Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Svein Nilsen Medlem SP Sisilja Viksund Medlem H Bogen i Ofoten, Svein Erik Kristiansen Ordfører Side1

2 Side2

3 Saksnr PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 PS 56/14 PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/14 PS 61/14 Innhold Godkjenning av protokoll forrige møte Klage på formannskapets vedtak om kommunale avgifter - Evenes flystasjon Bogen Servicebygg AS - krav om ny takst Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt fra eiendommen gnr 2 bnr 5 i Skar Fastsetting av grense mellom elv og sjø i Tårstadvassdraget ETS Bozena salong SUS - Søknad om støtte fra næringsfondet Niingskroa AS - Søknad om støtte fra næringsfondet Referatsaker Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt fra eiendommen gnr 1 bnr 11 i Veggen Andre protokolleringer: Innkalling godkjent uten merknader. Saksliste godkjent med den endring at sak 60/14 ble satt på sakskartet. Ved møtestart ble det gjennomført følgende orienteringer: Arbeidet i kontrollutvalget. Utvalgsleder Åse Elvemo og sekretariatet for kontrollutvalget orienterte. Prosjektet Trygg i Evenes. Stine Fedreheim, Ann-Kristin Skånhaug og Asbjørn Pettersen deltok. Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett Rådmannen orienterte. Møtet hevet kl. 15:55. Side3

4 Side4

5 PS53/14Godkjenningavprotokollforrigemøte Side5

6 Evenes kommune Plan- og utviklingsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2014 / 232 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø Saknsnr Utvalg Møtedato 54/14 Formannskapet Klage på formannskapets vedtak om kommunale avgifter - Evenes flystasjon Rådmannens innstilling: Evenes formannskap har behandlet klage fra Forsvarsbygg datert på formannskapets vedtak av om kommunale avgifter Evenes Flystasjon. Det er etter formannskapets vurdering ikke fremkommet noe nytt i klagen som tilsier endring av tidligere vedtak i saken. Vedtaket i sak 45/14 opprettholdes. Klagen tas derfor ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf Forvaltningsloven 28, 3. avsnitt. Dokumenter i saken: Dokumenter i saken: 1.Klage på vedtak brev datert fra Forsvarsbygg 2.Brev fra Tjeldsund kommune datert møteprotokoll 3.Saksdokument og protokoll fra FS sak 45/14 Saksopplysninger Bakgrunn: Evenes formannskap behandlet i møte den i sak 45/14 klage fra Forsvarsbygg på administrativt vedtak om fastsettelse av ny beregningsmåte for vann og avløpsavgift for noen bygg/ anlegg ved Evenes flystasjon. Bakgrunnen for saken er at administrasjonen hadde vedtatt å endre beregningsmåte for fastsettelse av vann og avløpsavgift for noen bygg på Evenes Flystasjon, fra målt forbruk til stipulert forbruk. Dette gjaldt 5 bygg/ målepunkt hvor det for ett bygg manglet måler, og de andre bygg hadde måler vært ute av Side6

7 drift siden Forbruket for disse byggene kunne derfor ikke kunne måles slik som forutsatt. Hvert år etter dette var vannforbruket basert på antakelser i påvente av at vannmålerne skulle repareres. Forsvarsbygg klagde på dette vedtaket. Selv om det var lenge etter klagefristens utløp, valgt formannskapet likevel å ta saken til behandling. Formannskapet gjorde slikt enstemmige vedtak: Evenes formannskap har behandlet klage fra Forsvarsbygg datert på kommunens vedtak av på beregning av vann og avløpsavgift for Evenes Flystasjon. Klagen er tatt til behandling med hjemmel i Forvaltningslovens 31 første ledd, bokstav b. Evenes formannskap opprettholder vedtak på at det for bygg/ anlegg ved Evenes Flystasjon som ikke har vannmåler i drift, skal det beregnes vann og avløpsavgift etter stipulert forbruk basert på byggets areal. Klagen tas likevel delvis til følge ved at faktoren som legges til grunn, endres fra 2.0 til 1.0 m3/m2. Vedtaket gjelder inntil nye vannmålere er installert og godkjent av Evenes kommune Det var gitt klagerett på dette vedtaket etter forvaltningsloven. Evenes kommune har mottatt ny klage på dette vedtaket fra Forsvarsbygg. Klagen er mottatt innen fristen på 3 uker. Klage: Forsvarsbygg klager på at formannskapet har opprettholdt vedtak om at avgiften skal beregnes etter stipulert forbruk. De synes at det er positivt at faktorene endres og at avgiften dermed reduseres, men mener fortsatt av avgiftene er for høye i forhold til det reelle vannforbruket i disse byggene. Forsvarsbygg mener at vedtaket mangler hjemmel i lov og forskrift på området. Det vises til forurensningsforskriften 16 4 jf 16-1 om avgifter basert på stipulert forbruk: det stipulerte forbruket skal i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk. Saksbehandler viser videre til brevet fra Forsvarsbygg, hvor klager utdyper og forklarer dette. Her vil vi kort kommentere at Forsvarsbygg fortsatt bruker gamle beregningstall i sin dokumentasjon for å forklare økning i forbruket. Vi vil presisere at etter at faktor er endret fra 2.0 til 1.0, er stipulert forbruk halvert. Vurderinger Administrasjonen mener at det ikke fremkommer noe nytt i klagen som tilsier endring av tidligere vedtak. Vi kjenner ikke det reelle forbruket på disse byggene, da et av byggene aldri har hatt vannmåler i drift, og de andre byggene har vannmåler som ikke vært i drift siden Uavhengig om forbruket synes høyt eller ikke, skal vi ikke gjette oss til forbruket når avgiften skal beregnes. Når det ikke er mulighet for å måle det reelle forbruket, skal det legges til grunn stipulert forbruk beregnet etter areal multiplisert med en faktor. Den kommunale forskriften har klare bestemmelser på dette. Regelverket gjelder likt for alle abonnentene i Evenes kommune. Faktoren 1.0 som nå er lagt til grunn brukes på tilsvarende bygg, og vurderes i dette tilfelle som riktig. Side7

8 Forsvaret har jo heller ikke vært villig til å reparere vannmålerne tidligere, tross gjentatte påminnelser fra kommunen. Først nå har de fått montert nye målere. Hadde de ordnet målerne, og montert måler der det manglet, hadde saken vært grei. Dette er et valg Forsvaret selv har gjort, på lik linje med andre som velger å ikke montere vannmåler og også må betale etter stipulert vannforbruk. Vi mener derfor at vedtaket ikke er i strid med Forurensningsforskriften 16-1 og Vi anbefaler derfor av klagene ikke tas til følge, og at vedtaket opprettholdes.. Vedtaket er endelig. Steinar Sørensen Rådmann Ole Øystein Lindebø Leder plan og utvikling Side8

9 Evenes kommune Fellesavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2014 / 232 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Per-Kaare Holdal Saknsnr Utvalg Møtedato 55/14 Formannskapet Bogen Servicebygg AS - krav om ny takst Rådmannens innstilling Søknad om ny skattetakst tas ikke til følge og avslås. Bogen Servicebygg AS opplyser at de har de 3 siste årene hatt et samlet underskudd på kr ,-. Dette alene kvalifiserer ikke for redusert eller fritak for eiendomsskatt. Bogen Servicebygg AS ettergis eiendomsskatt for 2014 på kr på grunnlag av oppgitte opplysninger i søknaden. Dokumenter i saken: - KS veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. - Søknader fra Bogen Servicebygg AS Saksopplysninger Bogen Servicebygg AS har nylig mottatt oppsigelse fra Ofoten regionråd av leiekontrakten og de flytter til Narvik. Dette betyr et ytterligere bortfall av leieinntekter på ca. kr ,- i året. Bogen Servicebygg AS opplyser at de har de 3 siste årene hatt et samlet underskudd på kr ,-. Budsjettet for 2015 konkluderer så lang med et underskudd på kr ,- og slik situasjonen er i dag, opplyser selskapet at de har ingen muligheter til å betale eiendomsskatt. Vurderinger Verdinivået for likeartede eiendommer må være likt. Det er også godtatt at skatteverdien settes til en prosentdel av omsetningsverdien, selv om det er i strid med lovens ordlyd. Bruk av en slik reduksjonsfaktor må vedtas av kommunestyret, og den vil gjelde frem til neste alminnelige taksering. Kommunestyret kan fastsette differensierte satser for boligeiendommer, grunneiendommer med hus, grunneiendom uten hus, bygning og grunn, verk og bruk, samt avgrensede områder som nevnt i lovens 3. Adgangen til å differensiere skattesatsen for verk og bruk gjelder ikke når det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Side9

10 Formannskapet kan treffe avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Avgjørelsen kan ikke delegeres til andre organer, men formannskapet kan treffe avgjørelse på grunnlag av innstilling som er utarbeidet av andre. Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatt vil virke særs urimelig. Dette er et strengt vilkår. Likhetsprinsippet i skatteretten innebærer at likeartede faktiske omstendigheter skal gi like skatterettslige virkninger. Dersom kommunen ettergir skatten til en skattyter med betalingsproblemer, må kommunen også ettergi skatten til andre skattytere som er i en tilsvarende situasjon. Likhetstanken er et såkalt allment rettsprinsipp. Brudd på likebehandlingsprinsippet vil ikke foreligge dersom en forskjellbehandling skyldes at en skattyter ikke har søkt om nedsettelse/ettergivelse. Vedtak om ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. Det vil si det må fattes et nytt vedtak, normalt etter søknad, hvert år. Vilkårene vil da måtte vurderes på nytt på det aktuelle tidspunktet. Steinar Sørensen Rådmann Per-Kaare Holdal Leder fellesavdelingen Side10

11 Evenes kommune Plan- og utviklingsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2014 / L33 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Dag Erik Grønnerød Saknsnr Utvalg Møtedato 56/14 Formannskapet Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt fra eiendommen gnr 2 bnr 5 i Skar Rådmannens innstilling Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt på inntil 1,5 da fra eiendommen gnr 2 bnr 5 som omsøkt. Det settes følgende vilkår: Skulle det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventende steinkonstruksjoner må arbeidet stoppes og Nordland fylkeskommune eller Sametinget underrettes umiddelbart. Vedtaket gjøres med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 og 20-1 m). Saksopplysninger Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt fra eiendommen gnr 2 bnr 5 i Skar. Denne eiendommen er ikke bebodd, jordbruksarealene drives ved utleie Omsøkte areal ligger like ved tidligere fradelt hyttetomt. Tomta er også plassert i nærheten av en skrent, det ble derfor bedt om at søker/erverver fikk en vurdering av skredfaren på stedet. Kommunen har fått tilbakemelding på dette i form av en uttale fra NGI, Norges Geotekniske Institutt. De har vurdert rasfaren med bakgrunn i tilsendte bilder fra tiltakshaver i tillegg til andre relevante informasjonskilder, og konkluderer med at den planlagte lokaliteten tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse 2 i Plan- og Bygningslovens TEK 10, dvs. nominell årlig sannsynlighet for å bli truffet av skred er lavere enn 1/1000. De kommer også med klare anbefalinger om at skogen i lia ikke fjernes og at hytta plasseres så langt vest på tomta som mulig. Søknaden ellers har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Nodland, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, Grovfjord reinbeitedistrikt samt reindriftsforvaltningen. Fylkesmannen i Nordland v/ landbruksavdelingen viser til at tomta berører dyrket mark, og mener at hvis parsellens beliggenhet vil forringe gårdens driftsmuligheter, vil hensynet til arealformålet tilsi at dispensasjon ikke bør gis i dette tilfellet. I tillegg mener de at tomta eventuelt bør flyttes ned mot eksisterende tomt og at adkomstveg ikke forringer jordbruksressursene på gnr 2 bnr 5. Side11

12 Det har ellers ikke kommet merknader fra høringsinstansene. Søknaden er behandlet og godkjent etter bestemmelsene i jordloven med vilkår om at tomtegrensen mot vest trekkes ut av det som er betegnet som fulldyrkajord, jf. gårdskart. Vegvesenet har hatt dispensasjonssaken til uttale og har ingen ting å bemerke, søknad om utvidet bruk av avkjørsel er innvilget. Vurderinger Vedrørende rasfaren, har tiltakshaver fått en godkjenning fra NGI på at det kan bygges hus/hytte på den aktuelle tomta. Når det gjelder fylkesmannens bemerkninger, har vedtaket i jordlovsbehandlingen sagt at tomta ikke skal ligge på fulldyrka jord. Arealet som er betegnet som overflatedyrka i gårdskartet, har nok tidligere vært et beite med tanke på arealets beskaffenhet. Kommunen skal i følge 19-2 vurdere om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vurderes dit hen at å gi dispensasjon verken strider i mot lovens formål eller arealplanen så lenge tomta ikke legges på dyrka mark. Det knytter seg ellers ikke spesielle interesser til arealet, noe som understrekes av at høringspartnere og naboer ikke har kommet med merknader til tiltaket. Det foreligger derfor ingen ulemper ved å gi dispensasjon. Steinar Sørensen Rådmann Ole Øystein Lindebø Leder Plan- og utviklingsavd. Side12

13 Evenes kommune Plan- og utviklingsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2014 / L34 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Dag Erik Grønnerød Saknsnr Utvalg Møtedato 57/14 Formannskapet Fastsetting av grense mellom elv og sjø i Tårstadvassdraget Rådmannens innstilling I medhold av Lov om laksefisk og innlandsfisk 31 bokstav d) fastsettes grense mellom sjø og elv i Tårstadvassdraget som følger: Fra punkt på Stunes med koordinatene , og i rett linje til punkt på Nesan med koordinatene , Saksopplysninger Etter Lov om laksefisk og innlandsfisk 31 første ledd, kan blant andre fiskeberettiget eier kreve at kommunen fastsetter grense elv/sjø. Tårstad/Stunes Elveeierlag har i brev av bedt Evenes kommune om å fastsette grense mellom elv og sjø i Tårstadvassdraget. Bakgrunnen for dette er at elveeierlaget har registrert at dorging etter laks foregår helt oppe i elveosen på flo sjø, og denne praksisen ønsker elveeierlaget å få stanset slik at laks som skal opp i elva kan gjøre dette uforstyrret. Grunneierne kan ikke foreta seg noe i forhold til forvaltningen av denne delen av elva før grensa er fastsatt. Vurderinger Formålet med fastsettelsen av grense mellom sjø og elv er å sikre oversiktlige bruksforhold, og å gjøre det enklere å håndheve regler om fiske. Offentlige fiskeforskrifter skiller mellom elv og sjø når det gjelder fisketider og tillatte redskaper, og fastsettelse av grense mellom elv og sjø vil være avgjørende for virkeområdet til de offentlige forskrifter. Når et område blir definert som elv har dette betydning i forhold til bestemmelser om årsfredning, redskapsbruk og lignende. Dette innebærer også en fastsettelse av hvor langt grunneiers eksklusive rett til fiske går. Hovedregelen for fastsettelsen vil være at elva går så langt man kan følge elvefaret utover ved fjære sjø, altså der elva slutter å grave mot marbakken ved fjære sjø. Ved fastsettelsen må det tas hensyn til at det skal være mulig å merke grensen, slik at grensen i noen tilfeller vil måtte justeres på grunn av praktiske hensyn. Side13

14 Det har i den sammenheng vært gjennomført befaring ved fjære sjø hvor det ble innmålt et punkt på Stunes sida av elva og et punkt på Tårstad sida av elva hvor grensen danner en rett linje mellom disse punktene. Av praktiske hensyn skrår grensa over osen. Steinar Sørensen Rådmann Ole Øystein Lindebø Leder Plan- og utvikling Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Evenes kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2014 / 223 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Saknsnr Utvalg Møtedato 58/14 Formannskapet ETS Bozena salong SUS - Søknad om støtte fra næringsfondet Rådmannens innstilling: 1. ETS Bozena Salong SUS gis et tilskudd på 40 % av investeringskostnadene på kr begrenset oppad til kr ,- i forbindelse med etablering av frisørsalong i Bogen. 2. Tilskuddet gjelder i 1 år fra tilsagnsdato. Næringsfondsstyret kan i spesielle tilfeller forlenge fristen med 1 år. 3. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av dokumenterte utgifter i forhold til budsjett på søknadstidstidspunktet. 4. Tilskudd fra næringsfondet er skattepliktig (tilskuddet skal gå til fradrag i avskrivningsgrunnlaget). 5. Før hele tilskuddet kan utbetales, må det legges fram tilfredsstillende dokumentasjon på at investeringen er gjennomført og betalt. Inntil 75 % av tilsagnsbeløpet kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura e.l. 6. Tilskuddet fra næringsfondet er i h.h.t. EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig støtte. Dokumenter i saken: Søknad mottatt Saksopplysninger: Følgende framgår av søknad: Søker har 3-årig frisørutdannelse fra Polen, og har arbeidet som frisør i 20 år. Det skal leies et lokale på ca. 50 m 2 i Bunnpris lokaler i Bogen. Lokalene inneholder toalett, hvilerom, mulighet for kaffekrok og selvsagt frisørsalong. Salongen skal innehold 3 kundestoler. Fortrinn er beliggenhet og fleksibelt tilbud med oppsøkende tjeneste f.eks. til sykehjemmet på Liland. Side19

20 Det skal i første omgang sysselsettes 1 person (kvinne), med mulighet for utvidelse med ytterligere en arbeidsplass. Investeringsbehov: 2 frisørstoler vaskestol Speil, tørkehette Diverse innredning Frisørutstyr Uforutsett Summer Finansiering: Tilskudd næringsfond Egne midler Annen finansiering Summer Annen finansiering er ikke oppgitt, dette antas å være lån. Det er satt opp et driftsbudsjett for 2 første driftsår. År 1 gir et mindre underskudd mens budsjett for år 2 gir et overskudd med kr Det er satt opp beskjedne lønnskostnader. Vurderinger: Det synes realistisk å få etablert et tilbud som per i dag mangler i kommunen. Arbeidsplasser rettet mot kvinner skal prioriteres, og etableringen kan gi mulighet for flere arbeidsplasser. Steinar Sørensen Rådmann Side20

21 Evenes kommune Fellesavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2014 / 223 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Per-Kaare Holdal Saknsnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet Niingskroa AS - Søknad om støtte fra næringsfondet Rådmannens innstilling 1. Niingkroa AS, Bogen gis et tilskudd på 30 % av investeringskostnadene på kr ,- eks. mva. begrenset oppad til kr ,- i forbindelse med investering i forbindelse med oppgradering av forretningen og skifte av leverandør. 2. Tilskuddet gjelder i 1 år fra tilsagnsdato. Næringsfondsstyret kan i spesielle tilfeller forlenge fristen med 1 år. 3. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av dokumenterte utgifter i forhold til budsjett på søknadstidstidspunktet. 4. Tilskudd fra næringsfondet er skattepliktig (tilskuddet skal gå til fradrag i avskrivningsgrunnlaget). 5. Før hele tilskuddet kan utbetales, må det legges fram tilfredsstillende dokumentasjon på at investeringen er gjennomført og betalt. Inntil 75 % av tilsagnsbeløpet kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura e.l. 6. Tilskuddet fra næringsfondet er i h.h.t. EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig støtte. Dokumenter i saken: Søknad fra Niingkroa AS Saksopplysninger I forbindelse med skifte av eier fra Statoil til YX Betjent må Niingkroa AS skifte ut tank- og pumpeanlegget med tilbehør som er den vesentlige kostnaden i oppgraderingen. I brev av søker Niingkroa AS om tilskudd til investering og innvendig oppgradering på kr Søker opplyser at de er 8 kvinnelige ansatte og at de driver bensinstasjon, kafe og gatekjøkken. De opplyser at firmaet har 6 ansatte fra Evenes og 2 ansatte fra nabokommunene. De oppgis følgende investeringsbehov: Investering Beløp Side21

22 Tankanlegg kr Fjernpeiling kr Entreprenørarbeid kr Teknisk arbeid kr Elektro kr Pumper kr Sum utvending arbeid kr Innvendig oppgradering kr Sum totalt kr Finansieringsplan Lån fra YX Betjent kr ,00 Nytegning Aksjer kr ,00 Næringsfondsmidler kr ,00 Lån Ofoten Sparebank kr ,00 Egeninnsats kr ,00 Sum kr ,00 Ekstra Fordeler ved overgang til YX. Profilering utvendig 0,00 30 øre bonus pr liter solgt drivstoff Dagens mengde liter x 0,30 kr - 0,11 = kr ,00 YX mener at liter er den rette mengde til neste år liter ekstra x 0,30 = kr ,00 provisjon Statoil for alt som selges over disk kr x 3% = kr ,00 Provisjon YX ved mer salg drivstoff og mer salg over disk kr ,00 Betale tilbake YX pr år kr ,00 Lånekostnad ekstra pr år kr ,00 Merinntekt pr år kr ,00 Vurderinger Niingkroa AS har 8 kvinnelige ansatte og de fleste er bosatt i kommunen og bedriften en betydelig ressurs. Mange utkantkommuner har problemer med å beholde kvinnene i kommunen og for Evenes kommune er det viktig å beholde og helst øke andelen av kvinnelige arbeidsplasser. Niingkroa AS er også blitt et naturlig samlingspunkt for befolkningen i Bogen. Bedriften har tidligere ikke fått tilskudd fra næringsfondet. Det er videre avklart at tiltaket vil konkurrere med Statoil på Nautå som etablert virksomhet i kommunen, men ikke på en uheldig måte (jfr. vedtektenes 4, delstrek 6). Tilskudd til eksisterende bedrifter skal normalt ikke overstige 30 %, jfr. vedtektenes 5. Rådmannen anser at grunnlaget til stede for tilskudd og tilrår at søknaden imøtekommes med kr som utgjør 18 % av investeringsbehovet. Steinar Sørensen Rådmann Per-Kaare Holdal Leder Side22

23 PS60/14Referatsaker Side23

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.10.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 18:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 18:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 05.12.2013 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.02.2016 Tid: 10:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene.

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene. LEKA KOMMUNE Dato: 27.04.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 08.05.2012 Saknr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for utvikling Dato: Møtetid: 10:00 11:15 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for utvikling Dato: Møtetid: 10:00 11:15 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 15.11.2016 Møtetid: 10:00 11:15 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Sp Trude Lind Ap Aage Hilmar Rusten og Margareth

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: 05.02.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.12.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 02.09.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Britt Thomassen AP Stian Nilsen SP Per Otto Myre SAML Gøril Ovesen SAML Jorunn Hanssen AP

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste Møteinnkalling for Klagenemnd Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.05.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen LEDER H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen LEDER H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnhill Andreassen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Ove Gundersen Medlem KRF Mari

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Rom 6, Kongsvik skole Dato: 24.05.2017 Tid: 12:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15.

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Side 2 Møteinnkalling og saksliste utsendt 26.02.2015 ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Utvalget dro på befaring i forbindelse med behandling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Ingen merknader til innkalling og sakliste datert den 9.2.16. Delegasjonsreglementet blir tema på neste møte. Etter åpning av møtet dro utvalget på befaring i sak 5/16. Leder for PMU Øystein Wiggen orienterte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Rev. 02.12.16 Lagt til sak 39/16 Rev. 06.12.16 Revidert møteplan sak 37/16 Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 09.12.2016 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14 Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.04.2014. Befaring på Børsøra, Lia og Myrind ble gjennomført etter sak 13/14. Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: 08.09.2015 Tid: kl. Kl. 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer