UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:"

Transkript

1 tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o ) MINUTES FROM AN ORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA (reg. no. 94o376645) Den zt. mai 2or5 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. g+o ("Selskapet"). Møtet ble avholdt i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt i Ruseløldcveien r4, Oslo. On 2r May zor5 an ordinary general meeting of Rocksource ASA, reg. no. 94o ZZ6 6+S (the "Company") was held at the offices of the law firm Schjødt at Ruseløkkveien r4, Oslo. Følgende saker ble behandlet: The following matters were considered l. ÅpNINc VED STYRELEDER, HERUNDER OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSIONÆRER SAMT AKSIER REPRESENTERT VED FULLMAKT l. OPENING OF THE GENERAT MEETING BY THE CHARIMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, INCLUDING REGISTRATION OF BOTH THOSE SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAT MEETING AND THOSE SHARES REPRESENTED BY PROXY Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Frode Sigurd Berg. Til stede og representert gjennom fullmakt var aksjonærene som fremgår av Vedlegg r. r35 ob6 o88 aksjer var representert, tilsvarende 85, % av aksjekapitalen. The general meeting was opened by the Chairman of the Company, Frode Sigurd Berg. Present or represented by proxy were the shareholders listed in Schedule r. 135 o86 o88 shares were represented, comprising /o of the share capital. I tillegg møtte følgende:. Sigurd Sanna o Petter Aabø. Terje Arnesen, CEO o Hans Petter l(ohs, CFO o Jon-Michael Greßrød, revisor o Robert Romansþ, Schjødt. Lars Christian Steen, Schjødt o Christian W. Haug, Schjødt In addition, the following were present:. Sigurd Sanna o Petter Aabø. Terje Arnesen, CEO. Hans Petter l(ohs, CFO o Jon-Michael Grefsrød, revisor o Robert Romansky, Schjødt o Lars Christian Steen, Schjødt o Christian W. Haug, Schjødt 2.. VAIG AV MØTELEDER OG EN MØTENDE TIL Å MEDUNDERTEGNE prorokonen SAMMEN MED MØTELEDER Frode Sigurd Berg ble valgt til å lede møtet og Sigurd Sanna ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder. 2. ETECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF THE MEETING WITH THE CHAIRMAN Frode Sigurd Berg was elected to chair the meeting, and Sigurd Sanna was elected to co-sign the minutes _r

2 zl6 3. GODKIENNELSE AV INNKALTING OG DAGSORDEN 3. APPROVAL OF THE SUMMONS AND THE AGENDA Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The summons and the agenda were approved. 4. GODKIENNELSE AV STYRETS ÅRsnERnrNING oc ÅRsREGNsKAp FoR zor4 4. APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR zot4 Møteleder gikk gjennom hovedpunktene i styrets årsberetning og årsregnskap for zor4.i tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: The Chairman of the meeting outlined the main points of the Board of Directors' report and financial statements for zor4. In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the " G ener alforsamling en v edtok styrets år sb er etning og selskapets årsregnskap for zot4." "The General Meeting approved the Board of Directors' report and financial statements for 2074." 5. REDEGIØREISE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN S - B 5- STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE PURUSANT TO SECTION 3-38 OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT Styreleder gild( gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven S -fb. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen. The Chairman of the Board accounted for the contents of the statement on corporate governance submitted in connection with Section 33b of the Norwegian Accounting Act. No remarks to the statement were made by the General Meeting. 6. STYREVALG I henhold til forslaget fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende beslutning: 6. ELECTION OFTHE BOARD OF DIRECTORS Pursuant to the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the "Gjeldende styret ble gjenvalgt som styremedlemmer for perioden frem tíi ordinær generalþrsamling i zot6, slik at styret þrtsatt vil bestå av defølgende medlemmene: "The sitting board is re-elected as board members þr a period until the AGM in zot6, qnd thus the board will continue to be comprised of the þllowing members: c Frode Sigurd Berg (styreleder) o Robert ]ohn Arnott (styremedlem) o Liv Marit Lundby (styremedlem)" o Frode Sigurd Berg (chairman) c Robert John Arnott (director) o Liv Mqrit Lundby (director)" 7 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGIØREISE FOR zor5lzor6 7 DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR zor5 I zo:;6 I henhold til valgkomitéens forslag, om å fortsette nivået og strukturen for styregodtgjørelse, inkludert at godtgjørelsen fastsettes for den Pursuant to the proposal by the Nomination Committee, to continue the level and structure of the board fees, including that the fees are _t

3 kommende valgperioden, generalforsamlingen følgende vedtak: fattet 316 determined for the upcoming election period, the General Meeting passed the "Generalforsamlingen godkjente þrslaget om godtgjørelse til styret slik at styrets medlemmer slcal motta føigende godgjørelse for perioden til neste ordinære g eneralþrsamling : "The General Meeting approved the proposed remuneration for the members of the Board of Dírectors so that the fees þr the members of the board in the period untill the next ordinqry general meeting shal be as follows: Styreleder: NOK 45o ooo for opptil rc møter + NOKI5 ooo pr tílleggsmøte Chairman: NOK 45o,ooo for up to rc meetings + NOK 5,ooo per additional meeting StyremedlemmeÍ: NOK z8o ooo for opptil rc møtü + NOKr5 ooo pr tilleggsmøte." Boørd members: NOK z&o,ooo for up to to meetings + NOKr5,ooo per additional meeting." 8 EASTSETTELSE AV GODTGIØREISE TIL SELSKAPETS VALGKOMITE FOR zor4lzor5 8. DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE FOR zor4l zor5 I henhold til styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak: fattet Directors, the General Meeting passed the "Generalforsamlingen godkjente forslaget om godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen, slik at valgkomitéens medlemmer skal godtgjøres som følger: "The General Meeting approved the proposed remuneration þr the members of the Nomination Committee, so that the members of the Nomiqtion Committee shall receive fees as þilows: Bjarte Fagerås Keith Myers Brede Bjøvad Larsen Pål Reiulf Olsen NOK j7 5oo NOK 6z 5oo NOK5o ooo NOK z5 ooo." Bjarte Fagerås Keith Myers Brede Bjøvad Larsen Pål Reiulf Olsen NOK j7,5oo NOK 6z,5oo NOK 5o,ooo NOK z5,ooo." 9. FASTSETTELSE AV GODTGIØRETSE TrL SETSKAPETS REVISOR I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Selskapets revisor godtgjøres etter regning." 9 DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE COMPAT{Y'S AUDITOR Directors, the General Meeting passed the "The Company's audítor is remunerated according to invoices." IO. VALG AV MEDLEMMER TII VALGKOMITEEN I henhold til forslaget fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende beslutning: "Følgende personer er valgt som medlemmer av valgkomiteen: lo. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE Pursuant to the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the "The þllowing members are elected to the Nomination Committee: a PåI Reiulf Olsen (formann) Pål Reiulf Olsen (Chairman) _r

4 416 o Brede Bjøvad Lqrsen (komitémedlem) c Einar Gjelsvik (komitémedlem)". Brede Bjøvad Larsen (Committee member) o Einar Gjelsvik (Committee member)" ll. BEHANDLING AV STYRETS ERKIIf,RING OM EASTSETTETSE AV tønn OG ANNEN GODTGIØRELSE TIL TEDENDE ANSATTE 11. PRESENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DECLARATION OF REMUNERATION POTICY FOR THE EXECUTIVE MANAGEMENT I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen, med 3z z5o stemmer mot forslaget, følgende vedtak: Directors, the General Meeting passed, with.2,250 votes against the proposal, the following resolution: "Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer þr avlønningen av ledende ansatte i 2o75." "The General Meeting gave its support to the Board of Dírectors' remuneration policy for the executive management in zot5." t2 FUTLMAKT TIL A FORHØYE AKSJEKAPITALEN GIENNOM RETTEDE EMISIONER I henhold til styrets forslag, som redegjort for i innkallingen og videre presentert i møtet, fattet generalforsamlingen, med 3z 25o stemmer mot forslaget, følgende vedtak: "Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre én eller Jlere kapitalforhøyelser, som utgjør inntil NOK t 583 n5. Fullmakten kan brukes iføigende tilfeller ft) Rettede emisjoner og aksjeutstedelser til eksisterende aksjonærer eller egnede investorer þr å gi ytterligere kapital til Selskapet. (z) Som helt eller delvis vederlag i hele eller delv ise oppkj øp / inv e stering er. G) T Ibetaling av gjeld. Fullmakten tillat er kapitalforhøy elser som opp g j ør þr tingsinnskudd eller på onnen måte i henhold tíi allmennaksj elov en $ ro-2. Aksjeeiernes þrtrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven S rc-4, jf. S t"-s kan fravikes. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter 12. AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL THROUGH PRIVATE PTACEMENTS Directors, as set out in the summons and further presented in the meeting, the General Meeting passed, with 3z z5o votes against the proposal, the "The Board of Directors in Rocksource ASA is authorised to resolve one ot several share capital increases of up to NOK 458j,7t5. This authorisqtion can be used in the following situations; ft) Private placements and issue of shares to shareholders or suitable inyestors for raising further capital to the Company. (z) As fuii or partial compensation in case of full or partial acquisitionsf investments. G) As settlement of debt. The authorisation qllows capital increases against contribution in kind or by other woys as set out in Section rc-z of the Norwegian Public Limíted Liability Companies Act. The existing shureholders' preferential rights under section rc-4, cf. rc-5, of the Public Limited Liability Companies Act may bewqived. The Board of Directors is s,uthorised to amend the 4t67529_r

5 516 þr å gjenspeile nytt antall aksjer og ny aksjekapital ved utnyttelse av fuilmakten. Styret vil sette nætmere tegningsvilkår Fullmakten til styret gjelder frem til neste ordinære generalþrsamling, men ikke senere enn jo. juni zot6. Company's Articles of Association to reflect the new number of shares and share capital upon use of the authorisation. The Board of Directors wiii set the further subscription terms. The authorisqtion to the Board of Directors is valid until the next annual general meeting, however in no event later than jo June 2016." Alle beslutninger ble fattet med enstemmighet, med mindre annet fremkommer særskilt i vedtaket. Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. All resolutions were reached unanimously, unless other is noted in the resolution. There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed. VEDLEGG: Vedlegg r: Fremmøtte aksjonærer og fullmakter SCHEDULES: Schedule r: Attending shareholders and proxies [signaturside føiger / signature page follows] 4ri67529_r

6 616 fsignaturside þr protokoll fra ordìnær generalþrsamling i Rocksource ASA den a. mai zot5] [Signature page þr minutes of an ordínary general meeting of Rocksource ASAheld on zt May zot5] Frode Sþrd Sanna Møteleder / of the Medundertegner / Co-signatory 4ri67529_r

7 Vedlegg r - Ordinær generalforsamling Rocksource ASA zr. mai zor5 Oversikt over aksionærer som deltok fysisk på generalforsamling i Rocksource ASA zr. mai zor5 Navn aks jo nær Mr,rtcl på f rlls.r rniin Ant.rlì aksjer' Sigurd Sanna JA 3323 Petter Aabø la Oversikt over aksjonærer som deltok på generalforsamling i Rocksource ASA zr. mai zor5 ved fullmakt N.rv n.r l<s jrr n.tr' N.rvn f ulìnr Anrall.rl<sjt'r MargitAnnie Tandbere Frode Sigurd Bers lo KettyAndrea Decker Frode Sigurd Berg 13 r9r Audun Engen Frode Sigurd Berg 7 ooo Beryl Synøve Gulliksrud Frode Sigurd Berg Alf Birger Oliversen Frode Sizurd Berg 8 zq8 TH DahlAS Frode Sigurd Berg 4225o EPSI AS Frode Sigurd Berg r34 SS5 70?