Studietur(8.(+( (+(Habilitering(i(Stockholms(Län( Habilitering(&(Hälsa( ( VUB(teamet(+(V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietur(8.(+(10.10.2012(+(Habilitering(i(Stockholms(Län( Habilitering(&(Hälsa( ( VUB(teamet(+(V"

Transkript

1 Studietur HabiliteringiStockholmsLän Nasjonaltledernettverkforbarnehabilitering Nasjonaltnettverkforledereivoksenhabilitering Ioktober2012reiste5representanterfraArbeidsutvalgeneforbarne<ogvoksenhabiliteringpå studieturtilstockholm.hensiktenvaråfåkjennskaptilogknyttekontaktertilfagmiljøerisverige. Vibletattgodtimotavallevibesøkte,somtokseggodtidtilpresentasjoner,dialogog omvisninger.vitakkeralleforatvibletattsågodtimot! Habilitering&Hälsa StockholmLänsLandstingdekkerenbefolkningpå2mill.Landstingetharansvarforalletyper helsetjenester,derhabilitering&hälsaerenegenresultatenhet.denharetbredtspekterav tilbud.detertilsammen850ansatteinnenfordeuliketjenestene. Organisasjonskart:www.hablitering.nu OmHabilitering&hälsa Organisasjon Organisasjonsplanpdf Målgrupper:www.habilitering.nu<OmHabilitering&hälsa<Vårtansvarsområde Läneterdeltinni3geografiskeområderogallemedbehovforhabiliteringstjenesterkansøke tjenesterfraethabiliteringssenterhcisittdistrikt.habilitering&hälsaharogsåenrekketilbud somerovergripendeforhelelänet;autisme/adhdoglänscenter.deovergripendetilbudenegis isamarbeidmedethc.diagnostiseringgjøresisykehusene,menshabilitering&hälsayter tjenestersomerforankretilss# #Lagen#omStöd#och#Service#till#vissa#funktionshindrade,somgir funksjonshemmederetttilråd,#støtte#og#behandling.## # VUBteamet+VuxnamedUtvecklingsstörningochgravBeteendeavvikelse BesøktavEva,Sven,Lise,MarianneogSissel. VibletattsværtgodtimotpåVUB<teametsomhaddelagetetheldagsprogramfoross.Vifikk informasjonomvub<teamet,kas,kognusogbesøkteautismecenterforvoxna.vibleinviterttil 1

2 enfelleslunsj,påenrestaurantsombledrevetaveleversomutdannetsegirestaurantfaget.flott 3retterslunsj! VUB teameteretsamarbeidsteammellompsykiatrioghabiliteringnorra Stockholmpsykiatrihttp://www.norrastockholmspsykiatri.se/psykiatrin/VUB_team.asp. Blestartetsometprosjekti2005<i2009.Etterdettegåttoverifastdrift. Formål: Benyttetverrfagligkompetansetilåskapehelhetsløsninger,forsterkningog kvalitetshevingutoverordinærtomsorgstilbud Oppnåbedrefysiskogpsykiskhelseogsosialfunksjon Gibistandtilpasientogdensnettverk SAMARBEID: medisin psykiatri,psykologiogpedagogikk Bemanning: FraNorraStockholmsPsykiatri:Psykiater50%,Almenlege80%,Koordinator100%, Legesekretær20% FraHabilitering&HälsaAutismecenterförvoxna:Spesialpedagoger2x50%og Psykologer2x50% Henvisning: Fralegeiprimærhelsetjeneste,psykiatriellerfranevrolog Målgruppe: Over16år Diagnostisertutviklingshemning Alvorligutfordrendeatferdmedutfordringersomikkekanbliivaretattiordinære hjelpeapparatetf.eks. o Selvskading o Aggresjon o Motoriskuro o Utageringmedtrusselel.vold o Andretyperutfordringerproblemerifht.søvn,seksualitet,spisevegring,tvang e.l. Arbeidsmodell: Føroppstart innhentesamtykkeforåkunnesamarbeideinettverketrundtbruker.samarbeid medhelenettverketerenviktigforutsetningforålykkesogkartleggingavnettverketer avklaringavansvarsområdergjøresføroppstart. Startfase: Hjemmebesøk undersøkelser observasjon samhandling journalgjennomgang Kartleggingsfase Kartleggingavpasientensbehovsomatisk,psykiatrisk,psykologisk,pedagogiskog sosialt.kompletterendeutredningvedbehov. Behandling<iformavkonsultasjontilberørtenettverkbasertpåutredningsresultatet Overførings+ogavslutningsfase Regelmessigenettverksmøteriheleforløpetsomvarerfra48 56uker.Muligheterfor oppfølginginntil3mndr.etteravslutning. 2

3 Sykehusinnleggelser VUB teametharavtalemedetprivatsykehusom3 4000liggedøgnpr.år.Slutenvård Nevropsyk.iBollnäs.Inoentilfellererdetbehovorinnleggelserforkartleggingavalvorligog vanskeligatferd,nårdetteikkeermuligåfåtiliegenbolig.8ukersutredningsopphold. Kommunenkanovertaogbetaleforviderebrukavplassen,dersomdetteernødvendigien mellomperiodeforåetablereretendret/nytttilbudikommunen. KAS+KonsultteametforAutismSpektrumtilståndmedBeteendeavikelser EtnystartettilbudiNorraStockholmsPsykiatri Startet erunderutvikling. Oppdrag: Multiprofesjoneltkonsultteamtilpsykiatri Konsultativtarbeidsammenmedpasientensnettverk Kunnskapssentrum Rådgivning/veiledningtilpersonalgrupper Forskningsprosjekt Fortløpendemålingaveffektavinnsatsgjennomutredningogoppfølging Målgruppe 16år+medutredetogdiagnostisertAutismespektrumtilstand Medproblemskapendeatferd IkkediagnoseMentalretardasjon/utviklingshemning Innsats: Styrkepsykiatrienskompetansepåhøytfungerendeautisme Konsultasjonsteam ikkepasientansvar Sersegsomensamarbeidspartikkeekspertrolle Samarbeidsavtale korteinnsatsområder Problembasert tidsbestemt m/uhenvisning Arbeidsform: Konsultasjon Opplæring<Veiledning KOGNUS+KOmpetensGenomNätverkanUtbildningSamverkan Tilbyrgratisutdanning/kompetansehevingtilalleansatteiStockholmsLänsomkommerikontakt medpersonermedpsykisksykdom/funksjonsnedsetning.deltakerneerenmiksmellom ufaglærteogansattemedutdanning,fraulikedelerattjenesteapparatet. Utdanningsprogrammetsomstarteti2009erutvikletitettsamarbeidmedflere pasientforeningerogkommuner. Detleggesvektpååbenyttedemestanerkjenteogdyktigsteforedragsholdernepådeenkelte temaene.kurseneleggestilmøtelokalersomrommeropptil5<700deltakerekinosaler. Nivå1Basiskursipsykiatri: 3timerukentligi18uker1500harpr.ddgjennomført. 3

4 Nivå2Temakurs 3timer<8uker Fordypningskursinnenforspesifikketema1395harpr.dd.gjennomført Nivå3Kollegaveilederutdanning Undervisning3timerukentligi18uker,egenjobbingogveiledning. Inntak:Gjennomførtbasiskursog3temakurs+intervju. Deterpt.10deltakerepådenneutdanningen. Hjemmeside:www.kognus.se Tips: RiksforeningenAutism2009:«Boendestödsboken#>#vuxna#med#autismspektrumtillstånd #>#ett# praktiskt#verktyg#för#personal#som#arbetar#med#vuxna#personer#med#autismspektrumtillstånd.gir grunnleggendeforståelseforautismeogharegnesiderdermanfyllerinndetsomerviktigfor hverenkeltpersonmangirtjenestertil. Bestilling:http://butik.autism.se/index.php?route=product/product&product_id=74 Boendestödsfilmen :http://www.kognus.se/index.php/filmen.html Autismecenterförvuxna ErenlänsovergripendevirksomhetiHabilitering&Hälsa Målgruppe: Personerover18årmedautisme/autismelignendetilstandikombinasjonmedutviklingshemning. Hovedtyngdeialder18 35år. Oppgaver: Kartleggingavbehov Rådogstøtte Informasjonomautismeogutviklingshemning Informasjonomstøtteordninger Støtteisamarbeidmedandremyndigheter Funksjonsvurderinger Konsultasjontilpersonalinærmiljø Utprøvingavhjelpemiddel Behandling Beskrivelse: Kombinasjonavambulantogpolikliniskvirksomhet. Girindivideneferdigheter Hjelpemiddel Tilpasningerimiljø Henvisning: Pas.kanhenvisesegselv/evt.sammenmedandreihansnettverk tarutgangspunktihvapas. ønskeråfåhjelptil f.eks.: Planleggingvoksenliv Atferdsproblem Utvikling/øktselvstendighetminsthenvisningerpådetteområdet Rutiner: 4

5 1.samtaleinnen4uker 2personersammen. Kartleggingsperiode3mndr. Lagerhabiliteringsplanogsetterigangtiltak. Produksjonskrav:Antallbesøkogantallhabiliteringsplaner. Arbeidsform: Individuelloppfølging,grupper,temakvelderogveiledningtilpårørendeogtjenesteytere. Bemanning: 7,5stillingerpsykologer,sosionomer,spesialpedagoger,ergoterapeut,logopedogassistent.4 avstillingeneerdeltmellomaustismecenteretogvub<teametseunder. Nettside:www.habilitering.nu# #Våra#verksamheter# #För#voxna# RiksförbundetAttention BesøktavEva,Sven,Lise,MarianneogSissel. InteresseorganisasjonforpersonermednevropsykiatriskefunksjonsnedsettelserNPF,for eksempeladhd/damp,tourettessyndrom,aspergerssyndromogocd,samtderesfamilierog fagfolkinnenområdet. Organisasjonenarbeiderforatbarn,ungeogvoksnemeddissediagnoseneskalblimøttmed respektogfådenstøttedeharbehovforiskole,arbeidsmarkedogpåfritiden. Viktigsteoppgaverer: Åskapenettverkogstøttegrupperilokaleforeninger ÅøkeforståelsenforpersonermedNPFgjennominformasjonogutdanning Tidligoppdagelseavvansker,riktigutredning,støtteogbehandling Retttilutdannelseogjobb Tydeligerelovreguleringavrettigheter Forskningogmetodeutvikling Åformidleerfaringerogresultatavmedisinsk,psykologiskogpedagogiskforskningtil medlemmer,fagpersonerinnenområdetogøvrigesamfunnet. Organisasjonenleggervektpåkunnskapsformidling. Deharhøyaktivitetifht.prosjekter,dermedlemmeneeraktivedeltakere eks. 5

6 «Körkortskoll» omførerkortvednpf «Ennychans» omadhdogkriminalitet «Aspergerogarbeid»<erioppstartsfasen «Ungavuxna<projekt» «JagharADHD» Studiemateriell Kartleggingavpårørendeserfaringer Portretthåndboken Jagharadhdfilmer:http://jagharadhd.se/ EkonomikollutviklingavMobileknonomenhttp://www.hemekonomi.segratis budsjettprogram Linker: KIND+KarolinskaInstitutetCenterofNeurodevelopmentalDisordersBesøkt aveva,sven,lise,marianneogsissel. KarolinskaInstituteteretavverdensledendemedisinskeuniversiteter.Instituttetstårfor40%av denmedisinskakademiskeforskningenisverige. CenterofNeurodevelopmentalDisordersKINDeretkompetensesentrumforforskning, utviklingogundervisningvedkarolinskainstitutet. Fokuserutviklingsrelatertekognitivefunksjonsnedsettelserienrekkenevropsykiatriske/ nevrologisketilstander.autismespekterforstyrrelserogadhderdevanligste. Senterethaddesattoppetspennendeprogramforosshvor4forskere,allepsykologer,fikk presenterenoefrasinepågåendeforskningsprosjekter: Program: NoraChoque+Olsson:Socialfärdighetstträningförungdomarmedautismespektertilstand AST<KONTAKT Deterenmangelpåevidensbasertebehandlingsmetoder.Studietundersøkerhvilkeneffekt sosialferdighetstreningigruppeharpåatferdhosbarnogungemedhøytfungerendeast. TatjaHirvikoski:TvåbehandlingarförvuxnamedADHDogderesnærmeste. Undersøkergjennomførbarhetogeffektavennyformforgruppebehandling. Behandlingsmanualkommeri2013påHøegrafForlag. JohanPahnke:Erfaringerogresultaterfraprosjekt:ACT<basertferdighetstreningigruppeför vuxnamedas. TerjeFalck+Ytter:Projektsmåsyskon. Fokus:Hvordanerutviklingendeførsteleveårhossmåbarnsomsenerefåren autismediagnose?hvordanskillermansmåbarnmedautismefraandrebarn? Vifikketliteblikkinniprosjekteravhøyfagligkvalitet,drevetavengasjerte prosjektmedarbeideresomsamarbeidettettmedklinikereuteipsykiatri<oghabiliteringsfeltet. Deteretstortbehovforinformasjonombehandlingsmetodersevidensgrunnlagi habiliteringsfeltet. 6

7 KINDharengodhjemmesidesomspesieltinteresserteoppfordrestilåbesøkeforytterligere informasjon. AstridLindgrensbarnsjukhus,NeuropediatriskaenhetenbesøktavSisselog Eva VimøtteMargaretaAlboge,LenaÅstrøm,LenaNilson,MariaKrohneogRiitta? Neuropediatriskenhetersykehusetshabilitering.Herforegårlegebesøk,utredningforåfinne diagnose,kognitiveutredninger,utredningavautismevansker,tverrfagligeutredningerforvisse pasientgrupperogspesifikkemedisinskebehandlingersomf.eksbaclofen. Enhetenhar4,5psykologstillinger,1,5logopeder,1,5spesialpedagoger,1ergoterapeut,1 fysioterapeut,1sekretæroglegefraavdeling. Enhetenutrederpasienterfrabarnenevrologogbarnunder4årmedmistankeomautisme henvistfraprimærhelsetjenestenfranordrestockholmca ialderen0<18årinordre Stockholm.Utrederca.200barnogca.2/3delerunder4år.Ventetiderca.½år.Utredning planleggesover3ukertverrfagligteam.ietterkantavutredning,tilbakemeldingtilforeldreog lokalehjelpeinstanserhenvisermantilautismeteametsomogsåharnoelegeressurs. Nytttilbud;hjerneskadesenterforungevoksne18<25år.Skalhafokuspåviderelivogarbeid. Barnmedervervedeskaderfølgesmedfastsattekontroller. I landstinget regionenharnestenallesammejournalsystem Takecare ;somfungererbra. Etteratmanharmottatthenvisningskalbarnetseesinnen30dager vårdgaranti. Vifikkomvisningpåsykehusetogfikkseenegenetasjefyltmeddiv.ulikeaktiviteterforbarnog unge.eksempeler: 7

8 - Filmverkstedmedtilsattfilmpedagog.Filmerlagesutifrabarnasfortellinger - Leketerapimedansattespesialpedagoger;visåherbl.a.et rom somvarutstyrtmed div.sykehusutstyr.flerebarnogforeldrevariaktivitetderogrommetvartydelig populært! - Itilleggvardetdiv.aktivitetsromtiluliketrenings/bevegelsesrom. - Etvelutstyrtbibliotekmedbøkerogbladpåmangespråkmedegenbibliotekar. Trillevognmedbøkerogbladerpåmangespråktilbådebarnogforeldrebletrilletrundt påhuset. Noeninntrykkpåfoto: 8

9 KlaraMera+CenterförkognitivtstödBesøktavSven,LiseogMarianne. VimøttearbeidsterapeutBirgittaWennbergsomorienterteom: KlaraMera<etkunnskapssenterforkognitivstøtteorganisertunderHabilitering&Hälsa, Stockholmslänslandsting. KlaraMera smålgrupper: Personermedkognitivevansker:utviklingshemming,autismespertertilstander, ervervedehjerneskader,cerebralpareseogryggmargsbrokk PersonermedADHDialderen4<26år Kognitivstøttedefineressom: Altsomgjørdetlettereåhuske,finne,planlegge,forstå,velge,løseproblemer,komme gang,utføre,avslutte,håndtereabstraktesymbolerogkommunisere Hjelptilåforstå,fåkontroll,giøktselvstendighet,tilåspareenergi Eksemplerpåkognitivstøtteerbilder,tegn,rutiner,miljøtilpasning,assistansemedmer. KlaraMeraharsommålågiøktkunnskapomogøkttilgangtilkognitivstøttegjennom: - Rådgivningogkonsultasjontilbl.a.ulikevirksomheter,ergoterapeuter,logopederoa personell - Informasjonogutdanninggjennombl.a.kurs/forelesninger,webb,åpenthusforbåde brukereogpersonalevisningsleilighet,rådgivningviatelefonogmail.deterutviklet egete<læringskursomkognitivstøtte. - Utviklingavmetoderogproduktergjennomegenutviklingavmetoder/tilpassningerog deltagelseiprosjektvedr.produktutvikling. Voksnepersonerkanselv,ellergjennomdensomrepresenterervedkommendefamilie, goda< mann kontaktesenteret. Senteretharegenvisningsleilighetmedbådekognitivehjelpemiddelogtipsogideertilprodukter somkankjøpesiordinærebutikker.detarrangeres åpenthus endagpr.ukemedsværtgodt besøk. Formerinformasjon:www.habilitering.nu/klaramera Birgitta Wennberg Ukeplan i standard farger for ukedagene Timer i ulike størrelser teller ned 9

10 Avslutning Studieturenvargodtplanlagtogforberedt.DeteretgodtutbygdhabiliteringstilbudiStockholm Länogmyenyttigkunnskapåhente.Besøkeneogtemaenevargodtegnetoginteressantebåde forrepresentanterfrabarnehabiliteringogvoksenhabilitering.sosialtvardetflottåblikjentpå tversavarbeidsutvalgeneogåkunnebruketidsammentilåreflektereoverinntrykkenevifikk.vi vildranytteavdetteiarbeidetfremover. Deterønskeligmedvideresamarbeidogkontaktmedfagmiljøerinnenspesialiserthabiliteringi Norden. 10

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Pasientforløp Pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering

Selvmordsrisikovurdering Selvmordsrisikovurdering Et undervisningsopplegg for ansatte i Psykisk helsevern Rita Småvik Fagutvikler St.Olavs Hospital avd. Østmarka Bakgrunn Sterk økning i selvmordstallene fra 1950-tallet 1994 Vedtatt

Detaljer

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Nils-Øivind Offernes (psykologspesialist, Avdeling for nevrohabilitering) Nils

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå

Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå Dagrunn Nåden Dyrstad Intensivsykepleier, Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger uis.no Læringsnettverket for utvikling av gode pasientforløp

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING STAVANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING MELLOM HELSE STAVANGER HF, AVDELING UNGE VOKSNE (AUV) OG STAVANGER KOMMUNE, REHABILITERINGSSEKSJONEN VEDRØRENDE MUSEGATA 100 - OVERGANGSBOLIG 1 Formål Retningslinjene

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten Helse Prosjekt finansiert av Folkehelseprogrammet i Telemark

Den gode skolehelsetjenesten Helse Prosjekt finansiert av Folkehelseprogrammet i Telemark Brukermanual: Skolehelsetjenesten i videregående skole Skjema 1 1. Helseundersøkelse, med henvisning og oppfølging ved behov Program for helseundersøkelse 1.1 1. trinn vgs Antall elever x konsultasjonstid

Detaljer

Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt. 6 april 2011

Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt. 6 april 2011 Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt 6 april 2011 Sykehuset i tall 2010 55 792 sykehusopphold 2 500 årsverk 3 800 ansatte 19 sengeposter Ca. 400 senger Den akuttmedisinske kjeden av tjenester

Detaljer

TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK Nybrottsarbeid av rein glede

TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK Nybrottsarbeid av rein glede Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK Nybrottsarbeid av rein glede Seksjonsoverlege, spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering, Lars Petter Klokk

Detaljer

Risikovurdering Ryfylke DPS Strand

Risikovurdering Ryfylke DPS Strand Risikovurdering Ryfylke DPS Strand Flytting av sengene fra Ryfylke DPS Strand til Ryfylke DPS Randaberg Dato: 15.08.2014 Deltakere: Jan Erik Pedersen Dag Lieungh Irene Holmen Marianne Rongved Tone Langeland

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark 5. april 2017 Birgitte Nærdal Prosjektmedarbeider Aldring og helse Demenskoordinator, Grimstad kommune «Diagnostisering er avgjørende

Detaljer

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE OG VOKSEN HABILITERING ARBEIDSUTVALGENE Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011 GOD JUL OG GODT NYTTÅR Først vil vi presentere AU barn og voksne arbeidsutvalg For

Detaljer

BTI Handlingsveileder Skole

BTI Handlingsveileder Skole BTI Handlingsveileder Skole Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens.

Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. KLØVERÅSENSEMINARET systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. Birgitte Nærdal 2. JUNI 2016 Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. Etter en demensutredning blir

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon

Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2014 Millioner Utfordringsbildet Utvikling i befolkningssammensetning etter alder 2,5 Økende andel eldre i samfunnet Fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet Helsepolitiske føringer av betydning for fysioterapeuter Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Samhandling

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 9. november 2017

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 9. november 2017 Prosessveiledning Nasjonalt Program for Velferdsteknologi 9. november 2017 1 Hva er gevinstrealisering Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster. Gevinst er verdier,

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Barnets navn:. Barnehage:.

Barnets navn:. Barnehage:. Del II: PEDAGOGISK RAPPORT Barnehageversjon Forklaring til punktene begynner på side 3 Side 1 av 5. 1. Bakgrunnsinformasjon: Barnets barnehagehistorie: Problembeskrivelse/ henvisningsgrunn: Forhold av

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016

Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016 Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016 Sektorisering av barn Bilde fra oppdeling barn Arne Holte 2016 PPT Helse i 1.linjen Voksepsykiatri BUP Fødselsomsorgen Pediatri Habilitering Barnevern

Detaljer

Utviklingsprogrammet: «Inkludering av flyktninger» Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere

Utviklingsprogrammet: «Inkludering av flyktninger» Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Utviklingsprogrammet: «Inkludering av flyktninger» Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Spesialrådgiver Yngve Carlsson, KS Inkludering av flyktninger:

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli 21.11.14 Side 1 Behovet for økt innsats 3-5 % av alle barn viser tidlige atferdsvansker 31.000 barn i risiko

Detaljer

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken?

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken? Innledning Øystein Anne Kjersti Presentasjon av teamet. Hjemmesykepleien i Trøgstad var Østfold sin representant i det nasjonale læringsnettverket. Trøgstad kommune. Organisering av PO i Trøgstad. Viktig

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få?

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Gorm Are Grammeltvedt Spesialrådgiver Tema Ansvar for pasientbehandlingen Kort om

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Forslag til interkommunal samarbeidsmodell

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Forslag til interkommunal samarbeidsmodell Forebyggende hjemmebesøk til eldre Forslag til interkommunal samarbeidsmodell Dag-Helge Rønnevik Prosjektleder Helsteteam for eldre Erfaringskonferanse Helsetorgmodellen 25.04.2012 Samhandlingsreformen

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

Handlingsveileder Helsestasjon

Handlingsveileder Helsestasjon Handlingsveileder Helsestasjon Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY BEHANDLINGSFORSIKRING I GJENSIDIGE ANSATTE MEDLEM I NAV OG BOSATT I NORDEN FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - BEHANDLINGSFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo Andre nettverkssamling norskhelsenett Helhetlig pasientforløp i hjemmet - HPH Molde Trondheim

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Klinikk for psykisk helse Dekningsområde

Klinikk for psykisk helse Dekningsområde Klinikk for psykisk helse Dekningsområde Avdeling for barn og unges psykiske helse Avdelingens profil: mye ambulant virksomhet poliklinikk er prioritert samhandling gjennom lang tid lite senger Nesten

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm Kritisk søkelys på PKO-ordningen NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Utfordringer for

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Delrapport 4. Hjelpemiddelhåndtering

Delrapport 4. Hjelpemiddelhåndtering Delrapport 4. Hjelpemiddelhåndtering Innledning Denne delrapport omfatter en plan for organisering av kommunens framtidige hjelpemiddelhåndtering. Planen er starten av alt arbeid som må til for å ha et

Detaljer

v/salten DPS Fagkonsulent Ian Dawson Fagkonsulent (Salten DPS) September 2010

v/salten DPS Fagkonsulent Ian Dawson Fagkonsulent (Salten DPS) September 2010 Samarbeid/ samhandling v/salten DPS Ian Dawson Fagkonsulent 1 Sammenheng mellom samhandling og samarbeid Overordne Samarbeidsavtale NLSH Der det er særskilt behov som avvirke fra den overordne samarbeidsavtale

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

God ressursstyring Erfaringer! Hjertepoliklinikken Avdeling for Hjertesykdommer Ahus. Avdeling for Hjertesykdommer Hjertepoliklinikken

God ressursstyring Erfaringer! Hjertepoliklinikken Avdeling for Hjertesykdommer Ahus. Avdeling for Hjertesykdommer Hjertepoliklinikken God ressursstyring Erfaringer! Avdeling for Hjertesykdommer Hjertepoliklinikken Hjertepoliklinikken Avdeling for Hjertesykdommer Ahus Konstituert avdelingssjef Gry Christel Knutzen Vi har lært: UTFORDRINGENE

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 11/461-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 08.09.2011 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det blir med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet for Telemark fylkeskommune. Dato:

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Masterprogram i helseinformatikk

Masterprogram i helseinformatikk 1 Masterprogram i helseinformatikk Et samarbeid mellom INM/DMF og IDI/IME Neste kull: februar 2010 søknadsfrist 15. nov. 2009 http://www.ntnu.no/videre/helseinformatikk/ www.ntnu.no/videre/helseinformatikk/

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

Det prøver vi, det går nok fint! Jorund Tretterud, Ål kommune Grethe Amundsen, SUA

Det prøver vi, det går nok fint! Jorund Tretterud, Ål kommune Grethe Amundsen, SUA Det prøver vi, det går nok fint! Jorund Tretterud, Ål kommune Grethe Amundsen, SUA Prestegardsjordet/Avdeling miljøterapi Etablert i 1991 Har skilt ut de beboerne med autisme og sammensatte behov Delt

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk. Utfordrende atferd. Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier

Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk. Utfordrende atferd. Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk Utfordrende atferd Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier Habiliteringssenteret Vestre Viken HF Bakgrunn Samhandlingsreformen Habiliteringssenterets

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Tilbudsmappe 2 - Tildelingskriterier. Kjøp av heldøgns bo - og omsorgstjenester for to brukere

Tilbudsmappe 2 - Tildelingskriterier. Kjøp av heldøgns bo - og omsorgstjenester for to brukere Tilbudsmappe 2 - Tildelingskriterier Kjøp av heldøgns bo - og omsorgstjenester for to brukere Modum kommune Beskytt dokumentet (Verktøy) for å skrive i feltene. Bruk TAB for å gå fra felt til felt. 1.

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole

Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole Oppdraget: Læring og mestring for alle barn og ungdommer Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barna og unge som trenger

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre

Valgfaget Innsats for andre Valgfaget Innsats for andre Nordseter skole 2014/15. Lærere: Lena B Hoff, Hilde Aarflot Læreplanmål Hva gjøre Dokumentasjon (vurderingsgrunnlag) Høy måloppnåelse Hovedområde: Planlegging Å gjøre seg kjent

Detaljer

Oppfølging av handlingsplan for habilitering

Oppfølging av handlingsplan for habilitering Oppfølging av handlingsplan for habilitering 2014-2018 TILTAK: ANBEFALING - BEMANNING INNEN TJENESTENE ANBEFALING - PRIVATE INSTITUSJONER ANBEFALING - UTVIKLING AV HABILITERING/FOU ANBEFALING - RAPPORTERING

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer

Detaljer

Det er lov å prøve seg

Det er lov å prøve seg Det er lov å prøve seg 10 år med målrettet miljøarbeid Christian Skjørvold Øystein Viskum Systematikk - hardt arbeid - prøving og feiling Ett klart hovedmål: Unngå og begrense vesentlig skade Det er lov

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Problemstillinger i forhold til henvisninger - ulike lovverk Berit Herlofsen Juridisk avdeling Helse Sør-Øst RHF Aktuelle spørsmål/sjekkliste

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens

Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens Demenskonferanse Innlandet 2014 Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens Rådgiver/FoU Bjørg Th. Landmark Drammen kommune Trygge Spor effektstudien målsetting Dokumenter effekt av bruk

Detaljer

Velkommen til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Velkommen til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Velkommen til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning 8.mars 2013 v Kjersti Eide, Rådgiver med koordinerende enhetsfunksjon i HST og bindeleddstilling

Detaljer

Tiltakspyramide og forebyggende tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15

Tiltakspyramide og forebyggende tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15 Tiltakspyramide og forebyggende tiltak Roy Salomonsen 13.10.15 Effektive tiltak har: (Todd, Horner, Sugai & Sprague 2002) fokus på arena/miljø som en helhetlig system felles forståelse av forventet atferd/regler

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Den gode skolehelsetjenesten Hovedspørsmålene Gjør vi tingene rett? Gjør vi de rette tingene? Helsestasjon/ skolehelsetj. Målsettinger med DGS Utvikle helsestasjon og skolehelsetjenestens rolle i det helsefremmende

Detaljer

Selvendring. Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013

Selvendring. Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013 Selvendring Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013 Mål med dagen Vise hvordan dere kan; lage og gjennomføre varige endringer på viktige områder i livet Noen ganger kan

Detaljer

Normtider i Bergen kommune

Normtider i Bergen kommune Normtider HSY PBH Familievikar Normtider i Bergen kommune Normtidene er veiledende og er utarbeidet som et hjelpemiddel for saksbehandlerne når tiden som medgår for ulike oppdrag skal fastsettes og føres

Detaljer

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune Infobruks datakurs 10. februar 2017

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune Infobruks datakurs 10. februar 2017 ELEKTRONISK FØDSELSMELDING Grete Verløy, Oslo kommune Infobruks datakurs 10. februar 2017 Innhold Bakgrunn for invitasjonen Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen Nå-situasjon Mål Elektronisk

Detaljer

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder kl

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder kl Modul nr. 1067 Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.- 10. kl Tilknyttet rom: Energi og miljørom, Harstad 1067 Newton håndbok - Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl Side 2

Detaljer

Barns deltakelse i egen habilitering

Barns deltakelse i egen habilitering Barns deltakelse i egen habilitering Møte med spesialisthelsetjenesten Wenche Bekken Barns deltakelse i egen habilitering- møte med spesialisthelsetjenesten En del av forskningsprosjektet «Snakk med oss»

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Mone Tsahai Kildal avdelingshelsesøster Vaksinedagene 2009, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS United for Health U4H Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS Birgitte Vabo, prosjektleder, Kristiansand kommune Inger Alice Naley Ås, Lungespl./prosjektspl.

Detaljer