Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) - 2012"

Transkript

1 Årsmelding Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Vest (RFM) Generelt: Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest omorganisert i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter. Tidligere avgrensete tyngdepunktsatsninger som var lagt til Helse Bergen og RFM for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, som var lagt til Helse Stavanger, ble i sin helhet reorganisert og definert som Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest. Med den nye organiseringen har man også forlatt tyngdepunkt-tankegangen til fordel for en mer dynamisk satsningsmodell. En modell med statiske tyngdepunkt ville i mindre grad kunne bidra til en tjenlig realisering av mandatet for RFM sitt samlete arbeid med de fire diagnosene. Således har RFM Helse Vest fra 2012 anlagt en arbeidsmåte med fokus på å identifisere, avdekke og imøtekomme de behov som måtte finnes for utvikling av tjenester og kompetanse i helseregionen uavhengig av de tidligere definerte tyngdepunktsatsningene. Helse Vest besluttet ved omorganiseringsvedtaket i 2011 en fortsatt videreføring av et eksisterende avgrenset tyngdepunktområde i Helse Fonna (Autisme, psykisk utviklingshemming og samtidige psykiske vansker/utfordrende atferd). Dette RFM-tyngdepunktets forankring og oppdrag videreføres således i tråd med vedtaket. Organisatorisk forankring for RFM Helse Vest: Fra 1 januar 2012 ble RFM Helse Vest ansvarsplassert i Helse Bergen og lagt i linje inn under Divisjon for Psykisk Helsevern, Klinikk for Psykosomatisk Medisin. Denne klinikken ledes av klinikkdirektør Jan Inge Gauperaa og rommer flere andre enheter med regionalt ansvar og aktivitet: RVTS Vest, Regionalt Senter for hørsel og psykisk helse i Helse Vest og Seksjon for Spiseforstyrrelser. RFM Helse Vest er således fra 2012 forankret i en klinikk med kompetanse på og erfaring med å yte regionalt dekkende tjenester. RFM-tyngdepunktet i Helse Fonna er plassert i linje i Klinikk for Psykisk Helsevern i Helse Fonna. Ansatte: Faglig leder/koordinator for RFM, Bente Ubostad, ble ansatt fra 1 juni. Fagkonsulent/rådgiver Unni Sagstad er fast ansatt i 50% stilling, mens fagkonsulent/rådgiver Torhild Bråthe er engasjert i midlertidig 40% stilling ut Referansegruppe: Helse Vest nedsatte våren 2012 en referansegruppe for RFM Helse Vest. Denne er bredt sammensatt av fagpersoner og brukerrepresentanter fra hele helseregionen. Referansegruppen har så langt avholdt 2 møter (vår og høst 2012) og skal avholde sitt neste møte i mars RFM har forventninger til at referansegruppemøtet våren 2013 vil gi retning på det videre arbeidet og planene for aktiviteten i de kommende årene. Som det fremgår av mandatet tenkes referansegruppen å fungere som et bindeledd mellom RFM og brukerne og som et bindeledd mellom RFM og de kliniske miljøene som gir et tilbud til pasientgruppene. RFM er avhengige av gode og relevante innspill fra referansegruppen for å legge planer og iverksette aktivitet som gir positiv effekt på behandlingstilbudene. 1

2 Følgende mandat foreligger for referansegruppen: REFERANSEGRUPPA FOR REGIONALE FAGMILJØ FOR AUTISME, AD/HD, TOURETTES SYNDROM OG NARKOLEPSI (RFM, Helse Vest) SAMANSETTING OG MANDAT. Bakgrunn Helse Vest RHF fikk gjennom bestillerdokumentet i 2006 frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oppdrag å etablere eit regionalt fagmiljø for autisme. I 2007 blei det på same måte etablert regionale fagmiljø for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Etter 2007 er det frå HOD lagt vekt på at fagmiljøa for de fire diagnosene skal vere felles. I 2011 blei det i fagdirektørmøte i Helse Vest beslutta ei ny og samlande organisering av dei regionale fagmiljøa. I den nye organiseringa, gjeldande frå er det oppretta ei sentral koordinering av RFM i Helse Vest i Helse Bergen. RFM er organisatorisk forankra i Helse Bergen, Psykiatrisk Divisjon, Klinikk for Psykosomatisk medisin og ansvar og beslutningsmyndighet er plassert i linje. Tyngdepunktet for autisme og utviklingshemming, som er organisert i Helse Fonna, skal vidareføre verksemda det har hatt til no. I samband med den nye organiseringa vert det etablert ei breitt samansett referansegruppe for RFM. Samansetting Referansegruppa består av to representantar frå kvart helseføretak, som avspeglar fagkompetansen på dei ulike diagnosegruppene, ein som representerar barn og unge, og ein for vaksne. I tillegg har gruppa fire brukarrepresentantar, ein for kvar brukarorganisasjon, samt ein representant frå det regionale helseføretaket. Referansegruppa skal velje ein leiar for gruppa frå enten Helse Fonna, Helse Førde eller Helse Stavanger. Leiar for gruppa blir valt for to år av gangen. Ein fagleg leiar for RFM er tilsett i Helse Bergen frå juni Fagleg leiar for RFM vil ha tett kontakt med dei ulike fagmiljøa som yter tenester til pasientar innan dei fire diagnosane som femnast av RFM. I samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktørar skal RFM syte for fagleg aktivitet og utviklingsarbeid i tråd med mandatet for RFM sitt arbeid. Fagleg leiar for RFM vil organisere, referere frå og kalle inn til referansegruppemøta. Referansegruppa vil ha to årlege møte. Mandat Referansegruppa skal: Sjå til at verksemda i RFM er i tråd med mandata som ligg føre Sikre ei regional forankring slik at arbeidet i RFM femner relevante tema for alle HFane i RHF-et o Bidra til å identifisere felles utfordringar 2

3 o Bidra til å identifisere HF-spesifikke utfordringar Sikre god informasjonsflyt mellom RFM og dei ulike aktørane som yter teneste til pasientar innan RFM sitt virkefelt o Gje innspel til RFM sitt arbeid o Informere om RFM sitt arbeid i eigen verksemd o Fange opp kva kompetanse som manglar i regionen innanfor fagmiljøa sine fagområde Sikre god informasjonsflyt mellom RFM og dei ulike brukarorganisasjonane o Gje innspel til RFM sitt arbeid o Fange opp signal om betringspunkt i tenestetilbudet slik brukarane opplever det o Informere om RFM sitt arbeid i eigen brukarorganisasjon Referansegruppens medlemmer: Leder/medlem: Psykologspesialist/seksjonsleder Sigrun Einarsdottir, Helse Stavanger Medlemmer: Åslaug Kalstad brukarrepresentant autisme Trond Løvdok brukarrepresentant ADHD (ny fra 2013) Jorunn Bakke brukarrepresentant Tourettes syndrom Marit Skrenes brukarrepresentant Narkolepsi Psykologspesialist Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen Overlege Anne Halmøy, Helse Bergen Avdelingssjef Liv Åse Dybdal, Helse Førde Førstekonsulent Jan Ove Ødven, Helse Førde Psykologspesialist Oddbjørn Hove, Helse Fonna Klinisk sosionom Oddbjørn Tøgersen, Helse Fonna Psykologspesialist Marianne Berge Skår, Helse Stavanger Charlotta Schaefer, Helse Vest RHF Overordnet generell aktivitet: Møter/informasjonsutveksling: Møtevirksomhet for igangsetting av aktivitet som er relevant for de som gir pasienttilbud til RFM sine fire diagnoser: Det er gjennomført møter med fagpersoner/ledere i samtlige HF-områder i Helse Vest for avklaring av hvilke fokusområder det bør satses på i Disse møtene har primært samlet deltakere fra barnefeltene. I løpet av første halvår 2013 vil tilsvarende møter gjennomføres med fagpersoner/ledere som har ansvar for pasienttilbudet på voksenfeltet. Leder for RFM har høsten 2012 deltatt i samarbeidsmøter og arbeidsutvalgsmøter med: De andre regionale fagmiljøene og deres ledere. Nasjonal kompetanseenhet for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) Den nasjonale Autismeenheten (AE) 3

4 Leder for RFM har deltatt i orienterende møte med Fagteam i Helse Bergen for gjensidig informasjon om pågående satsning i forhold til psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Leder for RFM har deltatt i orienterende møte med Helse Fonna ved Hove/Nilsen knyttet til aktiviteten i tyngdepunktområdet der samt deres deltakelse i multisenterstudien. Leder for RFM har deltatt i orienterende møte med Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer SOVno. Leder og øvrige ansatte i RFM har deltatt i for- og planleggingsmøter med AE i forbindelse med konferansearrangement som skal foregå i Bergen i juni Fagkonsulent Unni Sagstad har i 2012 deltatt i møte med Helsedirektoratet og diverse enheter innenfor habiliteringsfeltet der det ble gitt en orientering om arbeidet i de respektive RFM-ene. RFMs nettside/formidling: I forbindelse med nyorganiseringen av RFM har det vært behov for å legge om strukturen på nettsiden. Ansatte ved RFM har i 2012 deltatt i intern opplæring knyttet til å skjøtte og vedlikeholde nettsiden. Vi har i tillegg hatt et utstrakt samarbeid med personer i Informasjonsavdelingen i Helse Bergen for å effektuere nødvendige endringer. Pr starten av 2013 er nettsiden fremdeles ikke optimalt utformet og det mangler utfyllende informasjon knyttet til samtlige diagnoser. Nettsiden er under fortløpende oppdatering og det er et uttalt mål for 2013 at denne blir mer funksjonell og i større grad representativ for alle fire diagnoser RMF skal være engasjert i. For øvrig har RMF benyttet seg av kontakten som er opprettet med webansvarlige i de øvrige HF-områdene i Helse Vest for innlegging av informasjon på nettsidene til de respektive HF-ene. Nettsiden finnes her: Annen formidling/aktivitet: Leder for RFM har deltatt i opplæring i mediehåndtering i regi av Helse Bergens informasjonsavdeling. Det er for øvrig gitt informasjon om mandat, aktivitet og oppdrag i de sammenhenger der fagpersoner fra RFM har hatt innlegg eller medvirket i programmet. Kartlegging av kurstilbud/opplæring til pasienter og pårørende: I samarbeid med de øvrige RFM-ene i landet er det høsten 2012 utarbeidet et kortfattet spørreskjema for kartlegging av pasient/pårørende-opplæring i form av kurstilbud rettet særskilt inn mot RFM sine fire diagnoser. Informanter som er bedt om å gi svar er LMS-er og kliniske enheter i HF-ene som vurderes å være aktuelle til å gi et tilbud til en eller flere av de fire diagnosene. Formålet med dette arbeidet er å få en god oversikt over hva som faktisk tilbys lokalt, regionalt og nasjonalt for å kunne vurdere hva som eventuelt mangler av tilbud på pasientopplæringssiden. Svar fra informanter skal foreligge pr mars 2013 og vil gi grunnlag for videre arbeid med å få på plass gode og tjenlige kurs i regi av LMS-er eller andre relevante aktører. RFM ønsker å ha en rolle i denne kursvirksomheten enten i form av å være direkte delaktig i undervisningsoppleggene og/eller å være behjelpelige med å engasjere forelesere/fagpersoner til undervisningsoppdrag. 4

5 Deltakelse i erfaringeringskonferansen i regi av RFM Helse Sør-Øst: Leder for RFM deltok høsten 2012 i erfaringskonferansen som ble arrangert av RFM Sør-Øst. Denne konferansen presenterer resultatet av satsninger i RHF-området støtte av eller gjennomført av RFM Sør-Øst. Formålet med deltakelsen var å vinne erfaring med hvordan man der støtter og presenterer gode fagutviklings- og forskningsprosjekt som på sikt bidrar til at mandatets mål oppfylles. RFM Helse Vest tar sikte på å gjennomføre tilsvarende konferanse våren 2014 der det vil bli gitt en presentasjon av prosjekter som får støtte til gjennomføring etter søknader våren 2013, samt prosjekter som er gjennomført direkte i regi av RFM. For informasjon om utlyste prosjektmidler se denne linken: Øvrig kurs og konferanseaktivitet: Ansatte i RFM Helse Vest har deltatt i diverse kurs og konferanser som har hatt relevans for RFMs oppdrag. RFM ved faglig leder var tilstede ved en større internasjonal nevropsykologikonferanse i Oslo i juni med anerkjente internasjonale forelesere innenfor fagfeltet nevropsykiatri/nevropsykologi. RFM har også gitt økonomisk støtte/dekket deltakelsen for fagpersoner innen Helse Vest for å muliggjøre bred deltakelse i relevante kurs og konferanser. De fire HF-ene i Helse Vest var gjennom RFM-midler representert med en større delegasjon på en autismekonferanse i Tønsberg i juni. Konferansens tema var behandling av psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander. Videre var det RFM-støttet deltakelse på en konferanse om autisme og epilepsi i Oslo i januar. Diverse deltakelse på opplæringskurs i ADOS og ADI-R for deltakere fra samtlige HF i Helse Vest har vært støttet med midler fra RFM (se også punktet nedenfor). Autismefeltet: ADOS/ADI-R satsningen: Det har vært fokus på kompetansebygging knyttet til standard utredningsinstrumenter i bruk ved diagnostisering av ASD. RFM deltar i et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med RFM-ene i RHF Sør-Øst, RHF Midt og RFH Nord) for å utdanne instruktører til å kunne gjennomføre lokale, regionale kurs i ADOS og ADI-R. Psykologspesialist Elin Antoniussen fra Helse Bergen har deltatt i denne opplæringssekvensen finansiert av RFM-midler og støttet av RFM. RFM deltar også inn i det nasjonale prosjektet i form av å ha en definert prosjektansvarlig person, fagkonsulent Unni Sagstad, for Helse Vest sin deltakelse. Videre vil RFM bidra på linje med de øvrige RFM-ene med midler til utarbeidelse av nyprodusert norsk materiell til bruk i opplæring av instruktører og til senere bruk i kursgjennomføring. Det har vært gjennomført diverse samlinger og seminarer. I påvente av at instruktørene skal bli ferdig utdannet har det i RFM-regi vært arrangert kurs der fagpersoner fra de ulike HF-ene i Helse Vest har fått tilbud om deltakelse. Disse kursene har innbefattet kursing som har vært et samarbeid mellom alle regionene arrangert i østlandsområdet, men også rene Helse Vest kurs der RFM har båret en stor del av kostnadene ved arrangementene. ADOS/ADI-R satsningen er meget godt mottatt i regionen og kursene og kompetansen er sterkt etterspurt. Denne etterspørselen forventes også å øke fremover (jfr faglige standarder for utredning). 5

6 Felles oppmerksomhetsprosjektet: Det har vært gjennomført et pilotprosjekt knyttet til metodikk/tilnærming til å legge til rette for økt grad av felles oppmerksomhet hos barn med autisme. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom aktører i HF-områdene i Helse Vest. Det er utarbeidet spesifikke prosedyrer og fremgangsmåter i prosjektet, prosjektet er gjennomført gjennom veiledning fra aktører i spesialisthelsetjenesten og oppfølging av aktører på førstelinjenivå. Prosjektet har hatt en solid faglig forankring i toneangivende spisskompetente fagmiljøer og har mottatt støtte fra RFM til veiledning fra høykompetent fagmiljø ved Høyskolen i Oslo og Akershus ved professor Per Holth. Prosjektleder har vært fagkonsulent Janne Mari Akselsen fra Helse Stavanger som gjennom RFM-midler har vært frikjøpt i en tidsavgrenset 20% stilling for å lede arbeidet med utarbeidelse av prosjektet. Øvrige involverte fagpersoner har vært Cathrine Gardner Holsen fra Helse Førde og Hanne Ona fra Helse Bergen. Foreløpige funn er presentert i ulike fagsammenhenger og det planlegges en oppfølgende studie i inneværende år der funn fra pilotprosjektet vil bli lagt til grunn og videreutviklet. Nettverk for tidlig intervensjon: Det har vært gjennomført nettverkssamlinger initiert og finansiert av RFM for deltakere fra samtlige HF-områder i Helse Vest. Det har vært gjennomført totalt 4 samlinger med fokus på relevante problemstillinger og erfaringsutveksling knyttet til nettverkets tema. I to av møtene har deltakere fra førstelinjeinstanser vært invitert inn som observatører/bidragsytere. Dette begrunnes i at de to største foretaksområdene i Helse Vest har en situasjon der tidlig intervensjon etter atferdsanalytiske prinsipper ytes både gjennom førstelinjeinstanser (Stavanger kommune og Bergen kommune) og gjennom spesialisthelsetjenesten. Nettverksdeltakerne tilbakemelder at disse faglige treffpunktene er meget nyttige i og med at man representerer relativt «smale» fagfelt innenfor sine virksomheter. Nettverksmøtene gir også godt innblikk i variasjon og likheter i tjenestetilbudene de respektive HF-ene representerer. Som sådan bidrar slike nettverksmøter til at RFM får innblikk i hvilke utfordringer man sitter med i Helse Vest med tanke på et av hovedpunktene i mandatet for RFM: sikre likeverdige og rettferdig fordelte tjenestetilbud. Gjennom erfaringsutveksling og deling av opparbeidet praksiskunnskap utgjør nettverksmøtene en arena for å bygge ned ulikhetene man finner innad i Helse Vest på dette tjenesteområdet. Det er i 2012 tatt initiativ til opprettelsen av en nasjonal arbeidsgruppe for tidlig intervensjon. RFM Helse Vest var høsten 2012 vertskap for en nasjonal samling av fagpersoner med engasjement for dette temaet og med sitt faglige virke innenfor tidlig intervensjon. Janne Mari Akselsen fra Helse Stavanger skal representere Helse Vest i den nyopprettede nasjonale arbeidsgruppen for tidlig intervensjon. Formål for arbeidsgruppen vil være å samordne satsninger på feltet og bidra til kunnskapsspredning og prosjekter på tvers av regionene. Tidlig identifikasjon av autismetilstander: Helse Bergen har, støttet av RFM, utarbeidet et opplegg for undervisning/kompetansebygging til førstelinjetjenester som i sitt ordinære virke møter så å si samtlige førskolebarn; helsestasjonene. Opplegget er gjennomført i samtlige bydeler i Bergen kommune og i Nordhordland og har fått gode evalueringer. Fokus for undervisningsopplegget har vært å gi helsesøstre og andre fagpersoner i førstelinjetjenester holdepunkt for å gjenkjenne og identifisere utviklingsavvik som gir grunn til bekymring og som gir grunnlag for viderehenvisning 6

7 til instanser som har ansvar for utredning/diagnostisering. Det er under utarbeidelse en undervisningspakke som vil bli gjort tilgjengelig for andre HF-områder i Helse Vest der man ønsker å ta dette opplegget i bruk. Det foreligger en RFM-støttet nettverksgruppe for tidlig identifikasjon med deltakere fra Helse Bergen HF. Disse har hatt jevnlige møter og har stått for utarbeidelse av opplegget nevnt over samt også vært aktører i gjennomføringen av undervisningen. Aktuelle fokusområder for nettverket har ellers vært tidligere identifikasjon i videste forstand. Nettverksgruppen har i 2012 tatt opp med RFM muligheten for å arrangere et seminar med fokus på tidligere identifikasjon av jenter med Asperger syndrom. Dette temaet er aktuelt for aktivitet i det kommende året. Samtalegrupper for voksne med Asperger syndrom: Det ble i vårhalvåret avholdt en nettverkssamling med deltakere fra voksenhabilitering og fra psykisk helsevern der temaet var samtalegrupper for voksne med Asperger Syndrom. Gruppetilbud til studenter med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom: RFM tok sommeren 2011 kontakt med tilretteleggingstjenesten v/uib, Studentrådgivningen i Bergen (studentsamskipnaden), NAV- Hordaland (ARK), Statped-vest og A2G (opplærings- og arbeidsmarkedsbedrift) for å drøfte muligheten for å iverksette tiltak for studenter med Asperger syndrom. Fagkonsulent Torhild Bråthe fra RFM var initiativtaker til disse møtene der man satte fokus på denne studentgruppen sine særegne behov for tilrettelegging og støtte. Som en følge av dette samarbeidet har Studentrådgivningen i Bergen fra høsten 2012 og t.o.m. januar 2013 arrangert egne gruppetreff for studenter med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom. Initiativet vil bli fulgt opp fra RFM i 2013 med tanke på videreføring og forbedring av tiltaket samt også formidling av erfaringer med tanke på igangsetting av tilsvarende grupper i andre HF-områder med studentbefolkning. Faglige standarder for utredning av autismespektertilstander i Helse Vest: Det er utgitt faglige standarder for utredning av henholdsvis barn og voksne med autismespektertilstander. Standardene er opprinnelig utarbeidet som retningslinjer og med basis i bredt sammensatte arbeidsgrupper i Helse Sør-Øst og Helse- Midt i regi av de respektive RFM-ene. Disse er nå, i regi av RFM Helse Vest, tilpasset til bruk i vår helseregion og foreligger i egne Helse-Vest versjoner som kan hentes fra vår nettside eller bestilles ved henvendelse til RFM. Eksemplarer av de faglige standardene kan hentes på følgende nettadresse: Prosjekt for behandlingskompetanse ved autismespektertilstander (AST) og samtidig psykisk lidelse i form av angst og/eller depresjon: Det ble i 2012 igangsatt et prosjekt med formål å gi klinikere i Helse Vest erfaring med og kompetanse i kognitiv atferdsterapi ved AST og samtidige emosjonelle vansker. Prosjektet har deltakere fra samtlige fire foretaksområder og omfatter både barn og voksne. Det ble arrangert et oppstartseminar over to dager i oktober og prosjektet er videreført med regelmessige månedlige samlinger for kompetansebygging, saksdrøfting, erfaringsutveksling og veiledning. RFM dekker kostnader til veiledning og undervisning i prosjektet samt bekoster lokaler og nødvendig materiell i forbindelse med gjennomføringen. Deltakende instanser dekker reise og opphold for 7

8 sine deltakere. Prosjektet skal REK-godkjennes og resultater vil bli presentert og delt i egnede fora. Leder for RFM er prosjektleder for gjennomføringen. Kurssekvens for pedagogisk personale i grunnskole og PPT: Fagkonsulent Unni Sagstad fra RFM har i 2012 deltatt i planlegging av og gjennomført undervisning i en kurssekvens for kompetanseheving av pedagogisk personale som møter barn med autismespektertilstander i skolen. Kursene er organisert via RKBU og trekker deltakere fra hele Helseregion Vest. Kurs for voksne med Asperger Syndrom: Fagkonsulent Torhild Bråthe fra RFM har deltatt i planlegging av og gjennomføring av LMS-kurs for voksne med Asperger Syndrom i Helse Bergen. Kurset har vært et samarbeid mellom LMS og Voksenhabiliteringen. Konferanse i samarbeid med AE og Frambu: Vinteren 2012 ble det gjennomført en fagkonferanse med fokus på genetiske syndromer, psykisk utviklingshemming og autisme. Konferansen ble arrangert i Bergen og var et samarbeid mellom RFM, AE og Frambu og trakk mange deltakere fra Helse Vest. RFM sto for det arrangementstekniske, mens foreleserne var hentet fra de samarbeidende arrangørene. Fagkonferanse: Psykoedukasjon ved Asperger Syndrom med fokus på individ, par og gruppe. RFM igangsatte i juni 2012 et samarbeid med AE for å planlegge en større konferanse i Bergen i juni Samarbeid og møtevirksomhet har foregått fortløpende gjennom høsten 2012 og konferansen realiseres på datoene 5-6 juni med forelesere fra inn- og utland. Konferansens tema har vært lansert som utfordringsområder fra brukerhold og vi er derfor særlig glad for å kunne presentere forelesere som er opptatt av de utfordringer denne pasientgruppen møter knyttet til samliv, familieliv og parforhold. For informasjon om konferansen kan man følge denne linken: Direkte pasientrettet aktivitet i forhold til pasientsaker/autisme: RFM har i løpet av 2012 fått kun få henvendelser knyttet direkte til konkrete pasientsaker. Det har i 2012 vært åpnet for at slike henvendelser på barnefeltet kunne mottas og håndteres på ulike nivåer: A) ved anonymisert henvendelse og uforbindtlig faglig drøfting med fagperson med kompetanse på saksforholdet. B) ved identifisert henvendelse der pasienten og RFM sin aktivitet rundt saken ble registrert inn i DIPS som del av aktiviteten ved den enheten der tyngdepunktområdet var forankret i første halvdel av 2012 (PBU Helse Bergen, Spesialpoliklinikken). Kun ett av foretaksområdene har benyttet seg av denne muligheten og henvendelsene har i det alt vesentlige handlet om bistand til diagnostisering av barn under 3 år. På voksenfeltet har tilsvarende tjenester vært mulig å hente ut fra Habiliteringstjenesten for voksne i Helse Bergen (HAVO). Det har vært henvendelser primært fra andre instanser i Helse Bergen med spørsmål knyttet til diagnostiske avklaringer og hjelpetiltak. For en del av henvendelsene befinner disse seg i grenselandet mellom det som tradisjonelt besvares og håndteres av HAVO og det som er definert som henvendelser RFM er tenkt å håndtere. Det har således ikke 8

9 vært omfattende pågang knyttet til tilbudet om direkte kontakt med RFM fra andre HF-områder via personer tilknyttet HAVO. Tourettes Syndrom: HRT-kurs: Det ble høsten 2012 arrangert et todagers-kurs i metoden Habit Reversal Training (HRT) som samlet deltakere fra tre av fire HF-områder i Helse Vest. Kursholder var professor Douglas Woods fra USA som var i Norge på initiativ fra NK og kurset kom i stand som et samarbeid mellom NK og RFM Helse Vest. Kurset ble gjennomført etter en noe annen modell enn i de andre helseregionene og fikk meget gode evalueringer av de deltakende klinikerne. Kursgjennomføring innebar blant annet direkte erfaring fra arbeid med pasienter som stilte opp som demonstrasjonspasienter. Kursdeltakelse var kostnadsfritt for deltakerne som også, gjennom RFM, fikk dekket kursmateriell i form av grunnbøker, arbeidsbøker og annet til bruk i klinikken. Brukerrepresentant deltok som observatør i kurset. Kurset planlegges fulgt opp med seminar/faglig treffpunkt for deltakerne i løpet av 2013 for å sikre at kunnskap og tilegnet kompetanse vedlikeholdes. Gjennomføringen av kurset og den relativt brede deltakelsen innebærer at det nå finnes kompetanse på denne behandlingstilnærmingen i flere enheter i Helse Vest. ADHD: Kurs for voksne: Det har høsten 2012 vært lagt planer for gjennomføring av diverse kursvirksomhet. Særlig aktuelt er det å gjennomføre LMS-tilknyttede kurs for voksne, nydiagnostiserte pasienter. Planleggingsprosessen startet høsten 2012 og det vil bli gjennomført videre planmøter med representanter for LMS, brukerorganisasjonen og ressurspersoner i Helse Bergen for å realisere slike kurs i løpet av Etter initiativ fra brukerforeningen i Hordaland vil det også bli satt i verk planlarbeid for å få på plass relevante foreldrekurs for denne pasientgruppen. Strategi: NK har tatt initiativ til å gjennomføre informasjonsmøter om det svenske foreldreveiledningsprogrammet Strategi som er oversatt og tilrettelagt for norske forhold av tilsatte ved NK. RFM har i løpet av høsten 2012 hatt kontakt med lederne for barnepsykiatriske poliklinikker i Helse Vest for å kartlegge interessen for slike informasjonsmøter. Så langt fremkommer at de fleste HF-ene oppfatter å ha gode opplæringstilbud til pasientforeldre i egen regi. Så langt er det således kun et av HFene som har konkludert med at de ønsker å se nærmere på Strategi. RFM har formidlet kontakt med kontaktpersonen for Strategi ved NK for videre samarbeid rundt kommende informasjonsmøte. For øvrig vil vi vurdere om Strategi og opplæring/sertifisering har en plass i forhold til planlagte foreldrekurs i eventuell LMSregi i Helse Vest. Narkolepsi: 2012 har vært et spesielt år grunnet påvist økt forekomst av denne tilstanden knyttet til svineinfluensavaksinen. Klinikkdirektør ved Klinikk for psykosomatisk medisin i Helse Bergen, der RFM er organisert, deltok i møte med Helsedirektoratet våren 2012 sammen med rådgiver Charlotta Schaefer fra Helse Vest. Fokus for møtet var ønsket om at alle enheter med et definert ansvar for tilbudet til pasienter med narkolepsi skulle vise en særlig oppmerksomhet i forhold til denne diagnosen i

10 og I tiden etter dette møtet har NK blitt tillagt et særlig ansvar for en undersøkelse som kartlegger ulike sider ved den økte forekomsten av narkolepsi, herunder også utarbeidelse av gode rutiner for utredning og behandling samt utarbeidelse av råd for pedagogiske tiltak i skole/opplæring. Det er på RFM sin nettside lagt ut en oversikt over hvilke enheter i Helse Vest som utreder og behandler hypersomnier, herunder også narkolepsi. Ut over dette har det ikke vært iverksatt spesifikke tiltak i regi av RFM høsten 2012 i forhold til denne pasientgruppen. Imidlertid er nevrolog Michaela Gjerstad, som har sin hovedstilling ved Stavanger Universitetssykehus, engasjert i en prosentvis stilling ved NK for å arbeide med problemstillinger knyttet til narkolepsi. Gjerstad har tilknytning til SOVno, og har omfattende klinisk erfaring med pasientgruppen. RFM har nylig innledet et samarbeid med henne knyttet til gjennomføring av mestringskurs for pasienter/pårørende i inneværende år. RFM-tyngdepunktområdet i Helse Fonna: For tyngdepunktområdet i Helse Fonna foreligger egen årsmelding som beskriver aktiviteten knyttet til tyngdepunktets tema «Autisme, psykisk utviklingshemming og samtidige psykiske vansker/utfordrende atferd». 10

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Prosjektrapport Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Et 2-årig utviklingsprosjekt Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Områdeplan 2012 2016 Voksenhabilitering

Områdeplan 2012 2016 Voksenhabilitering 2012 2016 Voksenhabilitering Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Innledning 2.1. Mål med områdeplanen 2.2. Prosess 3. Geografiske og demografiske forhold i området 4. Behov for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET.

UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET. INNHOLD UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Mål, målgrupper og oppgaver 2 Aktiviteter Error! Bookmark not defined. Om rapporten

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer