Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo"

Transkript

1 OPAK og Metier AS «Eksternt kvalitetssikring av modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til a lukke myndighetspa lagte avvik». Ekstern kvalitetssikring

2 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Att: Øystein Dolva Dato: Kontaktperson/oppdragsansvarlig: Asbjørn Hansen (OPAK) Kvalitetssikret av: Asbjørn Hansen (OPAK) og Steffen Sutorius (Metier) OPAK og Metier AS 1

3 Anbefalinger OPAK/Metier har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus kvalitetssikret «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». OPAK/Metier støtter OUS sin innstilling om å fremme en lånesøknad for å utbedre tilsynsavvik, men med følgende anbefalinger: Estimatene for tilsynsavvikene bør prisjusteres til dagens prisnivå. OPAK/Metier har fått opplyst at estimatene er gjennomført i 2011, men at noen av disse senere er oppdatert. Fra januar 2011 til januar 2014 økte byggekostnadene med ca. 9 % (kilde Statistisk sentralbyrå). OPAK/Metier vurderer det slik at risikoen er større for å overskride estimatene enn at de blir lavere. OPAK/Metier vurderer det videre som risikofylt å legge til grunn summen av forvalternes estimater for lukking av tilsynsavvik som forventet investeringskostnad (P50). OPAK/Metier anbefaler derfor at det legges på en usikkerhet slik at forventet investeringskostnad (P50) blir høyere enn dagens estimat på millioner kroner. Det er ikke nødvendig å gjennomføre en fullstendig usikkerhetsanalyse for å gjøre dette. Man kan også basere seg på erfaringstall fra andre relevante prosjekter. Det bør også oppgis en kostnadsramme (P85). Dette estimatet kan også gjennomføres på samme forenklede måte som beskrevet i forrige kulepunkt. OUS bør enten synliggjøre potensielle investeringsområder (som tekst) som ikke er medtatt i rapporten, eller utarbeide et estimat på disse. I Tabell 1 under har OPAK/Metier bygget opp et eksempel på investeringsbehovet for lukking av tilsynsavvik med påslag for prisstigning og usikkerheter. Dette må leses som et eksempel, men det er tatt utgangspunkt i det vi mener er realistiske påslag. OUS må uansett gjøre sine egne vurderinger av prisjustering og påslag av usikkerheter. Potensielle Investeringer Estimat i millioner koner Forklaring Lukking av tilsynsavvik 3550 Dette er et estimat basert på priser fra 2011 og frem til i dag Forventet usikkerhet 13 % 4000 Et forsiktig usikkerhetspåslag i byggeprosjekter tilsier et påslag på % Prisjustering 5 % 4200 Dette er om lag halvparten av prisjusteringen på 9 % i byggekostnaden fra Kilde SSB. Kostnadsramme (P85) 4620 Dette en ramme som er vanlig å oppgi i en usikkerhetsanalyse, og viser et estimat som holder i 85 % av tilfellene gitt at basiskalkylen er korrekt. I eksempelet er det lagt på en ytterligere usikkerhet på 10 % på forventningsverdien for å estimere kostnadsrammen. Dette er et relativt konservativt påslag OPAK og Metier AS 2

4 Potensielle Investeringer Potensielle nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Behov for økt kapasitet Estimat i millioner koner Forklaring Muligheten for nye tilsynsavvik er ikke tatt med i rapporten. Det er ikke beregnet et behov for ekstraordinært vedlikehold utover dagens tilsynsavvik Det er ikke medtatt kostnader som viser behov for økt kapasitet i planperioden, selv om det er overveiende sannsynlig at et slikt behov vil oppstå. Det er forventet en befolkningsvekst på 16 % frem til 2020 i regionen, og en befolkningsvekst på 30 % frem til 2030 i regionen. Tabell 1: Potensielle investeringer og usikkerheter Tabell 1 viser at forventede investeringskostnader (P50) øker til millioner kroner når det er tatt hensyn til prisjustering (forutsatt halv prisjustering ettersom noen tall er oppdatert) av tilsynsavvikene, og lagt til en usikkerhet på 13 %. I tillegg øker kostnadsrammen (P85) til millioner kroner med ett ytterligere påslag på 10 % på forventningsverdien. Det er også oppgitt en rekke områder hvor det er trolig at det vil ligge et investeringsbehov på kort sikt, men som ikke inngår i den modifiserte konseptrapporten OPAK og Metier AS 3

5 Innhold 1 Innledning Metode Bakgrunn for saken Behov Eventuelle behov som ikke fremkommer av rapporten Mulige nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Forventet økt kapasitetsbehov Investeringenes påvirkning på et eventuelt fremtidig nytt Oslo universitetssykehus Idefaserapport OUS Campus OSLO Demografisk framskriving Alternativer Investeringene og eventuelle avhengigheter Optimalisering av investeringene Usikkerhet i estimatene Finansiell bæreevne Anbefalinger OPAK og Metier AS 4

6 1 Innledning OPAK/Metier har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus kvalitetssikret «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». Oppdraget er tildelt av Oslo universitetssykehus, og basert på OPAKs rammeavtale med Helse Sør-Øst. OPAK/Metier har tidligere gjennomført følgende oppdrag for Oslo universitetssykehus: Idefase OUS - Kvalitetssikring av styringsdokumentasjon og prosjektorganisering ble ferdigstilt og overlevert prosjektledelsen Idefase OUS - Kvalitetssikring av prosesser og metodikk ble ferdigstilt og overlevert prosjektledelsen Idefase OUS Kvalitetssikring av idefaserapport ble ferdigstilt og levert Dette oppdraget omfatter kvalitetssikring av «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». Dette er en forenklet kvalitetssikring ettersom den modifiserte konseptrapporten kun etterspør lånetilsagn for å lukke tilsynsavvik, og derfor ikke inneholder like mange vurderinger som en konseptrapport vanligvis gjør. OPAK/Metier har spesielt lagt vekt på følgende vurderinger: Er behovet godtgjort? Er estimatene realistiske? Er de foreslåtte investeringene optimalisert i forhold til andre mulige kommende investeringer? Ivaretar lånesøknaden alle kortsiktige behov til OUS? Har OUS finansiell bæreevne til investeringene? Den modifiserte konseptrapporten ble oversendt OPAK/Metier fredag Den oversendte OPAK/Metier kvalitetssikringsrapport for gjennomlesing av OUS. Etter mottatte innspill fra OUS, ble endelig kvalitetssikringsrapport oversendt OUS onsdag OPAK og Metier AS 5

7 2 Metode Kvalitetssikring av «modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte avvik». Bygger på følgende: Oversendt modifisert konseptrapport Tidligere kvalitetssikring av idefaserapport av Møter med prosjektledelsen Telefonmøte med Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, OUS Løpende avklaringssamtaler OPAK og Metier AS 6

8 3 Bakgrunn for saken Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet for å søke om investeringslån til vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter. Dette ble behandlet i Prop. 1S ( ), og Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til Helse Sør-Øst RHF presisert følgende: Departementets låneordning gjelder ikke bare nybyggprosjekter. Departementet vurderer lånesøknad til byggeprosjekter med bakgrunn i fremlagt konseptrapport, inkl. ekstern kvalitetssikring. Dette gjelder om prosjektet er oppgradering eller vedlikehold av eksisterende bygningsmasse eller nybyggprosjekter. Oslo universitetssykehus har for tiden om lag 350 myndighetspålagte tilsynsavvik. Disse tilsynsavvikene kommer fra Brann og redningsetaten (BRE), Arbeidstilsynet (AT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De estimerte kostnadene knyttet til utbedring av tilsynsavvikene utgjør millioner kroner. I tillegg følger det kostnader til midlertidige lokaler (rokkeringslokaler) på 210 millioner kroner og infrastrukturkostnader på 300 millioner kroner. Kostnader til midlertidige lokaler og infrastrukturkostnader er nødvendig følgekostnader knyttet til utbedring av tilsynsavvikene. Totalt utgjør derfor kostnadene knyttet til lukking av tilsynsavvik millioner kroner. Ut fra den modifiserte konseptrapporten er det beløpet på millioner kroner som vil danne grunnlaget for lånesøknaden fra OUS OPAK og Metier AS 7

9 3.1 Behov Tilsynsavvikene er godt dokumentert i den modifiserte konseptrapporten. Tabell 2 under viser tilsynsavvikene fordelt på de ulike lokalitetene i OUS: Lokalitet Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann og redningsetaten Totalt Antall pålegg Antall gjennomført Antall pålegg Antall gjennomført Antall pålegg Antall gjennomført Totale pålegg HMS/A T DSB Brann Aker Dikemark Gaustad RAD RH SSE Ullevål Totalsum Tabell 2: Myndighetspålagte tilsynsavvik fordelt på OUS Totalt har OUS hatt 520 tilsynsavvik. Av disse er 168 tilsynsavvik utbedret slik at det gjenstår 352 tilsynsavvik. De utbedrede tilsynsavvikene er gjennomført i følgende år med oppgitte kostnader: 2013: 60 millioner kroner 2013: 135 millioner kroner 2014: 264 millioner kroner (prognose) I tillegg til tilsynsavvikene beskriver den modifiserte konseptrapporten driftssituasjonen til samtlige lokaliteter, og tilstanden på bygg og infrastruktur til samtlige lokaliteter. Selv om det er utfordringer i forhold til den generelle driftssituasjonen og tilstanden på bygg og infrastruktur er det ikke oppgitt et investeringsbehov for disse områdene utover tilsynsavvikene. I forhold til driftssituasjonen anses ikke dette som naturlig for dette formål, men den dårlige generelle tilstanden på flere av byggene medfører at det er en betydelig risiko for at det senere vil oppstå et ukjent investeringsbehov som ikke fremkommer av den modifiserte konseptrapporten OPAK og Metier AS 8

10 3.2 Eventuelle behov som ikke fremkommer av rapporten Mulige nye tilsynsavvik OUS sin bygningsmasse er gammel, og mange av byggene i idefaserapporten er vurdert til å være i dårlig tilstand eller i svært dårlig tilstand. OPAK/Metier har ikke vurdert risikoen for at det tilkommer nye tilsynsavvik kommende år, men anser dette som et sannsynlig scenario basert på de bygningsmessige beskrivelsene i idefaserapporten. I den modifiserte konseptrapporten er det ikke tatt høyde for mulige nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Den modifiserte konseptrapportens vurderinger av dagens bygningsmasse, hvor mange av byggene er vurdert til å være i dårlig tilstand eller i meget dårlig tilstand, tilsier at det er et betydelig behov for utbedringer av dagens bygningsmasse. Da kan det se noe underlig ut at det kun er dagens myndighetspålagte tilsynsavvik som foreslås utbedret. Det er ingen tvil om at behovet i utgangspunktet er betydelig høyere. På samme tid har OUS fremlagt en idefaserapport som utreder flere ulike langsiktige alternativer. I lys av dette er det forståelig at man ønsker å holde disse ekstraordinære utbedringskostnadene på et minimumsnivå. Likevel mener OPAK/Metier at det er urealistisk at det ikke tas høyde for noe høyere utbedringskostnader enn det som kun fremkommer av myndighetspålagte tilsynsavvik. OPAK/Meter mener at OUS burde gjort en mer konkret vurdering av utbedringskostnader som kan komme i nærmeste fremtid, og som ikke følger av myndighetspålagte tilsynsavvik Forventet økt kapasitetsbehov Det fremkommer av den modifiserte konseptrapporten at den ikke inneholder kostnader knyttet til forventet økt kapasitetsbehov. Frem til 2020 er det forventet en befolkningsvekst på 20 % i regionen, og frem til 2030 er det forventet en befolkningsbeskt i regionen på 30 %. Det synes derfor som meget sannsynlig at det vil påløpe kostnader til å dekke opp for økt kapasitetsbehov, spesielt sett i lys av at det finnes få ledige arealer i OUS i dag. 3.3 Investeringenes påvirkning på et eventuelt fremtidig nytt Oslo universitetssykehus Idefaserapport OUS Campus OSLO Oslo universitetssykehus (OUS) utreder for tiden langsiktige løsninger for et nytt sykehus. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig tredelt: Dagens bygningsmasse er gammel, og tilstanden på flere av bygningene er dårlige eller meget dårlige. Hvis man holder Rikshospitalet utenfor, er dagens bygningsmasse i OUS over 60 år gammel OPAK og Metier AS 9

11 Det er forventet en befolkningsvekst på ca. 30 % frem til Dette medfører behov for økt kapasitet eller betydelige effektiviseringsgevinster. OUS er i dag spredt på ca. 40 ulike adresser. Det synes derfor også som et behov for å samle og koordinere aktiviteter på en bedre måte. OUS leverte en idefaserapport Denne ble kvalitetssikret av OPAK/Metier, og kvalitetssikringsrapporten ble overlevert prosjektet I kapittel 1.2, Mandat, i den modifiserte konseptrapporten skrives følgende: «I en konseptrapport skal i utgangspunktet alternative løsninger beskrives. I denne rapporten tar man utgangspunkt i at det allerede foreligger alternativer for utvikling av OUS bygningsmasse, beskrevet i OUS Idéfase Campus Oslo. Alle alternativ som beskrives i idéfaserapporten inneholder et omfang av nødvendig teknisk oppgradering, slik figuren nedenfor viser. Figur 1: Minimum teknisk oppgradering uavhengig av alternativ i idefaserapporten Omfang og prioritering av den nødvendige tekniske oppgraderingen varierer i alternativene, men alle inneholder samme omfang av lukking av pålagte tilsynsavvik, og det er denne fellesnevneren som ligger som utgangspunkt for arbeidet og tiltakene beskrevet i rapporten som nå fremlegges. Den modifiserte konseptrapporten beskriver derfor kun ett alternativ. Vurderinger knyttet til alternativ gjennomføring omtales, men bearbeides ikke ytterligere. Hovedpunktene i en konseptrapport er tatt med, men innholdet under en del av punktene er begrenset til en overordnet betraktning. Dette er gjort med utgangspunkt i rapportens spesielle fokus». Prosjektet har opplyst om at det i idefaserapporten er budsjettert med lukking av tilsynsavvik i alle alternativer. Det innebærer at kostnadene for lukking av tilsynsavvik vil redusere budsjettet i idefasen for alle alternativer med omtrent samme beløp. OPAK/Metier har ikke kvalitetssikret dette, og prosjektet bør verifisere dette i forbindelse med en eventuell lånesøknad. Men det er denne forutsetningen som er lagt OPAK og Metier AS 10

12 til grunn for kvalitetssikring av finansiell bæreevne i idefaserapporten og denne rapporten. 3.4 Demografisk framskriving Den modifiserte konseptrapporten viser en demografisk framskriving frem til 2020, og beregninger som viser en befolkningsvekst på ca. 16 %. I den modifiserte konseptrapporten er det ikke tatt hensyn til investeringer i nye bygg for å håndtere denne veksten. Det er lite trolig at OUS klarer seg uten investeringer i nye bygg eller midlertidige lokaler for å håndtere denne befolkningsveksten. Men dette viser også at OUS vanskelig vil klare seg uten midlertidige lokaler når tilsynsavvikene skal utbedres. Dette understøttes også av at det allerede er lite tilleggskapasitet i lokalene i dagens OUS. Det siste er godt utredet i den modifiserte konseptrapporten. 3.5 Alternativer I den modifiserte konseptrapporten er det utredet to alternativer: 1. Lukking av tilsynsavvik uten midlertidige lokaler 2. Lukking av tilsynsavvik med midlertidige lokaler For fremtidige alternativer vises det til idefaserapporten av Det er dog utredet muligheten for å optimalisere investeringene slik at man også tar hensyn til eventuelle fremtidige investeringer i et nytt OUS, jf. idefaserapporten. Figur 2 under viser de totale estimerte kostnadene på millioner kroner for utbedring av tilsynsavvikene fordelt per lokalitet. Figur 2: Utbedring av tilsynsavvik - kostnader fordelt per lokalitet Mange av tilsynsavvikene er relatert til sengepostarealer. Gitt dagens tilstand på byggene, og at det ikke er særlig restkapasitet i dagens lokaler synes det urealistisk at OUS skal klare seg uten midlertidige lokaler. OPAK/Metier mener dette er godt utredet OPAK og Metier AS 11

13 i den modifiserte konseptrapporten. OPAK/Metier støtter derfor konklusjonen i den modifiserte konseptrapporten om at nullalternativet synes urealistisk. 3.6 Investeringene og eventuelle avhengigheter Den modifiserte konseptrapporten søker å optimalisere investeringene med tanke på mulig oppstart av ett av alternativene utredet i idefaserapporten. OUS har foreslått at det beregnede investeringsbehovet på millioner kroner fordeles over 3 perioder som vist i Tabell 3 under: Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Totalt Kostnad myndighetspålagte tiltak Omrokkeringskostnader inkl. modulbygg Kostnad nødvendig infrastruktur Sum kostnader totalt Tid for gjennomføring, år: Tabell 3: Kostnader fordelt på etapper Kostnadene for tiltak knyttet til utbedringer av myndighetspålegg er basert på kartlegging av bygningsmassen (Multimap), OUS sine tiltakslister og forvalternes estimater for hva hvert enkelt tilsynsavvik vil koste å utbedre. Sammen med nødvendige kostnader til infrastruktur og midlertidige lokaler som følger av tiltakene utgjør dette millioner kroner. Det er vurdert at estimatet har en usikkerhet på +/- 15 %, noe som innebærer at det ikke er lagt til noe ekstra påslag på estimatene (når nedside og oppsiderisikoen er lik, vil heller ikke forventet investeringsverdi øke). Dette vil bli nærmere kommentert i neste avsnitt. Tabell 3 viser også at lukking av tilsynsavvikene er planlagt til å ta 6 år. OPAK/Metier mener dette er en meget lang tidshorisont, men samtidig legges det opp til å utbedre de mest alvorlige tilsynsavvikene i pakke 1. Det som taler for en så lang tidshorisont er investeringens størrelse, og et ønske om å minimere investeringstap ved at det i løpet av de nærmeste årene trolig vil bli tatt en beslutning om fremtidig konsept for OUS. 3.7 Optimalisering av investeringene OUS har derfor forsøkt å optimalisere de estimerte investeringskostnadene for lukking av tilsynsavvik som vist i Figur 3 under: OPAK og Metier AS 12

14 Figur 3:Tiltakspakker og beslutningspunkter Pakke 1 vil prioritere lukking av de tilsynsavvikene som anses som mest alvorlige og derfor haster mest. I pakke 2 og pakke 3 har man mulighet for å optimalisere investeringene noe hvis det tas en beslutning om fremtidig konsept for OUS som planlagt. I ytterste konsekvens kan det eksempelvis i pakke 3 være mer lønnsomt å starte byggingen av nye bygg som erstatning for lukking av tilsynsavvik i dagens bygg. OPAK/Metier mener derfor prosjektets vurderinger omkring disse investeringenes avhengigheter mot idefase OUS synes fornuftige. 3.8 Usikkerhet i estimatene OPAK/Metier har fått opplyst at investeringskostnadene knyttet til hvert enkelt tilsynsavvik ble beregnet i 2011, og at noen av estimatene er oppdatert til dagens priser. OPAK/Metier har ikke fått opplyst hvor stor andel av estimatene som er oppdatert siden I følge Statistisk sentralbyrå økte byggekostnaden med 9 % fra januar 2011 til januar I kapittel 6.1.2, Usikkerhetsvurdering, i den modifiserte konseptrapporten, fremkommer det en beskrivelse av at usikkerheter ofte eliminerer hverandre. Dette gjelder spesielt hvis tiltakene er mange slik som er tilfellet her. Det er anslått en usikkerhet på +/- 15 % på totalestimatet. Hvis usikkerheten er jevnt fordelt begge veier (like sannsynlig at det blir billigere som dyrere) vil den forventede investeringskostnaden (P50) blir den samme som basisestimatet som er oppgitt her. Dette er likevel meget uvanlig, og OPAK/Metier kjenner ikke til byggeprosjekter hvor den forventede investeringskostnaden er lik eller lavere enn kalkulerte basisestimater. OPAK/Metier vurderer det derfor som meget sannsynlig at den forventede investeringskostnaden vil bli høyere enn millioner kroner. I Tabell 4 under har OPAK/Metier bygget opp et eksempel på investeringsbehovet for lukking av tilsynsavvik med påslag for prisstigning og usikkerheter. Dette må leses som OPAK og Metier AS 13

15 et eksempel, men det er tatt utgangspunkt i det vi mener er realistiske påslag. OUS må uansett gjøre sine egne vurderinger av prisjustering og påslag av usikkerheter. Potensielle Investeringer Estimat i millioner koner Forklaring Lukking av tilsynsavvik 3550 Dette er et estimat basert på priser fra 2011 og frem til i dag. Forventet usikkerhet 13 % 4000 Et forsiktig usikkerhetspåslag i byggeprosjekter tilsier et påslag på %. Prisjustering 5 % 4200 Dette er om lag halvparten av prisjusteringen på 9 % i byggekostnaden fra Kilde SSB. Kostnadsramme (P85) 4620 Dette en ramme som er vanlig å oppgi i en usikkerhetsanalyse, og viser et estimat som holder i 85 % av tilfelle gitt at basiskalkylen er korrekt. I eksempelet er det lagt på en ytterligere usikkerhet på 10 % på forventningsverdien for å estimere kostnadsrammen. Dette er et relativt konservativt påslag. Potensielle nye tilsynsavvik Vedlikeholdsetterslep utover tilsynsavvik Behov for økt kapasitet Muligheten for nye tilsynsavvik er ikke tatt med i rapporten. Det er ikke beregnet et behov for ekstraordinært vedlikehold utover dagens tilsynsavvik. Det er ikke medtatt kostnader som viser behov for økt kapasitet i planperioden, selv om det er overveiende sannsynlig at et slikt behov vil oppstå. Det er forventet en befolkningsvekst på 16 % frem til 2020 i regionen, og en befolkningsvekst på 30 % frem til 2030 i regionen. Tabell 4: Potensielle investeringer og usikkerheter Tabell 4 viser at forventede investeringskostnader (P50) øker til millioner kroner når det er tatt hensyn til prisjustering (forutsatt halv prisjustering ettersom noen tall er oppdatert) av tilsynsavvikene og lagt til en usikkerhet på 13 %. I tillegg øker kostnadsrammen (P85) til millioner kroner med et ytterligere påslag på 10 % på forventningsverdien. Det er også oppgitt en rekke områder hvor det er trolig at det vil ligge et investeringsbehov på kort sikt, men som ikke inngår i den modifiserte konseptrapporten OPAK og Metier AS 14

16 3.9 Finansiell bæreevne Den modifiserte konseptrapporten viser at investeringer på millioner kroner fordelt på de tre foreslåtte pakkene vil øke avskrivningene med om lag 350 millioner årlig i Før og etter disse årene vil avskrivningene bli lavere. OUS har lagt til grunn at det skal gjennomføres effektiviseringer på 150 millioner kroner hvert år fra og med 2015 til og med De totale effektiviseringene vil derfor utgjøre 600 millioner kroner i 2018, og at dette også skal tilsvare OUS sitt overskudd i Dette er sammenfallende med beregningene fra idefaserapporten av Ut fra dette argumentet har OUS konkludert med at de har finansiell bæreevne til investeringene. Det synes derimot ikke som om rentekostnadene er medtatt i beregningene av den finansielle bæreevnen. Dette skulle vært gjort da rentekostnader også representerer en kostnad ved investeringene. OUS må derfor oppdatere sine beregninger til også i inneholde rentekostnader på lånebeløpet. Hvis man for enkelthets skyld forutsetter en rente på 4 % og et lånebeløp på millioner kroner vil dette maksimalt øke rentekostnadene med 142 millioner kroner i året. Med denne ekstrakostnaden vil fortsatt OUS ha finansiell bæreevne til å gjennomføre investeringene. Kostnadene vil da totalt utgjøre 354 millioner kroner millioner kroner = 496 millioner kroner. Dette er fortsatt over 100 millioner kroner mindre enn driftseffektiviseringen på 600 millioner kroner årlig fra Hvis OUS tar hensyn til at det foreligger større usikkerhet i basisestimatet, og eksempelvis øker forventet investeringsbeløp til millioner kroner vil man få følgene regnestykke:. Avskrivningene øker med ca. 18 % (tilsvarende økningen i investeringene), noe som gir maksimale totale avskrivningskostnader på ca. 419 millioner kroner i årene Rentekostnaden (med en antatt rentesats på 4 %) vil maksimalt utgjøre ca. 168 millioner kroner i året Totalt øker kostnadene da med ca. 587 millioner kroner. Dette er marginalt under forutsatte driftsbesparelser på 600 millioner kroner årlig slik at et investeringsnivå i størrelsesorden millioner kroner vil være opp mot det maksimale av hva OUS kan bære rent finansielt. Hvis OUS velger å følge OPAK/Metiers anbefaling om å inkludere prisjustering og noe usikkerhet i estimatene, må OUS gjøre en kontroll på om OUS fortsatt har bæreevne til investeringen Anbefalinger OPAK/Metier støtter OUS sin innstilling om å fremme en lånesøknad for å utbedre tilsynsavvik, men med følgende anbefalinger: Estimatene for tilsynsavvikene bør prisjusteres til dagens prisnivå. OPAK/Metier har fått opplyst at estimatene er gjennomført i 2011, men at noen av disse senere er oppdatert. Fra januar 2011 til januar 2014 økte byggekostnadene med ca. 9 % (kilde Statistisk sentralbyrå) OPAK og Metier AS 15

17 OPAK/Metier vurderer det slik at risikoen er større for å overskride estimatene enn at de blir lavere. OPAK/Metier vurderer det videre som risikofylt å legge til grunn summen av forvalternes estimater for lukking av tilsynsavvik som forventet investeringskostnad (P50). OPAK/Metier anbefaler derfor at det legges på en usikkerhet slik at forventet investeringskostnad (P50) blir høyere enn dagens estimat på millioner kroner. Det er ikke nødvendig å gjennomføre en fullstendig usikkerhetsanalyse for å gjøre dette. Man kan også basere seg på erfaringstall fra andre relevante prosjekter. Det bør også oppgis en kostnadsramme (P85). Dette estimatet kan også gjennomføres på samme forenklede måte som beskrevet i forrige kulepunkt. OUS bør enten synliggjøre potensielle investeringsområder (som tekst) som ikke er medtatt i rapporten, eller utarbeide et estimat på disse OPAK og Metier AS 16

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene

Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Dokument 3:11 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 091-2010 KJØP AV TOMT PÅ GULLAUG GRUNNLAG FOR VIDERE PROSESS I foretaksprotokoll av 17. desember 2007 ble Helse-

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Det vises til rapport fra EY, vedlegg 1: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd.

Det vises til rapport fra EY, vedlegg 1: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd. VEDLEGG 1 OPPSUMMERING Evaluering av eierandel og ansvarsfordeling Det vises til rapport fra EY, vedlegg 1: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd. Dagens

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer