Årsrapport Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Side 1"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Side 1

2 Side 2

3 Innhold Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter: 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier 3. Sertifikater og obligasjoner 4. Aksjer, grunnfondsbevis og andre verdipapir 5. Bygninger og andre varige driftsmidler 6. Ansvarlig kapital 7. Likviditetsforhold - finansiering 8. Ytelser og lån til ledende personer og tillitsvalgte 9. Skatt og andre tilleggsopplysninger 10. Utenombalanse Kontrollkomiteens beretning Revisjonsberetning Tillitsvalgte pr Side 3

4 Årsberetning 2009 Om målgruppen for årsberetningen Årsberetningen for 2009 er som for de senere år skrevet med tanke på å tilfredsstille krav og forventninger fra forstanderskap, offentlige myndigheter, bankanalytikere, profesjonelle investorer m.v. Årsberetningen er derfor av forretningsmessig karakter, med fokus på rammevilkår, virksomhetsstyring, risikostyring osv. Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Det nye begrepet rettvisende bilde innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og dens stilling i analysen opplysninger om både finansielle, og der det passer, ikke finansielle resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker i analysen, der det passer, henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står ovenfor en redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet opplysning dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat Banksjef og regnskapsfører har i tillegg avgitt en fullstendighetserklæring til revisor. Side 4 Om virksomheten Klæbu Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1858, med hovedkontor beliggende i Klæbu kommune og med et avdelingskontor (etablert høsten 2006) på Heimdal i Trondheim kommune. Fordelingen mellom nærings- og privatkunder var i 2009 på henholdsvis 25,1 (26,2) % og 74,9, (73,8) %. (Tall for 2008 i parentes) Vi har som uttalt mål å ha høy markedsandel i Klæbu kommune, og å arbeide med utvalgte kunder og kundesegment i trondheimsregionen. Personmarkedskunder bosatt i sentrale strøk kan betjenes over hele landet, mens næringslivskunder skal være i besøksavstand. Bankens forvaltningskapital var på (1.708) mill NOK, og det ble utført 20,4 årsverk gjennom året. Vår forretningsprofil avviker ikke vesentlig fra andre mindre banker, bortsett fra at vi i mange år ikke har hatt egen kommune som største marked. Kombinasjonen nærhet til Trondheim og få arbeidsplasser innenfor kommunegrensene, har gjort at banken i mange år har hatt personer og virksomheter Trondheim som hovedmarked. Klæbu kommune er en typisk pendlerkommune som grenser til Trondheim, og flertallet av kommunens innbyggere har sin arbeidsplass innenfor Trondheim kommunes grenser.. Som en følge av dette, har vi flere kunder og større volum i Trondheim kommune enn i Klæbu kommune, en situasjon som forventes å forsterke seg ytterligere i de kommende år. Høsten 2006 etablerte banken et avdelingskontor på Heimdal i Trondheim. Dette ble gjort dels for å ivareta dagens kundemasse bedre og dels for å bedre tilgangen på nye, gode kunder. Som en del av etableringen, ble 5 ansatte overført fra hovedkontoret til Heimdal, og det ble ansatt 2 nye kredittmedarbeidere. Rundt halvparten av bankens kundeportefølje betjenes nå fra avdelingen på Heimdal. Etableringen av et avdelingskontor har imidlertid ikke medført noen endringer i bankens policy mht hvilke typer kunder man ønsker å ha og å rekruttere Rammevilkår Nasjonale forhold Norsk økonomi nådde konjunkturtoppen i slutten av 2007, etter fem år med høyere vekst enn trendveksten (potensiell vekst). I første kvartal 2008 gikk veksten så kraftig ned, deretter fulgte Finanskrisen med nedgang i fastlandsøkonomien 3 kvartaler på rad før vi 2. kvartal 2009 begynte å se en bedring igjen. Det var økt konsum i private husholdninger og det offentlige som bidro til at veksten kom tilbake. Økningen i det private konsumet skyldtes at store rentekutt ga betydelig økning i disponibel inntekt en ekspansiv finanspolitikk med mottiltak bidro til vekst i offentlig konsum. Myndighetstiltak En betydelig del av utlånene i Norge er finansiert med likviditetslån fra utlandet. Den internasjonale likviditetstørken, førte dermed også til en mangel på likviditet i Norge selv om norsk bankvesen klarte seg meget godt tapsmessig. Før jul 2008 kom Norges bank med bankpakke 1 som bl.a. ga lengre løpetid på F-lån og introduserte bytteordningen hvor bankene mot å stille sikkerhet kunne låne penger direkte i Norges Bank. Denne ordningen gjorde at boliglånsfinansieringen ble vesentlige lettere igjen, og gjorde at markedsrentene som en stund hadde lagt svært langt over Norges banks rente - kom ned mot mindre unormale marginer.

5 I februar -09 kom også bankpakke 2, som bl.a. inneholdt muligheter for å styrke egenkapitalen for de banker som trengte det samt statens obligasjonsfond. Disse 2 sistnevnte ordningene ser ut til å ha hatt en større psykologisk enn praktisk effekt på markedet. I begynnelsen av 2009 la også regjeringen frem en finanspolitisk tiltakspakke på ca 20 milliarder NOK. Av dette var 16,75 milliarder nye tiltak på statsbudsjettet utgiftsside og 3,25 milliarder var skattelettelser til næringslivet. Renten Mot slutten av 2008 kuttet Norges bank uvanlig kraftig i styringsrenten som følge av finanskrisen, og kombinert med bytteordningen (som ga bankene mulighet til å låne nødvendig likviditet) bidro det etter hvert til at renten og særlig på godt sikrede boliglån falt raskt utover vinteren og våren Til sammen ble renten kuttet med 4,5 % poeng over 7 måneder, og nådde en historisk bunn på 1,25 % i juni I løpet av sommeren 2009 ble det åpenbart at krisen i verdensøkonomien hadde bunnet ut, og videre ble det klart både at vi ikke hadde noen stor krise i norsk økonomi samlet sett og at også her begynte pilene å peke oppover igjen. Norges bank definerte da en ny rentebane, og i løpet av 4. kvartal offentliggjorte Norges bank 2 renteøkninger på 0,25 % poeng hver gang. Videre har de sannsynliggjort at de vil øke renten med 1 1,25 % poeng i Hvor stor renteøkningene faktisk blir i 2010, forventes i betydelig grad å avgjøres av internasjonale renter og kronekursen. Videre er statsbudsjettet for 2010 svært ekspansivt, og legger opp til en oljepengebruk på nesten 50 % over handlingsregelen. Det i seg selv legger føringer for at renten skal videre opp, og i en brattere bane enn i andre vestlige økonomier n betydelig del av utlånene i Norge er finansiert med likviditetslån fra Boligmarkedet Fra sommeren 2007 til desember 2008 var det nedgang i boligprisene i Norge. Fra starten av 2009 var det oppgang igjen i boligprisene, og tidlig i 4. kvartal 2009 var prisene tilbake til samme nivå som den forrige toppen i Veksten i boligprisene har vært mer selektive enn på lenge, og antallet nybygg er lavere enn på mange år. Det forventes derfor en moderat prisoppgang for boliger sett under ett også i Lokalt var boligmarkedet labert i første kvartal, men etter det har det gradvis tatt seg opp. Markedet er mer selektivt enn tidligere, og det er særlig familieboliger som har vært etterspurt i Årsberetning 2009 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Gjennom Terra-Gruppen AS er vi sammen med knapt 80 andre sparebanker også deleier i og kan benytte oss av en del produktselskaper innenfor fonds, aktiv forvaltning, eiendomsmegling (franchise), livsforsikring, skadeforsikring m.v. For vår del anses Terra-Gruppen spesielt viktig innenfor anskaffelse og drift av IT, kort- og betalingsløsninger. Vår satsning på forsikringsløsninger fra Terra er betydelig, og utgjør for Klæbu Sparebank det viktigste inntektselementet fra Terra-Gruppen og tilhørende selskaper. Vår portefølje innenfor Terra Boligkreditt er sterkt økende, og det forventes at provisjonene fra TBK vil overstige provisjonene fra Terra Skadeforsikring i løpet av ViS MN Sammen med et tjuetalls andre banker, har klæbu Sparebank etablert selskapet ViS MN AS. Selskapet var i full drift i løpet av 2008, og forventes å gi betydelige bidrag til forbedring og effektivisering av bankens virksomhetsstyring over tid. Hovedtrekk fra regnskapet for 2009 Hovedtall, resultat og disponering av overskudd Driftsresultatet før tap ble 14,909 MNOK, opp fra 8,925 M NOK i Resultat av ordinær drift etter skatt ble 10,041 M NOK mot 4, 762 M NOK i Det er betydelige endringer i noen av de underliggende tall fra året før, noe vi vil gi en kort orientering om her. For mer utfyllende kommentarer, henvises det til teksten lenger ut i beretningen og noter. Inntekter: Nto rente- og provisjonsinntekter ned med 2,963 M NOK fra 36,348 til 33,385 M NOK Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ned fra 10,739 MNOK til 9,994 M NOK Sum nto verdiendring og tap på valuta og verdipapirer opp med 8,259 M NOK fra 5,096 til 3,163 M NOK Sum andre driftsinntekter opp med 0,405 M NOK fra 1,443 til 1,848 M NOK Sum driftsinntekter opp med 4,940 M NOK fra 40,422 til 45,362 M NOK Kostnader: Sum lønn og generell adm kostnader ned med 2,321 M NOK fra 24,007 til 21,686 M NOK Sum avskrivninger m.v. ned med 0,245 M NOK fra 2,526 til 2,281 M NOK Sum ADK opp med 0,893 M NOK fra 5,592 M NOK til 6, 485 M NOK Sum driftskostnader ned med 1,693 M NOK fra 32,127 til 30, 434 M NOK Tap: Inntektsføringen fra tidligere tapsavsetninger opp fra 0,667 M NOK Side 5

6 Årsberetning 2009 til 1,430 M NOK p.g.a. utvikling i utlånsporteføljen Nedskrivning og gevinst/tap på verdipapir som er anleggsmidler: Økning i nedskrivning på 0,2 M NOK fra 1 M NOK i 2008 til 1,2 M NOK i 2009 Resultat av ordinær drift før skatt: Opp med 7,357 M NOK fra 7,783 til 15,140 M NOK Skatt: Opp med 2,077 M NOK fra 3,021 til 5,098 M NOK Betalbar skatt på alminnelig inntekt for året er kr ,- (3,362 M NOK og skatt på formue med kr ,-. (0,457 M NOK) I tillegg kommer endring i utsatt skatt på til kr ,- og korreksjon fra fjoråret med kr ,-. Samlet skattekostnad for året utgjør kr ,-. Disponering av overskudd: Styret vurderer det slik at de lovmessige forutsetninger for videre drift er å tilstede, og regnskapet er avlagt under forutsetning av dette. Av årets overskudd på kr etter skattemessige disposisjoner foreslås kr ,- avsatt til gaver, og kr ,- tillagt bankens egenkapital. Banken vedtok i 2009 å lansere 1 stiftelse for kultur og 1 stiftelse for næringsutvikling. Hver av disse vil bli tilført ,- i stiftelseskapital i løpet av 1. kvartal Egenkapital, soliditet og kapitaldekning Basert på endringer i utsatt skatt (reduksjonen der bedrer bankens tellende egenkapital) og endringer i bankens verdipapirportefølje for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner, blir det en betydelig økning i bankens tellende ansvarlige egenkapital ut over effekten av årets resultat. Tellende ansvarlige kapital går opp fra 167,03 M NOK til 182,86 M NOK (15,83 M NOK økning). Bankens kapitaldekning går opp med 1,86 % poeng, fra 16,83% til 18,69%. Side 6 Balanse Forvaltningskapitalen var på MNOK, opp fra MNOK året før. Dette er en økning av balansen på 52 MNOK eller 3,05 % fra året før. Innskudd Innskudd fra kunder vokste i løpet av året med 2,31 % fra MNOK til MNOK. Vi har gjennom året lagt vekt på å tiltrekke oss langsiktige kundeforhold, og den beskjedne økningen må sees i ly av dette. Under finansuroen i 2008 merket vi en betydelig pågang fra andre bankers kunder som ønsket å plassere innskudd inntil 2 MNOK pr juridisk enhet i vår bank. Gitt at vi hadde god likviditet og at pengene måtte plasseres i Norges Bank til lavere rente enn inntakskost, tok vi bare imot slike innskudd i beskjeden grad. I 2009 så vi meget godt at de få av disse innskuddene vi tok mot var meget lite lojale, og at de forsvant ut igjen så snart markedet var mer rolig. Vi har ingen såkalte meglede innskudd ved nyttår. Et lån pålydende 39 MNOK med forfall i juni 2010, ble kjøpt tilbake i 4. kvartal En relativt beskjeden innskuddsøkning må også sees i sammenheng med dette. Utlån Utlån til kunder i egen balanse gikk ned med 4 MNOK i 2009, Økningen innenfor privatmarkedet var på 13,5 MNOK eller 1,26 %. I årets første tre måneder hadde vi meget god etterspørsel fra våre bedriftskunder, og utlånene til denne gruppen toppet seg med 414,4 MNOK. Etter dette dabbet etterspørselen av (p.g.a. lavere aktivitetsnivå i samfunnet), og samlet nedgang for næringsliv ble i 2009 på 17,7 MNOK. Vi har gjennom hele året kunne dekke etterspørselen av lån for gode bedriftskunder og prosjekter. Gitt Norges Bank sin utlånspolitikk, har vi som andre banker prioritert å legge godt sikrede boliglån i et boligkredittselskap. For vår del er Terra boligkreditt samarbeidspartneren, og våre utlån plassert der økte med 83,9 MNOK som tilsvarer 146,2 % i løpet av året. Tar man med dette, var samlet utlånsvekst for vår kundeportefølje på 5,28 % i løpet av Resultatregnskapet Her kommenteres kun poster ved vesentlige og /eller antatt forholdsvis permanente endringer fra året før. å MNOK, opp fra MNOK året før. Rentenetto og rentemargin I forhold til 2007 og 2008, fikk rentemarginen seg en knekk i I 2007 var den 2,11 %, i ,14 % og i 2009 falt den til 1,90 %. Dette representerer et betydelig inntektsfall for banken. Det er flere årsaker til dette, men de viktigste er lavere bidrag fra fri egenkapital, store mengder av innskudd på brukskonti hvor rentejusteringer ikke kunne foretas, en del fastrenteinnskudd med utløp i 2. og 3. kvartal og prispress på de aller best sikrede utlån. Rentenettoen gikk opp fra 33,2 MNOK i 2007 til 36,3 MNOK i I 2009 falt den igjen til 33,39 M NOK. Rentenettoen viste en stigende utvikling i 4. kvartal, og det er budsjettert med en betydelig økning av den igjen i Provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester Vi hadde en liten nedgang i disse inntektene i 2009 i f t De 2 største avvikene er innenfor interbankgebyr (0,27 M NOK) og provisjon fra skadeforsikring (0,26 M NOK). Nedgangen fra interbankgebyr skyldes at satsene fra disse er vedtatt å settes ned av bankforeningene, mens nedgangen i forsikringsprovisjon skyldes økt skadeprosent i forsikringsporteføljen. Kostnader Vi opererer for alle praktiske formål i Trondheimsmarkedet, hvor det er meget sterk konkurranse. Dette gjør at våre inntekter sammenlignet med mange andre tilsvarende banker er noe lavere. Kostandseffektiviteten målt som kostnader/inntekter gir

7 oss en kostnadsfaktor over gjennomsnittet, men analyser viser at det er inntektssiden som er lav og ikke kostnadene som er høye relativt sett. KI-faktoren var på 72,17 % i 2009, opp fra 69,4 % i Det er styrets langsiktige mål at K/I skal være under 66 % i et normalår, og helst ned mot 60 %. I forhold til 2008, falt kostnadene med 1,67 M NOK, en reduksjon av samlede kostnader på 5,2 %. Knapt 0,8 M NOK av dette skyldes at banken feiret 150 års jubileum i 2008 (engangskostnader), mens ca 1 MNOK er kostnadsreduksjoner i løpende drift. Styret er godt fornøyd med denne utviklingen. Vi er informert om at en mva-sak sannsynligvis vil medføre at banken får refundert ca 1,1 M NOK fra staten. Vi har i følge revisor kunnet velge om denne inntektsføres i 2009, eller om vi av forsiktighetshensyn (beløpet er ikke utbetalt) venter til eventuell utbetaling foreligger. Av forsiktighetshensyn er denne posten ikke ført til fradrag i kostnader for 2009, men kan få en slik effekt i Mislighold, tap, tapsavsetninger og tapsvurderinger Vi har i mange år arbeidet med kredittkvalitet og mislighold, og dette har etter hvert resultert i meget lavt mislighold og fravær av tap over flere år. Mislighold Også i 2009 har 30, 60 og 90 dagers mislighold vært meget lavt, og på tross av nedgang i deler av næringslivet har samlet mislighold holdt seg lavt. Samlet 90 dagers mislighold pr var på bare kr ,- mot kr i Styret utelukker ikke at misligholdet vil stige en del, etter hvert som konjunkturene eventuelt utvikler seg negativt. Tapsvurderinger Et engasjement som har vært misligholdt i 90 dager SKAL vurderes som misligholdt, men man kan ha en strengere praksis som går på forventet mislighold eller hendelser som tilsier at kundens stilling er betydelig svekket (selv om lånet betjenes). Tapsavsetninger Året sett under ett, ble det positiv inngang på tap med 1,43 M NOK. De individuelle nedskrivningene ble økt med 0,22 MNOK. På personmarked ble disse redusert med 0,07 M NOK, mens de på næringsliv ble økt med 0,29 M NOK etter en individuell gjennomgang av næringslivsporteføljen. Styret vurderer det slik at vi nå er inne i en periode hvor alle banker også vi må påregne økte tap. Bankens modell for gruppevise tapsavsetninger er dels basert på risikoklassifisering av kundene og dels på hvilke næringer kundene er klassifisert innenfor. Når utlånsvolumet øker uten at konjunkturene endrer seg blir det derfor en økning i gruppenedskrivningene. Og om konjunkturene endrer seg vesentlig slik at klassifiseringen endrer seg negativt, vil det gi ytterligere gruppevise nedskrivninger. I tillegg gjør vi avsetninger for ubenyttede trekkfasiliteter og konjunkturutsatte næringer, p.t. definert til næringseiendom og bygg & anlegg. De gruppevise nedskrivninger ble redusert med 0,23 M NOK gjennom året, i hovedsak basert på endring i risikoen for de konjunkturutsatte næringene. Konstaterte tap er bokført med 0,82 MNOK og relaterer seg til endelig terminering av et engasjement. Basert på 3 ovennevnte forhold, ble det en netto inntektsføring på tidligere nedskrevne lån på 1,43 MNOK. Driftsresultatet Før skatt, utgjør årsoverskuddet 15,140 M NOK (7,8 M NOK), noe som er en økning på 7,3 MNOK fra Avvikene i f t budsjett og fjorårets regnskap er det redegjort for på annet sted i årsmeldingen. Årsberetning 2009 Andre vesentlige forhold knyttet til regnskapet Kursgevinster / nedskrivninger Området ga et samlet positivt resultat på 3,2MNOK, mot 5,9 MNOK i negativt resultat i I forhold til budsjettet, ble avviket på 2,7 MNOK i positiv retning. Hovedårsakene til dette er: Obligasjoner I årsberetningen for 2008 står følgende: I sum er bankens verdipapirportefølje skrevet ned med 4,67MNOK i løpet av 2008, mot en budsjettert oppskrivning på 0,45 MNOK. Styret har ingen formening om når verdiene kommer opp igjen, men er av den oppfatning at oppsiden på lang sikt sannsynligvis er større enn nedsiden. Normalt tenderer obligasjoner inn mot pålydende etter hvert som tiden løper. Det er ikke budsjettert med opp- eller nedskrivninger av verdipapir i I praksis fortsatte 2009 der 2008 slapp, og i første kvartal 2009 fortsatte nedskrivningene med ufortrøden styrke. Det bunnet i april 2009, da hadde våre verdipapirer falt med ytterligere 0,8 MNOK fra toppen. Ut over sommeren forbedret som nevnt finansmarkedene seg betydelig, og i løpet av året fikk vi en verdistigning på 3,2 MNOK i forhold til starten av året. Og altså hele 3,9 MNOK fra bunnen i april Basert på overraskende store verdifall på en del antatt rimelig sikre verdipapirer i 2008 og første del av 2009, bestemte oss vi for at vi ikke ville bli tatt på sengen en gang til om verdensøkonomien skulle få en såkalt double dip de nærmeste år. Vi la derfor en plan for å ta ned den potensielle risikoen, så snart de mest volatile verdipapirene hadde gjenvunnet det meste av sin verdi. Dette skjedde i 4 kvartal, og da solgte vi verdipapir pålydende 12 MNOK med et samlet realisert tap (før skatt) på 2,7 MNOK. Alternativet ville være å sitte på disse frem mot forfall med en ekstra verdistigning på 3-4 % pr år, samtidig som man satt på en betydelig kursrisiko om tidene skylle bli mye mer negative igjen. Side 7

8 Årsberetning 2009 Obligasjoner bokføres til laveste verdi av pålydende og markedskurs, men ikke til høyere verdi enn pålydende. Vi har en del obligasjoner som har en markedsverdi som er høyere enn pålydende, og hvor denne merverdien til sammen utgjør 1,2 MNOK. Dette er en verdi som man evt kunne ha valgt å realisere ved å selge disse verdipapirene før regnskapsavlutning. Vi har heller valgt å sitte og ta imot en rente som er over det markedet i dag tilbyr. Aksjer Basert på et fortsatt betydelig fall for verdipapirer i første del av 2009, valgte vi å ikke gå tyngre inn i aksjemarkedet for å holde samlet risiko nede. I ettertid kan man si at det ikke var en lønnsom beslutning, men det var slik vi vurderte det da. I løpet av året øket banken likevel sin aksjeeksponering, og i løpet av året ble gevinsten på aksjer 0,1 MNOK. Bankens har vært eier av Terra Eiendomsmegling i Trondheim sammen med Selbu og Melhus Sparebank. Basert på oppnådde resultater i 2008, valgte å skrive bankens eierandel ned med 1,0 MNOK til 0,7 MNOK. Selskapet kom så vidt på plussiden i 2009, men basert på en ny strategi for de enkelte eierbanker, valgte vi å selge våre aksjer i selskapet til MelhusBanken for 0,27 MNOK. Dette ga en nedskrivning på 0,4 MNOK. Banken har et heleid datterselskap som heter Agdenes Fyr AS. Dette selskapet eier verdipapir i foretaket German Property AS. Basert på verdiutviklingen i det verdipapiret, er bankens aksjer i Agdenes Fyr AS skrevet ned med 0,8 MNOK. Provisjonsinntekter Banken har i mange år arbeidet systematisk for å få opp andre inntekter. I 2008 opplevde vi for første gang at dette stoppet opp, og vi fikk en nedgang fra 8,6 MNOK i 2007 til 7,85 MNOK i Det var flere årsaker til dette, men det viktigste er mindre salg av spare- og plasseringsprodukter og reduserte satser for interbankgebyrer. Nedgangen fortsatte dessverre også i De viktigste årsakene til det var en fortsatt nedgang i Interbankgebyrer, og redusert porteføljeprovisjon fra skadeforsikring p.g.a. uventet høy skadeprosent i Garantiprovisjonen ble også lavere enn forventet p.g.a. lav aktivitet hos en del kunder som etterspør disse produktene. Det er iverksatt en del forbedringstiltak i løpet av 2009, og i 2010 er det budsjettert med en viss økning i provisjonsinntektene igjen fra Virksomhetsstyring, Intern kontroll og risikostyring I 2006 startet en videreutvikling av bankens styringssystemer, med hovedvekt på en tilpasning til Basel II og forbedret risikostyring. Dette systemet ble implementert i løpet av 2007, og en videreutvikling pågår løpende gjennom selskapet ViS Midt- Norge AS. Som en del av arbeidet med å sikre bedre virksomhetsstyring, er selskapet ViS Midt-Norge AS etablert sammen med et 20-talls andre sparebanker. Selskapet var i full drift i 3. kvartal 2008 og har vært og er en viktig bidragsyter til en fortsatt forbedring av risikostyringen i banken. Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i 2009, og møtene skjer etter fast årsplan. Hvert kvartal foretas det en avviksanalyse i forhold til vedtatte planer og budsjetter. I 2009 har styret som i tidligere år særlig vektlagt arbeidet med bedre intern kontroll og risikostyring, oppfølging av engasjement større enn 10 % av bankens EK og av engasjement med rating lavere enn C samt fortsatt Side 8 sin oppfølging av eventuelt mislighold og utsatte engasjementer. I tillegg har det som et resultat av uroen i finansmarkedene vært sterkere fokus på likviditet, likviditetsplanlegging, verdipapirer og kredittrisiko enn vanlig. I første kvartal ble det spesielt arbeidet med bankens ICAAP-rapportering. Styret arbeider etter en oppsatt årsplan. Første varamedlem får tilsendt samme sakspapir som styremedlemmer og har møterett i styret Banksjef har møteplikt og talerett i bankens styre. Styret mottar regelmessig statusrapporter og analyser for de ulike risikoer, og i tillegg er det minst en gang årlig en større gjennomgang av alle vesentlige risikoer relatert til bankens drift. Det ble i desember som vanlig avviklet fellesmøte mellom kontrollkomité, revisor og styret. Styret vil karakterisere samarbeidet med kontrollkomité og revisor som åpent og godt. Styret får tilsendt protokoll fra kontrollkomiteens arbeid og motsatt. Revisor og kontrollkomiteen mottar de samme sakspapir som styret. Intern kontroll og risikostyring Bankens arbeid med risikostyring, følger primært retningslinjene lagt gjennom Basel II. Bankens arbeid med risikostyring deler derfor risikoområdene i 3: Likviditetsrisiko Såkalt pilar 1 risiko (kreditt, forsikring, marked, operasjonell) Såkalt pilar 2 risiko (annen risiko, som renterisiko i bankboken, konsentrasjonsrisiko, strategisk risiki osv.) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er et eventuelt oppbud i en bank en likviditetskonkurs, og ikke en soliditetskonkurs som i andre bransjer. Som regel er likviditetsrisiko en avledet risiko, som igjen som regel bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. I gitte situasjoner kan lite likviditet rett og slett være en risiko i seg selv og skyldes en generell likviditetstørke i

9 finansmarkedet, basert på nasjonale eller globale kriser. I andre halvdel av 2008 fikk vi dette dokumentert til fulle både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Det var til tider vært en situasjon hvor bankene uansett størrelse, kvalitet og soliditet har vært mer eller mindre utestengt fra pengemarkedet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er meget solid og driften går bra. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Ved utgangen av året var likviditetsindikator 1 (over 1 år) på 113,93 (113,95) og Likviditetsindikator 2 (over 1 mnd) på 114,95 (113,90). Tall for 2008 i parentes. Dette indikerer at banken har god langsiktig likviditet, noe som i utgangspunktet er positivt og drar ned samlet risiko, men som samtidig påvirker inntjeningen negativt. Det er rett og slett billigere å ha lave og kortvarige reserver, enn store og langsiktige. Forfallsstruktur: Vi hadde opprinnelig 4 låneforfall av betydning i 2010: MNOK i juni, kjøpt tilbake i sin helhet i 4. kvartal MNOK i september , forlenget med 3 år i juli MNOK i september, utvidet til 100 MNOK og forlenget til desember 2014 i løpet av 4. kvartal MNOK i oktober 2010 planlagt innfridd i sin helhet via ledig likviditet, men kan evt inngå i et låneopptak dersom bankens balansevekst krever det. De likviditetsmessige tilpasning er foretatt førtidig, med forventninger om at likviditeten i 2010 vil stramme seg til i forhold til 2. halvår Dette skyldes forhold som langt strammere deponeringsregler i Norges Bank for obligasjoner, og at det i 2010 og 2011 er et uvanlig stort behov for refinansiering i markedet. Dette skyldes at Norges bank trekker tilbake sine likviditetstiltak. Å øke gjennomsnittlig løpetid for bankens gjeld såpass mye som vi gjorde i 2. kvartal har en kostnad, men vi mener det er en utvikling som bankvesenet generelt må ta innover seg i løpet av 2010 uansett. Med den langsiktighet banken p. t har på sin egen låneportefølje, anser styret det som særdeles lite sannsynlig at vi skal få likviditetsproblemer i løpet av Pilar 1 risiki Kredittrisiko Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av 2 forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og garantiportefølje og delvis til verdipapirbeholdningen (obligasjoner innenfor industri og shipping). Bankens aktivitet på kredittområdet styres av en kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m.v. Denne risikopolicy er oppdatert for å passe bedre til Basel II, men det er ikke gjort noen store endringer i forhold til tidligere år. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Utlånsveksten gjennom året har i all hovedsak skjedd på godt sikrede lån. Videre har det som i tidligere år vært jobbet aktivt mot de lånekunder som etter vår oppfatning medfører vesentlig risiko, og for flere av disse har vi fått gjennomført tiltak som reduserer bankens risiko. I løpet av året har vi opplevd en rekke konkurser og oppbud hos Årsberetning 2009 næringslivskunder, da det har vært en generell trend i markedet. Dette har medført betydelig merarbeid til tider, men vi har unngått de store smellene. Nytt av året har vært at kunder som er à jour med sine lån, har penger på konti og som ved siste gjennomgang så gode ut plutselig melder oppbud. Slike såkalte falne engler er noe vi antar fortsatt kan representere en viss risiko. Misligholdet har vært meget lavt gjennom hele året, og alle større kunder har vært gjennom minst 1 engasjementsfornyelse. Basert på dette, har vi ikke identifisert hendelser som tilsier betydelig økt kredittrisiko samlet sett. Imidlertid er deler av næringslivet inne i en betydelig nedgangskonjunktur, og styret anser det som sannsynlig at de generelle vilkår for deler av næringslivet vil bli dårligere i en periode fremover. Basert på dette, forventer vi at det kan komme kredittap i løpet av året som påvirker regnskapet men ikke soliditeten vesentlig. Særlig motpartsrisiko at man ikke får penger fra de som skylder en penger anses å ha blitt betydelig større for deler av næringslivet og vanskelig å avdekke for bankene. Bankens samlede kredittrisiko anses som lav, men inne i en stigende trend. Markedsrisiko Banken har pr definisjon ikke en handelsportefølje, og følgelig ikke en vesentlig markedsrisiko som definert i Pilar 1. Banken har likevel en markedsrisiko, men den er behandlet under Pilar 2 Forsikringsrisiko Banken er ikke selv direkte eier av forsikringsselskap, og derfor er denne risikoen vurdert til null her. Banken er imidlertid indirekte deleier gjennom sitt eierskap i Terra- Gruppen AS, og forholdet blir derfor håndtert under såkalt strategisk risiko. Side 9

10 Årsberetning 2009 Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Det er ikke registrert betydelige operasjonelle avvik i 2009 som har påført banken vesentlige tap. Pilar 2 risiki (andre risiki) Banken har i tråd med Basel II innført en intern prosess for å kartlegge, vurdere og styre andre typer risiki enn de såkalte pilar 1 risiki. Som en del av dette, er det også tilordnet egenkapital til de ulike risiki, i forhold til hva styret oppfatter å være underliggende risiko. Denne tilleggskapitalen kommer ut over den minimumskapital på 8 % som tilordnes automatisk gjennom såkalte pilar-1 risiki. Hensikten med denne kartleggingsog tilordningsprosessen er dels å øke oppmerksomheten rundt risikostyring generelt, og dels å få et bedre grep på de enkelte hovedrisiki. Som en del av dette vurderer styret samlet mulig tap i en nedgangskonjunktur, og hvor mye tilleggskapital banken må ha for å håndtere de ulike risiki gjennom en lengre nedgangskonjunktur. Denne prosessen kalles ICAAP (Internal Capital Adequacy Asessment Process), og resultatet ble rapportert til kredittilsynet for første gang i første kvarta En ny gjennomgang ble gjennomført i 2. kvartal 2009, basert på regnskapet for Hensikten med denne prosessen, er å gå gjennom de ulike risiko- og aktivitetsnivåer i banken, og tilordne ekstra risikokapital ut over det generelle kapitaldekningskravet på 8 %. Banken er meddelt fra kredittilsynet at de ikke ønsker resultatet av banken ICAAP-prosess for 2010 (basert på 2009 regnskapet) tilsendt. I hovedsak er det følgende risiki som blir vurdert i bankens risikostyringsprosesser: 1. Markedsrisiko i bankboken, herunder Endringer i verdi for obligasjoner og sertifikater Endring i rentenetto fra netto ikke rentebærende balanse (ved rentefall) Endring i verdi for aksjer Endring i verdi for valutaposisjon 2. Likviditetsrisiko (ut over selve refinansieringsrisikoen) Økt spredd pengemarked og obligasjoner Økt rente til innskuddskunder Engangstap fra verdipapir som må selges hurtig 3. Konsentrasjonsrisiko Såkalte store engasjement (over 10 % av bankens EK) Utlån til ekstra konjunkturutsatte bransje Utlån i områder med hjørnesteinsbedrifter/ ensidig næringsliv Stor næringslivsandel av samlede utlån 4. Omdømmerisiko 5. Forretningsrisiko 6. Strategisk risiko Herunder kommer evt. verditap på aksjer i strategiske selskaper og allianser 7. Operasjonell risiko (ut over det som er satt av i pilar 1) Basert på bankens eventuelle egne eksponering i de ulike områder, tilordnes det kapital ut fra nærmere beskrevne parametre. Dette settes til slutt sammen i en såkalt fremoverskuende kapitalplan for en nedgangskonjunktur. På den måten får man sett på bankens egenkapitalsituasjon under en eventuelt betydelig nedgangskonjunktur. Iflg. retningslinjene fra kredittilsynet, skal så styret forsikre seg om at banken har tilstrekkelig egenkapital til å tåle en slik situasjon. Bankens ICAAP inklusive såkalt fremoverskuende kapitalplan omfatter i tillegg estimerte kredittap og estimerte endringer i rating av kundeporteføljen for å komplettere analysen. Endringer i modellen i 2009 i forhold til 2008, var først og fremst en mer analytisk tilnærming til konsentrasjonsrisiko og en mer detaljert gjennomgang av kredittrisiko innenfor både personmarked og bedriftsmarked. Videre ble det tatt i bruk ny og sterkere vekting av markedsrisiko, basert på erfaringene fra finanskrisen. Resultatet av bankens ICAAp-prosess Før ICAAP ble gjennomført i 2009, evaluerte vi den faktiske opplevelsen av finanskrisen i 2008 kontra det vi hadde simulert våren Vi så raskt at den forrige prosessen hadde tilført oss mye ny viten, og at vi bare noen måneder senere gikk gjennom en realtidstest av noe vi et halvt år før oppfattet som en skrivebordsøvelse. De største avvikene under Finanskrisen i forhold til de forutsetninger vi hadde tatt våren 2008 var som følger: Spreadutvikling for nye bankobligasjoner (økningen ble mye større enn estimert parametre justert opp) Kredittspread på enkelte industriobligasjoner (økningen ble mye større enn estimert parametre justert opp) Tap på aksjer (tapene ble mye mindre enn estimert - Vi endret likevel ikke våre parametre) Misligholdet på lån sank gjennom året, forventningen var en betydelig økning. (vi endret likevel ikke våre parametre vesentlig). Side 10

11 Som for 2008,vurderer styret det slik at markedsrisiko i bankboken, konsentrasjonsrisiko og strategisk risiko i kroner er de områdene som det bør allokeres mest tilleggskapital til. Men fordelingen innenfor de ulike områder er noe endret fra 2008, og spesielt har allokeringen til mulige nedskrivinger på verdipapir økt. Det er styrets syn at banken er godt kapitalisert, og selv etter ICAAPprosessen er det et betydelig kapitaloverskudd. Videre er det styrets syn at prosessen er meget nyttig, og på en god måte illustrerer hvilke andre risiki enn de man normalt arbeider med som er vesentlig å ha med i en samlet risikobetraktning. Sammenligningen mellom faktiske tall i 2008 og det som ble estimert ved starten av året, var også særdeles nyttig. Inklusive de risikoer som er nevnt ovenfor beregnet styret at i 2008 at bankens eget interne krav til minste Årsberetning 2009 kapitaldekning bør være 11,5 % før en usikkerhetsmargin legges til. Det ble lagt til en usikkerhetsmargin på 2,5 % poeng, slik at bankens interne krav til å klare seg gjennom en nedgangskonjunktur som beskrevet endte opp på 14. Gjennom 2008 ble disse vurderingene testet i praksis, og en del parametre ble endret og usikkerhetsmarginen ble redusert. Etter det er bankens krav beregnet til å bli rundt 13,5% og med en sikkerhetsmargin definert til å være 14,5 %. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Det er i løpet av 2009 utført 20,4 årsverk i banken. Sykefraværet har vært på 5,17 %. Det er styrets oppfatning at sykefraværet i banken samlet sett fortsatt er lavt. Det aller meste av registrert sykefravær i 2009 er langtidsfravær, og har årsaker som etter styrets mening ikke har bakgrunn i arbeidsmiljøet. Det har ikke forekommet ulykker med personskade i banken i løpet av Bemanningen er i løpet 2009 redusert med ett årsverk etter at en person gikk over på AFP, og den ble også redusert med ett årsverk i Det er også i 2009 gjennomført betydelige kompetansehevende tiltak. En kombinasjon av endrede lovkrav, økte kundekrav og stadig sterkere konkurranse gjør at styrets anser en løpende kompetanseheving som viktig del av det å realisere bankens langsiktige mål. For tiden er de sertifisering av ansatte etter AFRO (Autorisert Finans Rådgiver Ordningen) som har prioritet. 1 person besto dette i 2009, og ytterligere 4 personer skal sertifiseres i I 4. kvartal 2009 ble det også vedtatt en ny kompetansestrategi for hele banken, og planer for den enkelte ansatte og hele banken skal vedtas i 2010 basert på den nye strategien. Banken har selv om det ikke er lovpålagt en bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Videre er de ansatte med på et treningsopplegg for alle ansatte i regi av Total Consult AS, kalt TC Trening. Gjennom dette motiveres den enkelte til å være fysisk aktiv, og de ansatte er delt inn i 3 lag som konkurrerer seg imellom når det gjelder treningsaktivitet. All treningsaktivitet skjer selvsagt i de ansattes fritid. Det er styrets oppfatning at dette treningsopplegget er positivt både for helse, arbeidsmiljø og bedriftskultur. Ledelse og organisering av banken Banken har 2 personer ansatt i ledende stillinger banksjef Bjørn Riise og kredittsjef Bård Einar Brenne. Disse utgjør bankens hovedledelse, og kredittsjef er også banksjefs stedfortreder. Øvrige ansatte i banken, er delt inn i 3 tverrfaglige team. 2 av teamene er rene kundeteam, mens det tredje omfatter interne funksjoner. Teamene ledes av teamledere, hvor det å være teamleder er en funksjon i tillegg til det å inneha en ordinær stilling. 2 teamledere er kvinner, 1 teamleder er mann. Det har vært en del rokeringer innad i teamene i løpet av året, men hovedstrukturen består. Det er ikke gjennomføret spesielle likestillingstiltak i banken de senere år, og det vurderes også etter årets gjennomgang av forholdet ikke som nødvendig. Ansettelser og tildeling av ansvar er basert på egnethet, men vi tilstreber en god fordeling mellom kjønnene der hvor vi ellers står likt mellom kandidater. Styret har ikke avdekket forhold i bankens drift som kan vurderes som kjønnsdiskriminerende. Side 11

12 Klima og miljø Klæbu Sparebank ble høsten 2007 sertifisert som klimanøytral. Vi var med dette den første finansinstitusjon i Norden, og kanskje også den aller første på enda bredere basis. Dette arbeidet ble gjennomført på nytt både i 2008 og Analysen dekker forhold som energiforbruk, tjenestereiser med fly, tjenestereiser med bil samt ansattes egen transport hjem/arbeid. (Tjenestereiser med fly innenlands samt ansattes reise T/R jobb er vår egen utvidelse). Basert på analysen, ble bankens samlede CO2-påvirkning vurdert til å være ca 80 tonn/ år. Dette ble kompensert ved å kjøpe FN-sertifiserte CO2-kvoter. I tillegg til å posisjonere banken på et viktig område, har det gitt banken god læring ift hvordan våre kunder kan bli påvirket av denne problemstillingen. Bankens totale klimafottrykk har vært svakt minkende gjennom de 3 årene. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Utsikter for 2010 og videre Bankens langtidsstrategi er under endring, og en ny vil bli vedtatt i løpet av året. Det er ikke forventet de store endringer, men videre vekst og utvikling kombinert med god risikostyring forventes å fortsatt være viktige bærebjelker. Det er et hovedmål for 2010 å styrke bankens inntjening gjennom ulike tiltak. Vi er noe usikre når det gjelder den generelle utviklingen i økonomien i 2010, mange utenlandske faktorer kan spille inn som statsgjeld, rentenivå, tiltakspakker osv. I norsk økonomi forventer vi en mindre økning i arbeidsledighet på 0,5 1,5 % poeng (betydelig i noen næringer), en viss stigning på børsen (10-20%), en rente som stiger rundt 1 % poeng og huspriser som stiger 5-10 % poeng. Bankens budsjetter og planer for året hensyntar dette. Mislighold og tap har vært lave de senere år, og vi forventer heller ikke noen dramatikk i Rett nok er banktap sensykliske av natur og noen bransjer kan få betydelige problemer, men vi anser ikke oss selv som å være av de banker som er mest eksponert for mislighold og tap gitt tidligere kredittpraksis og vår kreditteksponering innenfor bransjer og regioner. Risikoreduserende tiltak i 2010 Konkrete risikoreduserende tiltak I tider som dette kommer ofte tapene innenfor markedsrisiko først og raskt, noe vi har sett innenfor obligasjoner, aksjer og valuta. Det er styrets oppfatning at nedsiden der nå er begrenset, og at det om det skulle komme en double dip er vesentlig lavere markedsrisiko i vår verdipapirportefølje enn i 2008 og Likviditetsrisikoen kom også fort i 2008, og i et usedvanlig stort og globalt omfang. Der er det styrets oppfatning at ulike løsninger fra Norges Bank har bedret situasjonen i stor grad, og at vi med våre trekkretter og ulike deponerbare papirer i dag har en liten likviditetsrisiko. Det ligger en ikke ubetydelig risiko i at mange tiltak nå enten er fjernet eller er i ferd med å fjernes, slik at likviditetsrisikoen i markedet kan øke betydelig i løpet av Dette fordi det er veldig mange statlige tiltak som avvikles, slik at mange må samtidig ut på det private investormarkedet. Dette har vi prøv å komme i møte ved at det aller meste av våre forfall i 2010 ble refinansiert i siste halvdel av Det tredje, store risikoområdet er kreditt. Der legges grunnlaget i de gode tider, og i tider som nå må man håndtere de kunder man har på en best mulig måte. Dette gjøres gjennom hyppigere statusmøter, mer aktiv dialog med kundene og ulike data-analyser. Vi har gledelig nok ikke funnet det nødvendig å gjøre noen endringer i vår kredittpolicy basert på erfaringer i 2008 og 2009, og det er en av grunnene til at vi antar vi får forholdsvis lite problemengasjement også i Side 12

13 Takk Styret vil til slutt rette en spesiell takk til kunder, ansatte, tillitsmenn og andre for god innsats og godt samarbeid i året som har gått. Klæbu, 31. desember 2009/ 12. februar 2010 I styret for Klæbu Sparebank Bente Haugrønning Styrets leder Leif Lihaug Styrets nestleder Finn R. Buan Ansatterepresentant Gunhild Granmo Geir Karlsen Bjørn Riise Bankskjef Side 13

14 Resultatregnskap Driftsår (Tall i hele kroner) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertif., obligasj. og andre renteb. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder c Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdip. med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter f Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst på aksjer og andre verdip. med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst på valuta Sum netto verdiendring og tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer b Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER Side 14

15 Resultatregnskap Driftsår (Tall i hele kroner) Noter Lønn m.v Lønn a Pensjoner c Sosiale kostnader Administrasjonskostnader... 9 g Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger a Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer h Andre driftskostnader h Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån Sum tap på utlån Nedskrivning Tap (+), gevinst (-) ved avgang av verdipapirer Sum nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat... 9 a RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført fra gavefond a TIL DISPOSISJON DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til sparebankens fond... 6 a , Overført til gavefond og gaver a Sum disponeringer a Side 15

16 Balanse Driftsår (Tall i hele kroner) Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker.... 1, 9j Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppevise nedskrivninger a.- 2 c Nedskrivninger på individuelle utlån... 2 b.- 2 e Nedskrivninger på grupper av utlån... 2 b.- 2 e Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende.... verdipapirer med fast avkastning , Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning... 1, 4 a Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper a Eierinteresser i konsernselskaper a Utsatt skattefordel... 9 a Andre immaterielle eiendeler... 5 a Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler a Bygninger og andre faste eiendommer a., 5 b Varige driftsmidler Andre eiendeler b Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser. 8 c Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER.... 1, Side 16

17 Balanse Driftsår (Tall i hele kroner) Noter GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld: Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld til kredittinstitusjoner a Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder... 7 a, 9 c Obligasjonsgjeld a Egne ikke-amortiserte obligasjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld a., 9 d Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser... 8 c Evigvarende ansvarlig lånekapital... 6 c SUM GJELD Egenkapital: Sparebankens fond ,89 Gavefond Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser, garantier.... 2, 9 i Pantesikkerhet for lån i Norges Bank b Klæbu, 31. desember 2009 / 12. februar 2010 I styret for Klæbu Sparebank Bente Haugrønning Styrets leder Leif Lihaug Styrets nestleder Finn R. Buan Ansatterepresentant Gunnhild Granmo Geir Karlsen Bjørn Riise Banksjef Side 17

Årsrapport 2010. Side 1

Årsrapport 2010. Side 1 Årsrapport 2010 Side 1 Side 2 Innhold Innhold Årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømsoppstilling 20 Noter: Generelle regnskapsprinsipper 21 1 Finansiell risiko 23 2 Avgift og garanti

Detaljer

Kapitalforskriften/Basel II. Pilar III

Kapitalforskriften/Basel II. Pilar III Kapitalforskriften/Basel II Pilar III Oppdatert per 31. desember 2009 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Konsolidering...4 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv...4

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap Årsrapport 2008 Årsberetning og regnskap ÅRSRAPPORT 2008 Sparebanken Narvik Innhold Styrets beretning............................... 3 Resultatregnskap............................... 14 Balanse.......................................

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer