FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK VI FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l' Administration générale des prisons 90) Utgit av EKSPEDITIONSCHEFEN FOR FÆNGSELSVÆSENET KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO 9

4 For aarene 90-90, se Norges Officielle Statistik, række IV, ni* 86 og 97 For aarene , , , 906, 907, 908 og 909, se Norges Officielle Statistik, række V 7, 9, 80, 9, 39, 68 og 05 Johannes Bjornstads boktrykkeri

5 Indhold Fængselsvæsenet i almindelighet Landsfængslerne Fængslerne og deres distrikter s Funktionærerne s 3 Fangetallet m v s Fangernes behandling og forhold i almindelighet s 3 5 Arbeidsvirksomheten s 5 6 Sjælepleien og undervisningen s 5 7 Kosten s 8 8 Sundhetstilstanden s 9 9 Bygningerne s 9 0 Oplysninger om indkomne og løslatte fanger s 0 Indtægter og utgifter s 0 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet s 0 Funktionærerne s 0 3 Fangetallet m v s Fangernes behandling og forhold i almindelighet s 3 5 Arbeidsvirksomheten s 6 Sjwlepleien og undervisningen s 5 7 Kosten s 5 8 Sundhetstilstanden s 6 9 Bygningerne s 6 0 Indtægter og utgifter s 6 Side Smaafængslerne Tvangsarbeidshusene Kriminalasylet Fangetransport Omsorgen for loslatte Tabeller vedkommende landsfængslerne Tabel Landsfængslerne 6 Fangetallet 7 3 Fangernes fordeling i klasser 30 juni 90 8 Disciplinære forseelser og refselser 9 5 Arbeidsvirksomheten 9 6 Undervisningen 3 7 Brevveksling og besøk 3 8 Kosten 3 9 Sykestatistik 33 0 Indtægter og utgifter 33

6 Tabeller vedkommende kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Side Tabel Fortegnelse over kredsfængslerne og de større hjælpefængsler juli Fangetallet (indheftet mellem side 36 og 37) 3 De forskjellige slags straffanger (do do) Fangedage (do do) 5 Middeltal av fanger og høieste fangetal 37-6 Den tid de fra kredsfængslerne og de større hjælpefængsler i driftsaaret utgaaede straffanger har sittet i straf 38 7 Fangernes alder 38-8 Indtægter og utgifter 39 Tabeller vedkommende smaafsengslerne Tabel 9 Fortegnelse over de juli 909 bestaaende smaafængsler 0 Antallet av fanger og fangedage 3 Indtægter og utgifter Tabeller vedkommende tvangsarbeidshusene Tabel Tvangsarbeidshusene 3 Antal tvangsarbeidere 5 De indkomne tvangsarbeideres forseelser 7 5 De indkomne tvangsarbeideres tvangsarbeidstid 7 6 De indkomne tvangsarbeideres alder 8 7 De indkomne tvangsarbeideres egteskabelige stilling 8 8 De indkomne tvangsarbeideres tidligere livsstilling 9 9 De indkomne tvangsarbeideres fødeland 9-30 De indkomne tvangsarbeideres bosted 50 Tabel vedkommende kriminalasylet Tabel 3 Indtægter og utgifter Tabel vedkommende fængselsselskaperne Tabel 3 Fængselsselskaperne 909 5

7 Fængseisvxsenet i almindelighet Beretningsaaret omfatter tiden fra juli 909 til 30 juni 90 Ekspeditionschefen har som sedvanlig i aarets løp gjentagne ganger besøkt fængslerne i Kristiania I juli maned 909 foretok han inspektion av Kriminalasylet, landsfængslet, kredsfængslet og hjælpefængslet i Trondhjem, hjælpefængslerne i Levanger, Stenkjær og Namsos samt fangekolonien paa Mæresmyren Av fængselsdirektør Segelke Thrap inspicertes hjælpefængslerne i Sandefjord og Larvik henholdsvis 9 og 0 juli 909 Disse to fængsler blev ogsaa tilset av Statens bygningsinspektør 3 og august s a Bygningsinspektøren foretok i driftsaaret desuten inspektion av hjælpefængslerne Holmestrand og TOnsberg august, av samtlige fængsler i Trondhjem 3 og oktober og av hjælpefængslet i Lillehammer 5 og 6 oktober 909 Antallet av journalnummer i Styrelsen i 909 var 57 og av utgaaede skrivelser 57 mot henholdsvis 76 og 07 i 908 Landsfængslerne Ptengslerne og deres distrikter Herom henvises til tab el Av mangel paa plads i Kristiania kredsfængsels kvindeavdeling blev ogsaa i indeværende driftsaar nogen fanger sat ind i Lf for Kvinder istedenfor i kredsfængslet

8 Landsfængslerne Funktionærerne Tilsynsraadenes medlemmer har i aarets lop været de samme som ved utgangen ay forrige driftsaar Ved B o d s f mn gsl et døde direktørens kontorbetjent overretssakfører Jonas Dreyer 8 januar 90 Kontorist ved Kristiania kredsfængsel Chr Lars en tjenstgjorde midlertidig i posten indtil utgangen av april maaned s a Fra mai ansattes overretssakfører Ludvig Christian Dreyer som kontorbetjent k ershus lf Fængslets prest Sigvart Hauge fratraadte sin stilling 5 juni 90 Fra denne dag indtil beretningsaarets utgang besørgedes prestens arbeide av presterne Müller, Nordstrand og J Gleditsch, Kristiania Tr ondhj ems I f Feengselsprest Andreas Hval avgik ved døden mai 90 Lærer ved Trondhjems offentlige skole for dove, ordinert prest Karl Olaf Johan Gidske blev av biskopen indtil videre antat til at utføre prestegjerningen ved fængslet Ved L f f or Kvinder indtraadte ingen anden forandring i personalet, end at presten, der er den samme som ved Akershus lf, fratraadte (se ovenfor) Av funktionærer med fri læge har 6 været syke ved Bodsfængslet i tilsammen 37 dage, ved Akershus lf i 355 dage, 3 ved Trondhjems lf i 76 dage og 5 ved Lf for Kvinder i 9 dage Disciplinærstraf for tjenesteforsømmelse har ved Bodsfængslet været anvendt 7 ganger og ved Akershus lf 5 ganger Straffen har været mulkt og i ett tilfælde berøvelse av / fridag Desuten blev en opsynsbetjent ved Akershus lf avskediget paa grund av mislig forhold Funktionærernes forhold i tjenesten forøvrig har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt 3 Fangetallet m v Tallene i tab e knytter sig til an t all e t a v tilf ælder hvori fanger har sittet i fængsel i aarets lop Av de efter dorn indsatte fanger var 60 mend og 3 kvinder tidligere i driftsaaret løslatt fra landsfængslerne Altsaa kom 306 forskjellige mænd og 37 forskjellige kvinder ind efter dorn Lægges hertil antallet av fanger ved driftsaarets begyndelse (39 mænd og 8 kvinder), endvidere 9 mænd som uten ny dom sattes ind igjen til soning av reststraf efter at were løslatt paa prøve i et tidligere driftsaar, mand som kom ind til fortsat soning av straf avbrutt i et tidligere driftsaar, samt kvinder som var overført fra kredsfængsel, og kvinder som blev sat ind i landsfængsel istedenfor i kredsfængsel, blir antallet av forskjellige personer som i har sittet i landsfængslerne, 88, nemlig 78 mænd og 00 kvinder Ved driftsaarets utgang sat der i landsfængslerne 6 "wand og 30 kvinder mere end ved dets begyndelse

9 LandsUngsierne Det daglige middeltal av fanger i landsfængslerne i var 3 eller,9 pr indbyggere av folkemængden over aar 3 december 900 ) Lægges til de 3 det daglige middeltal av straffanger som sat i kreds- og hjælpefængslerne i samme tidsrum, 35, og i smaafmngslerne,, fremkommer et middeltal pr dag av 669 fanger som i har utholdt frihetsstraf Dette utgjør,5 pr indbyggere av folkemængden over aar 3 december 900 ) Fangernes behandling og forhold i almindelighet I Bodsfmngslet har alle fanger været behandlet efter bestemmelserne om enrumsfængsel, naar undtages nogen syke fanger som fik tilladelse til at være sammen paa sykecelle I Akershus lf, blev enrumsfeengsel anvendt i dage, i Trondhjems lf i 50 dage og i Lf for Kvinder i 58 dage Enrumsfgengsel i mere end aar har ikke været anvendt Fang ernes f or ho ld i fængslet har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt Ved Akershus lf har der dog, uttaler direktøren, i forhold til det lave belæg været alt for mange disciplinære vanskeligheter Av beretningen om Akershus lf hitsættes foil:a/rig : De ældre fanger blir mer og mer borte ; de kunde til sine tider være leie nok, men det var som regel dygtige folk, som satte sin ære i at levere godt arbeide De yngre fanger er slappere og duer litet ; al deres tanke gaar ut paa at nyte livet, og de korte fængselsstraffe avkjøler dem ikke Under fangebehandlingen har man søkt saa meget som mulig at ta hensyn til fangernes alder, karakter og forhold Den forholdsvis noksaa gode celleplads har været av største betydning i saa maate " Ved Akershus lf skedde der i driftsaaret et overfald paa en opsynsbetjent av en fange som herfor ved Kristiania meddomsret blev idømt en straf av 6 maaneders fængsel Ved de øvrige landsfængsler indtraf der intet saadant brudd paa disciplinen at det hadde s tr a f fere t s lig t ilt a le tilfølge I Akershus lf blev der av 3 fanger foretat et r ø mn ingsf or so k Av de paa Illoeresmyren stationerte fanger fra Trondhjems landsfængsel (se herom nedenfor under arbeidsvirksomheten) rømte den 3 august 909 De blev imidlertid paagrepet efter nogen faa dage og fort tilbake til landsfængslet I) Efter folketællingen december 90 :,7 pr ) " Efter folketællingen december 90 :, pr 0 000

10 Landsfængslerne Ved de øvrige landsfængsler forekom ingen r Omning eller forsolc derpaa fanger i Akershus lf har været b elagt m ed lænk e r Om de f ors e elser fangerne har gjort sig skyldig i, og om de anvendte refselser henvises til tabel Følgende opgave viser hvor mange ganger hver av de disciplinært straffede fanger har været refset i driftsaaret Akershus lf Bodsfængslet Trondhjems lf Mænd ialt Lf for Kvinder Refset gang,, ganger 3 " -,, -_,, ) Ialt Fangernes fordeling i klasser sees av tabel 3 Av fanger som i driftsaaret hadde avsont /3 av den idømte straffetid, dog mindst 6 maaneder, blev følgende antal besluttet ikk e losla tt paa prøv e: 5 i Bodsfængslet, 0 i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder fordi de ønsket at bli i fængslet til endt straffetid (for de fleste var den gjenstaaende straffetid ganske kort), i Akershus lf, i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder paa grund av overveiende sandsynlighet for at de paa fri fot ikke vilde kunne ernære sig paa redelig vis, I i Bodsfængslet, i Akershus f, i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder paa grund av daarlig forhold i fængslet, 9 i Akershus lf, 7 i Trondhjems lf og 6 i Lf for Kvinder fordi de tidligere hadde været løslatt paa prøve uten at bestaa proven Desuten blev i Akershus lf fanger holdt tilbake av hensyn til aarstiden Ialt blir dette 6 i Bodsfængslet, 53 i Akershus lf, 39 i Trondhjerns lf og i Lf for Kvinder

11 Landsfængslerne Av de paa prove løslatte fanger blev fra Bodsfængslet og 5 fra Lf for Kvinder fritat for politiopsigt 5 Arbeidsvirksomheten Herom henvises til ta b el 5 Etterat den i forrige beretning side 5 omhandlede fangebarakke var opsat paa Mæresmyren, blev der sommeren 909 fra Trondhjems landsfængsel sendt ut 7 fanger under bevogtning av 3 betjenter for at fortsætte de av de tidligere grundeiere paabegyndte kanaliseringsarbeider paa myren efter en av landbruksingeniør Arentz utarbeidet plan Arbeidet paabegyndtes den 5 juli og sluttedes den 8de oktober Fangerne arbeidet i lag hvert paa 8 fanger og betjent Den tredje betjent fungerte som kjøkkenbetjent og hadde en fange til assistance Den sakkyndige ledelse av kanaliseringsarbeidet utførtes av myrkonsulent Gleerum Til kanaliseringsarbeider anvendtes og til planerings- og veiarbeider m v 3 dagsverk Der blev gravet op 879 m 3 ( 66 løpende meter) kanal til en værdi av kr 976,8 Værdien av fabrikatbeholdningerne 30 juni 90 sammenlignet med de tilsvarende værdier aaret forut viser ved samtlige landsfængsler for mend en formindskelse, nemlig ved Bodsfængslet kr 9,73, ved Akershus lf kr 99,, ved Trondhjems lf kr 6 05,96, ved Lf for Kvinder derimot en forøkelse av kr 95,85 For alle fængsler tilsammen er der altsaa en formindskelse av kr 7 038,95 Av de i driftsaaret utga a e de f anger tilkom arbeidspenger : ved Bodsfængslet 9, ved Akershus lf 3, ved Trondhjems lf 36, ved mandfængslerne tilsammen 89 (78, %) ved Lf for Kvinder 5 (6,5 %) Herav hadde i Bodsfængslet 67, i Akershus lf 5, i Trondhjems lf 7, i mandsfængslerne tilsammen 99 (53,8 %), i Lf for Kvinder (50,0 %) et beløp av under 0 kroner i behold ved utgangen fanger i Akershus lf hadde et beløp av over 00 kroner 6 Sjzelepleien og undervisningen Av presternes indberetninger meddeles følgende utdrag : Bo dsf ængsle t Gudstjeneste har været holdt hver søn- og helligdag til sedvanlig tid ved presten og i hans forfald (under ferie) ved læreren Kommunion har været holdt 3 ganger for tilsammen 0 fanger Av ukonfirmerte sat der fanger i fængslet Ingen av disse vilde konfirmeres De negtet det energisk, og de var heller ikke skikket for konfirmation Derimot var der en udøpt fange (av omstreiferfolk) som efter indgaaende forberedelse og prøvelse og med biskopens tilladelse blev døpt feengslet med voksnes daap

12 6 Landsfængslerne Av fremmede religionsbekjendere var der, alle metodister De deltok gjerne i gudstjenesten Interessen for gudstjenesten er almindelig blandt fangerne, og under prækenen er opmerksomheten hos de fleste tilhørere utprceget Bare nogen enkelte viser det motsatte og virker forstyrrende ved banking og umotivert munterhet Men det har vist sig at naar disse enkelte holdes hjemme fra kirken, blir der fuldstændig ro, og de andre er overmaade taknemmelige for den derved givne anledning til uforstyrret andagt Ti de søker virkelig andagt i kirken Sangen gaar med liv og kraft og vidner om oprigtig deltagelse En flerhet av fanger har været under kjendelig paavirkning av Guds ord Men det har været saa normalt og regelmæssig at tilfældene ikke indbyder til nærmere skildring Om de kan staa livets prove i det almindelige liv, er en anden sak Dog kommer oftere ogsaa derom opmuntrende meddelelser Dette gir opmfintring i prestens ellers ensformige og ofte nedslaaende gjerning Om fangernes moral er litet at sige, da de jo ikke er i frihet og deres moral derfor litet kan proves Uskikkeligheter forefalder naturligvis Mange av dem er jo uskikkelige gutter og adskillige meget litet ute over guttealderen De fleste synder" er meddelelser til medfanger, en synd som naturligvis uvilkaarlig kommer under en eiendommelig synsvinkel i et cellefængsel Straffens virkning er i almindelighet tilfredsstillende Ensomheten virker bøiende og til selvbesindelse, men den bør efter prestens erfaring ikke være for langvarig En straffetid av mere end / aar i Bodsfængslet anser han for skadelig Presten har i driftsaaret avlagt 38 cellebesøk Hertil er anvendt 3 timer daglig Kirkeskolen har været holdt hver onsdag undtagen i maanederne juli og august samt de onsdage da der ellers i uken er gudstjeneste Den har været holdt avvekslende av presten og læreren Akershus f Gudstjeneste er i driftsaaret blit forrettet alle son- og helligdage naar undtages under prestens tjenestefrihet og paa den-dagene i de tre store høitider, da der blev holdt bibellæsning av læreren Kommunion har fundet sted ganger for tilsammen 7 fanger Fangernes forhold under gudstjenesten har gjennemgaaende været godt Ingen forstyrrelse har fundet sted Hos flere fanger har man merket at de folger i andagt med under præken og salmesang, andre synes ikke at ta nogen del i gudstjenesten ; de har ikke med sig salmebok og vil gjerne hænge over bænkene Deres forhold forøvrig er dog ikke saadan at de kan rammes av disciplinær irettesættelse Om fangernes moralske holdning i sin almindelighet kan vistnok siges at den væsentlig er som tidligere Med hensyn til den religiose trang er at bemerke at forsaavidt som søkningen til nadveren i tengslet kan være grad,

13 Landsfængslerne maaler, har den snarest været i avtagende, idet nadvergjesternes tal var mindre det sidste aar end de foregaaende Da fangebelægget i Akershus lf for en stor del bestaar av ældre og mange ganger straffede personer, vil det være let forstaaelig at det moralske og religiose gjennemsnitsmaal ikke kan ligge synderlig Antallet av prestens samtaler med fangerne var i aarets løp ca 300 Gjennemsnitlig er ca timer daglig anvendt til samtaler T rondhj ems I f Høimessegudstjeneste har været holdt hver sonog helligdag Kommunion holdtes 3 ganger for tilsammen 8 fanger, hvorav fange nøt nadveren 3 ganger, to ganger og de øvrige hver en gang Da fængselsprest Hval a,vgik ved døden like henimot driftsaarets slutning, og den nye prest derfor bare hadde fungert en ganske kort tid, foreligger ingen særlige oplysninger om fangernes religiose og moralske forhold L f f o r K vinde r Prestens beretning omhandler underett landsfængslets fanger og tvangsarbeiderskerne i arbeidshuset Gudstjeneste er blit forrettet hver søn- og helligdag naar undtages under prestens tjenestefrihet og paa den-dagene i de store høitider, da der er blit holdt bibellæsning eller i enkelte tilfælder oplæst en præken for fangerne Kommunion har fundet sted ganger for ialt nadvergjester Fangernes forhold under gudstjenesten har gjennemgaaende været godt Den moralske og religiose tilstand inden fangebelægget og blandt tvangsarbeiderskerne bar været som tidligere Nogen religiøs vækkelse av større omfang har ikke git sig tilkjende Der er hos kvindefanger ofte religiose stemninger, graat og gode later, men dybde og alvor mangler Man kan derfor ha grund til at mistro de bekjendelser som blir avlagt At der imidlertid ogsaa findes oprigtige forsætter og vilje til at gjennemføre dem, faar man mer tro paa naar man ser forholdene saaledes som de viser sig gjennem aarraekker Man iagttar med glæde at mange engang ulykkelige og forvildede mennesker er kommet bort fra forbryderveien, og tør for fleres vedkommende haabe at det er ved det hellige ords tilskyndelse de har søkt ind i et bedre spor Antallet av prestens samtaler med fanger og tvangsarbeidersker har været ca 650 (gjennemsnitlig ca / time hver anden dag) Av de daglige samtaler er som sedvanlig de aller fleste faldt paa enrumsfanger I den senere tid er det alene tvangsarbeiderskerne som er blit beskjeeftiget paa fælles arbeidsrum, og da alle disse har deltat i prestens religionsundervisning, har det saa meget mer været grund til at forbeholde dem som hensat i enrum, de fleste samtaler Med tvangsarbeiderskerne falder forresten arbeidet mest haabløst Man har vistnok tidligere været vænnet til skuffelser, navnlig med de i fængslet hensittende tyvekvinder, da tilbake

14 8 Landsfængslerne faldsprocenten jo for disses vedkommende er temmelig stor Men de løslatte tvangsarbeidersker gjenoptar som reg el kort efter utgangen sine utskeielser Ved løsladelsen blir de gjerne anbragt i stillinger, men yderst faa har stadighet til at beholde dem nogen tid Der er flere som ikke engang forlater byen for at overta sin tjeneste Letsindigheten og syndevanerne har faat saa stor magt over dem at de er som forhekset overfor disse tillokkelser Ogsaa om de fleste fanger som pas, grund av pladsmangel er blit overført fra kredsfængslet kan det samme siges Det er i regelen unge piker som idømmes fængselsstraf for drik og løsgjeengeri, og de er kommet ind paa et skraaplan hvorfra de som oftest aldrig vender tilbake Om under visning og bibliotek skal man i tilknytning til tabel 6 meddele følgende : B o dsf ængs le t Skolen har været fortsat som før De i skolen underviste fanger har været fordelt i paralelle partier Undervisning i engelsk er meddelt fanger Læreren uttaler i sin inaberetning at det gjentagende har vist sig at fanger som første gang litet har forstaat av undervisningens nytte og kanske ugjerne har tat del i den, ved senere fængselsophold selv har uttalt ønsk e om at faa bli med, saa de kunde friske op sine kundskaper I det hele synes interessen hos dem som besøker skolen at være stor Biblioteket indeholdt ved driftsaarets slutning følgende antal bind : Religiøse tidsskrifter og bøker 953, belærende skrifter 7, lærebøker 77, tidsskrifter 66, fortællinger 666, bøker paa fremmede sprog 0, cellebøker 96 og bøker i kirken 3, tilsammen 6 85 bind Dette er 68 bind mere end ved foregaaende driftsaars slutning A kershus f Undervisningen er i driftsaaret foregaat paa samme maate som i tidligere aar 9 fanger er av presten ma undervist i engelsk og har herunder lagt stor lærelyst for dagen Biblioteket omfattet ved driftsaarets utgang 6 bind Tr on d hj em s f Undervisning paa lappisk har i driftsaaret bare været meddelt fange Biblioteket har ogsaa i dette driftsaar været meget flittig benyttet Det bestod ved driftsaarets utgang av 6 bind Lf f or Kvin de r Ordningen av skolen har været den samme som forrige aar med særskilt undervisning for fællesavdelingens og enrumsavdelingens fanger Boksamlingen er forøket med 78 bind og utgjorde ved driftsaarets slutning bind 7 Kosten Herom henvises til t a b e i 8

15 Landsfængslerne Sundhetstilstanden I t ab el 9 er bare tat med sygdomstilfælder som har foranlediget vedkommende fanges hele eller deivise fritagelse for arbeide Foruten i de tilfælder som tabellen viser, har lægen været tilkaldt ved en række lettere sygdomsformer, nemlig i Bodsfængslet 0, i Akershus lf 38 og Trondhjem s lf 30 ganger Antallet av fanger forpleiet i sykeavdeling har i Bodsfængslet været I de øvrige 3 landsfængsler er alle i tabellen nævnte syke henlagt i sykeavdelingen Der indtraf 3 dødsfald i driftsaaret, nemlig i Bodsfængslet (selvmord ved hængning), i Trondhjems lf og i Lf for Kvinder Av sindssyke fanger overførtes fra Bodsfængslet til Kriminalasylet og fra Akershus lf til Gaustad asyl I Rikshospitalet indlagdes 9 fanger, nemlig fra Bodsfængslet, fra Akershus f og 3 fra Lf for Kvinder I kommunale sykehus indlagdes fanger, fra Akershus lf, fra Trondhjems lf og fra Lf for Kvinder fange fra Akershus lf blev indlagt i Kristiania militære sykehus Fra Bodsfængslet overførtes 3 fanger til Akershus lf av helbredshensyn Samtlige led av neurasteni Sundhetstilstanden har efter de indkomne lægeberetninger og beretninger fra direktørerne været god ved alle landsfængsler Sykeutgifterne var i driftsaaret ved Bodsfængslet kr 96,73, derav til medicin kr 969,35, til sykehusforpleining kr 7,80 I Akershus lf var de samlede sykeutgifter kr 97,, derav til medicin kr 50,, til fangers forpleining i sykehus kr 77,5 I Trondhjems lf har utgifterne været kr 687,80, derav til medicin kr 9,97, til fanges behandling paa sykehus kr 6,00 I Lf for Kvinder har sykeutgifterne utgjort kr 8,33, derav til medicin kr 9,95, til forpleining i sykehus kr 30,6 9 Bygningerne Bo ds f æ ngsle t Dampmaskinen som drev cirkelsagen og baandsagen, blev solgt for kr 300,00 og istedet blev anskaffet en elektrisk motor paa 0 h k, som med ledning og tilbehør kostet kr 099,00 A kershus f Arbeidet med omindredning av opsynsbetjentboligen blev fortsat fra driftsaarets begyndelse utover høsten Ved T r ondhj em s lf blev der i driftsaaret kun utført de sedvanlige vedlikeholdsarbeider L f f or Kv ind e r Der blev anvendt kr 08,57 til reparation av ringmuren Denne var paa flere steder i en noksaa daarlig forfatning, da vandet var trængt ovenfra ned gjennem fugerne, særlig paa stykket midt imot vaskeriet i Torvgaten

16 0 Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Oplysninger om indkomne og løslatte fanger I denne aarbok er ingen personalstatistiske tabeller tat med, se aarboken 907, s 0 Indtægter og utgifter Herom henvises til tabel O Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet Fortegnelse over kredsfængslerne og de større hjælpefængsler med opgave over antallet av fangerum i hvert fængsel findes i tab el Hornnes hjælpefængsel blev nedlagt som større hjælpefængsel fra driftsaarets begyndelse, men blev indtil videre beholdt som smaaftengsel Ved Kristiania kredsfængsel har heller ikke i indeværende driftsaar fangebelæggets størrelse for nogen tid tillatt nedlæggelse av annekset i Grænsen De avdelinger av annekset var i bruk det hele aar, den 3dje, som hadde staat ledig fra begyndelsen av mai maaned 909, blev i slutningen av oktober tat i bruk og blev siden anvendt like til driftsaarets utgang Derimot var den de avdeling ubenyttet hele aaret Paa grund av for liten plads i fængslets kvindeavdeling blev i aarets lop 7 fanger overført til Lf for Kvinder, likesom av samme grund endel bøteavsonere av politiet blev sat direkte ind i landsfængslet istedenfor i kredsfængslet I Dr amm ens kredsfængsel samt i Tr ondhj ems hjælpefængsel har antallet av fangerum til stadighet vist sig at være utilstrækkelig for behovet Til enkelte tider har ogsaa kredsfængslerne i Berge n, Stavanger og Trondhjem og hjælpefængslerne i Kongsberg, Holmestrand, Brevik, Flekkefjord og Stavanger vist sig for smaa Funktionærerne Opgave over medlemmer av tilsynsraadene ved kredsfængslerne findes i aarboken 906 s 5 flg Ved K ris tiani a krf blev som medlem av tilsynsraadet for 90 opnævnt fru Cecilie Krog istedenfor fru Sophie Borchgrevink Ved Ham ar krf blev sorenskriveren i Nordre Hedemarken opnævnt som næstformand i tilsynsraadet istedenfor sorenskriveren

17 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Søndre Hedemarken Ved Skiens krf blev overlærer J Skaaden opnævnt istedenfor rektor J C Johanssen Ved Bergens krf blev for 90 opnaevnt fru Elise Dethloff istedenfor fru Nico Hambro Ellers indtraadte der ingen forandring i tilsynsraadenes sammensætning Opgave over fængslernes bestyrere og regnskapsførere er tat ind i tab e Ved kgl resol av 6de oktober 909 blev politimesteren for Vestoplandene antat til bestyrer av hjælpefængslet i Gjøvik istedenfor fogden i Toten, sorenskriveren i Nordre Gudbrandsdalen til bestyrer av hjælpefængslet i Sel istedenfor fogden i Nordre Gudbrandsdalen og sorenskriveren i Valdres til bestyrer av hjælpefængslet i Nordre Aurdal istedenfor fogden i Valdres Samtidig med fogedembedernes inddragning i Kristians amt blev amtskassereren fængslernes regnskapsfører Opgave over de april 90 (ved Statens overtagelse av fængslerne) fungerende vaktmestere er tat ind s 0- i,arbok en for Om senere forandringer henvises til avsnittet om funktionærerne i de senere utkomne aarbøker Følgende forandringer er indtraadt i indeværende driftsaar : V ads0 kredsf Vaktmester Peder Angell E vj en døde 3 mai 90 Den 6 s m konstituertes avdødes søn H J Evjen for et tidsrum av 3 maaneder som vaktmester og forrettet som saadan ved driftsaarets utgang Fredrikstad hjælpef Vaktmester Johannes E e f sen døde november 909 Posten blev ikke fast besat i driftsaaret, men bestyrtes midlertidig av den forrige vaktmesters søn Adolf Edvin Ellef s en som konstituert Kabelv a ag hjeelpef Fængselsbetjent Einar Karolius Albriktsen St ene (f 85), der som konstituert hadde bestyrt vaktmesterposten, blev fra 8 juli 909 fast ansat som vaktmester 3 Fangetallet m v Med hensyn til tabellerne, 3, 6 og 7 bemerkes at der ikke haves materiale til en noiagtig beregning av det virkelige antal fængslede person e r En og samme person, som er gaat over fra varetægtsfængsling til strafavsoning, eller som har utstaat forskjellige slags fængsel eller sittet i fængsel flere ganger i driftsaaret, er saaledes regnet med to eller flere ganger Det samlede antal straffanger som i aarets løp sat i kredsfængslerne og de store hjælpefængsler, var (nemlig mænd og 83 kvinder) Av dem faldt paa Kristiania krf 59 ( 085 mænd og 6 kvinder) Idømt frihetsstraf blev utholdt av 35 (957 mænd og 78 kvinder) Av dette antal falder paa Kristiania krf 658 (565 mænd og 93 kvinder) Det samlede antal straffanger som sat fængslet til soning av bøter,

18 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler var 8 53 (7 876 mænd og 656 kvinder) ; av dem sat 3 89 (3 50 mænd og 37 kvinder) i Kristiania krf Vand og brødstraf alene eller i forbindelse med anden frihetsstraf er i aarets løp utholdt av 9 99 fanger (8 6 mænd og 658 kvinder), i gjennemsnit daglig 3, (, m og 0,9 kv), mellemfristdagene ikke medregnet ) Denne straf var idømt 97 av fangerne ( 85 m og kv), daglig middeltal 0,3 (37, m og 3, kv) De øvrige 8 00 vand- og brødfanger (7 56 m og 56 kv), i gjennemsnit daglig 9,8 (8, m og 7,7 kv,) sonet bøter Fængsel med haardt natteleie har i driftsaaret været utholdt av 0 fanger (7 mænd og 3 kvinder) i tilsammen 0 dage ( 38 for mænd og 56 for kvinder) 80 mænd og 3 kvinder utholdt dette slags straf ef ter dom i henholdsvis 099 og 56 dage, mens 37 mænd i 9 dage sonet bøter paa denne maate Heftestraf utholdt i aarets løp 9 mænd efter dom i tilsammen 0 dage Militær arrest utholdtes efter dorn av 59 fanger i tilsammen 867 dage, av fanger i tilsammen 3 dage fordi de ikke hadde betalt bøter Straffetidens gjennemsnitlige længde utgjorde for samtlige straff anger: i kredsfængslerne 8,7 dage (for mænd 8,5 og for kvinder,), i de stare hjælpefængsler 6,0 dage (for mænd 6,0 og for kvinder 8,), i de nævnte fængsler tilsammen 8,0 dage (for mænd 7,8 og for kvinder 0,8) Middeltiden var for fanger som utholdt idømt frihets straf: i kredsfængslerne 6, dage (for mend 6, og for kvinder 6,6), i de store hjælpefængsler,5 dage (for mænd,3 og for kvinder 6,7), i de nævnte fængsler tilsammen, dage (for mænd 0,9 og for kvinder 5,) For bøteavs o nere var den gjennemsnitlige straffetid i kreds- og hjælpefængslerne tilsammen,7 dage (for mænd,6 og for kvinder 7,0) Antallet av f anger som ikke utstod straf (herunder medregnet 8 barn under aar som forelobig var anbragt i fængsel, jfr lov nr av ti juni 896 7) var (3 60 m og 393 kv) Fængselstidens gjennemsnitlige længde for saadanne fanger var 3, dage Det daglige middeltal av straffanger i kredsfængslerne og de større hjælpefængsler i var 0 mænd og 5 kvinder, tilsammen 35 eller,6 pr indbyggere av folkemængden over aar 3 december 900, ) Ved de tilsvarende opgaver i tidligere aarsberetninger for aarboken har mellemfristdagene været tat med under fangedage paa vand og brod,

19 kreditængsierne og de større hjæipefængsler Av andre fanger var det daglige middeltal 9 mænd og 6 kvinder, tilsammen 5 eller,0 pr indbyggere ) Følgende opgave viser fangetallets bevægelse i aarets løp i alle kredsfængsler og større hjælpefængsler underett Straffanger Andre fanger Tilsammen M K M K M K 73 Ved aarets begyndelse hensat 8 3 I aarets løp er kommet ind Samlet antal i aaret I aarets løp er gaat ut Ved aarets utgang hensat Det højeste belæg paa samme tid hadde Kristiania kredsf med 30 fanger i hovedfængslet og annekset tilsammen Bergens kredsf hadde det næst høieste belæg med 50 fanger Tab el 6 viser den tid de utgaaede straffanger har sittet i straf Av tabellen fremgaar at straffetiden i 07 tilfælder (0, %) var --- dage og i tilfælder (60,9 %) fra 5 dage Tabel 7 viser fangernes alde r Av det samlede antal fanger i alder en - 7 a a r hadde Kristiania krf, Bergens krf 6, de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 9 Av fanger i alder en 8-0 a a r hadde Kristiania krf 7, Bergens krf 39 og de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 690 Av det hele belæg av straf f anger i driftsaaret utgjorde fangerne i alder en -7 a a r,0, 0 (gutter,9 vo, piker 0, Vs) og fangerne i alder en 8-0 a a r 9, O/ 0 (mandsfanger 8,6 /, og kvindefanger 0,8 altsaa begge aldersgrupper tilsammen, V, Fangernes behandling og forhold i almindelighet I K r s ti an ia krf har der paa et samlet antal av 6 fanger været anvendt refselser for disciplinærforseelse paa fanger ( mænd og kvinde) Av de refsede fanger var 8 varetægtsfanger og, derav kvindefangen, straffanger i) Efter folketællingen av december 90 :,5 straffanger og 0,9 andre fanger pr 0000

20 kredsfængslerne og de storre hiælpetængsler av de mandlige fanger sat i annekset, de øvrige i hovedfængslet De refsede forseelser bestod i forsøk paa rømning, ødelæggelse av inventar eller fangerum, tyveri og meddelelse til medfange eller slet opførsel Som refselsesmidddel har været anvendt vand og brød, haardt natteleie og i tilfælde indsættelse i enrum saaledes at denne tid ikke blev regnet med i straffetiden Foruten de nævnte har en række fanger i aarets løp været tildelt advarsel eller irettesættelse for mindre forseelser likesom endel har været berøvet tillatte beskjæftigelser eller begunstigelser Ingen fanger har i driftsaaret været belagt med jern eller tvangstrøie, og ingen forseelse ledet til retslig forføining Ved de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler er ialt 0 fanger tildelt refselser, nemlig i Hamar, i Skien, i Trondhjem, i Bodo kredsfængsel, samt i Kongsvinger og i Brevik hjælpefængsel 5 rømninger er foregaat, fra Drammens og fra Bodø kredsfængsel samt fra Fredrikshald og fra Kristiansund hjælpefængsel Desuten blev der gjort 8 forsøk paa rømning, nemlig fra Skiens og 3 fra Stavanger kredsfængsel, fra Kongsvinger, fra Brevik, fra Stavanger og fra Vik hjælpefængsel I Stavanger hjf maatte en fange paa grund av selvmordsforsøk belægges med tvangstrøie 5 Arbeidsvirksomheten I Kristiania kredsfængsel har ialt 57 fanger (65 mænd og 6 kvinder) været beskjæftiget med mere regelmæssig arbeide Av disse var 376 (36 mænd og 50 kvinder) straffanger og 5 (39 mænd og kvinder) varetægtsfanger Mandsfangerne var sysselsat inden følgende arbeidsgrener : snekker- cg sagarbeide 3, spikkearbeide 33, malerarbeide 75, skomakerarbeide 68, blikkenslagerarbeide, smedarbeide 3, skrædderarbeide 0, loilapping 5, bokrevision 5, kurvmakerarbeide 3, bokbinderarbeide, salmakerarbeide, som og lapping og murerarbeide Av kvindefangerne var 38 sysselsat med strikking og med søm og lapping Arbeidsdriftens bruttoindtægt har været kr 9 607,3, utgifterne til materialer m v og _arbeidspenger kr 7 587,58 Nettoindtægten altsaa kr 09,76 Fængslets direktør og en av dets betjenter foretok høsten 909 en reise til Kjøbenhavn for at studere den dersteds ved Vestre Fængsel Wit utviklede leketøifabrikation Ved velvilje av inspektør Grundtvig fik Kristiania kredsf uten godtgjørelse overlatt en smuk og instruktiv modelsamling Efter disse modeller har man senere i driftsaaret begyndt at arbeide, likesom man har paabegyndt indførelsen av et i Vestre Fængsel anvendt arbeidsbord og forskjellige anordninger med hensyn til arbeidsredskapernes anbringelse og praktiske opbevaring B er g ens kredsfængse Det samlede antal fanger som i driftsaaret har været i mere regelmæssig beskjæftigelse, var 69 mænd og 7 kvinder

21 kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler med et samlet antal arbeidsdage av 0 75 Av mandsfangerne var beskjæftiget med fiskeforsynsarbeide 99, drevpilling 0, rengjøringsarbeide 8, skomakerarbeide 5, mattearbeide 5, snekkerarbeide 7, malerarbeide, vedsagingsarbeide, sahnakerarbeide 5, korkefeenderarbeide og dreierarbeide Kvinderne var alle beskjæft get med strikking og lapping Arbeidsdriftens bruttoindtægt beløp sig til kr 60,86, utgifterne til materialer, arbeidsredskaper m v kr 069,0, nettoindtægten altsaa kr 57,85 I de øvrige k r ed s f Ee ngsler har arbeidsdriften i alt væsentlig omfattet de samme arbeidsgrener som tidligere Heroin henvises til aarbøkerne og 906 Arbeidsdagenes antal er opgit at were : i Ham a r kredsf 783, i S k i ens kredsf 333, i Kristiansands kredsf 300, i Stavanger kredsf 86, i Molde kredsf 873, i Trondhjems kredsf 37, i Bodgi kredsf 500 og i V ads Ø kredsf 50 I Dramm ens kredsf har man helt maattet opgi at faa nogen arbeidsdrift istand paa grund av fangerummenes utilstrækkelighet For Tr om BO kredsf er antallet av arbeidsdage ikke opgit I de fleste hjælpefængsler er der ogsaa drevet arbeidsvirksomhet paa samme maate som i kredsfængslerne Av hjælpefængsler med arbeidsdrift av nogen betydning kan nævnes Fr edrik shalds hjælpef med 80 arbeidsdage, Fr edrik s t a d hjælpef med 635 dage, S t avang er hjtelpef med 00 dage, A al esund hjælpef med 78 dage og Tr ondhjems hjælpef med 880 dage 6 Sjælepleien og undervisningen K risti an ia kredsf I hovedfængslet har der ogsaa i indeværende driftsaar været holdt gudstjenester eller opbyggelse om Guds ord hver søndag og første helligdag samtidig baade i mands- og kvindeavdelingen, naar undtages nogen søndage under hja3lpeprestens ferietid, da der kun var gudstjeneste paa et av stederne I kvindeavdelingen talte gjerne biskop Hille hver anden søndag og desuten hjalp endel damer og fængselslæreren til med at holde bibellæsninger Ogsaa i mandsavdelingen har nogen lægfolk bistaat presten i hans virksomhet blandt fangerne I annekset i Grænsen har hjeelpepresten holdt gudstjeneste regelmæssig hver On- og helligdag undtagen under ferien, da en lægmand talte I B ergens og Ham ar kredsfængsler har der ogsaa regelmæssig været holdt ukentlig gudstjeneste og Skiens kredsf er der siden oktober maaned 909 næsten hver søndag blit holdt gudstjeneste i fængselsgangen av repræsentanter for Skiensfjordens indremissionsforening Under visning har været meddelt i Kristiania, Hamar, Bergen og Bodø kredsfængsler samt i Moss, Sel og Kragerø hjælpefængsler 7 Kosten gir ikke anledning til nogen bemerkning

22 6 kredsfængslerne og de større hjælpefængsler i909-0d 8 Sundhetstilstanden I Kristiania kredsf har sundhetstilstanden været udmerket god, og der indtraf intet tilfælde av epidemisk sygdom Lægens protokol viser at der i driftsaaret er notert 56 sygdomstilfælder hos mænd og 3 hos kvinder I sykehus er indlagt 3 =end og kvinder og i sindssykeasyl 8 til behandling, samtlige mænd, og til observation, derav 3 mænd og kvinde 5 mandlige og kvindelig fange har i fængslet været under observation med hensyn til sin sindstilstand av dem (derav kvindefangen) blev erklært for sindssyke, for sindssyke og farlige og 8 for abnorme I 9 tilfælder er fængsel paa vand og brød omsat til almindelig fængsel Om sundhetstilstanden i de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler meddeles følgende : 0 fanger blev indlagt i sykehus og 3 i sindssykeasyl fange i Nordre Aurdals hjælpef avgik ved doden (ved hængning) I 9 tilfælder blev fængsel paa vand og brød omsat til almindelig fængsel 9 Bygningerne Om fangerummene henvises til tab el Ved Skiens kredsf blev det ene av de indre luftegaardsgjærder flyttet saa meget til den ene side at hele luftegaarden kan oversees fra vaktværelset I K r is tiansands kredsf blev der lagt ind nye varmeapparater I kredsfænglerne i Stavanger, Bergen, Trondhjem og Bodø samt ihjælpefoengslerne i Mos s, Stavanger og Tr ond hj e m blev der lagt ind elektrisk lys Ved kredsfængslet i Trondhjem blev vaktmesterens stue delt i, saa hans leilighet nu bestaar av 3 rum og kjøkken i første etage og et værelse i loftsetagen Ved Moss fængsel blev de tidligere natarrester ( celler) tat i bruk for fængslet Ved Vads0 kredsf blev likeledes politiarresterne kjelderen) tat i bruk for fængslet 0 Indtægter og utgifter Herom henvises til tab el 8 Til de i tabellen opførte indtægter kommer ogsaa de bidrag som av fængselsdistrikterne skal betales til statskassen i henhold til fængselslovens 6 Det samlede bidrag i driftsaaret utgjorde kr , 66

23 linaatzengslerne Smaafængslerne Om fængslernes beliggenhet og fangerummenes antal i hvert fængsel henvises til tab el 9, Fra driftsaarets begyndelse juli 909 blev der oprettet smaafeengsel paa Not o dde n, og fra samme dag gik som foran nævnt s 0 Ho r i nes hjælpefængsel over til at bli smaafængsel Antallet av smaafmngsler ved driftsaarets begyndelse var saaledes Av tab el 0, hvori er utelatt de fængsler som ikke hadde noget 'fangebelæg i aaret, sees at der i smaafeengslerne i sat 776 varetægtsfanger (79 mænd og 7 kvinder) og 3 straffanger (3 mend og,3 kvinder), altsaa i et hele 00 fanger (980 mænd og 30 kvinder) Det gjennemsnitlige daglige belæg var 3,3 varetægtsfanger og,3 straffanger, tilsammen 5,6 Indtægterne ved smaafængslerne var i kr 6,0 utgifterne kr 3 7,0 (t a b el ) Tvangsarbeidshusene I tab el er tat ind opgave over tvangsarbeidshusene og deres distrikter T ab e e r n e indeholder forskjellige oplysninger om de i driftsaaret efter logjængerloven indsatte tvangsarbeidere I tabel 3 er meddelt oplysning om den samlede tilgang og avgang av tvangsarbeidere i driftsaaret, mens tabellerne -30 bare omfatter de efter ny dom indsatte tvangsarbeidere Av t a bel 3 vil sees at der i det nævnte tidsrum ialt indsattes 59 mænd og 9 kvinder efter losgjængerloven, og at der ved driftsaarets slutning var 9 mend mere og 7 kvinder mindre i tvangsarbeidshusene end ved driftsaarets begyndelse Tab el viser de indkomne tvangsarbeideres forseelser Av mændene var 86 Vo og av kvinderne 55 A, sat ind for forseelse mot 0sgjængerlovens 6-9

24 8 Tvangsarbeidshusene Tabel 5 gir oplysning om hv or lang t id de indkomne tvangsarbeidere blev sat ind paa Av tabellen fremgaar at de fleste mænd (69 %) kom ind paa en tid av 8 maaneder, de fleste kvinder (55 %) paa en tid av 3 aar T a bel 6 viser tvangsarbeidernes alder ved indkomsten Som det vil sees var det største antal mend (33 0/0) i alderen mellem 30 og 39 aar, mens det største antal kvinder (36 Vs) var mellem 5 og 9 aar Tab el 7 angaar tvangsarbeidernes egt eska 3 elige stillin g I tab el 8 er meddelt opgave over de indkomne tvangsarbeideres tidligere livsstillin g Av mændene tilhørte den største procent ( %) klassen dagarbeidere Av kvinder var de fleste 8 ) prostituerte Tab el 9 indeholder oplysning om tvangsarbeidernes f ø d el an d Naar undtages svenske, var samtlige indkomne tvangsarbeidere født i Norge Tab el 3 0 viser tvangsarbeidernes hjem ste d Mens der paa Kristiania falder 3,7 0/0 mænd og 63,6 oi', kvinder, var procenten for Bergen,9 m og 36, kv, for de øvrige byer 38,6 m og for landdistrikterne 6,9 m Ingen av de indkomne kvinder hadde hjemsted utenfor Kristiania og Bergen For 9,9 O/ var hjemstedet ikke oplyst Følgende yderligere oplysninger kan meddeles om A rb eidshuset f or Kvinder: Det samlede antal tvangsarbeidsdage i driftsaaret har været 06 og middeltallet av tvangsarbeidersker 38,5 Ved driftsaarets utgang var tvangsarbeidersker i lste klasse 3 i den i 3die Antallet av brev, sendt av tvangsarbeiderskerne, har været 79, antal mottagne brev 3 og antal besøk 8 53 tvangsarbeidersker har sendt brev, 3 har mottat brev, 33 har mottat besøk, wens 6 hverken har skrevet eller faat brev eller mottat besøk Om den geistlige virksomhet i Arbeidshuset for Kvinder henvises til avsnittet om sjælepleien og undervisningen " under landsfængslerne (Lands - fmngslet for Kvinder) Det samlede antal arbeidsdage har i driftsaaret været 37 og dage uten arbeide 689, hvorav 63 spin- og helligdage, 387 sykedage og 39 dage paa grund av refselse Av det samlede antal tvangsarbeidsdage utgjorde arbeidsdagene 80,88 OA og dagene uten arbeide 9, V o, hvorav On- og helligdagene utgjorde 6,09 O/, sykedagene,75 V o og dagene uten arbeide paa grund av refselse 0,8 %

25 Tvangsarbeidshusene Av arbeidsdagene anvendtes til arbeide for arbeidshuset selv i forbindelse med landsfængslet 985 dage (8,66 %), for andre fængsler 90 dage (5,59 /,, for andre offentlige indretninger 080 (8,9 o/ o) og forøvrig dage (7,6 /) Følgende opgave viser antallet av tvangsarbeidersker som gjennemsnitlig daglig har arbeidet i de forskjellige arbeidsgrener Spinding, vævning m v 0,0 Vask 9,5 SOm 3,0 Rengjøring 3,03 Diverse arbeider 0,78 I driftsaaret har 56 tvangsarbeidersker været tilstaat arbeidspenger De tilstaaede arbeidspenger har andraget til kr 676,70 Ved aarets utgang utgjorde beløpet av de tvangsarbeiderskerne tilkommende arbeidspenger kr 308,37 Direktøren uttaler i sin beretning at arbeidspengene har virket godt, særlig for dem som derved kan opnaa løsladelse paa prøve For de paa reststraf gjenindsatte har de mindre betydning ; derfor maa der passes særlig paa at arbeidspenger ikke tilstaaes dem uten at de leverer fuldt arbeide Flere av dem har enkelte maaneder slet ikke faat arbeidspenger Av det samlede antal tvangsarbeidsdage har der været 006 med almindelig kost, 5 dage med vand og brod og 0 dage med avvikelse fra den almindelige kost efter lægens forskrift Desuten har der været utdelt 3 63 portioner eftermiddagskost og 3 5 ekstraforpleininger utenfor dem som lægen har forordnet Ved tvangsarbeidsanstalten paa Op stad paabegyndtes i driftsaaret de arbeider som Stortinget hadde git bevilgning til, nemlig oparbeidelse av de foreslaaede veianlæg og opførelse av en messebygning Som i forrige aarbok nævnt fandt Stortinget den første plan for anlægget for dyr og anmodet i beslutning av te juni 909 om at der maatte bli forelagt forslag til ny byggeplan for næste Storting Efter Justitsdepartementets anmodning blev anlsegsspørsmaalet derefter paany tat under bearbeidelse av forstander Omsted og direktør Smedal i forening med arkitekt Ekman De avgav sine uttalelser 0 januar 90 De fandt i det væsentlige at maatte fastholde de tidligere planer, men foretok dog enkelte forandringer og reduktioner i dem De omarbeidede planer blev lagt til grund for en ny kongelig proposition i saken, fremsat 8 februar 90 (St prp nr 5 for 90)

26 0 Tvangsarbeidshusene Ved beslutning av 6 mai 90 bifaldt Stortinget med endel mindre av Justiskomiteen foreslaaede forandringer planen for hoved- og økonomibygningen Til opførelse av en direktørbolig av træ stilledes desuten til raadighet et belop av indtil kr 0 000,00 Kriminalasylet Ved driftsaarets begyndelse april 909 var i Kriminalasylet 30 syke I aarets løp kom der ind syke Tilsammen 3 syke I aarets løp blev skrevet ut Tilbake ved driftsaarets utlfzip 3 syke Av de 30 syke som var i asylet ved driftsaarets begyndelse, var overfort fra landsfængsel Av de syke som kom ind i aarets løp, var den ene overfort fra Kristiania tvangsarbeidsanstalt og den anden fra Bodsfængslet De i driftsaaret behandlede syke er opført som lidende av følgende sindssygdomme :

27 Kriminalasylet Utskrevet Melancholia Amentia Dementia Paranoia Insania periodica hypochondrica degenerativa Alcoholismus Idiotia Det samlede antal forpleiningsdage i driftsaaret utgjorde Det daglige middeltal av syke har været 9,7 Tvangsmidler har i driftsaaret ikke været anvendt Av sikkerhetshensyn eller efter eget Ønske har i 38 tilfælder enkelte syke i driftsaaret til stadighet eller leilighetsvis været isolert i tilsammen 3 09 dage Arbeidsvirksomheten har bestaat i renhold, drevplukking, vedsaging, skrædderarbeide, malerarbeide, murerarbeide, børstenbinderarbeide, strømpestrikking, garnbinding og poseklistring Om asylets indtægter og utgifter henvises til ta bel 3

28 Fangetransport Fangetransport september 909 blev der av Fængselsstyrelsen godkjendt en med slutter ved Odda politiarrest Haraldsen oprettet kontrakt om transport av fanger mellem Odda og Voss Utgifterne ved fangetransport (bortset fra transport til tvangsarbeidsanstalter) var i kr 59 0, Omsorgen for løslatte Bödsfængslets prest uttaler i sin beretning at hans erfaring mere og mere viser at det bedste for de løslatte er at faa anledning til at begynde et nyt liv i et fremmed land Ellers er det - vanskelig for dem at flygte fra sin fortid Av den mottagne beretning fra direktøren for Akershus lf hitsættes : For løslatte fanger har man søkt at gjøre mest mulig i retning av hjælp til selvhjælp Hovedva,nskeligheten ligger i at de saa /Wig vil forlate byen &iv om de efter løsladelsen har reist sin vei og faat godt arbeide utenbys, søker de atter tilbake bit Meget ofte gaar det under slike forhold mot deres beregning De hadde tænkt at ta en kort bytur Men saa kommer de paa rangel og mister snart baade reisepenger og klær Til opklædning av fanger som blev loslatt fra landsfængslerne i , bruktes ved Bodsfængslet et beløp av kr 3 30,98, ved Akershus lf kr 6,83, ved Trondhjeras lf kr 660,93 og ved Lf for Kvinder kr 685, Til hjemsendelse for fængslets regning blev der ved Bodsfængslet brukt kr 997,6, ved Akershus lf kr 56,0, ved Trondhjems lf kr 7,60 og ved Lf for Kvinder kr 668,30 As de i driftsaaret løslatte hadde 9 fanger fra Bodsfængslet

29 Omsorgen for løslatte i indestaaende arbeidspenger kr 9,39, 3 fanger fra Akershus lf kr 88,3, 36 fanger fra Trondhjems lf kr 678,7 og 5 fanger fra Lf for Kvinder kr 0,5 Av de fra kredsfængslerne og de større hjælpefængsler loslatte blev ialt 0 trængende fanger understøttet med uundværlige beklædningsgjenstande Av dem var 55 løslatt fra Kristiania kredsfængsel Av selskaper hvis f ormaal er at understøtte løslatte f an ge r, fandtes i følgende : Foreningen til forsorg og beskyttelse for de fra Kristiania strafarbeidsanstalter løslatte forbrydere Kristiania fængselsselskap Fredrikstad forening til omsorg for løslatte forbrydere Smaalenenes amts fsengselsselskap Hamar distrikts feengselsselskap Larviks fængselsselskap Stavanger fængselsselskap Bergens fængselsselskap Trondhjems feengselsselskap Nordlands amts feengselsselskap Tromsø amts fiengselsselskap De to førstnævnte foreninger driver i fsellesskap Kristiania fængselsselskapers arbeidskontor" Dette yder ogsaa hjælp til løslatte fangers familier Foreningen for løslatte" i Kristiania og Trondhjems fængselsselskap " understøtter desuten løslatte tvangsarbeidere Stortinget bevilget for budgetaaret et st at s b id r ag til foreninger for understøttelse av loslatte fanger, stort kr 5 500,00, som av Justisdepartementet blev fordelt saaledes Foreningen til forsorg og beskyttelse for de fra Kristiania strafarbeidsanstalter loslatte forbrydere kr 700,00, Kristiania feengselsselskap kr, 300,00, Fredrikstad forening til omsorg for løslatte forbrydere kr 00,00, Smaalenenes amts fængselsselskap kr 00,00, Hamar distrikts kr 50,00, Larviks kr 50,00, Stavangers kr 00,00, Bergens kr 00,00, Trondhjems kr 00,00, Nordlands amts kr 00,00, Tromso amts kr 00,00 Desuten var der av Stortinget bevilget kr 000,00 til Selskapet til hjælp for hjemløs ungdom, kr i 000,00 til Kristiania indremissions hjem Ebenezer", kr 000,00 til Kvindehjemmet paa Grini i Bærum, kr 3 000,00 til Frelses-

30 Omsorgen for løslatte armeens redningshjem i St Halyards gate, Kristiania og kr: 000,00 til kvinde= hjemmet Nygjerdet" i Bergen Av beretningen om Kristiania fængselsselskapers arbeidskontor for 909 meddeles følgende : Kontoret har fortsat sin virksomhet som i de forløpne aar I aarets løp henvendte 00 personer 'sig til kontoret for første gang Av disse var 3 løslatt fra Bodsfængslet, 3 fra Akershus lf, 5 fra Lf for Kvinder, 08 (hvorav kvinder) fra Kristiania kredsfængsel, 3 mænd fra andre fængsler, 9 mænd fra Kristiania tvangsarbeidsanstalt, 8 kvinder fra Arbeidshuset for Kvinder personer tilhørte løslatte fangers familier Av tidligere understøttede henvendte 37 personer sig paany til kontoret Av dem var 80 løslatt fra Bodsfængslet, 8 fra Akershus lf, 38 fra Lf for Kvinder, 07 (05 m og kv) fra Kristiania kredsfængsel og mænd og 6 kvinder fra tvangsarbeidsanstalterne 0 tilhørte løslatte fangers familier Det samlede antal som søkte understøttelse gjennem kontoret, var saaledes 57 Av disse blev 6 avvist eller henvist andetsteds og 8 mottok ikke tilbudt hjælp De øvrige 8 blev hjulpet paa følgende maate : skaffet fast plads tillands 5, tilsjøs 8, skaffet midlertidig arbeide 3, skaffet redskaper eller materialer 9, skaffet reisebidrag indenlands 73 og til utlandet 3, skaffet losji, mat eller klær 5 og anden hjælp 5 De penger som i 909 er blit anvendt til understøttelse -- utredet av Kristiania feengselsselskap og Foreningen for løslatte fordeler sig saaledes : paa Kristiania kredsfængsel kr 9,3 77 Akershus landsf,, 5,56,, Bodsfængslet» 865,05 ), Landsf for Kvinder,, 970,6 77 Arbeidshuset for -Kvinder,, 6,86,, Kra tvangsarbeidsanstalt,, 3,86 7, fangers familier,, 89,50,, tvangsarbeideres familier 0,00 Tils kr 6 07,78 Fr e drik s tad forening til omsorg for løslatte forbrydere har i 909 understøttet 95 personer med tilsammen kr 6,98 S ma alen en e s amts feengselsselskap har i aarets løp ydet understøttelse til,a6 personer med et samlet beløp av kr 39,85 Hamar distrikts fængselselskap har hjulpet 5 personer med tilsammen kr 33,00 Larviks fængselsselskap har understøttet 9 personer med en utgift kr 53,03,

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfort i Forteguelse over Norges Officielle Statistik juli 8893 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 tjoreningens dannelse forberedtes i møte paa villa Framnæs, Næsøen tirsdag lode juli 1917, hvor følgende herrer var tilstede: G. Lien, Høvik, M. Dahl, T.

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

ANDERSSEN-STRAND BERGEN. 2. HEFTE ---p- BE RETNING AVGIT AV UTVALGSFORMANDEN. UTGtT,4V FISKERIDIREKTØREN A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI 1925 VEDKOMMENDE

ANDERSSEN-STRAND BERGEN. 2. HEFTE ---p- BE RETNING AVGIT AV UTVALGSFORMANDEN. UTGtT,4V FISKERIDIREKTØREN A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI 1925 VEDKOMMENDE VEDKOMMENDE FOR - - UTGtT,4V FISKERIDIREKTØREN 2. HEFTE ---p- - P- -- 1924 BE RETNING AVGIT AV UTVALGSFORMANDEN ANDERSSEN-STRAND BERGEN A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI 1925 I. Offentlige foranstaitninger.

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Detaljer

GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL

GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL / GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL II < KRISTIANIA 1919 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W.NYGAARD) GJERPEN dw. GJERPEN EN BYGDEBOK

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN KONG OSKARS BESØK I 1873 hadde bygden besøk av kong Oskar. Efter en reise opover Finmarken, like til russegrænsen, tok han med sit kongelige følge paa tilbaketuren om

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD ii^:i^»iki Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD KRISTIANIA TEATER paa Bnnkpladsen maleri av GUDM. STENERSEN SOPHIE REIMERS TEATERMINDER FOYERN I KRISTIANIA TEATER maleri av Gudm.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com]

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com] This is the html version of the file http://folk.uio.no/ingeba/schoning_alt.doc. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web. [Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

Kaffe, Sukker og Lysolier

Kaffe, Sukker og Lysolier Kaffe, Sukker og Lysolier Det har vært en vanlig antakelse at den første forbruksundersøkelsen ble gjennomført i 1906. Her skal det argumenteres for at den første undersøkelsen av forbruk ble gjennomført

Detaljer

Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud.

Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud. Grytviken, South Georgia 6. mai 1912. Cirkulærskrivelse no 2 Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Far takkes saa meget for breve av

Detaljer