Renteforvaltning i praksis i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renteforvaltning i praksis i Norge"

Transkript

1 Renteforvaltning i praksis i Norge 5. Oktober 2009

2 Forklaringer og definisjoner : 2

3 Hva er en obligasjon/sertifikat? LÅNTAGERS BALANSE Aktivasiden Passivasiden Omløpsmidler Gjeld Anleggsmidler Aksjekapital Banklån Finansinstitusjon Obligasjonslån Sertifikatlån Aksjekapital På samme måte som boliglånet ditt KJENNETEGN Lavere avkastning enn i aksjer over tid og Lavere risiko enn i aksjer. 3

4 Obligasjoner Papirløst verdipapir - registrert i VPS Løpetid på mer enn 12 måneder De fleste obligasjonslån er børsnoterte (Oslo Børs eller ABN) Kupongrenten betales til investor som oftest hver 6 eller 12 måned Oppgjør skjer 3 dager frem i tid 4

5 1. Fastrenteobligasjon: Eksempel: Obligasjon til 4% rente med forfall 5. oktober % rente betales til obligasjonseier hvert år den 5. oktober. Investert beløp betales tilbake etter 3 år. Det er sjelden avdrag på obligasjoner. 2. FRN Obligasjon (Flytende rente: FRN = Floating Rate Note) Eksempel: Obligasjon som følger 3 mnd. nibor rente (pengemarkedsrente) med forfall 5. oktober Renten justeres 4 ganger i året til den aktuelle nibor rente på justeringstidspunkt. Investert beløp betales tilbake etter 3 år. Det er sjelden avdrag på obligasjoner. 5

6 Sertifikater Papirløst verdipapir - registrert i VPS Løpetid inntil 12 måneder Tilbakebetales i sin helhet ved forfall Handles kun i pålydende millioner Oppgjør 2 dager frem i tid Felles for obligasjoner og sertifikater er at vi som investor kan kjøpe andeler av disse verdipapirene. Eksempelvis kan NIM (på vegne av kunder) eie for kr. 500 millioner av en obligasjon hvor totalt utestående beløp er kr. 1,5 mrd. 6

7 Kontantstrøm 1: Bullet, Fastrentelån Restgjeld og kontantstrøm for 5år bulletlån, 5% Kupong Restgjeld Kontantstrøm år Kurs Husk: Når markedsrente faller stiger verdi på Obligasjon. 7

8 Utstedergrupper i rentemarkedet Industri Finans Kommuner/særskilt sikre Stat Kredittrisiko 8

9 Jo høyere kredittrisiko jo høyere rente.!"" #$% &'.. og (veldig ofte) jo lengre løpetid jo høyere risiko og krav til rente 9

10 Enkle kjennetegn på det norske obligasjonsmarkedet Store volum: Markedet er på ca kr mrd Investorene er få og kontroller store beløp Nordea Investment Management har ca 4% av markedet med ca. kr. 60 mrd til forvaltning. Vi er middels stor totalt sett, men stor blant fond. Norske investorer opererer som oftest på vegne av kunder Normalt dreier det seg om veldig lav kredittrisiko. Du skal ikke tape penger på slike investeringer NIM har aldri hatt et mislighold Det finnes stort sett enkle og ukompliserte obligasjoner i Norge Det finnes lite av eksotiske obligasjoner i det norske markedet 10

11 Hvem er vi og hva gjør vi? 11

12 ORGANISASJON / PERSONELL / ARBEIDSDELING Nordea Investment Management (NIM): Forvalterteamet 9' 6' 2282+' 6/7 *( 2$3$2 +' 4**5)( 01 *( ($)'+'./ *(,+ - ($)'*+' 12

13 Norsk Renteforvaltning og aktiva Miks Tall i mill NOK Lån&Fordringer; kr 806 Anlegg; kr Peng; kr Lise Torgeir Størrelse på NIM sammenlignet med de største sparebankene i Norge Harald 140 Forvaltningskapital Norske Sparebenker og NIM Iren (+ kredittanalyse) 120 Obl; kr Anlegg Peng Obl Lån&Fordringer NOK mrd Sum: Kr. 60,5 mrd. 0 NIM Sparebank 1 SR: Sparebanken Vest: Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge Sparebanken Sparebanken Hedmark Møre 13

14 Portefølje: En person eller organisasjon kan ha en egen portefølje med verdipapir Fond: Det samme som en portefølje, men her kan alle kjøpe andeler i porteføljen For å kalle det en portefølje/fond må det finnes en samling med obligasjoner eller sertifikater. Her er et utdrag fra pengemarkedsfondet Nordea Likviditet III: 14

15 Hva forskjellen på obligasjons, anleggs og pengemarkedsporteføljer? 1. Obligasjonsporteføljer: Inneholder både fastrenteobligasjoner (mest), FRN Obligasjoner og sertifikater. Typisk i Norge å ha som mål 2 eller 3 år løpetid med fastrente. Innen en obligasjon har rukket å løpe ut (forfalle) vil vi som oftest ha solgt obligasjonen i markedet og kjøpt en annen obligasjon med lenger tid til utløp. Slik vil porteføljen alltid ha en løpetid i nærheten av målet på hhv 2 eller 3 år. 2. Anleggsporteføljer (Hold til Forfall) Inneholder kun fastrenteobligasjoner. En obligasjon må holdes til den løper ut (forfaller). Første da kan kunden få utbetalt penger fra porteføljen. Ble tillatt i 1994, for å (i utgangspunktet) tillate livselskap og pensjonskasser å kjøpe lange obligasjoner uten å måtte verdivurdere de hvert år i regnskapet. 3. Pengemarkedsporteføljer Inneholder mye FRN obligasjoner, men og en del sertifikater og litt fastrenteobligasjoner. Mest vanlig med løpetid på renten på 3 måneder. FRN obligasjoner gjør at løpetiden til verdipapirene (summen) i en portefølje kan være mellom 0 og 2 år (maks 1,5 år neste år for pengemarkedsfond) 15

16 Vi forvalter 39 fond/porteføljer verdt NOK 60 mrd. Hvordan kan vi drive dette med kun 4 forvaltere? Vi har et stort apparat med supportfunksjoner: Oppgjørsmedarbeidere: overføring av penger og verdipapirer Mid-Office: Kontroller og rapporter Salg og kundeoppfølging: Alt fra nysalg til periodevis oppfølging av kunder IT: Databasesystemer, samt vanlige It funksjoner Compliance: Uavhengig gruppe som følger opp at det vi gjør er innenfor lovverk og avtaler Vi er bortimot 100 ansatte i den norske organisasjonen Vi investerer i kun kredittobligasjoner med høy kredittkvalitetet Dette krever mindre arbeid enn høyrisiko (High Yield) Har aldri hatt mislighold i våre porteføljer eller fond. Lang erfaring Støtte fra kollegaer (forvaltere og analytikere) i København 16

17 Renteforvaltningen i Nordea Investment Management FIXED INCOME Erling Skorstad +, ' 8B+ 5*'!"/ *""95 /2<) $ $ % * &* & '( ) &$$ " #$ $! 809': *""9 7# 0' 529/ ;7/ 9' 6/7./ 01 B9 B' 27 5-B3?7 /7*' 84+<+Sørensen 20)97-/ /) "0+ 831A3> ;0$4 /3<2$5 /3< ##>> &7 <*' /3< ##>> 8'? &7 <=!< 8*<9 +$. 7"'+" * Operations and Credit Product Development ** Shared Resources 17

18 Hva ønsker vi å oppnå på vegne av våre kunder? Obligasjonsporteføljer/Obligasjonsfond: Oppnå er høyere avkastning målt mot en referanseindeks Avkastning skal sees i sammenheng med den risiko vi som forvalter tar for å oppnå meravkastning. Anleggsporteføljer: Forvalte kunders penger på en forsvarlig måte i henhold til avtale. Her er ingen referanseindeks å måles mot. Pengemarkedsporteføljer/Pengemarkedssfond: Oppnå er høyere avkastning målt mot en referanseindeks Avkastning skal sees i sammenheng med den risiko vi som forvalter tar for å oppnå meravkastning. Hva er en referanseindeks (benchmark)? En samling med obligasjoner som man sammenligner avkastning til forvalter med. Ønsker kunden en portefølje med 2 år fastrente til forfall sammenligner man avkastning til forvalter med en indeks som også har 2 år til forfall. 18

19 INVESTERINGSFILOSOFI / RESEARCH / PORTEFØLJEKONSTRUKSJON Investeringsfilosofi: Dynamisk Ingen forutinntatte meninger om markedet. Utfordre hverandre daglig. Disiplinert Predefinerte exit nivåer, men ingenting er hellig. Diversifisert Ta i bruk alle tilgjengelige alpha muligheter uten å ta høy kredittrisiko Desentralisert Beslutninger gjøres nær portefølje/fond Det er to overordnete hensyn å ta når vi skal etterleve vår investeringsfilosofi: 1) Rentemarkedene henger sammen 2) Norske kredittobligasjoner; unngå taperne Avkastning Investment grade Globale obl. (stat) High yield Emerging markets Ahold (-30%) Statsobl. pr. valuta Pengemarked pr. valuta SAS (-15%) Risiko 19 Parmelat (-72%)

20 For å unngå taperne må vi i Norge ha en forsiktig kredittprofil. Da må man bla. unngå høyrisikoobligasjoner (High Yield). Hvorfor? Investeringer i høyrisikoobligasjoner krever en meget god diversifisering I det norske høyrisikomarkedet er det minimale muligheter for diversifisering Størsteparten av slike utstedere i Norge er innen olje og offshore (49%) Sektorfordeling: norske industriobligasjoner på i 2008 Risikofordeling: norske industriobligasjoner på i 2008 (60% = Høyrisiko) Kilde: Nordea Markets Industriobligasjoner = 15% av det norske markedet BB, B, og CCC = Høyrisiko Kilde: Nordea Markets 20

21 INVESTERINGSFILOSOFI / RESEARCH / PORTEFØLJEKONSTRUKSJON Kredittanalyse Fokus: Unngå tapere Implisitt BBB rating eller bedre kun kredittobligasjoner med høy kredittkvalitet. Egen analyse av stort sett alle individuelle utstedere - suppleres av eksterne analyser Vurdere langsiktig påvirkning av strukturelle endringer Analyse Utsteder/selskap Ledelse Struktur Industri dynamikk/utsikter Selskapets posisjon Substitutter/teknologi Resultatdrivere Markedsandeler Forretningsstrategi Kommunikasjon Åpenhet Finansieringsstrategi Gjeldsprofil Kapitalstruktur Covenants og betingelser Legal struktur Målsetningen om å unngå problematiske kreditter er oppfylt. 21

22 INVESTERINGSFILOSOFI / RESEARCH / PORTEFØLJEKONSTRUKSJON Rammer på bank/finans LISTE OVER NIM'S Godkjent GODKJENTE UTSTEDERE 0-1 år 1 år + Offisiell Rating Meglerrating BANKER S&P Moodys Fitch Snitt Aurskog Sparebank x x BBB+ Bank 1 Oslo x x BBB+ BN-Bank x x A- Danske Bank (inkl. Fokus Bank) x x AA- Aa1 AA- N/R DnB NOR x x AA- Aa1 A+ A+ Fana Sparebank x x A- Haugesund Sparebank x x A- Helgeland Sparebank x x A- Holla og Lunde Sparebank x x BBB+ Jernbanepersonalets Sparebank x x Klepp Sparebank x x BBB Kvinnherad Sparebank x x BBB Landkreditt Bank x x BBB+ LillestrømBanken x BBB Modum Sparebank x x BBB+ Nordea x x AA- Aa1 AA- N/R Nordlandsbanken (DnB NOR) x 0 AA- Aa1 A+ A+ Nøtterø Sparebank x x BBB+ Rygge-Vaaler Sparebank x x BBB+ Sandnes Sparebank x x A- Sparebanken 1 Buskerud -Vestfold (tidl. Spb. Vestfold og Sandsvær Spb.) x x BBB+ Skudenes & Aakra Sparebank x x A- Sparebank 1 - gruppen x x A3 N/R Sparebank 1 Gudbrandsdal x x Sparebank 1 Halden x x BBB+ Sparebank 1 Hallingdal x x BBB+ Sparebank 1 Jevnaker Lunner x x BBB+ Sparebank 1 SMN (tidl. Midt-Norge) x x Aa3 A A Sparebank 1 Nord-Norge x x Aa3 A A Sparebank 1 Nordvest x x BBB+ Sparebank 1 Ringerrike x x BBB+ Sparebank 1 SR-Bank (tidl. Rogaland) x x Aa3 A A Sparebank 1 Telemark (inkl. Sparebank 1 Grenland) x x A- Sparebanken Hardanger x x BBB+ Sparebanken Hedmark x x A Sparebanken Møre x x A Sparebanken Pluss x x A- Sparebanken Sogn & Fjordane x x A- Sparebanken Sør x x A Sparebanken Vest x x A1 A- A Sparebanken Volda Ørsta x x BBB+ Sparebanken Øst x x A1 A- Storebrand Bank x x BBB+ A2 BBB BBB+ Time Sparebank x x BBB+ Totens Sparebank x x BBB+ KREDITTFORETAK BN-Kreditt x x A Eiendomskreditt x x A- Kredittforening for Sparebanker x x A Nordea Eiendomskreditt x x A1 N/R Terra Boligkreditt x x A+ OBOS x x A- OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT (10% BIS-VEKT) x x Utstedt av norske, svenske, danske og finske utstedere med pant i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Utdrag fra Kredittboka SPAREBANKEN SØR Alliansefri Hovedtrekk ved sparebanken Sparebanken Sør har over 180 års historie, er en selvstendig sparebank med hovedkontor i Arendal og 28 ekspedisjonssteder. De skal være den største og ledende banken på Sørlandet (dvs. Agder-fylkene) og deler av Telemark. Banken åpnet et nytt kontor på Grenland i Porsgrunn i oktober 2008 for å satse mer på Telemarksområdet. Datterselskaper og tilknyttede selskaper: Banken eier 100% av aksjene i ABCenter Holding, som eier Sørlandets største eiendomsmeglerselskap ABCenter AS (driver bolig- og næringsmegling). Heleide AS Eiendomsvekst eier tomteområde for næringsformål på Longum i Arendal, hvor en liten andel ble solgt både i 2007 og i 2008, og det arbeides med å utvikle området videre. Banken har kjøpt et 5000 m2 stor næringsbygg i Kristiansand, Markensgt. 9 AS, med langsiktig leieavtale, hvor banken og ABCenter ble samlokalisert i De eier også Skippergt. 10 AS i Kr.sand. Prosjektuvikling AS eier et næringsbygg på 600m2 i Porsgrunn. Banken er medeier i Frende Forsikring. Start Toppfotball As og Start Stadion As ble overtatt i oktober, men er solgt igjen i juni Rettighetskompaniet As disponerer navnerettighetene til Sør Arena frem til Sør Boligkreditt ble stiftet 4. kvartal 2008 for at banken kan ta del i Norges Banks OMF-ordning. 2008: Svakt år for Sparebanken Sør, som fikk et negativt resultat på 20 mill NOK. Banken tok betydelige tap på enkelte større engasjementer og engangskostnader ifm renoveringer av to større forretningseiendommer. I tillegg fikk de et underskudd på 52 mill NOK fra ABC Holding AS (gjort bemanningsreduksjoner), samt et underskudd på 16 mill NOK fra Start Toppfotball. Startposisjonen er konsolidert inn i konsernregnskapet fra 4.kvartal og belaster mye på kostnads/inntektsraten. Har skrevet ned verdipapirportefølje med hhv 71 mill NOK på aksjer og 113 mill NOK på obligasjoner. I tillegg kommer tap på garanti stilt til Eksportfinans AS på 35 mill NOK. Banken har lav innskuddsdekning. 1. halvår 2009:.Overført 2 mrd til Sør Boligkreditt. I juni ble aksjene i Start Toppfotball og Start Stadion solgt, og frem til dette tidspunkt så er de konsolidert inn i konsernregnskapet, og belaster kostnadssiden. Svakere rentenetto (spesielt i 1. kvartal, men på bedringens vei i 2. kvartal), verdipapirgjelden vurderes til FVO og økte tap på utlån (ca. halvparten konstatert). Kjernekapitaldekningen er grei på 10,8%, men banken selv har en målsetting på 12%, og vil derfor søke om kapitalinnskudd fra Statens Finansfond. De har søkt om 400 mill i T1-notes, noe som vil øke kjernekapitalen til litt over 13%. Vi finner banken kredittverdig. Konsern Morbank FORDELING UTLÅN PM/BM 1.halvår % Rentenetto % av gj.sn.fk 0,8 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 3,8 % 90 % Andre dr.innt. -- " -- 0,3 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 1,0 % 0,8 % 80 % Dr.kostn. -- " -- 0,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 2,8 % 70 % Kursgev./tap -- " -- -0,1 % -0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % -0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 61,1 % 60,7 % 62,4 % 63,3 % 62,1 % 58,0 % 59,8 % 60 % Nto.tap utlån/gar. -- " -- 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Verdipapiroppl. % av FK 31,4 % 35,3 % 32,2 % 29,0 % 30,8 % 31,9 % 29,8 % 24,0 % 21,9 % 18,2 % 21,8 % 50 % 42,0 % 38,9 % 39,3 % 37,6 % 36,7 % 37,9 % 40,2 % Annen gjeld -- " -- 11,6 % 9,4 % 7,3 % 6,3 % 3,6 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % 5,6 % 4,1 % 6,6 % 40 % Ansv.lånekap. -- " -- 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 30 % Innsk.fra kunder -- " -- 49,6 % 47,7 % 52,0 % 55,6 % 57,0 % 56,0 % 58,4 % 63,7 % 63,8 % 69,0 % 63,3 % 66,7 % 20 % Aksjeportefølje -- " -- 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 10 % Brutto utlån -- " -- 82,5 % 84,7 % 85,9 % 84,7 % 89,4 % 88,5 % 88,7 % 87,1 % 89,5 % 87,1 % 85,6 % 73,9 % 0 % Avsetninger i -- " -- 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % Utlån personmrk % av br utlån 63,2 % 61,1 % 58,0 % 60,7 % 62,4 % 63,3 % 62,1 % 59,8 % Utlån personmrk Utlån næring Utlån næring -- " -- 36,8 % 38,9 % 42,0 % 39,3 % 37,6 % 36,7 % 37,9 % 40,2 % Netto renteinntekter (mill) RENTENETTO Andre inntekter (mill) Driftskostnader (mill) ,0 % Dr.res.f.tap (mill) Dr.res.e.tap (før skatt) (mill) ,0 % Ord.nto.resultat (mill) 19 (20) Gj. sn. forv. kap. (mill) ,0 % Forvaltningskap. (mill) Kjernekapital (mill) Ansv. kap. (mill) ,0 % Endring i forvaltningskapital (%) 5,1 % 11,6 % 15,1 % 22,2 % 11,0 % 10,0 % 8,1 % 12,9 % 8,6 % 11,5 % 13,5 % 2,0 % RoA forenklet 0,1 % 0,1 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 1,8 % 1,4 % Brutto misligh. % av FK 0,8 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 1,5 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % 1,7 % 1,0 % Kostnads-inntekts rate % 79,2 % 80,8 % 57,9 % 58,7 % 53,1 % 53,2 % 57,0 % 62,3 % 61,2 % 61,7 % 60,5 % Likv.indikator 1: LS funding/illikv.eiend. inkl. trekkrettigh. 1,06 1,08 0,99 0,98 0,94 0,92 0,0 % Kjernekapitaldekning % 10,8 % 11,1% Kap.dekning % 12,4 % 12,7 % 12,1 % 13,0 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 11,6 % 12,0 % 11,7 % 11,3 % 5,6 % Innsk.fra kunder FUNDING TAP/MISLIGHOLD Verdipapirgjeld under 1 år Verdipapirgjeld over 1 år % 6,0 % Ansvarlige lån Nto.tap utlån/gar. 5,0 % Annen gjeld Avsetninger i 52 % Tot fundingbehov % Brutto misligh. % av FK 4,0 % Verdipapirgjeld over 1 år 78 % 70 % 79 % 85 % 73 % 3,0 % Kommiterte trekkfasiliteter over 1 år ,0 % Rating 1,0 % DnB NOR BBB+ A- A A- A- 29 % Nordea BBB+ A+ A A A 0,0 % First BBB+ A- A- A- A % -1,0 % SEB BBB+ A Innsk.fra kunder Verdipapirgjeld under 1 år Danske A- Verdipapirgjeld over 1 år Ansvarlige lån -2,0 % Annen gjeld Pareto n/a n/a n/a A- A- Fordeling av brutto utlån Andel ' Andel '07 Personkunder 61,1 % ,0 % Primærnæring & off.sektor 1,8 % ,8 % Industri, bygg og anlegg 5,4 % ,5 % Handel, hotell og rest + tj. ytende næring 5,1 % ,5 % Eiendom & forr.messig tj.yt 23,9 % ,0 % Transport/kommunikasjon 1,0 % ,0 % Øvrig 1,9 % ,0 % Totalt 100,0 % ,0 % Kari-Aileen 29/06/09 Alle utstederne vel innenfor (implisitt) BBB rating Størrelse på kredittrammer settes sammen med kunde 22

23 Hva annet ser vi på for å kunne gi våre kunder en god risikojustert avkastning sammenlignet med en referanseindeks. 1. Renterisiko: La porteføljen ha en høyere eller lavere løpetid enn referanseindeks Hvis referanseindeks har løpetid på 3 år, og portefølje/fond har 4 år, får portfølje/fond en høyere avkastning hvis markedsrenter faller 23

24 2. Rentekurve risiko: Utgangspunkt: Samme løpetid som referanseindeks, men porteføljen har en høyere eller lavere andel med obligasjoner andre steder på rentekurven enn det referanseindeks har. 4' En mye brukt referanseindeks i Norge har en stor andel i 2 til 3 års området (rød sirkel). En obligasjonsportefølje/fond ville hatt en bedre avkastning siden juli hvis andelen 0,5 år og 5 år var høyere (blå sirkel) fordi renten der ha steget mye mindre $#$ $$ 24

25 3. Swapspreadrisiko: Swaprente er den rente de beste bankene låner penger til hverandre på i et normalt marked. Kommuner, banker, industri og statsgaranterte obligasjoner påvirkes av swaprenten HVORDAN POSISJONERE OSS? Rente #"" $#" $"" #" ""!#"!"" %! $ # & ' ( ) %" * År Swap spread Overvekt/undervekte kredittobligasjoner Endre løpetid på kredittobligasjoner Det er bedre å ha en bankobligasjon med 1 års løpetid enn 3 års løpetid når spreader stiger Motsatt når spreader faller. 1,60 % 1,20 % 0,80 % 0,40 % 0,00 % sep. 05 des. 05 mar. 06 jun. 06 sep. 06 des. 06 mar år 3 år 5 år 7 år 10 år Undervekt alle kredittobl jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 Overvekt alle kredittobl sep. 08 des. 08 mar. 09 jun

26 4. Kredittspreadrisiko: Kredittspread er det påslaget banker må betale på toppen av swaprenten For 2 år siden ville en god sparebank betale et påslag på 0,2% i en 10 års obligasjon HVORDAN POSISJONERE OSS? Overvekt/undervekt bank eller industri Endre løpetid på kredittobligasjoner Det er bedre å ha en bankobligasjon med 1 års løpetid enn 3 års løpetid når spreader stiger Motsatt når spreader faller. spread over swap Fundingkostnad relativt til risikofri rente #$% Undervekt bankobl Kredittspread Swapspread Overvekt industriobl Overvekt bankobl Orkla (indikativt A-), 3 års løpetid Sparebank 1 banks w/rating (A/ A-), 3 års løpetid Sparebank 1 banks w/rating (A/ A-), 1 års løpetid 26

27 Et lite hjertesukk! 27

28 Media forstår ikke forskjellen mellom forvalter og megler (mekler): 1. Megler: Mellommann mellom kjøper og selger av obligasjoner. Lever av at flest mulige forvaltere kjøper og selger mest mulig gjennom ham/henne. Jo høyere prisdifferanse det er mellom selger og kjøper av obligasjon, desto mer tjener megler. +,- 2. Forvalter Tar vare på sparepengene til personer, bedrifter, kommuner og organisasjoner. Beslutter hvordan sparepengene skal investeres innenfor de rammer som er avtalt med kunde. Når en obligasjon skal kjøpes eller selges må forvalter henvende seg til en megler for å få gjennomført kjøpet eller salget (handel).. / 0 1 / 0 28

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.17 : 101,32 Effektiv rente* : 1,0 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.16 : 101,25 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer