I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet , kl. 09:00-14:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Åsa Hammar, Elisabeth Norman, Ståle Einarsen, Gunn Elisabeth Søreide, Kari Hagatun, Anlaug Lid, Christian Søreide, Marius Prytz, Ulvhild Eide Saksliste og sakspapirer følger vedlagt. Eventuelle forfall bes meldt snarest sekretariatet, tlf , evt. per e-post til Bergen, Jarle Eid dekan Ragna Valen fakultetsdirektør 1

2 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 63/16 S 64/16 S 65/16 S 66/16 S 67/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktsaker styret ved Det psykologiske fakultet Navn på fakultetene ved Universitetet i Bergen S 68/16 Regnskap per juli 2016 S 69/16 S 70/16 Budsjettforslag Det psykologiske fakultet Tilsettingsutvalg ved Det psykologiske fakultet S 71/16 Tilsetting - Førsteamanuenser i pedagogikk X S 72/16 Tilsettingssak - Universitetslektorer i pedagogikk X S 73/16 S 74/16 Bistillingsavtale Bistillingsavtale 2

3 S 63/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 3

4 S 64/16 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 4

5 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 65/ Dato: Arkivsaksnr: 2016/31 Orienterings- og referatsaker styret ved Det psykologiske fakultet 1. Orientering fra Universitetsstyret/Nasjonalt profesjonsråd for psykologutdanning/nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap/nasjonalt råd for lærerutdanning 2. Referat fra møte i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning (NPP) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Revidert nasjonalbudsjett 2016 Fordeling av studieplasser (sak 2015/5600) 5. Plagiatkontroll ved UiB overgang fra Ephorus til Urkund (sak 2016/7885) 6. Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige stillinger (sak 2013/2724) 7. Referat fra IDU møte (sak 2016/195) 8. Referat fra instituttrådsmøte IBMP (sak 2016/605) 9. Referat fra instituttrådsmøte ISP (sak 2016/37) 10. Referat fra instituttrådsmøte ISP (sak 2016/37) 11. Referat fra instituttrådsmøte HEMIL (sak 2016/105) 12. Referat fra instituttrådsmøte HEMIL (sak 2016/105) 13. Referat fra instituttrådsmøte IKP (sak 2016/1637) 14. Referat fra instituttrådsmøte IKP (sak 2016/1637) 15. Referat fra KUE møte (sak 2016/827) 16. Tilsettingsutvalget stipendiat IBMP (sak 2016/2473) 17. Tilsettingsutvalget stipendiat spesialpedagogikk IPED (sak 2015/13268) 18. Tilsettingsutvalget stipendiat logopedi IBMP (sak 2016/519) 19. Tilsettingsutvalget stipendiat IPED (sak 2016/2467) 20. Tilsettingsutvalget stipendiat kjønn og utvikling HEMIL (sak 2016/1728) 21. Tilsettingsutvalget stipendiat ISP (sak 2016/2544) 22. Tilsettingsutvalget stipendiat HEMIL (sak 2016/3025) 23. Tilsettingsutvalget stipendiat prosjekt IBMP (sak 2015/13266) 24. Tilsettingsutvalget midlertidig universitetslektor i logopedi IBMP (sak 16/2079) 25. Tilsettingsutvalget midlertidig 50 % universitetslektor IPED (sak 16/4383) 26. Tilsettingsutvalget midlertidig universitetslektor ISP (sak 16/3416) 27. Tilsettingsutvalget midlertidig førsteamanuensis HEMIL-senteret (sak 16/3532) 28. Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. Jarle Eid 5

6 side 2 av 2 dekan Ragna Valen fakultetsdirektør 6

7 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 66/ Dato: Arkivsaksnr: 2016/32 Fullmaktsaker styret ved Det psykologiske fakultet 1. Oppnevning av bedømmelseskomité Victor Chimhutu. Sak 2012/ Oppnevning av bedømmelseskomité Ragnhild Hollekim. Sak 2006/ Oppnevning av bedømmelseskomité Iselin Reknes. Sak 2012/ Oppnevning av bedømmelseskomité Mona Berthelsen. Sak 2012/ Oppnevning av bedømmelseskomité Ingunn Johanne Ness. Sak 2012/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Aslak Hjeltnes. Sak 2012/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Helga Synnevåg Løvoll. Sak 2008/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Roger Ekeberg Henriksen. Sak 2012/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Mats Glambek. Sak 2011/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Iren Johnsen. Sak 2013/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Siri Helle. Sak 2011/ Komitéoppnevning midlertidig stilling som forsker HEMIL-senteret. Sak 2016/ Utlysningstekst førsteamanuensis innen spesialpedagogikk, IBMP. Sak 2016/ Utlysningstekst 1-2 midlertidige stillinger som universitetslektorer/førsteamanuenser i sosialpsykologi. Sak 2016/ Komitéoppnevning stipendiat innen barnevern HEMIL. Sak 2016/ Komitéoppnevning 2 stipendiatstillinger IPED. Sak 2016/ Komitéoppnevning postdoktor prosjekt IBMP. Sak 2016/ Godkjenning av emnebeskrivelse for KOPRA103. Sak 2013/ Oppretting av nye emner knytt til universitetspedagogikk. Sak 2015/ Godkjenning av emnebeskrivelse for PSYK603 Organisasjonspsykologi. Sak 2016/ Godkjenning av emnebeskrivelse for PED665 Kriminalomsorg som læringsarena. Sak 2014/11326 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. Jarle Eid dekan Ragna Valen fakultetsdirektør 74

8 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 67/ Dato: Arkivsaksnr: 2016/6876 Navn på fakultetene ved Universitetet i Bergen Bakgrunn for saken er at alle fakultetene har mottatt henvendelse fra universitetsdirektørens kontor der vi inviteres til å spille inn evt. navneendringer på fakultetene (vedlegg 1). Det er i forbindelse med prosessen med overdragelse av Kunst- og designhøyskolen i Bergen at dette har blitt aktualisert. Dessuten har flere andre fakulteter tidligere foreslått eller vurdert å endre navn. I Det psykologiske fakultet sin nylig vedtatte strategiplan for perioden (sak 51/16) står det at fakultetet skal tilrettelegge for og utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur. Helt konkret står det at fakultetets tiltak er å «vurdere organisasjonsstruktur og navn på fakultet og institutter i perioden». Diskusjoner rundt fakultetets navn har også tidligere vært oppe, i ulike fora. Bakgrunnen for dette har vært ønsket om at navnet i større grad skal vise til fakultetets ulike fagområder. Fakultetet profilerer seg som et breddefakultet uten at dette gjenspeiles i navnet. Dersom fakultetet ønsker å fremme forslag om nytt navn, skal det gis melding om dette innen 1. oktober. Deretter vil universitetsstyret i møte 1. desember ta stilling til navn for fakultetene. Fakultetsstyret må derfor ta stilling til om dette er en diskusjon vi ønsker å ta nå, og om vi da skal melde dette tilbake til UiB sentralt innen fastsatt frist. Fakultetsledelsen ser på dette som en god mulighet til å følge opp ett av tiltakene i vedtatt strategiplan. Hvis styret ønsker å en navnendring vil det forberedes høringssak til instituttene og studentutvalg. Dette må da skje i perioden fram til fakultetets neste styremøte i oktober. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret stiller seg positiv til navneendring, og det forberedes høringssak på fakultetet Jarle Eid dekan Ragna Valen fakultetsdirektør Vedlegg 1 Navn på fakultetene ved Universitetet i Bergen 146

9 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 68/ Dato: Arkivsaksnr: 2015/9904 Regnskap per juli 2016 Regnskapsrapport for Det psykologiske fakultet per juli 2016 legges med dette frem for fakultetsstyret. Universitetets virksomhet er delt inn i grunnbevilgningsfinansiert virksomhet (GB) fordelt fra Universitetsstyret) og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), som består av forskningsrådsfinansierte prosjekter, EU-prosjekter og prosjekter finansiert av andre oppdragsgivere og bidragsytere. Rapportering til fakultetsstyret følger denne inndelingen. 1. Hovedtall i regnskapet Sammensetning av økonomien Av fakultetets budsjett i 2016 er 86 % midler over grunnbevilgningen (GB), mens de resterende 14 % er fra ulike eksterne bidragsytere (BOA) med følgende fordeling: NFR 7 %, EU 2 %, oppdrag 0,2 % og annen bidragsaktivitet 5 %. Figur 1: Årsbudsjett pr finansieringskilde 148

10 side 2 av 5 2. Grunnbevilgning (GB) Fakultetets samlede budsjett i 2016 er på kr 202,8 mill kr. I tillegg kommer overføring fra 2015 på 13,5 mill kr. Tabell 1: Grunnbevilgning (GB) pr juli 2016 alle tall i hele tusen Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr juli Regnskap pr juli Avvik hittil i år %Avvik hittil i år Regnskap juli forrige år Inntekter fra KD ,3 % Andre inntekter ,9 % Sum inntekter ,7 % Investeringer ,2 % 768 Lønnskostnader ,1 % Andre driftskostnader ,0 % Internhandel med mer ,2 % Sum kostnader ,2 % Saldo overført fra forrige år ,0 % Saldo overført neste periode ,6 % Tabellen viser en oversikt over budsjett og regnskap for departementsfinansiert virksomhet/grunnbevilgning (GB) for fakultetet samt sammenlikning med regnskap for samme periode i Inntekter har negativt fortegn. Inntekter Fakultetets inntekter per juli 2016 er på ca 114 mill kr. Dette er nesten 2 mill under budsjettert i perioden. Dette skyldes underdekning på rekrutteringsstillinger første halvår, UiB sentralt gjør en ny avregning i desember, så det en fordel med overdekning på rekrutteringsstillinger i høstsemesteret. Kostnader Totale kostnader per mars er på kr 113 mill noe som er ca 3,5 mill kr under budsjettet i perioden. Overforbruket skyldes i hovedsak føring av større utbetalinger til prosjektpartnere som i budsjettet er periodisert jevnt over hele året. Lønnskostnadene ligger på budsjett per juli. Overføringer Fakultetet hadde et overskudd i 2015 på 13,5 mill kr. I desember 2015 fikk fakultetet tildelt kr 5 mill til SLATE fra Kunnskapsdepartementet, dette var forventet å skulle legges inn i eget BOA-prosjekt og var derfor ikke lagt inn i grunnbudsjettet. Disse midlene er øremerket og fakultetet forventer at SLATE ikke vil bruke opp hele overføringen fra 2015 og ny bevilgning i 2016, derfor er det budsjettert med en overføring til 2017 på kr 5 mill. De overføringene som ikke er øremerkede bevilgninger vil gå til prosjektet «Omstilling for studiekvalitet» hvor det tidligere er redegjort for behov for omstillingskostnader i årene fremover. Instituttregnskap I 2014 ble det innført ny budsjettfordelingsmodell ved fakultetet der instituttene fikk en rammetildeling som instituttrådene var ansvarlig for å viderefordele, herunder foreta reelle avveininger og disposisjoner av egne midler. 149

11 side 3 av 5 Tabell 2: Grunnbevilgning (GB) pr juli 2016 på instituttnivå (eksklusiv egenfinansiering BOA samt overhead) alle tall i hele tusen Institutt Års-budsjett Regnskap hittil i år Rest hittil i år IBMP Hemil IKP ISP IPED Sum institutter Instituttene disponerer 9,58 mill kr i årets budsjett, i tillegg kommer 1,1 mill kr til disputasutgifter som fordeles underveis etter forbruk i I denne oversikten holder vi utenfor de øremerkede midlene slik at dette er tildelingen som var gjort i styresak 100/15 og det som er brukt av disse midlene pr juli. Det ser ut som at tildelte midler er tilstrekkelig til instituttene i forhold til forbruket så langt i år. Løslønn Løslønnsbudsjettet har økt kraftig samtidig med at fastlønnsbudsjettet har økt i de senere år. Det er instituttene som har oversikt over tilgjengelige undervisningsressurser, og fra 2014 ble løslønn overført fra fakultetet til instituttene. I 2016 ble budsjettert løslønn redusert kraftig da fakultetet har flere faste tilsettinger og det er viktig at instituttene har en aktiv oppfølgning med sikte på å redusere bruken av løslønn. Tabell 3. Totalt løslønnsbruk pr institutt per juli 2016, tall i hele tusen Institutt Budsjett Kostnader Rest IBMP Hemil IKP ISP IPED SUM Av det totale løslønnsbudsjettet på 1 mill kr, er alt brukt pr juli 2016, dette skyldes overforbruk på 2 institutter. 3. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Fakultetet har aktivt stimulert til at fagmiljøene skal søke eksterne midler, bla gjennom en sentral pott med mulighet til å søke midler til utvikling av søknader/nettverksbygging. Dette er en ordning som har vært særlig innrettet mot enkeltforsker som ønsker å (videre)utvikle større søknader inn mot eksterne kilder (primært EU og NFR). Tanken er at enkelte forsker skal få et økt handlingsrom og støtte til søknadsutvikling. I 2016 er det avsatt kr til denne potten. Det har vært stor søknadsaktivitet de siste årene, og i 2015 var Det psykologiske fakultet involvert i 66 søknader til eksterne finansieringskilder (enten som partner eller koordinator): Horisont 2020 (9 søknader, inkl. tenders og COST), NFR (35 søknader), andre kilder (22 søknader). Av antall søknader varierte tilslaget i 2015 mellom 11% på EU-søknader, 11% på NFR-søknader og 64% på andre kilder. Det arbeides med spissing av forskningsadministrativ støtte for å bedre tilslaget på EU-søknader. 150

12 side 4 av 5 Det psykologiske fakultetet har i 2015 og 2016 fått uttelling for en langsiktig prioritering av arbeid rettet mot faglig utvikling og styrking av våre fagmiljø gjennom følgende ordninger: UiB sin satsning på toppforskning: Universitetet i Bergen har i 2015 fått midler for å rekruttere verdensledende forskere. Fakultetet og IBMP har samarbeidet om å rekruttere blant annet Prof. Stefan Koelsch, en anerkjent hjerneforsker i elitedivisjonen. Det psykologiske fakultet har fått midler gjennom KDs satsing på eliteforskning og tilsvarende midler fra Bergen forskningsstiftelse, totalt 35 mill kr over fem år. I 2015 ble IBMP-forsker Marco Hirnstein tildelt midler fra Bergen Forskningsstiftelse (ca. 10 mill over fire år). Stiftelsen lyser ut midler til et rekrutteringsprogram hvert år, med hovedmålet å tiltrekke UiB eksellente unge og talentfulle forskere. Fakultetet har nominert Marco Hirnstein og i samarbeid med instituttet støttet hele søknadsprosessen. I 2016 ble det innvilget en FRIPRO-Toppforsk-søknad (22,5 mill. over fem år). Prosjektleder er Ståle Einarsen (ISP). Han og samarbeidspartnerne hans har nå mulighet til å forske på temaet «From mechanisms and moderators to problem treatment». Fakultetet og instituttet har støttet hele søknadsprosessen. I 2016 ble det tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet (23,9 mill over fire år) til et prosjekt om forskning på bedre gjennomføring i videregående skole som skal ledes av Prof. Torill Bogsnes Larsen (HEMIL). Fakultetet og instituttet har støttet hele søknadsprosessen. Advanced Grant fra Det europeiske forskniningsråd (ERC) ble tildelt Kenneth Hugdahl i 2016 for andre gang. Tildelingen er på 20 mill kr over fem år. I tillegg til de overnevnte har Kunnskapsdepartementet tildelt kr. 25 mill. over fem år (med muligheter til forlengelse i inntil 10 år) til SLATE-senteret som skal fokusere på «The Science of Learning and Technology». Disse midlene er lagt i fakultetets Grunnbevilgning. Sammensetningen av BOA-økonomien Figur 2: BOA pr desember etter finansieringskilde for perioden , aktivitet i mill kr 151

13 side 5 av 5 Bidrags- og oppdragsfinansiert hadde en nedgang til 2015, i budsjettet for 2016 er BOA aktiviteten økt med ca 6 mill. BOA-økonomien per juli 2016 Tabell 3: Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) pr juli tall i hele tusen Finansieringskilde Årsbudsjett Budsjett per juli Regnskap per juli 2016 Avvik Regnskap juli Oppdragsaktivitet NFR - bidragsaktivitet EU - bidragsaktivitet Annen bidragsaktivitet Sum Tabellen viser en oversikt over budsjett og regnskap for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for fakultetet samt sammenlikning med regnskap for samme periode i I tabellen er positivt avvik (høyere faktisk inntekt enn budsjettert) oppgitt med et negativt fortegn. Samlet omsetning i bidrags- og oppdragsfinansiert ligger noe under budsjettet pr juli måned. Dette skyldes nok at en del nye prosjekter ikke er kommet i gang enda, og aktiviteten vil nok ta seg opp noe i løpet av året. Vi ligger noe over på oppdragsaktivitet, her er årsbudsjettet for lavt da vi har fått utvidet prosjektperioden på Statoil-prosjektet som kun var budsjettert til å vare til juni Annen bidragsaktivitet ligger omtrent som budsjettert. BOA-aktiviteten per juli ligger totalt noe lavere enn samme tid i 2015, det kan se ut som at årsprognosene må nedjusteres noe. 4. Konklusjon Regnskapet for den bevilgningsfinansierte delen av driften ligger noe over budsjettert pr juli Omsetningen innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ligger noe under budsjett pr juli Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar regnskap per juli 2016 med kommentarer til orientering. Jarle Eid dekan Ragna Valen fakultetsdirektør 152

14 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 69/ Dato: Arkivsaksnr: 2016/6897 Budsjettforslag Det psykologiske fakultet Bakgrunn Fakultetets budsjettforslag bygger på føringer i universitetsdirektørens rundskriv om utarbeiding av budsjettforslag for 2017 (sak 2016/5203). Budsjettinnspill bygger på fakultetets langsiktige strategi, forpliktelser samt føringer og signaler fra UiB sentralt. Enhetenes budsjettforslag vil være grunnlag for Universitetsstyrets fordeling av budsjettramme for Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene: 1. Sammendrag En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi 2. Budsjettforslag 2017 for grunnbevilgningen 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger 2) Øremerket budsjett utenfor rammen 3) Budsjett for instituttinntekter 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger 3. Budsjettforslag prognose for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 1) Bidrag fra Forskningsrådet 2) Bidrag fra EU 3) Andre bidragsinntekter 4) Oppdrag 4. Langtidsbudsjett Fakultetsledelsen legger med dette fram et første utkast til budsjettinnspill sentralt med: Oversikt over fakultetets faglige oppgaver og utfordringer Forslag til strategiske tiltak innen uendret budsjettramme Forslag til tiltak som medfører en økning av budsjettrammen Estimert omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved fakultetet i 2017 Langtidsbudsjett for de kommende 6 år Det vil jobbes videre med tallgrunnlag og tekst frem til styremøte og presenteres der. Fakultetsstyret vil på senere styremøte behandle fakultetets interne budsjettfordeling for

15 side 2 av 2 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner foreløpig utkast til budsjettforslag. Dekan får fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2017 med de kommentarer og prioriteringer som fremkommer i styrets behandling. Jarle Eid dekan Ragna Valen fakultetsdirektør 154

16 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 70/ Dato: Arkivsaksnr: 2013/3045 Tilsettingsutvalg ved Det psykologiske fakultet Bakgrunn Det vises til fakultetsstyrevedtak (sak 23/13) om opprettelse av et tilsettingsutvalg ved Det psykologiske fakultet, i tråd med «Regler for fakultetsorganene» av , 8. Vedtaket angir at tilsettingsutvalget består fem medlemmer, hvorav dekan er oppnevnt som leder. Et medlem skal oppnevnes etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene, mens de øvrige medlemmene skal utgå fra fakultetsstyret. Sammensetningen vedtatt av fakultetsstyret ser slik ut: - Medlem: Dekan (leder) o Varamedlem: Prodekan - Medlem fast vitenskapelig personale o Varamedlem - Medlem foreslått av organisasjonene o Varamedlem - Medlem midlertidig vitenskapelig personale o Varamedlem - Medlem student o Varamedlem: Dekan har etter fullmakt og i tråd med vedtatt sammensetning oppnevnt følgende medlemmer for perioden Varamedlem Fast vitenskapelig personale: o Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide Varamedlem midlertidig vitenskapelig personale: o Stipendiat Kari Hagatun Medlem Student: Student Meron Mengis Ghebremichael Den komplette sammensetningen av tilsettingsutvalget vil være følgende i perioden : Leder: Dekan Jarle Eid o Prodekan Inger Hilde Nordhus (vara) Professor Åsa Hammar o Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide (vara) Førsteamanuensis Helge Holgersen o Førsteamanuensis Atle Brun (vara) 172

17 side 2 av 2 Stipendiat Helga Urke o Stipendiat Kari Hagatun (vara) Student Meron Mengis Ghebremichael o (Ingen vara oppnevnt) Tilsettingsutvalget er underlagt fakultetsstyret og behandler saker for dette. Utvalget skal behandle følgende tilsettingssaker: - Stipendiatstillinger - Postdoktorstillinger - Stillinger som vitenskapelig assistent - Midlertidige forskerstillinger - Midlertidige universitetslektorstillinger - Midlertidige førsteamanuensisstillinger - bistillinger Det er vedlagt forslag til endringer i «Sammensetning og regler for Det psykologiske fakultets tilsettingsutvalg m.m.». Endringene er gjort i tråd med innspill fra den sentrale HR avdelingen og fremgår under pkt. A og pkt. B. Vedlagt er også den opprinnelige versjonen. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet godkjenner reviderte regler for tilsettingsutvalg i samsvar med fremlagte forslag. Jarle Eid dekan Ragna Valen fakultetsdirektør Vedlegg: - Sammensetning og regler for tilsettingsutvalg m.m. revidert september Tidligere versjon av sammensetning og regler for tilsettingsutvalg 173

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 11.05.2016, kl. 09:00-14:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 10.02.2016, kl. 13:00-16:00 på Hotel Norge Innkalling er sendt til: Jarle Eid,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 07.12.2016. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 10:30-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 11.09.2014, kl. 11:00-15:30 på Bjørnefjorden Hotel, Os. Innkalling

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 11.05.2016. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.03.2016. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 15:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.06.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-16:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.02.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:30-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.06.2016, kl. 09:00 14:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til:, Inger Hilde Nordhus, Åsa Hammar,

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 11.5.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-13:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.3.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til:, Inger Hilde Nordhus, Åsa Hammar, Ståle Einarsen, Gunn Elisabeth Søreide (1. vara gr.

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 07.02.2018, kl. 10:00-14:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Bente

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.05.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 07.09.2017. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00 12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 20.03.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 28.10.2015. Møtet ble holdt på styrerommet i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 14:15. Til

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 03.12.2014, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 91/18 27.09.2018 Dato: 13.09.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 2. tertial 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.02.2013. Møtet ble holdt på Hotel Norge og varte fra kl. 13:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/18 30.08.2018 Dato: 10.08.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per juli 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak 118/17

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 47/18 31.05.2018 Dato: 16.05.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 1. tertial 2018 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23 /12 24.04.2012 Dato: 19.04.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-LAE Regnskap per mars

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 41/11 13.09.2011 Dato: 29.08.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/18 29.11.2018 Dato: 14.11.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per oktober 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.06.2018. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 10.00 13.15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 07.12.2016, kl. 09:00-15:30 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 104/18 25.10.2018 Dato: 12.10.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per september 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22/16 12.04.2016 Dato: 31.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per februar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 56/17 01.06.2017 Dato: 15.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per 1. tertial 2017 Saken gjelder Denne saken

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET 28.10.2009 PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE 28.10.09 Møtet ble holdt på styrerommet, 5. etg. I Christiesgate 13. Til Gerd Kvale, Jarle Eid,

Detaljer

Merknader til dagsorden: Sak NTF-S ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge.

Merknader til dagsorden: Sak NTF-S ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge. Fakultet for naturvitenskap og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Møtedato: 12.12.2013 Arkivref.: 2012/6313-18/ AJT000 Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61/2012 06.11.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap per september 2012 I bevilgningsbrevet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 82/ 2012 18.12.2012 Dato: 06.12.2012 Regnskap per oktober 2012 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34 / 2015 16.06.2015 Dato: 01.06.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per april 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - f) Møtedato: 10. desember 2015 Oversikt over antall kunngjøringer, nytilsettinger og fratredelser

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 7. desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27/11 21.06.2011 Dato: 03.06.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet. Arkivkode: Styresak: 22/2017. Møte: onsdag 1. november Saksnr.: 2017/5053

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet. Arkivkode: Styresak: 22/2017. Møte: onsdag 1. november Saksnr.: 2017/5053 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 22/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: onsdag 1. november 2017 Økonomirapport-Regnskap per 30. september 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.02.2014, kl. 13:00-16:00 på Hotell Norge. Innkalling er

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 24/18 12.04.2018 Dato: 03.04.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per februar 2018 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Rekneskapsrapport per juli 2015

Rekneskapsrapport per juli 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 10. september Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 14 millionar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 141/16 20.10.2016 Dato: 10.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per september 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 64 / 2013 29.10.2013 Dato: 15.10.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap per

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 75 / 2013 10.12.2013 Dato: 25.11.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap per

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/15 24.09.2015 Dato: 11.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport etter andre tertial 2015 Bakgrunn Etter andre tertial er inntektene

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2017

Rekneskapsrapport per mars 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3682 Orienteringssak: b Møte: 04. mai Rekneskapsrapport per Bakgrunn Aktiviteten på grunntildelinga (GB) har

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 19.03.2014, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til:, Inger Hilde Nordhus, Maurice

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 32/17 27.04.2017 Dato: 19.04.2017 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43 / 2017 13.06.2017 Dato: 26.05.2017 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF per 2017 Bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 117/17 26.10.2017 Dato: 13.10.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per september 2017 Saken gjelder: Denne saken

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 Rekneskapsrapport pr. mars 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Rekneskapsrapport per juli 2016

Rekneskapsrapport per juli 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 8. september Rekneskapsrapport per juli Bakgrunn På grunntildelinga (GB) er driftsresultatet

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT:

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 28.8.08 Det innkalles med dette til møte i Fakultetsstyret på torsdag 28.8.08, kl. 8:30 på Fjordslottet Hotell og Bad. Eventuelle

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Blindern, 4. april 2016 Saksnr.: 2016/521 Fakultetssekretariatet Postboks 1161, Blindern N-0318 Oslo TILSETTINGSUTVALGET FOR VITENSKAPELIGE STILLINGER Protokoll fra møte torsdag 25.februar 2016 kl 1415,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 83/16 25.08.2016 Dato: 17.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per juli 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design INSTITUTTRÅD GRIEGAKADEMIET institutt for musikk Sak nr.: IR sak 01/18 Sakstype ephorte saksnummer: Møte: 18/1 2018 Foreløpig budsjett 2018 ved

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 39 / 2016 07.06.2016 Dato: 20.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per april

Detaljer