NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10

2 NTLSKATT Nummer 2 - Juni 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 28. mai 2013 Neste nummer September Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Avdelingsstyrene samlet 5 Nordisk samarbeid 6 En engasjert mann 8 Kristensen mønstrer av 10 Naive Norge 11 Fritt ord 12 I forbifarten 13 Minneord 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 Medlemmer på undomskonferanse leder Motivasjon og arbeidsglede Jeg hører medarbeidere og medlemmer som sier at ledelsen kunne fått enda mer ut av den enkelte medarbeider, hvis det ble lagt bedre til rette for å skape arbeidsglede, trivsel og motivasjon hos den enkelte. Det er ingen tvil om at vi har dyktige og omstillingsvillige medarbeidere i Skatteetaten og i DFØ. Men for å holde på disse medarbeiderne og legge til rette for at disse fortsatt kan gjøre en god jobb framover, er det etter min mening vesentlig med et kontinuerlig fokus på å skape arbeidsglede og fremme motivasjon. I en tid med stadig nye endringer, omorganiseringer og strammere budsjettrammer, er fokus på medarbeiderne som virksomhetenes viktigste ressurs, alfa og omega. Det å legge til rette for faglig og personlig, slik at man får brukt medarbeidernes kompetanse og kunnskaper på en god måte, er en sikker vinner. Motiverte og engasjerte medarbeidere som gleder seg til å gå på jobb, og som bryr seg om arbeidsplassen og etaten, er uvurderlig. Attraktive arbeidsplasser. Det vil ofte være ulikt hva den enkelte medarbeider legger i begrepet en attraktiv arbeidsplass. Alt fra gode arbeidsverktøy, med god nok stabilitet og ytelse i datasystemene; til god oppfølging, anerkjennelse og verdsetting av den enkelte medarbeider blir nevnt som viktig. Som IA-bedrifter er det viktig at det i etatene gis tilstrekkelig med muligheter for påvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon, interessante arbeidsoppgaver og ikke minst mestring av (nye) oppgaver. Mange ledere føler at de får for liten tid til å lede og følge opp medarbeiderne godt nok. Flere føler at de må løpe og gjøre enda mer, med stadig færre ressurser. Det er viktig at strikken ikke tøyes for langt. Dette kan fort medføre økning i sykefraværet. Faglig stolthet. Mange er med rette opptatt av sin faglige stolthet og dette er kjempeviktig. Men dette må vedlikeholdes med tilstrekkelig med faglig oppdatering og nødvendig kompetanseheving. Flere mener at de kunne gjort mer og levert enda bedre resultater, hvis man hadde hatt flere ressurser på ulike fag- og oppgaveområder, og kunne fått utnyttet nye arbeidsmetoder og dataverktøy enda bedre. Raus personalpolitikk og gode lønnsvilkår. En god og raus personalpolitikk med gode velferdstiltak fremholdes av mange som vesentlig for å skape trivsel og gode arbeidsplasser. Ikke minst en god livsfase- og en god seniorpolitikk, med gode velferdstiltak. Gode lønnsvilkår er selvsagt også viktig for den enkelte. I NTL Skatts handlingsprogram sier vi at alle medlemmer skal ha en lønnsutvikling, blant annet gjennom økning av lønnsnivået i virksomhetene. Her har vi et stykke arbeid igjen å gjøre. Det kunne sikkert vært skrevet atskillig mer om hva som skal til for å sikre tilstrekkelig med arbeidsglede og trivsel på en arbeidsplass. Har du noen synspunkter på dette temaet, så send meg noen ord, på: Med disse ordene vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer! Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Hurra! For mai, en varm grill, livgivende softis, og en sommer som bare venter! Vel overstått årvisse maidager, med dertil vekslende værforhold, fra nærmest frysepunktet til sol fra skyfri himmel. Hva disse momenter måtte ha å si for medgått volum av softis og grillpølser har jeg ingen sikker formening om, men det skulle være rart om ikke det ble påvirket av dette. Men som seg hør og bør mye «hurra» uansett vær på nasjonaldagen. Selv fikk jeg anledning til en liten avstikker til fjells på dette tidspunkt og ikke verst å ha anledning til å feire nasjonaldagen med tynnere luft selv om dette var ubetydelig. Fikk ikke akkurat pustevansker. Og heller ikke mange hurra der oppe, men de som var kom fra hjertet! Men når vi nå er tilnærmet ferdig med de ikke innklemte og de innklemte muligheter til å ta fri og de kledelige rødfarvede datoer på kalenderen så er det vel bare å vente på den sårt tiltrengte ferien før vi kan påregne fridager utover den vanlige helgen. Uansett er vel dette såpass innarbeidet for oss alle at vi ikke griner av den grunn, men sommerferien er vel likevel et av de kjæreste aktivum vi venter på. I dette nummer av medlemsbladet finnes i tillegg til vanlig fast stoff, både intervju med avtroppende skattedirektør og intervju med en av NTL sine representanter på den nylig avholdte LO kongressen. Og etter forhåpentligvis å ha fått dette nummeret av medlemsbladet vel og vakkert ut over vårt langstrakte land og til det enkelte medlem og andre, kan vi vel med god samvittighet vente til over sommeren med neste nummer. Med et ønske om en god sommer til dere alle kan jeg vel tillate meg den utsøkte fornøyelse av å servere en dose trønderske morsomheter. Det å være avholds kan også saktens by på problemer til tider! Ola var avholdsmann og ungkar og hadde en husholderske til å stelle for seg. En høst fikk han influensa og gikk til legen. «Tja,» sier legen, «æ ska gi dæ et godt råd. Drekk en stærk «toddy» to gång daglig.» «Ja, no e no æ avholdsmainn og da kainn det bli vanskelig med varmvatn.» «Neida, du kain bærre be om barbervatn.» «Ja, æ ska probber,» sier Ola og går heim. Ei vækkas tid seinar ringer legen til Olas husholderske og spør om tilstanden. «Jau, hainn hi vorti kvett influænsaen, men æ lure på at n byinne å bli litt rar, fe no barbere n sæ ein sju-ått gong for da n.» En god sommer alle som en! Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Juni 2013 NTLSKATT 3

4 konferanse Avdelingsstyrene samlet I begynnelsen av april var alle avdelingsstyrene i NTL Skatt samlet til felleskonferanse. Vi startet med samling i lokalene til Skatt øst i Oslo den første dagen. Sonja Moltumyr (tekst) Rune Pedersen (foto) Deretter gikk ferden videre med danskebåten til Frederikshavn hvor vil tilbrakte neste dag, før tilbaketur med danskebåten siste dagen med ankomst Oslo om kvelden. Vi i NTL Skatt Midt-Norge avsluttet så det hele med å avholde styremøte i Oslo dagen etter. På konferansens første dag hadde vi besøk av forbundsleder i NTL John Leirvaag som foreleste bl.a. om NTL s organisatoriske utfordringer og NTL s arbeid inn mot mellomoppgjøret. Vedr ulike organisatoriske utfordringer kan nevnes: Større avdelinger i NTL lengre avstand, hva gjøres? Utnyttelse av ressurser på tvers av landsomfattende foreninger Hvordan ivareta etatsfellesskapet samtidig med de ulike profesjonsgruppene? Rekruttering; flere yrkesaktive, flere unge, flere menn Slippe unge arbeidstakere til i beslutningsstrukturen Hvordan ivareta både de med realkompetanse og de med formalkompetanse? Sikre medlemmene innflytelse på lønnsog arbeidsvilkår Den andre dagen var i hovedsak satt av til gruppearbeid innenfor følgende tema: Medbestemmelse Hovedtariffavtalen/lønn Kurs og konferanser Verving og medlemspleie Fra venstre: Mona Ottessen, Eva Helen Dragsten og Silje-Charina Skog Fra venstre: Morten Hansen, Anja Baadstrand, Hilde Hansen og Bente Gaustad I tillegg orienterte Stein Thorvaldsen om styrenes oppgaver og beskrivelse av de ulike vervene sett hen til det som er vedtatt i NTL s normalvedtekter. Av dette kan nevnes: Hvordan forme standpunkt i saker overfor arbeidsgiver? Hvordan koordinerer vi og utformer våre standpunkt, f.eks. mellom landsforeningen og avdelingsstyrene? Hvordan involvere og få tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte? Den tredje dagen var mye av tiden viet til gjennomgang av de ulike gruppeoppgavene, og det fremkom veldig mye nyttig fra de ulike gruppene som styret i NTL Skatt vil ta med seg i det videre arbeidet. Det ble også avslutningsvis foretatt en kort presentasjon fra hver avdeling om hva som skjer ute i enhetene. Denne samlingen har blitt en årlig foreteelse, og er veldig nyttig for avdelingsstyrene. Ikke minst er også den uformelle kontakten som knyttes mellom avdelingsstyrene og til landsforeningen viktig. 4 NTLSKATT Juni 2013

5 NSO Deltakerne på årsmøtet i NSO i Foto: Johnny Wichmann/billedbyroet, Danmark. Nordisk samarbeid I år var det våre danske kolleger i Dansk Told & Skatteforbund som hadde ansvaret for det praktiske knyttet til det årlige møtet i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO). Så om kvelden 23. mai sjekket vi inn på Hotel Legoland i Billund. Erling Broen (tekst) På årets møte ble det i tillegg til utveksling av erfaringer omkring utviklingen i de nordiske skatteadministrasjoner satt fokus på temaet «Arbeidsmiljø i åpne kontorløsninger». Søren Peter Lund fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark orienterte om støy og hvordan støy påvirker arbeidstakerne og i hvilken grad det er påvist helsemessige skader forårsaket av støy alene. Det finnes ikke forskning som dokumenterer at ordinær støy som forekommer i åpne kontorløsninger alene forårsaker helsemessig skader. Det er påvist at mennesker har ulik toleranse for støy, og at mange av dem som arbeider i åpne kontorløsninger opplever utfordringer knyttet til privatliv, mange sanseinntrykk, individuell produktivitet og følelse av stress. Det er derfor svært viktig å ta dette alvorlig når åpne løsninger utformes. Imidlertid er det dessverre slik ved at inngåelse av nye leiekontrakter og ved ombygginger/ arealreduksjoner er det ikke høykvalitetskvalitets løsninger hvor arbeidstakerne trivsel, tilhørighet og effektivitet som er avgjørende for valg av løsning, men kortsiktige hensyn til gevinster og økonomi. I løpet av møtet ble det også tid til en omvisning på skattesenteret i Billund som har åpne kontorløsninger. Etter omvisningen kan man ikke annet enn å konstatere det at også ved valg av kontorlokaler i Billund har vært økonomi som har vært avgjørende for valget. Under årsmøte i NSO ble også utfordringene knyttet til budsjettreduksjoner og nedskjæringer i diskutert. Dette er en gjennomgående trend i alle de nordiske skatteadministrasjonene som de alle forsøker å møte ved å fokusere på utvikling av nye IT-løsninger og satsning på informasjon og veiledning for øke etterlevelsen. NSO ser mange positive ting ved fokuseringen på informasjon og veiledning, slik at borgere og virksomheter gis bedre muligheter til å kunne gi korrekte opplysninger og betale riktig skatt, og stiller seg bak kravet om at driften av de nordiske skatteadministrasjoner skal være effektiv og rasjonell blant annet gjennom støtte fra nødvendige og funksjonelle IT-systemer. Men fokus på etterlevelse er alene ikke tilstrekkelig for å sikre skatteinngangen. Det er helt avgjørende at fokuset på etterlevelse følges opp av en synlig kontrollinnsats. Det er kun ved skatteadministrasjonenes synlige innsats, gjennom veiledning, kontroll og innkreving, at tilliten til skattesystemet kan opprettholdes og skatteinngangen sikres. Deltakerne på årets møte i NSO mener det er nødvendig å si i fra om dette og de konsekvenser budsjettreduksjoner og nedskjæringer vil føre til. Konsekvensen av reduksjonene er dessverre at kontrollinnsatsen som rettes mot virksomheter og borgere reduseres, og at flere skattekontor må legges ned. Det får konsekvenser både for skatteinngangen og tilliten til skattesystemet. I etterkant av årsmøtet vil det derfor bli utarbeidet en uttalelse for å synliggjøre NSOs bekymringer for utviklingen i de nordiske skatteadministrasjoner og det ensidige fokuset på nedskjæringer for å ta ut effektiviseringsgevinster. Juni 2013 NTLSKATT 5

6 Intervju En engasjert mann NTL Skatt har tatt et intervju med Jon Atle Spilde fra Hordaland. Jon Atle er for tiden fungerende leder av Skatteetatens likestillings- og mangfoldsutvalg, varahovedverneombud i Skatteetaten og leder av NTLs fylkesutvalg i Hordaland. Stein Thorvaldsen (tekst) Nina Hanssen, LOmedia (foto) Jon Atle deltok i begynnelsen av mai på LO-kongressen, som en av NTLs delegater. Altså en meget engasjert ung mann. Hvordan var det å delta på LO-kongressen for første gang? Det var første gang som NTL delegat. Ble innkalt for 8 siden som vara for LO Hordaland. Det var mye mer spennende denne gangen. Nå var jeg her som en delegat og hadde som oppgave å fronte NTLs fagpolitiske standpunkt. NTL-delegasjon var på 14 representanter og totalt var det 320 representanter. Det var en noe uvanlig følelse å være en del av en liten delegasjon på LO-konferansen. Normalt er NTL størst når vi kommer til LO-Stat. På LOkongressen er det fagforbundet og Fellesforbundet som har makten. Det er stort sett kun NTL som snakker om status i det offentlige på denne kongressen. NTL delegasjon var svært dyktig og fikk igjennom mange av de forslagene en hadde sendt inn til sekretariatet. NTL klarte å få inn mange gode endringsforslag i Los handlingsplan som kan bidra til mindre markedsstyring i det offentlige. NTL må bare huske å bruke LO som samarbeidspart når dette skal jobbes videre med. Alle i delegasjonen var oppe på talerstolen og leverte gode innlegg. 5 dager med vedtekter/handlingsplan/fagpolitiskdiskusjoner til langt på kveld er nok for de spesielt interesserte. Du var oppe på talerstolen og snakket bl.a. om kampen mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser. Kan fagbevegelsen gjøre mer på dette området, og være en større pådriver overfor myndighetene? Absolutt. I Norge blir vi opplært til å tro at vi er best i verden til alt noe som ikke er bra. Når det kommer til økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser så er vi nesten best i skatteunndragelse. Vi ligger faktisk veldig dårlig an. Så kan en jo spørre seg om hvorfor? Er det fordi Norge renner over av oljepenger likevel. Tror ligger mye her for behovet for strengere kontroll er ikke lenger knyttet til behov for pengene. Mitt innlegg gikk kort oppsummert på at selv om Skatteetaten satser høyt på nye IT-systemer, så må en ikke tro at vi kommer videre bare med dette. Jo flere vi klarer å fange opp med avvik jo flere kompetansehoder behøver en for å behandle/fastsette/klagebehandling/rettsrunder. En må heller ikke tro at det bare små selskaper med lav kunnskap som bedriver skattekriminalitet og skatteunndragelse. Dette forekommer også i større resurssterke selskaper. Dette løses ikke bare med de IT-systemene som er i bestilling. Det må andre virkemidler til. Skatteetaten behøver en utepatrulje som er til stede over tid på de største byggeplassene i Norge. Akkurat nå kan det føles som at en fokuserer mer på intern effektivisering enn kampen mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelse. En må ikke glemme at nye Norge består av fri flyt av kapital og arbeidskraft. Europa i dag består nesten som fylkesgrenser i stedet for land. Selv om hvert land er selvstendig. Derfor bør særskilt kontroll mot selskaper på tvers av landegrenser få større fokus. Når det gjelder fagbevegelsen så er hovedkampen å bekjempe sosial dumping. Rett til innsyn i arbeidsavtaler hos underleverandører er viktig. Egne tariffsatser for bransjer mv. Her gjøres det mye bra, og mer vil komme. Det virker som at det er bred støtte i Norge for kampen mot sosial dumping, og det lover godt for fremtiden. Som leder av NTLs fylkesutvalg i Hordaland må du være stolt over at dere klarer å samle så mange deltakere på NTL-dagen i februar, ofte med profilerte innledere og politikere. Hvordan klarer dere dette, og hva tror du årsaken til suksessen her er? Nøkkelen til et godt arrangement kommer av et godt målrettet arbeid over flere år. NTL fylkesutvalg i Hordaland har bygget opp en portefølje med mange kjente forelesere over tid, og medlemmene liker dette og kommer på konferansen. På den siste NTL-dagen hadde vi 280 deltakere, noe som er veldig høyt selv for oss. Vi har også evaluert de små detaljene som gjør at vi 6 NTLSKATT Juni 2013

7 Tema steg for steg får god flytt i konferansen fra år til år. Når det kommer til hvordan vi får til å få profilerte innledere og politikere så kan det nevnes at vi begynner å sende ut forespørsel ca. 6 mnd. før selve konferansen. Vi sender ikke bare ut en invitasjon vi forteller om hovedtema for dagen og hva vi ønsker fokus på. Vi spør de vi ønsker, vi tenker ikke at de kanskje takker nei før de faktisk har svart. Du er sentral i Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg og likestillings- og mangfoldsutvalget (ULM) i etaten. Hva mener du er disse utvalgenes viktigste rolle, og hvilke saker er sentrale for disse å jobbe med i etaten framover? Jeg ble oppgradert fra nestleder til leder nå i 2013 og skal sitte med dette ansvaret ut året. Dette er min andre periode i ULM. Vi har jo våre fire fokusområder som er kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Og alle punktene i seg selv er like viktig. Personlig synes jeg vi burde blitt flinkere på likestilling mellom kjønn og nedsatt funksjonsevne. Jeg ønsker også færre stillingskoder for saksbehandlere som gjør det lettere å ha fokus på likelønn mellom kjønn. Samt at vi må klare å ansette minst 5 % ansatte med nedsatt funksjonsevne årlig fremover. ULM har bidratt til kunnskap om mangfoldsrekruttering i etaten, og en må jo håpe at dette gir frukter på sikt. Målet mitt for 2013 er å gjøre ULM mer synlig. Her har vi noe bra i arbeid for å få dette til. Hver enkelt driftsenhet er selv ansvarlig for aktivitet i egen region, men vi bidrar både med råd og støtte om noen ber om dette. Å jobbe med likestilling og mangfold er vanskelig, fordi resultatene ikke kommer fort de kommer gradvis til over tid. Noe du vil si til NTL Skatt om arbeidet på disse områdene? NTL Skatt er den største fagforeningen i Skatteetaten og via medbestemmelsen i hovedavtalen er en aktiv aktør som påvirker fremtiden til Skatteetaten. Fortsett å sette fokus på styrking av kampen mot skattekriminalitet og skatteunndragelse, med egne fagdager på tema og via fagpolitisk samarbeid. Når det kommer til likestilling og mangfoldfokus sett av en bolk til dette området på egne kurs ute i etaten kunnskap om likestilling og mangfold gir resultater på sikt. På direkten I NTL Skatt-bladet nr.1/2013 ble Gretha Lauritsen utfordret av Ingrid Olsen Sunnanå som neste ut i denne spalten. Gretha jobber ved skattekontoret i Tromsø i Skatt nord og her er hennes svar på spørsmålene i spalten: Hva opptar deg mest for tiden? Jeg har som vanlig mange baller i luften. Det er akkurat blitt «litt» vår i Tromsø, og de gjøremål som følger med våren har jeg så vidt begynt med. På jobb skjer det som vanlig veldig mye, vi henger i stroppen i min hverdag. Jeg jobber med Innkreving av merverdiavgift og dette er en jobb hvor ting skjer fort. Må være tett på hele tiden. Jeg er aktiv i fagforeninga, som studieleder/ verveansvarlig er jeg opptatt av at medlemmene våre har det bra, og at vi klarer å rekruttere nye medlemmer. Det viser seg ikke alltid å være like enkelt. Hva er den siste boken du har lest? Har egentlig lite tid å lese bøker for tiden, det går mest i enkel lektyre som kjøpes på Narvesen. Liker krimbøker, Henning Mankell er en av favorittene. Hvor var ditt siste reisemål? I begynnelsen av mai, på kurs i regi av LO-stat på Sørmarka / Fagbevegelsen og Samfunnet. Hvem vil du reise til en øde øy med? Samboeren min kanskje, eller venninnegjengen min og masse rødvin. Hvordan er din arbeidshverdag? Hektisk. Når var du sist på et hyggelig arrangement med NTL Skatt? Fellessamlingen for alle styrene i NTL Skatt april. Hvem er den neste personen som du utfordrer til «På direkten»? Kirsti Walløe, Skatt Vest Diktspalte Kalle Du godeste Kalle den eldste av oss alle. Hvordan skal vel dette gå når du takker av og ikke lenger vil gi våre skattytere dine korrekte svar? Hvem skal vel evne og erstatte den staute arbeidsmann i den norske skatteetat som gir sine svar i ulike kanaler og serverer disse på sølvfat? Ikke vet jeg, men en ting vet jeg og det er at det ikke finnes noen som er lik den godeste og joviale Kalle - avholdt og likt av oss alle. Takk Karl alias Kalle Vi vi savne deg og vi takker på vegne av de mange du har bistått i årenes løp og fra oss alle som har hatt gleden av å ha deg som kollega. Du er en vinner både blant oss menn, såvel som hos de vi benevner kvinner. Kos deg Kalle og ta vare på tiden. gjør det nå - og ikke siden. Hilsen Anonym Juni 2013 NTLSKATT 7

8 Kaptein Kjell R. Solheim (tekst og foto) Siden juli 2006 har Svein R Kristensen styrt Skatteetatskuta gjennom storm og stille. I slutten av juli går han i land, og håper da å få bedre tid til å dra til Kragerø for å fiske makrell. Til tross for at det er på slutten av en lang og hektisk arbeidsdag, er det en opplagt skattedirektør som inviterer oss inn på kontoret sitt i 11. etasje på Tøyen. Det siste møtet ble litt lengre enn ventet, sier han unnskyldende, og byr på kaffe. Kontoret er nøkternt både i størrelse og møblering faktisk ikke større eller finere enn det en landsens underdirektør kan flotte seg i. Et passe ryddig skrivebord forteller om effektivitet. Svein R Kristensen ble ansatt som direktør i administrasjonsavdelingen 14. februar 1996, og var i den stillingen frem til mai Han overtok etter det stillingen som direktør for fastsettelsesområdet, og fikk viktige oppgaver som bl.a omfattet OAL Det var en stilling han hadde frem til 1. juli 2006, da han som stedfortreder for Bjarne Hope måtte ta over skattedirektørstillingen midlertidig. Fra 1. februar 2007 har Svein R hatt stillingen som skattedirektør. Hva mener du er de største og viktigste endringene som har skjedd i din tid i etaten? De største endringene, og derved også de største oppgavene, har uten tvil ligget rundt det med omorganisering og modernisering av Skatteetaten. Skatteetaten fikk forresten oppdragsbrevet til ROS 8 NTLSKATT Juni 2013

9 Intervjuet Kristensen mønstrer av fra Jens Stoltenberg, som da var finansminister. I den gamle organiseringen lå det for mye sentralstyring. Gjennom små og store endringer, som selvsagt innbefatter OAL og ROS, mener jeg at vi har fått til en robust og handlekraftig organisasjon der store og sterke fagmiljøer inngår som viktige ledd. Er du mest stolt av å ha oppnådd som skattedirektør? Jeg mener at jeg og alle rundt meg i Skatteetaten har grunn til å være stolte av mange ting, og kanskje mest for at vi har fått rigga organisasjonen på en god måte. Men jeg må få nevne andre ting som jeg er stolt av og brenner for for eksempel de elektroniske tjenestene som vi gir til publikum. Her ligger vi i første rekke, og målet er selvsagt å gjøre folk selvhjulpne. Men andre stikkord er Skattekrim, Skattehjelpen,, Veiledning, jeg tror at lista mi vil bli lang. Du har nettopp kommet hjem fra en OECD-konferanse i Russland. Mange ansatte er skeptiske til at Skatteetaten engasjer seg i og bruker penger på internasjonalt samarbeid, blant annet i Afrika, samtidig som budsjettene skjæres ned her hjemme. Hvorfor bør vi engasjere oss internasjonalt? Da må jeg først få forklare og oppklare en ting rundt det engasjementet vi har med de tre landene i Afrika - Tanzania, Mosambik og Zambia. Her er det UD og NORAD som har bedt oss om bistand innenfor programmet «skatt for utvikling», og det er de som betaler alle kostnader. Så dette er ikke noe som belaster vårt budsjett. Disse tre landene har verdier i store naturressurser, verdier som i dag ikke blir beskattet riktig, og som ikke kommer samfunnet til gode. Her kan vi hjelpe til med vår kompetanse, og det kaller jeg internasjonal solidaritet på sitt beste. Når det gjelder det nordiske samarbeidet, og samarbeidet vi har med landene i Europa og Verden ellers, så henter vi her inn viktig informasjon og inngår viktige og matnyttige samarbeidsavtaler. Vi henter både inspirasjon og kunnskap. OECD får stadig nye medlemmer, og mange land utenfor organisasjonen vil også samarbeide Jeg håper også at jeg vil bli husket som han som var unikt opptatt av hver enkelt ansatt. om blant annet det å finne løsninger rundt problemene skatteparadisene skaper, og ikke minst utveksle kontrollinformasjon. Her skjer det mye positivt. Hvordan synes du samarbeidet med organisasjonene har vært? Jeg mener at det er viktig å ha en god dialog, og jeg ønsker at medbestemmelsen skal fungere godt. Et samarbeid bygger på gjensidig respekt, og ikke minst at begge parter har evnen til å skille sak og person. Det er en viktig for meg å få frem synspunkter og motforestillinger. Åpenhet og takhøyde er viktige stikkord. Jeg føler at samarbeidet har vært godt, og det har betydd mye for etaten. Hvordan tror du at de ansatte vil huske deg, hvordan vil du blir husket som skattedirektør? Det er et vanskelig spørsmål, men jeg kan tenke meg at jeg blir forbundet med store og vanskelige omorganiseringer. Men jeg håper også at jeg vil bli husket som han som var unikt opptatt av hver enkelt ansatt og etatens ve og vel. Jeg mener at vi som lederne i Skatteetaten kan glede oss over å ha mange dyktige medarbeidere, og det er noe seg setter pris på, hver dag. I slutten av juli går du av som skattedirektør. Hva skal du da drive med? Jeg er ikke noe hobby-menneske. Til det har jobben tatt for mye tid. Men jeg håper at jeg etter hvert får mere tid til å dra til Kragerø og landstedet. Der har jeg en grei snekke, en Polar 20, og jeg liker å dra ut for å fiske sammen med familie og venner. Og da blir det i alle fall noen makreller.. Jeg skal jobbe videre med oppgaver som Finansdepartementet vil gi meg, men jeg skal love å ikke bli noen sjuende-far i huset. Om helsa holder vil jeg jobbe til jeg fyller 70. Til slutt, Svein, du bruker en R mellom fornavn og etternavn hva står R-en for? Ragnar, enkelt og greit. Min far het Ragnar, så jeg er oppkalt etter han. Jeg mener at jeg og alle rundt meg i Skatteetaten har grunn til å være stolte av mange ting, og kanskje mest for at vi har fått rigga organisasjonen på en god måte. Juni 2013 NTLSKATT 9

10 Norsk øko-forum Naive Norge Nok en gang var jeg så heldig som NTL Skatts representant å få være til stede på NØF sitt årskonferanse, som denne gang var i Tønsberg april. Ingunn Borge Veseth (tekst) Anne-Grete lossius, LO media (foto) I salen var det ansatte fra skattekontorene, Skattedirektoratet, politietaten, ØKOKRIM, tolletaten, NAV, HELFO, Finansdepartementet, Riksrevisjonen, Eika Forsikring AS, Gjensidige forsikring, DNB, Nordea, Sparebank1, Sparebanken Hedmark, Risk Information Group, og noen kemnerkontor i distriktet. Tema for årskonferansen var denne gang «Naive Norge». Mer om hva NØF står for kan du se på nettsidene til: Som ansatt i Skatteetaten kan du også bli medlem, det koster kr 250 i året. Naive Norge trender og utfordringer. Første dagen startet med åpning og velkommen fra leder i NØF, Inger A. E. Coll. Så fortsatte Christian Berg, styreleder i NØF, innledet med «Naive Norge -Trender og utfordringer». I grove trekk handlet det om endringer fra at vi har hatt større organisert kriminelle nettvert, til å få flere små nettverk, som gjør hverandre tjenester. Kriminelle innarbeides også i ulike foretak. Falske identiteter er og et problem vi har å hanskes med. Det er milliardbeløp som blir svindles hos NAV og unndras i skatt. Til slutt viste politiet oss to filmer hvordan samfunnet utvikler seg og i hvilken fart. Hvor er vi i 2022, tror det tok pusten fra mange av oss, utfordringene står i kø ingen tvil om det. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Neste bolk ble holdt av statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet (FIN), her var tittelen «Finansdepartementets fokus i arbeidet for å bekjempe økonomisk kriminalitet». Vi har et samfunn bygd på åpenhet og tillit, det har sine sårbarheter som gjør at en leter etter balansegangen. Schjerva viste til at i etatene ute gjøres det et godt arbeid med etterlevelse, kontroll og forebygging. FIN har fått til et godt samarbeid med andre land om felles bekjempelse av økonomisk kriminalitet, siste avtale er med USA. Det er også viktig at vi får et bedre samarbeid mellom offentlige etater, det er blitt bedre, men vi har fortsatt en vei å gå. Korrupsjon i Russland. Etter lunsj fikk vi innblikk i en sak som har foregått i Russland. «Sergei Magnitsky-saken grovt skattesvik og korrupsjon i det offentlige Russland» ved attorney at law Jamison Firestone, FD Advisory UK. Sergei og Jamison arbeidet sammen. Jamison tok oss med på en «reise» gjennom denne saken, det gikk på engelsk, men alle fikk nok med seg budskapet likevel. Kort fortalt så avslørte Sergei Magnitsky korrupsjon, der bank, skatt, politi, rettsvesen samarbeidet og svindlet til seg 800 Mill dollar!! Vi fikk et godt innblikk i hvordan de gjorde det og hvordan de ble avslørt, både med gode foiler og film. Men, det gikk flere menneskeliv tapt, de gjorde en innsats for at de skyldige skulle bli tatt, den siste som ble tatt av dage var Sergei, slått i hjel i fengsel. Der satt han uten å ha gjort noe annet enn å avsløre korrupsjon og utroskap utført av statsansatte. Saken gjorde nok inntrykk på oss alle. Jamison fikk spørsmål fra salen om han kan reiser til Russland igjen. Oi yes i can, but i vil never kom back. Hans beskyttelse er nok å fortelle andre om saken. Eksempler på korrupsjonssaker. Siste par ut denne første dagen var statsadvokat Espen Haug og politioverbetjent Vibeke Klippe Nævdal, ØKOKRIM. Tema var «Modus i korrupsjonssaker Eksempler i praksis». Korrupsjon er hemmelige avtaler mellom to personer. Utfordringer i saker er ofte gode og grundig dekkhistorier. Det er ofte ressurssterke personer om er involvert i korrupsjonssaker. Det korrupte betegnes gjerne som «grisk», opptatt av penger og vil ha kontroll over hva andre skal gjøre. Den ene saken gjaldt innleid konsulent som svindlet Statoil via fiktiv fakturering. Den andre saken var Nedre Romerike Vannverk AS, der den tidligere vannverkssjefen utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler. En meget lydhør forsamling fikk god innsikt i begge saker. Dette er kjente saker som du sikkert har lest om i media. Så var det årsmøte. Leder er fortsatt, Inger A. E. Coll fra skattekrim, Skatt øst. Etter årsmøtet var det festmiddag i spisesalen. Nydelig treretters middag med god drikke til. Det var noen endringer i styresammensetningen i år, de som takket for seg, fikk takk for sin innsats under middagen, i tillegg ble det noen skrønehistorier og takk for maten tale. Skatteetatens rolle. Så fortsatte advokat Inger A.E. Coll, Skattekrim, Skatt øst med tema «Skatt og korrupsjon Hvilke rolle kan skatteetaten spille?» Hvorfor skal vi fokusere på korrupsjon? Jo fordi i 1995 kom det nytt lovverk som sier at utgifter til korrupsjon ikke gir skattemessig fradrag, jf. skatteloven Inntekt fra korrupsjon er skattepliktig. Vi skal håndheve loven, og vårt arbeid tjener samfunnet. Innsamling til veldedige formål. De neste på podiet var politiinspektør Jan Stapnes og politiadvokat Nina Aaskjær, Vestfold politidistrikt. «Innsamling» til veldedig formål, skulle en ikke tro var noe å etterforske. Men det fikk vi høre at det er det i høyeste grad. Vi stiller for lite kritiske spørsmål til hva disse pengene går til, kommer de frem? Her var den en mann som sto bak fire selskaper som drev med innsamling til nødhjelp. Av 24 Mill kroner var det bare kroner som gikk videre til det formål de var innsamlet til!! En annen sak som ble tatt fram var innsamling via Facebook til en som la frem at hun var syk uten å være det. Hun klart å samle inn over kroner før hun ble avslørt. Vi bør være mer kritiske, ikke så naive å ta alt for «god fisk». Forsikring lett å lure?.etter en herlig lunsj var tema, «Forsikring - lett å 10 NTLSKATT Juni 2013

11 Frittord lure?» ved fagsjef Klaus Martin Arnesen, DnB Nor Skadeforsikring. Her var det ikke mulig å glippe med øynene, til høy knallhard rockemusikk, viste han først en film om forsikringssvindel, før vi fikk godt innblikk i hvordan noen forsøkte å svindle med arrangert kollisjon av to biler. Neste var svindelforsøk ved å senke en båt, båten ble hevet og det var ingen tvil i at den var påført skade for at den skulle synke. Så en personskadesak, der vedkommende hadde en skadet arm, men glemte seg når han trodde «ingen» så han. Erstatning han krevde var på 5,2 mill., som aldri ble utbetalt. Forsikringssvindel er et samfunnsproblem, alle er med å betale for de som svindler til seg uriktige utbetalinger. Viktig forum. Det ryktes at neste årskonferanser blir i Trondheim. Takk til NTL Skatt for at jeg fikk delta på to inspirerende dager, med fokus på hvor viktig det er at vi samarbeider på tvers av etater der alle har som mål å bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette er et viktig forum der vi kan knytte kontakter mellom ulike statsetater og andre vi kan samarbeide med. Vi var 170 stk, men burde vært flere. Hva skjer med lønnsnivået for ansatte i skatteetaten I februar 2013 offentliggjorde Teknisk Beregningsutvalg (TBU) lønnsstatistikk for partene i arbeidslivet. Her ble statsansatte utpekt blant lønnsvinnerne med en gjennomsnittsinntekt i 2012 på kr Jeg stusset litt på dette tallet i forhold til min egen inntekt. Jeg har vært ansatt i skatteetaten som saksbehandler siden 1981 og som ligningsrevisor siden 1987 og min lønn for 2012 var ca lavere enn dette beløpet. Jeg mener å huske at for noen år tilbake var gjennomsnittslønna i skatteetaten høyere enn gjennomsnittslønna i staten forøvrig. Jeg rettet derfor en henvendelse til NTL-Skatt og fikk etterhvert opplyst at gjennomsnittslønna i skatteetaten i 2012 var ca. kr (l.trinn 55,61), altså langt lavere enn gjennomsnittslønna i staten. Har vi virkelig hatt så dårlig lønnsutvikling? På NTL-Skatt sin hjemmeside var det gjengitt årslønnsveksten for ansatte i staten for perioden (gjengitt fra Fri Fagbevegelse). Jeg lette så opp min gamle lønnsoppgave fra 1989 og satt inn lønnsveksten i staten for perioden frem til og med 2012 for å se hvordan min lønn stemte med årslønnsveksten forøvrig. Resultatet var mildt sagt nedslående. Hvis jeg skulle ha fulgt normal årslønnsvekst i staten, skulle min lønn i 2012 vært ca. kr mer enn hva jeg faktisk hadde. Altså en mindrelønnsutvikling på kr eller ca lønnstrinn. Jeg vil her minne om at jeg har hatt samme stilling i hele perioden. At vi i skatteetaten har hatt en dårlig lønnsutvikling kommer nok ikke som en overraskelse, men at den er så stor er nedslående. Dette er noe som både fagforeningen og etaten burde ta inn over seg. For meg ser det ut til at det nå er blitt hovedregelen at nytilsatte, uansett tidligere erfaring, blir avlønnet høyere enn oss som har arbeidet innenfor fagfeltet i over en mannsalder og som har spesialtilpasset utdanning for våre arbeidsoppgaver. Dette må være en fallitterklæring i seg selv og et klart indisium på at etaten har gitt sine ansatte en så dårlig lønnsutvikling at det er umulig å få nyansettelser til samme lønnsvilkår som vi jobber under. Det er klart at når lønnsutviklingen har vært så dårlig som jeg oppfatter det, blir fokus på lønn desto større. Utenom lønn er det vel svært lite skatteetaten har å tilby sine ansatte som ikke er vanlig at også andre arbeidsgivere tilbyr. Goder som flexitid og trening i arbeidstiden er helt vanlig i arbeidslivet idag. Argumenter som «en trygg arbeidsplass» er vel heller ikke særlig slagkraftig lenger etter hva vi har opplevd i forbindelse med nedleggelser av kontor i forbindelse med omorganiseringer. Vi har stadig fått høre om den fantastiske pensjonsordningen vi har, men som kjent er det vanskelig å få en god pensjon dersom man har dårlig lønn. Det er vel heller slik at private arbeidsgivere (og også enkelte statlige) tilbyr goder som vi overhode ikke har, slik som: firmahytte/leilighet fungerende bedriftslegeordning julebord og andre sosiale arrangement bonusordninger ved gode resultater påskjønnelser ved jubileum i form av gullklokker eller andre gaver med en viss verdi faktisk har muligheter til å ha bierverv innenfor den yrkeskompetanse man har Ettersom skatteetaten ikke er villig til, eller har muligheter til å tilby sosiale goder som er vanlig i arbeidslivet forøvrig, er det desto viktigere at vi snart får en anstendig lønn og at lønnsspørsmålet er det som er viktigst å fokusere på. Så vidt jeg kan huske har ikke fagforeningene i skatteetaten fokusert på lønnsspørsmålet i media. Det er mulig at det er ulike årsaker til dette, men for meg ser det ut til å ha vært en vellykket strategi for andre foreninger som organiserer lærere, sykepleiere, politi o.l. Kanskje tiden er inne for å endre strategi når det gjelder lønnskamp? Jeg tror det er på tide at lønnsutviklingen i etaten tas opp og at NTL-Skatt foretar en grundigere undersøkelse for avklare hvorvidt skatteetaten har sakket akterut, hvor mye og hva som kan gjøres for å endre dette. Det viktigste en organisasjon har er motiverte medarbeidere og det får man ikke dersom de ansatte til stadighet føler seg tilsidesatt lønnsmessig slik situasjonen er nå. Med hilsen Jan Olav Pedersen Juni 2013 NTLSKATT 11

12 I forbifarten 1. Hva er ditt navn, arbeidssted og arbeidsområde? 2. Hvor lenge har du vært i etaten? 3. Hvilke saker synes du at NTL-Skatt skal prioritere? 4. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 5. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? 1. Thomas Søberg-Håkensen, DFØ kontorsted Hamar, jobber i seksjon for elektronisk fakturabehandling, plasstillitsvalgt for kontorstedet 2. Siden november Jeg synes likelønn (lik lønn for likt arbeid) er viktig. For DFØ er det nå en del prosesser i gang som kan påvirke oppgavene vi jobber med. Da er det viktig å involvere det tillitsvalgte i dette og sikre medbestemmelse. Og minst like viktig er det å jobbe imot den stadige tilnærmingen til markedsstyring og måling/målstyring som kommer mer og mer inn i offentlig forvaltning. Etter min mening fører dette lite godt med seg. 4. Jeg leser egentlig det jeg trenger av informasjon på nettsidene til NTL så bruker ikke bladet i stor grad, men leser gjennom det når det kommer i postkassen da ikke alle sakene i bladet kommer på nettsiden. Jeg har inntrykk av at mange medlemmer ikke har så stor interesse av å lese bladet, men det kan variere. 5. Vi går i retning av mer automatisering av prosesser som nå går manuelt, f.eks registreringsarbeid i lønn- og regnskapsprosesser og papirfaktura går mer over til elektronisk faktura. Jeg håper vi unngår stor nedbemanning som følge av dette, men at ansatte med god erfaring kan læres opp til andre oppgaver internt. Så tror jeg at flere og flere kommer til å jobbe inn mot prosjekt av kortere og lengre varighet. Så kommer vel effektiviserings-spøkelse over oss også. DFØ sin visjon er effektiv ressursbruk i staten og da må vi helst gå foran som ett godt eksempel. 1. Mona Ottesen, SITS Utvikling Felleskomponenter, Administrasjonsløsninger jeg jobber for tiden hovedsaklig med Confirmit, elektronisk verktøy til bruk i evalueringer, spørreundersøkelser og kurspåmeldinger 2. Jeg har vært i etaten siden mai En lønn å leve av! For alle som går på jobb hver dag og jobber 100%, uansett yrke eller utdanning! -Ingen innføringen av «karensdager» for de som er syke!!!!!(noe som stadig vekk er et tilbakevennende tema, men ikke akkurat nå selvfølgelig, det er snart valg!) Avvikle kontantstøtteordningen og innfør 6-timers dagen for småbarnsforeldre, eller utvid svangerskapspermisjonen med lønn i et halvt år til! (Tror ikke alle små barn rundt ettårs alder har det like greit med lange dager i barnehage!)mao, bedre vilkår for småbarnsforeldre.litt usikker på om dette er fagforeningsmat? Rimelige boliger med bra standard for studenter! Bedre ordninger med utdanning for voksne (økonomiske ordninger som gjør at man ikke sliter seg ut med full jobb ved siden av studier om man ønsker å ta en utdanning/ videreutdanning i voksen alder). Det snakkes så mye om at man må utvikle seg hele tiden for å tilpasse seg endringer i arbeidslivet da må man også tilrettelegge for dette politisk! Pensjonsvilkårene for offentlig ansatte, som så vidt jeg har oppfattet er en dårligere ordning enn tidligere og langt dårligere enn vilkårene for ansatte i privat sektor. 4. Stort sett veldig bra, med variert innhold. Foreligger det elektronisk på NTL.no? 5. Et samlet direktorat uten kunstig skille med «kunde/ leverandørmodell», som i dag! Enda større fokus på elektroniske tjenester + forenklinger (blant annet i språkbruk og regelverk) både for personlig- og næringsdrivende skattytere (selvbetjeningsløsninger og veiledning (via e-læringskurs etc.) på Skatteetaten.no rettet mot Skattyter! Profesjonelle servicemedarbeidere, som er faglig sterke, og har forkus på imøtekommenhet og personlig service og veiledning overfor Skattytere i alle kategorier. Med andre ord-større fokus på veiledning! Mer tid på kontrollarbeid. Regioner med spesialkompetanse innenfor hver sine fagområder. Store enheter. Mer likebehandling av alle Skattytere. Mindre fysisk tilgjengelighet (ved behov for personlig oppmøte) for Skattytere. 12 NTLSKATT Juni 2013

13 1. Magne Bergset Skattekontoret Storslett Fastsetting; Ligning og klagebehandling innenfor personfradrag og utland. 2. Siden Gjeninnføre medbestemmelsen, ikke bare på etats og regionnivå, men på avdelingsnivå og deretter på seksjons og gruppenivå, dvs delegering ned til det mest demokratiske niva, der arbeidet utføres og ikke bare på ledernivåene. Bedre vernetjenesten og gjøre tillitsvalgte og verneombud mer åpne og tilgjengelige og funksjonsdyktige PTV, VO og HVO. Lage sambeidsrelasjoner mellom disse. 4. Medlemsbladet er godt, men bør vel åpne for mere «kritiske blikk» på etaten sett fra medlemmenes side, men spørsmålet er: Hvem tør å stille opp en mulig fast spalte «Kritiske blikk på etaten» og komme med sitt syn som...(kan være uttrykk for følelser som ikke bare er av det gode, men som vi tildels undertrykker og ikke ønsker å profilere utad offentlig, av frykt for at vi reduserer arbeidsgiversidens syn på oss på enkeltperson/er som flittige maur som utfører order, instrukser og rutiner?) 5. En maskinelt styrt etat som holder på med mye forskjellig, veldig høye grad av internettbaserte tjenester for skattytere, meldingsgivere, automatisk folkeregister via internett, med opphør av papirbaserte tjenester, bare Landsdekkende Funksjoner (LAFU) for alle oppgaver uten regioner, dvs en etat med SKD, SITS, SOL og noen store LAFU med eks LAFU-næring (LAFU-N), LAFU-PS (person), LAFU-FR (folkeregister), LAFU-MVA osv. som av skattepedagogiske hensyn må få disse navn: Skatt Næring, Skatt Person, Skatt Folkeregister, Skatt-Avgift, Skatt-Administrasjon (=SKD), Skatt-SITS og SkatteOppLysningen. Og ikke minst ROS-2, ROS 3, osv hvert 6. år fremover 2014, 2020, 2026 osv. tilsvarende hver gang vi skifter skattedirektør (eller denne får nye 6 år). Minneord Det var med sjokk og vantro vi mottok budskapet om at vår gode venn og fagforeningskollega Stein Bjørnstad var gått bort så alt for tidlig. Stein var aktiv som tillitsvalgt i mange år, og overtok ledelsen av NTL i DFØ i begynnelsen av Han ble valgt inn i styret i NTL Skatt sentralt våren Vi kommer til å savne deg veldig som en god kollega Stein. Minnet om din varme gode humor og ditt gode menneskesyn tar vi med oss i våre hjerter. Våre tanker går til barna dine som du alltid pratet om med stor varme og kjærlighet. Vi lyser fred over ditt minne. På vegne av NTL Skatt Stein Thorvaldsen Juni 2013 NTLSKATT 13

14 Diktspalte Jack B Den godeste Jack B dro så altfor fort av sted. Vi står igjen og har mistet både en kunstner og en visesangervenn. Hans nordnorske stemme vil vi i takknemlighet huske og aldri skal vi den glemme. Ha takk du trolltampens far for den du var og det du gjorde og de dype spor du har satt i den frodige nordnorske viseskatt. Angrep Når du blir angrepet av ignoranter skal du bare le og flire. For deres ord faller i ei karrig jord og vil aldri slå rot eller spire. Orkan Du står stødig når du ikke mister fotfestet, selv om det blåser orkan i ditt indre. HurtigINFO Følende utgaver av Hurtig-info er 06/2013: Fellesmøtet i SKD 19.mars 07/2013: Storbedriftssatsningen 08/2013: Fellesmøtet i SKD april 09/2013: Lønnsoppgjøret i staten /2013: Revidert budsjett /2013: Fellesmøtet i SKD mai Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontroll-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 03/2013: Høring vedr. ligningsloven, om kontroll hos tredjemann Et hjertesukk! Hvorfor disse Israel-fiendtlige parolene som boikott Israel m.v. Dette forfulgte folket det eneste demokratiet i Midtøsten omgitt av fiender på alle kanter.. Land som eksempelvis Syria og Iran, hvor menneskerettighetene ikke er noe verd, blir ikke nevnt i hele tatt. Er ikke dette antisemittisme? Hvert år får vi på min arbeidsplass tilbud om å delta på lunch for der etter å gå i tog 1. mai i regi av fagforeningen. Jeg har vært medlem av NTL og har betalt kontingent i snart 40 år. Som Israelsvenn kan jeg ikke delta på et arrangement som har slike paroler. Tror at flere med meg er i samme situasjon. Hvorfor kan ikke slike fientlige paroler holdes utenfor, og heller fokusere på fagforeningssaker. Det er det vi betaler kontingent for. Mye kan sies om konflikten i Midtøsten. Men ensidige fordømmende slagord mot den ene part er ikke en seriøs fagforenig verdig. SOLINFO Følgende utgaver av SOL-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 02/2013: Hovedavtalemøte 21.mars Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. august /2013: Høring vedr. norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering 05/2013: Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 06/2013: Høring om nytt regelverk for kassasystem Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer Vinnere nr. 1/2013: Hege Hermansen, Skatt øst, Trondheimsvn. 82, 2050 Jessheim (3 flaxlodd), Estrid Eidem, DFØ, 4004 STAVANGER (2 flaxlodd) og Tore P. Jakola, Nyborg, 9840 VARANGER- BOTN (1 flaxlodd). 3 Svein Rifsgård 14 NTLSKATT Juni 2013

15 Kontaktoss NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Styremedlem: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen. Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Fungerende leder Ann Moen DFØ Tromsø. Tlf: E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Anja Baadstrand Skatt nord Tlf: E-post: anja Juni 2013 NTLSKATT 15

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

God Jul! NYTT. SkL staker ut kursen Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2010/33. årgang. e-handel.

God Jul! NYTT. SkL staker ut kursen Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2010/33. årgang. e-handel. NYTT Nr. 5-2010/33. årgang e-handel Side 6 SkL Midt-Norge Side 10 Stines julequis Side 20 Sekretariatskonferanse Side 24 God Jul! SkL staker ut kursen Side 8 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32.

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32. NYTT Nr. 1-2009/32. årgang Ankom Kongsberg i drivende frostrøyk Tilbake til skatteetaten Involvere og engasjere Verv og reis! Side 6 Side 8 Side 10 Side 16 Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse

Detaljer

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL NYTT Nr. 5-2009/32. årgang Vi skal jobbe med kulturen i SkL Side 3 SkLs 20. ordinære landsmøte Fra SOL til slott Side 10 Side 15 YS etablerer eget solidaritetsfond Side 18 God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD

Detaljer