Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) - 2012"

Transkript

1 Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) Generelt: Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest omorganisert i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter. Tidligere avgrensete tyngdepunktsatsninger som var lagt til Helse Bergen og RFM for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, som var lagt til Helse Stavanger, ble i sin helhet reorganisert og definert som Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest. Med den nye organiseringen har man også forlatt tyngdepunkt-tankegangen til fordel for en mer dynamisk satsningsmodell. En modell med statiske tyngdepunkt ville i mindre grad kunne bidra til en tjenlig realisering av mandatet for RFM sitt samlete arbeid med de fire diagnosene. Således har RFM Helse Vest fra 2012 anlagt en arbeidsmåte med fokus på å identifisere, avdekke og imøtekomme de behov som måtte finnes for utvikling av tjenester og kompetanse i helseregionen uavhengig av de tidligere definerte tyngdepunktsatsningene. Helse Vest besluttet ved omorganiseringsvedtaket i 2011 en fortsatt videreføring av et eksisterende avgrenset tyngdepunktområde i Helse Fonna (Autisme, psykisk utviklingshemming og samtidige psykiske vansker/utfordrende atferd). Dette RFM-tyngdepunktets forankring og oppdrag videreføres således i tråd med vedtaket. Organisatorisk forankring for RFM Helse Vest: Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest ansvarsplassert i Helse Bergen og lagt i linje inn under Divisjon for Psykisk Helsevern, Klinikk for Psykosomatisk Medisin. Denne klinikken ledes av klinikkdirektør Jan Inge Gauperaa og rommer flere andre enheter med regionalt ansvar og aktivitet: RVTS Vest, Regionalt Senter for hørsel og psykisk helse i Helse Vest og Seksjon for Spiseforstyrrelser. RFM Helse Vest er således fra 2012 forankret i en klinikk med kompetanse på og erfaring med å yte regionalt dekkende tjenester. RFM-tyngdepunktet i Helse Fonna er plassert i linje i Klinikk for Psykisk Helsevern i Helse Fonna. Ansatte: Faglig leder/koordinator for RFM, Bente Ubostad, ble ansatt fra 1 juni. Fagkonsulent/rådgiver Unni Sagstad er fast ansatt i 50% stilling, mens fagkonsulent/rådgiver Torhild Bråthe er engasjert i midlertidig 40% stilling ut Referansegruppe: Helse Vest nedsatte våren 2012 en referansegruppe for RFM Helse Vest. Denne er bredt sammensatt av fagpersoner og brukerrepresentanter fra hele helseregionen. Referansegruppen har så langt avholdt 2 møter (vår og høst 2012) og skal avholde sitt neste møte i mars RFM har forventninger til at referansegruppemøtet våren 2013 vil gi retning på det videre arbeidet og planene for aktiviteten i de kommende årene. Som det fremgår av mandatet tenkes referansegruppen å fungere som et bindeledd mellom RFM og brukerne og som et bindeledd mellom RFM og de kliniske miljøene som gir et tilbud til pasientgruppene. RFM er avhengige av gode og relevante innspill fra referansegruppen for å legge planer og iverksette aktivitet som gir positiv effekt på behandlingstilbudene. 1

2 Følgende mandat foreligger for referansegruppen: REFERANSEGRUPPA FOR REGIONALE FAGMILJØ FOR AUTISME, AD/HD, TOURETTES SYNDROM OG NARKOLEPSI (RFM, Helse Vest) SAMANSETTING OG MANDAT. Bakgrunn Helse Vest RHF fikk gjennom bestillerdokumentet i 2006 frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oppdrag å etablere eit regionalt fagmiljø for autisme. I 2007 blei det på same måte etablert regionale fagmiljø for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Etter 2007 er det frå HOD lagt vekt på at fagmiljøa for de fire diagnosene skal vere felles. I 2011 blei det i fagdirektørmøte i Helse Vest beslutta ei ny og samlande organisering av dei regionale fagmiljøa. I den nye organiseringa, gjeldande frå er det oppretta ei sentral koordinering av RFM i Helse Vest i Helse Bergen. RFM er organisatorisk forankra i Helse Bergen, Psykiatrisk Divisjon, Klinikk for Psykosomatisk medisin og ansvar og beslutningsmyndighet er plassert i linje. Tyngdepunktet for autisme og utviklingshemming, som er organisert i Helse Fonna, skal vidareføre verksemda det har hatt til no. I samband med den nye organiseringa vert det etablert ei breitt samansett referansegruppe for RFM. Samansetting Referansegruppa består av to representantar frå kvart helseføretak, som avspeglar fagkompetansen på dei ulike diagnosegruppene, ein som representerar barn og unge, og ein for vaksne. I tillegg har gruppa fire brukarrepresentantar, ein for kvar brukarorganisasjon, samt ein representant frå det regionale helseføretaket. Referansegruppa skal velje ein leiar for gruppa frå enten Helse Fonna, Helse Førde eller Helse Stavanger. Leiar for gruppa blir valt for to år av gangen. Ein fagleg leiar for RFM er tilsett i Helse Bergen frå juni Fagleg leiar for RFM vil ha tett kontakt med dei ulike fagmiljøa som yter tenester til pasientar innan dei fire diagnosane som femnast av RFM. I samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktørar skal RFM syte for fagleg aktivitet og utviklingsarbeid i tråd med mandatet for RFM sitt arbeid. Fagleg leiar for RFM vil organisere, referere frå og kalle inn til referansegruppemøta. Referansegruppa vil ha to årlege møte. Mandat Referansegruppa skal: Sjå til at verksemda i RFM er i tråd med mandata som ligg føre Sikre ei regional forankring slik at arbeidet i RFM femner relevante tema for alle HFane i RHF-et o Bidra til å identifisere felles utfordringar 2

3 o Bidra til å identifisere HF-spesifikke utfordringar Sikre god informasjonsflyt mellom RFM og dei ulike aktørane som yter teneste til pasientar innan RFM sitt virkefelt o Gje innspel til RFM sitt arbeid o Informere om RFM sitt arbeid i eigen verksemd o Fange opp kva kompetanse som manglar i regionen innanfor fagmiljøa sine fagområde Sikre god informasjonsflyt mellom RFM og dei ulike brukarorganisasjonane o Gje innspel til RFM sitt arbeid o Fange opp signal om betringspunkt i tenestetilbudet slik brukarane opplever det o Informere om RFM sitt arbeid i eigen brukarorganisasjon Referansegruppens medlemmer: Leder/medlem: Psykologspesialist/seksjonsleder Sigrun Einarsdottir, Helse Stavanger Medlemmer: Åslaug Kalstad brukarrepresentant autisme Trond Løvdok brukarrepresentant ADHD (ny fra 2013) Jorunn Bakke brukarrepresentant Tourettes syndrom Marit Skrenes brukarrepresentant Narkolepsi Psykologspesialist Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen Overlege Anne Halmøy, Helse Bergen Avdelingssjef Liv Åse Dybdal, Helse Førde Førstekonsulent Jan Ove Ødven, Helse Førde Psykologspesialist Oddbjørn Hove, Helse Fonna Klinisk sosionom Oddbjørn Tøgersen, Helse Fonna Psykologspesialist Marianne Berge Skår, Helse Stavanger Charlotta Schaefer, Helse Vest RHF Overordnet generell aktivitet: Møter/informasjonsutveksling: Møtevirksomhet for igangsetting av aktivitet som er relevant for de som gir pasienttilbud til RFM sine fire diagnoser: Det er gjennomført møter med fagpersoner/ledere i samtlige HF-områder i Helse Vest for avklaring av hvilke fokusområder det bør satses på i Disse møtene har primært samlet deltakere fra barnefeltene. I løpet av første halvår 2013 vil tilsvarende møter gjennomføres med fagpersoner/ledere som har ansvar for pasienttilbudet på voksenfeltet. Leder for RFM har høsten 2012 deltatt i samarbeidsmøter og arbeidsutvalgsmøter med: De andre regionale fagmiljøene og deres ledere. Nasjonal kompetanseenhet for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) Den nasjonale Autismeenheten (AE) 3

4 Leder for RFM har deltatt i orienterende møte med Fagteam i Helse Bergen for gjensidig informasjon om pågående satsning i forhold til psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Leder for RFM har deltatt i orienterende møte med Helse Fonna ved Hove/Nilsen knyttet til aktiviteten i tyngdepunktområdet der samt deres deltakelse i multisenterstudien. Leder for RFM har deltatt i orienterende møte med Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer SOVno. Leder og øvrige ansatte i RFM har deltatt i for- og planleggingsmøter med AE i forbindelse med konferansearrangement som skal foregå i Bergen i juni Fagkonsulent Unni Sagstad har i 2012 deltatt i møte med Helsedirektoratet og diverse enheter innenfor habiliteringsfeltet der det ble gitt en orientering om arbeidet i de respektive RFM-ene. RFMs nettside/formidling: I forbindelse med nyorganiseringen av RFM har det vært behov for å legge om strukturen på nettsiden. Ansatte ved RFM har i 2012 deltatt i intern opplæring knyttet til å skjøtte og vedlikeholde nettsiden. Vi har i tillegg hatt et utstrakt samarbeid med personer i Informasjonsavdelingen i Helse Bergen for å effektuere nødvendige endringer. Pr starten av 2013 er nettsiden fremdeles ikke optimalt utformet og det mangler utfyllende informasjon knyttet til samtlige diagnoser. Nettsiden er under fortløpende oppdatering og det er et uttalt mål for 2013 at denne blir mer funksjonell og i større grad representativ for alle fire diagnoser RMF skal være engasjert i. For øvrig har RMF benyttet seg av kontakten som er opprettet med webansvarlige i de øvrige HF-områdene i Helse Vest for innlegging av informasjon på nettsidene til de respektive HF-ene. Nettsiden finnes her: Annen formidling/aktivitet: Leder for RFM har deltatt i opplæring i mediehåndtering i regi av Helse Bergens informasjonsavdeling. Det er for øvrig gitt informasjon om mandat, aktivitet og oppdrag i de sammenhenger der fagpersoner fra RFM har hatt innlegg eller medvirket i programmet. Kartlegging av kurstilbud/opplæring til pasienter og pårørende: I samarbeid med de øvrige RFM-ene i landet er det høsten 2012 utarbeidet et kortfattet spørreskjema for kartlegging av pasient/pårørende-opplæring i form av kurstilbud rettet særskilt inn mot RFM sine fire diagnoser. Informanter som er bedt om å gi svar er LMS-er og kliniske enheter i HF-ene som vurderes å være aktuelle til å gi et tilbud til en eller flere av de fire diagnosene. Formålet med dette arbeidet er å få en god oversikt over hva som faktisk tilbys lokalt, regionalt og nasjonalt for å kunne vurdere hva som eventuelt mangler av tilbud på pasientopplæringssiden. Svar fra informanter skal foreligge pr mars 2013 og vil gi grunnlag for videre arbeid med å få på plass gode og tjenlige kurs i regi av LMS-er eller andre relevante aktører. RFM ønsker å ha en rolle i denne kursvirksomheten enten i form av å være direkte delaktig i undervisningsoppleggene og/eller å være behjelpelige med å engasjere forelesere/fagpersoner til undervisningsoppdrag. 4

5 Deltakelse i erfaringeringskonferansen i regi av RFM Helse Sør-Øst: Leder for RFM deltok høsten 2012 i erfaringskonferansen som ble arrangert av RFM Sør-Øst. Denne konferansen presenterer resultatet av satsninger i RHF-området støtte av eller gjennomført av RFM Sør-Øst. Formålet med deltakelsen var å vinne erfaring med hvordan man der støtter og presenterer gode fagutviklings- og forskningsprosjekt som på sikt bidrar til at mandatets mål oppfylles. RFM Helse Vest tar sikte på å gjennomføre tilsvarende konferanse våren 2014 der det vil bli gitt en presentasjon av prosjekter som får støtte til gjennomføring etter søknader våren 2013, samt prosjekter som er gjennomført direkte i regi av RFM. For informasjon om utlyste prosjektmidler se denne linken: Øvrig kurs og konferanseaktivitet: Ansatte i RFM Helse Vest har deltatt i diverse kurs og konferanser som har hatt relevans for RFMs oppdrag. RFM ved faglig leder var tilstede ved en større internasjonal nevropsykologikonferanse i Oslo i juni med anerkjente internasjonale forelesere innenfor fagfeltet nevropsykiatri/nevropsykologi. RFM har også gitt økonomisk støtte/dekket deltakelsen for fagpersoner innen Helse Vest for å muliggjøre bred deltakelse i relevante kurs og konferanser. De fire HF-ene i Helse Vest var gjennom RFM-midler representert med en større delegasjon på en autismekonferanse i Tønsberg i juni. Konferansens tema var behandling av psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander. Videre var det RFM-støttet deltakelse på en konferanse om autisme og epilepsi i Oslo i januar. Diverse deltakelse på opplæringskurs i ADOS og ADI-R for deltakere fra samtlige HF i Helse Vest har vært støttet med midler fra RFM (se også punktet nedenfor). Autismefeltet: ADOS/ADI-R satsningen: Det har vært fokus på kompetansebygging knyttet til standard utredningsinstrumenter i bruk ved diagnostisering av ASD. RFM deltar i et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med RFM-ene i RHF Sør-Øst, RHF Midt og RFH Nord) for å utdanne instruktører til å kunne gjennomføre lokale, regionale kurs i ADOS og ADI-R. Psykologspesialist Elin Antoniussen fra Helse Bergen har deltatt i denne opplæringssekvensen finansiert av RFM-midler og støttet av RFM. RFM deltar også inn i det nasjonale prosjektet i form av å ha en definert prosjektansvarlig person, fagkonsulent Unni Sagstad, for Helse Vest sin deltakelse. Videre vil RFM bidra på linje med de øvrige RFM-ene med midler til utarbeidelse av nyprodusert norsk materiell til bruk i opplæring av instruktører og til senere bruk i kursgjennomføring. Det har vært gjennomført diverse samlinger og seminarer. I påvente av at instruktørene skal bli ferdig utdannet har det i RFM-regi vært arrangert kurs der fagpersoner fra de ulike HF-ene i Helse Vest har fått tilbud om deltakelse. Disse kursene har innbefattet kursing som har vært et samarbeid mellom alle regionene arrangert i østlandsområdet, men også rene Helse Vest kurs der RFM har båret en stor del av kostnadene ved arrangementene. ADOS/ADI-R satsningen er meget godt mottatt i regionen og kursene og kompetansen er sterkt etterspurt. Denne etterspørselen forventes også å øke fremover (jfr faglige standarder for utredning). 5

6 Felles oppmerksomhetsprosjektet: Det har vært gjennomført et pilotprosjekt knyttet til metodikk/tilnærming til å legge til rette for økt grad av felles oppmerksomhet hos barn med autisme. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom aktører i HF-områdene i Helse Vest. Det er utarbeidet spesifikke prosedyrer og fremgangsmåter i prosjektet, prosjektet er gjennomført gjennom veiledning fra aktører i spesialisthelsetjenesten og oppfølging av aktører på førstelinjenivå. Prosjektet har hatt en solid faglig forankring i toneangivende spisskompetente fagmiljøer og har mottatt støtte fra RFM til veiledning fra høykompetent fagmiljø ved Høyskolen i Oslo og Akershus ved professor Per Holth. Prosjektleder har vært fagkonsulent Janne Mari Akselsen fra Helse Stavanger som gjennom RFM-midler har vært frikjøpt i en tidsavgrenset 20% stilling for å lede arbeidet med utarbeidelse av prosjektet. Øvrige involverte fagpersoner har vært Cathrine Gardner Holsen fra Helse Førde og Hanne Ona fra Helse Bergen. Foreløpige funn er presentert i ulike fagsammenhenger og det planlegges en oppfølgende studie i inneværende år der funn fra pilotprosjektet vil bli lagt til grunn og videreutviklet. Nettverk for tidlig intervensjon: Det har vært gjennomført nettverkssamlinger initiert og finansiert av RFM for deltakere fra samtlige HF-områder i Helse Vest. Det har vært gjennomført totalt 4 samlinger med fokus på relevante problemstillinger og erfaringsutveksling knyttet til nettverkets tema. I to av møtene har deltakere fra førstelinjeinstanser vært invitert inn som observatører/bidragsytere. Dette begrunnes i at de to største foretaksområdene i Helse Vest har en situasjon der tidlig intervensjon etter atferdsanalytiske prinsipper ytes både gjennom førstelinjeinstanser (Stavanger kommune og Bergen kommune) og gjennom spesialisthelsetjenesten. Nettverksdeltakerne tilbakemelder at disse faglige treffpunktene er meget nyttige i og med at man representerer relativt «smale» fagfelt innenfor sine virksomheter. Nettverksmøtene gir også godt innblikk i variasjon og likheter i tjenestetilbudene de respektive HF-ene representerer. Som sådan bidrar slike nettverksmøter til at RFM får innblikk i hvilke utfordringer man sitter med i Helse Vest med tanke på et av hovedpunktene i mandatet for RFM: sikre likeverdige og rettferdig fordelte tjenestetilbud. Gjennom erfaringsutveksling og deling av opparbeidet praksiskunnskap utgjør nettverksmøtene en arena for å bygge ned ulikhetene man finner innad i Helse Vest på dette tjenesteområdet. Det er i 2012 tatt initiativ til opprettelsen av en nasjonal arbeidsgruppe for tidlig intervensjon. RFM Helse Vest var høsten 2012 vertskap for en nasjonal samling av fagpersoner med engasjement for dette temaet og med sitt faglige virke innenfor tidlig intervensjon. Janne Mari Akselsen fra Helse Stavanger skal representere Helse Vest i den nyopprettede nasjonale arbeidsgruppen for tidlig intervensjon. Formål for arbeidsgruppen vil være å samordne satsninger på feltet og bidra til kunnskapsspredning og prosjekter på tvers av regionene. Tidlig identifikasjon av autismetilstander: Helse Bergen har, støttet av RFM, utarbeidet et opplegg for undervisning/kompetansebygging til førstelinjetjenester som i sitt ordinære virke møter så å si samtlige førskolebarn; helsestasjonene. Opplegget er gjennomført i samtlige bydeler i Bergen kommune og i Nordhordland og har fått gode evalueringer. Fokus for undervisningsopplegget har vært å gi helsesøstre og andre fagpersoner i førstelinjetjenester holdepunkt for å gjenkjenne og identifisere utviklingsavvik som gir grunn til bekymring og som gir grunnlag for viderehenvisning 6

7 til instanser som har ansvar for utredning/diagnostisering. Det er under utarbeidelse en undervisningspakke som vil bli gjort tilgjengelig for andre HF-områder i Helse Vest der man ønsker å ta dette opplegget i bruk. Det foreligger en RFM-støttet nettverksgruppe for tidlig identifikasjon med deltakere fra Helse Bergen HF. Disse har hatt jevnlige møter og har stått for utarbeidelse av opplegget nevnt over samt også vært aktører i gjennomføringen av undervisningen. Aktuelle fokusområder for nettverket har ellers vært tidligere identifikasjon i videste forstand. Nettverksgruppen har i 2012 tatt opp med RFM muligheten for å arrangere et seminar med fokus på tidligere identifikasjon av jenter med Asperger syndrom. Dette temaet er aktuelt for aktivitet i det kommende året. Samtalegrupper for voksne med Asperger syndrom: Det ble i vårhalvåret avholdt en nettverkssamling med deltakere fra voksenhabilitering og fra psykisk helsevern der temaet var samtalegrupper for voksne med Asperger Syndrom. Gruppetilbud til studenter med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom: RFM tok sommeren 2011 kontakt med tilretteleggingstjenesten v/uib, Studentrådgivningen i Bergen (studentsamskipnaden), NAV- Hordaland (ARK), Statped-vest og A2G (opplærings- og arbeidsmarkedsbedrift) for å drøfte muligheten for å iverksette tiltak for studenter med Asperger syndrom. Fagkonsulent Torhild Bråthe fra RFM var initiativtaker til disse møtene der man satte fokus på denne studentgruppen sine særegne behov for tilrettelegging og støtte. Som en følge av dette samarbeidet har Studentrådgivningen i Bergen fra høsten 2012 og t.o.m. januar 2013 arrangert egne gruppetreff for studenter med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom. Initiativet vil bli fulgt opp fra RFM i 2013 med tanke på videreføring og forbedring av tiltaket samt også formidling av erfaringer med tanke på igangsetting av tilsvarende grupper i andre HF-områder med studentbefolkning. Faglige standarder for utredning av autismespektertilstander i Helse Vest: Det er utgitt faglige standarder for utredning av henholdsvis barn og voksne med autismespektertilstander. Standardene er opprinnelig utarbeidet som retningslinjer og med basis i bredt sammensatte arbeidsgrupper i Helse Sør-Øst og Helse- Midt i regi av de respektive RFM-ene. Disse er nå, i regi av RFM Helse Vest, tilpasset til bruk i vår helseregion og foreligger i egne Helse-Vest versjoner som kan hentes fra vår nettside eller bestilles ved henvendelse til RFM. Eksemplarer av de faglige standardene kan hentes på følgende nettadresse: Prosjekt for behandlingskompetanse ved autismespektertilstander (AST) og samtidig psykisk lidelse i form av angst og/eller depresjon: Det ble i 2012 igangsatt et prosjekt med formål å gi klinikere i Helse Vest erfaring med og kompetanse i kognitiv atferdsterapi ved AST og samtidige emosjonelle vansker. Prosjektet har deltakere fra samtlige fire foretaksområder og omfatter både barn og voksne. Det ble arrangert et oppstartseminar over to dager i oktober og prosjektet er videreført med regelmessige månedlige samlinger for kompetansebygging, saksdrøfting, erfaringsutveksling og veiledning. RFM dekker kostnader til veiledning og undervisning i prosjektet samt bekoster lokaler og nødvendig materiell i forbindelse med gjennomføringen. Deltakende instanser dekker reise og opphold for 7

8 sine deltakere. Prosjektet skal REK-godkjennes og resultater vil bli presentert og delt i egnede fora. Leder for RFM er prosjektleder for gjennomføringen. Kurssekvens for pedagogisk personale i grunnskole og PPT: Fagkonsulent Unni Sagstad fra RFM har i 2012 deltatt i planlegging av og gjennomført undervisning i en kurssekvens for kompetanseheving av pedagogisk personale som møter barn med autismespektertilstander i skolen. Kursene er organisert via RKBU og trekker deltakere fra hele Helseregion Vest. Kurs for voksne med Asperger Syndrom: Fagkonsulent Torhild Bråthe fra RFM har deltatt i planlegging av og gjennomføring av LMS-kurs for voksne med Asperger Syndrom i Helse Bergen. Kurset har vært et samarbeid mellom LMS og Voksenhabiliteringen. Konferanse i samarbeid med AE og Frambu: Vinteren 2012 ble det gjennomført en fagkonferanse med fokus på genetiske syndromer, psykisk utviklingshemming og autisme. Konferansen ble arrangert i Bergen og var et samarbeid mellom RFM, AE og Frambu og trakk mange deltakere fra Helse Vest. RFM sto for det arrangementstekniske, mens foreleserne var hentet fra de samarbeidende arrangørene. Fagkonferanse: Psykoedukasjon ved Asperger Syndrom med fokus på individ, par og gruppe. RFM igangsatte i juni 2012 et samarbeid med AE for å planlegge en større konferanse i Bergen i juni Samarbeid og møtevirksomhet har foregått fortløpende gjennom høsten 2012 og konferansen realiseres på datoene 5-6 juni med forelesere fra inn- og utland. Konferansens tema har vært lansert som utfordringsområder fra brukerhold og vi er derfor særlig glad for å kunne presentere forelesere som er opptatt av de utfordringer denne pasientgruppen møter knyttet til samliv, familieliv og parforhold. For informasjon om konferansen kan man følge denne linken: Direkte pasientrettet aktivitet i forhold til pasientsaker/autisme: RFM har i løpet av 2012 fått kun få henvendelser knyttet direkte til konkrete pasientsaker. Det har i 2012 vært åpnet for at slike henvendelser på barnefeltet kunne mottas og håndteres på ulike nivåer: A) ved anonymisert henvendelse og uforbindtlig faglig drøfting med fagperson med kompetanse på saksforholdet. B) ved identifisert henvendelse der pasienten og RFM sin aktivitet rundt saken ble registrert inn i DIPS som del av aktiviteten ved den enheten der tyngdepunktområdet var forankret i første halvdel av 2012 (PBU Helse Bergen, Spesialpoliklinikken). Kun ett av foretaksområdene har benyttet seg av denne muligheten og henvendelsene har i det alt vesentlige handlet om bistand til diagnostisering av barn under 3 år. På voksenfeltet har tilsvarende tjenester vært mulig å hente ut fra Habiliteringstjenesten for voksne i Helse Bergen (HAVO). Det har vært henvendelser primært fra andre instanser i Helse Bergen med spørsmål knyttet til diagnostiske avklaringer og hjelpetiltak. For en del av henvendelsene befinner disse seg i grenselandet mellom det som tradisjonelt besvares og håndteres av HAVO og det som er definert som henvendelser RFM er tenkt å håndtere. Det har således ikke 8

9 vært omfattende pågang knyttet til tilbudet om direkte kontakt med RFM fra andre HF-områder via personer tilknyttet HAVO. Tourettes Syndrom: HRT-kurs: Det ble høsten 2012 arrangert et todagers-kurs i metoden Habit Reversal Training (HRT) som samlet deltakere fra tre av fire HF-områder i Helse Vest. Kursholder var professor Douglas Woods fra USA som var i Norge på initiativ fra NK og kurset kom i stand som et samarbeid mellom NK og RFM Helse Vest. Kurset ble gjennomført etter en noe annen modell enn i de andre helseregionene og fikk meget gode evalueringer av de deltakende klinikerne. Kursgjennomføring innebar blant annet direkte erfaring fra arbeid med pasienter som stilte opp som demonstrasjonspasienter. Kursdeltakelse var kostnadsfritt for deltakerne som også, gjennom RFM, fikk dekket kursmateriell i form av grunnbøker, arbeidsbøker og annet til bruk i klinikken. Brukerrepresentant deltok som observatør i kurset. Kurset planlegges fulgt opp med seminar/faglig treffpunkt for deltakerne i løpet av 2013 for å sikre at kunnskap og tilegnet kompetanse vedlikeholdes. Gjennomføringen av kurset og den relativt brede deltakelsen innebærer at det nå finnes kompetanse på denne behandlingstilnærmingen i flere enheter i Helse Vest. ADHD: Kurs for voksne: Det har høsten 2012 vært lagt planer for gjennomføring av diverse kursvirksomhet. Særlig aktuelt er det å gjennomføre LMS-tilknyttede kurs for voksne, nydiagnostiserte pasienter. Planleggingsprosessen startet høsten 2012 og det vil bli gjennomført videre planmøter med representanter for LMS, brukerorganisasjonen og ressurspersoner i Helse Bergen for å realisere slike kurs i løpet av Etter initiativ fra brukerforeningen i Hordaland vil det også bli satt i verk planlarbeid for å få på plass relevante foreldrekurs for denne pasientgruppen. Strategi: NK har tatt initiativ til å gjennomføre informasjonsmøter om det svenske foreldreveiledningsprogrammet Strategi som er oversatt og tilrettelagt for norske forhold av tilsatte ved NK. RFM har i løpet av høsten 2012 hatt kontakt med lederne for barnepsykiatriske poliklinikker i Helse Vest for å kartlegge interessen for slike informasjonsmøter. Så langt fremkommer at de fleste HF-ene oppfatter å ha gode opplæringstilbud til pasientforeldre i egen regi. Så langt er det således kun et av HFene som har konkludert med at de ønsker å se nærmere på Strategi. RFM har formidlet kontakt med kontaktpersonen for Strategi ved NK for videre samarbeid rundt kommende informasjonsmøte. For øvrig vil vi vurdere om Strategi og opplæring/sertifisering har en plass i forhold til planlagte foreldrekurs i eventuell LMSregi i Helse Vest. Narkolepsi: 2012 har vært et spesielt år grunnet påvist økt forekomst av denne tilstanden knyttet til svineinfluensavaksinen. Klinikkdirektør ved Klinikk for psykosomatisk medisin i Helse Bergen, der RFM er organisert, deltok i møte med Helsedirektoratet våren 2012 sammen med rådgiver Charlotta Schaefer fra Helse Vest. Fokus for møtet var ønsket om at alle enheter med et definert ansvar for tilbudet til pasienter med narkolepsi skulle vise en særlig oppmerksomhet i forhold til denne diagnosen i

10 og I tiden etter dette møtet har NK blitt tillagt et særlig ansvar for en undersøkelse som kartlegger ulike sider ved den økte forekomsten av narkolepsi, herunder også utarbeidelse av gode rutiner for utredning og behandling samt utarbeidelse av råd for pedagogiske tiltak i skole/opplæring. Det er på RFM sin nettside lagt ut en oversikt over hvilke enheter i Helse Vest som utreder og behandler hypersomnier, herunder også narkolepsi. Ut over dette har det ikke vært iverksatt spesifikke tiltak i regi av RFM høsten 2012 i forhold til denne pasientgruppen. Imidlertid er nevrolog Michaela Gjerstad, som har sin hovedstilling ved Stavanger Universitetssykehus, engasjert i en prosentvis stilling ved NK for å arbeide med problemstillinger knyttet til narkolepsi. Gjerstad har tilknytning til SOVno, og har omfattende klinisk erfaring med pasientgruppen. RFM har nylig innledet et samarbeid med henne knyttet til gjennomføring av mestringskurs for pasienter/pårørende i inneværende år. RFM-tyngdepunktområdet i Helse Fonna: For tyngdepunktområdet i Helse Fonna foreligger egen årsmelding som beskriver aktiviteten knyttet til tyngdepunktets tema «Autisme, psykisk utviklingshemming og samtidige psykiske vansker/utfordrende atferd». 10

Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Virksomhetsplan for perioden 2013-2014

Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Virksomhetsplan for perioden 2013-2014 Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Virksomhetsplan for perioden Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest omorganisert i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter.

Detaljer

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013 MØTEREFERAT: RFM Helse Vest, Referansegruppemøte 14 mars 2013 Tilstede: Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen Marianne Berge Skår, Helse Stavanger Marit Bremertun Skrenes, Foreningen for søvnsykdommer Jorunn

Detaljer

Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Virksomhetsplan for perioden 2013-2014

Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Virksomhetsplan for perioden 2013-2014 Regionalt fagmiljø for,, og narkolepsi Helse Vest Virksomhetsplan for perioden Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest omorganisert i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter. Tidligere avgrensete

Detaljer

Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) - 2014

Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) - 2014 Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) - 2014 Generelt: Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest omorganisert i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) Helse Sør-Øst ligger ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinneog barneklinikken, i Barneavdeling for

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Årsrapport 2015 - Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2015 - Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2015 - Årsrapportering for: Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Helseforetak: OUS HF Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale

Detaljer

UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012

UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012 UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK: MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene i regionen og brukerforeningen ADHD Lage en regional oversikt over hvilke

Detaljer

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold.

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Innledning: Glenne regionale senter for autisme har som ansvar å tilby spesialiserte

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 Regionalt fagmiljø for autisme,adhd, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst STRATEGIPLAN RHABU -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst 2018-2022 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Føringer og rammer for RHABU... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 KVA ER HABILITERING AV VAKSNE I SPESIALISTHELSETENESTA? Habilitering

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Nils-Øivind Offernes (psykologspesialist, Avdeling for nevrohabilitering) Nils

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

NYHETSBREV 4 2010. God Jul

NYHETSBREV 4 2010. God Jul NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 4 2010 G God Jul Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. Styret for 2010/2011 er: For barnenettverket:

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest Handlingsplan - Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 1. Utvikle Læring og mestrings-tilbud er ein Bidra til oversikt på «gode -kunnskapsbaserte integrert del av pasientforløpet. pasientforløp»

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2014 Geriatrisk fagnettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking-

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Charlotta Schaefer og Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles retningslinjer for brukarmedverknad ARKIVSAK: 2017/60

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Når relasjonene er betent. SOR- konferanse i Bergen mai

Når relasjonene er betent. SOR- konferanse i Bergen mai Når relasjonene er betent SOR- konferanse i Bergen 2. 3. mai Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Består av en sentral enhet ved Oslo Universitetssykehus,Ullevål

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Presentasjon 18. november 2016

Presentasjon 18. november 2016 Hallingkastet Et interkommunalt samarbeid om kompetansehevende tiltak Presentasjon 18. november 2016 Prosjektleder Elisabeth Mork Fjeldvær Prosjektet Tiltak 1: Kompetansehevende tiltak i form av kurs fra

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Øvre Romerike Behandlet og

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM)

Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) - 2015 Generelt: Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest omorganisert i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter.

Detaljer

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE OG VOKSEN HABILITERING ARBEIDSUTVALGENE Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011 GOD JUL OG GODT NYTTÅR Først vil vi presentere AU barn og voksne arbeidsutvalg For

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding:

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Konferanse om skolevegringsatferd Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Arrangører: NevSom, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

MANDATFORSLAG FRA PROSJEKTGRUPPEN FOR ETABLERING AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SJELDNE DIAGNOSER (NKSD)

MANDATFORSLAG FRA PROSJEKTGRUPPEN FOR ETABLERING AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SJELDNE DIAGNOSER (NKSD) MANDATFORSLAG FRA PROSJEKTGRUPPEN FOR ETABLERING AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SJELDNE DIAGNOSER (NKSD) September 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ble godkjent av Helse-

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Nedre Romerike Behandlet

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Arbeidsgruppe Kommunene: Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Anne Margrethe

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Arne Okkenhaug Rådgiver forskning og fagutviklingsenheten HNT HF, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 24.10.14 Jæren DPS Forslag til agenda fra NT Dere velger «fordypning»:

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Rådgiver Kjersti Eide SUS og RKHR

Rådgiver Kjersti Eide SUS og RKHR Velkommen til Konferanse om koordinerende enhet og samhandling/ Etablering av 1. Møteplass i kontaktnettverket innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger foretaksområde 28. oktober 2010 Kontaktnettverk

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tabell 2 Totalt antall personer som er registrert i tabell 1 fordelt på alder og fylke.

Tabell 2 Totalt antall personer som er registrert i tabell 1 fordelt på alder og fylke. Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 2012 Hjemmesiden er nå en felles side. Begge de nasjonale ledernettverkene for barn

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, Nittedal kommune og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Groruddalen

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer