Au pair Hjemreiseforsikring Forsikringsvilkår Au-pair Norge 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Au pair Hjemreiseforsikring Forsikringsvilkår Au-pair Norge 2015"

Transkript

1 Side 1 af 8 Au pair Hjemreiseforsikring Forsikringsvilkår Au-pair Norge 2015 Seksjon 1 Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfellet 2. Hvem er dekket av forsikringen 3. Hvilke reiser dekker forsikringen 4. Når dekker forsikringen 5. Forsikringssummer 6. Krigs- og terrorrisiko 7. Generelle unntak 8. Dobbeltforsikring 9. Regress 10. Legeundersøkelse og obduksjon 11. Klager 12. Premie og stempelavgift 13. Oppsigelse og fornyelse 14. Forsikringsselskap 15. Gjeldende rett Seksjon 2 Dekninger (skal framgå av polisen /certifikatet) 16. Hjemtransport til opprinnelseslandet 17. Tilkalling 18. Kost og losji 19. Bagasje fra opprinnelseslandet 20. Bagasjeforsinkelse fra opprinnelseslandet 21. Sykdom og skade 22. Privatansvar / Ansvar overfor vertsfamiliens innbo 23. Hjemtransport til Norge

2 Side 2 af 8 Generelle vilkår 1 Forhold ved skadetilfellet 1.1 Kontakter: Hvis du får bruk for hjelp eller assistanse under ditt opphold i utlandet må du alltid kontakte vår alarmsentral SOS. SOS er vår samarbeidspartner ved skader på reisen og gir kvalifisert assistanse 24 timer i døgnet, uansett hvor i verden du befinner deg. Du må umiddelbart melde akutte skader som krever øyeblikkelig innsats ellergaranti for sykehusinnleggelse til SOS. Skademeldinger etter hjemkomst skal på samme måte rettes til SOS. Skjema for melding av skade kan hentes på SOS sin hjemmeside, eller rekvireres hos RiskPoint. SOS har døgnservice. Melding av skade skal skje til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg, Danmark Skadeservice (kl ) (generelle, ikke akutte spørsmål om skader m.m.) Alarmsentral (øvrige tidspunkter) (akutte spørsmål om alvorlig personskade) Faks Reiseservice for forhåndsgodkjenninger (kl ) eller For å kunne begynne saksbehandlingen trenger SOS følgende opplysninger: Sikredes navn, adresse i bopelslandet samt fødselsnummer Adresse og telefonnummer der sikrede kan kontaktes Opprinnelig reiseplan Opplysninger om eventuelle medreisende Navn, adresse og telefonnummer til sikredes pårørende eller arbeidssted i bopelslandet Erstatningsplikten er avhengig av at dokumenter som er av betydning for vurdering av erstatningen oversendes SOS. Hvis det framgår at SOS skal underrettes før det pådras utgifter og dette ikke skjer, dekkes maksimalt de utgiftene som SOS ville ha godkjent, hvis slik informasjon hadde blitt gitt. Forsikringen dekker ikke utgifter som er oppstått som følge av at sikrede ikke følger de anvisningene som er gitt av SOS. 1.2 Økonomisk nødhjelp Hvis du får akutt behov for økonomisk hjelp på grunn av en dekningsberettiget skade, formidler SOS utbetaling av nødhjelp via bankoverføring eller i form av garantistillelse som direkte betaling til sykehus, lege eller flyselskap. Nødhjelpsutbetalingen er avhengig av det øyeblikkelige behovet og skal ikke betraktes som en endelig regulering av skaden som er oppstått. Den egentlige skadebehandlingen vil skje etter hjemkomsten. Bankoverføringer til fjerne land kan være vanskelige, og RiskPoint påtar seg derfor ikke ansvar for omfanget av og hastigheten knyttet til slike utbetalinger. I tilfeller der det er behov for hurtig hjelp og der bankoverføring vil være for langsom vil SOS forsøke å formidle hjelpen gjennom samarbeidspartnere. 1.3 Sykdom Hvis du blir syk eller kommer til skade på reisen bør du straks søke legehjelp. Hvis du ikke kan finne en lege på egen hånd kan du kontakte SOS som vil hjelpe deg. 1.4 Sykehusinnleggelse Hvis du blir innlagt på sykehus må du straks kontakte SOS. For å kunne begynne saksbehandlingen trenger SOS følgende opplysninger: Sykehus, avdeling, rom samt telefonnummer der sikrede er innlagt Behandlende leges navn, telefonnummer, treffetid og språk Diagnose/skadedato samt innleggelsesdato og/eller dato for første legebesøk Navn på pasientens egen lege i bopelslandet. SOS sin lege vil kontakte den legen som har undersøkt deg. Sammen vil legene sørge for at du får den riktige behandlingen til at du er blitt frisk eller er klar til å reise hjem. Hvis du som følge av sykdommen din ikke kan reise hjem som planlagt, sørger SOS for hjemreisen din. 1.5 Reiseavbrudd Hvis du blir nødt til å avbryte reisen, f.eks. på grunn av at du plutselig blir syk eller på grunn av dødsfall i nærmeste familie må du ta kontakt med SOS. SOS vil så arrangere hjemreisen. 1.6 Flybagasje og flyforsinkelse Hvis bagasjen din er skadet, mangler eller blir forsinket under en flyreise, må du henvende deg til bagasjeservice på flyplassen og få utstedt en Property Irregularity

3 Side 3 af 8 Report (PIR). Rapporten er en skaderapport som dels bekrefter at bagasjen mangler eller er forsinket eller skadet, dels er den en forutsetning for at bagasjen din kan finnes igjen, samt at du er berettiget til erstatning. 1.7 Kredittkort, billetter og pass Hvis du mister kredittkort, uttakskort, reisesjekker, billetter eller pass må du melde hendelsen til nærmeste politi. Husk å få en kopi av politirapporten, eller nummeret på rapporten hvis politiet ikke vil levere ut en kopi. Kontakt banken din for å få sperret kredittkortet/uttakskort ditt. Ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller konsulat hvis du har mistet passet ditt. 1.8 Tyveri og overfall Hvis du mister eiendelene dine på grunn av tyveri, eller utsettes for overfall, må du anmelde hendelsen til nærmeste politi. Husk å få en kopi av politirapporten, eller nummeret på rapporten hvis politiet ikke vil levere ut en kopi. 1.9 Juridisk hjelp Når du reiser rundt i verden kan du bli gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller overtredelse av lokale lover. Du kan også selv bli påført en skade som du vil kreve erstatning for. Det vil ofte være vanskelig for deg å se hvordan du skal forholde deg og det er derfor viktig at du kontakter SOS før du underskriver erklæringer eller inngår avtaler Krisehjelp Hvis du utsettes for en traumatisk opplevelse under reisen og har behov for akutt krisepsykologisk hjelp må du kontakte SOS som vil arrangere det videre forløpet Evakuering Hvis du har behov for å bli evakuert må du kontakte SOS som vil koordinere evakueringen sammen med (o.a.: det norske) Udenrigsministeriet. 2 Hvem er dekket av forsikringen 2.1 Forsikringen dekker personer som arbeider som Au pair mellom 17 og 32 år. Den Au pair ansatte må ha en arbeidstillatelse og være godkjent i det landet den ansatte skal arbeide i. 3 Hvilke reiser dekker forsikringen 3.1 Forsikringen dekker reiser både innenfor bopelslandet og utenfor bopelslandet, med mindre noe annet framgår av polisen. Forsikringen dekker hjemtransport og kost/losji i forbindelse med akutt sykdom, dødsfall og skade. 4 Når dekker forsikringen 4.1 Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet. Forsikringen gjelder i forsikringsperioden som begynner når sikrede afreiser sitt hjemland for å reise direkte til værtsfamilien i Norge. 4.2 Forsikringen gjelder i den perioden som er spesifisert i polisen såfremt premien er betalt og utløper når denne reiser direkte fra Norge til hjemlandet eller ved den utløpsdatoen som er angitt i polisen, jamfør dog nedenfor: 4.3 Ved igangsatt dekningsberettiget medisinsk behandling: Forsikringen forlenges til sikrede skrives ut eller transporteres hjem. 4.4 Ved uforskyldt forlengelse av hjemreisen: Forsikringen forlenges i opp til 48 timer. 5 Forsikringssummer 5.1 De forsikringssummene som er angitt i polisen og i betingelsene for de enkelte dekningene danner grensen for selskapets erstatningsplikt. 6 Krigs- og terrorrisiko 6.1 Krig defineres i det følgende som væpnet konflikt, krigsliknende tilstander, borgerkrig, opprør eller uroligheter. 6.2 Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia, Somalia eller Nord-Korea, medmindre annet er avtalt med RiskPoint og framgår av polisen. 6.3 Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig hvis den sikrede selv deltar i handlingene. 6.4 Så vel RiskPoint som forsikringstakeren kan oppheve enhver krigsdekning med minimum 7 dagers skriftlig varsel, hvis det er brutt ut, eller er ved å bryte ut, krig i det aktuelle landet. 6.5 Forsikringen dekker begivenheter som skyldes terrorhandlinger hvis den sikrede selv ikke deltar i handlingene.

4 Side 4 af 8 7 Generelle unntak Forsikringen dekker ikke: 7.1 Begivenheter som skyldes innflytelse av selvforskyldt beruselse eller en tilsvarende påvirkning av narkotika eller andre stoffer, samt skadetilfeller som er framkalt av den sikrede ved forsett eller grov uaktsomhet. 7.2 Begivenheter som skyldes deltakelse og trening i profesjonell sport. 7.3 Begivenheter som skyldes deltakelse i ekspedisjoner og oppdagelsesreiser. 7.4 Begivenheter som er inntruffet som besetningsmedlem under flyging i luftfartøyer. 7.5 Konfiskasjon eller beslagleggelse av bagasje av tollmyndighetene eller annen myndighet. 7.6 Utgifter som erstattes helt eller delvis av det offentlige, eksempelvis via det (o.a.: det norske) gule eller blå helsetrygdkort. 8 Dobbeltforsikring 8.1 Hvis det foreligger dobbeltforsikring, dekker RiskPoint kun i det omfang sikrede ikke oppnår dekning fra annet hold. 9 Regress 9.1 Ved utbetalinger under forsikringen trer RiskPoint inn i sikredes rettigheter overfor tredjemann, herunder andre forsikringsselskaper. 13 Oppsigelse og fornyelse 13.1 Det er ikke angrerett på kjøp av ulykkesforsikring for au pair-er. Likevel tilbys premien betalt i retur såfremt au pair-en blir nektet innreise i Norge Au pair Forsikring Norge må kontaktes pr. brev en e-post er ikke nok Melding om at au pair-en er blitt nektet innreise skal sendes til: Au pair Forsikring Norge (Nordflex Assurance Agentur ApS) Toftevej 15B 3450 Allerød, Danmark 14 Forsikringsadministrator RiskPoint A/S Hammerensgade 6 DK-1267 København K Tlf Fax Gjeldende rett 15.1 Der annet ikke er anført i polisen eller forsikringsbetingelsene er forsikringen omfattet av norsk retts alminnelige regler, herunder (den norske) Forsikringsavtaleloven, LOV , med senere endringer. De alminnelige domstoler i Norge er verneting for eventuelle rettstvister. 10 Legeundersøkelse og obduksjon 10.1 I forbindelse med sykdom eller skade har RiskPoint rett til, for egen regning å forlange at den sikrede blir undersøkt av lege, og tilsvarende at selskapet ved dødsfall har rett til å forlange obduksjon. 11 Klager 11.1 Hvis en kunde ikke føler at hun/han har fått den ytelsen som er avtalt eller har krav på, eller hvis saksbehandlingen trekker unødig i langdrag, har hun/han rett til å klage. Det kan skje ved å ringe eller skrive til SOS Skadeservice slik det framgår av pkt Premie og skadeforsikringsavgift 12.1 Forsikringsavtalen trer i kraft fra den dagen forsikringen blir begjært og løper heretter i enten 12, 18 eller 24 måneder etter innreise i Norge RiskPoint avregner skadeforsikringsavgift til staten i henhold til (o.a.: den danske) Lov om Skadeforsikringsavgift.

5 Side 5 af 8 Seksjon 2 - Dekninger 16 Hjemtransport til opprinnelseslandet 16.1 Forsikringen dekker sikredes hjemtransport fra Norge til opprinnelseslandet hvis den sikrede blir utsatt for akutt alvorlig sykdom og/eller alvorlig skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, og dette medfører sykehusinnleggelse i minst 3 døgn, eller hvis sikrede avgår ved døden i Norge. SOS skal alltid underrettes før det foretas hjemtransport, samt hurtigst mulig ved dødsfall Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til: Transportkostnader til nærmeste egnede behandlingssted Legeordinert ruteflytransport til bopelslandet samt legeordinert transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopelslandet Ambulansefly hvis det anses som medisinsk nødvendig, og der rutefly ikke kan benyttes Hjemtransport med rutefly etter endt behandling, såfremt de opprinnelig utstedte billettene ikke lenger kan brukes Der det er mulig, 50 % av merkostnaden for hjemtransport på første klasse, hvis sikrede gir uttrykk for ønske om oppgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Lovpålagte tiltak ved sikredes død på reisen, f.eks. balsamering, utgifter til begravelsesbyrå, transport av avdøde til et begravelsesbyrå i bopelslandet, samt utgifter til transportkiste Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter til hjemtransport eller annen transport som følge av en sykdom eller skade som ikke gir rett til dekning eller som følge av sikredes frykt for smittefare. 17 Tilkalling 17.1 Forsikringen dekker tilkalling til Norge av sikredes foreldre hvis den sikrede blir utsatt for akutt alvorlig sykdom og/eller alvorlig skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, og dette medfører sykehusinnleggelse i minst 3 døgn, eller hvis sikrede avgår ved døden i Norge. Det er en betingelse for dekning at det ikke på forhånd er blitt besluttet at sikrede skal transporteres hjem innen 3 døgn. Tilkalling skal godkjennes og arrangeres av SOS. Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter for tilkalte personer til: Reiseutgifter, inkl. transportutgifter ifølge original, spesifisert regning, likevel maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) Hotellopphold og forpleining med opp til NOK pr. tilkalt person pr. døgn. Likevel maks. NOK Forsikringen dekker videre rimelige og nødvendige utgifter til reise og opphold for sikredes ektefelle/samboer, dersom sikrede avgår ved døden på reisen og sikredes ektefelle/samboer ønske å følge kisten under hjemtransporten. 18 Kost og losji 18.1 Hvis sikrede blir utsatt for akutt sykdom og/eller skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, i Norge, dekker forsikringen kost og losji (oppholdsutgifter til hotell godkjent av RiskPoint) på maks. NOK pr. dag, likevel maks. NOK 250 til losji etter endt behandling og inntil sikrede kan reise hjem til opprinnelseslandet. Dekning dog maks. 5 dage. 19 Bagasje fra opprinnelseslandet 19.1 Forsikringen dekker sikredes økonomiske tap av personlige eiendeler som tas med på reisen mellom opprinnelseslandet og Norge som følge av brann, tyveri som oppdages i gjerningsøyeblikket, ran, simpelt tyveri og innbruddstyveri Bortkommet eller skadet innsjekket flybagasje erstattes når sikrede reiser sammen med den innsjekkede bagasjen Forholdet skal meldes til flyselskapet. Kopi av flyselskapets PIR (Property Irregularity Report) må kunne framlegges Tyveri som oppdages i gjerningsøyeblikket og ran defineres som tyveri av gjenstander båret av sikrede der sikrede merker tyveriet i gjerningsøyeblikket eller blir truet med våpen Simpelt tyveri defineres som tyveri der det ikke er tegn på skade ved innbrudd, der det ikke er trussel om eller bruk av vold, eller der tyveriet ikke oppdages i gjerningsøyeblikket Innbruddstyveri defineres som innbrudd i forsvarlig låst bygning eller låst bil der det er tegn på skade ved innbrudd Sikrede skal alltid utvise forsiktighet og hensyn med tanke på behandling og oppbevaring av de sikrede gjenstandene. Ved ran, simpelt tyveri og innbruddstyveri av eiendeler med verdi over NOK skal dette alltid anmeldes til nærmeste politi.

6 Side 6 af Kopi av politirapporten eller nummeret på politirapporten skal foreligge Erstatning ytes med et beløp opp til forsikringssummen som er oppgitt i polisen pr. reise pr. forsikringshendelse, likevel med begrensningene under RiskPoint kan velge å få de skadde eiendelene reparert eller utbetale et beløp som tilsvarer reparasjonskostnadene. RiskPoint har rett, men ikke plikt, til å erstatte in natura Særlige enkeltgjenstander Erstatningen er begrenset til maksimalt NOK pr. enkeltgjenstand for følgende gjenstander: Gjenstander som helt eller delvis består av edelt metall, ekte perler og edelstener, antikviteter, kunstverker, ekte tepper, pelser og pelsverk, lommeog armbåndsur, myntsamlinger, frimerkesamlinger, musikkinstrumenter, kikkerter, kameraer, fotoutstyr, prosjektorer, forsterkere, høyttaleranlegg, radioapparater, TVapparater, båndopptakere, platespillere, CDspillere, DVDspillere, videospillere og -anlegg, mobiltelefoner, kommunikasjonsutstyr, PCer og liknende samt enhver øvrig form for elektronisk utstyr, bånd, kassetter, plater, disketter, telefaks samt tilbehør til tingene som er nevnt over, våpen med ammunisjon og tilbehør, vin, sprit og liknende verdigjenstander Kontante penger og sjekker Kontante penger, sjekker, reisesjekker og kredittkort erstattes med opp til NOK pr. forsikringshendelse pr. reise Reisedokumenter Reisedokumenter erstattes med opp til NOK pr. forsikringshendelse pr. reise Film mv. Film, video, DVD, båndopptak, manuskripter, tegninger og liknende er begrenset til dekning av råmaterialet Simpelt tyveri Forsikringen dekker simpelt tyveri av bagasje med op til NOK pr. forsikringshendelse pr. reise Innsjekket bagasje Under flytransport gjelder samme regler for forsikringen som flyselskapets regler for hvilke gjenstander som må sjekkes inn. Flyselskapene fraskriver seg ansvar for dekning av følgende gjenstander: Kontante penger, verdipapirer, pass, andre dokumenter, medisin, briller/solbriller, smykker, perler, edelt metall, PC-er, mobiltelefoner, annet elektronisk utstyr, musikkinstrumenter Unntak Forsikringen dekker ikke: Slitasje, riper, forringelse eller ramponering av kofferter eller annen emballasje Tapte, glemte eller forlagte gjenstander, tyveri fra ulåst lokale eller motorkjøretøy Tyveri av eller skade på motorkjøretøyer, trailere, båter, campingvogner, sykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse, windsurfere, ski, golfutstyr samt annet sportsutstyr For simpelt tyveri dekkes ikke kontanter, edelt metall, smykker, ur, antikviteter, våpen, pelsverk, IT-utstyr, elektronisk utstyr, myntsamlinger, frimerkesamlinger samt alle former for sportsutstyr. 20 Bagasjeforsinkelse fra opprinnelseslandet 20.1 Forsikringen dekker når sikredes innsjekkede flybagasje forsinkes i mer enn 48 timer på reisen mellom opprinnelseslandet og Norge, såfremt bagasjen sjekkes inn samtidig med sikrede på den planlagte reiseruten. Forholdet skal meldes til flyselskapet. Kopi av flyselskapets PIR (Property Irregularity Report) må kunne framlegges Erstatning Forsikringen dekker utgifter til tøy og toalettartikler likevel maks. NOK 1.000, som er nødvendig for å kunne fortsette reisen, opp til den forsikringssummen per reise per sikrede som er angitt i polisen Gjenstandene må være innkjøpt i Norge, og refunderes mot forevisning av originale, spesifiserte kvitteringer, eller kontoutskrifter eller liknende, som kan dokumentere prisen Erstatning ytes ut fra gjenstandenes funksjonsverdi og ikke ut fra hvilke merkevarer/kvalitet, sikrede normalt bruker. Ytterligere må erstatningen stå i forhold til forsinkelsens varighet. Forsikringen dekker ikke gjenstander som er kjøpt inn etter at den forsinkede bagasjen er dukket opp. Unntak Forsikringen dekker ikke: 20.5 Innkjøp eller leie av sportsutstyr, IT-utstyr, elektronisk utstyr, rekvisitter, instrumenter og verktøy Forsinkelse av bagasje i bopelslandet ved hjemkomsten til dette, unntatt overnevnte situasjon der sikrede skal foreta en ny utenlandsreise. Dette gjelder uansett om det har vært snakk om transport med innenrikseller utenriksfly Innkjøp foretatt etter at bagasjen er utlevert.

7 Side 7 af 8 21 Sykdom og skade 21.1 Forsikringen dekker når sikrede er på reise utenfor Norge og det oppstår akutt sykdom og/eller skade eller ved begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse Ved alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse må SOS underrettes med en gang Sikrede må framskaffe legeerklæring som skal inneholde diagnose fra behandlende lege eller sykehus, samt på anmodning gi SOS sin lege adgang til relevante sykejournaler og andre vesentlige dokumenter Kroniske lidelser dekkes kun såfremt lidelsen kan karakteriseres som stabil. Dette betyr at sikrede i løpet av de siste 2månedene før avreisen ikke har: Mottatt behandling av lege (som ikke er kontrollbesøk) Vært underkastet endringer i medisinering Vært innlagt på sykehus. Såfremt det ovenstående ikke kan oppfylles fullt ut må SOS kontaktes for en medisinsk forhåndsvurdering. Forhåndsvurderingen framsendes skriftlig til den sikrede. Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til: Behandling av autorisert lege og legeordinert medisin Sykehusopphold, operasjoner, legebehandling og legeordinert medisin Lokaltransport til og fra behandling Oppgradering av sykehusopphold til første klasse med opp til 50 % av merkostnaden, såfremt denne oppgraderingen er godkjent av SOS og sikrede gir uttrykk for ønske om oppgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Legeordinert hotellopphold inkl. diett opp til NOK pr. døgn Behandling av tannlidelse eller tyggeskade, opp til NOK Tannbehandlingen må påbegynnes i utlandet, men den avsluttende behandlingen kan om nødvendig foretas i bopelslandet Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, soneterapeut eller annen autorisert behandler som følge av sykdom eller skade. Behandlingen må påbegynnes på reisen og kan om nødvendig avsluttes i bopelslandet. Dog max. 10 behandlinger Innhentning av fastlagt reiserute, såfremt den planlagte reiseruten ikke kan gjennomføres på grunn av sikredes akutte sykdom eller skade, opp til NOK Hotellopphold og diett i forbindelse med innhentning av fastlagt reiserute, opp til NOK pr. døgn i maksimalt 3 døgn Forsikringen dekker varig mén som følge av medisinsk feilbehandling, opp til NOK i henhold til kapitel 3 og 4 i (o.a.: den danske) Lov om klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet. Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter til: Behandling av sykdom eller skade som er oppstått, kjent eller diagnostisert før reisen Ikke legeordinert medisin Rekreasjons- og kuropphold Behandling mot barnløshet, svangerskapsforebyggelse eller provosert abort Behandling etter hjemkomst til bopelslandet Behandling og opphold i utlandet når SOS sin lege har besluttet, og behandlende lege har godkjent, at behandling kan avvente ankomst til bopelslandet Enhver form for medisinsk eller kirurgisk behandling hos pasienter som har fått AIDSdiagnosen Plastisk kirurgiske operasjoner, kosmetiske operasjoner og etterbehandling av følgesykdommer eller komplikasjoner i forbindelse med dette, med mindre operasjonen er en direkte følge av et ulykkestilfelle som krever sykehusbehandling innen 24 timer etter ulykkestilfellet inntraff Tannbehandling ser sikrede ikke har fulgt normal tannpleie med regelmessige ettersyn og behandling Enhver etterbehandling av tidligere tannskader betalt av RiskPoint. Ved tyggeskade forstås en tannskade som er forårsaket av et uventet fremmedlegeme i form av en hard gjenstand i matvarer.

8 Side 8 af 8 22 Privatansvar 22.1 Forsikringen dekker sikredes erstatningsansvar utenfor Norge som sikrede som privatperson pådrar seg ved skade på personer eller ting i henhold til gjeldende lov og praksis i det landet der skaden inntreffer. Forsikringen dekker likeledes dersom au pair personen forvolder skade på vertsfamiliens innbo. Ved hendelser som kan gi anledning til et krav i henhold til denne dekningen må RiskPoint underrettes snarest mulig. Det er viktig at navn og adresse på motparten og eventuelle vitner noteres Erstatning 22.3 Unntak De summene som er angitt i polisen er det høyeste som RiskPoint kan utbetale i et forsikringsår inkl. renter og omkostninger, selv om forsikringshendelsen resulterer i flere skader eller ansvaret påhviler flere sikrede. Forsikringen dekker ikke erstatningsansvar: 22.4 Som sikrede pådrar seg ved utførelse av sitt yrke Som sikrede pådrar seg ved bruk av motorkjøretøy, campingvogn eller tilhenger, sjøfartøy eller luftfartøy For skade på ting som sikrede eier, har til låns, oppbevaring, avbenyttelse, befordring, bearbeiding eller behandling, har satt seg i besittelse av eller har i varetekt av annen grunn Særlige unntak 22.8 Forsikringen dekker ikke forekomster som følge av eller på noen måte er knyttet til: 22.9 Slitasje, avskrivninger, møll, skadedyr, mekanisk eller elektrisk sammenbrudd eller en gradvis drift årsak; Enhver prosess av renhold, farging, reparasjon, endring eller restaurering; Kontanter reisedokumenter, egne notater, banken notater og frimerker, verdipapirer for penger eller varer av noe slag, så vel som hver eiendom gjennomført i forbindelse med enhver bedrift, yrke; forurensning 23 Hjemtransport til Norge 23.1 Forsikringen dekker sikredes direkte hjemtransport til Norge hvis den sikrede blir utsatt for akutt alvorlig sykdom og/eller alvorlig skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, og dette medfører sykehusinnleggelse i minst 3 døgn, eller hvis sikrede avgår ved døden utenfor Norge. SOS skal alltid underrettes før det foretas hjemtransport, samt hurtigst mulig ved dødsfall Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til: 23.3 Transportkostnader til nærmeste egnede behandlingssted Legeordinert ruteflytransport til bopelslandet samt legeordinert transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopelslandet Ambulansefly hvis det anses som medisinsk nødvendig, og der rutefly ikke kan benyttes Hjemtransport med rutefly etter endt behandling, såfremt de opprinnelig utstedte billettene ikke lenger kan brukes Der det er mulig, 50 % av merkostnaden for hjemtransport på første klasse, hvis sikrede gir uttrykk for ønske om oppgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Lovpålagte tiltak ved sikredes død på reisen, f.eks. balsamering, utgifter til begravelsesbyrå, transport av avdøde til et begravelsesbyrå i bopelslandet, samt utgifter til transportkiste Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter til hjemtransport eller annen transport som følge av en sykdom eller skade som ikke gir rett til dekning eller som følge av sikredes frykt for smittefare Sykler, kjøretøy, vannjet og / eller tilleggsutstyr Tap eller skade som følge av noen oppvarming prosess som ikke koblet med ild.

Au pair Hjemreiseforsikring

Au pair Hjemreiseforsikring Au pair Hjemreiseforsikring Forsikringsvilkår 05.2012 (Norge) SEKSJON A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfellet 2. Hvem er dekket av forsikringen 3. Hvilke reiser dekker forsikringen 4. Når dekker

Detaljer

Au pair Ulykkesforsikring

Au pair Ulykkesforsikring Au pair Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 05.2012 (Norge) SEKSJON A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dekningsområde 3. Dekningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko 5. Generelle unntak 6. Dobbeltforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets grunnforsikring i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den. Din FORSIKRING i NMF og If

Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den. Din FORSIKRING i NMF og If Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den Din FORSIKRING i NMF og If Du har markedets beste forsikringsordning! Når du deltar i korpsaktiviteter har du som NMF-medlem markedets beste forsikringsordning.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA.

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til. Norges Gymnastikk- og Turnforbund Boks 5000 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Skjermforsikring. - Sikrer deg ved uhell på din iphone. Informasjon, forsikringsbevis og vilkår

Skjermforsikring. - Sikrer deg ved uhell på din iphone. Informasjon, forsikringsbevis og vilkår Skjermforsikring - Sikrer deg ved uhell på din iphone Informasjon, forsikringsbevis og vilkår iphone Skjermforsikring Gjelder i hele verden Dekker skader forårsaket av uhell på din iphone-skjerm Rask skadebehandling

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende 2010-11-01 Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen kan tegnes av alle som oppfyller følgende kriterier: Privatpersoner Medlemmer

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning Innholdsfortegnelse 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor og når forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer