspør, og at den har en innarbeidet posisjon i aktuelle markeder som gir gode utsikter for fortsatt drift og utvikling. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Oversikt over utvikling og resultat Omsetningen i bedriften hadde en nedgang fra 51,3 mill i 2011 til 47,4 mill i 2012 De samlede investeringene i bedriften i 2012 var på kr Egenkapitalandelen pr var 67,3 %, sammenlignet med 67,2 % i 2011 Styret foreslår at årsunderskuddet for 2012 på kr overføres fra annen egenkapital. Arbeidsmiljø I 2012 har sykefraværet blant ordinært fast ansatte vært på 10 % og blant attføringsansatte 10,7 %. For begge gruppene er det langtidsfraværet som er utfordringen. Samlet sykefravær innen arbeidsgiverperioden var på 2,6 % for fast ansatte og 7,8 % for deltakere. Langtidsfraværene er ikke jobbrelatert. Det ble i 2011 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som ga et positivt resultat. Undersøkelsen blir gjennomført på nytt i Bedriften har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er styrets oppfatning at det er hensiktsmessig å igangsette tiltak for å øke tilstedeværelsen. Det er derfor etablert et nærværsprosjekt hvor både NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten er involvert Bedriften har arbeidsmiljøutvalg. Det har vært arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om internkontroll. Det er ikke registrert personskader. 22

23 Diskriminering og tilgjengelighet DI gruppen har gjennom mange år satt fokus på tiltak for å forebygge diskriminering, noe som fremkommer tydelig i bedriftens etiske retningslinjer. Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn kun er knyttet til stillingskategori og ansiennitet. I bedriftens arbeidsmiljøundersøkelse fremkommer det spørsmål som omhandler trusler, mobbing og trakassering. Resultatene fra dette følges opp årlig. Alle selskapets lokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede. Likestilling Bedriften har ved årets utløp 45 fast ansatte på ordinære vilkår, hvorav 4 er vikarer for langtidssyke og permitterte. Av disse er 28 kvinner og 17 menn. Styret består av 5 menn og 2 kvinner. Styreleder er en mann og daglig leder er en mann. Av bedriftens 27 deltakere på lønn ved årets slutt var det 5 kvinner og 22 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bedriftens produksjonsavfall leveres til godkjent sorteringsanlegg, emballasjeavfallet til gjenvinning. Kopiavdelingen har innfridd miljømerkingskravene og dermed fått lisens til å benytte Svanemerket. Rud, 4. april

24 Årsregnskap 2012 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER 2 Salgsinntekter Attføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Vareforbruk Lønnskostnader 3/ Ordinære avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Årsresultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføres fra/ til annen egenkapital BALANSE PR Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 5 Bygning Maskiner/inventar/innredning Transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Annen langsiktig fordring Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager og forskudd til leverandører Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank, post og kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 BALANSE PR Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Aksjekapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser: Avsetning pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Rud, 4. april 2013 Esben Svalastog Caroline Moen Nergaard Helene Berge Holm (styrets leder) (nestleder) (styremedlem) Susanne Kristiansen Knut Skipperud Ulf Moen Denneche (varamedlem) (ansattes representant) (deltaker-representant) Tage Gam (adm. dir.) 25

26 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd inntektsføres etter bruttometoden. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de er betydelige og har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing/leieavtaler Operasjonelle leasingavtaler kostnadsføres løpende som annen driftskostnad. Finansiell leasing bokføres som operasjonell leasing i henhold til god regnskapsskikk for små foretak. Pensjoner Selskapet har fra 2012 gått over til å regnskapsføre forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små foretak av hensyn til sammenlingsbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Sammenligningstall er ikke omarbeidet. Effekt av prinsippendringen er inntektsført i regnskapet. Skatt Som attføringsbedrift er selskapet normalt fritatt for skatt, men har i 2012 beregnet skatt i forbindelse med utleie av lokaler. Skatteberegning viser at selskapet ikke skal betale skatt for

27 Note 2 Driftsinntekter Note Driftsinntekter Note Virksomhetsområder 2 Driftsinntekter Virksomhetsområder Virksomhetsområder Salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Salgsinntekter Administrasjon/kantine av varer og øvrige tjenester Administrasjon/kantine Administrasjon/kantine Grafisk Grafisk Grafisk Medisinsk/søm Medisinsk/søm Medisinsk/søm Kompetanse Kompetanse Kompetanse Vaktmestertjeneste Vaktmestertjeneste Vaktmestertjeneste Bedriftsservice Bedriftsservice Bedriftsservice Barnehagen Barnehagen Barnehagen Av salgsinnt. barnehagen utgjør kommunalt tilskudd: Av salgsinnt. barnehagen utgjør kommunalt tilskudd: Av Eliminering salgsinnt. av barnehagen salg interntutgjør kommunalt tilskudd: Eliminering av salg internt Eliminering Sum salgsinntekter av internt av varer og øvrige tjenester Sum salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Sum Geografisk salgsinntekter fordelingav varer og øvrige tjenester Geografisk fordeling Geografisk Norge fordeling Norge Norge Eksport Eksport Eksport Sum Sum Sum Salgsinntekter attføringstjenester Salgsinntekter attføringstjenester Salgsinntekter Attførings-og lønnstilskudd attføringstjenester fra stat (KIA, TIA og Avklaring) Attførings-og lønnstilskudd fra stat (KIA, TIA og Avklaring) Attførings-og Kommunalt lønnstilskudd (VTA) fra stat (KIA, TIA og Avklaring) Kommunalt tilskudd (VTA) Kommunalt Arbeidspraksis tilskudd i skjermet (VTA) virksomhet (APS) Arbeidspraksis skjermet virksomhet (APS) Arbeidspraksis med bistand i skjermet (AB) virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Arbeid Varig tilrettelagt med bistand arbeid (AB) (VTA) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Varig Jobb og tilrettelagt muligheter arbeid (AMO) (VTA) Jobb og muligheter (AMO) Jobb Kortere og avklaring muligheter (AMO) Kortere avklaring Kortere Andre salgsinntekter avklaring på attføringstjenester Andre salgsinntekter på attføringstjenester Andre Salg kvalifiseringstjenester salgsinntekter på attføringstjenester Salg kvalifiseringstjenester Salg Sum kvalifiseringstjenester driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsinntekter Note 3 Lønnskostnader Note Lønnskostnader Note Lønnskostnader 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Lønn Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Pensjonskostnader Pensjonskostnader Andre ytelser Andre ytelser Andre Sum ytelser Sum ytelser Sum ytelser Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens Selskapet er pliktig til ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens Selskapet krav. Forsikringen er pliktig er til delvis å ha obligatorisk innskuddsbasert tjenestepensjonsforsikring. og delvis ytelsesbasert. Det er inngått avtale som oppfyller lovens krav. Forsikringen er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. krav. Ref. forøvrig Forsikringen note 10 er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. Ref. forøvrig note 10 Ref. forøvrig note 10 Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Note Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Godtgjørelser Daglig leder Styret Godtgjørelser Daglig leder Styret Godtgjørelser Lønn Daglig 910 leder Styret 000 Lønn Lønn Pensjonskostnader Pensjonskostnader Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Annen godtgjørelse Annen godtgjørelse Selskapet har i 2012 sysselsatt 77 årsverk. Selskapet har 2012 sysselsatt 77 årsverk. Selskapet har i 2012 sysselsatt 77 årsverk. Lån/sikkerhetsstillelse Lån/sikkerhetsstillelse Lån/sikkerhetsstillelse Det inngått særskilte avtaler om bonus, sluttvederlag, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder Det er ikke inngått særskilte avtaler om bonus, sluttvederlag, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder Det eller er andre ikke medlemmer inngått særskilte av styret. avtaler om bonus, sluttvederlag, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller andre medlemmer av styret. eller andre medlemmer av styret. Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse Det er i 2012 kostnadsført til revisor kr i ordinært revisjonshonorar, hvorav kr vedrører andre tjenester Det er 2012 kostnadsført kr ordinært revisjonshonorar, hvorav kr 900 vedrører andre tjenester Det levert er av i 2012 revisor. kostnadsført kr i ordinært revisjonshonorar, hvorav kr vedrører andre tjenester levert av revisor. levert av revisor. 27

28 Note 5 Anleggsmidler Maskiner/ Transport- Bygning Totalt inventar midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. av- og nedskrivn Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Maskiner, biler og inventar 3-10 år Note 6 Fordringer, gjeld og pantstillelser Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet Pantheftelse Note 7 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 8 Varer Lager av råvarer Lager egentilvirkede ferdigvarer Forskudd til leverandører Sum Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av en aksjeklasse fordelt på aksjer pålydende kr , til sammen kr DI gruppen as har 3 aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer Ordinære aksjer Eierandel Stemmedel Bærum kommune ,9 % 49,9 % Asker kommune ,8 % 20,8 % Akershus Fylkeskommune ,3 % 29,3 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % 28

29 Note 10 Pensjoner Selskapet Note 10 Pensjoner er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 10 Pensjoner Selskapets er pensjonsordninger pliktig til å ha tjenestepensjonsordning tilfredsstiller kravene etter i denne lov lov. om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets Note 10 Pensjoner er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordninger fra 2012 gått over tilfredsstiller til å regnskapsføre kravene forsikringsdekkede i denne lov. ytelsesplaner etter reglene for små Selskapets er pensjonsordninger pliktig til å ha tjenestepensjonsordning tilfredsstiller kravene etter i denne lov lov. om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet foretak av hensyn har fra 2012 til sammenlignbarhet gått over til å regnskapsføre med tilsvarende forsikringsdekkede selskaper. Dette ytelsesplaner prinsippet innebærer etter reglene at betalt for små Selskapets foretak pensjonspremie av hensyn har pensjonsordninger fra knyttet 2012 til sammenlignbarhet gått til disse over tilfredsstiller ordningene å regnskapsføre med kravene kostnadsføres tilsvarende forsikringsdekkede i denne selskaper. etter lov. betaling. Dette ytelsesplaner Sammenligningstall prinsippet innebærer etter reglene er at ikke betalt for små Selskapet foretak pensjonspremie omarbeidet. av hensyn har Netto fra knyttet 2012 til effekt sammenlignbarhet gått til av disse prinsippendringen over ordningene til å regnskapsføre med kostnadsføres tilsvarende er bokført forsikringsdekkede selskaper. i regnskapet. etter betaling. Dette ytelsesplaner Sammenligningstall prinsippet innebærer etter reglene er at ikke betalt for små foretak pensjonspremie omarbeidet. Samlet av pensjonskostnad hensyn Netto knyttet til effekt sammenlignbarhet til av for disse prinsippendringen 2012 ordningene fremgår med av kostnadsføres tilsvarende note er bokført 3. selskaper. i regnskapet. etter betaling. Dette Sammenligningstall prinsippet innebærer er at ikke betalt pensjonspremie omarbeidet. Netto knyttet effekt til av disse prinsippendringen ordningene kostnadsføres er bokført i regnskapet. Samlet etter betaling. Sammenligningstall er ikke Balanseført pensjonskostnad forpliktelse for for knytter fremgår seg av til note AFP3. omarbeidet. Samlet pensjonskostnad Netto effekt av for prinsippendringen 2012 fremgår av note er bokført 3. i regnskapet. Balanseført forpliktelse for 2011 knytter seg til AFP Samlet Balanseført Pensjonskostnader pensjonskostnad forpliktelse for for knytter fremgår seg av til note AFP Balanseført Pensjonskostnader Årets pensjonsopptjening forpliktelse for 2011 knytter seg til AFP Pensjonskostnader Årets Rentekostnad pensjonsopptjening av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnader Årets Rentekostnad Avkastning pensjonsopptjening på av pensjonsmidler pensjonsforpliktelsen Årets Rentekostnad Avkastning Administrasjonskostnader pensjonsopptjening på av pensjonsmidler pensjonsforpliktelsen Rentekostnad Avkastning Administrasjonskostnader Resultatført på aktuarielt av pensjonsmidler pensjonsforpliktelsen tap Avkastning Administrasjonskostnader Resultatført Arbeidsgiveravgift på aktuarielt pensjonsmidler tap Administrasjonskostnader Resultatført Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad aktuarielt tap Resultatført Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad aktuarielt tap Arbeidsgiveravgift Netto Pensjonsforpliktelser pensjonskostnad Netto Pensjonsforpliktelser DBO ved periodens slutt pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser DBO Pensjonsmidl. ved periodens (til markedsverdi) slutt ved årets slutt Pensjonsforpliktelser DBO Pensjonsmidl. Ikke resultatført ved periodens (til virkning markedsverdi) sluttav estimatavvik ved årets slutt DBO Pensjonsmidl. Ikke Arbeidsgiveravgift resultatført ved periodens (til virkning markedsverdi) sluttav estimatavvik ved årets slutt Pensjonsmidl. Ikke Arbeidsgiveravgift Netto resultatført pensjonsforpliktelse (til virkning markedsverdi) av estimatavvik ved årets slutt *) Ikke Arbeidsgiveravgift Netto *) Overfinansiering. resultatført pensjonsforpliktelse virkning Beløpet av estimatavvik ble ført som annen langsiktig fordring i balansen *) i Arbeidsgiveravgift Netto *) Overfinansiering. pensjonsforpliktelse Beløpet ble ført som annen langsiktig fordring i balansen *) i Netto *) Overfinansiering. pensjonsforpliktelse Beløpet ble ført som annen langsiktig fordring i balansen *) i *) Note Overfinansiering. 11 Andre kortsiktige Beløpet ble fordringer ført som annen langsiktig fordring i balansen i Tilgode Note 11 momskompensasjon Andre kortsiktige fordringer Tilgode Forskuddsbetalt Note 11 momskompensasjon Andre husleie/elektrisitet kortsiktige fordringer Tilgode Forskuddsbetalt Krav Note lærlingetilskudd 11 momskompensasjon Andre husleie/elektrisitet kortsiktige fordringer Tilgode Forskuddsbetalt Krav lærlingetilskudd offentlige momskompensasjon husleie/elektrisitet Krav Forskuddsbetalte lærlingetilskudd offentlige tilskudd husleie/elektrisitet forsikringer Krav Forskuddsbetalte Fordringer lærlingetilskudd offentlige på ansatte forsikringer Krav Forskuddsbetalte Fordringer Andre offentlige forskuddsbetalte på ansatte tilskudd forsikringer kostnader Forskuddsbetalte Andre Fordringer forskuddsbetalte kortsiktige på ansatte forsikringer fordringer kostnader Andre Fordringer forskuddsbetalte kortsiktige på ansatte fordringer kostnader Andre forskuddsbetalte kortsiktige fordringer kostnader Andre Note 12 kortsiktige Egenkapital fordringer Note 12 Egenkapital Note 12 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Note 12 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Årets Egenkapital resultat Egenkapital Årets Egenkapital resultat Årets Egenkapital resultat Tilskudd til tiltakene APS, AB og VTA gis som øremerkede tilskudd, se for øvrig note 2. Egenkapital Tilskudd Tiltakenes til andel tiltakene av egenkapitalen APS, AB og VTA pr gis som for øremerkede forskjellige tilskudd, tiltakene se fremkommer for øvrig note slik: 2. Tilskudd Tiltakenes til andel tiltakene av egenkapitalen APS, AB og VTA pr gis som for øremerkede forskjellige tilskudd, tiltakene se fremkommer for øvrig APS note slik: 2. AB VTA Tilskudd Tiltakenes Egenkapital til andel tiltakene 01.01av egenkapitalen APS, AB og VTA pr gis som for øremerkede forskjellige tilskudd, tiltakene se 7 fremkommer 833 for øvrig APS 073 note slik: AB VTA 244 Tiltakenes Egenkapital Årets resultat andel 01.01av egenkapitalen pr for de forskjellige tiltakene 71 fremkommer APS slik: AB VTA Årets Egenkapital resultat APS AB VTA Årets Egenkapital resultat Årets Egenkapital resultat Egenkapital

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer