OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Rev Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger) Dato: Tid: 09:00 Befaring, se eget program!! MERK!! Tidspunkt! 13:00 Formannskapsmøte (møterom hos SMISO) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 13/13 Referatsaker PS 14/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune PS 15/13 Rasismefri sone PS 16/13 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern PS 17/13 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter PS 18/13 Årsrapport Levanger kommune PS 19/13 Rovdyr i Levanger (utlagt ) FO 1/13 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Oppfølging av kommunestyrets vedtak Ny behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum Orienteringer: Proneo - Rapportering rammeavtale 2012 v/prosjektleder Knut Baglo Status byggeprosjekt ny ungdomsskole v/kommunalsjef Alf Birger Haugnes Program for befaring Levanger formannskap: Oppmøte HiNT, Møtesalen i Nylåna,Orientering v/direktør Beate Aspdal (ca) Nordic Harvest Mission, Orientering v/leder Håkon Fagervik (ca) Trøndergrønt - gulrotpakkeriet på Havna, Orientering v/fritjof Sandstad (ca) Medipro AS, Orientering v/daglig leder Jan-Erik Larsen (ca) SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag) Orientering v/daglig leder Gunn Anny Sletnes Haarstad Formannskapets møte settes, møterom hos SMISO Levanger, den 28. februar 2013 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold Orienteringer:... 1 Program for befaring Levanger formannskap:... 1 PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 13/13 Referatsaker... 2 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune... 3 Rasismefri sone... 4 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern... 6 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter... 9 Årsrapport Levanger kommune Rovdyr i Levanger FO 1/13 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Oppfølging av kommunestyrets vedtak Ny behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 13/13 Referatsaker RS 5/13 Årsrapport for 2012, Nokas Side 2 av 19

3 Levanger kommune Sakspapir Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Harry Reitan Arkivref: 2013/508 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar Hjemmel/bakgrunn for saken: Eiendomsskatteloven sist endret Vedlegg: 1 Reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Nåværende eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune. Saksopplysninger: Vedlagt følger reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune tilpasset endringene i eiendomsskatteloven. Vurdering: Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven gjeldende fra , og vil på den bakgrunn foreslå at eiendomsskattevedtektene blir endret i trå med disse. For øvrig er det ingen reell endring i de nye vedtektene. Side 3 av 19

4 Levanger kommune Sakspapir Rasismefri sone Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune inngår ikke avtale med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for konseptet Rasismefri sone. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1. Brev med vedlegg fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ordfører har mottatt brev datert fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet der de oppfordrer alle landets ordførere om å bli med på et felles løft mot negative holdninger og diskriminering i arbeidslivet. De oppfordrer kommunene med alle sine virksomheter til å erklære seg som Rasismefri Sone. Rasismefri Sone er et verktøy som er ment brukt til å sette fokus på offentlige og private virksomheters ansvar for et mangfoldig og likeverdig arbeidsliv. Som Rasismefri Sone forplikter en seg som organisasjon til å: - Betale årskontingent - Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt inn for å løse konflikter når de oppstår - Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. - Synlig markere at stedet er en Rasismefri Sone. Ved å inngå i konseptet Rasismefri Sone forplikter kommunen seg til å betale innmeldingsavgift og årskontingent. Denne utgjør for Levanger kommune sin del kr kr 500 pr enhet i innmeldingsavgift og kr kr 100 pr enhet i årskontingent. Side 4 av 19

5 Vurdering: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Rasisme er uakseptabelt, både i den kommunale organisasjon og i samfunnet generelt. Til tross for dette mener rådmannen at Levanger kommune ikke skal inngå avtale om konseptet Rasismefri sone. Kommuneorganisasjonen skal uansett arbeide for et åpent og inkluderende miljø, og motarbeide rasisme, diskriminering og trakassering generelt. Dette er sentralt i arbeid med verdiene vi tufter organisasjonen på lojalitet, ærlighet, respekt og de etiske og personalpolitiske grunnlagene våre for ansvarliggjøring av ledere i fht. medarbeiderutvikling. Vi må uansett ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og søke å løse konflikter der de måtte oppstå. Et kontinuerlig og langsiktig arbeid basert på de ordinære verdi- og styringsgrunnlagene vi har utarbeidet er etter rådmannens vurdering det beste virkemiddel for å fremme de positive miljøene vi ønsker, og følgelig motarbeide uønskede holdninger og uønsket adferd. Tilslutning til kampanjer av den type vi nå er forespurt om representerer, selv om det er et svært viktig tema, da et bruddstykke av det totale verdibaserte grunnlaget vi arbeider med. Rådmannens vurdering er en rent prinsipiell vurdering, som vil være gjeldende også i forhold til flere lignende konsept, uavhengig av hvem partnerne er. Det kan opplyses at Verdal kommune behandlet spørsmålet i formannskapsmøte 17. januar og fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen i denne saken. Side 5 av 19

6 Levanger kommune Sakspapir Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern Saksbehandler: E-post: Tlf.: Eli Bjøraas Weiseth Arkivref: 2011/63 - /F40 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten. Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden: 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer. 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc. 3. kompetansemidler, kr Hjemmel/bakgrunn for saken: I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 205 millioner kroner til en styrking av det kommunale barnevernet. I 2013 øremerkes det på landsbasis, midler til 271 nye stillinger, midler til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak, midler til langsiktige kompetansetiltak i barnevernet og midler til en styrking av tilsynet med det kommunale barnevernet. Midlene fordeles av Fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Det er utarbeidet egne kriterier og retningslinjer for søknadene, og det forutsettes at søknaden fra kommunen er behandlet i kommunestyret. Søknadsfrist for kommunen er 18. februar 2013, og søknad er sendt til fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen fristen. Vedtak fra politisk behandling av søknaden ettersendes når det foreligger. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern NOU 2012:5 Side 6 av 19

7 3. Formannskapets sak PS 8/11 4. Kommunestyrets sak 2/11 5. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler Saksopplysninger: De siste ti år har det vært en stor økning i antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet i Norge. i 2011 mottok barn og unge tiltak fra barnevernet. Dette var nesten 5 prosent flere enn året før. Av disse mottok 84 prosent av barna hjelpetiltak og 16 prosent mottok omsorgstiltak utenfor opprinnelig familie. Fordelinga mellom hjelpeog omsorgstiltak har vært omtrent uendret de siste årene. Det var flere barn med barnevernstiltak i 2011 sammenlignet med året før. Økningen i barn med tiltak er noe lavere enn de siste årene. Dette er en trend som ser ut til å fortsette. Det har også skjedd mye i det norske barnevernet, både organisatorisk/administrativt og med hensyn til kvalitetssikring av tjenesten. Det er betydelig økte krav til det kommunale barnevernet mht oppfølging av lovkrav og kvalitetssikring. Dette stiller store krav til den enkelte ansatte, barnevernledelsen og til kommunen som arbeidsgiver. Fylkesmannen fører tilsyn med at barneverntjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver, og fylkesmannen i uttrykker bekymring for situasjonen i barnevernet. Levanger har hatt den samme utviklingen som landet for øvrig når det gjelder økning av saker, og barneverntjenesten er blitt betydelig prioritert og styrket, senest høsten 2012 med en tilleggsbevilgning og styrking i budsjettet for 2013 når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. De kommunale kostnadene har hatt en formidabel økning, og det er foretatt flere utredninger for å få oversikt over de sammensatte årsakene til dette. Barnevernet i Barne- og familietjenesten har per dags dato 23 meldinger på vent. Det er stort press på undersøkelser knyttet til pågang av alvorlige og sammensatte saker, det er en økning i antall voldssaker, barn og unge med psykiske problemer og saker som gjelder spe- og småbarn. Det er viktig å komme inn tidlig med tiltak, for å forhindre videre negativ utvikling og behov for mer omfattende tiltak. Kriterier for søknaden: Søknaden fra kommunen skal være behandlet av kommunestyret eller av det organ som kommunestyret har delegert til. Det kan søkes om fagstillinger (kostra 2440) og stillinger knyttet til tiltak (kostra 2510) Stillingene skal komme i tillegg til budsjetterte stillinger i 2012 og som tillegg til allerede planlagte nyopprettelser av stillinger i 2013, vedtatt i handlingsprogrammet/budsjettet for Det kan også søker om midler til kompetanseheving. 1. Ut fra kriteriene over er det kommet frem til følgende prioritering i søknad til Fylkesmannen for 2013: Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer. 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc. Side 7 av 19

8 3. kompetansemidler, kr totalt kr 1,4 mill Vurdering: Kommunedelplan oppvekst legger vekt på tidlig innsats og forebyggende aktivitet. Det er tverrfaglig enighet om at det er viktig å sette inn tiltak tidlig for å oppnå best forebyggende effekt. Dette gjelder både tidlig i barnets alder, men også i en tidlig fase senere i livet når vansker oppstår, som hos ungdom. Det er viktig å styrke ungdomsteamet på tiltakssiden ut fra pågang av alvorlige ungdomssaker. Det er ønskelig å styrke ungdomssatsingen for i større grad å kunne forebygge flere kostnadskrevende institusjonsplasseringer. En saksbehandlerstilling med merkantile arbeidsoppgaver som refusjonssøknader, engasjementsavtaler og utbetalingsplaner etc, vil føre til økt kapasitet for barnevernkuratorene til å gjennomføre undersøkelser og oppfølging av barn med tiltak og tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidsinstanser. Kompetanseutvikling i barnevernet er utredet i NOU:2009:18, og presiserer at arbeidsgivers ansvar for et kompetent og ansvarlig barnevern. Det er utarbeidet en kompetanseplan for dette i Levanger, og søknaden vil gi muligheter for realisering av målene for Det er bla prioritert å styrke lederkompetanse i barnevernet. Side 8 av 19

9 Levanger kommune Sakspapir Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2008/956 - /240 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Søknaden om et lån kr avslås grunnet søknadens formål, kommunens egen likviditetsutvikling og faren for å skape mulig presedens for andre sammenlignbare prosjekt i kommunen. 2. Frol il kan innvilges et lån på kr som forskottering av spillemidlene til anlegget. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas. Rentesats settes 1%-poeng høyere enn kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. 3. Evt utlån finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Søknad om å få forlenge avtale om mellomfinansiering av nyanlegget i Frol IL - Langrenn- og skiskytteranlegget i Storlidalen - Nå spesifikt for oppføring av skihytte i Frolfjellet skisenter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Søknaden gjelder et lån på kr ,- som mellomfinansiering av en skihytte som er under prosjektering og forhåndsdrøftinger, med bl.a. grunneier, Frol Bygdealmenning. Søknaden kom inn i november 2012, men ble pga en misforståelse lagt til side da en ikke trodde saken var aktuell lenger. Arbeidet er opplyst å starte rett etter påske og fullføringsdato er satt til Skihytta skal dekke skianleggets behov for en stor kjeller/garasje for løypemaskina, smørebod, samt oppholdslokaler for arrangører, deltakere og publikum/besøkende. Side 9 av 19

10 Levanger kommune har tidligere behandlet søknad fra Frol IL, ref. vedtak i kommunestyret, sak. 20/2008. Fra saksframlegget den gang refereres: Frol IL bygger nytt skianlegg i Storlidalen på Frolfjellet. Det vises til idrettslagets vedlagte brev. Anlegget er kostnadsberegnet til kr Det er søkt om kr. i spillemidler. I følge søknaden er anlegget godkjent og prioritert av fylkeskommunen, hvilket betyr at spillemidler vil bli gitt. Da spillemidlene ikke utbetales før tidligst når anlegget er ferdig, nødvendiggjør dette en mellomfinansiering av idrettslaget. Skal dette midlertidig finansieres av idrettslaget, må laget stille sikkerhet for ovenfor banken. Sikkerhet i form av omsettelige verdier et idrettslag ikke har. Idrettslaget har søkt Levanger kommune om et rentefritt lån begrenset oppad til 2,3 mill. kroner. Lånet er foreslått nedbetalt etter hvert som spillemidler betales ut. Antatt ferdigstillingstidspunkt er høsten Siden prosjektet er delt i 4 delprosjekter, vil første utbetaling av spillemidler skje sommeren Følgende vedtak ble gjort: 1. Frol IL innvilges et lån på inntil til en rente på 3%, begrunnelsen for forslaget er at dette er av fylkeskommunen en allerede godkjent og prioritert søknad samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå en egen avtale om vilkår for tilbakebetaling og renteberegning av lånet. 3. Det foretas følgende endring i inneværende års driftsbudsjett: Avsetning til disposisjonsfond reduseres med lånets størrelse. Overført til investeringsbudsjett økes med lånets størrelse. Beregnet og innbetalt rente godskrives finansinntekter drift. 4. Det foretas følgende endring i investeringsbudsjettet: Overført fra driftsbudsjettet økes med lånets størrelse. Utlån til idrettslag øker med lånets størrelse. Som saksopplysning kan bekreftes at dette lånet nå er nedbetalt i sin helhet og i samsvar med inngått avtale. I søknaden datert 26.november 2012 søkes det om ny mellomfinansiering, denne gang for oppføring av skihytte i anlegget. I følge forprosjektet vil totalkostnaden beløpe seg til 3 mill. kroner, med en finansiering fordelt på spillemidler 0,7 mill. kroner, resten finansieres med sponsorstøtte, gaver og bidrag, egenkapital fra idrettslaget samt lånegjeld. Frol IL søker om å få fornyet avtalen om et lån på kr. 2,3 mill. kroner til en rente på 3% p.a. som mellomfinansiering av oppføringen av skihytte. I og med at premissene er annerledes enn ved lånesøknaden i 2008 må saken betraktes som en ny sak og behandles som dette. Den vil berøre investeringsbudsjettet og må ved positivt vedtak sluttbehandles av kommunestyret. Vurdering: Da Sak 20/2008 ble behandlet ble det i saksframlegget vist til følgende alternativer 1. Søknaden innvilges med rentefritak 2. Søknaden innvilges med avtalt rentevilkår 3. Levanger kommune stiller garanti for banklån. Side 10 av 19

11 4. Søknaden avslås I vedtakets første punkt står det følgende: Frol IL innvilges et lån på inntil til en rente på 3%, begrunnelsen for forslaget er at dette er av fylkeskommunen en allerede godkjent og prioritert søknad samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav. Etter dette vedtaket har kommunen bevilget enkelte lån til sports- og idrettsformål, bl.a. til kunstgressbane og motocrossbane og det er nylig gitt et likviditetslån til Levanger Håndballklubb. Selv om det de siste år er gitt mellomfinansieringslån til andre lag og med forskjellig formål, mener rådmannen at avgjørende for utfallet også i denne saken bør være formålet, og at det bør vurderes i sak for sak om formålet kvalifiserer, for at kommunen skal gå inn for å mellomfinansiere en anleggsutbygging eller støtte på annen måte. Kommunens egen likviditet og opplåningsmuligheter har muliggjort de nevnte vedtak om midlertidige lån til idrettsformål, der hovedhensikten har vært å kunne bevirke til at anlegg har kunnet bli realisert på en best mulig måte og så tidlig som mulig, eller spare idretten for unødvendige høye renter. Sett framover i tid, er det stor sannsynlighet for at kommunens egen likviditet vil bli strammere. Høye innbetalinger til pensjonspremier og mindre muligheter for å ha ubrukte lånemidler i investeringsprosjekter, vil stramme inn likviditeten. Det er heller ikke til å underslå at utlånsavtaler medfører noe administrativt ekstraarbeid for økonomienheten, og i noen grad også den økonomiske risiko ved slike utlån. Et generelt påslag på minimum 1% over kommunens innlånsrente bør være det laveste rentetilbudet fra kommunen. Rådmannens samlede vurdering er at det bør nøye vurderes fra sak til sak, om formålet og øvrige momenter kvalifiserer for et positivt vedtak fra kommunen. I denne konkrete lånesøknaden anser ikke rådmannen formålet å kvalifisere til et tilbud om finansiering av oppføring av skihytte. Det vil ikke være risikofritt, samtidig som det vil danne presedens slik at det blir vanskelig å avslå saker fra andre søkere senere. Med den praksis en har lagt seg på i forhold til forskottering av tippemidler har rådmannen under tvil kommet fram til at det kan anbefales å innvilge en mellomfinansiering av det beløpet som en har utsikter til å få i tippemidler. Side 11 av 19

12 Levanger kommune Sakspapir Årsrapport Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Årsrapport for 2012 tas til orientering. Vedlegg: 1 Årsrapport Levanger kommune 2012 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Årsrapporten inngår i kommunenes plan- og styringssystem og er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på økonomi. Årsrapporten for 2012, med fokus på utvikling og måloppnåelse, representerer en førsteutgave av denne typen rapport for kommunen. Pr. i dag er de fleste styringsdokumentene i plan- og styringssystemet utviklet. Når årsrapporten nå kommer på plass, er det kommunedelplaner/kommuneplanens handlingsdeler for sektorene, som i hovedsak mangler. Også disse forventes å komme på plass i løpet av I kommunedelplaner/kommuneplanens handlingsdeler skal overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel brytes ned til effektmål med målindikatorer. Effektmål og målindikatorer skal etter hvert inngå i årsrapporteringen. Følgen av at kommunedelplaner/ kommuneplanens handlingsdeler i denne runden mangler, er at det må rapporteres på overordnede mål. Dette gjør at årsrapporten for 2012 er «rundere i formen» enn det som er ambisjonen for senere årsrapporter. Ambisjonen for førsteutgaven av årsrapporten er at den skal bidra til å etablere en arena for årlig rapportering knyttet til utvikling og måloppnåelse, som en del av grunnlaget for å vurdere endringer i planverket. Det er derfor viktig å behandle årsrapporten så tidlig som mulig på året. Side 12 av 19

13 Målet er at kommunen gjennom plan- og styringssystemet, med rapportering som fører til mindre årlige revideringer i planverket, kan sikre at kommunenes utviklingsbehov sett i et samfunnsperspektiv, fortløpende ivaretas. Rapporteringen av kommunenes utvikling og måloppnåelse skjer med utgangspunkt i mål i planverket. Årsrapporten omhandler beskrivelser av status for iverksetting og implementering av tiltak i økonomiplanen. Det vurderes om tiltakene bidrar til å fremme planlagte utvikling og mål. Situasjonen i driften beskrives så ut fra planlagt utvikling og måloppnåelse, som grunnlag for å vurdere nye utfordringer og behov som må håndteres framover, og som må vurderes ved revidering av planverket. Erfaringen viser at kvaliteten på plan- og styringssystemet og elementene i det bedres etter hvert som de enkelte styringsdokumentene kommer på plass og utvikles. Det påregnes derfor at både dokumentet og prosessen skal kvalitetsforbedres år for år, etter hvert som kommunen får erfaring med utarbeidelse og bruk av rapporten. Side 13 av 19

14 Levanger kommune Sakspapir Rovdyr i Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian Arkivref: 2013/667 - /K47 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Det vises til vedtatt verbalforslag fra Vegard Austmo (SP) i kommunestyremøtet : Rådmannen bes komme med sak om å redusere antall rovdyr i Levanger" Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen tar som utgangspunkt at forslaget dreier seg om rovdyrarter som er i konflikt med reindrift og landbruksnæring (sau). I Levanger dreier dette seg i hovedsak om følgende arter: Bjørn, gaupe, jerv og kongeørn. Streifende ulv kan potensielt også utgjør en risiko. Statistikken fra 2000 for sau på utmarksbeite i Levanger viser: LEVANGER SAU år dyr sluppet totalt tap omsøkt tap erstattet søknader Side 14 av 19

15 Erstatning fordelt på skadevolder i Levanger Skadevolder Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn Uspesifisert fredet rovvilt Totalt Antall sau erstattet Antall lam erstattet Totalt antall erstattet Artens andel av totalt tap ,03 % ,72 % ,10 % ,00 % ,08 % ,06 % ,00 % I Mattilsynet region sør Innherred skriv om risikokartlegging av utmarksbeite for 2013 så oppgis totaltapet på utmarksbeite i Levanger til 5,9 % i perioden For perioden varierer tapet mellom 4,9 % og 6,7 % med 2011 som året med høyest tap. For denne regionen varierer totaltapet mellom 7,1 % og 9,7 % i samme periode. I 2011 var tapet av sau/lam på utmarksbeite i N-Trøndelag ca 10 % som snitt av alle kommunene. Noen dyr tapes naturlig på utmarksbeite av ulike årsaker (sykdom, fall, drukning osv) Mattilsynet skriver at 2-3 % for vårt område må regnes som reelle normaltap. Direktoretat for Naturforvaltning og Fylkesmannen beregner 2 % normaltap for sau og 5 % for lam ved erstatningsoppgjør. Om lag halvparten av totaltapet på beite i Levanger de siste 6 årene må derfor regnes som normaltap, og ikke rovdyrrelatert. Tap av sau er noe nær normaltap, mens lammetapet er høyere. Det siste gjenspeiler at gaupe og jerv er de viktigste skadevoldere i Levanger. Levanger kommune omfattes også at Færen reinbeitedistrikt, men skadestatistikken er ikke tilgjengelig fordelt på kommunenivå. Den forventes likevel å reflektere mye av det samme bildet når det gjelder tapsfordeling på kommuner. Nasjonal rovviltforvaltning Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur og Stortingets og rovviltforliket i stortinget i Fra rovviltforliket følger flertallets innstilling : Stortinget ber Regjeringen forvalte rovdyrene basert på nasjonale bestandsmål med følgende bestander: Ulv: 3 årlige ynglinger innenfor den nye ulvesonen. Bjørn: 15 årlige ynglinger. Jerv: 39 årlige ynglinger, derav 3 i Finnmark. Gaupe: 65 årlige ynglinger, derav 4 i Finnmark. Kongeørn: hekkede par. Regionale bestandsmål Bestandsmålene for hver rovviltart er fordelt på de 8 forvaltningsregionene for rovvilt. Dersom bestandsmålet for en region er oppnådd er det den regionale Side 15 av 19

16 rovviltnemnda som har ansvaret for forvaltningen av arten. Oversikt over antall årlige ungekull fordelt på vår forvaltningsregion : Forvaltningsregion Fylke Gaupe Jerv Ulv Bjørn Region 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Uttak av rovdyr kan skje på disse måtene: Kvotejakt - er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven. Det er statlige myndigheter som fastsetter kvoten. Det er kun åpnet for kvotejakt på gaupe av rovviltartene. Kvote jakt på gaupe har i jakteffektivitet fungert tilfredsstillende i Innherred. Lisensfelling - er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen. Lovverket åpner for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i naturmangfoldloven 18, punkt b. Det er statlige myndigheter som fastsetter kvoten. Lisensfelling av alle rovviltartene omfattes av grunneiers enerett. Lisensfelling på bjørn er nytt i N-Trøndelag, og har så langt ikke gitt resultater i Innherred. Heller ikke skadefelling er noen effektiv jaktform. Bjørn er uansett ikke noen viktig tapsfaktor i Levanger. Lisensjakt på jerv har så langt vært et lite effektivt tiltak i N-Trøndelag. Skadefelling - er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i viltloven 12. Skadefelling av kongeørn har hjemmel i viltloven 14, og fellingsvedtak kan fattes i akutte tilfeller der det voldes vesentlig skade på bufe eller tamrein. Skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt. Fellingstillatelse kan bare gis innenfor den kvote og den områdeavgrensning som en rovviltnemnd eller Direktoratet for naturforvaltning har satt. Vedtak om skadefelling er frikoblet fra grunneierretten. Det har vært gitt få skadefellinger de siste år i Levanger. Et skadefellingsforsøk (Levanger/Verdal) på bjørn for ca 4 år siden endte uten resultat. Kommunal organisering Ikke så langt etter etableringen av Innherred samkommune ble det etablert et fellingslag rovvilt for ISK, medlemmer fra eksisterende fellingslag i Verdal gikk inn i dette, og det ble i tillegg satt opp med aktuelle jegere fra Levanger. Fellingslaget tilbys hvert vår samlinger med skytetrening. Dette finansieres med lokale viltfondsmidler. I tillegg har det vært benyttet noe viltfondsmidler til kurs/testing av hunder i Namsskogan. Kommunale ettersøkslag har tidligere ikke fått kompensasjon for jakt i fellingsforsøk. Side 16 av 19

17 Nye statlige regler sikrer dette. Kommunen søker og administrerer utdeling av statlige tilskudd. ISK har også tatt initiativ til et rovviltkort for lisensjakt som kan benyttes hos store grunneiere i Levanger og Verdal. Dette ble iverksatt for noen år siden og gjør det enklere for de som ønsker å drive lisensjakt. Nye statlige ambisjoner Rovviltforliket sier noe om statens bidrag knytte til jakt: 2.2 Uttak av rovvilt Det legges til grunn at kommunene etablerer godt skolerte, lokale fellingslag der det er aktuelt, og opplæringen av disse skal styrkes. Det skal etableres kurstilbud og prioriteres midler til jevnlig kursing av kommunale/ interkommunale skadefellingslag med mål om å øke effektiviteten ved skadefelling av rovvilt ved akutte skadesituasjoner Det skal arbeides aktivt med kompetansehevende tiltak for lisensfelling, og etableres et bedre kurstilbud med sikte på å effektivisere lisensfellingen. Slike tiltak bør gjennomføres i nært samarbeid med frivillige organisasjoner Det offentliges økonomiske ansvar for skadefelling skal forsterkes og klargjøres. Deltakere i kommunale fellingslag skal som i dag få økonomisk kompensasjon fra første dag. Punkt er gjennomført hva angår økonomisk kompensasjon. For de øvrige punkter gjenstår noe arbeid. Lisensjakten som sådan er effektiv hva angår gaupe, som er den viktigste skadevolder i Levanger. For jerv er lisensjakt et mindre effektivt virkemiddel. Når det gjelder erstatninger for beitedyr tatt av rovdyr så er det Fylkesmannen i Nord Trøndelag som er forvaltningsleddet som behandler dette. Gaupe og spesielt jerv er arter som det ikke er lett å skaffe mye bekreftet tapsdokumentasjon for. Et begrep som sannsynlighetsovervekt vil ofte spille inn i disse sakene. Slik dagens forvaltningspraksis er vil neppe alt reelt rovdyrtap bli erstattet. Vurdering: Kommunen har ingen direkte påvirkning på hvor mange av de aktuelle rovdyrartene som kan felles. Utover å gi eventuelle høringsuttalelser til nasjonale/regionale planer ligger påvirkningen det enkelte politiske parti har gjennom sitt partisystem opp mot rovviltpolitikken som utformes i stortinget. For den viktigste skadevolder i Levanger, gaupe, så oppfyller lisensjakten de tildelte kvotene i regionen. Handlingsrommet til kommunen består i hovedsak å organisere/drifte fellingslag til skadefelling og der det er aktuelt - bidra til at det etableres gode ordninger mhp grunneiertillatelser for lisensjakt. For begge disse forhold er det etablert løsninger flere år tilbake. Side 17 av 19

18 Ut fra flere års skadetall for Nord-Trøndelag og Mattilsynets region sør Innherred (inkluderer også noen kommuner i Sør Trøndelag) så er det grunnlag for å påpeke at skadetallene i Levanger ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner. Det forhindrer likevel ikke at enkeltbrukere kan ha store og følsomme tap i sine besetninger. Side 18 av 19

19 FO 1/13 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Oppfølging av kommunestyrets vedtak Ny behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum Spørsmål til formannskapets møte 06. mars 2013 Oppfølging av kommunestyrets vedtak Ny behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum 25. juni 2008 vedtok Levanger kommunestyre reguleringsplan for Levanger sentrum. Ifølge kommunestyrets enstemmige vedtak skal reguleringsplanen for Levanger sentrum tas opp til politisk behandling igjen i Levanger er en by med sjel, som det er verdt å besøke. Levanger har en unik trehusbebyggelse som det er verdt å ta vare på, samtidig som vi legger til rette for vekst og utvikling av Levanger by gjennom helhetlige og forutsigbare reguleringsplaner. Byen skal blant annet romme handel, næring, leiligheter og studentboliger for å nevne noe. Det er også viktig å fylle byen med gode kulturtilbud og grøntakser, samtidig som gjennomgangstrafikken reduseres. Kommunestyret har enstemmig bestemt at reguleringsplanen for Levanger sentrum skal opp til politisk behandling i Det er viktig for hele kommunen at det er fart i dette arbeidet, og at det ikke oppleves som om at dette blir trenert. En eventuell omregulering er ofte en omfattende og tidkrevende prosess som krever en offensiv tilnæring. Derfor er det viktig å settes trykk bak arbeidet for å få en ny politisk behandling av reguleringsplanen for Levanger sentrum i løpet av inneværende år. Spørsmål til ordføreren: Hvor langt har arbeidet med reguleringsplan for Levanger sentrum kommet og når kan vi vente den opp til politisk behandling? Karl M. Buchholdt Side 19 av 19

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Hans Arne Aalberg Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Hans Arne Aalberg Medlem FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO Dato: 06.03.2013 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA-KRF Hans

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

PS 3/13 Årsmelding 2012 brann og redning og plan for brannverntiltak 2013 PS 4/13 Årsrapport Innherred samkommune 2012

PS 3/13 Årsmelding 2012 brann og redning og plan for brannverntiltak 2013 PS 4/13 Årsrapport Innherred samkommune 2012 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 07.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom "Arken", Sykehuset Levanger Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00-16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Postboks 2600 7734 Steinkjer Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/6312-7 Ingvill Dahl 46898849 22.09.2017 Melding om vedtak - Høring,

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region

Forvaltningsplan for store rovdyr Region Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 04.04.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemndas rolle og oppgave Hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i regionen o Utøve Stortingets og regjeringens føringer i

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein 29.02.2016 Gunnar Alstad Leder rovviltnemnda region 6 Rovviltnemd region 6 2016-2019 Oppnevnt av KLD (og Sametinget) Leder : Gunnar

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Hans Heieraas varaordfører

Hans Heieraas varaordfører Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 15.03.13, kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemmer er

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Forvaltning av store rovdyr i norsk natur Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Hva skal vi gå gjennom? Norsk rovviltpolitikk rammer, målsetting Hvordan fungerer dette i praktikken? Regioner og bestandsmål

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Frankmotunet Møtedato: 04.06.2009 Tid: kl 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/09 07/1129 BENYTTELSE AV MIDLER TIL FOREBYGGENDE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNSPILL TIL REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STORE ROVDYR I REGION 6 MIDT NORGE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNSPILL TIL REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STORE ROVDYR I REGION 6 MIDT NORGE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Saksbehandler: Evy-Ann Ulfsnes Direktetelefon: 72 42 81 43 Direkte e-post: evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no Vår ref. Deres ref. Dato 16/1089-2-EUL/K47

Detaljer

Det vil før møtet bli avviklet administrasjonsutvalg og etter møtet vil det bli avviklet møte i klageorganet.

Det vil før møtet bli avviklet administrasjonsutvalg og etter møtet vil det bli avviklet møte i klageorganet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2015 Tid: 09:00 Det vil

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet 18.10.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemd Region 6 2016-2019 Leder : Gunnar Alstad, NT N. leder : Ida Marie Bransfjell, Sametinget

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Mandag den 24. tirsdag den 25. oktober 2016. Møtestart kl. 17.30

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer. Marit Gystøl, Oppdal,

Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer. Marit Gystøl, Oppdal, Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer Marit Gystøl, Oppdal, 10.02.2012 Nasjonale føringer for rovviltforvaltningen i dag Naturmangfoldloven St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en bjørn i Levanger og Stjørdal kommuner

Skadefellingstillatelse på en bjørn i Levanger og Stjørdal kommuner Saksbehandler: Inge Hafstad Deres ref.: Vår dato: 07.08.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 66 E-post: fmntiha@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/5104 Arkivnr: 434.11 Innherred samkommune Postboks 130 7601 Levanger

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Dispensasjon til å bruke snøscooter til skadefelling på jerv Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Sørholt rusr@innherred-samkommune.no Arkivref: 2016/559 - /K47 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland Forrige nemnds bestilling Ber sekretariatet om å utarbeide forslag til ny sonering mellom beitedyr og rovdyr i Nordland. Følgende kriterier

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/1729 ART-VI-MOK 15.02.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015 DET KONGELIGE /5~5&5 KLIMA- oc MILIØDEPARTEMENT Hr _ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/466-27.07.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Fanny Sofie Gausen MEDL DNA Lars Petter Holan MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Fanny Sofie Gausen MEDL DNA Lars Petter Holan MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:05 20:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver i deler av Levanger, Verdal og Meråker kommuner

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver i deler av Levanger, Verdal og Meråker kommuner Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 30.01.2017 Deres dato: 30.01.2017 Vår ref.: 2017/722 Arkivkode: Deres ref.: Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver i deler av

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum.

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 15.03.2017 Tid: 13:00 Oppmøte ved Kombinasjonsbygget legevakt for omvisning. 14:00 DK-møtet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Adresseliste Trondheim, 23.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5236 Saksbehandler: Marit Gystøl Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Direktoratet

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssak Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

Innherred Samkommune Møteinnkalling

Innherred Samkommune Møteinnkalling Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 09/1748 ART-VI-MOK 27.02.2009 Arkivkode: 445.23/445.22 Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Med hjemmel i viltloven 12,

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn:

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag, region 6 i 2017

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag, region 6 i 2017 Adresseliste Trondheim, 02.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11049 Saksbehandler: Anders Braa Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag,

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kommunalt skadefellingslag v/ Sør - Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Detaljer

Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken

Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken Klima- og miljødepartementet Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken Statssekretær Lars Andreas Lunde Beiteseminar, Oslo, 24. februar 2016 Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor Ny klima-

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2012/519 434.0 22.05.2012 I følge adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling

Detaljer