MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf , Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 80/06 05/1229 SKJØNNSMIDLER 2006 SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING 82/06 06/1146 TILDELING AV TJENESTEKONTRAKT ETTER AVHOLDT ARKITEKTKONKURRANSE NYTT RÅDHUS 83/06 06/1158 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST /06 06/1159 BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST /06 06/1186 BUDSJETTREGULERING TILSKUDD ARBEID/DAGTILBUD 86/06 06/1220 ENHET SOSIAL OG BARNEVERN - BUDSJETTREGULERING 87/06 06/1238 VORPHAUGEN EIENDOM AS, SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL INNEVÆRENDE BEVILLINGSPERIODE 88/06 06/1345 VURDERING AV KOMMUNESTYRETS MEDLEMSTALL

2 89/06 06/1025 FELLES SØKNADSPROSJEKT FOR SØR-TRØNDELAG - INFRASTRUKTURMIDLER FRA HØYKOM TIL BREDBÅNDSUTBYGGING 90/06 06/1381 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN ORIENTERING OG DISKUSJONSGRUNNLAG FOR KOMMUNESTYRET Rådmannskontoret, Gunnar Hynne ordfører

3 Sak 80/06 SAKSFRAMLEGG SKJØNNSMIDLER 2006 Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 05/1229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksdokumenter: -Skriv fra Fylkesmann dat Skriv fra Fylkesmann dat Budsjettreguleringsskjema Saksopplysninger: Fra fylkesmannen sin side, er det gitt anledning til å søke om skjønnsmidler for Dette skjer i hovedsak gjennom to omganger. Søknadsskjønn 1.tildeling med frist 15. oktober (2005 for budsjettåret 2006). Skjønnet skal ivareta forhold i den enkelte kommune som ikke dekkes av grunnskjønnet og fornyingsprosjekter. I denne omgangen fikk Hemne kommune tildelt totalt kr hvorav er utbetalt. Kr ,- til gårdskart Kr ,- til ortofoto geovekstprosjekt Kr , ble tildelt til prosjektet samarbeid kart/oppmåling/arealplanlegging. Prosjektet er ikke kommet i gang inneværende år. Midlene går tilbake til potten og vi har derfor søkt på nytt for Søknadskjønn /kriseskjønn 2. tildeling med frist 31. august Under denne runden fikk Hemne kommune tiltelt totalt kr ,-. Dette dekker behovet for nødvendig ressusrer til ekstrahjelp ved Hemne helsesenter. Videre har vi mottatt kr ,- til NAV-reformen. Det er noe usikkert hvor mye av de tildelte ressursene til NAV-reformen på kr ,- som blir benyttet i 2006 i forbindelse med etablering av felles kontorløsning. Vi tilrår derfor at eventuelle tiloversblevne midler avsettes fond. Side 3 av 28

4 Sak 80/06 Vurdering: Det foretas budsjettregulering i henhold til tilsagn om skjønnsmidler. Eventuelle tiloversblevne midler knyttet til NAV-reformen avsettes. Rådmannens tilråding: Med bakgrunn i fylkesmannens tilsagn om søknadsskjønn for 2006 godkjennes vedlagte budsjettjusteringer. Eventuelle tiloversblevne midler tildelt NAV-reformen (prosjekt 0310) avsettes til fond. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 167/06 Enst. tilrådd. Med bakgrunn i fylkesmannens tilsagn om søknadsskjønn for 2006 godkjennes vedlagte budsjettjusteringer. Eventuelle tiloversblevne midler tildelt NAV-reformen (prosjekt 0310) avsettes til fond. Side 4 av 28

5 Sak 81/06 SAKSFRAMLEGG NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Saksbehandler: Leif Lie Arkiv: C84 &13 Arkivsaksnr.: 06/598 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksdokumenter: - Skriv dat fra Kultur- og kirkedepartementet - Spørreskjema - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke (innholdsfortegnelse og Sammendrag). Saksopplysninger: Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke avga sin utredning 31. januar 2006, NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Utvalgsarbeidet har vært ledet av Sør Trøndelags fylkesmann, Kåre Gjønnes. Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Blant flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke, mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. Det vises for øvrig til vedlagte brev, innholdsfortegnelse og sammendrag. Kommunene er blant mange andre bedt om å uttale seg, og høringsfristen er satt til 1. desember Vurdering: Formannskapet bes med dette drøfte hvorvidt Hemne kommune skal avgi uttalelse, og i hvilken form dette eventuelt skal skje. Side 5 av 28

6 Sak 81/06 Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 88/06 Ordfører fremmet følgende forslag: Følgende oppnevnes til å utarbeide forslag til uttalelse; varaordfører Kjell Øyasæter, Åse Torevik og Ståle Vaag. Frist for å avgi uttale settes til Uttalelsen behandles av formannskapet. Enst. vedtatt. Følgende oppnevnes til å utarbeide forslag til uttalelse; varaordfører Kjell Øyasæter, Åse Torevik og Ståle Vaag. Frist for å avgi uttale settes til Uttalelsen behandles av formannskapet Nye saksdok.: - svarskjema utarbeidet av ad-hoc gruppa - utskrift av møtebok Hemne fellesråd sak m/vedl. Svarskjema fra menighetene Nye saksoppl.: Det oppnevnte utvalget har laget forslag til høringsuttalelse fra Hemne kommune iht. vedlagte svarskjema. Saken forelegges til behandling i kommunestyret uten videre tilråding fra rådmann. Side 6 av 28

7 Sak 82/06 SAKSFRAMLEGG TILDELING AV TJENESTEKONTRAKT ETTER AVHOLDT ARKITEKTKONKURRANSE NYTT RÅDHUS Saksbehandler: Leif Lie Arkiv: 612 &01 Arkivsaksnr.: 06/1146 Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Saksdokumenter: 1. Notat dat. 15. november 2005 fra adv. Esther Lindalen (Haavind Vislie) 2. Notat dat. 16. mai 2006 fra adv. Karl Bjørnar Olsen (Bjerkan Stav) 3. E post dat. 27. juni 2006 fra adv. Olsen forslag til tilråding til plannemnda 4. K sak 114/97 5. Notat dat (e post) fra adv. Olsen vedr. alternativ løsning (Saga) Unntatt off. 5.2b 6. Protokoll fra plannemndas møte Notat (saksframlegg) fra ordføreren til formannskapsmøte Brev dat fra adv. firma Giæver, Hegle & Co på vegne av Sørli arkitekter 9. Brev dat fra adv. Erbe & Co på vegne av Sørli arkitekter AS fra fra Erbe & Co med varsel om mulig rettslige skritt. 12. E post dat fra ordfører Hynne til L.2 arkitekter. 13. Saksdokumenter / bakgrunnsstoff for øvrig se ordførers notat ovenfor (7). (Forespørsler om disse kan rettes til rådmannskontoret) Eget vedlegg med øvrige dokumenter sendes også med eventuelt ettersendes - etter ønske fra ordfører. (Overnevnte saksdokumenter ikke vedlagt til K-møtet) Saksopplysninger: Det vises til de vedlagte saksdokumentene som foreligger i saken. Bl.a. på grunn av at rådmannen har deltatt som medlem med stemmerett i jury og plannemnd, har en bevisst valgt å holde en lav profil når det gjelder den videre saksbehandlingen, etter at juryen kåret vinner. En har i stedet innhentet eksterne betenkninger, og det vises her til skrivene fra adv. Esther Lindalen, Haavind Vislie (vedl.1), og adv. Karl Bjørnar Olsen, (vedl. 2) som særlig viktige. Se også vedl 5. Samlet bør disse gi en grei oversikt over de forskjellige problemstillingene, og hvor stort handlingsrom kommunen har i saken. Side 7 av 28

8 Sak 82/06 Når det gjelder plannemndas vedtak, vises det til e-post av fra adv. Olsen med forslag til vedtak som skal være juridisk holdbart (vedl. 3). Se også vedl. 11 der adv. firma ERBE & CO varsler rettslige skritt om ikke tilbakemelding skjer innen 1. september 06. Vedtaket i plannemnda er fattet med hjemmel i kommunestyrevedtak nr. 114/97 (vedl 4) Anskaffelsesprotokoll er sendt samtlige konkurransedeltakere i samsvar med anskaffelsesforskriften. Klagefristen er satt til Endelig vises det til notat fra ordføreren (vedl 7), som vurderer saken på en noe annen måte enn hva kommuneadvokaten har kommet frem til. Notatet tjente for øvrig som eneste saksframlegg i formannskapsmøtet , og ble utlevert i møtet. Rådmannen vil etter dette anbefale at kommunestyret bekrefter plannemndas vedtak. Dette ikke minst på grunn av ønsket om å redusere faren for kostbare og langvarige prosesser, der bare kostnadene ved å gjennomføre en midlertidig forføyning kan komme opp i flere hundre tusen kroner, iflg. adv. Lindalen. Behandling/tilråding fra Kommunestyret den sak 63/06 Nye saksdokumenter, sendt ut før møtet og utdelt på møtet: - uttalelse fra ansatte i Hemne kommune, datert nytt rådhus Hemne kommune, presentasjon av juryens arbeid og kritikk, dat konkurransegrunnlag plan- og designkonkurranse, dat referat fra jurymøte utlysning plan- og designkonkurranse, dat brev til Hemne kommune fra ordfører, varaordfører og J.Gumdal, dat e-post fra adv. Karl B. Olsen, dat brev fra Per Rygh, konkurransesekr. NAL, dat brev fra adv. Roar Kjøsnes, adv.firmaet Erbe & Co DA, dat På vegne av Hemne AP fremmet Ståle Vaag følgende forslag til vedtak: Saken er forelagt to uavhengige juridiske rådgivere som begge mener at det var feil at juryen valgte prosjektet Delta som vinner av konkurransen. Begrunnelsen er at juryen har gått ut over konkurransegrunnlaget ved valget av tilbyder. Normalt skulle saken da ha vært sendt tilbake til juryen for ny vurdering. Her står man i realiteten overfor to tilbydere i siste runde, og juryens valg er gitt når ett av tilbudene faller ut. Det oppfattes derfor som unødvendig med en fornyet vurdering fra juryen. Plannemnda vedtar etter dette at det inngås forhandlinger om kontrakt med arkitektfirma Sørli Haugstad med utgangspunkt i Elvebølgen. Side 8 av 28

9 Sak 82/06 På vegne av SP, Hemnelista, Høyre og KrF fremmet Åse Torevik følgende forslag: 1. Vedtak i plannemnda for nytt rådhus , sak 2 om Tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse, annuleres 2. Arkitektfirma L2 Arkitekter stadfestes som juryens vinner av plan- og designkonkurransen. 3. Det inngås ikke videre kontraktsforhandlinger på nåværende tidspunkt, da kommunestyret ønsker en gjennomgang av den økonomiske situasjon. Odd J. Svanem fremmet følgende som tillegg til Toreviks forslag: 4. Med bakgrunn i økonomivurderingen til Myklebust AS, ble prisen på de 2 alternative prosjektene Elvebølgen og Delta på ca 80 millioner. Hemne kommune sine totale utbyggingsplaner på skole og helsesenter har den siste tiden økt betraktelig. Det vises til eksempel som eneromsutbyggingen som er blitt ca 15 millioner dyrere enn vi har budsjettert. Å bruke ca 80 millioner på rådhus vil gå ut over den daglige driften med konsekvenser for tjenestetilbudet. 5. En totalrenovering av dagens rådhus er også blitt utredet av Myklebust AS med en konklusjon, at dette medfører nesten samme kostnader som å bygge nytt. 6. Med bakgrunn i pkt. 4 og 5 oppheves kommunestyresak fra 2001 og ber om en utredning av Saga Eiendom Sagatun. I og med at firmaet Myklebust AS er benyttet til utredning som nevnt under pkt. 4 og 5, er det naturlig å benytte de til utredningen. Utredningen legges frem forkommunestyret senest i budsjettmøte for -07. Det ble først votert over tilrådingen fra formannskapet. Forslaget fikk ingen stemmer. Deretter ble det foretatt alternativ votering mellom forslaget fra Hemne AP og forslaget fra Sp, Hemnelista, Høyre og Krf. Forslaget fra Sp, H, Hemnelista og KrF fikk 14 stemmer, mens 10 stemte for AP s forslag. Det ble deretter votert over forslaget fra Odd J. Svanem, dette fikk en stemme. Forslaget fra Sp, H, Hemnelista og KrF er dermed vedtatt. 1. Vedtak i plannemnda for nytt rådhus , sak 2 om Tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse, annuleres 2. Arkitektfirma L2 Arkitekter stadfestes som juryens vinner av plan- og designkonkurransen. 3. Det inngås ikke videre kontraktsforhandlinger på nåværende tidspunkt, da kommunestyret ønsker en gjennomgang av den økonomiske situasjon. Side 9 av 28

10 Sak 82/ Nye saksdok: - E post dat fra kommunens advokat Bjørn O. Berg (Bjerkan Stav. ANS) - Stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Sør Trøndelag Tingrett - Adv.fa ERBE & CO på vegne av Sørli arkitekter AS (uten vedl.) Nye saksopplysninger: Som en følge av vedtaket i K sak 63/06 har Sørli arkitekter som kjent tatt ut stevning mot kommunen. I tillegg til hovedsøksmålet er det også fremmet begjæring om midlertidig forføyning, med påstand om at Hemne kommune pålegges å ikke inngå kontrakt med L2 Arkitekter AS før saken om hvem som er rette vinner av plan- og designkonkurransen er endelig avklart mellom partene. Rådmannen har hittil hatt ett møte med kommunens advokat for å gå gjennom saken. Når det gjelder begjæringen om midlertidig forføyning ble det enighet om å be kommunestyret vedta en erklæring om å avstå fra å inngå avtale med L2 inntil rettskraftig dom foreligger. Det vises til e post av fra adv. Berg, hvor det fremgår at både Sørlis advokat og tingretten slutter seg til forslaget. Rådmannens tilråding: Hemne kommunestyre avstår fra å inngå kontrakt med L2 Arkitekter AS vedrørende detaljprosjektering av nytt rådhus inntil spørsmålet om hvem som er rette vinner av plan- og designkonkurransen er endelig avgjort mellom partene. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 185/06 Enstemmig tilrådd. Hemne kommunestyre avstår fra å inngå kontrakt med L2 Arkitekter AS vedrørende detaljprosjektering av nytt rådhus inntil rettskraftig dom foreligger. Side 10 av 28

11 Sak 83/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST 2006 Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/1158 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar august for ramme 2 legges med dette fram til behandling i livsløp. Deretter behandles rapoorten i formannskapet og kommunestyret. Vurdering: Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 66,6%. Dette fordeler seg slik: Forbruket fordeler seg slik: Grunnskole / SFO 59,49 65,10 60,89 PP-tjeneste 66,30 61,96 56,59 Funksjonshemmede førskolebarn 46,08 24,51 53,31 Barnehager 11,16-11,40 23,29 Voksenopplæring -174,89-80,28 89,34 Totalt 54,95 59,61 58,4 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 59,61 % ligger årets forbruk noe under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 100,1% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 11 av 28

12 Sak 83/06 Programområde 21 Grunnskole / SFO - tjeneste 2020 grunnskole og 2150 SFO. Arbeidsområder: Generelt etterkomme bestemmelsene om grunnskolen i Opplæringsloven, forskriftene til loven og læreplanene. Kommentarer: Ingen avvik av betydning, men det vil bli foretatt mindre budsjettreguleringer. Programområde 25 PP-tjenesten. tjeneste 2021 ppt grunnskole, 2110 ppt førskole, 2130 ppt voksne. Arbeidsområder: - Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge forholdene til rette for elever med særlige behov. - Atferdsvansker i barnehage og skole. - Utvikle gode individuelle planer i det spesialpedagogiske arbeidet. - Forebygge lese- og skrivevansker (jfr. Delmål - Fagvansker). - Utvikle funksjonelle samarbeidsrutiner mellom PPT og barnehager/skoler. Kommentarer: Ingen avvik av betydning, men det vil bli foretatt mindre budsjettreguleringer. Programområde 27 Barnehager - tjeneste 2010 kommunale barnehager og 2011 private barnehager. Arbeidsområder: Kommunale barnehager skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet der aktiviteten baserer seg på Rammeplan for barnehager og lokalt vedtatt rammeplan. Kommentarer fra de kommunale barnehager: Barnehagene har et lavt forbruk. Dette skyldes at inntektene er større enn forventet.(overføringer fra staten og betaling for opphold.) Det arbeides med budsjettjusteringer som legges fram til politisk behandling. Kommentar vedrørende funksjonshemmede førskolebarn: Utgifter til tiltak for funksjonshemmede førskolebarn overførees i sin helhet hvert halvår til de private barnehagene etter søknad, mens tilsvarende tiltak i kommunale barnehager belastes direkte på prosjekt hver måned. Budsjettet justeres hvert år pr 1. august i forhold til aktivitet og etter nye søknader. Side 12 av 28

13 Sak 83/06 Programområde 28 Voksenopplæring tjeneste 2130 Området omfatter norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige og voksenopplæring på grunnskolens område. Kommentar vedrørende opplæring for fremmedspråklige: Opplæringen utføres av Hemne Ressurssenter. Kommunen refunderer kostnadene for opplæringen mot mottatt refusjonskrav. Hiitil i år har man ikke mottatt refusjonskrav fra ressurssenteret, mens kommunen har mottatt overføring fra staten.til opplæringen for 1. og 2. kvartal. Dette er årsaken til den noe uvanlige balansen i regnskapet på tjenesteområdet. Kommentar vedrørende voksenopplæring på grunnskolens område: Ingen vesentlige avvik. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for perioden januar august for rammeområde 2 tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 32/06 Enst. tilrådd. Budsjettkontroll for perioden januar august for rammeområde 2 tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 169/06 Enst. tilrådd. Budsjettkontroll for perioden januar august for rammeområde 2 tas til etterretning. Side 13 av 28

14 Sak 84/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST 2006 Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/1159 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Livsløp Saksopplysninger: Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt vedlagt sak vedr. ramme 2 -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar august for ramme 3 legges med dette fram til behandling i livsløp. Deretter behandles rapporten i formannskapet og kommunestyret. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 66,6 %. Forbruket fordeler seg slik: Sosialleder 81,05 64,40 50,9 Sektorleder sone 1 62,99 62,48 50,3 Sektorleder sone 2 45,61 140,16 50,9 Sektorleder sone 3 55,18 59,62 56,4 Led. helsesøster 62,46 66,16 57,5 Felles helse 56,21 59,76 60,0 Totalt 60,04 60,83 58,1 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 60,835% ligger årets forbruk litt under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 91,4% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 14 av 28

15 Sak 84/06 Programområde 30 sosial og barnevern. Området omfatter økonomisk sosialhjelp, barnevern, støttekontakt og rus (edruskapsarbeid). Det vises til sak 06/1220 Enhet sosial og barnevern budsjettregulering. Programområde 31, 32, 33 og 37 Pleie- og omsorg Området omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmehjelpsvaktmester, psykiatritjeneste, fysioterapi, ergoterapi, kjøkkendrift, matombringigng, avlastningstiltak, trygdeboliger/ omsorgsboliger, hjelpemiddelformidling, aktivitetssenter, trygghetsalarmer, personlig assistent og omsorgslønn. Ingen kommentar fra avdelingen. Programområde 34 tjeneste 2320 Skole og helsestasjonstjeneste Området omfatter helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsetjenester for flyktninger, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste. Ingen kommentarer fra enhetsleder helsestasjonen. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for rammeområde 3 januar-august tas til etteretning. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 33/06 Enst. tilrådd. Budsjettkontroll for rammeområde 3 januar-august tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 170/06 Enst. tilrådd. Budsjettkontroll for rammeområde 3 januar-august tas til etterretning. Side 15 av 28

16 Sak 85/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTREGULERING TILSKUDD ARBEID/DAGTILBUD Saksbehandler: Egil Hoem Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/1186 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksdokumenter: Budsjettreguleringsskjema Saksopplysninger: Arbeid/dagtilbud er tiltak for personer som faller utenom det ordinære arbeidsliv og som heller ikke omfattes av tiltak gjennom Aetat (under 50 % stilling/oppfølging tettere enn 1:5) Det er i 2006 satt av på budsjettet til pleie og omsorg kr ,- (psykiatrimidler kr ,-, fond kr ,- og over driftsbudsjett kr ,-) De personene som har kommet innunder ordningen i 2006 ble alle ansatt ved Svanem AS. Administrativt er arbeidet organisert i et team med deltakere fra enhet for omsorg og pleie, enhet for sosiale tjenester og enhet for kultur, næring og landbruk. Enhet for pleie og omsorg tar seg av forholdet til arbeidstakerne, mens kultur og næring er ansvarlig opp mot arbeidsgiverne. Utbetaling til arbeidsgiverne er derfor naturlig går om budsjettet til kultur og næring på linje med utbetalinger til Svanem AS av VTA-midler. Det foreslås derfor budsjettregulering i henhold til vedlagte skjema. Ved at ordningen ikke kom i gang før , er det midler til overs dette året på kr ,- Det foreslås at disse midlene overføres til fond for senere bruk til utvikling og tilrettelegging av tilbud for målgruppen innen Grønn omsorg. Det er nokså sikkert at det vil bli et behov på dette området. Allerede sendes personer til avlasting og barnevernstiltak ut av kommunen p.g.a. manglende tilbud her. Rådmannens tilråding: Budsjettmidler i 2006 på til sammen kr ,- i forbindelse med arbeid/dagtilbud overføres fra enhet for pleie og omsorg til enhet for kultur, næring og landbruk. Midler til gode på ordningen for 2006, kr ,-, overføres til disposisjonsfond øremerket tilrettelegging for arbeid/dagtilbud innen Grønn omsorg. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlagte skjema. Side 16 av 28

17 Sak 85/06 Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 171/06 Rådmannen endret sin tilråding på møtet til: Budsjettmidler i 2006 på til sammen kr ,- i forbindelse med arbeid/dagtilbud overføres fra enhet for pleie og omsorg til enhet for kultur, næring og landbruk. Midler til gode på ordningen for 2006, kr ,-, overføres til disposisjonsfond øremerket tilrettelegging for arbeid/dagtilbud. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlagte skjema. Rådmannens endrede tilråding ble enst. tilrådd. Budsjettmidler i 2006 på til sammen kr ,- i forbindelse med arbeid/dagtilbud overføres fra enhet for pleie og omsorg til enhet for kultur, næring og landbruk. Midler til gode på ordningen for 2006, kr ,-, overføres til disposisjonsfond øremerket tilrettelegging for arbeid/dagtilbud. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlagte skjema. Side 17 av 28

18 Sak 86/06 SAKSFRAMLEGG ENHET SOSIAL OG BARNEVERN - BUDSJETTREGULERING Saksbehandler: Inger Govasli Arkiv: 153 F Arkivsaksnr.: 06/1220 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - Sak 06/994-1 Budsjettkontroll rammeområde 3 for perioden januar til juni Saksopplysninger: Budsjettkontroller i 2006 innen enhet sosial og barnevern har vist at forbruket er større enn budsjetterte midler. Det fremgår av sak 06/994 at utgiftsøkningen er størst innen barnevern, støttekontakt voksne, stønad til livsopphold samt tolketjenester. I nevnte sak vises det til et behov for økte ressurser på totalt kr ,-. I tillegg nevnes det at det forventes økte utgifter i løpet av høsten innen barnevern på ca kr ,-. Ved en nærmere gjennomgang av budsjettsituasjon pr har en kommet frem til at det totalt er behov for økte ressurser på totalt kr ,-. Enheten dekker kr ,- innenfor eget område, resterende på kr ,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Vurdering: Kontoret vurderer at aktiviteten spesielt innen barnevern er økende. Det handler ikke nødvendigvis om økning i antall saker, men større grad av vansker/alvorlighet i sakene som behandles, noe som krever mer ressurser både av personell og økt forbruk av midler. Det har også vært en økning i antall yngre personer som har behov for stønad til livsopphold for en lengre eller kortere periode. Rådmannens tilråding: Ved enhet sosial og barnevern godkjennes budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjemaer. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 38/06 Enst. tilrådd. Side 18 av 28

19 Sak 86/06 Ved enhet sosial og barnevern godkjennes budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjemaer.. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 172/06 Enst. tilrådd. Ved enhet sosial og barnevern godkjennes budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjemaer. Side 19 av 28

20 Sak 87/06 SAKSFRAMLEGG VORPHAUGEN EIENDOM AS, SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL INNEVÆRENDE BEVILLINGSPERIODE Saksbehandler: Arnt Joar Moen Arkiv: U62 Arkivsaksnr.: 06/1238 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - søknad fra Vorphaugen Eiendom AS, mottatt Saksopplysninger: Rema 1000 Kyrksæterøra v/vidar Andersen fikk fornyet sin bevilling for salg av øl fra butikkens lokaler på Kyrksæterøra i vedtak i k.sak Etter avtale med Rema 1000 søkes det nå om at salgsbevillingen overføres et eget driftsselskap for butikkdriften, kalt Vorphaugen Eiendom AS. Dette er altså ingen ny bevilling, men kun en endring av bevillingsinnehaver. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til at salgsbevillingen overføres det nye driftsselskapet som omsøkt. Rådmannens tilråding: Vorphaugen Eiendom AS v/vidar Andersen, gis bevilling for salg av øl fra Rema 1000 lokaler på Kyrksæterøra. Bevillingen gjelder inntil videre ut inneværende bevillingsperiode 30.juni Kommunestyrets vedtak i sak opphører. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 41/06 Enst. tilrådd. Vorphaugen Eiendom AS v/vidar Andersen, gis bevilling for salg av øl fra Rema 1000 lokaler på Kyrksæterøra. Bevillingen gjelder inntil videre ut inneværende bevillingsperiode 30.juni Kommunestyrets vedtak i sak opphører. Side 20 av 28

21 Sak 87/06 Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 179/06 Enst. tilrådd. Vorphaugen Eiendom AS v/vidar Andersen, gis bevilling for salg av øl fra Rema 1000 lokaler på Kyrksæterøra. Bevillingen gjelder inntil videre ut inneværende bevillingsperiode 30.juni Kommunestyrets vedtak i sak opphører. Side 21 av 28

22 Sak 88/06 SAKSFRAMLEGG VURDERING AV KOMMUNESTYRETS MEDLEMSTALL Saksbehandler: Arnt Joar Moen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/1345 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksdokumenter: - oversikt fordeling av rep. i kommunestyret ut ifra ulike medlemstall Saksopplysninger: I samråd med ordfører presenteres med dette sak om vurdering av kommunestyrets medlemstall. Dersom det skal foretas endringer i antall kommunestyrerepresentanter må dette skje innen utløpet av inneværende år. Dette for at endringen skal være effektiv f.o.m. kommunestyrevalget Jfr. Kommuneloven 7.3. Vurdering: Hemne kommunestyre vedtok endring i medlemstallet i sak 209/94, hvor det ble endret fra 29 til 25 representanter. Kommunestyret står fritt i å velge hvor mange representanter det skal ha, men i henhold til kommunelovens 7 skal kommuner med inntil 5000 innbyggere ha et kommunestyre på minimum 11 representanter. Basert på valgresultatet i 2003 har en foretatt sammenstilling av representantfordeling i kommunestyret med 11 til 23 representanter. Denne sammenstillingen følger vedlagt. Når en vurderer antall kommunestyrerepresentanter bør en samtidig vurdere hvilke arbeidsoppgaver / verv som skal tillegges representantene. En kan f.eks. lande på det prinsipp at alle de valgte faste representantene skal ha verv, enten som ordfører/varaordfører, formannskapsmedlem eller leder/medlem av hovedutvalg. Dersom en lander på en slik ordning bør medlemstallet være 23, fordelt slik: - ordfører - varaordfører - 5 formannskapsmedlemmer - 7 medlemmer i hovedutvalg for Livsløp - 7 medlemmer i hovedutvalg for Teknisk, Landbruk, Miljø - 2 medlemmer i Kontrollutvalget I tillegg til vervet som kommunestyrerepresentant vil da samtlige ha et annet kommunalt verv i tillegg. En slik ordning må i tilfelle vedtektsfestes og krever et enstemmig vedtak i kommunestyret. En kan også tenke seg varianter av dette, f.eks. slik at formannskap og hovedutvalg reduseres til 5 medlemmer. Dersom samme prinsipp skal videreføres vil kommunestyret bestå av 17 medlemmer. Side 22 av 28

23 Sak 88/06 Kommunelovens 8 anviser at formannskapet skal ha minimum 5 medlemmer, mens faste utvalg (hovedutvalg) skal ha minimum 3 medlemmer (jfr. Kommunelovens 10). Såframt kommunen skulle velge å ha et formannskap bestående av 5 medlemmer og hovedutvalg på 3 medlemmer hver, og at man videreførte ovennevnte prinsipp vil behovet for kommunestyrerepresentanter være 13. Iflg. kommunelovens 10.6 kan kommunestyret når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg. Kostnadene til møtegodtgjørelse o.a. vil naturligvis bli lavere jo mer en reduserer kommunestyrets medlemstall. Dersom denne reduksjonen samtidig fører til at også formannskap og evt. hovedutvalg blir krympet, kan innsparingene komme opp i ganske betydelige beløp. Økonomi bør allikevel ikke være et betydelig argument for å endre ant. representanter. I beste fall er dette et spørsmål av sideordnet karakter, dersom det skal foretas en avveining opp imot hensynet til et sterkt folkestyre. Alt. 1. Det foretas ingen endring i antall medlemmer av Hemne kommunestyre. Alt. 2. F.o.m. kommunestyrevalget 2007 består Hemne kommunestyre av 23 medlemmer. Alt. 3. F.o.m. kommunestyrevalget 2007 består Hemne kommunestyre av 21 medlemmer. Alt. 4. F.o.m. kommunestyrevalget 2007 består Hemne kommunestyre av 17 medlemmer Ett alternativ til ovennevnte tilrådinger kan være at det oppnevnes et bredt sammensatt politisk utvalg til å vurdere dette og komme med en innstilling ovenfor kommunestyret, eventuelt at det sittende utvalg for politisk omorganisering får saken til behandling. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 182/06 Kjell Øyasæter fremmet følgende forslag: F.o.m. kommunestyrevalget i 2007 består Hemne kommunestyre av 23 medlemmer. Ståle Vaag fremmet følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. Ved alternativ votering fikk Øyasæters forslag 4 stemmer, mens 3 stemmer ble avgitt til forslaget fra Vaag. Øyasæters forslag er dermed formannskapets tilråding. Side 23 av 28

24 Sak 88/06 F.o.m. kommunestyrevalget i 2007 består Hemne kommunestyre av 23 medlemmer Nye saksdok.: - k.sak høringsuttalelse Det lokale folkestyret i endring? Side 24 av 28

25 Sak 89/06 SAKSFRAMLEGG FELLES SØKNADSPROSJEKT FOR SØR-TRØNDELAG - INFRASTRUKTURMIDLER FRA HØYKOM TIL BREDBÅNDSUTBYGGING Saksbehandler: Olav Hunnes Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/1025 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksdokumenter: - Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om Høykom midler av Intensjonsavtale mellom Hemne kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune av Saksopplysninger: Stortinget bevilget 50 millioner ekstra til bredbåndsinfrastruktur i revidert nasjonalbudsjett. Midlene ble tildelt Høykom distrikt, fordeling ila og søknadsfrist Koordinering av søknader skal foregå sammen med fylkeskommunene. Kommunene ble invitert til felles informasjonsmøte i Trondheim i juni med programansvarlig for Høykom og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fylkeskommunen ble utfordret på å samordne behovskartleggingen og søknadsprosjektet. Kartlegging i gangsatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune etter sommerferien. Dekningsområder, dekningsgrader og kostnader for Hemne er levert av HemneNett. Intensjonsavtale ble undertegnet Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ble sendt på samlede investeringer 9,44 mill. Behandlet av Høykom 20. september 2006 og innvilget 50 % inntil 4,72 mill. Hemne ligger inne med 3,33 mill som dekker utbygging i Gjengstø, Heim, Staurset og Taftøysundet med 144 husstander. Hytter ikke medregnet. Innvilget tilskudd til utbygging i Hemne 50 % av dette, Kr Planlagt anbudsfrist 17. desember med byggestart fra 23. desember fullført innen Høykom stiller krav om at regler for offentlige anskaffelser følges, og at offentlige aktører er tilskuddsmottakere. Fylkeskommunen tar seg av anbudsprosess og overordnet prosjektstyring med bl a rapportering til Høykom. Kommunene må vedta finansieringsplan. Sør-Trøndelag fylkeskommune er samordningsinstans og krever at kommunene vedtar full finansiering av hele den lokale 50 %-andelen. Utbyggerne informeres ikke om dette utover at utbyggingen er fullfinansiert (!). Andre føringer som er lagt på bevilgningen er knyttet til regionalt samarbeid og fremdriftsplan. Side 25 av 28

26 Sak 89/06 Vurdering: Hemne kommune har muligheten til å hente inn et tilskudd på nærmere 1,7 mill til utbygging av bredbånd i områder hvor dette ikke er kommersielt interessant. Denne anledningen vil neppe by seg igjen med det første selv om det er satt av ytterligere midler i statsbudsjettet for Det står i søknaden at dekningsgraden blir 100 % etter planlagte investeringer, noe som ikke er korrekt. Noen husstander blir liggende utenfor dekningsområdet, og hytter er ikke inkludert verken i dekningsgrader eller kostnadsestimatet som ligger til grunn for søknaden. Utbyggingene vil derimot bidra til at infrastrukturen kommer vesentlig nærmere enkelte store hytteområder. Er det nødvendig å bygge ut i aktuelle områder? For husholdninger og næringsdrivende i områdene er det åpenbart en fordel. Hvis ikke distriktskommunene selv mener det er riktig at spredtbebodde områder skal få tilgang til vanlig infrastruktur, hvordan kan man da forvente at regionale eller sentrale myndigheter skal ta ansvaret? Og hvor skal grensen settes for hvem som får? I prosjektet Eiendomssalg i Vest-Telemark er det rekruttert bosetting fra storbyer til ledige gårdsbruk. Halvparten er personer som etablerte egen arbeidsplass eller i den situasjon at de kan gjøre jobben nærmest hvor som helst (St meld 21, , s. 20). Fylkeskommunen har signalisert at de vurderer å åpne for at utbygger finansierer hele eller deler av lokal finansieringsandel (50 % av beregnet kostnad). Og at det legges inn i anbudet. Vi siterer fra Høykoms utlysning av nye midler til bredbåndsinfrastruktur som er lagt inn i statsbudsjettet for 2007 (samme ordning som midlene vi nå har fått): Det er fremdeles litt igjen før vi har 100% dekning, men sammen med bevilgningene som ble gjort i høst vil en slik bevilgning til Høykom betyr at regjeringens mål om bredbånd til alle i løpet av 2007 har kommet et langt stykke nærmere. Nå blir det opp til fylkeskommuner og kommuner å sørge for at de statlige midlene som Høykom sitter på utløser mest mulig lokale midler, sier Høykom Programkoordinator Vemund Riiser i en kommentar (Understreking gjort av saksbehandler). Fylkeskommunen krever at kommunene skal finansiere hele 50 % slik at fylkeskommunen kan være sikker på at anbudsprosessen kan kjøres til mål. Det er lite aktuelt for Hemne for så vidt som det er unødvendig. Det finnes lokal betalingsvilje. Problemet er at reglene for Høykom baserer seg på at søkere og tilskuddsmottakere er offentlige aktører. Med den utbyggingsmodell som Hemne har valgt, trer vi i søker og tilskuddsmottakers sted. Ettersom HemneNett AS har gjort jobben og i realiteten levert anbudsgrunnlaget for Hemne i prosjektet, ville det naturlige vært at de stod som søker og mottaker. Side 26 av 28

27 Sak 89/06 Følgende finansieringsplan foreslås: Samlede kostnader i følge søknad Kr Som finansieres slik: Tilskudd fra Høykom Kr Utbygger Kr Hemne kommune SUM Finansiering Kr Hvordan fylkeskommunen vil forholde seg til dette vet vi ikke, men det er vanskelig å tenke seg at midlene uten videre inndras. Anbudsteksten vil måtte avspeile at de ikke har fullfinansiering. Rådmannens tilråding: Hemne kommune bevilger inntil Kr ,- til delfinansiering av bredbåndsutbygging i Hemne i områdene Staurset, Gjengstøa, Heim og Taftøyan i følge søknaden og intensjonsavtale. Kostnader til dekning i hytteområder er ikke inkludert. Bevilgningen finansieres med bruk av næringsfond. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon i form av sluttrapport og revidert prosjektregnskap. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 177/06 Enst. tilrådd.. Hemne kommune bevilger inntil Kr ,- til delfinansiering av bredbåndsutbygging i Hemne i områdene Staurset, Gjengstøa, Heim og Taftøyan i følge søknaden og intensjonsavtale. Kostnader til dekning i hytteområder er ikke inkludert. Bevilgningen finansieres med bruk av næringsfond. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon i form av sluttrapport og revidert prosjektregnskap. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer. Side 27 av 28

28 Sak 90/06 SAKSFRAMLEGG RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN ORIENTERING OG DISKUSJONSGRUNNLAG FOR KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Olav Hunnes Arkiv: U01 &30 Arkivsaksnr.: 06/1381 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksdokumenter: - notat om næringsplan arbeidet pr sammendrag strategier og tiltak SNP fremdriftsplan for rulleringsprosessen - SWOT-analyse fra bedriftsanalysen og referansegruppa - sammendrag fra bedriftsintervjuene - oversikt over fondsbruk Saksopplysninger: Vedlagte notat av er ment som et debatt- og diskusjonsgrunnlag og inneholder ikke hele datagrunnlaget som er utarbeidet så langt. Det forutsettes at det legges fram og er tilgjengelig i møtet. Arbeidsutvalget legger også frem noen forslag til strategier og tiltak som vil kreve bevisste valg og betydelig ressursbruk av Hemne kommune. Behandlingen i kommunestyret vil bli et høringsinnspill til arbeidet med næringsplanen. Saken legges frem uten tilråding. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 186/06 Enstemmig vedtatt. Saken oversendes kommunestyre. Side 28 av 28

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/06 06/338 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR - FEBRUAR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/06 06/338 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR - FEBRUAR Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2006 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Leif Lie, Kommunalsjef Inger-Johanne L. Steinveg, Sekretær Eva Randi Oldervik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Leif Lie, Kommunalsjef Inger-Johanne L. Steinveg, Sekretær Eva Randi Oldervik MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 11:30 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Ståle Vaag, Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 168/06 06/980 MALVIK KOMMUNE - FORESPØRSEL OM BYTTE AV A-AKSJER MOT B-AKSJER I TRØNDERENERGI

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 168/06 06/980 MALVIK KOMMUNE - FORESPØRSEL OM BYTTE AV A-AKSJER MOT B-AKSJER I TRØNDERENERGI Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 24.10.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 178/06 06/1203 BUDSJETTREGULERING TEKNISKE TJENESTER OKTOBER 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 178/06 06/1203 BUDSJETTREGULERING TEKNISKE TJENESTER OKTOBER 2006 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 31.10.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jorulf Gumdal, Erik Snekvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jorulf Gumdal, Erik Snekvik Sak 167/06 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.10.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Ståle

Detaljer

L I HEMNE KOMMUNE. Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den , forslag til

L I HEMNE KOMMUNE. Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den , forslag til i L I HEMNE KOMMUNE Kultur- og Kirkedep. Kirkeavdelingen Postboks 8030 dep 0030 OSLO Saksnr. Arkivkode Avd/SeklSaksb Deres ref, 06/598-10 C84 &13 HK/RÅD/AMO Dato 23.11.2006 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/06 06/1192 REGULATIV FOR OPPHOLDSBETALINGSSATSER BARNEHAGENE FOR 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/06 06/1192 REGULATIV FOR OPPHOLDSBETALINGSSATSER BARNEHAGENE FOR 2007 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen : 24.11.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Harald Kårøy, Einride Snekvik, Ola E. Røttereng

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Harald Kårøy, Einride Snekvik, Ola E. Røttereng MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2006 Fra kl.: kl.18.00 Til kl.: 21.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Erik Barhals, Odd Jarle Svanem, Jorid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 226/06 06/922 SAGA EIENDOM AS - TILBUD OM LEIE, EVT. OVERDRAGELSE AV SAGATUN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 226/06 06/922 SAGA EIENDOM AS - TILBUD OM LEIE, EVT. OVERDRAGELSE AV SAGATUN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 19.12.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer,

Detaljer

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke.

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke. ,,.., ENEBAKK KOMMUNE Enebakk kommune a 5/V Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 0030 Oslo a.aoøo.s«or?/lo6.:,. ;........,..,-._ Deres dato: Deres ref Vår ref.: 2006/495/SONO Arkivkode: Dato: C84

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAP

REFERATSAKER FORMANNSKAP SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell Ove Larsen - SP Hanne Fredriksen Saml Geir Gjessing Frp vara for Rita Løkke Forfall: Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 10:40 13:55 Til stede: 9 til stede. Ole G. Hallager fratrådte som inhabil i sak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX"-v, Navn på høringsinstans :

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX-v, Navn på høringsinstans : Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Type høringsinstans Kommune Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd Q Prost/biskop Q Tros- eller livssynssamfunn

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer