Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA"

Transkript

1 Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA Office translation in English INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROXAR ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Roxar ASA fredag 30. mai 2008 kl ved Roxar ASA sitt kontor i Gamle Forusvei 17, 4033 Stavanger. Til behandling foreligger: 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER HANS OLAV TORSEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN 6. GODTGJØRELSE TIL STYRET 7. GODTGJØRELSE TIL REVISOR 8. FORSLAG OM EMISJONSFULLMAKT TIL STYRET 9. FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER 10. FORSLAG TIL FULLMAKT FOR OPPTAK AV KONVERTIBLE LÅN 11. VALG AV STYRE 12. VALG AV VALGKOMITÉ The annual general meeting of Roxar ASA is hereby convened, to be held at 14:00 hours Friday 30th May 2008 at Roxar ASA s offices at Gamle Forusvei 17, 4033 Stavanger. The following will be considered at the meeting: 1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIRMAN HANS OLAV TORSEN AND REGISTRATION OF SHAREHOLDERS PRESENT 2. ELECTION OF CHAIR PERSON 3. ELECTION OF PERSON TO CO SIGN THE MINUTES OF MEETING 4. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA 5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT 6. REMUNERATION TO THE BOARD 7. REMUNERATION TO AUDITOR 8. BOARD PROXY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL 9. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES (TREASURY SHARES) 10. BOARD PROXY TO TAKE UP CONVERTIBLE LOANS 11. ELECTION OF BOARD 12. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

2 13. ENDRING AV VEDTEKTER 14. ERKLÆRING FRA STYRET OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER TIL LEDENDE ANSATTE Utfyllende informasjon om de enkelte punkter og styrets forslag følger vedlag som Vedlegg 1. * * * Innkalling sendes alle aksjonærer med kjent adresse. Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets forretningsadresse og selskapets hjemmeside Dette vil i tillegg publiseres på Oslo Børs hjemmeside. På selskapets generalforsamling har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier hvis aksjer er registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven 4 10 (såkalt nominee registrering/konto), er stemmeberettiget for det antall aksjer som forvalteroppdraget omfatter så fremt aksjeeieren innen to (2) virkedager før generalforsamlingen overfor selskapet oppgir detaljer for navn og adresse og i tillegg innen samme frist fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av aksjene under forvaltning, under forutsetning av at styret i selskapet ikke nekter godkjennelse av slikt reelt eierforhold. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde fra om dette til Roxar ASA v/ Hege Forus pr telefaks eller e post senest innen kl onsdag 28. mai Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette sendes Roxar ASA senest innen samme frist. Melding om deltagelse/fullmaktserklæring følger som Vedlegg 2. Stavanger, 16. mai 2008 For styret i Roxar ASA 13. AMENDMENT OF ARTICLES 14. BOARD STATEMENT ON THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER BENEFITS TO LEADING EMPLOYEES Additional information on the above items and the suggestions of the Board is set out in Appendix 1. * * * The notice is sent to all shareholders with known address. The annual accounts, annual report and auditor report will be available at the company s registered office and the web site of the company In addition these will be made available at the web site of Oslo Stock Exchange. Each share has 1 vote at the general meeting. Share holders whose shares are registered through authorised nominee in accordance with the Public Limited Liability Companies Act 4 10, are free to vote for the number of shares comprised by the assignment as nominee, provided that the shareholder not later than two (2) business days prior to the general meeting informs the company with details of name and address and in addition within the same deadline submits a confirmation from the nominee that the shareholder is the true owner of the shares, conditioned by the fact that the Board does not reject the approval of such true shareholding. Shareholders who wish to be present at the general meeting are requested to inform Roxar ASA Attn.: Hege Forus at facsimile or e mail no later than 16:00 hours Wednesday 28 May Shareholders can be represented by proxies. Written notice in this respect must be sent to Roxar ASA within the mentioned deadline. Notice of participation / proxy form is attached as Appendix 2. Stavanger, 16 th May 2008 On behalf of the Board of Directors of Roxar ASA Hans Olav Torsen Styrets leder Hans Olav Torsen Chairman

3 Vedlegg 1 / Appendix 1 (Office translation in English) Ad pkt. 2 Møteleder Styrets leder vil foreslå møteleder under åpningen av den ordinære generalforsamlingen. Re s. 2 Chairperson The chairman of the board will make a proposal as to who will preside at the outset of the ordinary general meeting. Ad pkt. 3 Person til å medundertegne protokollen Person til å medundertegne protokollen vil foreslås under den ordinære generalforsamlingen. Re s. 3 Co signer The person to co sign the protocol will be suggested during the ordinary general meeting. Ad pkt. 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning Det vises til det utsendte årsregnskapet for Roxar ASA og for Roxar ASA konsernet. Det foreslås at årets underskudd i Roxar ASA på NOK overføres til annen egenkapital Det foreslås ikke å utdele utbytte for Re s. 5 Approval of the annual accounts and report With reference to the annual accounts for Roxar ASA and for the Roxar AS corporation it is suggested that this year s deficit in Roxar ASA, amounting to NOK 12,113,000, is transferred to other own capital. It is suggested that no share dividends for 2007 is distributed. Ad pkt. 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og valgkomité Styrehonorar for regnskapsåret 2007 foreslås utbetalt som følger: Styrets leder NOK Ordinære styremedlemmer NOK [Det forslås for øvrig at ledere av styreutvalg mottar NOK for dette, og at ordinære medlemmer godtgjøres med NOK per verv. Valgkomiteens medlemmer foreslås å motta følgende vederlag: Leder NOK , ordinære medlemmer mottar NOK

4 Re s. 6 committee Emoluments for the board of directors and the members of the nomination The board of directors emoluments are suggested to be as follows: Chairman of the board NOK 200,000 Ordinary board members NOK 100,000 Furthermore, it is suggested that executives of the board s committees should receive emoluments in the amount of NOK 10,000 for their assignments, and that the ordinary members of such committees should receive emoluments in the amount of NOK 5,000 per assignment. It is suggested that the executive of the nomination committee should receive an emolument amounting to NOK 15,000, whereas the ordinary member should receive NOK 7,500. Ad pkt 7 Godtgjørelse av revisors honorar Roxar ASA og konsernets revisor Ernst & Young AS foreslås godgjort med NOK eks. mva. for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret Re s. 7 Accountant s emolument Roxar ASA and Ernst & Young AS, the latter being the auditor of the corporation, is suggested to receive emoluments in the amount of NOK 520,000 (VAT exclusive) for services rendered during the financial year of Ad pkt. 8 Fullmakt til utvidelse av aksjekapitalen Styret ble på ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2007 gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med opp til NOK , med pålydende NOK 1 per aksje. Fullmakten ble delvis benyttet ved utstedelse av aksjer i forbindelse med ansatteemisjon den 28. januar 2008 og ved utstedelse av aksjer i forbindelse med oppkjøpet av PolyOil Limited den 4. mars I tråd med Roxar ASAs strategi, vurderer man fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av konsernets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform mv. og av hensyn til selskapets overordnede finansiering og egenkapital er det ønskelig at styret, gjennom en fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved utstedelse av nye aksjer. Med disse begrunnelser foreslår styret at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK (10 %). Styret foreslår følgende vedtak: (i) Styret gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med opp til NOK Dersom aksjens pålydende endres i perioden for fullmakten skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.

5 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Styret kan ikke beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven Fullmakten inkluderer rett til å øke aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og til å pådra selskapets særskilte forpliktelser i henhold til allmennaksjeloven Fullmakten gir også rett til å vedta fusjoner i henhold til allmennaksjeloven 13 5, herunder fusjoner i datterselskap. Fullmakten kan brukes i oppkjøpssituasjoner, og som beskyttelse ved overtakelse, jf verdipapirhandelloven. Fullmakten kan benyttes ved ett eller flere tilfeller. Alle tidligere fullmakter til å øke aksjekapitalen tilbakekalles herved. Fullmakten er gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2009, likevel ikke lenger enn 30. juni Re s. 8 Power of attorney regarding increase of the share capital In the extraordinary general meeting held on 26 June 2007 the board of directors was authorised to increase the company s share capital up to NOK 26,592,427 with a nominal value amounting to NOK 1 per share. The authorisation was partly used by the emission of 833,882 shares in connection with the share issue directed to employees on 28 January 2008 and by the emission of 3,879,670 shares in connection with the purchase of PolyOil Limited on 4 March In line with Roxar ASA business strategy the possibilities of expansion and development of the current operation of the corporation is considered consecutively. Considering the need for swift actions, flexibility as regards the choice of terms of settlements, and with further regard to the company s financing and equity, it is desirable that the board is given the opportunity to strengthen the company s equity by the emission of further shares through a power of attorney given by the shareholders in the general meeting. Thus, the board of directors suggests that the board of directors is authorised to increase the share capital by NOK 24,349,647 (10 %). The board of directors suggests the following decision: (i) The board of directors is given a power of attorney to increase the company s share capital by NOK 24,349,647. Should the nominal value of the shares alter during the duration of this power of attorney, this power of attorney shall be altered correspondingly. (ii) The board of directors cannot decide that the shareholders right of priority in subscribing for shares according to the Joint Stock Public Companies Act 10 4 should be deviated from. (iii) The power of attorney includes the right to increase the share capital through investments in other assets than money and to subject the company specific obligations according to the Joint Stock Public Companies Act The power of attorney also gives the right to adopt mergers according to the Joint Stock Public Companies Act 13 5, including mergers in subsidiary companies. The power of attorney may be used in acquisitions and as protection in takeovers, cf. the Securities Trading Act. (iv) The power of attorney may be used more than once. (v) All former power of attorneys to increase the share capital are hereby revoked. (vi) The power of attorney is valid until the 2009 ordinary general meeting, yet no longer than 30 June Ad pkt. 9 Fullmakt til erverv av egne aksjer

6 Styret ønsker at man har fleksibilitet til erverv av egne aksjer for å sikre ønsket fleksibilitet og kontroll over selskapets kapitalstruktur. Styret ønsker at man gis en fullmakt innenfor allmennaksjelovens rammer, hvilket gir en maksimalramme innenfor lovens maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Styret foreslår følgende vedtak: (i) Styret i Roxar ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil aksjer à pålydende NOK 1, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK , som tilsvarer ca 10 % av den nåværende aksjekapital. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. (ii) Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 20. (iii) Styret står fritt i forhold til på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette. Styret skal påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjonærer og forbudet mot å gi aksjonærer en urimelig fordel på andre aksjonærers bekostning overholdes. (iv) Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2009, likevel ikke lenger enn 30. juni (v) Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte aksjer så lenge samlet beholdning på noe tidspunkt ikke overstiger maksimal grense fastsatt i fullmakten. (vi) Fullmakten kan også anvendes i situasjoner hvor det foreligger tilbudsplikt på selskapet eller for øvrig er informasjon om at det vil fremsettes tilbud på selskapets aksjer, jf verdipapirhandelloven. (vii) Tidligere fullmakt bortfaller herved. Re s. 9 Power of attorney regarding acquisition of own shares The board of directors is of the opinion that there should be flexibility regarding acquisition of own shares to secure the desired flexibility and control over the company s capital structure. The board of directors wishes that there be given a power of attorney within the scope of the Joint Stock Public Companies Act which stipulates for a maximum limit within the maximum limit under the said Act, i.e. within 10 % of the share capital. The board of directors suggests the following decision: (i) The board of directors in Roxar ASA is given a power of attorney to acquire up to 24,349,647 shares on behalf of the company at a nominal value of NOK 1 per share which implies an authorisation to acquire shares at an aggregated amount of NOK 24,349,647, being equivalent to approx. 10 % of the current share capital. Should the nominal value of the shares alter during the duration of this power of attorney, this power of attorney shall be altered correspondingly. (ii) The amount payable per share shall be at least NOK 1, yet no more than NOK 20. (iii) The board of directors may, at its own discretion, choose the time for and the way in which sales and acquisitions hereunder shall be affected. The board of directors shall ensure that legal requirements are complied with as regards equal treatment of the company s shareholders and the prohibition against giving some shareholders an unreasonable benefit at the expense of others. (iv) The power of attorney may be used more than once and shall be valid until the 2009 ordinary general meeting, yet no longer than 30 June 2009.

7 (v) (vi) (vii) The power of attorney shall also include the right to purchase new shares as a replacement for own shares sold. However, the aggregate shareholdings may never exceed the maximum limit stipulated for in the power of attorney. The power of attorney may also be used in situations of mandatory bids or in situations where there is information indicating that there will be advanced offers on the company s shares, cf. the Securities Trading Act. Former power of attorneys are hereby revoked. Ad pkt. 10 Fullmakt til opptak av konvertible lån Styret foreslår, med samme begrunnelse som for styrets fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser nevnt i punkt 8 at styret gis fullmakt til å ta opp konvertible lån. Fullmakten vil gi styret mulighet til å tilby konvertibler til ansatte i forbindelse med incentivprogrammer for disse. Det foreslås at styret gis en fullmakt til å ta opp lån som gir rett til utstedelse av opp til NOK aksjer hver pålydende NOK 1 (5 %), innenfor allmennaksjelovens rammer. Styret foreslår følgende vedtak: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Re s. 10 Styret i Roxar ASA tildeles fullmakt til å utstede lån som gir långiver fullmakt til å få utstedt aksjer mot innbetaling av kontanter eller ved motregning av lån, jf allmennaksjeloven 11 8 og Styret kan beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven Fullmakten kan benyttes til å utstede ett eller flere lån. Den samlede verdien av lån som kan utstedes skal være fra minimum NOK til maksimum NOK Aksjekapitalen kan forhøyes med opp til NOK ved utstedelse av opp til aksjer, hver pålydende NOK 1. Dersom aksjens pålydende endres i perioden for fullmakten skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. Styret skal utstede lånet på alminnelige vilkår for slike lån, og fullmakten er begrenset til lån som kan tegnes av ansatte i Roxar konsernet. I denne forbindelse skal styrets medlemmer ikke anses som ansatte i konsernet. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2009, likevel ikke lenger enn 30. juni Power of attorney regarding convertible loans The board of directors suggests that, for the same reasons as stipulated for in relation to the increase of capital above (s. 8), the board of directors should be given a power of attorney to enter into convertible loan agreements. Such power of attorney will give the board of directors the opportunity to offer convertibles to its own employees under their respective incentive programmes. Thus, it is suggested that the board of directors is given a power of attorney to enter into loan agreements giving right to issue up to NOK 12,174,823 shares, each with a nominal value of NOK 1 (5 %) within the scope of the Joint Stock Public Companies Act. The board of directors suggests the following decision: (i) The board of directors in Roxar ASA is given a power of attorney to issue loans giving the lender a power of attorney to have issued shares against payment of cash or by setting off loans, cf. the Joint Stock Public Companies Act 11 8 and 11 1.

8 (ii) The board of directors may decide to deviate from the shareholders right of priority of subscribing for the new shares, cf. the Joint Stock Public Companies Act (iii) The power of attorney may be used to issue one or more loans. The aggregate value of loans that may be issued may range from a minimum of NOK 1,000,000 to a maximum of NOK 60,000,000. The share capital may be increased up to NOK 12,174,823 by the issuance of up to 12,174,823 shares, each with a nominal value of NOK 1. Should the nominal value of the shares alter during the duration of this power of attorney, this power of attorney shall be altered correspondingly. (iv) The board of directors will issue the loan on terms customary for such loans and the power of attorney shall be confined to loans being made available for employees in the Roxar corporation. For the purpose of this power of attorney, the members of the board shall not be considered as employees in the corporation. (v) The power of attorney may be used more than once and shall be valid until the 2009 ordinary general meeting, yet no longer than 30 June Ad pkt. 11 Valg av styre Styret viser til innstillingen fra selskapets valgkomité vedlagt som Vedlegg 3. Jan Leif Kristiansen ble valgt som observatør til styret på den ekstraordinære generalforsamlingen den 17. oktober Valg av Kristiansen som observatør var ment å gjelde frem til man hadde gjennomført nytt valg av representanter for de ansatte. I valg den 12. mars 2008 ble det utpekt nye ansatterepresentanter for Roxar ASA. Imidlertid er man i ferd med å søke om konsernordning hos Bedriftsdemokratinemnda, slik at selskapene som ble ervervet ved oppkjøpet av Roxar AS sommeren 2007 også omfattes av ordningen for Roxar ASA, og det vil da gjennomføres et nytt valg av og blant alle ansatte som da inkluderes. Det foreslås på denne bakgrunn at oppnevning av Jan Leif Kristiansen som observatør forlenges frem til det tidspunktet hvor det er gjennomført et nytt valg av og blant samtlige ansatte i Roxar ASA konsernet i henhold til ny konsernordning. Bakgrunn for søknad om konsernordning er av praktiske hensyn både for konsernet og for de ansatte å inngå avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, samtidig som det avtales en konsernordning for ansatterepresentanter i styret. Det søkes videre om at det bare skal være ansatterepresentasjon i konsernselskapsstyret og ikke i det enkelte datterselskap. Tilbakemelding fra de ansatte er positiv. Re s. 11 Board election The board of directors directs attention to the nomination made by the company s nomination committee, attached hereto as Appendix 3. Jan Leif Kristiansen was elected as the board s observer on the extraordinary general meeting on 17 October Kristiansen was supposed to serve as the observer until new staff representatives had been elected. New staff representatives for Roxar ASA were elected on 12 Mach However, one is about to apply for a new group employee representation to the Company democracy committee (NO: Bedriftsdemokratinemnda), such that the companies acquired through the acquisition of Roxar AS during the summer of 2007 is also included in the arrangements for Roxar ASA. Consequently, there will be held a new election of staff representatives by and from all employees thereby included. Thus, it is suggested that Jan Leif Kristiansen s commission as the board s observer is prolonged until such election of staff representatives has been carried through according to the new group employee representation.

9 The application for a new group employee representation is based on practical considerations, both for the corporation and for the employees. There will be made an agreement that there shall be no corporate assembly in the company, together with an agreement regarding staff representatives in the company s board of directors. It will furthermore be applied for staff representation in the corporation s board of directors only, i.e. not in each of the subsidiaries. Employees feedback has been positive. Ad pkt. 12 Valg av valgkomité Styret viser til innstillingen fra selskapets valgkomité vedlagt som Vedlegg 3. Re s. 12 Nomination committee election The board of directors directs attention to the nomination made by the company s nomination committee, attached hereto as Appendix 3. Ad pkt. 13 Endring av vedtekter Valgkomiteen har avgitt innstilling om at bestemmelsen om valgkomiteen i Roxar ASAs vedtekter endres ved at det åpnes opp for at valgkomiteen kan består av fra 3 til 4 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Endringen er begrunnet med et ønske om økt fleksibilitet i forhold til antall medlemmer i komiteen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen, jf asal Det vises til valgkomiteens innstilling vedlagt som Vedlegg 3. Det foreslås at vedtektens 7 endres fra å lyde: 7 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha fire medlemmer. Komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også velger komiteens leder. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstilling til generalforsamlingen om styrehonorar. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid. til å lyde som følger: 7 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha fra tre til fire medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også velger komiteens leder. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstilling til generalforsamlingen om styrehonorar. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid. Re s. 13 Alteration of the articles of association The nomination committee has put forth a proposed amendment of the regulations concerning the nomination committee in Roxar ASA s articles of association. The proposed amendment suggests that the nomination committee should consist of 3 to 4 members to be decided by the shareholders in the general meeting. The proposed amendment is based on a wish for increased flexibility as regards the number of members in the nomination committee. Alterations of the articles of association requires a 2/3 majority in the

10 general meeting, cf. the Joint Stock Public Companies Act Attention is directed to the nomination made by the company s nomination committee, attached hereto as Appendix 3. It is suggested that the articles of association 7 is changed from: 7 Nomination Committee The company shall have a Nomination Committee consisting of four members. The members of the Committee, including the chairman, shall be elected by the General Meeting. The Nomination Committee shall make proposals to the General Meeting regarding candidates and remunerations to Board Members. The General Meeting may decide to adopt rules regarding the mandate of operation for the Nomination Committee. Into: 7 Nomination Committee The company shall have a Nomination Committee consisting of three to four members, the number of members to be decided by the General Meeting. The members of the Committee, including the chairman, shall be elected by the General Meeting. The Nomination Committee shall make proposals to the General Meeting regarding candidates and remunerations to Board Members. The General Meeting may decide to adopt rules regarding the mandate of operation for the Nomination Committee. Ad pkt. 14 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse I samsvar med allmennaksjeloven 6 16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, vedlagt innkallingen som Vedlegg 4. På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen i Roxar ASA treffer følgende vedtak: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes. Re s. 14 Declaration regarding the stipulation of salaries and other compensation The board of directors has prepared a declaration regarding the stipulation of salaries and other compensation for executive employees in consideration of the Joint Stock Public Companies Act 6 16a. The declaration is attached hereto as Appendix 4. On basis of the above, the board of directors suggests that the general meeting in Roxar ASA decides as follows: The declaration from the board of directors regarding the stipulation of salaries and other compensation for executive employees is approved.

11 Til Roxar ASA v/hege Forus Gamle Forusvei Stavanger Telefaks eller e post Vedlegg 2 MELDING OM DELTAGELSE På ordinær generalforsamling i Roxar ASA, 30. mai 2008 kl Jeg eier aksjer Jeg er fullmektig for aksjer Jeg er lovlig stedfortreder for (styremedlem, verge for mindreårige m.v.) Navn eier: antall aksjer: Navn eier: antall aksjer: Sted Dato Underskrift av den som møter Navn og adresse på den som møter Postnr Poststed

12 Til Roxar ASA v/hege Forus Gamle Forusvei Stavanger Telefaks eller e post FULLMAKT Undertegnede eier av (antall) aksjer i Roxar ASA gir herved herved følgende person Styrets leder Hans Olav Torsen Chief Executive Officer Gunnar Hviding (navn på fullmektig eller uten navn in blanco) fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i selskapet den 30. mai Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det generelt eller for enkelte av punktene ikke er angitt instruks om stemmegivning, vil dette ansees som en fullmakt til fullmektigen til å stemme FOR punktene i innkallingen til generalforsamlingen, dog slik at fullmektigen selv står fritt til å avgi eller endre stemmegivning dersom det skjer som del av det som fremgår av innkallingen, eller som endringer eller tillegg i eller enkelte punkter erstattes før eller under generalforsamlingen. Punkt For Mot Avstår 1. Åpning av generalforsamlingen (ingen avstemming) 2. Valg av møteleder 3. Valg av person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007 etc. 6. Godtgjørelse til styret 7. Godtgjørelse til revisor 8. Forslag om emisjonsfullmakt 9. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer 10. Forslag om fullmakt for opptak av konvertible lån 11. Valg av styret 12. Valg av valgkomité 13. Endring av vedtekter 14. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse Sted Dato Underskrift av fullmaktsgiver Navn med blokkbokstaver:

13 TO Roxar ASA ATT: Hege Forus Gamle Forusvei Stavanger, Norway Telefax or e mail PARTICIPATION NOTICE At the ordinary general meeting of Roxar ASA, 30 May 2008 at hrs. I hold shares I am representing (by power of attorney) shares I am the legal representative (board member, guardian for an under aged etc) Owners name: number of shares: Owners name: number of shares: Place Date Signature by attendee Name and address for those attending Postal code Place

14 To: Roxar ASA ATT. Hege Forus Gamle Forusvei Stavanger, Norway Telefaks or e mail PROXY The undersigned as owner of (number) shares in Roxar ASA herewith authorises Chairman of the Board of Directors Hans Olav Torsen Chief Executive Officer Gunnar Hviding (name of specially appointed attorney, or no name in blanco) To attend and vote at the ordinary general meeting of Roxar ASA on my/our behalf on 30 May Voting shall be made in accordance with the instructions issued below. If no instruction are given below (by crossing or in another way) this will be regarded as the owner has issued an instruction to vote In favor of the motions set out in the notice to the general meeting, however, the proxy has a right to amend the voting if and to the extent that this is as part of the suggestions indicated in the calling notice or as part of changes that are made or if certain matters are withdrawn on or prior to the general meeting. Item In Against Absention favor 1. Opening of the general meeting (no vote) 2. Election of person to chair the meeting 3. Election of person to co sign the minutes 4. Approval of notice and agenda 5. Approval of the annual account and annual reports for 2007 etc. 6. Approval of the remuneration to the board of directors 7. Approval of the remuneration to the auditor 8. Authorization to issue shares 9. Authorization to acquire own shares 10. Authorization to issue convertible bonds 11. Election of representatives to the Board of Directors 12. Election of representatives to the election committee 13. Amendment of Articles of Association 14. Statement regarding salary etc Place Date Signature by issuer Print name:

15

16

17 Nomination from the nomination committee in Roxar ASA prepared for the ordinary general meeting on 29 May Trondheim, Oslo, London, 8 May The members of the nomination committee have been Oddvar Aam (chairman), Svein Høgset, Erik Must, Leif Eriksrød. The committee has held two meetings and has had consultations with the board of directors, the corporate management and the largest shareholders in the company. Furthermore, the committee has based its evaluations on the board of directors evaluation of their own activities, given during the board meeting held on 18 April During the autumn of 2007 the then existing nomination committee carried through extensive consultations with the new shareholders following the CorrOcean s acquisition of Roxar. The conclusions made by the then existing nomination committee were as follows: After the acquisition of Roxar, which has led to considerable changes in the composition of shareholders, and considering that a large part of the operation [of the company] will be made from Stavanger, the nomination committee has chosen to place emphasis on the following arguments: The need for continuity and the need for securing the Trondheim based community Few inputs from the offshore community in Stavanger Take up board members which reflects the new composition of shareholders appropriately and which could give the current shareholders the confidence needed for the development of a large, internationally oriented industry group. Obtain the widest possible board qualifications which represents: o experience within business development as regards internationally oriented industry groups o trade knowledge o expert knowledge within relevant categories o financial insight, international trading and financial operations o general experience within the operation of industry groups The number of members of the board of directors has been discussed given the new configuration and the nomination committee recommends that the articles of association should be formulated such that the board may consist of 5 to 7 members chosen by the shareholders. This will in turn give a certain degree of flexibility concerning the configuration of the board of directors, depending on which challenges the company faces. The committee is of the opinion that it is sensible in a start up phase following the acquisition of Roxar that the board be set by 7 members chosen by the shareholders, to secure the considerations set out above. In the longer term it should be considered to reduce the number of members to 6 The current election committee, consisting of two persons from the previous committee together with two new representatives, has based its suggestions on the same considerations as the previous committee and has also taken the development of the company and the board of directors work during the last six months into consideration. The following has been noted:

18 The board of directors has met considerable challenges within the area of long term financing of the operation [of the company]. The work of the board of directors is believed to be dominated by important strategic choices, including the work with creating a satisfactory degree of financial freedom for the company and, furthermore, the ability to make visible the assets in the company as has been addressed in the company s latest emissions. The committee is therefore of the opinion that the board of directors will put focus on strategic and financial operations, and put emphasis on structural actions and showing effectiveness. Nevertheless, the committee finds that the board of directors on a longer term will be in need of members with trade knowledge within the offshore market and international management. Given the individual qualifications of the members of the board the nomination committee recommends that the board of directors should still consist of 7 members chosen by the shareholders. The current board of directors has only served for approximately 6 months and the nomination committee recommends that the current members continues their assignment throughout the next year before a new scope of expertise for the board of directors is considered. The current composition of the board of directors is thus recommended to remain unchanged, such that the members of the board will be Hans Olav Torsen, chairman of the board Kaare M. Gisvold Marit Jannecke Olstad Johan Fr. Odfjell Gunn Jane Håland Morten Bergesen jr. Eli Skyberg The committee suggests that the directors emoluments should be NOK 100,000 for ordinary board members and NOK 200,000 for the chairman of the board. The nomination committee is suggested to have the following new composition: Oddvar Aam (chairman) Svein Høgset Erik Must Harald Espedal For the nomination committee Oddvar Aam

19 Vedlegg 4 ERKLÆRING TIL GENERALFORSAMLINGEN I ROXAR ASA VEDRØRENDE FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE Etter allmennaksjeloven 6 16a skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder angi hovedprinsippene for selskapets lønnslederpolitikk. Lovens 6 16a (3) pålegger også styret å redegjøre for den lederlønnspolitikk som har vært ført i det foregående regnskapsår. Denne erklæring avgis for første gang til selskapets ordinære generalforsamling i HOVEDPRINSIPP FOR SELSKAPETS LEDERLØNNSPOLITIKK Som en større internasjonal aktør innenfor sin bransje, er ROXAR ASA ved fastleggelse av lønninger for ledere i selskapet henvist til å konkurrere i et marked som på toppledernivå er internasjonalt. Som ledende global aktør innenfor flere høyteknologiske nisjer for oljeserviceindustri, er ROXAR ASA avhengig av å tilby lønninger som kan rekruttere de dyktigste ledere innenfor området samt at disse lederne har kapasitet til å utføre det arbeidet som en global organisasjon krever. Det er styrets politikk at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger på dette nivå som den enkelte er fornøyd med, som gir økonomisk fleksibilitet og som er konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Lederlønnsnivået skal som utgangspunkt ligge forholdsvis høyt i nasjonal sammenheng, også sett i forhold til andre børsnoterte selskaper av samme størrelse. Det kan også vise seg nødvendig at lønninger for ledernivå basert i utlandet, kan overskride lønnsnivået for tilsvarende stillinger i Norge, og omvendt. 2. LØNN OG ANDRE GODER Det er selskapets politikk at lederlønningene i all hovedsak skal komme til uttrykk i en fast månedslønn som reflekterer det nivå vedkommendes stilling og praksis innebærer. Pensjonsordninger skal i utgangspunktet være de samme for ledere som fastsatt generelt for ansatte i virksomheten. Bonusordninger for ledergruppen skal være knyttet opp mot selskapets resultat for én del, og etter styrets skjønnsmessige vurdering for en annen del. Styrets skjønnsmessige vurdering skal blant annet hensynta kvaliteten i HMS arbeidet i selskapet, og resultatene etter selskapets HMS statistikker.

20 Styret har mulighet til å tilby opsjonsordninger eller bonusordninger knyttet til aksjekurs for ledergruppen. Slike ordninger kan tildeles de som styret anser som sentrale i forhold til selskapets verdiutvikling, også personer uten lederansvar. Styret har i 2007 vedtatt et eget aksjebonusprogram for noen av konsernets nøkkelpersoner. Andre nøkkelpersoner har andre ordninger knyttet til salg eller resultat eller en kombinasjon av disse. Vurdering av bonusordninger blir foretatt individuelt og etter en samlet vurdering for den aktuelle stilling. Ansatte har ikke firmabil, men noen fåtall personer har mindre faste godtgjørelser knyttet til bilbruk. Førtidspensjonsordninger kan inngås med ledende ansatte, med gjensidig rett til å kreve fratreden som utløser førtidspensjon ved fylte 62 år. Slik pensjonsordning vil bli finansiert over drift. Etterlønnsordninger som etableres ved fratreden, vil normalt bli sett i sammenheng med konfidensialitetsklausuler og konkurransebegrensende klausuler i den enkeltes arbeidsavtale. Administrerende direktør og finansdirektør har avtale om 1 års etterlønn dersom styret ønsker at vedkommende fratrer sin stilling. 3. LØNNSPOLITIKKEN I FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR (2007) Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som er gjeldende også for Det vises til det som ovenfor er anført. 4. BEHANDLINGEN AV DENNE ERKLÆRING Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet og selskapets årsoppgjør. Denne erklæring skal behandles av generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal holde rådgivende avstemming, der man kan godkjenne retningslinjene, eventuelt forkaste disse. Når det gjelder retningslinjer om aksje og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje /opsjonsprogram mv, jf allmennaksjeloven 6 16a første ledd tredje punktum nr 3), skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven 5 6 (3).

21 (Office translation) STATEMENT TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ROXAR ASA REGARDING DETERMINATION OF SALARY AND OTHER BENEFITS FOR EXECUTIVE PERSONNEL In accordance with sect. 6 16a of the Norwegian Public Limited Companies Act (the Act ), the Board shall prepare a statement on the determination of salaries and other benefits for executive personnel. The declaration shall include guidelines for how the salaries and other benefits are determined, including the main principals of the executive remuneration policy: Section 6 16a (3) of the Act also obliges the Board to account for the executive remuneration policy followed in the preceding financial year. This statement is issued for the first time to the annual general meeting for MAIN PRINCIPLES FOR THE COMPANY S EXECUTIVE REMUNERATION POLICY When determining the salaries for the Managing Director and executive personnel, ROXAR ASA, as a large international corporation within its industry, must compete with salaries for senior international executives. As a leading player within several high tech niches for the oil and gas industry, Roxar ASA must offer salaries which can attract the best executives within its area of operations, and that such executives have the necessary capacity to execute the work required in a global organisation. It is the Board s policy to ensure recruitment of the best personnel by offering salaries which will satisfy individual requirements and which are competitive on the international market. In general, the remuneration level for executives shall be relatively high in a national context, also compared to other listed companies of a similar size. It may be necessary to apply salary levels for foreign executives in a range exceeding the similar salary level in Norway, and opposite. 2. SALARIES AND OTHER BENEFITS It is the policy of the company that the salary to executives mainly shall source from a fixed monthly payment reflecting the level such executives position and practice entails. Pension benefits shall at the outset be the same for executives as for other employees. Bonus arrangements for the executives shall be tied partly to the company s result, and partly based on the board s discretion. The board s discretion shall, amongst other, take into account the quality of the HSE work of the company, and the results of the company s HSE statistics. The Board of Directors has the possibility to offer options or bonuses tied to the share price for the executives. Such arrangements can be granted to those the board of directors deems as key in relation to the value growth of the company, including also personnel without management responsibilities. The Board of Directors has in 2007 resolved to issue a separate option program for some of the company s key employees. Other key employees have other incentives tied to sales or results or a

22 combination thereof. The assessment of bonus schemes are made on an individual basis, and after a total evaluation of the relevant position, There is no arrangement for company cars, but a few employees receive a minor contribution related to the use of car. Early retirement arrangements may be agreed with executives, with a mutual right to ask for retirement releasing an early retirement pension at 62 years. Such arrangements will be financed over the operations of the company. Termination payment arrangements established will normally be seen in connection with confidentiality and non compete clauses in each relevant employees service agreement. The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer have agreements granting them a termination payment equal to 1 year s salary, should the Board of Directors require any of these to leave their position. 3. SALARY POLICY FOR THE PRECEDING FINANCIAL YEAR (2007) The executive salary policy applied in the preceding financial year has been applied in accordance with the principles also applied in Please see the above. 4. CONSIDERATION OF THIS DECLARATION This declaration is distributed along with notification of the company s general meeting and the company s annual report. It is to be considered by the annual general meeting which will hold a consultative vote where members may adopt or reject the guidelines. Guidelines for share and share value based benefits (share/option program etc. in accordance with sect. 6 16a, part 1, item no. 3 of the Public Limited Companies Act 6 16a) must be adopted by the general meeting, in accordance with sect. 5 6 (3) of the Act.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Nordic Nanovector ASA

Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Minutes of the extraordinary general meeting Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 19. mai 2010, klokken 10.00. I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april

Detaljer

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika Til aksjonærene i : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ( REC eller Selskapet ): Tid: 14. mai 2007, klokken

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING (2) (3) Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Belships ASA fredag 6. mai 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling foreligger:

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Protokoll fra ordinær generalforsamling Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA, org. nr. 910 411 616 ("Selskapet") den 8. juni 2011 kl. 10.00

Detaljer

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETIG

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETIG To the shareholders in Medistim ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETIG Medistim ASA will hold its ordinary general meeting Thursday the 26 th of April 2012 at 09.00 in Medistim ASA s offices in Fernanda

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice AS den 30. juni 2014 klokken 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrojack ASA. Minutes of Annual General Meeting in Petrojack ASA OFFICE TRANSLATION

Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrojack ASA. Minutes of Annual General Meeting in Petrojack ASA OFFICE TRANSLATION OFFICE TRANSLATION Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrojack ASA (organisasjonsnummer 987 358 920) Minutes of Annual General Meeting in Petrojack ASA (Register number 987 358 920) Ordinær generalforsamling

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 12. april 2011 kl 11.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2008 kl 10.30 på Felix konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Onsdag den 16. juni klokken 10.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org. nr. 984 066 910 ("Selskapet"), skal holdes i: Langkaia 1 i Oslo 27. april 2017 kl.

Detaljer

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA Office translation in English INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROXAR ASA CALLING NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Interoil Exploration and Production ASA SUMMONS TO ORDINARY GENERAL MEETING Interoil Exploration and Production ASA Det innkalles herved til generalforsamling i

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Tirsdag den 12. april klokken 14.30

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX ASA ORG NR 996 162 095 TARGOVAX ASA REG NO 996 162 095 Den 5. april 2017 kl. 10:00 avholdes

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

To all shareholders of Petrojack ASA Bergen, February 23 rd 2005

To all shareholders of Petrojack ASA Bergen, February 23 rd 2005 To all shareholders of Petrojack ASA Bergen, February 23 rd 2005 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Petrojack ASA are hereby summoned to an extraordinary general meeting to be

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 Den 18. juni 2014

Detaljer

Yours sincerely, for the board

Yours sincerely, for the board Til aksjeeierne i Reservoir Exploration Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8.

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Fredag 7. april 2017 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly Shipyard

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 20. april 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA tirsdag 11. mai 2010 kl 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 2. mai 2011. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA Ettersom det er et stort antall utenlandske aksjonærer i Selskapet,

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting.

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting. nsr PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING INSR INSURANCE GROUP ASA MINUTES FROM AN ORDINARY GENERAL MEETING INSR INURANCE GROUP ASA Den 24. mai 2017 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer