Renteforvaltning i praksis i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renteforvaltning i praksis i Norge"

Transkript

1 Renteforvaltning i praksis i Norge 5. Oktober 2009

2 Forklaringer og definisjoner : 2

3 Hva er en obligasjon/sertifikat? LÅNTAGERS BALANSE Aktivasiden Passivasiden Omløpsmidler Gjeld Anleggsmidler Aksjekapital Banklån Finansinstitusjon Obligasjonslån Sertifikatlån Aksjekapital På samme måte som boliglånet ditt KJENNETEGN Lavere avkastning enn i aksjer over tid og Lavere risiko enn i aksjer. 3

4 Obligasjoner Papirløst verdipapir - registrert i VPS Løpetid på mer enn 12 måneder De fleste obligasjonslån er børsnoterte (Oslo Børs eller ABN) Kupongrenten betales til investor som oftest hver 6 eller 12 måned Oppgjør skjer 3 dager frem i tid 4

5 1. Fastrenteobligasjon: Eksempel: Obligasjon til 4% rente med forfall 5. oktober % rente betales til obligasjonseier hvert år den 5. oktober. Investert beløp betales tilbake etter 3 år. Det er sjelden avdrag på obligasjoner. 2. FRN Obligasjon (Flytende rente: FRN = Floating Rate Note) Eksempel: Obligasjon som følger 3 mnd. nibor rente (pengemarkedsrente) med forfall 5. oktober Renten justeres 4 ganger i året til den aktuelle nibor rente på justeringstidspunkt. Investert beløp betales tilbake etter 3 år. Det er sjelden avdrag på obligasjoner. 5

6 Sertifikater Papirløst verdipapir - registrert i VPS Løpetid inntil 12 måneder Tilbakebetales i sin helhet ved forfall Handles kun i pålydende millioner Oppgjør 2 dager frem i tid Felles for obligasjoner og sertifikater er at vi som investor kan kjøpe andeler av disse verdipapirene. Eksempelvis kan NIM (på vegne av kunder) eie for kr. 500 millioner av en obligasjon hvor totalt utestående beløp er kr. 1,5 mrd. 6

7 Kontantstrøm 1: Bullet, Fastrentelån Restgjeld og kontantstrøm for 5år bulletlån, 5% Kupong Restgjeld Kontantstrøm år Kurs Husk: Når markedsrente faller stiger verdi på Obligasjon. 7

8 Utstedergrupper i rentemarkedet Industri Finans Kommuner/særskilt sikre Stat Kredittrisiko 8

9 Jo høyere kredittrisiko jo høyere rente.!"" #$% &'.. og (veldig ofte) jo lengre løpetid jo høyere risiko og krav til rente 9

10 Enkle kjennetegn på det norske obligasjonsmarkedet Store volum: Markedet er på ca kr mrd Investorene er få og kontroller store beløp Nordea Investment Management har ca 4% av markedet med ca. kr. 60 mrd til forvaltning. Vi er middels stor totalt sett, men stor blant fond. Norske investorer opererer som oftest på vegne av kunder Normalt dreier det seg om veldig lav kredittrisiko. Du skal ikke tape penger på slike investeringer NIM har aldri hatt et mislighold Det finnes stort sett enkle og ukompliserte obligasjoner i Norge Det finnes lite av eksotiske obligasjoner i det norske markedet 10

11 Hvem er vi og hva gjør vi? 11

12 ORGANISASJON / PERSONELL / ARBEIDSDELING Nordea Investment Management (NIM): Forvalterteamet 9' 6' 2282+' 6/7 *( 2$3$2 +' 4**5)( 01 *( ($)'+'./ *(,+ - ($)'*+' 12

13 Norsk Renteforvaltning og aktiva Miks Tall i mill NOK Lån&Fordringer; kr 806 Anlegg; kr Peng; kr Lise Torgeir Størrelse på NIM sammenlignet med de største sparebankene i Norge Harald 140 Forvaltningskapital Norske Sparebenker og NIM Iren (+ kredittanalyse) 120 Obl; kr Anlegg Peng Obl Lån&Fordringer NOK mrd Sum: Kr. 60,5 mrd. 0 NIM Sparebank 1 SR: Sparebanken Vest: Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge Sparebanken Sparebanken Hedmark Møre 13

14 Portefølje: En person eller organisasjon kan ha en egen portefølje med verdipapir Fond: Det samme som en portefølje, men her kan alle kjøpe andeler i porteføljen For å kalle det en portefølje/fond må det finnes en samling med obligasjoner eller sertifikater. Her er et utdrag fra pengemarkedsfondet Nordea Likviditet III: 14

15 Hva forskjellen på obligasjons, anleggs og pengemarkedsporteføljer? 1. Obligasjonsporteføljer: Inneholder både fastrenteobligasjoner (mest), FRN Obligasjoner og sertifikater. Typisk i Norge å ha som mål 2 eller 3 år løpetid med fastrente. Innen en obligasjon har rukket å løpe ut (forfalle) vil vi som oftest ha solgt obligasjonen i markedet og kjøpt en annen obligasjon med lenger tid til utløp. Slik vil porteføljen alltid ha en løpetid i nærheten av målet på hhv 2 eller 3 år. 2. Anleggsporteføljer (Hold til Forfall) Inneholder kun fastrenteobligasjoner. En obligasjon må holdes til den løper ut (forfaller). Første da kan kunden få utbetalt penger fra porteføljen. Ble tillatt i 1994, for å (i utgangspunktet) tillate livselskap og pensjonskasser å kjøpe lange obligasjoner uten å måtte verdivurdere de hvert år i regnskapet. 3. Pengemarkedsporteføljer Inneholder mye FRN obligasjoner, men og en del sertifikater og litt fastrenteobligasjoner. Mest vanlig med løpetid på renten på 3 måneder. FRN obligasjoner gjør at løpetiden til verdipapirene (summen) i en portefølje kan være mellom 0 og 2 år (maks 1,5 år neste år for pengemarkedsfond) 15

16 Vi forvalter 39 fond/porteføljer verdt NOK 60 mrd. Hvordan kan vi drive dette med kun 4 forvaltere? Vi har et stort apparat med supportfunksjoner: Oppgjørsmedarbeidere: overføring av penger og verdipapirer Mid-Office: Kontroller og rapporter Salg og kundeoppfølging: Alt fra nysalg til periodevis oppfølging av kunder IT: Databasesystemer, samt vanlige It funksjoner Compliance: Uavhengig gruppe som følger opp at det vi gjør er innenfor lovverk og avtaler Vi er bortimot 100 ansatte i den norske organisasjonen Vi investerer i kun kredittobligasjoner med høy kredittkvalitetet Dette krever mindre arbeid enn høyrisiko (High Yield) Har aldri hatt mislighold i våre porteføljer eller fond. Lang erfaring Støtte fra kollegaer (forvaltere og analytikere) i København 16

17 Renteforvaltningen i Nordea Investment Management FIXED INCOME Erling Skorstad +, ' 8B+ 5*'!"/ *""95 /2<) $ $ % * &* & '( ) &$$ " #$ $! 809': *""9 7# 0' 529/ ;7/ 9' 6/7./ 01 B9 B' 27 5-B3?7 /7*' 84+<+Sørensen 20)97-/ /) "0+ 831A3> ;0$4 /3<2$5 /3< ##>> &7 <*' /3< ##>> 8'? &7 <=!< 8*<9 +$. 7"'+" * Operations and Credit Product Development ** Shared Resources 17

18 Hva ønsker vi å oppnå på vegne av våre kunder? Obligasjonsporteføljer/Obligasjonsfond: Oppnå er høyere avkastning målt mot en referanseindeks Avkastning skal sees i sammenheng med den risiko vi som forvalter tar for å oppnå meravkastning. Anleggsporteføljer: Forvalte kunders penger på en forsvarlig måte i henhold til avtale. Her er ingen referanseindeks å måles mot. Pengemarkedsporteføljer/Pengemarkedssfond: Oppnå er høyere avkastning målt mot en referanseindeks Avkastning skal sees i sammenheng med den risiko vi som forvalter tar for å oppnå meravkastning. Hva er en referanseindeks (benchmark)? En samling med obligasjoner som man sammenligner avkastning til forvalter med. Ønsker kunden en portefølje med 2 år fastrente til forfall sammenligner man avkastning til forvalter med en indeks som også har 2 år til forfall. 18

19 INVESTERINGSFILOSOFI / RESEARCH / PORTEFØLJEKONSTRUKSJON Investeringsfilosofi: Dynamisk Ingen forutinntatte meninger om markedet. Utfordre hverandre daglig. Disiplinert Predefinerte exit nivåer, men ingenting er hellig. Diversifisert Ta i bruk alle tilgjengelige alpha muligheter uten å ta høy kredittrisiko Desentralisert Beslutninger gjøres nær portefølje/fond Det er to overordnete hensyn å ta når vi skal etterleve vår investeringsfilosofi: 1) Rentemarkedene henger sammen 2) Norske kredittobligasjoner; unngå taperne Avkastning Investment grade Globale obl. (stat) High yield Emerging markets Ahold (-30%) Statsobl. pr. valuta Pengemarked pr. valuta SAS (-15%) Risiko 19 Parmelat (-72%)

20 For å unngå taperne må vi i Norge ha en forsiktig kredittprofil. Da må man bla. unngå høyrisikoobligasjoner (High Yield). Hvorfor? Investeringer i høyrisikoobligasjoner krever en meget god diversifisering I det norske høyrisikomarkedet er det minimale muligheter for diversifisering Størsteparten av slike utstedere i Norge er innen olje og offshore (49%) Sektorfordeling: norske industriobligasjoner på i 2008 Risikofordeling: norske industriobligasjoner på i 2008 (60% = Høyrisiko) Kilde: Nordea Markets Industriobligasjoner = 15% av det norske markedet BB, B, og CCC = Høyrisiko Kilde: Nordea Markets 20

21 INVESTERINGSFILOSOFI / RESEARCH / PORTEFØLJEKONSTRUKSJON Kredittanalyse Fokus: Unngå tapere Implisitt BBB rating eller bedre kun kredittobligasjoner med høy kredittkvalitet. Egen analyse av stort sett alle individuelle utstedere - suppleres av eksterne analyser Vurdere langsiktig påvirkning av strukturelle endringer Analyse Utsteder/selskap Ledelse Struktur Industri dynamikk/utsikter Selskapets posisjon Substitutter/teknologi Resultatdrivere Markedsandeler Forretningsstrategi Kommunikasjon Åpenhet Finansieringsstrategi Gjeldsprofil Kapitalstruktur Covenants og betingelser Legal struktur Målsetningen om å unngå problematiske kreditter er oppfylt. 21

22 INVESTERINGSFILOSOFI / RESEARCH / PORTEFØLJEKONSTRUKSJON Rammer på bank/finans LISTE OVER NIM'S Godkjent GODKJENTE UTSTEDERE 0-1 år 1 år + Offisiell Rating Meglerrating BANKER S&P Moodys Fitch Snitt Aurskog Sparebank x x BBB+ Bank 1 Oslo x x BBB+ BN-Bank x x A- Danske Bank (inkl. Fokus Bank) x x AA- Aa1 AA- N/R DnB NOR x x AA- Aa1 A+ A+ Fana Sparebank x x A- Haugesund Sparebank x x A- Helgeland Sparebank x x A- Holla og Lunde Sparebank x x BBB+ Jernbanepersonalets Sparebank x x Klepp Sparebank x x BBB Kvinnherad Sparebank x x BBB Landkreditt Bank x x BBB+ LillestrømBanken x BBB Modum Sparebank x x BBB+ Nordea x x AA- Aa1 AA- N/R Nordlandsbanken (DnB NOR) x 0 AA- Aa1 A+ A+ Nøtterø Sparebank x x BBB+ Rygge-Vaaler Sparebank x x BBB+ Sandnes Sparebank x x A- Sparebanken 1 Buskerud -Vestfold (tidl. Spb. Vestfold og Sandsvær Spb.) x x BBB+ Skudenes & Aakra Sparebank x x A- Sparebank 1 - gruppen x x A3 N/R Sparebank 1 Gudbrandsdal x x Sparebank 1 Halden x x BBB+ Sparebank 1 Hallingdal x x BBB+ Sparebank 1 Jevnaker Lunner x x BBB+ Sparebank 1 SMN (tidl. Midt-Norge) x x Aa3 A A Sparebank 1 Nord-Norge x x Aa3 A A Sparebank 1 Nordvest x x BBB+ Sparebank 1 Ringerrike x x BBB+ Sparebank 1 SR-Bank (tidl. Rogaland) x x Aa3 A A Sparebank 1 Telemark (inkl. Sparebank 1 Grenland) x x A- Sparebanken Hardanger x x BBB+ Sparebanken Hedmark x x A Sparebanken Møre x x A Sparebanken Pluss x x A- Sparebanken Sogn & Fjordane x x A- Sparebanken Sør x x A Sparebanken Vest x x A1 A- A Sparebanken Volda Ørsta x x BBB+ Sparebanken Øst x x A1 A- Storebrand Bank x x BBB+ A2 BBB BBB+ Time Sparebank x x BBB+ Totens Sparebank x x BBB+ KREDITTFORETAK BN-Kreditt x x A Eiendomskreditt x x A- Kredittforening for Sparebanker x x A Nordea Eiendomskreditt x x A1 N/R Terra Boligkreditt x x A+ OBOS x x A- OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT (10% BIS-VEKT) x x Utstedt av norske, svenske, danske og finske utstedere med pant i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Utdrag fra Kredittboka SPAREBANKEN SØR Alliansefri Hovedtrekk ved sparebanken Sparebanken Sør har over 180 års historie, er en selvstendig sparebank med hovedkontor i Arendal og 28 ekspedisjonssteder. De skal være den største og ledende banken på Sørlandet (dvs. Agder-fylkene) og deler av Telemark. Banken åpnet et nytt kontor på Grenland i Porsgrunn i oktober 2008 for å satse mer på Telemarksområdet. Datterselskaper og tilknyttede selskaper: Banken eier 100% av aksjene i ABCenter Holding, som eier Sørlandets største eiendomsmeglerselskap ABCenter AS (driver bolig- og næringsmegling). Heleide AS Eiendomsvekst eier tomteområde for næringsformål på Longum i Arendal, hvor en liten andel ble solgt både i 2007 og i 2008, og det arbeides med å utvikle området videre. Banken har kjøpt et 5000 m2 stor næringsbygg i Kristiansand, Markensgt. 9 AS, med langsiktig leieavtale, hvor banken og ABCenter ble samlokalisert i De eier også Skippergt. 10 AS i Kr.sand. Prosjektuvikling AS eier et næringsbygg på 600m2 i Porsgrunn. Banken er medeier i Frende Forsikring. Start Toppfotball As og Start Stadion As ble overtatt i oktober, men er solgt igjen i juni Rettighetskompaniet As disponerer navnerettighetene til Sør Arena frem til Sør Boligkreditt ble stiftet 4. kvartal 2008 for at banken kan ta del i Norges Banks OMF-ordning. 2008: Svakt år for Sparebanken Sør, som fikk et negativt resultat på 20 mill NOK. Banken tok betydelige tap på enkelte større engasjementer og engangskostnader ifm renoveringer av to større forretningseiendommer. I tillegg fikk de et underskudd på 52 mill NOK fra ABC Holding AS (gjort bemanningsreduksjoner), samt et underskudd på 16 mill NOK fra Start Toppfotball. Startposisjonen er konsolidert inn i konsernregnskapet fra 4.kvartal og belaster mye på kostnads/inntektsraten. Har skrevet ned verdipapirportefølje med hhv 71 mill NOK på aksjer og 113 mill NOK på obligasjoner. I tillegg kommer tap på garanti stilt til Eksportfinans AS på 35 mill NOK. Banken har lav innskuddsdekning. 1. halvår 2009:.Overført 2 mrd til Sør Boligkreditt. I juni ble aksjene i Start Toppfotball og Start Stadion solgt, og frem til dette tidspunkt så er de konsolidert inn i konsernregnskapet, og belaster kostnadssiden. Svakere rentenetto (spesielt i 1. kvartal, men på bedringens vei i 2. kvartal), verdipapirgjelden vurderes til FVO og økte tap på utlån (ca. halvparten konstatert). Kjernekapitaldekningen er grei på 10,8%, men banken selv har en målsetting på 12%, og vil derfor søke om kapitalinnskudd fra Statens Finansfond. De har søkt om 400 mill i T1-notes, noe som vil øke kjernekapitalen til litt over 13%. Vi finner banken kredittverdig. Konsern Morbank FORDELING UTLÅN PM/BM 1.halvår % Rentenetto % av gj.sn.fk 0,8 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 3,8 % 90 % Andre dr.innt. -- " -- 0,3 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 1,0 % 0,8 % 80 % Dr.kostn. -- " -- 0,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 2,8 % 70 % Kursgev./tap -- " -- -0,1 % -0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % -0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 61,1 % 60,7 % 62,4 % 63,3 % 62,1 % 58,0 % 59,8 % 60 % Nto.tap utlån/gar. -- " -- 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Verdipapiroppl. % av FK 31,4 % 35,3 % 32,2 % 29,0 % 30,8 % 31,9 % 29,8 % 24,0 % 21,9 % 18,2 % 21,8 % 50 % 42,0 % 38,9 % 39,3 % 37,6 % 36,7 % 37,9 % 40,2 % Annen gjeld -- " -- 11,6 % 9,4 % 7,3 % 6,3 % 3,6 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % 5,6 % 4,1 % 6,6 % 40 % Ansv.lånekap. -- " -- 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 30 % Innsk.fra kunder -- " -- 49,6 % 47,7 % 52,0 % 55,6 % 57,0 % 56,0 % 58,4 % 63,7 % 63,8 % 69,0 % 63,3 % 66,7 % 20 % Aksjeportefølje -- " -- 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 10 % Brutto utlån -- " -- 82,5 % 84,7 % 85,9 % 84,7 % 89,4 % 88,5 % 88,7 % 87,1 % 89,5 % 87,1 % 85,6 % 73,9 % 0 % Avsetninger i -- " -- 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % Utlån personmrk % av br utlån 63,2 % 61,1 % 58,0 % 60,7 % 62,4 % 63,3 % 62,1 % 59,8 % Utlån personmrk Utlån næring Utlån næring -- " -- 36,8 % 38,9 % 42,0 % 39,3 % 37,6 % 36,7 % 37,9 % 40,2 % Netto renteinntekter (mill) RENTENETTO Andre inntekter (mill) Driftskostnader (mill) ,0 % Dr.res.f.tap (mill) Dr.res.e.tap (før skatt) (mill) ,0 % Ord.nto.resultat (mill) 19 (20) Gj. sn. forv. kap. (mill) ,0 % Forvaltningskap. (mill) Kjernekapital (mill) Ansv. kap. (mill) ,0 % Endring i forvaltningskapital (%) 5,1 % 11,6 % 15,1 % 22,2 % 11,0 % 10,0 % 8,1 % 12,9 % 8,6 % 11,5 % 13,5 % 2,0 % RoA forenklet 0,1 % 0,1 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 1,8 % 1,4 % Brutto misligh. % av FK 0,8 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 1,5 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % 1,7 % 1,0 % Kostnads-inntekts rate % 79,2 % 80,8 % 57,9 % 58,7 % 53,1 % 53,2 % 57,0 % 62,3 % 61,2 % 61,7 % 60,5 % Likv.indikator 1: LS funding/illikv.eiend. inkl. trekkrettigh. 1,06 1,08 0,99 0,98 0,94 0,92 0,0 % Kjernekapitaldekning % 10,8 % 11,1% Kap.dekning % 12,4 % 12,7 % 12,1 % 13,0 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 11,6 % 12,0 % 11,7 % 11,3 % 5,6 % Innsk.fra kunder FUNDING TAP/MISLIGHOLD Verdipapirgjeld under 1 år Verdipapirgjeld over 1 år % 6,0 % Ansvarlige lån Nto.tap utlån/gar. 5,0 % Annen gjeld Avsetninger i 52 % Tot fundingbehov % Brutto misligh. % av FK 4,0 % Verdipapirgjeld over 1 år 78 % 70 % 79 % 85 % 73 % 3,0 % Kommiterte trekkfasiliteter over 1 år ,0 % Rating 1,0 % DnB NOR BBB+ A- A A- A- 29 % Nordea BBB+ A+ A A A 0,0 % First BBB+ A- A- A- A % -1,0 % SEB BBB+ A Innsk.fra kunder Verdipapirgjeld under 1 år Danske A- Verdipapirgjeld over 1 år Ansvarlige lån -2,0 % Annen gjeld Pareto n/a n/a n/a A- A- Fordeling av brutto utlån Andel ' Andel '07 Personkunder 61,1 % ,0 % Primærnæring & off.sektor 1,8 % ,8 % Industri, bygg og anlegg 5,4 % ,5 % Handel, hotell og rest + tj. ytende næring 5,1 % ,5 % Eiendom & forr.messig tj.yt 23,9 % ,0 % Transport/kommunikasjon 1,0 % ,0 % Øvrig 1,9 % ,0 % Totalt 100,0 % ,0 % Kari-Aileen 29/06/09 Alle utstederne vel innenfor (implisitt) BBB rating Størrelse på kredittrammer settes sammen med kunde 22

23 Hva annet ser vi på for å kunne gi våre kunder en god risikojustert avkastning sammenlignet med en referanseindeks. 1. Renterisiko: La porteføljen ha en høyere eller lavere løpetid enn referanseindeks Hvis referanseindeks har løpetid på 3 år, og portefølje/fond har 4 år, får portfølje/fond en høyere avkastning hvis markedsrenter faller 23

24 2. Rentekurve risiko: Utgangspunkt: Samme løpetid som referanseindeks, men porteføljen har en høyere eller lavere andel med obligasjoner andre steder på rentekurven enn det referanseindeks har. 4' En mye brukt referanseindeks i Norge har en stor andel i 2 til 3 års området (rød sirkel). En obligasjonsportefølje/fond ville hatt en bedre avkastning siden juli hvis andelen 0,5 år og 5 år var høyere (blå sirkel) fordi renten der ha steget mye mindre $#$ $$ 24

25 3. Swapspreadrisiko: Swaprente er den rente de beste bankene låner penger til hverandre på i et normalt marked. Kommuner, banker, industri og statsgaranterte obligasjoner påvirkes av swaprenten HVORDAN POSISJONERE OSS? Rente #"" $#" $"" #" ""!#"!"" %! $ # & ' ( ) %" * År Swap spread Overvekt/undervekte kredittobligasjoner Endre løpetid på kredittobligasjoner Det er bedre å ha en bankobligasjon med 1 års løpetid enn 3 års løpetid når spreader stiger Motsatt når spreader faller. 1,60 % 1,20 % 0,80 % 0,40 % 0,00 % sep. 05 des. 05 mar. 06 jun. 06 sep. 06 des. 06 mar år 3 år 5 år 7 år 10 år Undervekt alle kredittobl jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 Overvekt alle kredittobl sep. 08 des. 08 mar. 09 jun

26 4. Kredittspreadrisiko: Kredittspread er det påslaget banker må betale på toppen av swaprenten For 2 år siden ville en god sparebank betale et påslag på 0,2% i en 10 års obligasjon HVORDAN POSISJONERE OSS? Overvekt/undervekt bank eller industri Endre løpetid på kredittobligasjoner Det er bedre å ha en bankobligasjon med 1 års løpetid enn 3 års løpetid når spreader stiger Motsatt når spreader faller. spread over swap Fundingkostnad relativt til risikofri rente #$% Undervekt bankobl Kredittspread Swapspread Overvekt industriobl Overvekt bankobl Orkla (indikativt A-), 3 års løpetid Sparebank 1 banks w/rating (A/ A-), 3 års løpetid Sparebank 1 banks w/rating (A/ A-), 1 års løpetid 26

27 Et lite hjertesukk! 27

28 Media forstår ikke forskjellen mellom forvalter og megler (mekler): 1. Megler: Mellommann mellom kjøper og selger av obligasjoner. Lever av at flest mulige forvaltere kjøper og selger mest mulig gjennom ham/henne. Jo høyere prisdifferanse det er mellom selger og kjøper av obligasjon, desto mer tjener megler. +,- 2. Forvalter Tar vare på sparepengene til personer, bedrifter, kommuner og organisasjoner. Beslutter hvordan sparepengene skal investeres innenfor de rammer som er avtalt med kunde. Når en obligasjon skal kjøpes eller selges må forvalter henvende seg til en megler for å få gjennomført kjøpet eller salget (handel).. / 0 1 / 0 28

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009 Høstkonferansen 2009 Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet Harstad, 21. september 2009 Innholdsfortegnelse 3 Fundingmarkedet i dag 4 Det norske obligasjonsmarkedet

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsberetning og regnskap 2007 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2013 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2012 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 17

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER KREDITTILSYNET FF/F2 10. februar 2009 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2008 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 5 3. Strukturen i finansmarkedet... 7

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 2 Konsolidering... 2 2.1

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2 Status pr. 31.03.2010 Forvaltningskapital

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer