RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet"

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

2 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål ) Risør kommunes verdier ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer... 19

3 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 3 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse, bedre levekår og klima er gjennomgripende tema i hele kommuneplanen og hele vår virksomhet.

4 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke

5 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 5 3) Enhetens ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten leverer hovedsakelig interne tjenester til resten av kommunens organisasjon, både på enhets- og ansatt nivå. I tillegg har enheten noen tjenester som leveres direkte til kommunens innbyggere Interne tjenester Økonomi herunder ansvar for utarbeidelse av budsjett, hjelp til enhetene med budsjettering samt budsjettoppfølging gjennom året. Regnskap herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av regnskap for Kirkelig Fellesråd og diverse legater og stiftelser. Lønn Personal herunder overordnet arbeidsgiverpolitikk, personaladministrative oppgaver, rekruttering, lederstøtte/rådgivning, HMS. Publikumstjeneste herunder sentralbord og ekspedisjon Dokumentsenter- herunder registrering av post, arkivtjeneste Politisk sekretariat herunder utsending av saker til politiske utvalg Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere) Startlån Sentralbord og ekspedisjon 3.2 ORGANISERING Enhet for støttefunksjoner har 15 ansatte fordelt på 11,4 årsverk. Enhetsleder (Personalsjef) 1 årsverk Personal Personalsjef 1,8 årsverk Regnskap, budsjett, lønn Regnskapssjef Fagansvarlig lønn 3,8 årsverk Fellestjenesten Fagansvarlig arkiv 4,8 årsverk

6 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 6 4) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Ved å styrke de fagnettverkene vi deltar i interkommunalt, og invitere andre til samarbeid innen våre fagområder. Ta initiativ til felles utvikling av planer innen våre fagfelt i de interkommunale nettverkene Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut Ved å utvikle en god arbeidsgiverpolitikk, som den største arbeidsplassen i kommunen. 4.2 TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Revisjon av internkontrollsystem (T) RÅD ALLE Kompetanseplan (U) RÅD STØ Plan for avvikling av uønsket deltid (U) STØ Evaluering av seniortiltak (U) STØ Vitinn (U/T) STØ Enhetsleders kommentar Plan for avvikling av uønsket deltid Utredningen er igangsatt. Det er opprettet partssammensatt styringsgruppe og prosjektgruppe. Plan for avvikling av uønsket deltid forventes ferdigstilt første halvår Evaluering av seniortiltak Arbeid er påbegynt ved at det er avholdt flere møter med fagforeningene Vitinn Aktiviteten ved Vitinn er i løpet av året avsluttet.

7 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 7 5) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket PS 128/13 Budsjett 2014 Vedtakets punkt 14 Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, er blitt en betydelig byrde for kommunene. Det stadig voksende premieavviket, som skal nedbetales over 10 år, er for Risør på over 40 millioner kroner. Denne gjelda gir kommunen store utfordringer i årene framover med å få balanse i økonomien. Risør bystyre ber KS om å samordne et krav overfor regjeringen og Stortinget om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene, og kvalitet i pleie- og omsorg.

8 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 8 6) Tjenesteproduksjon 6.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Enheten leverer tjenester internt til enhetene og avdelingene i kommunen, og antallet her er stabilt. Det er stort sett lederne i kommunen enheten samarbeider med innen budsjett, regnskap, lønn, arkiv og personal. Tillitsvalgte, verneombud og ansatte etterspør også tjenester, da særlig innen lønn, personal og HMS arbeid. Utviklingen i etterspørselen av tjenester er stor. De ansatte blir eldre og behov for nyrekruttering øker, i tillegg øker kompleksiteten i de tjenestene som etterspørres Ansatte i Risør kommune Status siste periode Antall ansatte, kvinner Antall ansatte, menn Antall ansatte totalt Antall årsverk, kvinner Antall årsverk, menn Antall årsverk totalt Kilde: PAI/KS, Kommunesektorens arbeidsgivermonitor Tall pr 1. desember 6.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annethvert år, og det skal da gjennomføres igjen siste halvår Resultat av siste brukerundersøkelse Se punkt om Medarbeiderundersøkelse Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Det ble ikke konkludert med at tiltak skulle iverksettes. Enheten opplevde ikke behov for det. 6.3 MÅLT TJENESTEKVALITET Kommunesektorens arbeidsgivermonitor

9 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 9 Utfordringsbilde innen ulike arbeidsgivertema Kilde: Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, Ipsos MMI, 'Vet ikke' teller ikke med i beregningene av gjennomsnitt.

10 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 10 Opplever kommunen det som utfordrende å rekruttere følgende yrkesgrupper i dag, i tilfelle hvor utfordrende? Kilde: Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, Ipsos MMI, 'Vet ikke' teller ikke med i beregningene av gjennomsnitt.

11 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 11 Risør kommune har svart nei på følgende spørsmål i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (Ja: blå, Nei: grønn): Har kommunen en vedtatt arbeidsgiverstrategi? Nei Har kommunen inngått samarbeids-/partnerskaps-/intensjonsavtaler med Universitets- og høyskolesektoren? Nei Har kommunen iverksatt tiltak for å øke andelen som arbeider heltid? Nei

12 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 12 Har kommunen som arbeidsgiver iverksatt særskilte tiltak for å rekruttere medarbeidere fra innvandrerbefolkningen? Nei Har kommunen iverksatt tiltak for å rekruttere flere menn til kvinnedominerte sektorer? Nei Har kommunen iverksatt tiltak for å rekruttere flere kvinner til mannsdominerte sektorer? Nei

13 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 13 Risør kommune har svart ja på følgende spørsmål i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (Ja: blå, Nei: grønn): Har kommunen som arbeidsgiver og lærebedrift iverksatt tiltak for å øke antall lærekontrakter? Ja Oppfordrer og tilrettelegger kommunen for at medarbeiderne kan ta fagbrev? Ja Har kommunen i løpet av de to siste årene iverksatt tiltak for å styrke kompetansen blant ledere i kommunen? Ja

14 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyrings-arbeidet Risør kommunes overordnete kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten. Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil). Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale). Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres. Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig. I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak. En gjennomgang av eksisterende rutinebeskrivelser og utvikling av nye der det er behov for det. Det skal også gjennomføres ROS analyser i enheten Vurdering av avviksrapportering siste år Det er ingen meldte avvik.

15 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 15 7) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad Avgang Rekruttering Ledere Høgskole Fagarbeider Assistenter Andre Master ledelse, organisasjonsutvikling, Kommuneøkonomi, personaladm., arbeidsrett, arkiv, HMS, kompetanseplanlegging, Lov og avtaleverk, oppdatering på fagsystemer, service/ informasjonsarbeid, arkiv, Økonomi/ regnskaps kompetanse Fra kompetanseplanen 2012: Kompetansebehov / tiltak 1-2 år 3-5 år Personalledelse Organisasjonsutvikling Oppdatering på fagsystemer som brukes Personalledelse Organisasjonsutvikling Oppdatering på fagsystemer som brukes Rekruttere/videreutdanne innen: organisasjonsutvikling, personalledelse, økonomi, offentlig administrasjon Etterutdanning/kurs: lov og avtaleverk, fagsystemer 7.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Enheten samarbeider med alle lederne i kommunen innen de tjenestene enheten leverer. Lederne følges opp i budsjettarbeidet, økonomioppfølgingen gjennom året, lønnsutbetalingene og arkiv. De samarbeider med personalavdelingen om ansettelser, sykefraværsoppfølging, juridiske spørsmål, konflikter, pensjon ol Eksternt med andre kommuner eller nettverk Det er interkommunale nettverk for følgende faggrupper; lønnmedarbeiderne, økonomisjefene, arkivmedarbeiderne, servicemedarbeiderne og personalmedarbeidere. I tillegg samarbeider Risør om kemnerfunksjonen interkommunalt.

16 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent enhet for støttefunksjoner: 77 (10 av 13 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet enhet for støttefunksjoner: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for støttefunksjoner: 77 (10 av 13 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet enhet for støttefunksjoner: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Medarbeidertilfredsheten er god i enheten. Ved gjennomgang av undersøkelsen i enheten var det ikke forslag til tiltak Tiltak som følge av siste undersøkelse 7.4 INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold. HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. 4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg. Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt. Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Sykefraværet er lavt i enheten.

17 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 17 Alle har egne kontor med hev/ senk skrivebord og datautstyret er tilpasset den enkelte. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljøet er svært viktig for de ansatte og enheten legger stor vekt på å ha et godt, sosialt miljø. Enhetsleder er HMS-leder og har fått opplæring.

18 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 18 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Ansvar Ansvarsnavn Budsjett 2014 Regnskap des-13 Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Støttefunksjoner - Personal Støttefunksjoner - Fellestjenesten Støttefunksjoner - Regnskap & lønn Støttefunksjoner - Kompetansesenter Støttefunksjoner Enhetens kostnader består av ca 71 % lønnsutgifter, i tillegg til flere interkommunale og vertskommune samarbeid som gir lite handlingsrom i driften. Redusert bemanning ved naturlig avgang innen økonomi er ikke erstattet, i tillegg til nye tilførte arbeidsoppgaver, skaper stort arbeidspress i enheten. Ressurser til proaktivt arbeid innen personaladministrative oppgaver som forebyggende tiltak innen sykefraværsarbeid, HMS, kompetansehevingstiltak, arbeidsgiverstrategi osv. er svært begrenset.

19 Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 19 9) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer De største utfordringene fremover for enheten blir å bruke de begrensede ressurser som er til rådighet til å fokusere på de riktige oppgavene. Enheten har store ambisjoner for utvikling av tjenestene vi leverer, men ressursene tilgjengelige for å gjøre dette arbeidet er begrenset. Dersom det er mulig, vil enheten arbeide for mer interkommunalt samarbeid. Mange av utfordringene Risør står overfor er vi ikke alene om, og et samarbeid med andre kommuner kan både effektivisere arbeidet, og styrke den faglige kvaliteten.

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for støttefunksjoner side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPT 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

FARGESKRINET BARNEHAGE

FARGESKRINET BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 FARGESKRINET BARNEHAGE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Fargeskrinet barnehage 2017 side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for barnehage side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN

Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - PPT side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE

Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNEVERN. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNEVERN. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNEVERN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barnevern side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål... 3

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Risør ungdomsskole side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPt 2015

Detaljer

FARGESKRINET BARNEHAGE

FARGESKRINET BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 FARGESKRINET BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Fargeskrinet barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Risør ungdomsskole 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPt

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for omsorg side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.4. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.4. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE Versjon 1.4 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 BARNESKOLENE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Barneskolene 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE

Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Voksenopplæringen 2014side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 HELSE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for barnehage 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN. Versjon 1.3. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN. Versjon 1.3. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barnevern 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barneskolene side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Risør ungdomsskole 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 04.01.16 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2016 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE

Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE Versjon 12.11.2015 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 HELSE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Helse side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål... 3 2) Risør

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - PPT 2016 side 2 1)

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE

Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE. Foreløpig versjon 1.1

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE. Foreløpig versjon 1.1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE Foreløpig versjon 1.1 Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL... 3 2) RISØR KOMMUNES VERDIER... 4 2.1 TILTAK

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 BARNESKOLENE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 BARNESKOLENE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 BARNESKOLENE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2016 - Barneskolene 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Enhet for Politisk sekretariat

Enhet for Politisk sekretariat VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Politisk sekretariat Sist revidert: 1. feb. 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - VIRK 2016 side 2 1)

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2018 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2018 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 HOPE OPPVEKSTSENTER (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Hope

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - VIRK 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2015 - PPT side 2 1)

Detaljer

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK

ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Plan og byggesak 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 HELSE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 HELSE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG MÅL...

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - VIRK 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for kultur 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for plan og byggesak 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 HELSE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 HELSE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 HELSE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI)

ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI) Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for bosetting,

Detaljer

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2017 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. Foreløpig versjon 1.

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2017 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. Foreløpig versjon 1. RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 HOPE OPPVEKSTSENTER (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan

Detaljer

1 Representerer du en kommune eller en fylkeskommune? Kommune 1. Fylkeskommune 2. 2 Hva er navnet på kommunen du representerer?

1 Representerer du en kommune eller en fylkeskommune? Kommune 1. Fylkeskommune 2. 2 Hva er navnet på kommunen du representerer? Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2014 Kommunesektorens arbeidsgivermonitor beskriver utviklingen og tilstanden på sentrale arbeidsgiverrelaterte områder innen kommuner og fylkeskommuner. Formålet med

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Buskerud 2016 Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 20 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - VIRK 20 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer