FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK VI FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l' Administration générale des prisons 90) Utgit av EKSPEDITIONSCHEFEN FOR FÆNGSELSVÆSENET KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO 9

4 For aarene 90-90, se Norges Officielle Statistik, række IV, ni* 86 og 97 For aarene , , , 906, 907, 908 og 909, se Norges Officielle Statistik, række V 7, 9, 80, 9, 39, 68 og 05 Johannes Bjornstads boktrykkeri

5 Indhold Fængselsvæsenet i almindelighet Landsfængslerne Fængslerne og deres distrikter s Funktionærerne s 3 Fangetallet m v s Fangernes behandling og forhold i almindelighet s 3 5 Arbeidsvirksomheten s 5 6 Sjælepleien og undervisningen s 5 7 Kosten s 8 8 Sundhetstilstanden s 9 9 Bygningerne s 9 0 Oplysninger om indkomne og løslatte fanger s 0 Indtægter og utgifter s 0 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet s 0 Funktionærerne s 0 3 Fangetallet m v s Fangernes behandling og forhold i almindelighet s 3 5 Arbeidsvirksomheten s 6 Sjwlepleien og undervisningen s 5 7 Kosten s 5 8 Sundhetstilstanden s 6 9 Bygningerne s 6 0 Indtægter og utgifter s 6 Side Smaafængslerne Tvangsarbeidshusene Kriminalasylet Fangetransport Omsorgen for loslatte Tabeller vedkommende landsfængslerne Tabel Landsfængslerne 6 Fangetallet 7 3 Fangernes fordeling i klasser 30 juni 90 8 Disciplinære forseelser og refselser 9 5 Arbeidsvirksomheten 9 6 Undervisningen 3 7 Brevveksling og besøk 3 8 Kosten 3 9 Sykestatistik 33 0 Indtægter og utgifter 33

6 Tabeller vedkommende kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Side Tabel Fortegnelse over kredsfængslerne og de større hjælpefængsler juli Fangetallet (indheftet mellem side 36 og 37) 3 De forskjellige slags straffanger (do do) Fangedage (do do) 5 Middeltal av fanger og høieste fangetal 37-6 Den tid de fra kredsfængslerne og de større hjælpefængsler i driftsaaret utgaaede straffanger har sittet i straf 38 7 Fangernes alder 38-8 Indtægter og utgifter 39 Tabeller vedkommende smaafsengslerne Tabel 9 Fortegnelse over de juli 909 bestaaende smaafængsler 0 Antallet av fanger og fangedage 3 Indtægter og utgifter Tabeller vedkommende tvangsarbeidshusene Tabel Tvangsarbeidshusene 3 Antal tvangsarbeidere 5 De indkomne tvangsarbeideres forseelser 7 5 De indkomne tvangsarbeideres tvangsarbeidstid 7 6 De indkomne tvangsarbeideres alder 8 7 De indkomne tvangsarbeideres egteskabelige stilling 8 8 De indkomne tvangsarbeideres tidligere livsstilling 9 9 De indkomne tvangsarbeideres fødeland 9-30 De indkomne tvangsarbeideres bosted 50 Tabel vedkommende kriminalasylet Tabel 3 Indtægter og utgifter Tabel vedkommende fængselsselskaperne Tabel 3 Fængselsselskaperne 909 5

7 Fængseisvxsenet i almindelighet Beretningsaaret omfatter tiden fra juli 909 til 30 juni 90 Ekspeditionschefen har som sedvanlig i aarets løp gjentagne ganger besøkt fængslerne i Kristiania I juli maned 909 foretok han inspektion av Kriminalasylet, landsfængslet, kredsfængslet og hjælpefængslet i Trondhjem, hjælpefængslerne i Levanger, Stenkjær og Namsos samt fangekolonien paa Mæresmyren Av fængselsdirektør Segelke Thrap inspicertes hjælpefængslerne i Sandefjord og Larvik henholdsvis 9 og 0 juli 909 Disse to fængsler blev ogsaa tilset av Statens bygningsinspektør 3 og august s a Bygningsinspektøren foretok i driftsaaret desuten inspektion av hjælpefængslerne Holmestrand og TOnsberg august, av samtlige fængsler i Trondhjem 3 og oktober og av hjælpefængslet i Lillehammer 5 og 6 oktober 909 Antallet av journalnummer i Styrelsen i 909 var 57 og av utgaaede skrivelser 57 mot henholdsvis 76 og 07 i 908 Landsfængslerne Ptengslerne og deres distrikter Herom henvises til tab el Av mangel paa plads i Kristiania kredsfængsels kvindeavdeling blev ogsaa i indeværende driftsaar nogen fanger sat ind i Lf for Kvinder istedenfor i kredsfængslet

8 Landsfængslerne Funktionærerne Tilsynsraadenes medlemmer har i aarets lop været de samme som ved utgangen ay forrige driftsaar Ved B o d s f mn gsl et døde direktørens kontorbetjent overretssakfører Jonas Dreyer 8 januar 90 Kontorist ved Kristiania kredsfængsel Chr Lars en tjenstgjorde midlertidig i posten indtil utgangen av april maaned s a Fra mai ansattes overretssakfører Ludvig Christian Dreyer som kontorbetjent k ershus lf Fængslets prest Sigvart Hauge fratraadte sin stilling 5 juni 90 Fra denne dag indtil beretningsaarets utgang besørgedes prestens arbeide av presterne Müller, Nordstrand og J Gleditsch, Kristiania Tr ondhj ems I f Feengselsprest Andreas Hval avgik ved døden mai 90 Lærer ved Trondhjems offentlige skole for dove, ordinert prest Karl Olaf Johan Gidske blev av biskopen indtil videre antat til at utføre prestegjerningen ved fængslet Ved L f f or Kvinder indtraadte ingen anden forandring i personalet, end at presten, der er den samme som ved Akershus lf, fratraadte (se ovenfor) Av funktionærer med fri læge har 6 været syke ved Bodsfængslet i tilsammen 37 dage, ved Akershus lf i 355 dage, 3 ved Trondhjems lf i 76 dage og 5 ved Lf for Kvinder i 9 dage Disciplinærstraf for tjenesteforsømmelse har ved Bodsfængslet været anvendt 7 ganger og ved Akershus lf 5 ganger Straffen har været mulkt og i ett tilfælde berøvelse av / fridag Desuten blev en opsynsbetjent ved Akershus lf avskediget paa grund av mislig forhold Funktionærernes forhold i tjenesten forøvrig har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt 3 Fangetallet m v Tallene i tab e knytter sig til an t all e t a v tilf ælder hvori fanger har sittet i fængsel i aarets lop Av de efter dorn indsatte fanger var 60 mend og 3 kvinder tidligere i driftsaaret løslatt fra landsfængslerne Altsaa kom 306 forskjellige mænd og 37 forskjellige kvinder ind efter dorn Lægges hertil antallet av fanger ved driftsaarets begyndelse (39 mænd og 8 kvinder), endvidere 9 mænd som uten ny dom sattes ind igjen til soning av reststraf efter at were løslatt paa prøve i et tidligere driftsaar, mand som kom ind til fortsat soning av straf avbrutt i et tidligere driftsaar, samt kvinder som var overført fra kredsfængsel, og kvinder som blev sat ind i landsfængsel istedenfor i kredsfængsel, blir antallet av forskjellige personer som i har sittet i landsfængslerne, 88, nemlig 78 mænd og 00 kvinder Ved driftsaarets utgang sat der i landsfængslerne 6 "wand og 30 kvinder mere end ved dets begyndelse

9 LandsUngsierne Det daglige middeltal av fanger i landsfængslerne i var 3 eller,9 pr indbyggere av folkemængden over aar 3 december 900 ) Lægges til de 3 det daglige middeltal av straffanger som sat i kreds- og hjælpefængslerne i samme tidsrum, 35, og i smaafmngslerne,, fremkommer et middeltal pr dag av 669 fanger som i har utholdt frihetsstraf Dette utgjør,5 pr indbyggere av folkemængden over aar 3 december 900 ) Fangernes behandling og forhold i almindelighet I Bodsfmngslet har alle fanger været behandlet efter bestemmelserne om enrumsfængsel, naar undtages nogen syke fanger som fik tilladelse til at være sammen paa sykecelle I Akershus lf, blev enrumsfeengsel anvendt i dage, i Trondhjems lf i 50 dage og i Lf for Kvinder i 58 dage Enrumsfgengsel i mere end aar har ikke været anvendt Fang ernes f or ho ld i fængslet har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt Ved Akershus lf har der dog, uttaler direktøren, i forhold til det lave belæg været alt for mange disciplinære vanskeligheter Av beretningen om Akershus lf hitsættes foil:a/rig : De ældre fanger blir mer og mer borte ; de kunde til sine tider være leie nok, men det var som regel dygtige folk, som satte sin ære i at levere godt arbeide De yngre fanger er slappere og duer litet ; al deres tanke gaar ut paa at nyte livet, og de korte fængselsstraffe avkjøler dem ikke Under fangebehandlingen har man søkt saa meget som mulig at ta hensyn til fangernes alder, karakter og forhold Den forholdsvis noksaa gode celleplads har været av største betydning i saa maate " Ved Akershus lf skedde der i driftsaaret et overfald paa en opsynsbetjent av en fange som herfor ved Kristiania meddomsret blev idømt en straf av 6 maaneders fængsel Ved de øvrige landsfængsler indtraf der intet saadant brudd paa disciplinen at det hadde s tr a f fere t s lig t ilt a le tilfølge I Akershus lf blev der av 3 fanger foretat et r ø mn ingsf or so k Av de paa Illoeresmyren stationerte fanger fra Trondhjems landsfængsel (se herom nedenfor under arbeidsvirksomheten) rømte den 3 august 909 De blev imidlertid paagrepet efter nogen faa dage og fort tilbake til landsfængslet I) Efter folketællingen december 90 :,7 pr ) " Efter folketællingen december 90 :, pr 0 000

10 Landsfængslerne Ved de øvrige landsfængsler forekom ingen r Omning eller forsolc derpaa fanger i Akershus lf har været b elagt m ed lænk e r Om de f ors e elser fangerne har gjort sig skyldig i, og om de anvendte refselser henvises til tabel Følgende opgave viser hvor mange ganger hver av de disciplinært straffede fanger har været refset i driftsaaret Akershus lf Bodsfængslet Trondhjems lf Mænd ialt Lf for Kvinder Refset gang,, ganger 3 " -,, -_,, ) Ialt Fangernes fordeling i klasser sees av tabel 3 Av fanger som i driftsaaret hadde avsont /3 av den idømte straffetid, dog mindst 6 maaneder, blev følgende antal besluttet ikk e losla tt paa prøv e: 5 i Bodsfængslet, 0 i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder fordi de ønsket at bli i fængslet til endt straffetid (for de fleste var den gjenstaaende straffetid ganske kort), i Akershus lf, i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder paa grund av overveiende sandsynlighet for at de paa fri fot ikke vilde kunne ernære sig paa redelig vis, I i Bodsfængslet, i Akershus f, i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder paa grund av daarlig forhold i fængslet, 9 i Akershus lf, 7 i Trondhjems lf og 6 i Lf for Kvinder fordi de tidligere hadde været løslatt paa prøve uten at bestaa proven Desuten blev i Akershus lf fanger holdt tilbake av hensyn til aarstiden Ialt blir dette 6 i Bodsfængslet, 53 i Akershus lf, 39 i Trondhjerns lf og i Lf for Kvinder

11 Landsfængslerne Av de paa prove løslatte fanger blev fra Bodsfængslet og 5 fra Lf for Kvinder fritat for politiopsigt 5 Arbeidsvirksomheten Herom henvises til ta b el 5 Etterat den i forrige beretning side 5 omhandlede fangebarakke var opsat paa Mæresmyren, blev der sommeren 909 fra Trondhjems landsfængsel sendt ut 7 fanger under bevogtning av 3 betjenter for at fortsætte de av de tidligere grundeiere paabegyndte kanaliseringsarbeider paa myren efter en av landbruksingeniør Arentz utarbeidet plan Arbeidet paabegyndtes den 5 juli og sluttedes den 8de oktober Fangerne arbeidet i lag hvert paa 8 fanger og betjent Den tredje betjent fungerte som kjøkkenbetjent og hadde en fange til assistance Den sakkyndige ledelse av kanaliseringsarbeidet utførtes av myrkonsulent Gleerum Til kanaliseringsarbeider anvendtes og til planerings- og veiarbeider m v 3 dagsverk Der blev gravet op 879 m 3 ( 66 løpende meter) kanal til en værdi av kr 976,8 Værdien av fabrikatbeholdningerne 30 juni 90 sammenlignet med de tilsvarende værdier aaret forut viser ved samtlige landsfængsler for mend en formindskelse, nemlig ved Bodsfængslet kr 9,73, ved Akershus lf kr 99,, ved Trondhjems lf kr 6 05,96, ved Lf for Kvinder derimot en forøkelse av kr 95,85 For alle fængsler tilsammen er der altsaa en formindskelse av kr 7 038,95 Av de i driftsaaret utga a e de f anger tilkom arbeidspenger : ved Bodsfængslet 9, ved Akershus lf 3, ved Trondhjems lf 36, ved mandfængslerne tilsammen 89 (78, %) ved Lf for Kvinder 5 (6,5 %) Herav hadde i Bodsfængslet 67, i Akershus lf 5, i Trondhjems lf 7, i mandsfængslerne tilsammen 99 (53,8 %), i Lf for Kvinder (50,0 %) et beløp av under 0 kroner i behold ved utgangen fanger i Akershus lf hadde et beløp av over 00 kroner 6 Sjzelepleien og undervisningen Av presternes indberetninger meddeles følgende utdrag : Bo dsf ængsle t Gudstjeneste har været holdt hver søn- og helligdag til sedvanlig tid ved presten og i hans forfald (under ferie) ved læreren Kommunion har været holdt 3 ganger for tilsammen 0 fanger Av ukonfirmerte sat der fanger i fængslet Ingen av disse vilde konfirmeres De negtet det energisk, og de var heller ikke skikket for konfirmation Derimot var der en udøpt fange (av omstreiferfolk) som efter indgaaende forberedelse og prøvelse og med biskopens tilladelse blev døpt feengslet med voksnes daap

12 6 Landsfængslerne Av fremmede religionsbekjendere var der, alle metodister De deltok gjerne i gudstjenesten Interessen for gudstjenesten er almindelig blandt fangerne, og under prækenen er opmerksomheten hos de fleste tilhørere utprceget Bare nogen enkelte viser det motsatte og virker forstyrrende ved banking og umotivert munterhet Men det har vist sig at naar disse enkelte holdes hjemme fra kirken, blir der fuldstændig ro, og de andre er overmaade taknemmelige for den derved givne anledning til uforstyrret andagt Ti de søker virkelig andagt i kirken Sangen gaar med liv og kraft og vidner om oprigtig deltagelse En flerhet av fanger har været under kjendelig paavirkning av Guds ord Men det har været saa normalt og regelmæssig at tilfældene ikke indbyder til nærmere skildring Om de kan staa livets prove i det almindelige liv, er en anden sak Dog kommer oftere ogsaa derom opmuntrende meddelelser Dette gir opmfintring i prestens ellers ensformige og ofte nedslaaende gjerning Om fangernes moral er litet at sige, da de jo ikke er i frihet og deres moral derfor litet kan proves Uskikkeligheter forefalder naturligvis Mange av dem er jo uskikkelige gutter og adskillige meget litet ute over guttealderen De fleste synder" er meddelelser til medfanger, en synd som naturligvis uvilkaarlig kommer under en eiendommelig synsvinkel i et cellefængsel Straffens virkning er i almindelighet tilfredsstillende Ensomheten virker bøiende og til selvbesindelse, men den bør efter prestens erfaring ikke være for langvarig En straffetid av mere end / aar i Bodsfængslet anser han for skadelig Presten har i driftsaaret avlagt 38 cellebesøk Hertil er anvendt 3 timer daglig Kirkeskolen har været holdt hver onsdag undtagen i maanederne juli og august samt de onsdage da der ellers i uken er gudstjeneste Den har været holdt avvekslende av presten og læreren Akershus f Gudstjeneste er i driftsaaret blit forrettet alle son- og helligdage naar undtages under prestens tjenestefrihet og paa den-dagene i de tre store høitider, da der blev holdt bibellæsning av læreren Kommunion har fundet sted ganger for tilsammen 7 fanger Fangernes forhold under gudstjenesten har gjennemgaaende været godt Ingen forstyrrelse har fundet sted Hos flere fanger har man merket at de folger i andagt med under præken og salmesang, andre synes ikke at ta nogen del i gudstjenesten ; de har ikke med sig salmebok og vil gjerne hænge over bænkene Deres forhold forøvrig er dog ikke saadan at de kan rammes av disciplinær irettesættelse Om fangernes moralske holdning i sin almindelighet kan vistnok siges at den væsentlig er som tidligere Med hensyn til den religiose trang er at bemerke at forsaavidt som søkningen til nadveren i tengslet kan være grad,

13 Landsfængslerne maaler, har den snarest været i avtagende, idet nadvergjesternes tal var mindre det sidste aar end de foregaaende Da fangebelægget i Akershus lf for en stor del bestaar av ældre og mange ganger straffede personer, vil det være let forstaaelig at det moralske og religiose gjennemsnitsmaal ikke kan ligge synderlig Antallet av prestens samtaler med fangerne var i aarets løp ca 300 Gjennemsnitlig er ca timer daglig anvendt til samtaler T rondhj ems I f Høimessegudstjeneste har været holdt hver sonog helligdag Kommunion holdtes 3 ganger for tilsammen 8 fanger, hvorav fange nøt nadveren 3 ganger, to ganger og de øvrige hver en gang Da fængselsprest Hval a,vgik ved døden like henimot driftsaarets slutning, og den nye prest derfor bare hadde fungert en ganske kort tid, foreligger ingen særlige oplysninger om fangernes religiose og moralske forhold L f f o r K vinde r Prestens beretning omhandler underett landsfængslets fanger og tvangsarbeiderskerne i arbeidshuset Gudstjeneste er blit forrettet hver søn- og helligdag naar undtages under prestens tjenestefrihet og paa den-dagene i de store høitider, da der er blit holdt bibellæsning eller i enkelte tilfælder oplæst en præken for fangerne Kommunion har fundet sted ganger for ialt nadvergjester Fangernes forhold under gudstjenesten har gjennemgaaende været godt Den moralske og religiose tilstand inden fangebelægget og blandt tvangsarbeiderskerne bar været som tidligere Nogen religiøs vækkelse av større omfang har ikke git sig tilkjende Der er hos kvindefanger ofte religiose stemninger, graat og gode later, men dybde og alvor mangler Man kan derfor ha grund til at mistro de bekjendelser som blir avlagt At der imidlertid ogsaa findes oprigtige forsætter og vilje til at gjennemføre dem, faar man mer tro paa naar man ser forholdene saaledes som de viser sig gjennem aarraekker Man iagttar med glæde at mange engang ulykkelige og forvildede mennesker er kommet bort fra forbryderveien, og tør for fleres vedkommende haabe at det er ved det hellige ords tilskyndelse de har søkt ind i et bedre spor Antallet av prestens samtaler med fanger og tvangsarbeidersker har været ca 650 (gjennemsnitlig ca / time hver anden dag) Av de daglige samtaler er som sedvanlig de aller fleste faldt paa enrumsfanger I den senere tid er det alene tvangsarbeiderskerne som er blit beskjeeftiget paa fælles arbeidsrum, og da alle disse har deltat i prestens religionsundervisning, har det saa meget mer været grund til at forbeholde dem som hensat i enrum, de fleste samtaler Med tvangsarbeiderskerne falder forresten arbeidet mest haabløst Man har vistnok tidligere været vænnet til skuffelser, navnlig med de i fængslet hensittende tyvekvinder, da tilbake

14 8 Landsfængslerne faldsprocenten jo for disses vedkommende er temmelig stor Men de løslatte tvangsarbeidersker gjenoptar som reg el kort efter utgangen sine utskeielser Ved løsladelsen blir de gjerne anbragt i stillinger, men yderst faa har stadighet til at beholde dem nogen tid Der er flere som ikke engang forlater byen for at overta sin tjeneste Letsindigheten og syndevanerne har faat saa stor magt over dem at de er som forhekset overfor disse tillokkelser Ogsaa om de fleste fanger som pas, grund av pladsmangel er blit overført fra kredsfængslet kan det samme siges Det er i regelen unge piker som idømmes fængselsstraf for drik og løsgjeengeri, og de er kommet ind paa et skraaplan hvorfra de som oftest aldrig vender tilbake Om under visning og bibliotek skal man i tilknytning til tabel 6 meddele følgende : B o dsf ængs le t Skolen har været fortsat som før De i skolen underviste fanger har været fordelt i paralelle partier Undervisning i engelsk er meddelt fanger Læreren uttaler i sin inaberetning at det gjentagende har vist sig at fanger som første gang litet har forstaat av undervisningens nytte og kanske ugjerne har tat del i den, ved senere fængselsophold selv har uttalt ønsk e om at faa bli med, saa de kunde friske op sine kundskaper I det hele synes interessen hos dem som besøker skolen at være stor Biblioteket indeholdt ved driftsaarets slutning følgende antal bind : Religiøse tidsskrifter og bøker 953, belærende skrifter 7, lærebøker 77, tidsskrifter 66, fortællinger 666, bøker paa fremmede sprog 0, cellebøker 96 og bøker i kirken 3, tilsammen 6 85 bind Dette er 68 bind mere end ved foregaaende driftsaars slutning A kershus f Undervisningen er i driftsaaret foregaat paa samme maate som i tidligere aar 9 fanger er av presten ma undervist i engelsk og har herunder lagt stor lærelyst for dagen Biblioteket omfattet ved driftsaarets utgang 6 bind Tr on d hj em s f Undervisning paa lappisk har i driftsaaret bare været meddelt fange Biblioteket har ogsaa i dette driftsaar været meget flittig benyttet Det bestod ved driftsaarets utgang av 6 bind Lf f or Kvin de r Ordningen av skolen har været den samme som forrige aar med særskilt undervisning for fællesavdelingens og enrumsavdelingens fanger Boksamlingen er forøket med 78 bind og utgjorde ved driftsaarets slutning bind 7 Kosten Herom henvises til t a b e i 8

15 Landsfængslerne Sundhetstilstanden I t ab el 9 er bare tat med sygdomstilfælder som har foranlediget vedkommende fanges hele eller deivise fritagelse for arbeide Foruten i de tilfælder som tabellen viser, har lægen været tilkaldt ved en række lettere sygdomsformer, nemlig i Bodsfængslet 0, i Akershus lf 38 og Trondhjem s lf 30 ganger Antallet av fanger forpleiet i sykeavdeling har i Bodsfængslet været I de øvrige 3 landsfængsler er alle i tabellen nævnte syke henlagt i sykeavdelingen Der indtraf 3 dødsfald i driftsaaret, nemlig i Bodsfængslet (selvmord ved hængning), i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder Av sindssyke fanger overførtes fra Bodsfængslet til Kriminalasylet og fra Akershus lf til Gaustad asyl I Rikshospitalet indlagdes 9 fanger, nemlig fra Bodsfængslet, fra Akershus f og 3 fra Lf for Kvinder I kommunale sykehus indlagdes fanger, fra Akershus lf, fra Trondhjems lf og fra Lf for Kvinder fange fra Akershus lf blev indlagt i Kristiania militære sykehus Fra Bodsfængslet overførtes 3 fanger til Akershus lf av helbredshensyn Samtlige led av neurasteni Sundhetstilstanden har efter de indkomne lægeberetninger og beretninger fra direktørerne været god ved alle landsfængsler Sykeutgifterne var i driftsaaret ved Bodsfængslet kr 96,73, derav til medicin kr 969,35, til sykehusforpleining kr 7,80 I Akershus lf var de samlede sykeutgifter kr 97,, derav til medicin kr 50,, til fangers forpleining i sykehus kr 77,5 I Trondhjems lf har utgifterne været kr 687,80, derav til medicin kr 9,97, til fanges behandling paa sykehus kr 6,00 I Lf for Kvinder har sykeutgifterne utgjort kr 8,33, derav til medicin kr 9,95, til forpleining i sykehus kr 30,6 9 Bygningerne Bo ds f æ ngsle t Dampmaskinen som drev cirkelsagen og baandsagen, blev solgt for kr 300,00 og istedet blev anskaffet en elektrisk motor paa 0 h k, som med ledning og tilbehør kostet kr 099,00 A kershus f Arbeidet med omindredning av opsynsbetjentboligen blev fortsat fra driftsaarets begyndelse utover høsten Ved T r ondhj em s lf blev der i driftsaaret kun utført de sedvanlige vedlikeholdsarbeider L f f or Kv ind e r Der blev anvendt kr 08,57 til reparation av ringmuren Denne var paa flere steder i en noksaa daarlig forfatning, da vandet var trængt ovenfra ned gjennem fugerne, særlig paa stykket midt imot vaskeriet i Torvgaten

16 0 Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Oplysninger om indkomne og løslatte fanger I denne aarbok er ingen personalstatistiske tabeller tat med, se aarboken 907, s 0 Indtægter og utgifter Herom henvises til tabel O Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet Fortegnelse over kredsfængslerne og de større hjælpefængsler med opgave over antallet av fangerum i hvert fængsel findes i tab el Hornnes hjælpefængsel blev nedlagt som større hjælpefængsel fra driftsaarets begyndelse, men blev indtil videre beholdt som smaaftengsel Ved Kristiania kredsfængsel har heller ikke i indeværende driftsaar fangebelæggets størrelse for nogen tid tillatt nedlæggelse av annekset i Grænsen De avdelinger av annekset var i bruk det hele aar, den 3dje, som hadde staat ledig fra begyndelsen av mai maaned 909, blev i slutningen av oktober tat i bruk og blev siden anvendt like til driftsaarets utgang Derimot var den de avdeling ubenyttet hele aaret Paa grund av for liten plads i fængslets kvindeavdeling blev i aarets lop 7 fanger overført til Lf for Kvinder, likesom av samme grund endel bøteavsonere av politiet blev sat direkte ind i landsfængslet istedenfor i kredsfængslet I Dr amm ens kredsfængsel samt i Tr ondhj ems hjælpefængsel har antallet av fangerum til stadighet vist sig at være utilstrækkelig for behovet Til enkelte tider har ogsaa kredsfængslerne i Berge n, Stavanger og Trondhjem og hjælpefængslerne i Kongsberg, Holmestrand, Brevik, Flekkefjord og Stavanger vist sig for smaa Funktionærerne Opgave over medlemmer av tilsynsraadene ved kredsfængslerne findes i aarboken 906 s 5 flg Ved K ris tiani a krf blev som medlem av tilsynsraadet for 90 opnævnt fru Cecilie Krog istedenfor fru Sophie Borchgrevink Ved Ham ar krf blev sorenskriveren i Nordre Hedemarken opnævnt som næstformand i tilsynsraadet istedenfor sorenskriveren

17 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Søndre Hedemarken Ved Skiens krf blev overlærer J Skaaden opnævnt istedenfor rektor J C Johanssen Ved Bergens krf blev for 90 opnaevnt fru Elise Dethloff istedenfor fru Nico Hambro Ellers indtraadte der ingen forandring i tilsynsraadenes sammensætning Opgave over fængslernes bestyrere og regnskapsførere er tat ind i tab e Ved kgl resol av 6de oktober 909 blev politimesteren for Vestoplandene antat til bestyrer av hjælpefængslet i Gjøvik istedenfor fogden i Toten, sorenskriveren i Nordre Gudbrandsdalen til bestyrer av hjælpefængslet i Sel istedenfor fogden i Nordre Gudbrandsdalen og sorenskriveren i Valdres til bestyrer av hjælpefængslet i Nordre Aurdal istedenfor fogden i Valdres Samtidig med fogedembedernes inddragning i Kristians amt blev amtskassereren fængslernes regnskapsfører Opgave over de april 90 (ved Statens overtagelse av fængslerne) fungerende vaktmestere er tat ind s 0- i,arbok en for Om senere forandringer henvises til avsnittet om funktionærerne i de senere utkomne aarbøker Følgende forandringer er indtraadt i indeværende driftsaar : V ads0 kredsf Vaktmester Peder Angell E vj en døde 3 mai 90 Den 6 s m konstituertes avdødes søn H J Evjen for et tidsrum av 3 maaneder som vaktmester og forrettet som saadan ved driftsaarets utgang Fredrikstad hjælpef Vaktmester Johannes E e f sen døde november 909 Posten blev ikke fast besat i driftsaaret, men bestyrtes midlertidig av den forrige vaktmesters søn Adolf Edvin Ellef s en som konstituert Kabelv a ag hjeelpef Fængselsbetjent Einar Karolius Albriktsen St ene (f 85), der som konstituert hadde bestyrt vaktmesterposten, blev fra 8 juli 909 fast ansat som vaktmester 3 Fangetallet m v Med hensyn til tabellerne, 3, 6 og 7 bemerkes at der ikke haves materiale til en noiagtig beregning av det virkelige antal fængslede person e r En og samme person, som er gaat over fra varetægtsfængsling til strafavsoning, eller som har utstaat forskjellige slags fængsel eller sittet i fængsel flere ganger i driftsaaret, er saaledes regnet med to eller flere ganger Det samlede antal straffanger som i aarets løp sat i kredsfængslerne og de store hjælpefængsler, var (nemlig mænd og 83 kvinder) Av dem faldt paa Kristiania krf 59 ( 085 mænd og 6 kvinder) Idømt frihetsstraf blev utholdt av 35 (957 mænd og 78 kvinder) Av dette antal falder paa Kristiania krf 658 (565 mænd og 93 kvinder) Det samlede antal straffanger som sat fængslet til soning av bøter,

18 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler var 8 53 (7 876 mænd og 656 kvinder) ; av dem sat 3 89 (3 50 mænd og 37 kvinder) i Kristiania krf Vand og brødstraf alene eller i forbindelse med anden frihetsstraf er i aarets løp utholdt av 9 99 fanger (8 6 mænd og 658 kvinder), i gjennemsnit daglig 3, (, m og 0,9 kv), mellemfristdagene ikke medregnet ) Denne straf var idømt 97 av fangerne ( 85 m og kv), daglig middeltal 0,3 (37, m og 3, kv) De øvrige 8 00 vand- og brødfanger (7 56 m og 56 kv), i gjennemsnit daglig 9,8 (8, m og 7,7 kv,) sonet bøter Fængsel med haardt natteleie har i driftsaaret været utholdt av 0 fanger (7 mænd og 3 kvinder) i tilsammen 0 dage ( 38 for mænd og 56 for kvinder) 80 mænd og 3 kvinder utholdt dette slags straf ef ter dom i henholdsvis 099 og 56 dage, mens 37 mænd i 9 dage sonet bøter paa denne maate Heftestraf utholdt i aarets løp 9 mænd efter dom i tilsammen 0 dage Militær arrest utholdtes efter dorn av 59 fanger i tilsammen 867 dage, av fanger i tilsammen 3 dage fordi de ikke hadde betalt bøter Straffetidens gjennemsnitlige længde utgjorde for samtlige straff anger: i kredsfængslerne 8,7 dage (for mænd 8,5 og for kvinder,), i de stare hjælpefængsler 6,0 dage (for mænd 6,0 og for kvinder 8,), i de nævnte fængsler tilsammen 8,0 dage (for mænd 7,8 og for kvinder 0,8) Middeltiden var for fanger som utholdt idømt frihets straf: i kredsfængslerne 6, dage (for mend 6, og for kvinder 6,6), i de store hjælpefængsler,5 dage (for mænd,3 og for kvinder 6,7), i de nævnte fængsler tilsammen, dage (for mænd 0,9 og for kvinder 5,) For bøteavs o nere var den gjennemsnitlige straffetid i kreds- og hjælpefængslerne tilsammen,7 dage (for mænd,6 og for kvinder 7,0) Antallet av f anger som ikke utstod straf (herunder medregnet 8 barn under aar som forelobig var anbragt i fængsel, jfr lov nr av ti juni 896 7) var (3 60 m og 393 kv) Fængselstidens gjennemsnitlige længde for saadanne fanger var 3, dage Det daglige middeltal av straffanger i kredsfængslerne og de større hjælpefængsler i var 0 mænd og 5 kvinder, tilsammen 35 eller,6 pr indbyggere av folkemængden over aar 3 december 900, ) Ved de tilsvarende opgaver i tidligere aarsberetninger for aarboken har mellemfristdagene været tat med under fangedage paa vand og brod,

19 kreditængsierne og de større hjæipefængsler Av andre fanger var det daglige middeltal 9 mænd og 6 kvinder, tilsammen 5 eller,0 pr indbyggere ) Følgende opgave viser fangetallets bevægelse i aarets løp i alle kredsfængsler og større hjælpefængsler underett Straffanger Andre fanger Tilsammen M K M K M K 73 Ved aarets begyndelse hensat 8 3 I aarets løp er kommet ind Samlet antal i aaret I aarets løp er gaat ut Ved aarets utgang hensat Det højeste belæg paa samme tid hadde Kristiania kredsf med 30 fanger i hovedfængslet og annekset tilsammen Bergens kredsf hadde det næst høieste belæg med 50 fanger Tab el 6 viser den tid de utgaaede straffanger har sittet i straf Av tabellen fremgaar at straffetiden i 07 tilfælder (0, %) var --- dage og i tilfælder (60,9 %) fra 5 dage Tabel 7 viser fangernes alde r Av det samlede antal fanger i alder en - 7 a a r hadde Kristiania krf, Bergens krf 6, de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 9 Av fanger i alder en 8-0 a a r hadde Kristiania krf 7, Bergens krf 39 og de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 690 Av det hele belæg av straf f anger i driftsaaret utgjorde fangerne i alder en -7 a a r,0, 0 (gutter,9 vo, piker 0, Vs) og fangerne i alder en 8-0 a a r 9, O/ 0 (mandsfanger 8,6 /, og kvindefanger 0,8 altsaa begge aldersgrupper tilsammen, V, Fangernes behandling og forhold i almindelighet I K r s ti an ia krf har der paa et samlet antal av 6 fanger været anvendt refselser for disciplinærforseelse paa fanger ( mænd og kvinde) Av de refsede fanger var 8 varetægtsfanger og, derav kvindefangen, straffanger i) Efter folketællingen av december 90 :,5 straffanger og 0,9 andre fanger pr 0000

20 kredsfængslerne og de storre hiælpetængsler av de mandlige fanger sat i annekset, de øvrige i hovedfængslet De refsede forseelser bestod i forsøk paa rømning, ødelæggelse av inventar eller fangerum, tyveri og meddelelse til medfange eller slet opførsel Som refselsesmidddel har været anvendt vand og brød, haardt natteleie og i tilfælde indsættelse i enrum saaledes at denne tid ikke blev regnet med i straffetiden Foruten de nævnte har en række fanger i aarets løp været tildelt advarsel eller irettesættelse for mindre forseelser likesom endel har været berøvet tillatte beskjæftigelser eller begunstigelser Ingen fanger har i driftsaaret været belagt med jern eller tvangstrøie, og ingen forseelse ledet til retslig forføining Ved de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler er ialt 0 fanger tildelt refselser, nemlig i Hamar, i Skien, i Trondhjem, i Bodo kredsfængsel, samt i Kongsvinger og i Brevik hjælpefængsel 5 rømninger er foregaat, fra Drammens og fra Bodø kredsfængsel samt fra Fredrikshald og fra Kristiansund hjælpefængsel Desuten blev der gjort 8 forsøk paa rømning, nemlig fra Skiens og 3 fra Stavanger kredsfængsel, fra Kongsvinger, fra Brevik, fra Stavanger og fra Vik hjælpefængsel I Stavanger hjf maatte en fange paa grund av selvmordsforsøk belægges med tvangstrøie 5 Arbeidsvirksomheten I Kristiania kredsfængsel har ialt 57 fanger (65 mænd og 6 kvinder) været beskjæftiget med mere regelmæssig arbeide Av disse var 376 (36 mænd og 50 kvinder) straffanger og 5 (39 mænd og kvinder) varetægtsfanger Mandsfangerne var sysselsat inden følgende arbeidsgrener : snekker- cg sagarbeide 3, spikkearbeide 33, malerarbeide 75, skomakerarbeide 68, blikkenslagerarbeide, smedarbeide 3, skrædderarbeide 0, loilapping 5, bokrevision 5, kurvmakerarbeide 3, bokbinderarbeide, salmakerarbeide, som og lapping og murerarbeide Av kvindefangerne var 38 sysselsat med strikking og med søm og lapping Arbeidsdriftens bruttoindtægt har været kr 9 607,3, utgifterne til materialer m v og _arbeidspenger kr 7 587,58 Nettoindtægten altsaa kr 09,76 Fængslets direktør og en av dets betjenter foretok høsten 909 en reise til Kjøbenhavn for at studere den dersteds ved Vestre Fængsel Wit utviklede leketøifabrikation Ved velvilje av inspektør Grundtvig fik Kristiania kredsf uten godtgjørelse overlatt en smuk og instruktiv modelsamling Efter disse modeller har man senere i driftsaaret begyndt at arbeide, likesom man har paabegyndt indførelsen av et i Vestre Fængsel anvendt arbeidsbord og forskjellige anordninger med hensyn til arbeidsredskapernes anbringelse og praktiske opbevaring B er g ens kredsfængse Det samlede antal fanger som i driftsaaret har været i mere regelmæssig beskjæftigelse, var 69 mænd og 7 kvinder

21 kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler med et samlet antal arbeidsdage av 0 75 Av mandsfangerne var beskjæftiget med fiskeforsynsarbeide 99, drevpilling 0, rengjøringsarbeide 8, skomakerarbeide 5, mattearbeide 5, snekkerarbeide 7, malerarbeide, vedsagingsarbeide, sahnakerarbeide 5, korkefeenderarbeide og dreierarbeide Kvinderne var alle beskjæft get med strikking og lapping Arbeidsdriftens bruttoindtægt beløp sig til kr 60,86, utgifterne til materialer, arbeidsredskaper m v kr 069,0, nettoindtægten altsaa kr 57,85 I de øvrige k r ed s f Ee ngsler har arbeidsdriften i alt væsentlig omfattet de samme arbeidsgrener som tidligere Heroin henvises til aarbøkerne og 906 Arbeidsdagenes antal er opgit at were : i Ham a r kredsf 783, i S k i ens kredsf 333, i Kristiansands kredsf 300, i Stavanger kredsf 86, i Molde kredsf 873, i Trondhjems kredsf 37, i Bodgi kredsf 500 og i V ads Ø kredsf 50 I Dramm ens kredsf har man helt maattet opgi at faa nogen arbeidsdrift istand paa grund av fangerummenes utilstrækkelighet For Tr om BO kredsf er antallet av arbeidsdage ikke opgit I de fleste hjælpefængsler er der ogsaa drevet arbeidsvirksomhet paa samme maate som i kredsfængslerne Av hjælpefængsler med arbeidsdrift av nogen betydning kan nævnes Fr edrik shalds hjælpef med 80 arbeidsdage, Fr edrik s t a d hjælpef med 635 dage, S t avang er hjtelpef med 00 dage, A al esund hjælpef med 78 dage og Tr ondhjems hjælpef med 880 dage 6 Sjælepleien og undervisningen K risti an ia kredsf I hovedfængslet har der ogsaa i indeværende driftsaar været holdt gudstjenester eller opbyggelse om Guds ord hver søndag og første helligdag samtidig baade i mands- og kvindeavdelingen, naar undtages nogen søndage under hja3lpeprestens ferietid, da der kun var gudstjeneste paa et av stederne I kvindeavdelingen talte gjerne biskop Hille hver anden søndag og desuten hjalp endel damer og fængselslæreren til med at holde bibellæsninger Ogsaa i mandsavdelingen har nogen lægfolk bistaat presten i hans virksomhet blandt fangerne I annekset i Grænsen har hjeelpepresten holdt gudstjeneste regelmæssig hver On- og helligdag undtagen under ferien, da en lægmand talte I B ergens og Ham ar kredsfængsler har der ogsaa regelmæssig været holdt ukentlig gudstjeneste og Skiens kredsf er der siden oktober maaned 909 næsten hver søndag blit holdt gudstjeneste i fængselsgangen av repræsentanter for Skiensfjordens indremissionsforening Under visning har været meddelt i Kristiania, Hamar, Bergen og Bodø kredsfængsler samt i Moss, Sel og Kragerø hjælpefængsler 7 Kosten gir ikke anledning til nogen bemerkning

22 6 kredsfængslerne og de større hjælpefængsler i909-0d 8 Sundhetstilstanden I Kristiania kredsf har sundhetstilstanden været udmerket god, og der indtraf intet tilfælde av epidemisk sygdom Lægens protokol viser at der i driftsaaret er notert 56 sygdomstilfælder hos mænd og 3 hos kvinder I sykehus er indlagt 3 =end og kvinder og i sindssykeasyl 8 til behandling, samtlige mænd, og til observation, derav 3 mænd og kvinde 5 mandlige og kvindelig fange har i fængslet været under observation med hensyn til sin sindstilstand av dem (derav kvindefangen) blev erklært for sindssyke, for sindssyke og farlige og 8 for abnorme I 9 tilfælder er fængsel paa vand og brød omsat til almindelig fængsel Om sundhetstilstanden i de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler meddeles følgende : 0 fanger blev indlagt i sykehus og 3 i sindssykeasyl fange i Nordre Aurdals hjælpef avgik ved doden (ved hængning) I 9 tilfælder blev fængsel paa vand og brød omsat til almindelig fængsel 9 Bygningerne Om fangerummene henvises til tab el Ved Skiens kredsf blev det ene av de indre luftegaardsgjærder flyttet saa meget til den ene side at hele luftegaarden kan oversees fra vaktværelset I K r is tiansands kredsf blev der lagt ind nye varmeapparater I kredsfænglerne i Stavanger, Bergen, Trondhjem og Bodø samt ihjælpefoengslerne i Mos s, Stavanger og Tr ond hj e m blev der lagt ind elektrisk lys Ved kredsfængslet i Trondhjem blev vaktmesterens stue delt i, saa hans leilighet nu bestaar av 3 rum og kjøkken i første etage og et værelse i loftsetagen Ved Moss fængsel blev de tidligere natarrester ( celler) tat i bruk for fængslet Ved Vads0 kredsf blev likeledes politiarresterne kjelderen) tat i bruk for fængslet 0 Indtægter og utgifter Herom henvises til tab el 8 Til de i tabellen opførte indtægter kommer ogsaa de bidrag som av fængselsdistrikterne skal betales til statskassen i henhold til fængselslovens 6 Det samlede bidrag i driftsaaret utgjorde kr , 66

23 linaatzengslerne Smaafængslerne Om fængslernes beliggenhet og fangerummenes antal i hvert fængsel henvises til tab el 9, Fra driftsaarets begyndelse juli 909 blev der oprettet smaafeengsel paa Not o dde n, og fra samme dag gik som foran nævnt s 0 Ho r i nes hjælpefængsel over til at bli smaafængsel Antallet av smaafmngsler ved driftsaarets begyndelse var saaledes Av tab el 0, hvori er utelatt de fængsler som ikke hadde noget 'fangebelæg i aaret, sees at der i smaafeengslerne i sat 776 varetægtsfanger (79 mænd og 7 kvinder) og 3 straffanger (3 mend og,3 kvinder), altsaa i et hele 00 fanger (980 mænd og 30 kvinder) Det gjennemsnitlige daglige belæg var 3,3 varetægtsfanger og,3 straffanger, tilsammen 5,6 Indtægterne ved smaafængslerne var i kr 6,0 utgifterne kr 3 7,0 (t a b el ) Tvangsarbeidshusene I tab el er tat ind opgave over tvangsarbeidshusene og deres distrikter T ab e e r n e indeholder forskjellige oplysninger om de i driftsaaret efter logjængerloven indsatte tvangsarbeidere I tabel 3 er meddelt oplysning om den samlede tilgang og avgang av tvangsarbeidere i driftsaaret, mens tabellerne -30 bare omfatter de efter ny dom indsatte tvangsarbeidere Av t a bel 3 vil sees at der i det nævnte tidsrum ialt indsattes 59 mænd og 9 kvinder efter losgjængerloven, og at der ved driftsaarets slutning var 9 mend mere og 7 kvinder mindre i tvangsarbeidshusene end ved driftsaarets begyndelse Tab el viser de indkomne tvangsarbeideres forseelser Av mændene var 86 Vo og av kvinderne 55 A, sat ind for forseelse mot 0sgjængerlovens 6-9

24 8 Tvangsarbeidshusene Tabel 5 gir oplysning om hv or lang t id de indkomne tvangsarbeidere blev sat ind paa Av tabellen fremgaar at de fleste mænd (69 %) kom ind paa en tid av 8 maaneder, de fleste kvinder (55 %) paa en tid av 3 aar T a bel 6 viser tvangsarbeidernes alder ved indkomsten Som det vil sees var det største antal mend (33 0/0) i alderen mellem 30 og 39 aar, mens det største antal kvinder (36 Vs) var mellem 5 og 9 aar Tab el 7 angaar tvangsarbeidernes egt eska 3 elige stillin g I tab el 8 er meddelt opgave over de indkomne tvangsarbeideres tidligere livsstillin g Av mændene tilhørte den største procent ( %) klassen dagarbeidere Av kvinder var de fleste 8 ) prostituerte Tab el 9 indeholder oplysning om tvangsarbeidernes f ø d el an d Naar undtages svenske, var samtlige indkomne tvangsarbeidere født i Norge Tab el 3 0 viser tvangsarbeidernes hjem ste d Mens der paa Kristiania falder 3,7 0/0 mænd og 63,6 oi', kvinder, var procenten for Bergen,9 m og 36, kv, for de øvrige byer 38,6 m og for landdistrikterne 6,9 m Ingen av de indkomne kvinder hadde hjemsted utenfor Kristiania og Bergen For 9,9 O/ var hjemstedet ikke oplyst Følgende yderligere oplysninger kan meddeles om A rb eidshuset f or Kvinder: Det samlede antal tvangsarbeidsdage i driftsaaret har været 06 og middeltallet av tvangsarbeidersker 38,5 Ved driftsaarets utgang var tvangsarbeidersker i lste klasse 3 i den i 3die Antallet av brev, sendt av tvangsarbeiderskerne, har været 79, antal mottagne brev 3 og antal besøk 8 53 tvangsarbeidersker har sendt brev, 3 har mottat brev, 33 har mottat besøk, wens 6 hverken har skrevet eller faat brev eller mottat besøk Om den geistlige virksomhet i Arbeidshuset for Kvinder henvises til avsnittet om sjælepleien og undervisningen " under landsfængslerne (Lands - fmngslet for Kvinder) Det samlede antal arbeidsdage har i driftsaaret været 37 og dage uten arbeide 689, hvorav 63 spin- og helligdage, 387 sykedage og 39 dage paa grund av refselse Av det samlede antal tvangsarbeidsdage utgjorde arbeidsdagene 80,88 OA og dagene uten arbeide 9, V o, hvorav On- og helligdagene utgjorde 6,09 O/, sykedagene,75 V o og dagene uten arbeide paa grund av refselse 0,8 %

25 Tvangsarbeidshusene Av arbeidsdagene anvendtes til arbeide for arbeidshuset selv i forbindelse med landsfængslet 985 dage (8,66 %), for andre fængsler 90 dage (5,59 /,, for andre offentlige indretninger 080 (8,9 o/ o) og forøvrig dage (7,6 /) Følgende opgave viser antallet av tvangsarbeidersker som gjennemsnitlig daglig har arbeidet i de forskjellige arbeidsgrener Spinding, vævning m v 0,0 Vask 9,5 SOm 3,0 Rengjøring 3,03 Diverse arbeider 0,78 I driftsaaret har 56 tvangsarbeidersker været tilstaat arbeidspenger De tilstaaede arbeidspenger har andraget til kr 676,70 Ved aarets utgang utgjorde beløpet av de tvangsarbeiderskerne tilkommende arbeidspenger kr 308,37 Direktøren uttaler i sin beretning at arbeidspengene har virket godt, særlig for dem som derved kan opnaa løsladelse paa prøve For de paa reststraf gjenindsatte har de mindre betydning ; derfor maa der passes særlig paa at arbeidspenger ikke tilstaaes dem uten at de leverer fuldt arbeide Flere av dem har enkelte maaneder slet ikke faat arbeidspenger Av det samlede antal tvangsarbeidsdage har der været 006 med almindelig kost, 5 dage med vand og brod og 0 dage med avvikelse fra den almindelige kost efter lægens forskrift Desuten har der været utdelt 3 63 portioner eftermiddagskost og 3 5 ekstraforpleininger utenfor dem som lægen har forordnet Ved tvangsarbeidsanstalten paa Op stad paabegyndtes i driftsaaret de arbeider som Stortinget hadde git bevilgning til, nemlig oparbeidelse av de foreslaaede veianlæg og opførelse av en messebygning Som i forrige aarbok nævnt fandt Stortinget den første plan for anlægget for dyr og anmodet i beslutning av te juni 909 om at der maatte bli forelagt forslag til ny byggeplan for næste Storting Efter Justitsdepartementets anmodning blev anlsegsspørsmaalet derefter paany tat under bearbeidelse av forstander Omsted og direktør Smedal i forening med arkitekt Ekman De avgav sine uttalelser 0 januar 90 De fandt i det væsentlige at maatte fastholde de tidligere planer, men foretok dog enkelte forandringer og reduktioner i dem De omarbeidede planer blev lagt til grund for en ny kongelig proposition i saken, fremsat 8 februar 90 (St prp nr 5 for 90)

26 0 Tvangsarbeidshusene Ved beslutning av 6 mai 90 bifaldt Stortinget med endel mindre av Justiskomiteen foreslaaede forandringer planen for hoved- og økonomibygningen Til opførelse av en direktørbolig av træ stilledes desuten til raadighet et belop av indtil kr 0 000,00 Kriminalasylet Ved driftsaarets begyndelse april 909 var i Kriminalasylet 30 syke I aarets løp kom der ind syke Tilsammen 3 syke I aarets løp blev skrevet ut Tilbake ved driftsaarets utlfzip 3 syke Av de 30 syke som var i asylet ved driftsaarets begyndelse, var overfort fra landsfængsel Av de syke som kom ind i aarets løp, var den ene overfort fra Kristiania tvangsarbeidsanstalt og den anden fra Bodsfængslet De i driftsaaret behandlede syke er opført som lidende av følgende sindssygdomme :

27 Kriminalasylet Utskrevet Melancholia Amentia Dementia Paranoia Insania periodica hypochondrica degenerativa Alcoholismus Idiotia Det samlede antal forpleiningsdage i driftsaaret utgjorde Det daglige middeltal av syke har været 9,7 Tvangsmidler har i driftsaaret ikke været anvendt Av sikkerhetshensyn eller efter eget Ønske har i 38 tilfælder enkelte syke i driftsaaret til stadighet eller leilighetsvis været isolert i tilsammen 3 09 dage Arbeidsvirksomheten har bestaat i renhold, drevplukking, vedsaging, skrædderarbeide, malerarbeide, murerarbeide, børstenbinderarbeide, strømpestrikking, garnbinding og poseklistring Om asylets indtægter og utgifter henvises til ta bel 3

28 Fangetransport Fangetransport september 909 blev der av Fængselsstyrelsen godkjendt en med slutter ved Odda politiarrest Haraldsen oprettet kontrakt om transport av fanger mellem Odda og Voss Utgifterne ved fangetransport (bortset fra transport til tvangsarbeidsanstalter) var i kr 59 0, Omsorgen for løslatte Bödsfængslets prest uttaler i sin beretning at hans erfaring mere og mere viser at det bedste for de løslatte er at faa anledning til at begynde et nyt liv i et fremmed land Ellers er det - vanskelig for dem at flygte fra sin fortid Av den mottagne beretning fra direktøren for Akershus lf hitsættes : For løslatte fanger har man søkt at gjøre mest mulig i retning av hjælp til selvhjælp Hovedva,nskeligheten ligger i at de saa /Wig vil forlate byen &iv om de efter løsladelsen har reist sin vei og faat godt arbeide utenbys, søker de atter tilbake bit Meget ofte gaar det under slike forhold mot deres beregning De hadde tænkt at ta en kort bytur Men saa kommer de paa rangel og mister snart baade reisepenger og klær Til opklædning av fanger som blev loslatt fra landsfængslerne i , bruktes ved Bodsfængslet et beløp av kr 3 30,98, ved Akershus lf kr 6,83, ved Trondhjeras lf kr 660,93 og ved Lf for Kvinder kr 685, Til hjemsendelse for fængslets regning blev der ved Bodsfængslet brukt kr 997,6, ved Akershus lf kr 56,0, ved Trondhjems lf kr 7,60 og ved Lf for Kvinder kr 668,30 As de i driftsaaret løslatte hadde 9 fanger fra Bodsfængslet

29 Omsorgen for løslatte i indestaaende arbeidspenger kr 9,39, 3 fanger fra Akershus lf kr 88,3, 36 fanger fra Trondhjems lf kr 678,7 og 5 fanger fra Lf for Kvinder kr 0,5 Av de fra kredsfængslerne og de større hjælpefængsler loslatte blev ialt 0 trængende fanger understøttet med uundværlige beklædningsgjenstande Av dem var 55 løslatt fra Kristiania kredsfængsel Av selskaper hvis f ormaal er at understøtte løslatte f an ge r, fandtes i følgende : Foreningen til forsorg og beskyttelse for de fra Kristiania strafarbeidsanstalter løslatte forbrydere Kristiania fængselsselskap Fredrikstad forening til omsorg for løslatte forbrydere Smaalenenes amts fsengselsselskap Hamar distrikts feengselsselskap Larviks fængselsselskap Stavanger fængselsselskap Bergens fængselsselskap Trondhjems feengselsselskap Nordlands amts feengselsselskap Tromsø amts fiengselsselskap De to førstnævnte foreninger driver i fsellesskap Kristiania fængselsselskapers arbeidskontor" Dette yder ogsaa hjælp til løslatte fangers familier Foreningen for løslatte" i Kristiania og Trondhjems fængselsselskap " understøtter desuten løslatte tvangsarbeidere Stortinget bevilget for budgetaaret et st at s b id r ag til foreninger for understøttelse av loslatte fanger, stort kr 5 500,00, som av Justisdepartementet blev fordelt saaledes Foreningen til forsorg og beskyttelse for de fra Kristiania strafarbeidsanstalter loslatte forbrydere kr 700,00, Kristiania feengselsselskap kr, 300,00, Fredrikstad forening til omsorg for løslatte forbrydere kr 00,00, Smaalenenes amts fængselsselskap kr 00,00, Hamar distrikts kr 50,00, Larviks kr 50,00, Stavangers kr 00,00, Bergens kr 00,00, Trondhjems kr 00,00, Nordlands amts kr 00,00, Tromso amts kr 00,00 Desuten var der av Stortinget bevilget kr 000,00 til Selskapet til hjælp for hjemløs ungdom, kr i 000,00 til Kristiania indremissions hjem Ebenezer", kr 000,00 til Kvindehjemmet paa Grini i Bærum, kr 3 000,00 til Frelses-

30 Omsorgen for løslatte armeens redningshjem i St Halyards gate, Kristiania og kr: 000,00 til kvinde= hjemmet Nygjerdet" i Bergen Av beretningen om Kristiania fængselsselskapers arbeidskontor for 909 meddeles følgende : Kontoret har fortsat sin virksomhet som i de forløpne aar I aarets løp henvendte 00 personer 'sig til kontoret for første gang Av disse var 3 løslatt fra Bodsfængslet, 3 fra Akershus lf, 5 fra Lf for Kvinder, 08 (hvorav kvinder) fra Kristiania kredsfængsel, 3 mænd fra andre fængsler, 9 mænd fra Kristiania tvangsarbeidsanstalt, 8 kvinder fra Arbeidshuset for Kvinder personer tilhørte løslatte fangers familier Av tidligere understøttede henvendte 37 personer sig paany til kontoret Av dem var 80 løslatt fra Bodsfængslet, 8 fra Akershus lf, 38 fra Lf for Kvinder, 07 (05 m og kv) fra Kristiania kredsfængsel og mænd og 6 kvinder fra tvangsarbeidsanstalterne 0 tilhørte løslatte fangers familier Det samlede antal som søkte understøttelse gjennem kontoret, var saaledes 57 Av disse blev 6 avvist eller henvist andetsteds og 8 mottok ikke tilbudt hjælp De øvrige 8 blev hjulpet paa følgende maate : skaffet fast plads tillands 5, tilsjøs 8, skaffet midlertidig arbeide 3, skaffet redskaper eller materialer 9, skaffet reisebidrag indenlands 73 og til utlandet 3, skaffet losji, mat eller klær 5 og anden hjælp 5 De penger som i 909 er blit anvendt til understøttelse -- utredet av Kristiania feengselsselskap og Foreningen for løslatte fordeler sig saaledes : paa Kristiania kredsfængsel kr 9,3 77 Akershus landsf,, 5,56,, Bodsfængslet» 865,05 ), Landsf for Kvinder,, 970,6 77 Arbeidshuset for -Kvinder,, 6,86,, Kra tvangsarbeidsanstalt,, 3,86 7, fangers familier,, 89,50,, tvangsarbeideres familier 0,00 Tils kr 6 07,78 Fr e drik s tad forening til omsorg for løslatte forbrydere har i 909 understøttet 95 personer med tilsammen kr 6,98 S ma alen en e s amts feengselsselskap har i aarets løp ydet understøttelse til,a6 personer med et samlet beløp av kr 39,85 Hamar distrikts fængselselskap har hjulpet 5 personer med tilsammen kr 33,00 Larviks fængselsselskap har understøttet 9 personer med en utgift kr 53,03,

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Trykt 9: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'epargne) - 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le 30 septembre

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 95: Nr Markedspriser paa korn og poteter 86-9 (Données sur les prix du blé el des pommes de terre 86-9) Indtægts-

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 96: Nr. 59. Kriminalstatistik 9 og 9. (Justice criminelle.) - 60. Norges bergverksdriit 94. (Mines et usines.)

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK NORGES OFFICIELLE STATISTIK VII, 7 FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK 97 (Annuaire de l'administration générale des prisons 97) Utgitt av EKSPEDITIONSCHEFEN FOR FÆNGSELSVÆSENET KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII (Statistique Officielle de la Norvège, série VII) Trykt 93: Nr 7 Sinnssykeasylenes virksomhet 99 (Hospices d'aliénés) 7 Folkemengdens bevegelse 99 (Mouvement de

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren.

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren. Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl. 10.00. Præsident: G. A. Jahren. Præsidenten: Der foreligger til behandling Odelstingets beslutning til midlertidig lov om tillæg til lovene om

Detaljer

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 108 BERETNNG OM FORSØKSSTATONEN Hovedresultatet av disse undersøkelser er, at grøn/or bestaaende av en blanding av havre og erter bør saaes tidligst mulig._ Derved faaes baade større og bedre avling. Den

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 94: Nr. 0. Fengselsstyrelsens Arbek 90. (Annuaire de l'administration générale des prisons 90.) -. Folketellingen

Detaljer

HULER AV GRØNLITYPEN.

HULER AV GRØNLITYPEN. HULER AV GRØNLITYPEN. AV JOHN OXAAL. I nogen tidligere arbeider har nærvære11de forfatter beskrevet endel huler av en ny type i Nordland. Den største og mest karakteristiske av disse er Grønligrotten,

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

Lillehammer den 17. august 1914. Til. Kristiania biskop!

Lillehammer den 17. august 1914. Til. Kristiania biskop! Lillehammer den 17. august 1914 Til Kristiania biskop! Da jeg er ordineret av Kristiania biskop og under mit arbeide blant hvalfangerne paa Syd Georgia har betragtet mig som staaende under Kristiania biskops

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. --. Norges sparebanker. (Caisses d'épargne.). Kreaturholdet 0 september. (Retail, le 0 septembre.).

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du NI et des pommes de terre

Detaljer

Reglement. for Statsbanernes verksteder i Kristiania, Kongsvinger, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Narvik og Arendal.

Reglement. for Statsbanernes verksteder i Kristiania, Kongsvinger, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Narvik og Arendal. Reglement for Statsbanernes verksteder i Kristiania, Kongsvinger, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Narvik og Arendal., >. 1. Arbeiderne antages av verkstedets bestyrer, distriktschefen.

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE DR. HANS REUSCH NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES rettet 1858. GEOLOGISKE UNDERSØKELSE blev op Før vi omtaler denne institutions virksomhet, vil vi kaste et blik paa geologiens utvikling i Norge i

Detaljer

Romsdals amt. Beretning XV. Indledning.

Romsdals amt. Beretning XV. Indledning. XV. Romsdals amt. Beretning om Romsdals amts økonomiske tilstand i femaaret 1906-1910. Indledning. A d m i n i s t r a t i v i n d d e l i n g. Ved kgl. resolution av 16 juli 1907 er B o r g u n d herred

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg

som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg Project Gutenberg's Presten som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Detaljer

CUMMINGTONIT FRA SAUDE,

CUMMINGTONIT FRA SAUDE, CUMMINGTONIT FRA SAUDE, RYFYLKE. AV C. W. CARSTENS. ra Saude zinkgruber, som f rtiden drives av Det norske F Aktieselskab for elektrokemisk Industri, Kristiania, er der av bergingeniør CHR. H. S. HoRNEMAN

Detaljer

Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud.

Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud. Grytviken, South Georgia 6. mai 1912. Cirkulærskrivelse no 2 Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Far takkes saa meget for breve av

Detaljer

Dokument nr. 12:10. ( ) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl

Dokument nr. 12:10. ( ) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl Dokument nr. 12:10 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl om endringer

Detaljer

AARSBERETNING FRA LANDSFORENINGEN FOR NATURFREDNING I NORGE 1916

AARSBERETNING FRA LANDSFORENINGEN FOR NATURFREDNING I NORGE 1916 INDHOLD Side. Aarsberctning for Landsforeningen for Naturfredning i Norge 1016 3 In memorian: professor B. Collett og professor Y. Nielsen 7 Fredede naturminder i Norge pr. /l2 1016 9 Be tænkn in ger:

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven).

Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET O PPHEVET Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). Dato LOV-1915-08-13-6 Departement Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. 98 se omslaget paa verker

Detaljer

Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold.

Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold. Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold. Av V. M. GOLDSCHMIDT. I almindelighet antas der, at kalifeltspat er et mineral, som let og fuldstændig destrueres ved forvitring. Forvitringen

Detaljer

BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928

BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928 BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928 OSLO MCMXXVIII GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI BANKENS OPRETTELSE. EN 12. APRIL 1878 avholdtes i Sandviken et møte av endel herrer, der efter opfordring av Bærums sogneselskap hadde

Detaljer

Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket.

Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket. Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket. Av V. M. GOLDSCHMTDT. Av stor interesse er spørsmaalet, om man av de eksperi mentelle undersøkelser

Detaljer

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 NT Fortrolig Sikkerhetsavtale For Leverandører av varer og tjenester til Norsk Tipping AS Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 SIKKERHETSAVTALE Denne sikkerhetsavtale er inngått (dato):... mellom... (senere kalt

Detaljer

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 147. 1909. FØRSTE HEFTE. BEDRIFTER, ARBEIDERE OG EIERE.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 147. 1909. FØRSTE HEFTE. BEDRIFTER, ARBEIDERE OG EIERE. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 7. 909. FABRIKT ÆLLING FØRSTE HEFTE. BEDRIFTER, ARBEIDERE OG EIERE. (Recensement industriel 909: Etablissements, ouvriers et propriétaires) UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

PONSON DU TERRAIL ROCAMBOLE RAJAHENS DIAMANTER. Eneste uavkortede oversættelse efter den store franske originalutgave ved Aksel Borge.

PONSON DU TERRAIL ROCAMBOLE RAJAHENS DIAMANTER. Eneste uavkortede oversættelse efter den store franske originalutgave ved Aksel Borge. PONSON DU TERRAIL ROCAMBOLE RAJAHENS DIAMANTER Eneste uavkortede oversættelse efter den store franske originalutgave ved Aksel Borge. Bortkomne eher 5 beskadigede Bøger maa erstattes med Bogens fulde Værdi.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Vejle d 17-3 -1916 Til Vejle Fattige- Udvalg Undertegnede Økonom og Opsynsmand ved Vejle Forsørgelsesanstalt Opsiger herved min Stilling til fratrædelde snarest mulig paa grund af at jeg skal overtage

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU SJETTE IÅRGING. KRISTIANIA,

ARBEIDSMARKEDET. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU SJETTE IÅRGING. KRISTIANIA, ARBEIDSMARKEDET. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQLTE DU ROYAUME DE NORVÈGE). SJETTE IÅRGING. (SIXIÈME ANNÉE.) 1908. KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-128 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1 91 1

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 58 Lov om endringer i

Detaljer

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING SJETTE BIND (AARGA NG ENE 1920 OG 1921) KRISTIAN la 1922 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI ANDEHSEN, O. INDHOLD En kort meddelelse om geologiske iakttagelser

Detaljer

Alt er mulig for Gud.

Alt er mulig for Gud. Nr. 7-8-9 Udgivet av pastor Conrad Svendsen, prest for de døve. 1928. Alt er mulig for Gud. Markus ev. 10, 27. t Det er godt at være sterk. Det er godt at være frisk. At hjælpe sig selv er det bed. ste

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Grunnlovsforslag nr. 14

Grunnlovsforslag nr. 14 Grunnlovsforslag nr. 14 (2007 2008) Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad Dokument nr.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1914: Ni'. 1. Haan dverkmellingen 1910. Tredje hate. Arbeidstid. (Reeensemen 1 deg métiers en 1910. III. Durée

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg. Av E. A. Thomle. I min artikkel med denne titel i nærværende tidsskrift 11, s. 97 ff. har jeg s. IOO oplyst at Laurits (Jacobsen)

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl. 17.00. Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden: Indstilling fra konstitutionskomiteen om samarbeide med Danmark og Sverige paa det økonomiske omraade

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le Storting.) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 89. STORTINGSVALGET 9. (Élections en 9 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9. Johannes Bjørnstads

Detaljer

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld OECD-konvensjonen av 21. november 1997 Europarådets korrupsjonskonvensjon trådte

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Kemiske undersøkelser over ekstraktion av glimmermineralers kaliindhold.

Kemiske undersøkelser over ekstraktion av glimmermineralers kaliindhold. Kemiske undersøkelser over ekstraktion av glimmermineralers kaliindhold. Av E. Johnson. Kaliindholdet i undersøkelsesmaterialet. Utgangsmaterialets totale kaliindhold blev bestemt dels ved opslutning efter

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Stortingsvalgordningen i historisk perspektiv

Stortingsvalgordningen i historisk perspektiv Aanund Hylland: Stortingsvalgordningen i historisk perspektiv 1814 2003 Foredrag i Sagdalen Rotary Klubb 27. august 2009 Geografisk fordeling 1814 Kraftig favorisering av kjøpstedene (byene) framfor landdistriktene

Detaljer

DAMPSKIB PÅ MJØSA. DS Jernbarden. DS Dronningen POSTSTEDER I OPPLAND FYLKE. Arne Korshavn

DAMPSKIB PÅ MJØSA. DS Jernbarden. DS Dronningen POSTSTEDER I OPPLAND FYLKE. Arne Korshavn DS Jernbarden 1841 1875 Jernbarden var landets første jernskip. Jernbarden ble satt inn i fast rute på Mjøsa fra våren 1841. Den gikk i sesongen mai november. De første årene gikk den bare to ganger i

Detaljer

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE Undset Hamsun mot ÆRER DE UNGE Det fjerde bud: «DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR» Og hvorfor forarge sig saa over min Fremstilling av det Fjerde Bud? Er denne Fremstilling saa langt av Veien? Jeg paastaar

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Høyesterett - Rt-1935-218

Høyesterett - Rt-1935-218 Høyesterett - Rt-1935-218 Instans Høyesterett - dom. Dato 1935-03-23 Publisert Rt-1935-218 Stikkord Erstatningsrett. Sammendrag Oslo kommune ansees pliktig til at erstatte skade voldt ved at kloakkledningen

Detaljer

A lternativ 4: Enhver har Ret til Ytrings- og Informationsfrihed. A lternativ 5: Trykkefrihed bør finde Sted.

A lternativ 4: Enhver har Ret til Ytrings- og Informationsfrihed. A lternativ 5: Trykkefrihed bør finde Sted. 44 Dokument nr. 12 1999 2000 16 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven 100. (Ytringsfrihet) Til Stortinget Regjeringen

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 12. februar 1924 kl Præsident: Tveiten. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 12. februar 1924 kl Præsident: Tveiten. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 12. februar 1924 kl. 18.00. Præsident: Tveiten. Dagsorden: Meddelelse fra utenriksministeren. Presidenten: Møtet er sett for stengde dører. Presidenten gjer framlegg

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

9 Forslag fra Per-Kristian Foss og Inge Lønning om endringer av Grunnloven 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett)

9 Forslag fra Per-Kristian Foss og Inge Lønning om endringer av Grunnloven 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett) 28 Dokument nr. 12 9 Forslag fra Per-Kristian Foss og Inge Lønning om endringer av Grunnloven 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett) Til Stortinget Vi tillater oss hermed å fremsette og begrunne et grunnlovsforslag

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Bjørnstjerne Bjørnson «Faderen»

Bjørnstjerne Bjørnson «Faderen» Denne gang: Bjørnson - «Faderen» Innhold: Les teksten: Innledning til «Faderen» (utvidet tekst) Les teksten: Teksten i originalt språk. Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les teksten: Les i

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter fortegninger og geometriske figurer Gipsklassen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre)

Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre) Side av 5. Generation. (Jens Kristian J., Jørgen Johan Jensen, Jens Jenson, Jens, Jonn ) 5 4 ble født i Okt. 0, 887 i Solsvik og døde i Jan. 8, 958 i Sandefjord, Norway. Andre begivenheter i livet til

Detaljer

Sigurd Einbu sin innsats for Norsk Institutt for Kosmisk geofysikk (NIKF)

Sigurd Einbu sin innsats for Norsk Institutt for Kosmisk geofysikk (NIKF) Sigurd Einbu sin innsats for Norsk Institutt for Kosmisk geofysikk (NIKF) Sigurd Einbu/Enebo (1866-1946) Astronom Sigurd Einbu Født 5. november 1866 på Lesjaskog Hamar lærarseminarium 1886 Lærar i Øyer

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Dikt Johann Herman Wessel

Dikt Johann Herman Wessel Side 1 av 13 Smeden og Bageren Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Der var en liden Bye, i Byen var en Smed, Som farlig var, naar han blev vred.

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

FENGSELSSTYRELSENS ÅRBOK

FENGSELSSTYRELSENS ÅRBOK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 79, FENGSELSSTYRELSENS ÅRBOK 99. (Annuaire de l'administration générale des prisons 99.) Utgitt av EKSPEDISJONSCHEFEN FOR FENGSELSVESENET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS

Detaljer

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING FOR AARET 1914 UTARBEIDET VED SEKRETÆREN 1915 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI :: KRISTIANIA

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING FOR AARET 1914 UTARBEIDET VED SEKRETÆREN 1915 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI :: KRISTIANIA DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING FOR AARET 1914 UTARBEIDET VED SEKRETÆREN 1915 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI :: KRISTIANIA DET NORSKE ARBEIDERPARTI... "... ""... ".... BERETNING FOR MRET 1914 UTARBEIDET

Detaljer