Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo"

Transkript

1 OPAK og Metier AS «Eksternt kvalitetssikring av modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til a lukke myndighetspa lagte avvik». Ekstern kvalitetssikring

2 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Att: Øystein Dolva Dato: Kontaktperson/oppdragsansvarlig: Asbjørn Hansen (OPAK) Kvalitetssikret av: Asbjørn Hansen (OPAK) og Steffen Sutorius (Metier) OPAK og Metier AS 1

3 Anbefalinger OPAK/Metier har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus kvalitetssikret «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». OPAK/Metier støtter OUS sin innstilling om å fremme en lånesøknad for å utbedre tilsynsavvik, men med følgende anbefalinger: Estimatene for tilsynsavvikene bør prisjusteres til dagens prisnivå. OPAK/Metier har fått opplyst at estimatene er gjennomført i 2011, men at noen av disse senere er oppdatert. Fra januar 2011 til januar 2014 økte byggekostnadene med ca. 9 % (kilde Statistisk sentralbyrå). OPAK/Metier vurderer det slik at risikoen er større for å overskride estimatene enn at de blir lavere. OPAK/Metier vurderer det videre som risikofylt å legge til grunn summen av forvalternes estimater for lukking av tilsynsavvik som forventet investeringskostnad (P50). OPAK/Metier anbefaler derfor at det legges på en usikkerhet slik at forventet investeringskostnad (P50) blir høyere enn dagens estimat på millioner kroner. Det er ikke nødvendig å gjennomføre en fullstendig usikkerhetsanalyse for å gjøre dette. Man kan også basere seg på erfaringstall fra andre relevante prosjekter. Det bør også oppgis en kostnadsramme (P85). Dette estimatet kan også gjennomføres på samme forenklede måte som beskrevet i forrige kulepunkt. OUS bør enten synliggjøre potensielle investeringsområder (som tekst) som ikke er medtatt i rapporten, eller utarbeide et estimat på disse. I Tabell 1 under har OPAK/Metier bygget opp et eksempel på investeringsbehovet for lukking av tilsynsavvik med påslag for prisstigning og usikkerheter. Dette må leses som et eksempel, men det er tatt utgangspunkt i det vi mener er realistiske påslag. OUS må uansett gjøre sine egne vurderinger av prisjustering og påslag av usikkerheter. Potensielle Investeringer Estimat i millioner koner Forklaring Lukking av tilsynsavvik 3550 Dette er et estimat basert på priser fra 2011 og frem til i dag Forventet usikkerhet 13 % 4000 Et forsiktig usikkerhetspåslag i byggeprosjekter tilsier et påslag på % Prisjustering 5 % 4200 Dette er om lag halvparten av prisjusteringen på 9 % i byggekostnaden fra Kilde SSB. Kostnadsramme (P85) 4620 Dette en ramme som er vanlig å oppgi i en usikkerhetsanalyse, og viser et estimat som holder i 85 % av tilfellene gitt at basiskalkylen er korrekt. I eksempelet er det lagt på en ytterligere usikkerhet på 10 % på forventningsverdien for å estimere kostnadsrammen. Dette er et relativt konservativt påslag OPAK og Metier AS 2

4 Potensielle Investeringer Potensielle nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Behov for økt kapasitet Estimat i millioner koner Forklaring Muligheten for nye tilsynsavvik er ikke tatt med i rapporten. Det er ikke beregnet et behov for ekstraordinært vedlikehold utover dagens tilsynsavvik Det er ikke medtatt kostnader som viser behov for økt kapasitet i planperioden, selv om det er overveiende sannsynlig at et slikt behov vil oppstå. Det er forventet en befolkningsvekst på 16 % frem til 2020 i regionen, og en befolkningsvekst på 30 % frem til 2030 i regionen. Tabell 1: Potensielle investeringer og usikkerheter Tabell 1 viser at forventede investeringskostnader (P50) øker til millioner kroner når det er tatt hensyn til prisjustering (forutsatt halv prisjustering ettersom noen tall er oppdatert) av tilsynsavvikene, og lagt til en usikkerhet på 13 %. I tillegg øker kostnadsrammen (P85) til millioner kroner med ett ytterligere påslag på 10 % på forventningsverdien. Det er også oppgitt en rekke områder hvor det er trolig at det vil ligge et investeringsbehov på kort sikt, men som ikke inngår i den modifiserte konseptrapporten OPAK og Metier AS 3

5 Innhold 1 Innledning Metode Bakgrunn for saken Behov Eventuelle behov som ikke fremkommer av rapporten Mulige nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Forventet økt kapasitetsbehov Investeringenes påvirkning på et eventuelt fremtidig nytt Oslo universitetssykehus Idefaserapport OUS Campus OSLO Demografisk framskriving Alternativer Investeringene og eventuelle avhengigheter Optimalisering av investeringene Usikkerhet i estimatene Finansiell bæreevne Anbefalinger OPAK og Metier AS 4

6 1 Innledning OPAK/Metier har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus kvalitetssikret «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». Oppdraget er tildelt av Oslo universitetssykehus, og basert på OPAKs rammeavtale med Helse Sør-Øst. OPAK/Metier har tidligere gjennomført følgende oppdrag for Oslo universitetssykehus: Idefase OUS - Kvalitetssikring av styringsdokumentasjon og prosjektorganisering ble ferdigstilt og overlevert prosjektledelsen Idefase OUS - Kvalitetssikring av prosesser og metodikk ble ferdigstilt og overlevert prosjektledelsen Idefase OUS Kvalitetssikring av idefaserapport ble ferdigstilt og levert Dette oppdraget omfatter kvalitetssikring av «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». Dette er en forenklet kvalitetssikring ettersom den modifiserte konseptrapporten kun etterspør lånetilsagn for å lukke tilsynsavvik, og derfor ikke inneholder like mange vurderinger som en konseptrapport vanligvis gjør. OPAK/Metier har spesielt lagt vekt på følgende vurderinger: Er behovet godtgjort? Er estimatene realistiske? Er de foreslåtte investeringene optimalisert i forhold til andre mulige kommende investeringer? Ivaretar lånesøknaden alle kortsiktige behov til OUS? Har OUS finansiell bæreevne til investeringene? Den modifiserte konseptrapporten ble oversendt OPAK/Metier fredag Den oversendte OPAK/Metier kvalitetssikringsrapport for gjennomlesing av OUS. Etter mottatte innspill fra OUS, ble endelig kvalitetssikringsrapport oversendt OUS onsdag OPAK og Metier AS 5

7 2 Metode Kvalitetssikring av «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». Bygger på følgende: Oversendt modifisert konseptrapport Tidligere kvalitetssikring av idefaserapport av Møter med prosjektledelsen Telefonmøte med Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, OUS Løpende avklaringssamtaler OPAK og Metier AS 6

8 3 Bakgrunn for saken Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet for å søke om investeringslån til vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter. Dette ble behandlet i Prop. 1S ( ), og Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til Helse Sør-Øst RHF presisert følgende: Departementets låneordning gjelder ikke bare nybyggprosjekter. Departementet vurderer lånesøknad til byggeprosjekter med bakgrunn i fremlagt konseptrapport, inkl. ekstern kvalitetssikring. Dette gjelder om prosjektet er oppgradering eller vedlikehold av eksisterende bygningsmasse eller nybyggprosjekter. Oslo universitetssykehus har for tiden om lag 350 myndighetspålagte tilsynsavvik. Disse tilsynsavvikene kommer fra Brann og redningsetaten (BRE), Arbeidstilsynet (AT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De estimerte kostnadene knyttet til utbedring av tilsynsavvikene utgjør millioner kroner. I tillegg følger det kostnader til midlertidige lokaler (rokkeringslokaler) på 210 millioner kroner og infrastrukturkostnader på 300 millioner kroner. Kostnader til midlertidige lokaler og infrastrukturkostnader er nødvendig følgekostnader knyttet til utbedring av tilsynsavvikene. Totalt utgjør derfor kostnadene knyttet til lukking av tilsynsavvik millioner kroner. Ut fra den modifiserte konseptrapporten er det beløpet på millioner kroner som vil danne grunnlaget for lånesøknaden fra OUS OPAK og Metier AS 7

9 3.1 Behov Tilsynsavvikene er godt dokumentert i den modifiserte konseptrapporten. Tabell 2 under viser tilsynsavvikene fordelt på de ulike lokalitetene i OUS: Lokalitet Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann og redningsetaten Totalt Antall pålegg Antall gjennomført Antall pålegg Antall gjennomført Antall pålegg Antall gjennomført Totale pålegg HMS/A T DSB Brann Aker Dikemark Gaustad RAD RH SSE Ullevål Totalsum Tabell 2: Myndighetspålagte tilsynsavvik fordelt på OUS Totalt har OUS hatt 520 tilsynsavvik. Av disse er 168 tilsynsavvik utbedret slik at det gjenstår 352 tilsynsavvik. De utbedrede tilsynsavvikene er gjennomført i følgende år med oppgitte kostnader: 2013: 60 millioner kroner 2013: 135 millioner kroner 2014: 264 millioner kroner (prognose) I tillegg til tilsynsavvikene beskriver den modifiserte konseptrapporten driftssituasjonen til samtlige lokaliteter, og tilstanden på bygg og infrastruktur til samtlige lokaliteter. Selv om det er utfordringer i forhold til den generelle driftssituasjonen og tilstanden på bygg og infrastruktur er det ikke oppgitt et investeringsbehov for disse områdene utover tilsynsavvikene. I forhold til driftssituasjonen anses ikke dette som naturlig for dette formål, men den dårlige generelle tilstanden på flere av byggene medfører at det er en betydelig risiko for at det senere vil oppstå et ukjent investeringsbehov som ikke fremkommer av den modifiserte konseptrapporten OPAK og Metier AS 8

10 3.2 Eventuelle behov som ikke fremkommer av rapporten Mulige nye tilsynsavvik OUS sin bygningsmasse er gammel, og mange av byggene i idefaserapporten er vurdert til å være i dårlig tilstand eller i svært dårlig tilstand. OPAK/Metier har ikke vurdert risikoen for at det tilkommer nye tilsynsavvik kommende år, men anser dette som et sannsynlig scenario basert på de bygningsmessige beskrivelsene i idefaserapporten. I den modifiserte konseptrapporten er det ikke tatt høyde for mulige nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Den modifiserte konseptrapportens vurderinger av dagens bygningsmasse, hvor mange av byggene er vurdert til å være i dårlig tilstand eller i meget dårlig tilstand, tilsier at det er et betydelig behov for utbedringer av dagens bygningsmasse. Da kan det se noe underlig ut at det kun er dagens myndighetspålagte tilsynsavvik som foreslås utbedret. Det er ingen tvil om at behovet i utgangspunktet er betydelig høyere. På samme tid har OUS fremlagt en idefaserapport som utreder flere ulike langsiktige alternativer. I lys av dette er det forståelig at man ønsker å holde disse ekstraordinære utbedringskostnadene på et minimumsnivå. Likevel mener OPAK/Metier at det er urealistisk at det ikke tas høyde for noe høyere utbedringskostnader enn det som kun fremkommer av myndighetspålagte tilsynsavvik. OPAK/Meter mener at OUS burde gjort en mer konkret vurdering av utbedringskostnader som kan komme i nærmeste fremtid, og som ikke følger av myndighetspålagte tilsynsavvik Forventet økt kapasitetsbehov Det fremkommer av den modifiserte konseptrapporten at den ikke inneholder kostnader knyttet til forventet økt kapasitetsbehov. Frem til 2020 er det forventet en befolkningsvekst på 20 % i regionen, og frem til 2030 er det forventet en befolkningsbeskt i regionen på 30 %. Det synes derfor som meget sannsynlig at det vil påløpe kostnader til å dekke opp for økt kapasitetsbehov, spesielt sett i lys av at det finnes få ledige arealer i OUS i dag. 3.3 Investeringenes påvirkning på et eventuelt fremtidig nytt Oslo universitetssykehus Idefaserapport OUS Campus OSLO Oslo universitetssykehus (OUS) utreder for tiden langsiktige løsninger for et nytt sykehus. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig tredelt: Dagens bygningsmasse er gammel, og tilstanden på flere av bygningene er dårlige eller meget dårlige. Hvis man holder Rikshospitalet utenfor, er dagens bygningsmasse i OUS over 60 år gammel OPAK og Metier AS 9

11 Det er forventet en befolkningsvekst på ca. 30 % frem til Dette medfører behov for økt kapasitet eller betydelige effektiviseringsgevinster. OUS er i dag spredt på ca. 40 ulike adresser. Det synes derfor også som et behov for å samle og koordinere aktiviteter på en bedre måte. OUS leverte en idefaserapport Denne ble kvalitetssikret av OPAK/Metier, og kvalitetssikringsrapporten ble overlevert prosjektet I kapittel 1.2, Mandat, i den modifiserte konseptrapporten skrives følgende: «I en konseptrapport skal i utgangspunktet alternative løsninger beskrives. I denne rapporten tar man utgangspunkt i at det allerede foreligger alternativer for utvikling av OUS bygningsmasse, beskrevet i OUS Idéfase Campus Oslo. Alle alternativ som beskrives i idéfaserapporten inneholder et omfang av nødvendig teknisk oppgradering, slik figuren nedenfor viser. Figur 1: Minimum teknisk oppgradering uavhengig av alternativ i idefaserapporten Omfang og prioritering av den nødvendige tekniske oppgraderingen varierer i alternativene, men alle inneholder samme omfang av lukking av pålagte tilsynsavvik, og det er denne fellesnevneren som ligger som utgangspunkt for arbeidet og tiltakene beskrevet i rapporten som nå fremlegges. Den modifiserte konseptrapporten beskriver derfor kun ett alternativ. Vurderinger knyttet til alternativ gjennomføring omtales, men bearbeides ikke ytterligere. Hovedpunktene i en konseptrapport er tatt med, men innholdet under en del av punktene er begrenset til en overordnet betraktning. Dette er gjort med utgangspunkt i rapportens spesielle fokus». Prosjektet har opplyst om at det i idefaserapporten er budsjettert med lukking av tilsynsavvik i alle alternativer. Det innebærer at kostnadene for lukking av tilsynsavvik vil redusere budsjettet i idefasen for alle alternativer med omtrent samme beløp. OPAK/Metier har ikke kvalitetssikret dette, og prosjektet bør verifisere dette i forbindelse med en eventuell lånesøknad. Men det er denne forutsetningen som er lagt OPAK og Metier AS 10

12 til grunn for kvalitetssikring av finansiell bæreevne i idefaserapporten og denne rapporten. 3.4 Demografisk framskriving Den modifiserte konseptrapporten viser en demografisk framskriving frem til 2020, og beregninger som viser en befolkningsvekst på ca. 16 %. I den modifiserte konseptrapporten er det ikke tatt hensyn til investeringer i nye bygg for å håndtere denne veksten. Det er lite trolig at OUS klarer seg uten investeringer i nye bygg eller midlertidige lokaler for å håndtere denne befolkningsveksten. Men dette viser også at OUS vanskelig vil klare seg uten midlertidige lokaler når tilsynsavvikene skal utbedres. Dette understøttes også av at det allerede er lite tilleggskapasitet i lokalene i dagens OUS. Det siste er godt utredet i den modifiserte konseptrapporten. 3.5 Alternativer I den modifiserte konseptrapporten er det utredet to alternativer: 1. Lukking av tilsynsavvik uten midlertidige lokaler 2. Lukking av tilsynsavvik med midlertidige lokaler For fremtidige alternativer vises det til idefaserapporten av Det er dog utredet muligheten for å optimalisere investeringene slik at man også tar hensyn til eventuelle fremtidige investeringer i et nytt OUS, jf. idefaserapporten. Figur 2 under viser de totale estimerte kostnadene på millioner kroner for utbedring av tilsynsavvikene fordelt per lokalitet. Figur 2: Utbedring av tilsynsavvik - kostnader fordelt per lokalitet Mange av tilsynsavvikene er relatert til sengepostarealer. Gitt dagens tilstand på byggene, og at det ikke er særlig restkapasitet i dagens lokaler synes det urealistisk at OUS skal klare seg uten midlertidige lokaler. OPAK/Metier mener dette er godt utredet OPAK og Metier AS 11

13 i den modifiserte konseptrapporten. OPAK/Metier støtter derfor konklusjonen i den modifiserte konseptrapporten om at nullalternativet synes urealistisk. 3.6 Investeringene og eventuelle avhengigheter Den modifiserte konseptrapporten søker å optimalisere investeringene med tanke på mulig oppstart av ett av alternativene utredet i idefaserapporten. OUS har foreslått at det beregnede investeringsbehovet på millioner kroner fordeles over 3 perioder som vist i Tabell 3 under: Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Totalt Kostnad myndighetspålagte tiltak Omrokkeringskostnader inkl. modulbygg Kostnad nødvendig infrastruktur Sum kostnader totalt Tid for gjennomføring, år: Tabell 3: Kostnader fordelt på etapper Kostnadene for tiltak knyttet til utbedringer av myndighetspålegg er basert på kartlegging av bygningsmassen (Multimap), OUS sine tiltakslister og forvalternes estimater for hva hvert enkelt tilsynsavvik vil koste å utbedre. Sammen med nødvendige kostnader til infrastruktur og midlertidige lokaler som følger av tiltakene utgjør dette millioner kroner. Det er vurdert at estimatet har en usikkerhet på +/- 15 %, noe som innebærer at det ikke er lagt til noe ekstra påslag på estimatene (når nedside og oppsiderisikoen er lik, vil heller ikke forventet investeringsverdi øke). Dette vil bli nærmere kommentert i neste avsnitt. Tabell 3 viser også at lukking av tilsynsavvikene er planlagt til å ta 6 år. OPAK/Metier mener dette er en meget lang tidshorisont, men samtidig legges det opp til å utbedre de mest alvorlige tilsynsavvikene i pakke 1. Det som taler for en så lang tidshorisont er investeringens størrelse, og et ønske om å minimere investeringstap ved at det i løpet av de nærmeste årene trolig vil bli tatt en beslutning om fremtidig konsept for OUS. 3.7 Optimalisering av investeringene OUS har derfor forsøkt å optimalisere de estimerte investeringskostnadene for lukking av tilsynsavvik som vist i Figur 3 under: OPAK og Metier AS 12

14 Figur 3:Tiltakspakker og beslutningspunkter Pakke 1 vil prioritere lukking av de tilsynsavvikene som anses som mest alvorlige og derfor haster mest. I pakke 2 og pakke 3 har man mulighet for å optimalisere investeringene noe hvis det tas en beslutning om fremtidig konsept for OUS som planlagt. I ytterste konsekvens kan det eksempelvis i pakke 3 være mer lønnsomt å starte byggingen av nye bygg som erstatning for lukking av tilsynsavvik i dagens bygg. OPAK/Metier mener derfor prosjektets vurderinger omkring disse investeringenes avhengigheter mot idefase OUS synes fornuftige. 3.8 Usikkerhet i estimatene OPAK/Metier har fått opplyst at investeringskostnadene knyttet til hvert enkelt tilsynsavvik ble beregnet i 2011, og at noen av estimatene er oppdatert til dagens priser. OPAK/Metier har ikke fått opplyst hvor stor andel av estimatene som er oppdatert siden I følge Statistisk sentralbyrå økte byggekostnaden med 9 % fra januar 2011 til januar I kapittel 6.1.2, Usikkerhetsvurdering, i den modifiserte konseptrapporten, fremkommer det en beskrivelse av at usikkerheter ofte eliminerer hverandre. Dette gjelder spesielt hvis tiltakene er mange slik som er tilfellet her. Det er anslått en usikkerhet på +/- 15 % på totalestimatet. Hvis usikkerheten er jevnt fordelt begge veier (like sannsynlig at det blir billigere som dyrere) vil den forventede investeringskostnaden (P50) blir den samme som basisestimatet som er oppgitt her. Dette er likevel meget uvanlig, og OPAK/Metier kjenner ikke til byggeprosjekter hvor den forventede investeringskostnaden er lik eller lavere enn kalkulerte basisestimater. OPAK/Metier vurderer det derfor som meget sannsynlig at den forventede investeringskostnaden vil bli høyere enn millioner kroner. I Tabell 4 under har OPAK/Metier bygget opp et eksempel på investeringsbehovet for lukking av tilsynsavvik med påslag for prisstigning og usikkerheter. Dette må leses som OPAK og Metier AS 13

15 et eksempel, men det er tatt utgangspunkt i det vi mener er realistiske påslag. OUS må uansett gjøre sine egne vurderinger av prisjustering og påslag av usikkerheter. Potensielle Investeringer Estimat i millioner koner Forklaring Lukking av tilsynsavvik 3550 Dette er et estimat basert på priser fra 2011 og frem til i dag. Forventet usikkerhet 13 % 4000 Et forsiktig usikkerhetspåslag i byggeprosjekter tilsier et påslag på %. Prisjustering 5 % 4200 Dette er om lag halvparten av prisjusteringen på 9 % i byggekostnaden fra Kilde SSB. Kostnadsramme (P85) 4620 Dette en ramme som er vanlig å oppgi i en usikkerhetsanalyse, og viser et estimat som holder i 85 % av tilfelle gitt at basiskalkylen er korrekt. I eksempelet er det lagt på en ytterligere usikkerhet på 10 % på forventningsverdien for å estimere kostnadsrammen. Dette er et relativt konservativt påslag. Potensielle nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Behov for økt kapasitet Muligheten for nye tilsynsavvik er ikke tatt med i rapporten. Det er ikke beregnet et behov for ekstraordinært vedlikehold utover dagens tilsynsavvik. Det er ikke medtatt kostnader som viser behov for økt kapasitet i planperioden, selv om det er overveiende sannsynlig at et slikt behov vil oppstå. Det er forventet en befolkningsvekst på 16 % frem til 2020 i regionen, og en befolkningsvekst på 30 % frem til 2030 i regionen. Tabell 4: Potensielle investeringer og usikkerheter Tabell 4 viser at forventede investeringskostnader (P50) øker til millioner kroner når det er tatt hensyn til prisjustering (forutsatt halv prisjustering ettersom noen tall er oppdatert) av tilsynsavvikene og lagt til en usikkerhet på 13 %. I tillegg øker kostnadsrammen (P85) til millioner kroner med et ytterligere påslag på 10 % på forventningsverdien. Det er også oppgitt en rekke områder hvor det er trolig at det vil ligge et investeringsbehov på kort sikt, men som ikke inngår i den modifiserte konseptrapporten OPAK og Metier AS 14

16 3.9 Finansiell bæreevne Den modifiserte konseptrapporten viser at investeringer på millioner kroner fordelt på de tre foreslåtte pakkene vil øke avskrivningene med om lag 350 millioner årlig i Før og etter disse årene vil avskrivningene bli lavere. OUS har lagt til grunn at det skal gjennomføres effektiviseringer på 150 millioner kroner hvert år fra og med 2015 til og med De totale effektiviseringene vil derfor utgjøre 600 millioner kroner i 2018, og at dette også skal tilsvare OUS sitt overskudd i Dette er sammenfallende med beregningene fra idefaserapporten av Ut fra dette argumentet har OUS konkludert med at de har finansiell bæreevne til investeringene. Det synes derimot ikke som om rentekostnadene er medtatt i beregningene av den finansielle bæreevnen. Dette skulle vært gjort da rentekostnader også representerer en kostnad ved investeringene. OUS må derfor oppdatere sine beregninger til også i inneholde rentekostnader på lånebeløpet. Hvis man for enkelthets skyld forutsetter en rente på 4 % og et lånebeløp på millioner kroner vil dette maksimalt øke rentekostnadene med 142 millioner kroner i året. Med denne ekstrakostnaden vil fortsatt OUS ha finansiell bæreevne til å gjennomføre investeringene. Kostnadene vil da totalt utgjøre 354 millioner kroner millioner kroner = 496 millioner kroner. Dette er fortsatt over 100 millioner kroner mindre enn driftseffektiviseringen på 600 millioner kroner årlig fra Hvis OUS tar hensyn til at det foreligger større usikkerhet i basisestimatet, og eksempelvis øker forventet investeringsbeløp til millioner kroner vil man få følgene regnestykke:. Avskrivningene øker med ca. 18 % (tilsvarende økningen i investeringene), noe som gir maksimale totale avskrivningskostnader på ca. 419 millioner kroner i årene Rentekostnaden (med en antatt rentesats på 4 %) vil maksimalt utgjøre ca. 168 millioner kroner i året Totalt øker kostnadene da med ca. 587 millioner kroner. Dette er marginalt under forutsatte driftsbesparelser på 600 millioner kroner årlig slik at et investeringsnivå i størrelsesorden millioner kroner vil være opp mot det maksimale av hva OUS kan bære rent finansielt. Hvis OUS velger å følge OPAK/Metiers anbefaling om å inkludere prisjustering og noe usikkerhet i estimatene, må OUS gjøre en kontroll på om OUS fortsatt har bæreevne til investeringen Anbefalinger OPAK/Metier støtter OUS sin innstilling om å fremme en lånesøknad for å utbedre tilsynsavvik, men med følgende anbefalinger: Estimatene for tilsynsavvikene bør prisjusteres til dagens prisnivå. OPAK/Metier har fått opplyst at estimatene er gjennomført i 2011, men at noen av disse senere er oppdatert. Fra januar 2011 til januar 2014 økte byggekostnadene med ca. 9 % (kilde Statistisk sentralbyrå) OPAK og Metier AS 15

17 OPAK/Metier vurderer det slik at risikoen er større for å overskride estimatene enn at de blir lavere. OPAK/Metier vurderer det videre som risikofylt å legge til grunn summen av forvalternes estimater for lukking av tilsynsavvik som forventet investeringskostnad (P50). OPAK/Metier anbefaler derfor at det legges på en usikkerhet slik at forventet investeringskostnad (P50) blir høyere enn dagens estimat på millioner kroner. Det er ikke nødvendig å gjennomføre en fullstendig usikkerhetsanalyse for å gjøre dette. Man kan også basere seg på erfaringstall fra andre relevante prosjekter. Det bør også oppgis en kostnadsramme (P85). Dette estimatet kan også gjennomføres på samme forenklede måte som beskrevet i forrige kulepunkt. OUS bør enten synliggjøre potensielle investeringsområder (som tekst) som ikke er medtatt i rapporten, eller utarbeide et estimat på disse OPAK og Metier AS 16

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg Dårlig fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Ekstern kvalitetssikring av idéfase Fremtidens OUS

Ekstern kvalitetssikring av idéfase Fremtidens OUS OPAK AS og Metier AS Ekstern kvalitetssikring av idéfase Fremtidens OUS Ekstern kvalitetssikring av Idéfase Fremtidens OUS Ekstern kvalitetssikring av idefase Fremtidens OUS Oslo Universitetssykehus Oslo

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest,

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 14.02.2017 Saksnummer 8/2017 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 23.

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 82/2015 Idéfase Oslo universitetssykehus HF, konkretisering etter høring

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 82/2015 Idéfase Oslo universitetssykehus HF, konkretisering etter høring Vedlegg til sak 9/2016 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med siste halvår 2015. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18.12.2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Ekstern kvalitetssikring idefaserapport 2. Høringsliste 3. Katalog over

Detaljer

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 129-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Vi planlegger for framtiden

Vi planlegger for framtiden OUS IDÉFASE Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg o Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg o Dårlig fysisk arbeidsmiljø og upraktisk for de ansatte o Mange pålegg fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 47/2016 Møteplan for 2017 Styret vedtar følgende møtedatoer for 2017:

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 47/2016 Møteplan for 2017 Styret vedtar følgende møtedatoer for 2017: Vedlegg til sak 56/2016 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med første halvår 2016. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Arealplan - oppstart forprosjekt «Nye Førde sjukehus»

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Arealplan - oppstart forprosjekt «Nye Førde sjukehus» STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 07.10.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Arealplan - oppstart forprosjekt «Nye Førde sjukehus» ARKIVSAK: 2013/2929 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 30. September 2015 BRUK AV FINANSIELL LEASING TIL DEKNING AV BEHOV INNEN LAGRING OG PERIFERIUTSTYR I PERIODEN

Styret Sykehuspartner HF 30. September 2015 BRUK AV FINANSIELL LEASING TIL DEKNING AV BEHOV INNEN LAGRING OG PERIFERIUTSTYR I PERIODEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 30. September 2015 SAK NR 057-2015 BRUK AV FINANSIELL LEASING TIL DEKNING AV BEHOV INNEN LAGRING OG PERIFERIUTSTYR I PERIODEN 2016-2019 Forslag

Detaljer

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte Idefase OUS Fakultetsstyremøte 15.12.2015 Tre alternativer utredes likeverdig 1) 0-alternativet Bli der vi er; renovering/oppgradering av gamle bygg, enkelte nybygg 2) Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak 49-2012

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016 Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres

Detaljer

Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025.

Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025. Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025. Presentasjon ved Cathrine M. Lofthus og Andreas Moan Prosjektdirektør dr. med. Sammenheng helhetlig plan og arealutviklingsplan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Bakgrunn Helse Nord har satt i gang et oppfølgingsarbeid

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 18. desember 2014 Dato møte: 18. desember 2014 kl 800-1425 på Radiumhospitalet. Offentlighet: Referent:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus OUS HAR MANGE DÅRLIGE BYGG OG BEFOLKNINGEN I OSLO FORVENTES Å ØKE MED CA 30% TIL 2030 DET MÅ BYGGES NYTT MEN HVOR? Justering av alternativer etter høring

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 30.05.2016 Saksnummer xx/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 15.06.2016 Sak: Endret framme

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Oppdatert januar 2016 INNHOLD 1 OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM... 3 2 FORMÅL MED

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. februar 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1) Prioritering av tiltak for lukking av avvik 2) Strakstiltak for utbedring av arbeidsmiljøet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2015 Styresak 53-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 29.05.07 Versjon 1.00 Saksbehandler: Økonomisjef Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord 1. Bakgrunn I brev av 27.04.07 ber Helse

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i. Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i. Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40 Vedlegg til sak 50/2014 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med første halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling, Direktør Oslo sykehusservice Mandat for idéfase somatikk,

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 11.3.2011 Styresak 39-2011 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer