Time Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Time Venstre 2011-2015"

Transkript

1 , Time Venstre Program 2011 A5 8s.indd :45:17

2 Varm velferd når du treng det Pleie og omsorg Pårørandesenter For Venstre er det ei målsetting at alle skal kjenna det som trygt og godt å bu i kommunen. Dei fleste ynsker å bu heime i eigen bustad lengst mulig. styrka heimehjelp og heimesjukepleie, og auka hjelpa til mellom anna demente ha vaktmeisterteneste for dei som treng det skaffa sjukeheimsplass eller omsorgsbustad til dei som treng det bygga 6 omsorgsbustader årleg auka grunnbemanninga innan pleie og omsorg slå saman små stillingar til større stillingar slik at brukarane får færre å forhalda seg til legga til rette arbeidsplassar og bustader for personar med nedsett arbeidsevne Mange familier kan koma opp i krise-situasjonar ved sjukdom, ulukker og rus. Dette gjeld ikkje berre den det råkar, men og mange av dei nærmaste. gå inn for at kommunen, i lag med frivillige organisa sjonar, skal etablera eit pårørandesenter i samarbeid med dei andre kommunane på Jæren setta av pengar til eit pårørande senter i budsjettet for 2012 og dei nærmaste åra Venstre sin visjon: folk har fridom ein kan skapa sin eigen veg til det gode liv vi har ansvar for kvarandre og miljøet 2 «Me må aldri gløyma at det er menneske det gjeld» Program 2011 A5 8s.indd :45:19

3 Aktiv fritid Innbyggjarane i Time skal ha eit godt og variert aktivitetstilbod innan idrett, kultur og friluftsliv. Frivillig lagsarbeid er ein berebjelke i kulturarbeidet i kommunen. Friluftsliv: legga til rette for aktivt friluftsliv gjennom turløyper og nærmiljøanlegg få lysløype langs Frøylandsvatnet nord for Sandtangen etablera samanhengande turveg frå Bryne til sjøen fylgja opp det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd Idrett: satsa på breddeidretten støtta tilrettelegging av samlingsstader for uorganisert idrett støtta etablering av kunstgrasbane på Lyefjell og treningsareal med kunstgras for barn og ungdom på Bryne Kultur: auka støtta til arbeid for og blant barn og unge arbeida for at kulturtilbod for ungdom i Bryne Mølle skal vera etablert innan 2013 stimulera til fleire kulturaktivitetar på institusjonar arbeida for kortare ventelister, utvida aldersgrenser og lågare eigenbetaling i kulturskulen kombinera småstillingar i kulturskulen med undervisning i grunnskulen fylgja opp arbeidet med å gjennomføra kulturminneplan og plan for kulturvern sjå positivt på kommunal overtaking og vidareutvikling av Storstova «Me må legga til rette for aktive barn og unge» 3 Program 2011 A5 8s.indd :45:21

4 Kunnskap Skule Skule og barnehage skal vera ein arena for læring og personleg utvikling for alle. I dette arbeidet er lærarane skulen sin viktigaste ressurs. ha lærarar med høg fagleg kompetanse i skulen gje økonomisk tilskot til vidareutdanning. Dette skal vera ei fleksibel ordning der læraren sjølv er med og avgjer korleis utdanninga skal gjennomførast unngå unødvendig byråkratisering og legga til rette for at lærarane bruker mest mulig av tida til undervisning styrka skulehelsetenesta rekruttera andre yrkesgrupper inn i skulen, som sosionomar og vernepleiarar at leirskulen blir vidareført ha eit meir fleksibelt barnehageinntak legga til rette for fleire lærlingeplassar i kommunen Venstre sin visjon: eit kunnskapssamfunn med satsing på den offentlege skulen 4 «Politikk vedkjem oss alle i kvardagen. Difor høyrer vi på kva du meiner» Program 2011 A5 8s.indd :45:24

5 Ansvar for fellesskapet Folkehelse Klima og miljø Mange får helseproblem som gjer at dei fell ut av arbeidslivet. Dei opplever økonomiske vanskar og kan få lågare levealder. Det er difor viktig å vidare utvikla kommunen sitt folkehelsearbeid. satsa på førebygging ved bruk av helsesystertenesta, mellom anna med heimebesøk og god rettleiing for foreldre ha fokus på rusforebygging for ungdom gjennom det gode samarbeidet mellom skule, barnevern og politi vidareføra det positive arbeidet til natteramnane legga til rette for tur- og trimgrupper for eldre, mellom anna i samarbeid med frivillige organisasjonar at helsepersonell skal besøka alle over 80 år at kommunen skal kunna gi raskt tilbod om psykiatrisk hjelp, spesielt til ungdom fylgja opp arbeidet i Jæren vannområde for å betra vasskvaliteten i elvar og vatn at kommunen ved innkjøp av varer og tenester vel den mest klimavenlege løysinga fylgja opp arbeidet med lokal energi- og klimaplan for Time stimulera tiltak som fører til auka bruk av kollektivtrafikk og at ein vel sykkelen framfor privatbilen arbeida for utbygging av dobbelsporet på Jærbanen arbeida for eit betre kollektivtilbod til krinsane «Me må laga gode rammevilkår for det frivillige kultur- og idrettsarbeidet. Fleire kulturtilbod på sjukeheimar og institusjonar.» 5 Program 2011 A5 8s.indd :45:25

6 Grøn framtid Jordvern Nedbygging av matjord kan ikkje gjerast om. Etterkomarane våre må kunna produsera mat på eiga jord. Venstre vil verna jordbruksjord. at Lyefjell skal vera hovedutbyggingsområde i Time at utbygging på Frøyland / Kalberg må vera på uproduktiv jord at vidare utbygging på Bryne må skje gjennom fortetting. Grensene for arealutviding her er nådd. Utbygging og bustadbygging Bryne sentrum For handel og trivsel er det viktig med ei gjennomtenkt og god utvikling av Bryne sentrum. ha området i krysset mellom Storgata, Bryne Mølle og M44 som gågate åpna opp mot Mølledammen frå Storgata og ha grøntområde ned mot Dammen etablera sittegrupper, skulpturar og leikeapparat for alle aldrar i Storgata at Bryne Torg skal vera gratis å nytta til kulturformål og handel verna om dei grøne lungene i Bryne at skule og barnehage må byggast ut i takt med bustadbygging satsa på tilrettelegging av gang og sykkelstiar ta vare på friareal ved fortetting setta av nok friareal ved planlegging av nye bustadfelt Venstre sin visjon: Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først 6 «Grøne lunger i sentrum må vernast, dei er viktige for trivsel og miljø» Program 2011 A5 8s.indd :45:26

7 Eit kreativt og verdiskapande Time Næring og etablererstipend Å legga til rette for små og mellomstore verksemder gjer det mulig for folk å skapa sitt eige gode liv, og dette er med på å dra kommunen vår inn i framtida. For å sikra høg kvalitet i tenestetilbodet, solide fagmiljø og heilskapleg arealplanlegging ser Time Venstre det som naturleg å utgreia kommunesamanslåing med Klepp, med sikte på ei folkerøysting i komande periode. arbeida for at verksemder skal kunna etablera seg på fleire stader i kommunen, ikkje berre på Bryne gå inn for eit kommunalt etablerarstipend til motivasjon for dei som skaper nye arbeidsplassar Kommunesamarbeid samarbeida med Klepp om skule og barnehagar samarbeida med aktuelle kommunar om omsorgstenester som barnevern og sjukeheimsplassar at planlegging av bustadbygging og industri skal skje i samarbeid med nabokommunane samarbeida med nabokommunane om ungdomstilbod Di stemme er viktig Time Venste mangla ei stemme for å få ein ekstra representant ved sist val - akkurat di stemme kan vera avgjerande 7 Program 2011 A5 8s.indd :45:27

8 Kandidatane 1. Ingebjørg Undheim (46) Tollar Bryne 2. Egil Sølvberg (63) Overingeniør Kvernaland 3. Unni Fuglestad (41) Lektor Bryne 4. Jarl Martinsen (67) Kulturformidlar / pensjonist Lyefjell 5. Inger Guddal (69) Sosionom / pensjonist Bryne 6. Arne Håland (51), Spesialetterforskar, Undheim. 7. Marit Skrudland (46), spesialteknikar, Vestly 8. Geir F. Rolandsen (22), student, Bryne 9. Bjørg Odland (53), fagkonsulent, Bryne 10. Endre Vollsund (31), lektor, Bryne 11. Livar Salte (47), rådgjevar / konsulent, Bryne 12. Bjarte Solheim (38), lektor, Bryne 13. Kristin Serina U. Stangeland (36), bibliotekar, Bryne 14. Monica Aga (34), undervisningsinspektør, Bryne 15. Kari Haug Hansen (46), sjølvstendig næringsdrivande, Bryne 16. Knut Norddal (61), rektor, Kvernaland 17. Arne Veivåg (38), avdelingsleiar, Bryne 18. Else Marie Rasmussen (61), konsulent, Bryne 19. Sigrunn UndheimStangeland (57), eigedomsmeklar, Bryne 20. Arnstein Jonsbråten (76), lektor pensjonist, Bryne 21. Åge Fjermestad (60), radiomedarbeidar, Bryne 22. Kjell Andre Lende (29), sjølvstendig næringsdrivande, Bryne 23. Svein Undheim (70), lektor / pensjonist, Bryne 24. Steinar Hadland (84), bonde / pensjonist, Hadland 25. Tore Simonsen (30), prosjektingeniør, Bryne 26. Trond Bjørnsen (36), advokat, Bryne Program 2011 A5 8s.indd :45:30

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Program for Vanylven Venstre

Program for Vanylven Venstre Program for Vanylven Venstre for perioden 2015-2019 Vi ynskjer oss: Liv i alle bygder Gunstige lån/tilskot til førstegongsetablerarar Tilrettelegging for tomteareal der folk vil bu Støtte entreprenørar

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO!

Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO! Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO! 10 gode grunnar til å stemma Tverrpolitisk Samlingsliste: Meir pengar inn i skule der framtida vert bygd Sikra eit

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA Programmet til Oslo SV 2015-2019 1 Oslo - ein by for solidaritet, miljø og mangfald Innhald Bysosialisme for framtida... 3 Omfordeling gjennom eigendomsskatt... 2 Utdanning som

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR 1.0 Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal byggja framtida på vår nasjonale arv og vårt demokratiske styresett,

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

Program for Austevoll Venstre

Program for Austevoll Venstre Program for Austevoll Venstre for perioden 2015-2019 Ein kommune for alle. Austevoll Venstre ønsker at me skal ha ein god og trygg kommune å bu i for alle. Me ønsker oss at alle som bur og vil bu her føle

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Fridom og framsteg. Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015. venstre.no/hordaland

Fridom og framsteg. Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015. venstre.no/hordaland Fridom og framsteg Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015 venstre.no/hordaland 1 Venstre det liberale partiet i Hordaland Venstre er det liberale partiet i Hordaland. Vår politikk kombinerer

Detaljer