Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet"

Transkript

1 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 05. november 2009, kl Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet - Attestanter var.lønn og reiseregninger -Sentral lønnstjeneste Prosessleder: Inger H. Talberg

2 2 Agenda : - Innspill fra/til nettverket (Meld gjerne inn saker på forhånd.) - Årsavslutningsfrister for lønn - Henvendelser/Svar-Fordeling til brukerstøtte - Opplæring i reiseregulativet til ansatte -? - Faglig info: - Rutiner for "Refusjon" - avgrensning for reiseutlegg og annen refusjon. - Flyreisekvitteringer og fakturering, kontrollrutiner - Utvidelse av MVA-registrering - Gjennomgang av rutiner for registrering/kontroll av reiseregninger PagaWeb - Utfylling/registrering av oppdatert reiseregningsskjema - demo v/anne Slupphaug - Diverse registreringsprosedyrer, - spørsmål og løsninger. - Eventuelt - Revisjon av lønnsområdet - orientering og forberedelse. - Arkiveringsrutiner, mapper 2010 mv. - Fullmaktstildeling og tilgangsroller. - Bekreftelser på utlandsopphold, frist se <http://www.ntnu.no/administrasjon/avdelinger/personal/forskertermin_retningslinjer.htm> - neste møte: (plan for des-09 og 2010 ikke fastsatt)

3 3 Innspill fra/til nettverket: Hvordan forholder enhetene (ansatte, attestanter, BDMere) seg til "Godkjenningsfristen" i PagaWeb? Frister for 2010 er under utarbeiding, og legges ut ca Årsavslutningsfrister for lønn: Godkjenningsfrist for siste ekstrakjøring (reise/honorar) er med utbetaling Godkjenningsfrist for hovedlønn januar-2010 er utbet Henvendelser/Svar - Fordeling til brukerstøtte Benyttes primært av 1.linje brukerstøtte. Ansatte som benytter denne vil henvendelse blir videresendt til enhetenes brukerstøtte /attestanter for behandling. Opplæring i reiseregulativet til ansatte -? Ansvarlig: attestant for variabel lønn og reiseregninger ved enheten.

4 4 Faglig tema: REFUSJONER avgrensning og rutiner - reiseutlegg - tjenestetelefon, privat abonennement - bredbånd, privat abonnement - avis, tidsskrifter faktura/privatadresse - andre refusjoner (varer og tilsvarende)

5 5 REFUSJON REISEUTLEGG avgrensninger og rutiner Alle typer reiserefusjon skal registreres og utbetales i lønnssystemet: Utgiftsrefusjon knyttet til tjenestereiser, kurs,seminar må den ansatte selv registrere på reiseregning i PagaWeb (ordinær rutine for reiseoppgjør vedlegg bilagskvittering(er). Reiserefusjonskrav/-bilag sendes på til attestant for var.lønn og reiseregninger for kontroll og viderebehandling, - for ikke-ansatte også registrering i PagaWeb. Når det gjelder ikke-ansatte med utbetalings til utland må reiserefusjonsbilaget sendes Lønnstjenesten for registrering og utbetaling. - Bestiller som mottar refusjon vedrørende reiser må returnere eller oversende bilaget til attestant for var.lønn og reiseregninger for kontroll. - Rutineendringen gjelder refusjon av utgifter/utlegg knyttet til reiser, og følgelig opphører registrering og utbetaling via Basware-systemet. Attestant var.lønn/reiseregn. og Bestiller har ansvar for å veilede/informere om rutiner og prosedyrer i egen enhet.

6 6 Eksempel på Vedleggsbrev til bilagsretur fra Bestiller

7 7 REFUSJON TELEFON, BREBÅND og lign. avgrensninger og rutiner Refusjon knyttet til tjenestebehov for ELKOM skal registreres og utbetales i lønnssystemet: Utgiftsrefusjon-bilag sendes attestant for var.lønn og reiseregninger/elkom-kontakten for kontroll og viderebehandling. Dokumentasjon og kontroll utføres på grunnlag inngått skriftlig avtale, se <http://www.ntnu.no/adm/okonomi/portal/lonn/godtgjorel se/telefon> Bilagsskjema hentes her: Økonomiportal-Lønn- Skjemabank: <Refusjon av oppgavepliktige utgiftsgodtgjørelser > Attestant lønn og Bestiller har ansvar for å veilede/informere om rutiner og prosedyrer i egen enhet. - Bestiller som mottar refusjonsbilag vil returnere eller oversende bilaget til attestant for var.lønn og reiseregninger/elkom for kontroll og videre behandling. - Rutineendringen gjelder refusjon av utgifter/utlegg knyttet til ELKOMavtaler, og følgelig opphører registrering og utbetaling via Baswaresystemet. - NB! Bestiller må etablere varselrutine for skriftlig avtale om tjenestebehov mot attestant for fastlønn og/eller ELKOM-kontakten.

8 8 REFUSJON - AVIS, tidsskrift mv avgrensninger og rutiner Abonnement som skal refunderes eller faktureres NTNU og har levering til privatadresse må rapporteres til attestant for var.lønn og reiseregning for vurdering og evt. registreres i lønnssystemet for å ivareta oppgaveplikten, se <http://www.ntnu.no/adm/okonomi/portal/lonn/godtgjorels e/avis> Attestant for var.lønn og reiseregning følger opp kontroll i henhold til avtale om arbeidsgivers dekning av avis, tidsskrift knyttet til infomasjonbehov i tjenesten, antall abonnement osv. Rapporteringsbilag må sendes Lønnstjenesten for registrering. Bilagsskjema Økonomiportal-Lønn-Skjemabank: <Refusjon av oppgavepliktige utgiftsgodtgjørelser > - Bestiller følger opp at abonnement til privat-personer blir fakturert NTNU og når levering skjer til privatadresse i må kopi av bestilling/avtale leveres attestant for var.lønn for videre oppfølging. - Rutineendringen gjelder abonnement for avis, tidsskrifter hvor leveringsadressen er privatadressen, og for å kunne ivareta arbeidsgivers plikt i forhold til rapportering.

9 9 REFUSJONER Andre - Varer og lignende, bestillling og kontrollansvar avgrensninger og rutiner Bestilling/Kjøp av varer og lignende tjenester behandles og kontrolleres av Bestiller. Viktig å vite at det er Bestiller som har kontrollansvar for varer og tjenester som ikke er privat-relaterte. Det er i disse tilfellene viktig at ansatte blir henvist til Bestiller, som da kan sørge for at neste kjøp osv, gjøres via Bestillingssystemet, eller at det for faste abonnement. f. eks, inngås avtale (bestilling) direkte fra NTNU til leverandør. Rekvisisjon er alternativ faktureringsmåte som kan benyttes etter nærmere avklaring med Bestiller. - Bestiller er viktig i forhold til bestilling og kjøp slik at REFUSJON kan unngås. - Det er mengder av kjøp som fortsatt går som refusjonsbilag, og derved går utenfor bestillingssystemet og følgelig blir et unødig refusjonstilfelle. Dette har betydelige konsekvenser for både den kostnads- og kontrollmessige behandlingen. Bestiller og Attestant for var.lønn og reiseregninger: Må ha et tett samarbeid om REFUSJONER knyttet til utlegg som ansatte påføres /påtar seg på vegne av NTNU vedrørende varer og tjenester som ikke er sine privatrelaterte.

10 10 REFUSJONER Andre - Varer og lignende, bestillling og kontrollansvar avgrensninger og rutiner REFUSJONER reiseutlegg for den ansatte selv: - Føres på reiseregning i PagaWeb. Omfatter kun reisegodtgjørelse/-utlegg. Hvis utlegg for varer, se : REFUSJONER varer og lign. som den ansatte har pådratt seg: - Føres på utgiftsbilag, posteres på art (ikke reise) og sendes Bestiller. Merk! Refusjon av varer og lign. registreres ikke på reiseregning, da slik refusjoner tilhører annet kontrollområde, og annen posteringsart i regnskapet. Nærmere rutiner og prosedyrer vil bli utarbeidet for området REFUSJON både i lønnsprosessen og BtB-prosessen.

11 11 Faglig tema: Reiseregninger KONTROLL-rutiner : - Kvitteringer for flyreiser på reiseregningen - Forhåndsbetaling av seminaravgift, kurs mv. - Merverdiavgift på reiseregninger knyttet til fradragsberettigede prosjekt

12 12 Reiseregninger: - Kontroll av flyreisekvitteringer Flyreiser dokumenteres på ulike måter og gir bekreftelser og kvitteringer på ulike måter og på forskjellig tidspunkt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på følgende: - Reisebeskrivelse - / Bekreftelse på bestilling/reservasjon (- dette er ingen kvittering for betaling!) - Bekreftelse på gjennomført reise (- dette er ingen kvittering for betaling!) - Bekreftelse som angir at belastning er på privat kredittkortnr xxxxxx??? eller tilsvarende fremgår av dokument /bekreftelse på gjennomført reise, og/eller av kredittkortkvittering fra VIA (- dette er kvittering for privat belastning) - Reisedokument med angitt kvitteringsopplysning Debiteres etter avtale, eller lign. viser at faktura blir sendt NTNU for direkte-betaling. (- denne kvitteringstype må merkes på reiseregningen at den er direktefakturert/betalt av arb.giver.) Attestant for variabellønn og reiseregninger har KONTROLLANSVARET. Sjekk flyreisekvitteringen/-bekreftelsen nøye. Hvordan- og hvem har betalt flyreisen? - Se etter bekreftelse på belastet kredittkort nr xxxx. Dette indikerer at den reisende er belastet for reisen. Dersom kredittkortnr eller annen kvitteringsdokumentasjon som viser at den reisende har hatt utlegget, - må det antas at reisen er direktefakturert og betalt av NTNU, og nærmere dokumentasjon hvis nødvendig.

13 13 Reiseregninger: - FORHÅNDSBETALING Definisjon: Reiser, seminar, konferanser og lign. som må bestilles lang tid i forveien. Rutiner: 1) Den reisende: - belaster privat kredittkort for betaling. - oppbevarer dokumentasjon for utlegget som vedlegg til reiseregningen. - Samlet utlegg/godtgjørelse føres på reiseregningen som skal leveres etter gjennomført reise, og registreres i PagaWeb. Hvis kredittkortbetalingen forfaller før gjennomført reise: - Kontakt kredittkortselskapet (Diners) for utsatt betalingsfrist. Gebyrbelastninger føres på reiseregningen. 2) Attestant for var.lønn og reiseregninger: - Reiseregning mottas for kontroll etter gjennomført reise, og inneholder samlede utlegg og godtgjørelser knyttet til reisen. - Nærmere om reiseforskudd, se ATTESTANT FOR VARIABELLØNN OG REISEREGNINGER har KONTROLLANSVARET av hele reiseregningen. Den reisende har ansvar for forhåndsbestilling/-betalinger ved sitt private kredittkort (Diners), reiseforskudd vurderes i samråd med attestanten. Den reisende skal vedlegge dokumentasjon som viser arrangement og program.

14 14 Reiseregninger: - MERVERDIAVGIFT på prosjekter med fradragsrett Generell info og bestemmelser finner dere her: Persontransport og hotellovernatting - endring i regler fra Merverdiavgift - Utvidelse av prosjekter fra (VLR) Attestant for Var.lønn og Reiseregninger: Hvilke prosjekter omfattes av fradragsretten? - Kontakt Lokal Prosjektstøtte for prosjektoversikt og oppdatering. REGISTRERINGSPROSEDYRER for mva-prosjekter: I PagaWeb, se videre foiler, eller her Merverdiavgift - Reiseregninger (red )

15 15 Merverdiavgift Reiseregninger A) - Prosjekter med fradragsrett for MVA Gjelder godtgjørelse knyttet til prosjekt *) som har rett til å fradragsføre mva Persontransport ( 8%) Hotellovernatting ( 8%) *) Eksternfinanisierte forskningsprosjekter Lokal prosjektstøtte (LP-rollen) og Attestant Var.Lønn.Reise må være i dialog for avklaringer på hvilke prosjekter dette gjelder. Utvidet fradragsregistrering innføres fra se nærmere infor her: For mer detaljer se Økonomiportalen-Regnskap-Merverdiavgift- (nettsiden ikke oppdatert pr )

16 16 Merverdiavgift Reiseregninger A) - Prosjekter med fradragsrett for MVA Utfører: Attestant VarLønnReise - Sum beløp for refusjon persontransport og/eller hotellovernatting skal konteres slik: - Art Reiseutgifter med fradrag for mva. (TT-kode 1282) - Andre godtgjørelser og refusjoner konteres slik: - Art 7131 Tjenestereiser ansatte Reiseregningen i Pagaweb, se egen registrerings- og kontrollprosedyre. NB! Gjelder kun mva (8%) i Norge.

17 17 Merverdiavgift Reiseregninger A) - Prosjekter med fradragsrett for MVA Prosedyrer for registrering på reiseregningen i PagaWeb Utfører: Attestant VarLønnReise - Sum reisegodtgjørelse minus utlegg til persontransport og hotellopphold konteres: - Art 7131 Tjenestereiser ansatte - Sum utleggsrefusjon (kvitteringstotalen) for persontransport og hotellopphold konteres til: - Art 7121 Reiseutlegg med fradrag for mva. MERK! Konteringsspesifikasjonen MÅ oppgis slik i feltet Merknader : (se eksempel på neste foil) 7121 MVA + kvitteringsbeløpet / (7131)

18 18 Merverdiavgift Reiseregninger Eksempel på PagaWeb-reiseregning: Kvittering fra taxi med 8% moms, registreres slik: Bruttosum = Moms (8%) + Netto

19 19 Eventuelt: Revisjon av lønnsområdet - orientering og forberedelse. - Bilags- Arkivering, se rutine Øk.portalen-Lønn-Lønnsprosessen-Rutinebeskrivelser -pkt 7. Arkivering - Fullmakter og tilgangsroller mv, se Øk.portalen-Fullmaktsregisteret Bekreftelser på utlandsopphold, frist se Skattedir. Trekkfri kostgodtgjørelse satser: - kr 292 (uten kokemuligh.), - kr 189 (m/kokemuligheter) Neste møte: (plan for des-09 og 2010 ikke fastsatt)

20 20 PagaWeb Registrering i av reiseregning Kompensasjonstillegget utland: - registreres av ansatt eller attestant VLR Diett ved privat overnatting i Norge: - Kostgodtgjøring må slittes i henhold til Skattedir. Trekkfrie satser. Hotellovernatting makssatser: - Antall overnattingsdøgn må splittes for kontroll av maksbeløp pr natt. - Godkjenning for refusjon utover maks-sats må oppgis i merknadsfeltet evt. pr mail. (Midlertidig løsning for kontroll/godkjenning inntil system-feltet er rettet.)

21 21 Trekkfri kostgodtgjørelse - satser 2010 Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 292 For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 189

7. mai 2009, kl 12.30-15.00 Sted: Hovedbygget, aud H1

7. mai 2009, kl 12.30-15.00 Sted: Hovedbygget, aud H1 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 7. mai 2009, kl 12.30-15.00 Sted: Hovedbygget, aud H1 - Attestanter var.lønn og reiseregninger -Sentral lønnstjeneste Prosessleder: Inger H. Talberg 2 Agenda

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb)

Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb) Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb) Registrering i PagaWeb for ansatte... 2 Systemkrav... 2 Skjema som skal tas i bruk... 2 Roller... 2 Saksgang... 2 Brukerstøtte...

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Barnehage og skole - felles v/ Anne Marit Presterud Stab v/ Edel Eikeseth Finans - Stab v/ Bjørg Sørhage Helse

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 13.03.15 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Mva på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer