NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10

2 NTLSKATT Nummer 2 - Juni 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 28. mai 2013 Neste nummer September Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Avdelingsstyrene samlet 5 Nordisk samarbeid 6 En engasjert mann 8 Kristensen mønstrer av 10 Naive Norge 11 Fritt ord 12 I forbifarten 13 Minneord 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 Medlemmer på undomskonferanse leder Motivasjon og arbeidsglede Jeg hører medarbeidere og medlemmer som sier at ledelsen kunne fått enda mer ut av den enkelte medarbeider, hvis det ble lagt bedre til rette for å skape arbeidsglede, trivsel og motivasjon hos den enkelte. Det er ingen tvil om at vi har dyktige og omstillingsvillige medarbeidere i Skatteetaten og i DFØ. Men for å holde på disse medarbeiderne og legge til rette for at disse fortsatt kan gjøre en god jobb framover, er det etter min mening vesentlig med et kontinuerlig fokus på å skape arbeidsglede og fremme motivasjon. I en tid med stadig nye endringer, omorganiseringer og strammere budsjettrammer, er fokus på medarbeiderne som virksomhetenes viktigste ressurs, alfa og omega. Det å legge til rette for faglig og personlig, slik at man får brukt medarbeidernes kompetanse og kunnskaper på en god måte, er en sikker vinner. Motiverte og engasjerte medarbeidere som gleder seg til å gå på jobb, og som bryr seg om arbeidsplassen og etaten, er uvurderlig. Attraktive arbeidsplasser. Det vil ofte være ulikt hva den enkelte medarbeider legger i begrepet en attraktiv arbeidsplass. Alt fra gode arbeidsverktøy, med god nok stabilitet og ytelse i datasystemene; til god oppfølging, anerkjennelse og verdsetting av den enkelte medarbeider blir nevnt som viktig. Som IA-bedrifter er det viktig at det i etatene gis tilstrekkelig med muligheter for påvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon, interessante arbeidsoppgaver og ikke minst mestring av (nye) oppgaver. Mange ledere føler at de får for liten tid til å lede og følge opp medarbeiderne godt nok. Flere føler at de må løpe og gjøre enda mer, med stadig færre ressurser. Det er viktig at strikken ikke tøyes for langt. Dette kan fort medføre økning i sykefraværet. Faglig stolthet. Mange er med rette opptatt av sin faglige stolthet og dette er kjempeviktig. Men dette må vedlikeholdes med tilstrekkelig med faglig oppdatering og nødvendig kompetanseheving. Flere mener at de kunne gjort mer og levert enda bedre resultater, hvis man hadde hatt flere ressurser på ulike fag- og oppgaveområder, og kunne fått utnyttet nye arbeidsmetoder og dataverktøy enda bedre. Raus personalpolitikk og gode lønnsvilkår. En god og raus personalpolitikk med gode velferdstiltak fremholdes av mange som vesentlig for å skape trivsel og gode arbeidsplasser. Ikke minst en god livsfase- og en god seniorpolitikk, med gode velferdstiltak. Gode lønnsvilkår er selvsagt også viktig for den enkelte. I NTL Skatts handlingsprogram sier vi at alle medlemmer skal ha en lønnsutvikling, blant annet gjennom økning av lønnsnivået i virksomhetene. Her har vi et stykke arbeid igjen å gjøre. Det kunne sikkert vært skrevet atskillig mer om hva som skal til for å sikre tilstrekkelig med arbeidsglede og trivsel på en arbeidsplass. Har du noen synspunkter på dette temaet, så send meg noen ord, på: Med disse ordene vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer! Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Hurra! For mai, en varm grill, livgivende softis, og en sommer som bare venter! Vel overstått årvisse maidager, med dertil vekslende værforhold, fra nærmest frysepunktet til sol fra skyfri himmel. Hva disse momenter måtte ha å si for medgått volum av softis og grillpølser har jeg ingen sikker formening om, men det skulle være rart om ikke det ble påvirket av dette. Men som seg hør og bør mye «hurra» uansett vær på nasjonaldagen. Selv fikk jeg anledning til en liten avstikker til fjells på dette tidspunkt og ikke verst å ha anledning til å feire nasjonaldagen med tynnere luft selv om dette var ubetydelig. Fikk ikke akkurat pustevansker. Og heller ikke mange hurra der oppe, men de som var kom fra hjertet! Men når vi nå er tilnærmet ferdig med de ikke innklemte og de innklemte muligheter til å ta fri og de kledelige rødfarvede datoer på kalenderen så er det vel bare å vente på den sårt tiltrengte ferien før vi kan påregne fridager utover den vanlige helgen. Uansett er vel dette såpass innarbeidet for oss alle at vi ikke griner av den grunn, men sommerferien er vel likevel et av de kjæreste aktivum vi venter på. I dette nummer av medlemsbladet finnes i tillegg til vanlig fast stoff, både intervju med avtroppende skattedirektør og intervju med en av NTL sine representanter på den nylig avholdte LO kongressen. Og etter forhåpentligvis å ha fått dette nummeret av medlemsbladet vel og vakkert ut over vårt langstrakte land og til det enkelte medlem og andre, kan vi vel med god samvittighet vente til over sommeren med neste nummer. Med et ønske om en god sommer til dere alle kan jeg vel tillate meg den utsøkte fornøyelse av å servere en dose trønderske morsomheter. Det å være avholds kan også saktens by på problemer til tider! Ola var avholdsmann og ungkar og hadde en husholderske til å stelle for seg. En høst fikk han influensa og gikk til legen. «Tja,» sier legen, «æ ska gi dæ et godt råd. Drekk en stærk «toddy» to gång daglig.» «Ja, no e no æ avholdsmainn og da kainn det bli vanskelig med varmvatn.» «Neida, du kain bærre be om barbervatn.» «Ja, æ ska probber,» sier Ola og går heim. Ei vækkas tid seinar ringer legen til Olas husholderske og spør om tilstanden. «Jau, hainn hi vorti kvett influænsaen, men æ lure på at n byinne å bli litt rar, fe no barbere n sæ ein sju-ått gong for da n.» En god sommer alle som en! Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Juni 2013 NTLSKATT 3

4 konferanse Avdelingsstyrene samlet I begynnelsen av april var alle avdelingsstyrene i NTL Skatt samlet til felleskonferanse. Vi startet med samling i lokalene til Skatt øst i Oslo den første dagen. Sonja Moltumyr (tekst) Rune Pedersen (foto) Deretter gikk ferden videre med danskebåten til Frederikshavn hvor vil tilbrakte neste dag, før tilbaketur med danskebåten siste dagen med ankomst Oslo om kvelden. Vi i NTL Skatt Midt-Norge avsluttet så det hele med å avholde styremøte i Oslo dagen etter. På konferansens første dag hadde vi besøk av forbundsleder i NTL John Leirvaag som foreleste bl.a. om NTL s organisatoriske utfordringer og NTL s arbeid inn mot mellomoppgjøret. Vedr ulike organisatoriske utfordringer kan nevnes: Større avdelinger i NTL lengre avstand, hva gjøres? Utnyttelse av ressurser på tvers av landsomfattende foreninger Hvordan ivareta etatsfellesskapet samtidig med de ulike profesjonsgruppene? Rekruttering; flere yrkesaktive, flere unge, flere menn Slippe unge arbeidstakere til i beslutningsstrukturen Hvordan ivareta både de med realkompetanse og de med formalkompetanse? Sikre medlemmene innflytelse på lønnsog arbeidsvilkår Den andre dagen var i hovedsak satt av til gruppearbeid innenfor følgende tema: Medbestemmelse Hovedtariffavtalen/lønn Kurs og konferanser Verving og medlemspleie Fra venstre: Mona Ottessen, Eva Helen Dragsten og Silje-Charina Skog Fra venstre: Morten Hansen, Anja Baadstrand, Hilde Hansen og Bente Gaustad I tillegg orienterte Stein Thorvaldsen om styrenes oppgaver og beskrivelse av de ulike vervene sett hen til det som er vedtatt i NTL s normalvedtekter. Av dette kan nevnes: Hvordan forme standpunkt i saker overfor arbeidsgiver? Hvordan koordinerer vi og utformer våre standpunkt, f.eks. mellom landsforeningen og avdelingsstyrene? Hvordan involvere og få tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte? Den tredje dagen var mye av tiden viet til gjennomgang av de ulike gruppeoppgavene, og det fremkom veldig mye nyttig fra de ulike gruppene som styret i NTL Skatt vil ta med seg i det videre arbeidet. Det ble også avslutningsvis foretatt en kort presentasjon fra hver avdeling om hva som skjer ute i enhetene. Denne samlingen har blitt en årlig foreteelse, og er veldig nyttig for avdelingsstyrene. Ikke minst er også den uformelle kontakten som knyttes mellom avdelingsstyrene og til landsforeningen viktig. 4 NTLSKATT Juni 2013

5 NSO Deltakerne på årsmøtet i NSO i Foto: Johnny Wichmann/billedbyroet, Danmark. Nordisk samarbeid I år var det våre danske kolleger i Dansk Told & Skatteforbund som hadde ansvaret for det praktiske knyttet til det årlige møtet i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO). Så om kvelden 23. mai sjekket vi inn på Hotel Legoland i Billund. Erling Broen (tekst) På årets møte ble det i tillegg til utveksling av erfaringer omkring utviklingen i de nordiske skatteadministrasjoner satt fokus på temaet «Arbeidsmiljø i åpne kontorløsninger». Søren Peter Lund fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark orienterte om støy og hvordan støy påvirker arbeidstakerne og i hvilken grad det er påvist helsemessige skader forårsaket av støy alene. Det finnes ikke forskning som dokumenterer at ordinær støy som forekommer i åpne kontorløsninger alene forårsaker helsemessig skader. Det er påvist at mennesker har ulik toleranse for støy, og at mange av dem som arbeider i åpne kontorløsninger opplever utfordringer knyttet til privatliv, mange sanseinntrykk, individuell produktivitet og følelse av stress. Det er derfor svært viktig å ta dette alvorlig når åpne løsninger utformes. Imidlertid er det dessverre slik ved at inngåelse av nye leiekontrakter og ved ombygginger/ arealreduksjoner er det ikke høykvalitetskvalitets løsninger hvor arbeidstakerne trivsel, tilhørighet og effektivitet som er avgjørende for valg av løsning, men kortsiktige hensyn til gevinster og økonomi. I løpet av møtet ble det også tid til en omvisning på skattesenteret i Billund som har åpne kontorløsninger. Etter omvisningen kan man ikke annet enn å konstatere det at også ved valg av kontorlokaler i Billund har vært økonomi som har vært avgjørende for valget. Under årsmøte i NSO ble også utfordringene knyttet til budsjettreduksjoner og nedskjæringer i diskutert. Dette er en gjennomgående trend i alle de nordiske skatteadministrasjonene som de alle forsøker å møte ved å fokusere på utvikling av nye IT-løsninger og satsning på informasjon og veiledning for øke etterlevelsen. NSO ser mange positive ting ved fokuseringen på informasjon og veiledning, slik at borgere og virksomheter gis bedre muligheter til å kunne gi korrekte opplysninger og betale riktig skatt, og stiller seg bak kravet om at driften av de nordiske skatteadministrasjoner skal være effektiv og rasjonell blant annet gjennom støtte fra nødvendige og funksjonelle IT-systemer. Men fokus på etterlevelse er alene ikke tilstrekkelig for å sikre skatteinngangen. Det er helt avgjørende at fokuset på etterlevelse følges opp av en synlig kontrollinnsats. Det er kun ved skatteadministrasjonenes synlige innsats, gjennom veiledning, kontroll og innkreving, at tilliten til skattesystemet kan opprettholdes og skatteinngangen sikres. Deltakerne på årets møte i NSO mener det er nødvendig å si i fra om dette og de konsekvenser budsjettreduksjoner og nedskjæringer vil føre til. Konsekvensen av reduksjonene er dessverre at kontrollinnsatsen som rettes mot virksomheter og borgere reduseres, og at flere skattekontor må legges ned. Det får konsekvenser både for skatteinngangen og tilliten til skattesystemet. I etterkant av årsmøtet vil det derfor bli utarbeidet en uttalelse for å synliggjøre NSOs bekymringer for utviklingen i de nordiske skatteadministrasjoner og det ensidige fokuset på nedskjæringer for å ta ut effektiviseringsgevinster. Juni 2013 NTLSKATT 5

6 Intervju En engasjert mann NTL Skatt har tatt et intervju med Jon Atle Spilde fra Hordaland. Jon Atle er for tiden fungerende leder av Skatteetatens likestillings- og mangfoldsutvalg, varahovedverneombud i Skatteetaten og leder av NTLs fylkesutvalg i Hordaland. Stein Thorvaldsen (tekst) Nina Hanssen, LOmedia (foto) Jon Atle deltok i begynnelsen av mai på LO-kongressen, som en av NTLs delegater. Altså en meget engasjert ung mann. Hvordan var det å delta på LO-kongressen for første gang? Det var første gang som NTL delegat. Ble innkalt for 8 siden som vara for LO Hordaland. Det var mye mer spennende denne gangen. Nå var jeg her som en delegat og hadde som oppgave å fronte NTLs fagpolitiske standpunkt. NTL-delegasjon var på 14 representanter og totalt var det 320 representanter. Det var en noe uvanlig følelse å være en del av en liten delegasjon på LO-konferansen. Normalt er NTL størst når vi kommer til LO-Stat. På LOkongressen er det fagforbundet og Fellesforbundet som har makten. Det er stort sett kun NTL som snakker om status i det offentlige på denne kongressen. NTL delegasjon var svært dyktig og fikk igjennom mange av de forslagene en hadde sendt inn til sekretariatet. NTL klarte å få inn mange gode endringsforslag i Los handlingsplan som kan bidra til mindre markedsstyring i det offentlige. NTL må bare huske å bruke LO som samarbeidspart når dette skal jobbes videre med. Alle i delegasjonen var oppe på talerstolen og leverte gode innlegg. 5 dager med vedtekter/handlingsplan/fagpolitiskdiskusjoner til langt på kveld er nok for de spesielt interesserte. Du var oppe på talerstolen og snakket bl.a. om kampen mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser. Kan fagbevegelsen gjøre mer på dette området, og være en større pådriver overfor myndighetene? Absolutt. I Norge blir vi opplært til å tro at vi er best i verden til alt noe som ikke er bra. Når det kommer til økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser så er vi nesten best i skatteunndragelse. Vi ligger faktisk veldig dårlig an. Så kan en jo spørre seg om hvorfor? Er det fordi Norge renner over av oljepenger likevel. Tror ligger mye her for behovet for strengere kontroll er ikke lenger knyttet til behov for pengene. Mitt innlegg gikk kort oppsummert på at selv om Skatteetaten satser høyt på nye IT-systemer, så må en ikke tro at vi kommer videre bare med dette. Jo flere vi klarer å fange opp med avvik jo flere kompetansehoder behøver en for å behandle/fastsette/klagebehandling/rettsrunder. En må heller ikke tro at det bare små selskaper med lav kunnskap som bedriver skattekriminalitet og skatteunndragelse. Dette forekommer også i større resurssterke selskaper. Dette løses ikke bare med de IT-systemene som er i bestilling. Det må andre virkemidler til. Skatteetaten behøver en utepatrulje som er til stede over tid på de største byggeplassene i Norge. Akkurat nå kan det føles som at en fokuserer mer på intern effektivisering enn kampen mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelse. En må ikke glemme at nye Norge består av fri flyt av kapital og arbeidskraft. Europa i dag består nesten som fylkesgrenser i stedet for land. Selv om hvert land er selvstendig. Derfor bør særskilt kontroll mot selskaper på tvers av landegrenser få større fokus. Når det gjelder fagbevegelsen så er hovedkampen å bekjempe sosial dumping. Rett til innsyn i arbeidsavtaler hos underleverandører er viktig. Egne tariffsatser for bransjer mv. Her gjøres det mye bra, og mer vil komme. Det virker som at det er bred støtte i Norge for kampen mot sosial dumping, og det lover godt for fremtiden. Som leder av NTLs fylkesutvalg i Hordaland må du være stolt over at dere klarer å samle så mange deltakere på NTL-dagen i februar, ofte med profilerte innledere og politikere. Hvordan klarer dere dette, og hva tror du årsaken til suksessen her er? Nøkkelen til et godt arrangement kommer av et godt målrettet arbeid over flere år. NTL fylkesutvalg i Hordaland har bygget opp en portefølje med mange kjente forelesere over tid, og medlemmene liker dette og kommer på konferansen. På den siste NTL-dagen hadde vi 280 deltakere, noe som er veldig høyt selv for oss. Vi har også evaluert de små detaljene som gjør at vi 6 NTLSKATT Juni 2013

7 Tema steg for steg får god flytt i konferansen fra år til år. Når det kommer til hvordan vi får til å få profilerte innledere og politikere så kan det nevnes at vi begynner å sende ut forespørsel ca. 6 mnd. før selve konferansen. Vi sender ikke bare ut en invitasjon vi forteller om hovedtema for dagen og hva vi ønsker fokus på. Vi spør de vi ønsker, vi tenker ikke at de kanskje takker nei før de faktisk har svart. Du er sentral i Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg og likestillings- og mangfoldsutvalget (ULM) i etaten. Hva mener du er disse utvalgenes viktigste rolle, og hvilke saker er sentrale for disse å jobbe med i etaten framover? Jeg ble oppgradert fra nestleder til leder nå i 2013 og skal sitte med dette ansvaret ut året. Dette er min andre periode i ULM. Vi har jo våre fire fokusområder som er kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Og alle punktene i seg selv er like viktig. Personlig synes jeg vi burde blitt flinkere på likestilling mellom kjønn og nedsatt funksjonsevne. Jeg ønsker også færre stillingskoder for saksbehandlere som gjør det lettere å ha fokus på likelønn mellom kjønn. Samt at vi må klare å ansette minst 5 % ansatte med nedsatt funksjonsevne årlig fremover. ULM har bidratt til kunnskap om mangfoldsrekruttering i etaten, og en må jo håpe at dette gir frukter på sikt. Målet mitt for 2013 er å gjøre ULM mer synlig. Her har vi noe bra i arbeid for å få dette til. Hver enkelt driftsenhet er selv ansvarlig for aktivitet i egen region, men vi bidrar både med råd og støtte om noen ber om dette. Å jobbe med likestilling og mangfold er vanskelig, fordi resultatene ikke kommer fort de kommer gradvis til over tid. Noe du vil si til NTL Skatt om arbeidet på disse områdene? NTL Skatt er den største fagforeningen i Skatteetaten og via medbestemmelsen i hovedavtalen er en aktiv aktør som påvirker fremtiden til Skatteetaten. Fortsett å sette fokus på styrking av kampen mot skattekriminalitet og skatteunndragelse, med egne fagdager på tema og via fagpolitisk samarbeid. Når det kommer til likestilling og mangfoldfokus sett av en bolk til dette området på egne kurs ute i etaten kunnskap om likestilling og mangfold gir resultater på sikt. På direkten I NTL Skatt-bladet nr.1/2013 ble Gretha Lauritsen utfordret av Ingrid Olsen Sunnanå som neste ut i denne spalten. Gretha jobber ved skattekontoret i Tromsø i Skatt nord og her er hennes svar på spørsmålene i spalten: Hva opptar deg mest for tiden? Jeg har som vanlig mange baller i luften. Det er akkurat blitt «litt» vår i Tromsø, og de gjøremål som følger med våren har jeg så vidt begynt med. På jobb skjer det som vanlig veldig mye, vi henger i stroppen i min hverdag. Jeg jobber med Innkreving av merverdiavgift og dette er en jobb hvor ting skjer fort. Må være tett på hele tiden. Jeg er aktiv i fagforeninga, som studieleder/ verveansvarlig er jeg opptatt av at medlemmene våre har det bra, og at vi klarer å rekruttere nye medlemmer. Det viser seg ikke alltid å være like enkelt. Hva er den siste boken du har lest? Har egentlig lite tid å lese bøker for tiden, det går mest i enkel lektyre som kjøpes på Narvesen. Liker krimbøker, Henning Mankell er en av favorittene. Hvor var ditt siste reisemål? I begynnelsen av mai, på kurs i regi av LO-stat på Sørmarka / Fagbevegelsen og Samfunnet. Hvem vil du reise til en øde øy med? Samboeren min kanskje, eller venninnegjengen min og masse rødvin. Hvordan er din arbeidshverdag? Hektisk. Når var du sist på et hyggelig arrangement med NTL Skatt? Fellessamlingen for alle styrene i NTL Skatt april. Hvem er den neste personen som du utfordrer til «På direkten»? Kirsti Walløe, Skatt Vest Diktspalte Kalle Du godeste Kalle den eldste av oss alle. Hvordan skal vel dette gå når du takker av og ikke lenger vil gi våre skattytere dine korrekte svar? Hvem skal vel evne og erstatte den staute arbeidsmann i den norske skatteetat som gir sine svar i ulike kanaler og serverer disse på sølvfat? Ikke vet jeg, men en ting vet jeg og det er at det ikke finnes noen som er lik den godeste og joviale Kalle - avholdt og likt av oss alle. Takk Karl alias Kalle Vi vi savne deg og vi takker på vegne av de mange du har bistått i årenes løp og fra oss alle som har hatt gleden av å ha deg som kollega. Du er en vinner både blant oss menn, såvel som hos de vi benevner kvinner. Kos deg Kalle og ta vare på tiden. gjør det nå - og ikke siden. Hilsen Anonym Juni 2013 NTLSKATT 7

8 Kaptein Kjell R. Solheim (tekst og foto) Siden juli 2006 har Svein R Kristensen styrt Skatteetatskuta gjennom storm og stille. I slutten av juli går han i land, og håper da å få bedre tid til å dra til Kragerø for å fiske makrell. Til tross for at det er på slutten av en lang og hektisk arbeidsdag, er det en opplagt skattedirektør som inviterer oss inn på kontoret sitt i 11. etasje på Tøyen. Det siste møtet ble litt lengre enn ventet, sier han unnskyldende, og byr på kaffe. Kontoret er nøkternt både i størrelse og møblering faktisk ikke større eller finere enn det en landsens underdirektør kan flotte seg i. Et passe ryddig skrivebord forteller om effektivitet. Svein R Kristensen ble ansatt som direktør i administrasjonsavdelingen 14. februar 1996, og var i den stillingen frem til mai Han overtok etter det stillingen som direktør for fastsettelsesområdet, og fikk viktige oppgaver som bl.a omfattet OAL Det var en stilling han hadde frem til 1. juli 2006, da han som stedfortreder for Bjarne Hope måtte ta over skattedirektørstillingen midlertidig. Fra 1. februar 2007 har Svein R hatt stillingen som skattedirektør. Hva mener du er de største og viktigste endringene som har skjedd i din tid i etaten? De største endringene, og derved også de største oppgavene, har uten tvil ligget rundt det med omorganisering og modernisering av Skatteetaten. Skatteetaten fikk forresten oppdragsbrevet til ROS 8 NTLSKATT Juni 2013

9 Intervjuet Kristensen mønstrer av fra Jens Stoltenberg, som da var finansminister. I den gamle organiseringen lå det for mye sentralstyring. Gjennom små og store endringer, som selvsagt innbefatter OAL og ROS, mener jeg at vi har fått til en robust og handlekraftig organisasjon der store og sterke fagmiljøer inngår som viktige ledd. Er du mest stolt av å ha oppnådd som skattedirektør? Jeg mener at jeg og alle rundt meg i Skatteetaten har grunn til å være stolte av mange ting, og kanskje mest for at vi har fått rigga organisasjonen på en god måte. Men jeg må få nevne andre ting som jeg er stolt av og brenner for for eksempel de elektroniske tjenestene som vi gir til publikum. Her ligger vi i første rekke, og målet er selvsagt å gjøre folk selvhjulpne. Men andre stikkord er Skattekrim, Skattehjelpen,, Veiledning, jeg tror at lista mi vil bli lang. Du har nettopp kommet hjem fra en OECD-konferanse i Russland. Mange ansatte er skeptiske til at Skatteetaten engasjer seg i og bruker penger på internasjonalt samarbeid, blant annet i Afrika, samtidig som budsjettene skjæres ned her hjemme. Hvorfor bør vi engasjere oss internasjonalt? Da må jeg først få forklare og oppklare en ting rundt det engasjementet vi har med de tre landene i Afrika - Tanzania, Mosambik og Zambia. Her er det UD og NORAD som har bedt oss om bistand innenfor programmet «skatt for utvikling», og det er de som betaler alle kostnader. Så dette er ikke noe som belaster vårt budsjett. Disse tre landene har verdier i store naturressurser, verdier som i dag ikke blir beskattet riktig, og som ikke kommer samfunnet til gode. Her kan vi hjelpe til med vår kompetanse, og det kaller jeg internasjonal solidaritet på sitt beste. Når det gjelder det nordiske samarbeidet, og samarbeidet vi har med landene i Europa og Verden ellers, så henter vi her inn viktig informasjon og inngår viktige og matnyttige samarbeidsavtaler. Vi henter både inspirasjon og kunnskap. OECD får stadig nye medlemmer, og mange land utenfor organisasjonen vil også samarbeide Jeg håper også at jeg vil bli husket som han som var unikt opptatt av hver enkelt ansatt. om blant annet det å finne løsninger rundt problemene skatteparadisene skaper, og ikke minst utveksle kontrollinformasjon. Her skjer det mye positivt. Hvordan synes du samarbeidet med organisasjonene har vært? Jeg mener at det er viktig å ha en god dialog, og jeg ønsker at medbestemmelsen skal fungere godt. Et samarbeid bygger på gjensidig respekt, og ikke minst at begge parter har evnen til å skille sak og person. Det er en viktig for meg å få frem synspunkter og motforestillinger. Åpenhet og takhøyde er viktige stikkord. Jeg føler at samarbeidet har vært godt, og det har betydd mye for etaten. Hvordan tror du at de ansatte vil huske deg, hvordan vil du blir husket som skattedirektør? Det er et vanskelig spørsmål, men jeg kan tenke meg at jeg blir forbundet med store og vanskelige omorganiseringer. Men jeg håper også at jeg vil bli husket som han som var unikt opptatt av hver enkelt ansatt og etatens ve og vel. Jeg mener at vi som lederne i Skatteetaten kan glede oss over å ha mange dyktige medarbeidere, og det er noe seg setter pris på, hver dag. I slutten av juli går du av som skattedirektør. Hva skal du da drive med? Jeg er ikke noe hobby-menneske. Til det har jobben tatt for mye tid. Men jeg håper at jeg etter hvert får mere tid til å dra til Kragerø og landstedet. Der har jeg en grei snekke, en Polar 20, og jeg liker å dra ut for å fiske sammen med familie og venner. Og da blir det i alle fall noen makreller.. Jeg skal jobbe videre med oppgaver som Finansdepartementet vil gi meg, men jeg skal love å ikke bli noen sjuende-far i huset. Om helsa holder vil jeg jobbe til jeg fyller 70. Til slutt, Svein, du bruker en R mellom fornavn og etternavn hva står R-en for? Ragnar, enkelt og greit. Min far het Ragnar, så jeg er oppkalt etter han. Jeg mener at jeg og alle rundt meg i Skatteetaten har grunn til å være stolte av mange ting, og kanskje mest for at vi har fått rigga organisasjonen på en god måte. Juni 2013 NTLSKATT 9

10 Norsk øko-forum Naive Norge Nok en gang var jeg så heldig som NTL Skatts representant å få være til stede på NØF sitt årskonferanse, som denne gang var i Tønsberg april. Ingunn Borge Veseth (tekst) Anne-Grete lossius, LO media (foto) I salen var det ansatte fra skattekontorene, Skattedirektoratet, politietaten, ØKOKRIM, tolletaten, NAV, HELFO, Finansdepartementet, Riksrevisjonen, Eika Forsikring AS, Gjensidige forsikring, DNB, Nordea, Sparebank1, Sparebanken Hedmark, Risk Information Group, og noen kemnerkontor i distriktet. Tema for årskonferansen var denne gang «Naive Norge». Mer om hva NØF står for kan du se på nettsidene til: Som ansatt i Skatteetaten kan du også bli medlem, det koster kr 250 i året. Naive Norge trender og utfordringer. Første dagen startet med åpning og velkommen fra leder i NØF, Inger A. E. Coll. Så fortsatte Christian Berg, styreleder i NØF, innledet med «Naive Norge -Trender og utfordringer». I grove trekk handlet det om endringer fra at vi har hatt større organisert kriminelle nettvert, til å få flere små nettverk, som gjør hverandre tjenester. Kriminelle innarbeides også i ulike foretak. Falske identiteter er og et problem vi har å hanskes med. Det er milliardbeløp som blir svindles hos NAV og unndras i skatt. Til slutt viste politiet oss to filmer hvordan samfunnet utvikler seg og i hvilken fart. Hvor er vi i 2022, tror det tok pusten fra mange av oss, utfordringene står i kø ingen tvil om det. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Neste bolk ble holdt av statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet (FIN), her var tittelen «Finansdepartementets fokus i arbeidet for å bekjempe økonomisk kriminalitet». Vi har et samfunn bygd på åpenhet og tillit, det har sine sårbarheter som gjør at en leter etter balansegangen. Schjerva viste til at i etatene ute gjøres det et godt arbeid med etterlevelse, kontroll og forebygging. FIN har fått til et godt samarbeid med andre land om felles bekjempelse av økonomisk kriminalitet, siste avtale er med USA. Det er også viktig at vi får et bedre samarbeid mellom offentlige etater, det er blitt bedre, men vi har fortsatt en vei å gå. Korrupsjon i Russland. Etter lunsj fikk vi innblikk i en sak som har foregått i Russland. «Sergei Magnitsky-saken grovt skattesvik og korrupsjon i det offentlige Russland» ved attorney at law Jamison Firestone, FD Advisory UK. Sergei og Jamison arbeidet sammen. Jamison tok oss med på en «reise» gjennom denne saken, det gikk på engelsk, men alle fikk nok med seg budskapet likevel. Kort fortalt så avslørte Sergei Magnitsky korrupsjon, der bank, skatt, politi, rettsvesen samarbeidet og svindlet til seg 800 Mill dollar!! Vi fikk et godt innblikk i hvordan de gjorde det og hvordan de ble avslørt, både med gode foiler og film. Men, det gikk flere menneskeliv tapt, de gjorde en innsats for at de skyldige skulle bli tatt, den siste som ble tatt av dage var Sergei, slått i hjel i fengsel. Der satt han uten å ha gjort noe annet enn å avsløre korrupsjon og utroskap utført av statsansatte. Saken gjorde nok inntrykk på oss alle. Jamison fikk spørsmål fra salen om han kan reiser til Russland igjen. Oi yes i can, but i vil never kom back. Hans beskyttelse er nok å fortelle andre om saken. Eksempler på korrupsjonssaker. Siste par ut denne første dagen var statsadvokat Espen Haug og politioverbetjent Vibeke Klippe Nævdal, ØKOKRIM. Tema var «Modus i korrupsjonssaker Eksempler i praksis». Korrupsjon er hemmelige avtaler mellom to personer. Utfordringer i saker er ofte gode og grundig dekkhistorier. Det er ofte ressurssterke personer om er involvert i korrupsjonssaker. Det korrupte betegnes gjerne som «grisk», opptatt av penger og vil ha kontroll over hva andre skal gjøre. Den ene saken gjaldt innleid konsulent som svindlet Statoil via fiktiv fakturering. Den andre saken var Nedre Romerike Vannverk AS, der den tidligere vannverkssjefen utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler. En meget lydhør forsamling fikk god innsikt i begge saker. Dette er kjente saker som du sikkert har lest om i media. Så var det årsmøte. Leder er fortsatt, Inger A. E. Coll fra skattekrim, Skatt øst. Etter årsmøtet var det festmiddag i spisesalen. Nydelig treretters middag med god drikke til. Det var noen endringer i styresammensetningen i år, de som takket for seg, fikk takk for sin innsats under middagen, i tillegg ble det noen skrønehistorier og takk for maten tale. Skatteetatens rolle. Så fortsatte advokat Inger A.E. Coll, Skattekrim, Skatt øst med tema «Skatt og korrupsjon Hvilke rolle kan skatteetaten spille?» Hvorfor skal vi fokusere på korrupsjon? Jo fordi i 1995 kom det nytt lovverk som sier at utgifter til korrupsjon ikke gir skattemessig fradrag, jf. skatteloven Inntekt fra korrupsjon er skattepliktig. Vi skal håndheve loven, og vårt arbeid tjener samfunnet. Innsamling til veldedige formål. De neste på podiet var politiinspektør Jan Stapnes og politiadvokat Nina Aaskjær, Vestfold politidistrikt. «Innsamling» til veldedig formål, skulle en ikke tro var noe å etterforske. Men det fikk vi høre at det er det i høyeste grad. Vi stiller for lite kritiske spørsmål til hva disse pengene går til, kommer de frem? Her var den en mann som sto bak fire selskaper som drev med innsamling til nødhjelp. Av 24 Mill kroner var det bare kroner som gikk videre til det formål de var innsamlet til!! En annen sak som ble tatt fram var innsamling via Facebook til en som la frem at hun var syk uten å være det. Hun klart å samle inn over kroner før hun ble avslørt. Vi bør være mer kritiske, ikke så naive å ta alt for «god fisk». Forsikring lett å lure?.etter en herlig lunsj var tema, «Forsikring - lett å 10 NTLSKATT Juni 2013

11 Frittord lure?» ved fagsjef Klaus Martin Arnesen, DnB Nor Skadeforsikring. Her var det ikke mulig å glippe med øynene, til høy knallhard rockemusikk, viste han først en film om forsikringssvindel, før vi fikk godt innblikk i hvordan noen forsøkte å svindle med arrangert kollisjon av to biler. Neste var svindelforsøk ved å senke en båt, båten ble hevet og det var ingen tvil i at den var påført skade for at den skulle synke. Så en personskadesak, der vedkommende hadde en skadet arm, men glemte seg når han trodde «ingen» så han. Erstatning han krevde var på 5,2 mill., som aldri ble utbetalt. Forsikringssvindel er et samfunnsproblem, alle er med å betale for de som svindler til seg uriktige utbetalinger. Viktig forum. Det ryktes at neste årskonferanser blir i Trondheim. Takk til NTL Skatt for at jeg fikk delta på to inspirerende dager, med fokus på hvor viktig det er at vi samarbeider på tvers av etater der alle har som mål å bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette er et viktig forum der vi kan knytte kontakter mellom ulike statsetater og andre vi kan samarbeide med. Vi var 170 stk, men burde vært flere. Hva skjer med lønnsnivået for ansatte i skatteetaten I februar 2013 offentliggjorde Teknisk Beregningsutvalg (TBU) lønnsstatistikk for partene i arbeidslivet. Her ble statsansatte utpekt blant lønnsvinnerne med en gjennomsnittsinntekt i 2012 på kr Jeg stusset litt på dette tallet i forhold til min egen inntekt. Jeg har vært ansatt i skatteetaten som saksbehandler siden 1981 og som ligningsrevisor siden 1987 og min lønn for 2012 var ca lavere enn dette beløpet. Jeg mener å huske at for noen år tilbake var gjennomsnittslønna i skatteetaten høyere enn gjennomsnittslønna i staten forøvrig. Jeg rettet derfor en henvendelse til NTL-Skatt og fikk etterhvert opplyst at gjennomsnittslønna i skatteetaten i 2012 var ca. kr (l.trinn 55,61), altså langt lavere enn gjennomsnittslønna i staten. Har vi virkelig hatt så dårlig lønnsutvikling? På NTL-Skatt sin hjemmeside var det gjengitt årslønnsveksten for ansatte i staten for perioden (gjengitt fra Fri Fagbevegelse). Jeg lette så opp min gamle lønnsoppgave fra 1989 og satt inn lønnsveksten i staten for perioden frem til og med 2012 for å se hvordan min lønn stemte med årslønnsveksten forøvrig. Resultatet var mildt sagt nedslående. Hvis jeg skulle ha fulgt normal årslønnsvekst i staten, skulle min lønn i 2012 vært ca. kr mer enn hva jeg faktisk hadde. Altså en mindrelønnsutvikling på kr eller ca lønnstrinn. Jeg vil her minne om at jeg har hatt samme stilling i hele perioden. At vi i skatteetaten har hatt en dårlig lønnsutvikling kommer nok ikke som en overraskelse, men at den er så stor er nedslående. Dette er noe som både fagforeningen og etaten burde ta inn over seg. For meg ser det ut til at det nå er blitt hovedregelen at nytilsatte, uansett tidligere erfaring, blir avlønnet høyere enn oss som har arbeidet innenfor fagfeltet i over en mannsalder og som har spesialtilpasset utdanning for våre arbeidsoppgaver. Dette må være en fallitterklæring i seg selv og et klart indisium på at etaten har gitt sine ansatte en så dårlig lønnsutvikling at det er umulig å få nyansettelser til samme lønnsvilkår som vi jobber under. Det er klart at når lønnsutviklingen har vært så dårlig som jeg oppfatter det, blir fokus på lønn desto større. Utenom lønn er det vel svært lite skatteetaten har å tilby sine ansatte som ikke er vanlig at også andre arbeidsgivere tilbyr. Goder som flexitid og trening i arbeidstiden er helt vanlig i arbeidslivet idag. Argumenter som «en trygg arbeidsplass» er vel heller ikke særlig slagkraftig lenger etter hva vi har opplevd i forbindelse med nedleggelser av kontor i forbindelse med omorganiseringer. Vi har stadig fått høre om den fantastiske pensjonsordningen vi har, men som kjent er det vanskelig å få en god pensjon dersom man har dårlig lønn. Det er vel heller slik at private arbeidsgivere (og også enkelte statlige) tilbyr goder som vi overhode ikke har, slik som: firmahytte/leilighet fungerende bedriftslegeordning julebord og andre sosiale arrangement bonusordninger ved gode resultater påskjønnelser ved jubileum i form av gullklokker eller andre gaver med en viss verdi faktisk har muligheter til å ha bierverv innenfor den yrkeskompetanse man har Ettersom skatteetaten ikke er villig til, eller har muligheter til å tilby sosiale goder som er vanlig i arbeidslivet forøvrig, er det desto viktigere at vi snart får en anstendig lønn og at lønnsspørsmålet er det som er viktigst å fokusere på. Så vidt jeg kan huske har ikke fagforeningene i skatteetaten fokusert på lønnsspørsmålet i media. Det er mulig at det er ulike årsaker til dette, men for meg ser det ut til å ha vært en vellykket strategi for andre foreninger som organiserer lærere, sykepleiere, politi o.l. Kanskje tiden er inne for å endre strategi når det gjelder lønnskamp? Jeg tror det er på tide at lønnsutviklingen i etaten tas opp og at NTL-Skatt foretar en grundigere undersøkelse for avklare hvorvidt skatteetaten har sakket akterut, hvor mye og hva som kan gjøres for å endre dette. Det viktigste en organisasjon har er motiverte medarbeidere og det får man ikke dersom de ansatte til stadighet føler seg tilsidesatt lønnsmessig slik situasjonen er nå. Med hilsen Jan Olav Pedersen Juni 2013 NTLSKATT 11

12 I forbifarten 1. Hva er ditt navn, arbeidssted og arbeidsområde? 2. Hvor lenge har du vært i etaten? 3. Hvilke saker synes du at NTL-Skatt skal prioritere? 4. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 5. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? 1. Thomas Søberg-Håkensen, DFØ kontorsted Hamar, jobber i seksjon for elektronisk fakturabehandling, plasstillitsvalgt for kontorstedet 2. Siden november Jeg synes likelønn (lik lønn for likt arbeid) er viktig. For DFØ er det nå en del prosesser i gang som kan påvirke oppgavene vi jobber med. Da er det viktig å involvere det tillitsvalgte i dette og sikre medbestemmelse. Og minst like viktig er det å jobbe imot den stadige tilnærmingen til markedsstyring og måling/målstyring som kommer mer og mer inn i offentlig forvaltning. Etter min mening fører dette lite godt med seg. 4. Jeg leser egentlig det jeg trenger av informasjon på nettsidene til NTL så bruker ikke bladet i stor grad, men leser gjennom det når det kommer i postkassen da ikke alle sakene i bladet kommer på nettsiden. Jeg har inntrykk av at mange medlemmer ikke har så stor interesse av å lese bladet, men det kan variere. 5. Vi går i retning av mer automatisering av prosesser som nå går manuelt, f.eks registreringsarbeid i lønn- og regnskapsprosesser og papirfaktura går mer over til elektronisk faktura. Jeg håper vi unngår stor nedbemanning som følge av dette, men at ansatte med god erfaring kan læres opp til andre oppgaver internt. Så tror jeg at flere og flere kommer til å jobbe inn mot prosjekt av kortere og lengre varighet. Så kommer vel effektiviserings-spøkelse over oss også. DFØ sin visjon er effektiv ressursbruk i staten og da må vi helst gå foran som ett godt eksempel. 1. Mona Ottesen, SITS Utvikling Felleskomponenter, Administrasjonsløsninger jeg jobber for tiden hovedsaklig med Confirmit, elektronisk verktøy til bruk i evalueringer, spørreundersøkelser og kurspåmeldinger 2. Jeg har vært i etaten siden mai En lønn å leve av! For alle som går på jobb hver dag og jobber 100%, uansett yrke eller utdanning! -Ingen innføringen av «karensdager» for de som er syke!!!!!(noe som stadig vekk er et tilbakevennende tema, men ikke akkurat nå selvfølgelig, det er snart valg!) Avvikle kontantstøtteordningen og innfør 6-timers dagen for småbarnsforeldre, eller utvid svangerskapspermisjonen med lønn i et halvt år til! (Tror ikke alle små barn rundt ettårs alder har det like greit med lange dager i barnehage!)mao, bedre vilkår for småbarnsforeldre.litt usikker på om dette er fagforeningsmat? Rimelige boliger med bra standard for studenter! Bedre ordninger med utdanning for voksne (økonomiske ordninger som gjør at man ikke sliter seg ut med full jobb ved siden av studier om man ønsker å ta en utdanning/ videreutdanning i voksen alder). Det snakkes så mye om at man må utvikle seg hele tiden for å tilpasse seg endringer i arbeidslivet da må man også tilrettelegge for dette politisk! Pensjonsvilkårene for offentlig ansatte, som så vidt jeg har oppfattet er en dårligere ordning enn tidligere og langt dårligere enn vilkårene for ansatte i privat sektor. 4. Stort sett veldig bra, med variert innhold. Foreligger det elektronisk på NTL.no? 5. Et samlet direktorat uten kunstig skille med «kunde/ leverandørmodell», som i dag! Enda større fokus på elektroniske tjenester + forenklinger (blant annet i språkbruk og regelverk) både for personlig- og næringsdrivende skattytere (selvbetjeningsløsninger og veiledning (via e-læringskurs etc.) på Skatteetaten.no rettet mot Skattyter! Profesjonelle servicemedarbeidere, som er faglig sterke, og har forkus på imøtekommenhet og personlig service og veiledning overfor Skattytere i alle kategorier. Med andre ord-større fokus på veiledning! Mer tid på kontrollarbeid. Regioner med spesialkompetanse innenfor hver sine fagområder. Store enheter. Mer likebehandling av alle Skattytere. Mindre fysisk tilgjengelighet (ved behov for personlig oppmøte) for Skattytere. 12 NTLSKATT Juni 2013

13 1. Magne Bergset Skattekontoret Storslett Fastsetting; Ligning og klagebehandling innenfor personfradrag og utland. 2. Siden Gjeninnføre medbestemmelsen, ikke bare på etats og regionnivå, men på avdelingsnivå og deretter på seksjons og gruppenivå, dvs delegering ned til det mest demokratiske niva, der arbeidet utføres og ikke bare på ledernivåene. Bedre vernetjenesten og gjøre tillitsvalgte og verneombud mer åpne og tilgjengelige og funksjonsdyktige PTV, VO og HVO. Lage sambeidsrelasjoner mellom disse. 4. Medlemsbladet er godt, men bør vel åpne for mere «kritiske blikk» på etaten sett fra medlemmenes side, men spørsmålet er: Hvem tør å stille opp en mulig fast spalte «Kritiske blikk på etaten» og komme med sitt syn som...(kan være uttrykk for følelser som ikke bare er av det gode, men som vi tildels undertrykker og ikke ønsker å profilere utad offentlig, av frykt for at vi reduserer arbeidsgiversidens syn på oss på enkeltperson/er som flittige maur som utfører order, instrukser og rutiner?) 5. En maskinelt styrt etat som holder på med mye forskjellig, veldig høye grad av internettbaserte tjenester for skattytere, meldingsgivere, automatisk folkeregister via internett, med opphør av papirbaserte tjenester, bare Landsdekkende Funksjoner (LAFU) for alle oppgaver uten regioner, dvs en etat med SKD, SITS, SOL og noen store LAFU med eks LAFU-næring (LAFU-N), LAFU-PS (person), LAFU-FR (folkeregister), LAFU-MVA osv. som av skattepedagogiske hensyn må få disse navn: Skatt Næring, Skatt Person, Skatt Folkeregister, Skatt-Avgift, Skatt-Administrasjon (=SKD), Skatt-SITS og SkatteOppLysningen. Og ikke minst ROS-2, ROS 3, osv hvert 6. år fremover 2014, 2020, 2026 osv. tilsvarende hver gang vi skifter skattedirektør (eller denne får nye 6 år). Minneord Det var med sjokk og vantro vi mottok budskapet om at vår gode venn og fagforeningskollega Stein Bjørnstad var gått bort så alt for tidlig. Stein var aktiv som tillitsvalgt i mange år, og overtok ledelsen av NTL i DFØ i begynnelsen av Han ble valgt inn i styret i NTL Skatt sentralt våren Vi kommer til å savne deg veldig som en god kollega Stein. Minnet om din varme gode humor og ditt gode menneskesyn tar vi med oss i våre hjerter. Våre tanker går til barna dine som du alltid pratet om med stor varme og kjærlighet. Vi lyser fred over ditt minne. På vegne av NTL Skatt Stein Thorvaldsen Juni 2013 NTLSKATT 13

14 Diktspalte Jack B Den godeste Jack B dro så altfor fort av sted. Vi står igjen og har mistet både en kunstner og en visesangervenn. Hans nordnorske stemme vil vi i takknemlighet huske og aldri skal vi den glemme. Ha takk du trolltampens far for den du var og det du gjorde og de dype spor du har satt i den frodige nordnorske viseskatt. Angrep Når du blir angrepet av ignoranter skal du bare le og flire. For deres ord faller i ei karrig jord og vil aldri slå rot eller spire. Orkan Du står stødig når du ikke mister fotfestet, selv om det blåser orkan i ditt indre. HurtigINFO Følende utgaver av Hurtig-info er 06/2013: Fellesmøtet i SKD 19.mars 07/2013: Storbedriftssatsningen 08/2013: Fellesmøtet i SKD april 09/2013: Lønnsoppgjøret i staten /2013: Revidert budsjett /2013: Fellesmøtet i SKD mai Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontroll-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 03/2013: Høring vedr. ligningsloven, om kontroll hos tredjemann Et hjertesukk! Hvorfor disse Israel-fiendtlige parolene som boikott Israel m.v. Dette forfulgte folket det eneste demokratiet i Midtøsten omgitt av fiender på alle kanter.. Land som eksempelvis Syria og Iran, hvor menneskerettighetene ikke er noe verd, blir ikke nevnt i hele tatt. Er ikke dette antisemittisme? Hvert år får vi på min arbeidsplass tilbud om å delta på lunch for der etter å gå i tog 1. mai i regi av fagforeningen. Jeg har vært medlem av NTL og har betalt kontingent i snart 40 år. Som Israelsvenn kan jeg ikke delta på et arrangement som har slike paroler. Tror at flere med meg er i samme situasjon. Hvorfor kan ikke slike fientlige paroler holdes utenfor, og heller fokusere på fagforeningssaker. Det er det vi betaler kontingent for. Mye kan sies om konflikten i Midtøsten. Men ensidige fordømmende slagord mot den ene part er ikke en seriøs fagforenig verdig. SOLINFO Følgende utgaver av SOL-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 02/2013: Hovedavtalemøte 21.mars Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. august /2013: Høring vedr. norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering 05/2013: Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 06/2013: Høring om nytt regelverk for kassasystem Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer Vinnere nr. 1/2013: Hege Hermansen, Skatt øst, Trondheimsvn. 82, 2050 Jessheim (3 flaxlodd), Estrid Eidem, DFØ, 4004 STAVANGER (2 flaxlodd) og Tore P. Jakola, Nyborg, 9840 VARANGER- BOTN (1 flaxlodd). 3 Svein Rifsgård 14 NTLSKATT Juni 2013

15 Kontaktoss NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Styremedlem: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen. Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Fungerende leder Ann Moen DFØ Tromsø. Tlf: E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Anja Baadstrand Skatt nord Tlf: E-post: anja Juni 2013 NTLSKATT 15

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer