Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 001/04 PS 002/04 PS 003/04 PS 004/04 PS 005/04 PS 006/04 PS 007/04 Innhold Godkjenning protokoll Referatsaker Oppnevning av Kvalitetsutvalg - Sammensetning og mandat Kommunal boligmasse på Hjellplassen - Framtidg eierforhold Tele4 Arbeidsleder / arbeidstreningsprosjekt Overtakelse av fiskefartøy Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 001/04 Godkjenning av protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 002/04 Referatsaker RS 001/04 Skatteinngangen for desember 2003 RS 002/04 Tre flyselskaper ønsker å drive flyruter i Finnmark og Nord- Troms RS 003/04 Søknad om medlemskap i Vest-Finnmark regionråd RS 004/04 Uttalelse til reguleringsforslag for indre havn i Honningsvåg Fylkesmannen i Finnmark RS 005/04 Tiltak for funksjonshemmede - økonomisk bistand til helsesporsuka 2004 i Porsanger RS 006/04 Små endringer i arbeidsmarkedet også for desember måned RS 007/04 Avtale mellom Nordkapp kommune og Aker Salg Nordkapp S.U.S RS 008/04 Livsforsikringsselskapene Vital og Gjensidige NOR Spareforesikring funksjoneres til ett selskap RS 009/04 Kjennelse i sak 2/ krav om saksomkostninger - KS RS 010/04 Utbetaling av kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger/sykehjem RS 011/04 Sammenligningstall for kommuner 2003 RS 012/04 Service avgift 2004 Finnmark Miljøtejeneste AS RS 013/04 Rusreformen henvisningsrutiner Helse Nord RS 014/04 Invitasjon til møte om sjøsikkerhet og oljevernberedskap i Nord- Norge - Fiskeridepartementet RS 015/04 Veiledning i kommuneplanlegging Fylkesmannen i Finnmark RS 016/04 Orienteringsmøte vedr omsorgstilbud La Gomera Bærum kommune RS 017/04 Ryssdalutvalgets innstilling RS 018/04 Svar på søknad om landbasert pilotforsøk på oppdrett av torsk Kystverket Troms og Finnmark

3 RS 019/04 Informasjon om endring av organisasjonen i Tollvesenets lokalforvaltning fra og med 1. januar 2004 RS 020/04 Hammerfest kommune - overføring av restbevilgning Konfliktrådet i Vest-Finnmark RS 021/04 Utdeling av fagbrev Finnmark fylkeskommune RS 022/04 Tilsagn om tilskudd til områdeutvikling - Husbanken RS 023/04 Fordelingen av norsk torskekvote for 2004 KS Finnmark RS 024/04 Vedr. to likeverdige sykehus i Finnmark Kvalsund kommune RS 025/04 Utbetalingsbrev - tilskudd omsorgsbolig og sykehjem - Nordvågvn. 14/16 RS 026/04 Mattilsynets etablering i Honningsvåg RS 027/04 Forslag til endring av distriktsgrenser i Polmak og Karasjok Statkraft har nå oversendt konsesjonssøknad for Magerøya Vindpark til NVE - informasjonsbrosjyre til alle husstandene. Ordføreren vil orientere om dette

4 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Oppnevning av Kvalitetsutvalg - Sammensetning og mandat Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 003/04 Formannskapet Resymé: Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i forbindelse med budsjettprosessen for 2004: Det oppnevnes et utvalg som skal foreta en kvalitetsutredning som ser på barns oppvekst- og kulturvilkår i Nordkapp kommune. Formannskapet oppnevner utvalget, inkl. sammensetning, utforming av mandat og fastsette framdriftsplan. Rådmannens innstilling: Formannskapet oppnevner følgende utvalg som skal foreta en kvalitetsutredning av barn og unges oppvekst- og kulturvilkår i Nordkapp kommune: En representant fra AP - leder En representant fra SV En representant fra H En representant fra Kystpartiet Oppvekst- og kultursjef Hovedtillitsvalgt Undervisningsforbundet Pedagogisk konsulent er sekretær. Avdelingsstyret for Oppvekst- og kultur er høringsinstans Utvalget skal innen 1. mai 2004 legge fram en utredning som beskriver hvordan oppvekst- og kulturtilbudet i Nordkapp kan organiseres i fremtiden slik at kvaliteten vil være god nok selv om disponible ressurser reduseres som vist i økonomiplanen. Forholdet til videregående skole skal også berøres. Utredning:

5 Det er kommunestyrets ønske at utvalget skal vurdere kvalitet, innhold, grunnskolestrukturen, kulturtilbudet og organisering av barnehagetilbudet. Målsettingen bør blant annet være å beholde kvaliteten i tjenestetilbudet innenfor reduserte økonomiske rammer. Kan det totale tilbudet organiseres på en annen og mer kostnadseffektiv måte? Utvalget må analysere eksisterende drift og behovet for framtidige investeringer. Det overlates til Formannskapet selv å velge kandidater, samt foreta den endelige konstitueringen. Det er viktig at de valgte medlemmene representerer brukerne.

6 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Kommunal boligmasse på Hjellplassen - Framtidig eierforhold Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Formannskapet Resymé: Viser til tidligere vedtak i kommunestyret vedr. salg av den kommunale boligmassen. Rådmannens innstilling: Nordkapp kommune legger all boligmasse på Hjellplassen 2-37 ut for salg til høystbydende over kr ,-. Kjøper må forplikte seg til å renovere/pusse opp hele bygningsmassen. Utredning: Prosessen med å selge den kommunale boligmassen på Hjellplassen 2 37 har pågått over 2 år. Status i dag er at det ikke finnes interessenter som er villig til å betale 3 mill. for boligmassen. Byggmakker Nordkapp har tidligere signalisert interesse for boligene, men har i brev av 16. desember 2003 gitt tilbakemelding om at kjøp av Hjellplassen er svært lite aktuelt. Bedriften hevder at det i dag foreligger et betydelig vedlikehold/opprustningsbehov for nevnte boligmasse, grovt anslått til 6-7 mill. Bedriften sier videre at med den svikt i utleiemarkedet som har funnet sted, driftsutgifter som bl.a. kommunale gebyrer, forsikring og vedlikehold/drift vil ikke boligmassen kunne generere større kostnader enn de nevnte 6-7 mill. i overskuelig fremtid. Byggmakker Nordkapp sier imidlertid videre at dersom det er interessant for Nordkapp kommune ønsker de nærmere samtale. Bedriften har skaffet finansiering til oppussing/renovering. Nordkapp kommune har i dag ingen lån på nevnte boligmasse. Dersom alle boenhetene (34 stk) er utleid er det et husleiepotensiale på ca 1,1 mill. Situasjonen i dag er imidlertid at 10 av boenhetene ikke er utleid. Samtidig begynner standarden å bli såpass dårlig at den snart ikke forsvarer husleienivået. Nordkapp kommune fakturere husleien for 27 av beboerne på Hjellplassen.

7 Situasjonen i dag er slik at det forholdsvis raskt må tas en avgjørelse vedr. det fremtidige eierforhold til boligmassen på Hjellplassen. Ved fortsatt kommunalt eierskap må det bevilges midler til renovering/oppussing. Uansett driftsform vil Nordkapp kommune ikke tjene penger på utleievirksomheten. Dette fordi vedlikeholdsetterslepet er blitt for stort. Hver enkelt boenhet må renoveres for ca kr ,-. Alternativet er å selge boligmassen samlet til høystbydende over kr ,-. Den som da kjøper boligmassen må forplikte seg til å renovere/pusse opp all bygningsmasse. På budsjettet for 2004 er det ikke avsatt midler til renovering/oppussing av boligmassen på Hjellplassen. Det er heller ikke budsjettert med husleieinntekter. Nordkapp kommunens vedlikeholdstjeneste er i dag dimensjonert for kun å ta seg av driftsbygningene, samt omsorgsboligene som eies av kommunen. Rådmannen foreslår derfor at boenhetene på Hjellplassen 2 37 legges ut for salg til høystbydende over kr ,-. Den som får tilslag på overtakelse av boligmassen må forplikte seg til å renovere/pusse opp boligene. Kjøper må framlegge en forpliktende renoveringsplan inkl. finansieringsopplegg. Nordkapp kommune vil ikke garantere noen gjenleieavtale, men vil være behjelpelig med å skaffe leietakere. I henhold til Boligsosial handlingsplan for Nordkapp kommune vil kommunen ha behov for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet også i fremtiden. Nordkapp kommune sammen med framtidig eier kan gå sammen om å forskjønne området i tilknytning til boligene. Husbanken har signalisert at de vil stille seg positivt til en søknad om midler til et slikt prosjekt.

8 Nordkapp kommune Arkiv: U01 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Tele 4 - Forprosjekt Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 005/04 Formannskapet Resymé: Tele4 Communication AS søker Nordkapp Kommune om kr for gjennomføring av forprosjekt med hensikt å etablere eksternt selskap i Nordkapp. Rådmannens innstilling: Så lenge Nordkapp kommune ønsker å markedsføre seg som en god kommune å etablere ny virksomhet i, regner næringsavdelingen med å få henvendelser av denne type. I en del av sakene vil det være vanskelig på forhånd å plukke ut de gode, seriøse aktørene. Beløpet det søkes om i denne omgang er forholdsvis lite, og lykkes man vil resultatet bli betydningsfullt. Formannskapet innvilger derfor kr til et forprosjektet. Utredning: Rudi Carlsen tok kontakt med Nordkapp Kommune første gang i september 2003 i forbindelse med dette prosjektet. Etter en stund endret kontakten seg til å dreie seg om etablering av et agentur for et nytt preparat mot bakrus. Før jul kom det en forespørsel via mail vedrørende vedlagte forprosjekt. Selskapet er sjekket opp via Brønnøysund uten at det er framkommet noe klandreverdig. Tele 4 Communication AS er en megler innenfor ulike kommunikasjonsløsninger mot privat og offentlig næringsliv. Deres produkter er: - Mobil & Nettleie - Mobil abonnement & Terminaler - xdsl/andre kommunikasjonsløsninger for Internett - PABX - Hjemmepc ordninger Selskapet satser på at Tele 4 Communication skal være landets største kommunikasjonsmegler innen utgangen av Oversikten viser at de regner med å bruke ca 120 arbeidstimer til forprosjektet. Total kostnad er estimert til De hevder at det gjennom et konstruktivt samarbeid med kommunen vil være behov for 20 kontorplasser. Mål for forprosjektet er å avklare i en tidlig fase om det er grunnlag for å starte hovedprosjektet. Dette for å begrense utgifter og investeringer som vil påløpe de involverte parter ved oppstart av hovedprosjektet. Hovedprosjektet vil bestå av å etablere lokaler, infrastruktur, ansettelser samt anskaffelser av datateknisk utstyr og opplæring. Forprosjektet skal også avklare demografiske forhold som vil være av betydning for drift i framtiden. Forprosjektet skal ende opp med en av to følgende konklusjoner:

9 1. Hovedprosjekt gjennomførbart i tråd med Tele 4`s intensjoner 2. Hovedprosjekt ikke gjennomførbart i henhold til Tele 4`s intensjoner Erfaringene til kommunen i slike saker er begrenset. I 2003 ga Nordkapp kommune kr til et forprosjekt. Det selskapet er nå under etablering i Nordkapp. Risikoen for å lykkes i arbeidet med å få ukjente etablerere til Nordkapp regnes for å være høy. I dette tilfellet er beløpet forholdsvis lite. For nærmere beskrivelse av prosjektet, Se vedlagte prosjektplan.

10 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Anne Sivertsen Dato: Arbeidsleder / arbeidstreningsprosjekt Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 006/04 Formannskapet Resymé: Rådmannens innstilling: Nordkapp kommune oppretter et treårig prosjekt der det tilsettes en arbeidsleder for det etablerte arbeidstreningsprosjektet i kommunen for perioden Nåværende arbeidsleder tilsettes i stillingen da han har hatt denne funksjonen i 2 år gjennom midler fra Aetat og har opparbeidet seg nødvendig kompetanse og er godt kvalifisert for stillingen. Organisering Dagens ordning videreføres der Honningsvåg produkter har den faglige og administrative oppfølgingen av prosjektet som helhet. Kostnader Kr Finansiering Lønn til arbeidsleder finansieres ved omfordeling av sosialhjelpsmidler. Evaluering Honningsvåg produkter er ansvarlig for å utarbeide halvårlige evalueringsrapporter til Rådmannen. Utredning: 1. Bakgrunn

11 YSP (Yrkesrettet samarbeidsprosjekt) ble opprettet høsten-96 som et kommunalt og statlig samarbeidsorgan på ledernivå mellom Helse og sosialsektor trygdeetat, Aetat og Honningsvåg produkter. Helse og sosialsjef har vært leder og sekretær for samarbeidsforumet inntil desember-03. Sosialleder har nå overtatt denne funksjonen. Målet var å styrke det tverrsektorielle samarbeidet og utvikle bedre rutiner for samordnet hjelp til personer med sammensatte problemer og behov. Dette samarbeidet må betegnes som svært vellykket og har blant annet resultert i at færre brukere har blitt kasteball i det kommunale og statlige hjelpeapparatet. Videre har et betydelig antall personer fått mulighet til å delta i kommunens Arbeidstreningsprosjekt. 2. Målgruppe: Langtidsmottakere av sosialhjelp som er arbeidsledig og som ikke har rett til dagpenger. Sosialhjelpsmottakere med noe nedsatt arbeidsevne og oppfølgingsbehov. Stønadsmottakere med nedsatt arbeidsevne pga medisinske årsaker og som tilfredsstiller kravet om attføring. Langtidssykemeldte 3. Arbeidstreningsprosjektet 3.1 Hvem er deltagerne? Rundt 95 % av de sakene YSP jobber med handler om rusproblematikk ofte knyttet til psykiatri, noe som også gjenspeiler seg i Arbeidstreningsgruppa. De som jobber for tiltaksmidler er personer som har problemer med å få seg ordinær jobb. Mange har gått uvirksom over lang tid, har rusproblemer og enkelte har mistet sin faste jobb på grunn av livsførsel som ikke lar seg kombinere med de kravene som stilles i arbeidslivet. Arbeidstrening brukes også som utredningstiltak i forhold til å vurdere om personer er varig Yrkeshemmet og eventuelt har krav på uførepensjon. 3.2 Arbeidsoppgaver I hovedsak består dette av forefallende arbeid, oppussingsprosjekt og snømåking for eldre og uføre. I tillegg er enkelte av deltagerne utplassert på ulike arbeidsplasser. Honningsvåg produkter planlegger oppstart av produksjon rettet mot vedkapping og salg av ved og dersom dette lar seg gjennomføre vil arbeidstreningsgruppa bli involvert i dette. 3.3 Bakgrunn, organisering og finansiering. Prosjektet har eksistert siden 1994 og er kanskje det viktigste rus og psykiatriforebyggende tiltak vi har i kommunen. Det har likevel vært vekslende erfaringer med prosjektet i forhold til oppfølgingsdelen og mangelen på kvalifiserte arbeidsledere. Deltagerne mottar sysselsettingsmidler i offentlig sektor gjennom Aetat, og kommunen betaler 15 % av lønnskostnadene. Tiltaket er svært populært og det er til stadighet ventelister med personer som ønsker å delta på dette. Etter flere år med mer eller mindre utilfredsstillende oppfølging av arbeidstreningsgruppa ble det i 2002 tilsatt egen arbeidsleder gjennom tiltaksmidler fra Aetat og det totale oppfølgingsansvaret ble overført til Honningsvåg produkter. Dette har vist seg å være en vellykket ordning både praktisk og faglig, men tiltaksmidlene for arbeidsleder opphørte 31. desember og prosjektet står i praksis pr. dato uten leder.

12 Leder for Aetat i Hammerfest har ved flere anledninger berømmet prosjektet, men er helt klar på at de ikke lenger har anledning til å finansiere arbeidslederstillingen og oppfordrer kommunen til selv å opprette en slik stilling. Aetat er samtidig klar på at de er lite villig til å innvilge tiltaksmidler til deltagerne i arbeidstreningsgruppa dersom det ikke blir en permanent ordning i forhold til ledelse av prosjektet. 3.4 Omfordeling av sosialhjelpsmidler / økonomisk gevinst De siste årene har det til en hver tid vært sysselsatt mellom 6 10 personer i arbeidstreningsprosjektet der 98 % har vært langtidsmottakere av sosialhjelp. Det vil i praksis si at de er berettiget hjelp til livsopphold og boutgifter som utgjør ca kr ,- pr. mnd. og kr pr. år. Sysselsettingsmidlene til deltagerne i arbeidstreningsgruppa er pr. dato kr ,- pr. mnd. Nordkapp kommune dekker 15 % av dette beløpet som utgjør kr.2.390,- pr. mnd. pr. person. Den økonomiske gevinsten målt opp mot utbetalt sosialhjelp vi da bli på ca. kr pr. mnd. Hvis 7 personer til enhver tid er sysselsatt i prosjektet vil dette utgjøre en besparelse på kr ,- pr. år Kostnader for kommunen ved tilsetting av arbeidsleder. Prosjektets arbeidsleder har hatt en lønn på kr ,- pr. mnd. Med feriepenger og pensjonsutgifter vil den årlige lønnen være i overkant av kr ,- 4. Vurdering Arbeidstrening er det viktigste rusforebyggende tiltaket vi har. Det er økonomisk besparende, og ikke minst er dette et tiltak som brukerne har behov for og som de selv ønsker å delta i. Målgruppen består likevel ikke av en ensartet gruppe selv om mange sliter med sammenlignbare problemer. Vi snakker om mennesker med ulike behov, ferdigheter og problemer og muligheter. Mennesker som gjentatte ganger har falt ut av ordinært arbeid, familie og sosialt nettverk. I dette systemet vil arbeidslederen helt klart ha en avgjørende rolle. Vedkommende må ha ulike ferdigheter, kunnskap og motivasjon til å følge opp de enkelte deltagerne, samtidig som han må kunne samarbeide med den øvrige del av forvaltningen. Gjennom årenes løp har hjelpeapparatet forsøkt ulike varianter med oppfølging av arbeidstreningsgruppa, og slik YSP oppfatter det, er det uten tvil dagens ordning som har fungert best. Nåværende arbeidsleder har en yrkesbakgrunn som snekker og er således meget godt kvalifisert til å gi nødvendig opplæring og veiledning til deltagerne innenfor de ulike jobbprosjektene. Videre har arbeidslederen interesse for dette feltet og ønsker å fortsette i jobben som arbeidsleder. Honningsvåg produkter har vist seg som et godt egnet lokaliseringssted for arbeidstreningsprosjektet med bra fagmiljø der både arbeidsleder og arbeidstakere har funnet seg til rette. Oppfølgingen av deltagerne har vært atskillig bedre enn tidligere og leder for Honningsvåg produkter har gitt sterkt uttrykk for at han ser det som mest hensiktsmessig at nåværende arbeidsleder fortsetter da tiltaket fungerer godt. Det er investert mye i opplæring og ikke minst har arbeidslederen opparbeidet seg et godt tillitsforhold til arbeidstakerne.

13 Rent økonomisk vil Nordkapp kommune spare mest på å tilsette en person innenfor egne rekker. Spørsmålet er om det finnes kommunalt ansatte som er interessert og har de rette kvalifikasjoner for å inneha en slik jobb. Tidligere erfaringer har vist at det ikke har fungert med arbeidsledere innenfor det kommunale systemet, men det må samtidig legges til at oppfølgingsansvaret da kom på toppen av den ordinære jobben. YSP, Aetat Hammerfest, Honningsvåg produkter og arbeidstakerne selv har gitt klart uttrykk for at de ønsker at nåværende ordning med arbeidstreningsgruppa skal fortsette. Både faglige og praktiske forhold underbygger dette. Økonomisk vil kommunen teoretisk kunne spare kr i året på en omrokering i egen stab, forutsatt at denne stillingen kan fylles av øvrige ansatte internt i kommunen. Ved ekstern tilsetting vil det være en besparelse på kr Vi står altså overfor en situasjon der det uansett vil være lønnsomt å tilsette en arbeidsleder. Den beste og enkleste ordningen vil sannsynligvis være å videreføre det vi har i dag. Nåværende arbeidsleder har hatt stillingen i to år og det sier seg selv at han har opparbeidet seg viktig kompetanse som det vil ta tid å erstatte. Leder for Aetat har gitt uttrykk for at de høyst sannsynlig vil innvilge tiltaksmidler til arbeidstreningsprosjektet de nærmeste årene forutsatt at dette blir ledet på en tilfredsstillende måte. Det kan derfor være en løsning å tilsette en arbeidsleder som et treårig prosjekt, der nært samarbeid med Aetat er en av forutsetningene. Prosjektet organiseres som i dag, men det bør i tillegg legges opp til faste evalueringsrapporter til administrativt og politisk nivå i kommunen.

14 Nordkapp kommune Arkiv: 223 U Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Overtakelse av fiskefartøy Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/04 Formannskapet Resymé: Selskap under stiftelse, med Willy Nyvoll som majoritetsaksjonær, ønsker å overta fiskefartøyet Tor Kristian. I den forbindelse søker de fiskerifondet om kr Rådmannens innstilling: Det er positivt at vi har fiskere som ser muligheten til å satse videre i Nordkapp. Nordkapp kommune tildeler totalt kr til selskap under stiftelse for kjøp av Tor Kristian. Av dette er tilskudd kr og lån kr Utredning: Nordkapp kommune har nylig annonsert fiskerifondet, søknadsfrist 15.januar. I utlysningsteksten klargjør man at kommunen ønsker å være en pådriver for at fiskere aktivt skal bruke de mulighetene som åpner seg i forbindelse med iverksetting av strukturtiltak i kystfiskeflåten 1. jan Hensiktene er dels å beholde de kvotene vi allerede har i kommunen og dels at vi skal få tilført nye. Fiskerifondet vil være ett av virkemidlene. Det har vært få henvendelser til næringssjefen vedrørende prosjekt tilknyttet fondet, og media har skrevet at det generelt sett har vært lav interesse for å utnytte struktureringsordningen. Bakgrunnen for at saken legges fram så raskt, er at eierne har flere kjøpere på hånden, men at man har gitt dette lokale selskapet en mulighet. Dette forutsetter rask behandlingstid. Tor Kristian er et fartøy tilhørende Nordkapp med et mannskap på fem. Selgere er Arne og Kåre Hansen i Nordvågen. Eierne har kjøpere utenfor Nordkapp, men man har i siste øyeblikk klart å få et lokalt selskap på banen som eierne ønsker å selge til. Selskapet som ønsker å kjøpe er tenkt organisert som et aksjeselskap med fisker Willy Nyvoll som majoritetsaksjonær. Minoriteten deles av Nordkapp Regnskapsbyrå AS, Idar Jensen AS, Honningsvåg Rør AS og Maritek AS. Vedtektene for Nordkapp kommunes fiskerifond setter en øvre grense på kr Av det tildelte totalbeløpet kan inntil 30% bli gitt som tilskudd. På grunn av fartøyets og kvotenes størrelse, samt den signaleffekten dette vil gi, vil det være viktig å beholde fartøyet i kommunen. Næringssjefens holdning i denne saken er at man bør fravike reglene om den øvre grensen, men beholde 30% grensen som øvre grense for tilskudd.

15

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 10.03.2010 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer