Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa"

Transkript

1 Johannes Idsø Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa (Kronikk i SA og Firda ) Kva er årsaka til finanskrisa og kva verknader vil den ha for oss som bur i Sogn og Fjordane? Eg skal freiste å gje svar begge desse spørsmåla. Men lat oss fyrst sjå litt på grunnen til at me har bankar og meklarar. Har bankane i det heile nokon funksjon i samfunnet reint bortsett frå at dei fungerer som oppbevaringsboksar for pengane til folk? I eit samfunn skapar folk verdiar. Den verdien som me til saman produserer, kallar me bruttonasjonalproduktet. Bruttonasjonalproduktet er den samla produksjonen av varer og tenester i eit samfunn: Ein bussjåfør produserer bussturar, ein tømmermann produserer hus og ein tannpleiar produserer kvite tenner. Slik er alle som er i arbeid med på å produsere den store felleskaka som me kallar nasjonalproduktet. Sidan alle som er i arbeid bidreg, er det slik at jo fleire som er i arbeid, jo større vert bruttonasjonalproduktet. Men nasjonalproduktet er ikkje berre avhengig av kor mange som er i arbeid. Det er også avhengig av kva slags reiskapar og maskinar dei har å hjelpa seg med. Ein drosjesjåfør i Noreg produserer meir enn ein sykkeldrosje i Singapore. Maskinar, reiskapar, bygningar, vegar, flyplassar osb. kallar ein med eit fellesnamn for realkapital. Kor mykje me klarer å produsera stoleiken på nasjonalproduktet er også avhengig av kor mykje realkapital med har. Så attende til bankane sin funksjon: I eit kvart moderne samfunn som vårt, er ein heilt avhengig av eit velfungerande banksystem. Bankane spelar ei avgjerande rolle når det gjeld å skaffa pengar til kjøp av ny realkapital. Utan bankane ville ikkje verdiskapinga i samfunnet ha vore så stor som den er. Ein stor del av velstanden me har i vår del av verda skuldast eit godt fungerande banksystem. Bankane er sjølve ryggraden i vårt økonomiske system. Men også meklarane har ei viktig rolle: Dei fungerer som effektive marknadsplassar og koplar kjøparar og seljarar slik at transaksjonskostnadene kostnadene forbunde med å foreta handelen vert lågare enn dei elles ville ha vore. I dei siste månadene har mange banktilsette i USA måtte forlate arbeidsplassane sine etter at banken enten hadde gått konkurs eller blitt overteken av ein annan bank. Lehman Brothers gjekk konkurs og gigantbanken Citigroup vil sparke 50 tusen av sine 352 tusen tilsette og ei rad andre bankar har fått problem. Spelar det eigentleg nokon rolle for oss? Svaret er ja for ein av konsekvensane av den globale økonomien er at problem kan forplante seg frå eit land til mange andre. Derfor vedkjem krisa i USA også oss. Kva var det så som gjekk gale? For å kunne svare på dette spørsmålet må ein gå nokre år tilbake i tid. Heilt til året I 1944 var dei allierte landa sikre på at dei ville vinne krigen og det starta arbeidet med å planlegga freden. Som ein lekk i dette møttest over 700 delegatar frå 44 land i byen Bretton Woods i staten New Hampshire i USA. Her vart dei samde om korleis det finansielle systemet skulle vera etter krigen. Mellom anna blei det bestemt at dei fleste europeiske valutaer skulle knytast til dollar med ein fast kurs. Dessutan vart det innførd strenge valutarestriksjonar for å hindre spekulasjon. Finanskapitalen fekk ikkje flyte fritt mellom land. Bretton Woods gav stabilitet i verdsøkonomien etter krigen og avtalen fungerte til langt ut på 1960-talet. Dei som er litt opp

2 i åra, kan sikkert hugse at på den tida kosta ein amerikansk dollar sju kroner, medan eit engelsk pund kosta 20 kroner, og dette var ikkje noko som varierte frå dag til dag. Vietnamkrigen på 1960-talet var ein økonomisk belastning for USA. Landet importerte meir enn det eksporterte. I byrjinga av 1970-talet vart så dollaren devaluert to gonger i eit forsøk på å rette på problemet. Dermed var Bretton Woods-avtalen historie. Frå no av vart valutakursane fastsette i marknaden av tilbod og etterspurnad. Næringslivet stod med eitt overfor ein ny situasjon: Å handle på den internasjonale marknaden var meir risikabelt enn før. Sidan valutakursane ikkje lenger var faste, visste ein ikkje heilt sikkert kor mykje ein måtte betale for eit vareparti kjøpt frå eit anna land. Som svar på denne usikkerheita utvikla det seg i 1972 ein ny marknad for valuta. Her kunne ein kjøpe valuta for levering ein gong i framtida til ein heilt bestemt pris. Dersom ein til dømes hadde kjøpt eit vareparti for hundre tusen dollar med levering og betaling om eit halvt år, kunne ein inngå ein avtale med ein valutameklar om å kjøpe dollar til kr 7,20 for kvar dollar og levering om eit halvt år. Dermed var det ein valutameklar som mot betaling overtok risikoen for ufordelaktige endringar i valutakursen. Milton Friedman var ein av dei sentrale samfunnsøkonomane på 1970-talet. Friedman hadde kome fram til at ein kunne få økonomiske gevinstar ved å fjerne mest mogleg av restriksjonar, og la marknaden sjølv få styra korleis ressursane (realkapitalen og arbeidskrafta) i samfunnet skulle nyttast. Det var mange som høyrde og trudde på Friedman. Mellom dei var statsminister Margaret Thatcher i England og president Ronald Reagan i USA. Båe byrja på 1980-talet å deregulera banksystemet. I USA var det Bill Clinton som i 1999 fullførde dereguleringa ved å fjerne ei lov frå Denne lova sette strenge grenser for bankane sine moglegheiter til å drive handel med verdipapir. Kan hende er fjerninga av denne lova den viktigaste grunnen til at me har finanskrise i dag. I USA som her i landet, var det frå midten av 1990-talet ein sterk stigning i prisen på bustader. Kjøpte du eit hus det eine året kunne du selje det med stor gevinst det neste. Når bankane lånte pengar til folk som kjøpte hus, fekk banken, som her heime, pant i huset. Det var heller ingen risiko for banken, for husprisane steig heile tida. Så dersom det var ein låntakar som ikkje klarte å betala lånet attende, kunne huset seljast og banken fekk igjen pengane. Alt gjekk rette vegen i denne tida og dersom me ser bort frå den såkalla dot-com - bobla som sprakk, det var ingen skyer på den økonomiske himmelen. Men ting skulle snart bli annleis.

3 Johannes Idsø Finanskrisa og oss (2) Den andre av tre kronikkar om finanskrisa (Kronikk SA og Firda ) Sjølv om låna til huskjøparane i USA, på same måte som her heime, vart tatt opp med pant i bustaden, så var det likevel et par viktige ulikskapar. Når du har tatt opp eit lån i Noreg, så heng lånet som ein møllestein rundt halsen din til den dagen du går i grava dersom du ikkje betalar attende. I USA er det annleis: Dersom du har tatt opp eit lån med pant i bustaden, kan du når som helst levera nøkkelen til banken og spasere ut som ein gjeldfri mann. Banken overtek bustaden og gjelda vert sletta. Dette var ikkje noko problem for banken så lenge husprisane steig. Bankane både i USA og i andre land tener pengar på utlån, men eit problem for banken er at den ikkje kan låne ut så mykje den vil. Det må vera eit visst forhold mellom utlån og banken sin eigenkapital. Dette var også ein av reglane i USA, men denne regelen kunne bankane lett styre utanom. Det blei gjort på denne måten: Dei låna som banken hadde ytt, ville generera ein pengestraum i lang tid framover. På grunnlag av denne forventa pengestraumen laga banken verdipapir som den selde vidare. Dette hadde dei no lov til å gjera i kraft av lovendringa av Dermed fekk banken vippa låna ut or balansen i rekneskapen sin og dei kunne låna ut til nye kundar. Nokre av desse verdipapira hamna via mellommenn i Terra i Vik og Bremanger. Bankane laga seg ein uendeleg utlånsmaskin: Utlån, verdipapirisering, sal av verdipapira og så nye utlån igjen. Det var ingen grenser for kor mykje pengar bankane kunne låne ut. Og folk i USA nytta seg av dette. Dei tok opp lån både til å kjøpe bustad og aksjar. Sidan det var så lett å få lån, og husprisane hadde stige utan avbrot i mange år, så fortsette prisane å stige. Bankane tente på å låne ut og dei tente på verdipapirsalet, medan dei mange som hadde hoppa på huskjøp-karusellen, vart rikare og rikare. Ein sann vinn-vinn situasjon. Ikkje noko tre kan vekse like inn i himmelen. Ein dag i 2006 byrja prisane på hus i USA å falle. Kvifor det skjedde akkurat då, er det vel ingen som veit. Men det er no ein gong slik at tal hus ein treng, er kopla til fundamentale tilhøve som har med utviklinga av folketalet å gjera. Det er sagt at vengeslaget til ein sommarfugl kan setje i gang ein orkan på den andre sida av jorda. På same vis var det med fallet i bustadprisane. Ein dag vart salssummen for eit hus lågare enn kjøpesummen og det sette i gang raset. Mange av dei som hadde fått lån, hadde ingen mogligheit til å betala lånet attende. Dei hadde hoppa på karusellen fordi husprisane steig. No som husprisane fell, leverte dei nøkkelen til banken og fekk sletta gjelda. Banken prøvde å selje, men i ein fallande marknad, gjekk dei på store tap. Bankane hadde til saman lånt milliardar dollar i perioden til folk med særs anstrengt økonomi. Desse låna vart kalla sub-prime lån for å indikera den dårlege betalingsevna til låntakarane. Før husprisane byrja å falle tente dei amerikanske bankane store pengar og leiarane kunne hente heim svære bonusar. Men i andre deler av finansøkonomien var det mykje meir å henta: Gjennomsnittsløna for dei 25 best betalte hedgefondforvaltarane (ein slags aksjemeklarar) i USA var på 1,7 milliardar kroner i Med 250 arbeidsdagar i året vert det ei dagsløn på 6,8 millionar. Cirka 90 prosent av desse hedgefonda var registrerte i skatteparadis utan innsyn korkje av myndigheiter eller investorar.

4 Ved hjelp av verdipapiriseringa av sub-prime låna hadde dei amerikanske bankane greidd å selje store deler av desse til andre finansinstitusjonar. Og dei hadde også overtydd kjøparane om at det var særs liten risiko knytt til desse papira. Dei hadde spreidd risikoen ikkje lagt alle egga i same korga. Men risikospreiinga som bankane hadde nytta for å minimera risikoen, viste seg å same verknad som når nokre naboar går saman om å forsikra husa til kvarandre. Ingen stilte spørsmålet: Kva skjer dersom heile nabolaget brenn ned? Mange bankar gjekk på store tap og sidan ingen visste kven av bankane som hadde store latente tap stansa pengeflyten opp mellom bankane. At bankane låner og gjev lån til kvarandre er ein føresetnad for at det finansielle systemet skal fungera. No stansa desse pengestraumane mest opp. Ingen visste kven som sat med svarteper. Spelar det eigentleg nokon rolle? Ja, for dette fekk etterkvart konsekvensar i realøkonomien utanfor det finansielle systemet. Bedrifter byrja å få problem med å finansiera sine investeringar og i tillegg reduserte vanlege folk forbruket sitt. Grunnen var at når husprisane fall, så såg dei føre seg at formua krympa og var meir forsiktig med pengebruken. Når både verksemder og hushald etterspør mindre, fører det til at andre verksemder ikkje får seld varene sine, dei må legga ned og seie opp arbeidsstokken og det reduserer etterspurnaden endå meir: Heile økonomien går inn i ein nedovergåande spiral og det viste seg at dette ikkje berre galdt den amerikanske økonomien. Ein konsekvens av den globaliserte økonomien er at problema vert spreidde til mest alle land. Sist månad var eg i Kina. På tv-nyheitene til CNN synte dei hundrevis av fortvila unge kvinner. Dei hadde alle hatt arbeid på ein leiketøyfabrikk i Sør-Kina. No stod dei utan jobb, utan pengar og utan bustad, for i Kina er det vanleg at arbeidarane bur på fabrikken. Fabrikken var berre ein av mange som hadde stengt dørene. Dei hadde alle produsert for den amerikanske marknaden, men no var det slutt. Slik hadde den sprekken i sub-prime finansierte bustadbobla i USA forplanta seg til Kina. I kva grad vert me råka?

5 Johannes Idsø Finanskrisa og oss (3) Den siste av tre kronikkar om finanskrisa (Kronikk i SA og Firda ) Noreg har ein open økonomi. Av den grunn vil alle, også me her i Sogn og Fjordane, merke krisa i verdsøkonomien. Ikkje slik at det vil gå med oss som med dei kinesiske arbeidarane; vårt sosiale sikringsnett er langt betre enn det kinesiske. Men eit lite land med ein open økonomi er spesielt utsett. I 2007 blei det eksportert varer og tenester for milliardar kroner, medan importen vår var på 686 milliardar. Og så lenge me har olje og gass å selja, vil eksporten bli langt større enn importen. Overskotet vert i stor grad investert i aksjar i utlandet, berre ein liten del vert nytta innanlands. Slik har det vore sidan pengane tok til å strøyme inn i oljefondet i Per 30. juni i år var fondet verdsett til milliardar kroner. Det var den gang, nå er fondet redusert. Minst eit par hundre milliardar har blitt borte. Ingen veit heller kor mykje fondet er verd om eit år. Kan hende vil fleire spørje seg om det ikkje er betre å redusera oljeutvinninga enn å pumpe opp så fort me kan og setje pengane i den usikre aksjemarknaden. Island surfa høgt på dei vanvittige fortenestane i den internasjonale finansmarknaden, og islandske bankar etablerte avdelingar også i andre land. Her i landet hadde bankane Kaupting og Glitnir avdelingar. Då aktiviteten var på det høgaste, var den islandske finansnæringen ti gonger større enn det som er naturleg for eit så lite land. Men desse bankane som spelte høgt, tapte både heile eigenkapitalen og mykje meir. Den islandske staten såg seg nøydd til å nasjonalisera bankane. Men dei islandske bankane sine tap var så store at heile nasjonen fekk problem og måtte be om hjelp frå nabolanda og Det Internasjonale Pengefondet. Noreg har samla sett stilt opp med lån på til saman åtte milliardar kroner. Formelt sett er dette lån, men ingen veit når eller om me får att pengane. Kan hende er det greitt å hjelpe ein nabo i naud, men kva er det som gjer at Island får milliardhjelp, medan Vik og Bremanger berre vert møtte med moralsk indignasjon? I kommunane kan ein i ettertid seie at det vart gjort feil, men Erna Solberg burde ha så pass ryggrad at ho tek på seg halve skulda og ikkje vrir seg unna og freistar å plassere skulda hos andre. Utan brevet frå hennar departement som gav kommunane grønt lys til å kjøpa amerikanske verdipapir, hadde ikkje kjøpa blitt føretekne. Ein konsekvens av finanskrisa er at dei kommunale tenestene i Vik og Bremanger vert dårlegare. Dette råkar vanlege folk i kommunen. Dette er ikkje berre urimelig, det er også både unødvendig og meiningslaust. Leikanger kommune valde ein annan strategi enn Vik og Bremanger for å tene pengar. Dei selde seg ned i Sognekraft og sette pengane i aksjar. Dei visste kva dei hadde, men ikkje kva dei fekk. Lenge trudde ein at dette var ei god løysing, men også denne kommunen fått merke fallet i aksjemarknaden. Det urealiserte tapet har passert fire millionar og ingen veit om eller kva tid marknaden tek seg opp att. Til dei kommunane, som framleis eig eit kraftverk, seier eg klart og tydeleg: Ikkje sel det! Eit kraftverk som kommunen sjølv eig, ligg der og produserer kraft til kommunens innbyggarar til evig tid. Det har også noko med leveringstryggleik å gjera. Pengar som er plassert i aksjemarknaden, kan forsvinna på nokre dagar. Kan hende har finanskrisa gjort oss litt klokare på dette punktet. Det er mange verksemder som har merka ein sterk nedgang i etterspurnaden. Dette skuldast ikkje berre finanskrisa. I dei siste åra har norsk økonomi gått for fullt. Det har ikkje vore noko ledig kapasitet i økonomien. Det betyr at alle ressursane var fullt utnytta. I overdriven frykt

6 for inflasjon føretok sentralbanken ei rekke rentehevingar. Mange unge familiar fekk dobla bukostnadene på kort tid. Dermed fekk ein sett ein effektiv dempar på det private forbruket. Når me nå får finanskrisa på toppen, stuper etterspurnaden i mange marknader. Så langt har me sett mange verknader av finanskrisa: Stopp i bygging av fritidsbustader i fjellet, byggebransjen generelt slit, skipsverft opplever at ordrar vert kansellerte, produsentar av fritidsbåtar går konkurs og dei som leverer til bilbransjen, går usikre tider i møte. No opplever mange land i Europa resesjon. Det vil seie at bruttonasjonalproduktet ikkje veks, men vert mindre. Det betyr at alle, dersom dei fordeler tapa likt, vil oppleva ein nedgang lønningsposen. Vil dette også skje med oss? Dei eksportretta næringane i fylket vil nok merke svikt i etterspurnaden. Kan hende blir dette så alvorleg at dei må permittera eller seie opp folk. Det vil òg forbause meg om reiselivsnæringa opplever vekst i Men i det store og heile vil nok Noreg verte spart for langvarige negative konsekvensar av krisa. Me produserer nemleg det som verda ikkje kan greie seg utan: Energi. Og med framhaldande stor vekst i den kinesiske og indiske økonomien og ei befolkning i verda som aukar med 60 millionar menneske i året, kan vi sjå lyst på framtida når me berre er over denne kneiken. Men på kort sikt må også den norske staten vere mykje meir offensiv: Den beste medisinen no er god gammaldags motkonjunkturpolitikk.

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Vekk med gjøkungen! A V TURID THOMA SSEN

Vekk med gjøkungen! A V TURID THOMA SSEN A V TURID THOMA SSEN Vekk med gjøkungen! Vi ser spanske familier bli kasta ut av hjemmene sine til store protester fra naboer og leieboerforeninger. Vi ser at grekerne har gått ut i gata for å protestere

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Godt nytt år? Januar 2010

Godt nytt år? Januar 2010 Januar 21 Godt nytt år? Framtidsutsiktene er blitt langt betre det siste året, men framleis er investeringslysta minimal. Verkstadsindustrien har tøffe tak med vesentleg svakare ordresituasjon. Næringsbarometeret

Detaljer

Eit liv med kaffistover og bondeheimar

Eit liv med kaffistover og bondeheimar SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar 0 1 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar I samtalar med Nils Seland

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Innleiing F or litt over tre år siden vann høgresida valet i Tromsø. Dei vann

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane?

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? NORGES HANDELSHØYSKOLE Vår, 2010 Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? Av Sara Henriette Haugen Rettleiar: Postdoktor Trond Døskeland Masterutgreiing i fordjupingsområde: Finansiell

Detaljer

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Gautefall 5. april 2011 Representantskap Ordførar Det er unekteleg med ei viss spenning eg står her i dag. Det er no eit år sidan eg sto på denne talarstol

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0 NHH 2021: Blant Europas beste Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 Nr.3 2010 Innhold 4 Blir syke av jobben Utstøting

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Fordjupningsoppgåve TDT4730 Informasjonssystemer, haust 2004 Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Detaljer

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba imebanken ungdomsbanken fjellbanken skobanken f nken gründerbanken fjordbanken sparebanken bygg n seniorbanken bygdebanken Sutalausbanken heimeb gdomsbanken fjellbanken skobanken familiebanken ust fjordbanken

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar Kampen mot kvitvasking -ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar av Marianne Haakonsdatter Kvestad Masteroppgåve Masteroppgåva er levert for å fullføra graden Master i samfunnsøkonomi

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

-Innovativ innan maritim næring- Forretningsplan 2014/15 ORG. NUMMER: 914310199. Skule: Eid Vidaregåande Skule

-Innovativ innan maritim næring- Forretningsplan 2014/15 ORG. NUMMER: 914310199. Skule: Eid Vidaregåande Skule Forretningsplan 2014/15 ORG. NUMMER: 914310199 Skule: Eid Vidaregåande Skule Linje: Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) Lærar: Dag Ståle Leivdal Mentor: Endre Hjelle -Innovativ innan maritim næring-

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer