Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport. 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport. 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna"

Transkript

1 Notat Til: Kopi: Fra: Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Nesna AGENDA Dato: Emne: Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna 1.1 Kunnskapsdepartementets pålegg til høgskolen Kunnskapsdepartementet påla Høgskolen i Nesna sommeren 2008 å gjennomføre et omfattende omstillingsarbeid. Målet med omstillingstiltakene er at de skal bidra til å gjenopprette en robust økonomi og videreutvikle høgskolen til en godt fungerende, selvstendig høgskole. Departementet påla høgskolen å iverksette og gjennomføre følgende tiltaksplaner: (1) Plan for å oppnå budsjettmessig og regnskapsmessig balanse. Planen skal spesifisere tiltak, tidsfrister, ressurs- og kompetansebehov. Det skal videre gå fram av planen hvilke tiltak som kan gjennomføres innenfor nåværende tjenestetilbud, og hvilke tiltak som vil være avhengig av en reduksjon i tjenestetilbudet. (2) Plan for å etablere nytt studieadministrativt system (FS), revidere studieadministrative rutiner og organisering av funksjonen. Planen skal spesifisere rutiner og organisering av funksjonen. Plan skal spesifisere tiltak, tidsfrister, ressurs- og kompetansebehov. (3) Utvikle høgskolens planer (strategisk plan og årsplan) for 2009 slik at disse harmonerer med de økonomiske rammebetingelsene. 1.2 AGENDAs oppgaver AGENDA er av departementet engasjert for å bistå i gjennomføring av omstillingsarbeidet ved: Kvalitetssikring av høgskolens tiltaksplaner AGENDA Utredning & Utvikling AS Organisasjonsnr NO MVA Fjordveien 1 Bankkontonr N-1363 Høvik Tel Fax

2 2 Prosesstøtte og erfarings- og kompetansetilføring i gjennomføring av tiltakene Evaluering av prosesser og resultater med rapportering til høgskolen og departementet for å sikre framdriften og eventuelt foreta justeringer Ut fra dette vil vi rapportere følgende med særlig vekt på tiltak som er iverksatt etter vår tredje statusrapport: 2 Prosjektorganisering og prosjektstyring 2.1 Prosjektorganisering Reorganiseringen av omstillingsprosjektet er nå gjennomført. Det er etablert en ny prosjektorganisasjon med en styringsgruppe bestående av: Direktør (leder) Rektor Økonomi- og personalsjef Studiesjef To representanter for tjenestemannsorganisasjonene Studiesjefen har overtatt oppgaven som hovedprosjektleder i 50 prosent stilling. 2.2 Prosjektstyring Fra 25 november 2008 til 5 februar 2009 er det avholdt fire møter i styringsgruppen. Vår vurdering er at styringsgruppen bør ha en tett oppfølging av alle delprosjekter og treffe nødvendige beslutninger, evt korrigere gjennomføringen av tiltakene, hyppig. Behovet for effektivitet i styringsbeslutninger er kontinuerlig, og vil bli det i økende grad framover. Møtefrekvensen i styringsgruppen har så langt ikke imøtekommet dette behovet på en god nok måte idet det har gått fra 2 til 4 uker mellom hvert møte. Vi tror at det framover vil være behov for møtefrekvens nærmere ett møte i uka for rapportering, korrigeringer og beslutninger. Prosjektstyringsverktøyet som er tatt i bruk har imidlertid økt oversikten i omstillingsarbeidet og forbedret grunnlaget for prosjektstyringen. Utskrift av status for de ulike tiltakene pr 5 februar 2009 er vedlagt. Vi vil i det følgende gå gjennom og kommentere status for de ulike tiltakene. 3 Reduksjon av kostnader og økning av inntekter 3.1 Regnskapsprognose for 2008 Regnskapsprognosen for 2008 pr 5 februar 2009 viser at høgskolen vil få et overskudd på kr Overskuddet har blant annet sammenheng med at inntektene har vært større enn forventet.

3 3 Det kan imidlertid bli en nedjustering av overskuddet, i forbindelse med at høgskolen kan tape kr på utenlandsprosjekter. 3.2 Kjøpestopp Kjøpestoppen som ble innført mot slutten av 2008 hadde kostnadsreduserende virkninger. Budsjettet for 2009 baserer seg på samme stramme kjøpestoppnivå som i 2008, men vi tror at noe av innsparingsgevinsten vil kunne reduseres ut over i 2009 fordi en del av sparetiltakene bare kan ha utsettende virkninger på nødvendige innkjøp. 3.3 ENØK reduksjon av strømutgifter De planlagte tiltakene er iverksatt i samarbeid med Statsbygg. Gjennomføringen har allerede gitt effekter. 4 Etablering av nytt studieadministrativt system Overgangen til nytt studieadministrativt system (FS) er i rute. Det nye systemet tas i bruk 16 mars 2009, som planlagt. Man har ikke kommet helt i mål med tilpasningen til andre systemer, men det har ingen betydning for selve overgangen. Det er videre klarlagt at det i tillegg til den allerede erkjente overrapportering også har foregått en underrapportering av studiepoengproduksjon, beløpende til kr Utarbeidelse av budsjett for 2009 Revidert forslag til budsjett i balanse for 2009 legges fram for styret i møtet 26 februar Innføring av modell for kalkulasjon av studier og avdelingsbudsjettering er vesentlige framskritt i arbeidet med å oppnå budsjettmessig balanse. 5.1 Overgang til resultatbasert budsjettfordelingsmodell Som et ledd i omstillingsarbeidet, blant annet å styrke dekanenes rolle som faglige og administrative ledere, har det vært forutsatt at det skal innføres avdelingsvise budsjetter og oppfølgingssystemer. Budsjett- og oppfølgingssystemene skal samtidig legges om i en retning som sikrer styring etter mål og resultater. Omleggingen skal videre legge til rette for bedre kontroll med ressursbruken og gi større oppmerksomhet på om ressursene blir anvendt i samsvar med vedtatte planer. I samarbeid med AGENDA er det utviklet en modell for resultatbasert avdelingsbudsjettering og oppfølging. Det vil ennå ta noe tid før omlegging til en resultatbasert budsjettfordelingsmodell er gjennomført i sin helhet, blant annet fordi alle data som skal ligge til grunn for fordelingene mellom avdelinger må komme på plass. Videre må en vinne erfaringer med modellen slik den nå er utformet. Endelig vil det være nødvendig å gjennomføre justeringer og forbederinger hvert år framover.

4 4 5.2 Kalkulasjon av studier Budsjettet for 2009 vil for første gang bygge på en kalkulasjon av alle studier som inngår i studieprogrammet Høgskolen har ferdigutviklet et opplegg for kalkulasjon av studier der alle direkte utgifter og påregnelige inntekter blir henført til studiet. På denne måten blir det mulig å få et bedre grep om lønnsomheten ved de ulike studiene som vurderes igangsatt. Modellen er foreløpig bare utviklet som en regnearkmodell. Det er derfor nødvendig at studiesjefen sørger for at aggregeringen av tall blir riktig. 6 Studieprogram Utarbeidelse av studieprogram og utlysing, både av lokale opptak og gjennom Samordna opptak (SO) er gjennomført. Det vil ut over våren 2009, når søkertall foreligger, måtte fattes vedtak om oppstart, henholdsvis for: Lokale opptak ca 13 mars Samordna opptak ca 30 april Vedtakene vil denne gangen kunne fattes med grunnlag i kurskalkulasjoner for de ulike studiene, se pkt Personal- og organisasjonsmessige konsekvenser av studieprogram og budsjett Nedbemanning Det studieprogrammet som ble vedtatt av høgskolens styre 8 desember 2008 medfører at antall faglige stillinger må reduseres med 9 årsverk fordelt på følgende måte: 4 årsverk innenfor Avdeling for kultur og samfunn (AKS) 2 årsverk innenfor Avdeling for natur og realfag (ANR) 3 årsverk innenfor Avdeling for pedagogikk og sykepleie (APS) Det er lagt til grunn at fagmiljøene skal dimensjoneres ut fra det bevilgningsfinansierte studieprogram for og årene framover, og at BOA-prosjekter skal holdes utenom. Videre vil høgskolens omstillingsavtale bli lagt til grunn. Kriterier for nedbemanning er fastlagt ved at ansiennitet benyttes som hovedkriterium, med mindre noen anses å ha en kompetanse som er helt nødvendig for å gjennomføre det vedtatte studieprogram.

5 5 Etter dette vil følgende framdrift bli fulgt: Overtallige i de enkelte fagmiljøer identifiseres, innkalles til samtale og sies opp dersom det er grunnlag for det. Uke Når lokalt opptak er klart medio mars, tas det stilling til hvilke studier som kan startes opp. Ny overtallighetsvurdering foretas der hvor det ikke blir oppstart. Uke Når Samordnet opptak er klart ultimo april, tas det stilling til hvilke studier som kan startes opp. Ny overtallighetsvurdering foretas der hvor det ikke blir oppstart. Uke Dimensjonering av faglig og administrativ organisering avklares gjennom egen utredning, se pkt 7.2, som styrebehandles 4 juni. Deretter identifiseres eventuelle overtallige, og samtaler og eventuelle oppsigelser gjennomføres. Uke 24 og 25. Etter en noe usikker oppstart vurderer vi det nå slik at arbeidet med å trekke de personalmessige konsekvenser av budsjett og studieprogram er kommet på rett spor. Det vil imidlertid bli svært arbeidskrevende for høgskolens ledelse å gjennomføre disse prosessene på en forsvarlig måte ut over våren. 7.2 Utarbeidelse av ny organisasjonsmodell Høgskolen innførte i 2008 ny avdelingsinndeling uten at det samtidig ble gjort endringer i de gamle strukturene med undervisningsledere og seksjonsledere. Etter opprettelse av de tre dekanstillingene med omfattende faglige og administrative lederoppgaver, herunder ansvar for BOA-virksomheten, er det dessuten behov for å finne fram til bedre løsninger for ivaretakelse av avdelingenes behov for administrativ støtte. Det foreslås for styret at det på sitt møte 26 februar 2009 vedtar å iverksettes en organisasjonsutviklingsprosess for å finne fram til løsninger som kan ivareta de behovene som er nevnt ovenfor, med særlig vekt på å gjennomgå: Organisering av fagseksjonene Organisering av programområdene Organisering av administrasjonen Videre vil organiseringen av BOA bli behandlet av arbeidsgruppen, se pkt 8. Det blir foreslått å opprette en arbeidsgruppe hvor også tjenestemannsorganisasjonene inngår. AGENDA vil lede arbeidet i gruppen som får en frist på 25 mai 2009 for sitt arbeid. For AGENDA innebærer dette at vårt engasjement både i tid og økonomisk ramme vil måtte utvides noe. Vi vil i eget brev til Kunnskapsdepartementet gi en nærmere beskrivelse av hvilke beløps- og framdriftsmessige konsekvenser dette ekstraarbeidet vil medføre.

6 6 8 Avklaring av strategi for, organisering og drift av BOA En gruppe som ble oppnevnt for å utrede organisering av BOA-virksomheten har ikke levert sitt arbeid i tide. Gruppen er derfor nedlagt og arbeidet vil bli sluttført ved at gruppen som vil bli oppnevnt for å se på høgskolens organisasjonsmodell, se pkt 7, tar organisering av BOA-virksomheten inn i sitt arbeid. Vi vurderer det som beklagelig at dette arbeidet er blitt forsinket og at denne siden ved ivaretakelse av høgskolens samfunnsmandat ikke har funnet sin organisatoriske form slik at aktiviteten kan økes på en tilfredsstillende måte i Det er imidlertid positivt at styret i sitt møte 23 januar 2009 vedtok interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 9 Revisjon av normavtalen Den såkalte normavtalen (Veiledende normer for organisering av undervisningspersonalets årsverk. Revidert ) skal revideres. En arbeidsgruppe er oppnevnt, men er ikke kommet i gang før 11 februar Dette arbeidet haster, både for å få utredet og foreslått endringer, men også for å få forhandlet og besluttet iverksettelse av ny avtale så tidlig at den kan legges til grunn for utarbeidelse av arbeidsplanene for høstsemesteret Arbeidsplanene må avklares sent på våren 2009 for å kunne tre i kraft fra 1 august Arbeidet antas å bli komplisert og vi er bekymret både for framdrift, men også for at for lite ressurser er satt inn i dette arbeidet. 10 Revisjon av strategisk plan Et av departementets hovedkrav overfor høgskolen i omstillingsarbeidet var at den skulle: Utvikle høgskolens plane r (strategisk plan og årsplan) for 2009 slik at disse harmonerer med de økonomiske rammebetingelsene. Dette arbeidet er kommet kort. Den oppnevnte arbeidsgruppen leverer et utkast til en innstilling til behandling i styret 26 februar 2009, og det har ikke vært organisert noen planprosess med bredere deltakelse, verken internt eller eksternt i forkant av utarbeidelsen. Høgskolens toppledelse har også hatt liten deltakelse i arbeidet. Vi ser alvorlig på dette, idet høgskolens situasjon og de nødvendige omlegginger av virksomheten krever mer enn bare en harmonisering og rullering av planverket. Høgskolens nåværende strategiske plan for perioden gir ikke de nødvendige styringssignaler verken til ledelsen ved høgskolen eller til høgskolens omgivelser. Det er derfor vår vurdering at styret på sitt møte 26 februar 2009 ikke bør ferdigbehandle forslaget, men i stedet be om at det utarbeides en mer omfattende endring av planen og organiseres en bredere prosess..

7 7 11 Kommunikasjonsplan for omstillingsarbeidet Det er vårt inntrykk at man gjennomfører nødvendige interne kommunikasjonstiltak som et ledd i omstillingsarbeidet. Den langt større og mer krevende oppgaven knyttet til en aktiv og systematisk omdømmebygging, ut over de aktuelle rekrutteringstiltak, se pkt 12, er vi mer usikker på håndteringen av. 12 Markeds- og rekrutteringsstrategi Høgskolen melder at alle de planlagte rekrutteringstiltak med sikte på opptaket våren 2009 er gjennomført. Det meldes også om positiv respons så langt. Den reelle effekten av tiltakene vil imidlertid først vise seg når søkertallet, både til lokalt opptak og Samordna opptak, foreligger. Høgskolen bør ha et resultat godt over fjorårets søkning før en kan si seg fornøyd. Hvilket resultat som oppnås vil bli klart mot slutten av april 2009.

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Dokument nr 3:7 (2002 2003)

Dokument nr 3:7 (2002 2003) Riksrevisjonen Dokument nr 3:7 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer