Kontraktsvilkår. Norsk Standard NS utgave desember 2005 ICS Alminnelige kontraktbestemmelser om levering av fast renhold VEDLEGG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontraktsvilkår. Norsk Standard NS utgave desember 2005 ICS Alminnelige kontraktbestemmelser om levering av fast renhold VEDLEGG 1"

Transkript

1 VEDLEGG 1 Norsk Standard NS utgave desember 2005 ICS Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktbestemmelser om levering av fast renhold

2 Innholdsfortegnelse KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER Virkeområde Kontraktsperiode Kontrakten Overdragelse av kontraktsforpliktelser Partenes representanter Samarbeid...6 KAPITTEL II REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN Taushetsplikt Regulering av kontraktssummen Fakturering skal foretas 12 ganger per år Betalingsforsinkelse Renter ved forsinket betaling Leverandørens rett til å stanse arbeidet...8 KAPITTEL III LEVERANDØRENS YTELSER Utførelse Gjennomføringen av oppdraget Helse miljø og sikkerhet, internkontroll Nøkler og alarm Personalet Kvalitettssikring Bruk av underleverandører Generelt Oppdragsgiverens rett til å nekte å godta leverandørens valg av underleverandør etter kontraktsinngåelse Mangler...12 KAPITTEL IV OPPDRAGSGIVERENS YTELSER Kontraktens omfang Arealoversikter Helårsrenhold Renholds rom Svikt i oppdragsgiverens ytelser...13

3 KAPITTEL V ENDRINGER, VEDERLAGSJUSTERINGER Endringer Endringer av oppdraget Beskjed om endringer Justering av vederlaget ved endringer Hovedregel Tilleggs leveranser Reduksjon av leveransen Endringsgebyr ved netto reduksjon av kontraktens omfang...16 KAP. VI ANSVAR FOR SKADE. FORSIKRING Ansvar for skade som følge av mangelfullt renhold Forsikring...17 KAPITTEL VII OPPHØR AV KONTRAKTEN Force Majeure. Partenes rett til oppsigelse ved langvarig stans av leveransen Partenes rett til oppsigelse ved flytting eller omlegging av virksomheten Heving av kontrakten Erstatning ved oppdragsgiverens heving KAPITTEL VIII ANDRE BESTEMMELSER Bruk av dokumenter Tvister Arbeidsgiverorganisasjon/tariffavtale..19

4 Partene Avtaledokument Mellom Oppdragsgiver Røyken Eiendom as Postadresse. Postboks 99 Postnr. Poststed 3441 Røyken Organisasjonsnr Tlf som oppdragsgiver og Leverandør. Postadresse. Organisasjonsnr. Tlf. Postnr. Poststed som leverandør er det inngått følgende avtale om Renhold og vinduspuss i Røyken kommune. Renholds areal Ca kvm. Vindusareal Ca. 15 % av renholds areal Renhold 1 gang i året Kun utvendig renhold av vinduene. Liftkostnader inngår i prisen. Innvendig vindu går som vegg i dette konkurransegrunnlaget.

5 Kapittel I Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne kontrakten er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor Leverandørens navn (leverandøren) påtar seg å levere fast renhold for 32 leveringssteder i Røyken kommune. 2. Kontraktsperiode Kontraktens varighet er fra til og med Dersom ingen av partene sier opp avtalen innen tre måneder før kontraktens utløp, forlenges avtalen (opsjonssår) automatisk for ytterligere ett år av gangen (2+1+1) dog ikke lenger enn til Kontrakten Følgende dokumenter inngår i kontrakten a) avtaledokument; b) referat fra avklaringsmøter, som begge parter har signert; c) tilbudet med spesifikasjoner. Avvik i tilbudet fra de dokumenter som er angitt under d), e) og f), skal klart fremgå for å kunne gjøres gjeldende; d) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringen, avholdt før tilbudet ble inngitt; e) Konkurransegrunnlaget med spesifikasjoner; f) Norsk standard NS8431 med endringer. Dersom det er motstrid mellom dokumentene, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt ovenfor. Er det uoverensstemmelser mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppe, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser. 4. Overdragelse av kontraktsforpliktelser Verken oppdragsgiver eller leverandør kan overdra sine kontraktsforpliktelser uten at dette er skriftlig avtalt 5. Partenes representanter Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående kontrakten. Er ikke annet skriftlig meddelt den andre parten, har representanten fullmakt til å fatte alle beslutninger i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

6 6. Samarbeid Begge parter skal medvirke til at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (aml) blir oppfylt Det skal holdes minst et driftsmøte per kvartal. Hver av partnernes representanter kan kreve at det avholdes møter dersom de mener det er behov for det utover dette. Innkallelse skal skje med rimelig frist og skal bekreftes skriftlig. Det skal lages referat eller protokoll fra møtene. Referatet eller protokollen føres normalt av bestillers representant. Referatet skal sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltagere og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser skal fremsettes snarest mulig og senest innen 10 dager etter at det er mottatt. Kapittel II Regulering av kontraktssummen 7. Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Bestemmelsene i første ledd skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig i forbindelse med oppdraget. Ansatte og andre som blir gitt slike opplysninger, eller som får kjennskap til slike opplysninger på annen måte i forbindelse med oppdraget, skal pålegges samme taushetsplikt. 8. Regulering av kontraktssummen Begge parter har rett til å forhandle prisen ved økning eller nedgang i varekostnader eller lønnskostnader. Prisen kan reforhandles en gang per år og dette skal foregå i september. Prisendring med begrunnelse og dokumentasjon skal varsles kjøper skriftlig en måned før ikrafttredelse. Prisendringer har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom kjøper ikke aksepterer prisendringen vil et prisforhandlingsmøte avholdes. Hvis man ikke kommer til enighet kan kjøper si opp avtalen. Prisendring skal ikke øke leverandørens fortjeneste. 9. Fakturering skal foretas 12 ganger per år Fakturaen skal være dokumentert og spesifisert i nødvendig grad. Betalingsvilkår er den 15. i leveringsmåneden etterat oppdragsgiver har fått korrekt månedsfaktura. Faktureringen skal skje 30 dager før betalingsfristen.

7 Beløp oppgis i NOK ekskl. mva. inkludert alle kostnader Oppdragsgivere kan utsette betaling av de krav i fakturaen som ikke er tilstrekkelig dokumentert og spesifisert inntil slik dokumentasjon og spesifikasjon foreligger. Kan oppdragsgiveren dokumentere krav som følge av leverandørens kontraktsbrudd, kan han holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til å få dekket et spesifisert krav. For øvrig plikter oppdragsgiveren å betale uomtvistete krav innen betalingsfristen. 10. Betalingsforsinkelse 10.1 Renter ved forsinket betaling Ved forsinket betaling betaler oppdragsgiveren forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.100 om forsinket betaling regnet fra mottak av korrekt faktura 10.2 Leverandørens rett til å stanse arbeidet Leverandøren kan med 24 timers skriftlig varsel stanse utførelsen dersom oppdragsgiveren misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre Kapittel III Leverandørens ytelser 11. Utførelse 11.1 Gjennomføringen av oppdraget Kvaliteten på renholdet skal oppfylle de krav som er angitt i Kontrakts-dokumentene gjeldende frekvenser, kvalitetsmål og service. Arbeidet skal ellers utføres slik at minst mulig forstyrrelser oppstår for brukeren. Dersom brukeren ønsker et annet tidspunkt for renholdet skal leverandøren prøve så langt som mulig å tilgodese brukerens ønsker. Det skal ikke gå mer enn 2 dager uten renhold på leveringssteder med drift 24 timer per døgn 7 dager per uke. På høytids, søndager- og helligdager tas nødvendig renhold, etter avtale med det enkelte leveringssted. Tidspunkt for renhold skal være fra kl Oppdragsgiveren skal informere leverandøren om spesielle forhold leverandøren må ta hensyn til under utførelsen av oppdraget. Informasjonen skal skje skriftlig. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som skyldes unnlatelse av å gi slik informasjon. Leverandør er ansvarlig for overholdelse av alle instrukser fra oppdragsgiver, lover, forskrifter og andre offentlige vedtak som gjelder for utførelse av renholdstjenester. Leverandør har ansvar for

8 å sikre at tegninger / overordnet plan samsvarer med byggets faktiske utforming. Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Ansattes og underleverandørers lønns- og arbeidsforhold Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønnsog arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørens forpliktelser under avtalen. Alle avtaler leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dersom leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 ganger innsparingen for leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Leverandøren skal på forespørsel fra oppdragsgiveren legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Oppdragsgiver og leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som oppdragsgiver har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og leverandøren bestrider dette, kan oppdragsgiver kreve at leverandøren og underleverandører legger frem dokumentasjon for oppdragsgiver om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet Helse miljø og sikkerhet, internkontroll Leverandøren er forpliktet til å ha rutiner som sikrer kvaliteten og servicen i forbindelse med kontrakts-arbeidet og arbeidsmiljøet til deres ansatte. Oppdragsgiveren har i kontraktsperioden rett til å kontrollere leverandørens kvalitetssikringssystem og internkontrollsystem.

9 For å sikre at leverandøren til enhver tid overholder krav til lov, forskrift og offentlige vedtak, er han forpliktet til å utøve internkontroll i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. Leverandøren skal fortløpende gjennomgå sin internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt. På forespørsel fra oppdragsgiveren skal det avgis skriftlig rapport om at dette er utført. Leverandør skal benytte rengjøringsmidler/ forbruksmaterialer som er miljømerket eller tilsvarende og som ikke skader omgivelsen eller medfører skade eller ulempe for renholder, Røyken kommunes ansatte, eller brukere i virksomheten og de som omfattes av denne kontrakten. Leverandør skal også iaktta miljøhensyn når det gjelder bruk av forbruksmateriell Nøkler og alarm I den utstrekning det er nødvendig vil det bli utlevert nøkler og evt. alarmkode. Ansvarlig kontaktperson skal påse at nøkler oppbevares på en forsvarlig måte, og at de leveres tilbake der det er påkrevd. Tap av nøkler skal umiddelbart meldes til oppdragsgiver Personalet Det blir forlangt at rengjøringspersonalet har politiattest (vandelsattest). Denne skal fremlegges bestiller. Personalet skal videre fremtre med velstelt ytre, og leverandør skal påby likt arbeidstøy med emblem. Alt rengjøringspersonell skal være utstyrt med ID kort. Det kreves videre at de som skal utføre oppdraget har fått opplæring i NS - INSTA 800 slik at arbeidet blir utført i henhold til avtalen. Det blir også forlangt at personalet har tilstrekkelig kunnskap om materialer og metoder som er nødvendigefor å utføre renholdet på en profesjonell måte. Personalet skal kunne kommunisere på norsk (det kan avtales unntak fra kravet). De kvalitetsmål som er angitt i anbudet, evt. Supplert med detaljer, skal være identisk med en arbeidsbeskrivelse som gis til renholderne på det enkelte område. Bestiller forbeholder seg rett til å godkjenne arbeidsbeskrivelsen. Bestiller forbeholder seg retten til å få omplassert leverandørs personale som av forskjellige grunner ikke lenger har tillit hos leverandør. Kostnader og tidsforsinkelser ved slik utskiftning av personell dekkes i sin helhet av leverandøren. 12. Kvalitetssikring Kvalitetsmålene i bestillingsgrunnlaget bygger på NORSK STANDARD INSTA 800 Rengjøringskvalitet, og leveransen skal kvalitetssikres I

10 henhold til denne standarden. Samtidig med denne kontrollen skal en kontroll av vedlikeholdet av gulvet gjøres. Se vedlegg 5. Kvalitetssikringen skal foregå av bestiller sammen med leverandør. Avvik fra avtalt kvalitet rapporteres gjennom skriftlig rapport. Rapporten skal besvares med en fremdriftsplan for oppretting sammen med en plan for sikring av fremtidig kvalitet. 13. Bruk av underleverandører 13.1 Generelt Leverandøren har rett til å la deler av leveransen utføres av underleverandør forutsatt at denne fremlegger lovpålagte attester og erklæringer. Leverandøren skal likevel utføre største delen av leveransen ved hjelp av egne ansatte. Hans kontraktansvar overfor oppdragsgiveren endres ikke ved bruk av underleverandør. Før kontrakt med underleverandør inngås, skal leverandøren underrette oppdragsgiveren om hvilke deler han vil la underleverandør å utføre og om hvilke underleverandører han vil bruke. På forespørsel skal leverandøren sørge for at oppdragsgiveren får den informasjon om underleverandørens kapasitet og kompetanse som er nødvendig for at oppdragsgiveren skal kunne utøve sin rett Oppdragsgiverens rett til å nekte å godta leverandørens valg av underleverandør etter kontraktsinngåelse Oppdragsgiveren kan nekte å godta leverandørens valg av underleverandør dersom han melder fra om dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt leverandørens underretning. 14. Mangler Dersom oppdragsgiveren mener at leverandøren ikke utfører renholdet i samsvar med kontrakten, skal leverandørens arbeidsleder og representant for leveringsstedet snarest mulig i felleskap å foreta inspeksjon. Dersom bruker ikke finner arbeidet i kontraktmessigorden og ikke får et bedre renhold etter at ha påtalt dette for leverandøren må han reklamere. Reklamasjonen skal fremsettes til bestiller eller hans representant. Muntlig reklamasjon skal umiddelbart bekreftes skriftlig. Oversittes reklamasjonsfristen, kan oppdragsgiveren ikke senere påberope seg forholdet. Mangelfullt renhold som er reklamert i rett tid, er leverandøren forpliktet til å utbedre omgående senest innen 24 timer etter mottatt reklamasjon, såfremt oppdragsgiveren krever det. Oppfylles

11 utbedringsplikten, kan oppdragsgiveren ikke senere gjøre andre krav gjeldende. Såfremt oppdragsgiveren kan gi en saklig begrunnelse, kan han nekte å akseptere utbedringen. Dersom leverandøren ikke oppfyller sin utbedringsplikt, eller oppdragsgiveren nekter å akseptere utbedringen kan oppdragsgiveren kreve et forholdsmessig prisavslag. Kapittel IV oppdragsgiverens ytelse 15. Kontraktens omfang 15.1 Arealoversikter Lokaler i de bygg anbudet skal omfatte er ført opp på arealoversikter (se vedlegg 7 Mengdefortegnelse). Oversiktene angir rom type, frekvenser, gulvmaterial, serviceoppgaver og kvalitetsprofil samt AQL for daglig renhold, samt kvalitetsprofiler for periodisk renhold og vindusvask. I det tilfelle der leverandør overtar ansvaret for kvalitetssikringen, debiter bestiller denne kostnaden Helårsrenhold For alle bygninger skal det beregnes helårs-renhold. Det forventes at avtalt kvalitetsprofil opprettholdes om sommeren i alle bygninger. For feriestengte bygninger innebærer det en redusering i renholdet under denne perioden. Bestiller forventer en omdisponering av ressursene til andre renholdsoppgaver slik som periodiske renholdsoppgaver Renholds rom Alle bøttekott/renholds rom er til leverandørens disposisjon. Det kan avtales at renholds utstyr går over til den nye leverandøren ved renholds leveransens start. Behov for lagerrom, garderobe/oppholdsrom vil bli tilfredsstilt så langt som mulig. Strøm, vanntilførsel med kaldt og varmt vann samt plass til renholdsmaskiner og annet renholds utstyr er også til leverandørens disposisjon. Det forutsettes at leverandør orienterer seg om dette under befaringen. Bestiller har rett til å omlokalisere rom som er til leverandørs disposisjon. Der hvor maskin til vask av mopper er installert av Røyken kommune, plikter leverandør å benytte maskinen i samsvar med bruksanvisningen. Leverandør har ansvaret for å dekke alle kostnader til vedlikehold av maskinen i avtaleperioden.

12 16. Svikt i oppdragsgiverens ytelser. Hvis svikt i oppdragsgiverens medvirkning eller andre forhold oppdragsgiveren har risikoen for hindrer leverandøren i å oppfylle sine kontraktsforpliktelser, skal dette ikke anses som kontraktsbrudd fra leverandøren. Leverandøren er likevel forpliktet til å begrense og forebygge skadevirkningene med rimelige midler. Dersom slike forhold medfører større arbeidsinnsats eller utgifter for leverandøren enn han etter kontrakten hadde grunn til å regne med, kan han kreve tilleggsvederlag etter bestemmelsene om tilleggsleveranser, jf. Punkt 19.2t Leverandøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle dersom han mener at oppdragsgiverens ytelser ikke er i samsvar med kontrakten. Det samme gjelder dersom han mener at det foreligger andre forhold som hindrer ham i å oppfylle kontrakten, og som hanmener er oppdragsgiverens risiko. Dersom han ikke gir slikt varsel, kan han ikke påberope seg forholdene som grunnlag for fritak for ansvar for svikt i egne ytelser. Han kan heller ikke påberope seg forholdene som grunnlag for krav på tilleggsvederlag. Dette gjelder likevel ikke med hensyn til svikt i oppdragsgiverens fremtidige ytelser og andre forhold oppdragsgiveren har risikoen for. Dersom leverandøren varsler om svikt i oppdragsgiverens ytelser i rett tid, skal oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold skriftlig besvare varselet, med klar beskjed om hvorledes leverandøren skal forholde seg, om nødvendig i samsvar med endringsreglene i punkt 18

13 Kapittel V Endringer, Vederlagsjusteringer 17. Endringer 17.1 Endringer av oppdraget Oppdragsgiver kan pålegge leverandøren endringer av kontrakten. En endring må stå i sammenheng med kontraktens omfang. En endring kan gå ut på at leverandøren skal yte noe i tillegg til, eller i stedet for det som opprinnelig var avtalt, at leveransens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. En endring kan gå ut på at oppdragsgiveren flytter sin virksomhet eller at areal utgår eller at oppdragsgiver legger den om på en måte som får innvirkning på leveransen, med mindre forholdet gir grunnlag for oppsigelse av kontraktsforholdet. Leverandøren kan likevel ikke pålegges endringer utover det han med rimelighet kunne påregne da kontrakten ble inngått. Leverandør kan ikke pålegges endring som vil medføre urimelige ulemper for ham. Leverandør kan motsette seg endringer med hensyn til tidspunkt for renhold dersom en slik endring vil medføre at arbeidet vil komme i strid med arbeidsmiljølovens forskrifter. Oppdragsgiveren har ikke rett til å trekke ut deler av leveransen for deretter å overlate disse delene til en annen leverandør. Endringer i kontrakten i forhold til renholdsplan, arbeidsbeskrivelse og kvalitet skal avklares skriftlig mellom partenes representanter Beskjed om endringer Beskjed om endring skal gis leverandør skriftlig i god tid før endringen skal iverksettes. Oppdragsgiver skal beskrive endringen på samme måte som han har beskrevet i den opprinnelige avtalte leveransen. 18. Justering av vederlaget ved endringer 18.1 Hovedregel Partene skal søke å oppnå en avtale om konsekvensen endringen har for vederlaget. Dersom partene ikke blir enige, skal vederlaget skal vederlaget reguleres etter bestemmelsene nedenfor.

14 18.2 Tilleggs leveranser Består endringsarbeidet av tilleggs-leveransen hvor kontraktens enhetspriser er anvendelige, benyttes disse enhetspriser ved beregningen av tilleggs-vederlaget. Hvis det ikke foreligger anvendelige enhetspriser, kan oppdragsgiveren kreve at leverandøren gir et spesifisert tilbud på fast pris Reduksjon av leveransen Dersom endringene innebærer en reduksjon av leveransen beregnes det et forholdsmessig fradrag i vederlaget Endringsgebyr ved netto reduksjon av kontraktens omfang Dersom det samlede vederlaget etter kontrakten ved sluttoppgjøret blir lavere enn den opprinnelige kontraktssummen, har leverandøren krav på et endringsgebyr på 10 % av reduksjonen. Kap. VI Ansvar for skade. Forsikring 19. Ansvar for skade som følge av mangelfullt renhold Leverandør er ansvarlig for skade på person, bygning, inventar m. m. som er forårsaket av mangler ved leveransen. Dette ansvaret gjelder kun utgiftene til utbedring av den påførte skaden og er begrenset til 75 G (G= Folketrygdens grunnbeløp). Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom manglene ved leveransen har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsom forhold hos leverandørens ledelse. Leverandøren er likeledes ansvarlig for skade som ikke skyldes mangler ved leveransen, men som han eller hans ansatte forvolder i forbindelse med gjennomføringen av denne, i samsvar med alminnelige erstatningsregler. Det vises til lov av13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning Forsikring Er ikke annet avtalt, skal oppdragstager ha en ansvarsforsikring. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 75 G. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade leverandøren kan påføre oppdragsgiveren eller tredjemann tap i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av de ordinære bestemmelsene i lov av 16.juni 1989 nr.69 om forsikringsavtaler. Leverandøren er forpliktet til å sørge for at eventuelle underleverandører er ansvarsforsikret på tilsvarende vilkår. Attest for tegnet forsikring skal forelegges oppdragsgiveren for

15 kontroll. Slik kontroll fratar ikke leverandøren risikoen for at forsikringen er dekkende. Kapittel VII Opphør av kontrakten 21. Force Majeure. Partenes rett til oppsigelse ved langvarig stans av leveransen Ved force majeure, dvs. at leveransen hindres på en slik måte at den i vesentlig grad ikke kan utføres slik som forutsatt på grunn av ekstraordinære og upåregnelige forhold utenfor partenes kontroll, slik som krig, opprør, naturkatastrofe, brann, streik, lockout m.m., bortfaller partenes forpliktelser så lenge hindringen varer. Dersom hindringen varer i mer enn seks måneder, kan hver av partene si opp kontrakten. Leverandøren har krav på vederlag etter kontraktens priser for den delen av leveransen som han har utført. For øvrig er ingen av partene forpliktet til å betale noen form av erstatning til den andre parten. 22. Partenes rett til oppsigelse ved flytting eller omlegging av virksomheten Dersom oppdragsgiveren flytter sin virksomhet, eller han legger om sin virksomhet på en slik måte at opprettholdelse av kontrakten vil innebære vesentlige ulemper eller føre til vesentlige merkostnader for en av partene, kan hver av partene si opp kontraktsforholdet med virkning fra flyttingen eller omleggingen. Dersom leverandøren mottar oppsigelse med en kortere frist enn fire kalendermåneder, kan leverandøren kreve erstatning. Erstatningen kan fastsettes av partene ved forhåndsavtale. Dersom en slik avtale ikke er gjort, fastsettes erstatningen til 90 % av avtalt vederlag for tidsrommet fra leveransens opphør og til utløpet av firemånedersfristen. 23. Heving av kontrakten En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Det samme gjelder hvis den andre parten går i konkurs eller blir beviselig insolvent. Før heving kan iverksettes, skal den parten som ønsker å heve, skriftlig gitt den andre parten en rimelig frist til å rette på forholdet, med varsel om heving om dette ikke skjer. Heving av kontrakten skjer ved skriftlige erklæring til den andre parten. Dersom oppdragsgiveren hever kontrakten, skal leverandøren snarest avslutte leveransen etter at han har mottatt erklæringen om hevingen. Dersom oppdragsgiveren hever kontrakten, skal leverandøren snarest avslutte leveransen etter at han har mottatt erklæringen om heving.

16 Leverandøren har krav på vederlag for den delen av leveransen Erstatning ved oppdragsgivers heving. Når oppdragsgiveren hever kontrakten, kan han kreve erstattet nødvendige merutgifter til renhold fra hevingstidspunktet til det tidspunktet leverandøren tidligst kunne ha brakt kontakten til opphør etter punkt 2. Han kan i tillegg kreve erstattet påregnelige tap som oppstår etter hevingstidspunktet, dersom hevingen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos leverandøren Erstatning ved leverandørens heving Når leverandøren hever kontrakten, kan han kreve erstattet tapt fortjeneste fra hevingstidspunktet til det tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kunde ha brakt kontrakten til opphør etterpunkt 2, samt eventuelle direkte påregnelige utgifter. Han kan i tillegg kreve erstattet annet påregnelig tap som oppstår etter hevingstidspunktet, dersom hevingen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos oppdragsgiveren Kapittel VIII Andre bestemmelser. 24. Bruk av dokumenter Dokumenter som er utlevert av en part til en annen, skal ikke gjøres kjent for andre enn dem som trenger dem i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Bruk av slike dokumenter i forbindelse med andre oppdrag uten tillatelse fra den parten som har levert dokumentene, vil medføre erstatningsansvar. 25. Tvister Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. Hver av partene kan kreve enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke blir løst i minnelighet, avgjort ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Ved ordinær rettergang skal renholdsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. 26. Arbeidsgiverorganisasjon/tariffavtale Tilbyder plikter å opplyse om hvilken arbeidsgiverorganisasjon han er tilknyttet og hvilken tariffavtale som er inngått.

Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold VEDLEGG 1 Norsk Standard NS 8431 1. utgave desember 2005 ICS 03.080.10 Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold Innholdsfortegnelse KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER...5

Detaljer

Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold VEDLEGG 1 Norsk Standard NS 8431 1. utgave desember 2005 ICS 03.080.10 Kontraktsvilkår Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold Innholdsfortegnelse KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER...5

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Utkast: Kontrakt mellom: Hordaland Fylkeskommune. (heretter omtalt som Oppdragsgiveren) (heretter omtalt som Leverandør)

Utkast: Kontrakt mellom: Hordaland Fylkeskommune. (heretter omtalt som Oppdragsgiveren) (heretter omtalt som Leverandør) Utkast: HFK-12-0302 Kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold til Den Offentlege Tannhelsetenesta i Hordaland Kontrakt mellom: Hordaland Fylkeskommune (heretter omtalt som Oppdragsgiveren) og (heretter

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statsbygg (Sb), Utenriksdepartementet (UD) og Departementenes servicesenter (DSS) XXX

Kontrakt. mellom. Statsbygg (Sb), Utenriksdepartementet (UD) og Departementenes servicesenter (DSS) XXX Kontrakt mellom Statsbygg (Sb), Utenriksdepartementet (UD) og Departementenes servicesenter (DSS) og XXX for levering av renovasjonstjenester i Regjeringskvartalet. del B. Følgende bilag utgjør en del

Detaljer

Kontrakt. mellom. Departementenes servicesenter (DSS) xxxxxxxxxxx. om publisering av stillingsannonser

Kontrakt. mellom. Departementenes servicesenter (DSS) xxxxxxxxxxx. om publisering av stillingsannonser Kontrakt mellom Departementenes servicesenter (DSS) og xxxxxxxxxxx om publisering av stillingsannonser Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende "spesielle kontraktsvilkår". Kontraktsvilkårene

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold Norsk Standard NS 8431 1. utgave desember 2005 ICS 03.080.10 Språk: Norsk Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold General conditions of contract concerning fixed cleaning Standard

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org.

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org. KONTRAKT Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for

Detaljer

Avtaledokument. xxxx som leverandør, er det inngått følgende avtale (heretter benevnt Avtalen ) for levering av renholdstjenester til Oslo tinghus.

Avtaledokument. xxxx som leverandør, er det inngått følgende avtale (heretter benevnt Avtalen ) for levering av renholdstjenester til Oslo tinghus. Avtaledokument Mellom Oslo tinghus som oppdragsgiver bedriftsnummer: 97 47 14 647 besøksadresse: C. A. Hambros plass 4, 0164 Oslo postadresse: Postboks 8023 Dep 0030 Oslo fakturaadresse: Domstoladministrasjonen,

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER OG

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ MELLOM 01. OSLO KOMMUNE/VED Navn: Oslo kommune (OK) Org.nummer: 958 935 420 Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 02. LEVERANDØR Navn: Org.nummer: Adresse: 1. KONTRAKTEN

Detaljer

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten... 4 2 Partenes

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale gravearbeider. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org.

KONTRAKT. Rammeavtale gravearbeider. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org. KONTRAKT Rammeavtale gravearbeider mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden f.o.m. 01.05.2013

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

RAMMEAVTALE

RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE 2012-14669 MELLOM UNIVERSITETET I OSLO (ORG. NR 971 035 854) og XXXXXXXXXXXXXX (ORG. NR xxxxxxx) om levering av Service- og vedlikehold av vannfrie urinaler INNHOLD: Del I: AVTALEN Del II:

Detaljer

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m KONTRAKT Rammeavtale serviceavtale transportbånd Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) mellom og Firmanavn: AS Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

RAMMEAVTALE 12/027. Vedlegg 3. vedr transport av Klorparafinerte glassruter. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.

RAMMEAVTALE 12/027. Vedlegg 3. vedr transport av Klorparafinerte glassruter. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org. Vedlegg 3 RAMMEAVTALE 12/027 vedr transport av Klorparafinerte glassruter mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten.

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten. OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester 1 Innhold Anvendelse... 3 Definisjoner... 3 1.1 Total kontraktssum... 3 1.2 Hverdager... 3 Partenes samarbeid

Detaljer

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER VEDLEGG 5 AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER Avtale om reisebyråtjenester i forbindelse med pasientreiser mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Bodø,

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers endringer til den generelle avtaleteksten (del 1) og leverandørens forbehold (del 2)

Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers endringer til den generelle avtaleteksten (del 1) og leverandørens forbehold (del 2) Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers endringer til den generelle avtaleteksten (del 1) og leverandørens forbehold (del 2) Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Detaljer

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR. KONTRAKT på leveranse av videreutdanning lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.: 14/01073 Unntatt offentlighet,

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel...

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel... II - GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANVENDELSE... 3 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 2.1 Leverandørens uavhengighet... 3 2.2 Lønns- og arbeidsvilkår... 3 2.3 Etisk handel... 4 3 ORGANISATORISKE

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer