Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger."

Transkript

1 Introduksjon 2011

2 Et sterkere fokus på kostnader grunnet betydelige markedsendringer har ført til at flere av de store aktørene/godseierne har sett behovet for avdekke hvilke muligheter som ligger i et tettere samarbeid i logistikkspørsmål og samordning av inngående og utgående logistikk. Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger. Industrinettverket har sitt utspring i Mo i Rana med Mo Industripark som formell prosjekteier, men det har fra starten av vært en målsetting å inkludere andre store industrimiljøer som Vefsn-Mosjøen, Glomfjord og Salten. Medregnet REC og Elkem Salten består Industrinettverket av 16 medlemsbedrifter i Salten, Glomfjord, Rana og Vefsn, og representerer betydelige godsmengder og verdier i form av transportkostnader. (i størrelsesorden 2,8 millioner tonn/år og en transportkostnad rett i underkant av 1 milliard NOK)

3 Målsettingen med Industrinettverk Logistikk er å øke bedriftenes konkurransekraft gjennom lokal og regional samhandling og kompetanse-heving. Gjennom bedre samordning og utnyttelse av inn- og utgående transporter til/fra bedrifter i og rundt de store industriclustrene i regionen, skal det oppnås vesentlige kostnadsreduksjoner og tilbudsforbedringer. Det er et mål er å redusere de årlige logistikkostnadene for nettverket med 4 %. Det legges vekt på å få opp løsninger og modeller som er enkle å drifte og som gir høy nytteverdi for de deltakende aktører

4 Deltakerbedriftene (inkl. sine nettverk) representerer de største resursene i nettverket. Mo Industripark AS (prosjekteier) Mo Industriikubator AS (prosjektleder) Kunnskapsparken Helgeland AS (ansvar for kurs og kompetansetiltak) Styringsgruppe: Prosjektet har en styringsgruppe sammensatt av Prosjekteier og representanter fra Nettverksbedrifter. Det er naturlig at styringsgruppens sammensetning tilpasses netteverkets medlemssammensetning Etter behov trekkes det på kompetansemiljøer som for eksempel; Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Molde, Sintef, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Transportøkonomisk Institutt og Sitma Arbeidet i nettverket koordineres av prosjektleder og organiseres gjennom samlinger, kurs og saksorienterte arbeidsgrupper.

5 Industrinettverkprosjektet har en økonomisk ramme på ca. 6 MNOK over en periode på 3 år. I tillegg til støtte(25%) fra Innovasjon Norge, finansieres prosjektet gjennom Mo Industriinkubator, en liten årlig medlemsavgift og egeninnsats fra nettverksmedlemmene. Etter et godt forprosjekt var Industrinettverket Logistikk finansielt på plass Juli 2010, og har det siste året jobbet aktivt både med godsanalyser, kompetanse og konkrete delprosjekter.

6 Mo i Rana Celsa Armeringsstål AS Momek Group AS Akvagroup ASA Rana Industriterminal AS Strand Shipping AS Meyership AS Mo Industritransport AS Rana Havnevesen AS Helgeland Plast AS Mo Industripark AS Rana Gruber AS Glomfjord REC Salten Elkem Salten Salten Havneservice Mosjøen Mosjøen Industriterminal AS Industrivekst Mosjøen Mjürgensen Rekruttering Alcoa Nova Sea Ewos Arbor Norgesvinduet Helgeland Betong Nordic Products Brønnøy Kalk Bring Logistics Vale Fesil SIC Yara

7 En viktig og tilrettelagt nettverksarena for diskusjon, erfaringsutveksling, samhandling og kompetanseheving rundt felles problemstillinger. Et verdifullt logistikkfaglig nettverk bestående av et svært kompetent mangfold av industribedrifter og næringsaktører i regionen. Din bedrifts viktigste logistikkutfordringer løftes inn i nettverket og eventuelt opp på regionalt nivå. Nettverket støttes 25% av Innovasjon Norge Din bedrifts logistikkprosjekter kan gjennom nettverket dra kostnadsmessig fordeler av dette. Tilbud om svært kostnadseffektiv og målrettet kompetanseheving gjennom kursing og kompetanseprogrammer i regi av nettverket. Rådgivning og bistand til å søke ytterligere støtte/finansiering for spesifikke prosjekter og kompetanseheving.

8 Muligheten til å bidra i og dra nytte av et sterkt fellesskap som har som mål å redusere kostnader og forbedre bedriftenes konkurransekraft. Anledning til å være med å påvirke prosjektets målsettinger og fokusområder. Enkel tilgang til et etablert nettverk av spisskompetente FOU- og fagmiljøer som jobber med å forbedre logistikkløsningene for din bedrift og bedriftene i nettverket. Fagmiljøene jobber i fellesskap med bedriftene på premisser satt av bedriftsnettverket. Deltakelse i og tilgang til resultatene av flere uavhengige og parallelle logistikkprosjekter. Du får muligheten til å knytte sterkere bånd mot andre miljøer, det være seg andre bedrifter og fagmiljø. Tilgang på utarbeidede kartlegginger, rapporter, markedsdata, etc.

9 Etter første år Merkbar forbedret dialog og kunnskapsutveksling mellom nettverksaktørene som arbeider med logistikk Kompetanseheving. Gjennomført 2 kurs i regi av nettverket Utvidet rutetilbud på båt nordgående fra Europa Felles henvendelse til departementet for å få utvidet prøveordningen med 25,25 modulvogntog på E12. I samarbeid med Høgskolen i Molde, etablert og igangsatt arbeidet med et delprosjekt med mål å kartlegge godsgrunnlaget for varige modulvogntogsløsninger. Undersøkelsen omfatter både Norsk og Svensk side. Godsstrømsanalyser Avtale med Handelshøgskolen i Bodø om Masteroppgave med formål å se nærmere på grunnlaget og suksesskriterier for etablering av en samordningsfunksjon for koordinering av logistikk og kjøpekraft. Utvidet nettverkets regionale nedslagsfelt og med betydelige bidragsytere både på gods- og kompetansesiden som sikrer nettverket et bedre bilde av regionens godstransportmønster og samhandlingspotensialet.

10 Modulvogntog 25,25 Bedre utnyttelse av containere på båt til/fra Europa Samordning av godsstrømmer til/fra transporthuber i Europa og Sør- Norge. Kompetansebygging Oppdatering godstrømsdata fra eksisterende og nye nettverksmedlemmer. Det søkes fortsatt å få med Yara i Glomfjord og Alcoa i Mosjøen. I Rana er det ønskelig å få ferrolegeringsprodusentene Fesil Rana Metal og Vale med i nettverket da de er store aktører på bulksiden.

11 Hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruk av Modulvogntog(lengre kjøretøy)over tverrforbindelsen E12 Sverige-Mo i Rana og hvordan man bedre kan utnytte disse. I oktober 2010 ble det i regi av nettverket sendt en formell anmodning til Departementet om forlengelse av prøveordningen frem mot Prøveordningen er nå utvidet. Etablert et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Molde om et kartleggingsarbeid med sikte på å få på plass en relevant oversikt over aktører/transportbrukere i et naturlig geografisk område både på svensk og norsk side. Kartlegging omdatter også relevante godsstrømmer. Kartleggingsarbeidet pågår nå og skal etter planen være ferdig i september I neste fase vil det bli sett nærmere på hvilke systemer som finnes eller må etableres for effektiv håndtering, samlasting og videre regional distribusjon. Basert på konklusjonene vil det i samarbeid med Høgskolen i Molde satt opp et miljøregnskap for prosjektet.

12 I samarbeid med Høgskolen i Bodø har nettverket våren 2011 bidratt med masteroppgave til 2 studenter. Problemstillingen fokuserer på de grunnleggende forutsetninger som må være tilstede for at et nettverkssamarbeid for logistikk skal lykkes: "Hva er kritiske suksessfaktorer for at et samarbeid i Industrinettverket Logistikk skal lønne seg?" Nettverket har bistått studentene gjennom å legge til rette for og gjennomført intervjuer som en del av studentenes fakta/informasjonsinnhenting. Masteroppgaven er nå ferdig og gir flere interessante konklusjoner og innfallsvinkler som nettverket vil ta med seg i det videre arbeidet.

13 Fra begynnelsen av har det vært en målsetting å søke å finne løsninger som gjør det mulig for Industrien i Rana å i større grad benytte seg av containere som lastebærere. I forbindelse med at Elkem Salten AS og Salten Havneservice AS kom med i nettverket, åpnet det seg raskt nye muligheter. Salten Havneservice AS er agent for en containerlinje som i dag på regulær basis trafikkerer strekningen Rotterdam Salten. Denne containerruten har hittil vært dårlig kjent og anløper Rana sporadisk. I nært samarbeid med Salten Havneservice arbeider nettverket nå med en kartlegging av grunnlaget for regulære anløp i Mo i Rana samt hvilke økonomiske effekter dette vil ha. Det er gitt klare signaler fra rederiet om at dersom det oppnås et visst antall containere ved hvert anløp ligger det til rette for å anløpe Rana på regulær basis.

14 Prosjektleder: Bjørn-Einar Nesengmo Mob:

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE 18. 10. 2010 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr 988 215 864, PB 613, N-8508 Narvik Innhold 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer