AUFs innspill til statsbudsjettet 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUFs innspill til statsbudsjettet 2011"

Transkript

1 Statsministerens kontor Finansdepartementet Arbeiderpartiets gruppeledelse Arbeiderpartiets finansfraksjon Partikontoret Deres referanse Vår dato Vår referanse Saksbehandler 02. mars 2010 Mats Kvaløy-Bjørbekk AUFs innspill til statsbudsjettet 2011 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) vil med dette presentere våre første innspill til statsbudsjettet for AUF mener statsbudsjettet for 2011 bør ha tre overordna satsingsområder: Klima og miljø Utdanning Bistand AUF ønsker å engasjere seg i arbeidet fremover og vil bidra til et best mulig budsjett. Vi ønsker lykke til og håper at våre innspill blir tatt med i den videre prosessen. Med vennlig hilsen Martin Henriksen /s/ leder Mats Kvaløy Bjørbekk /s/ politisk rådgiver

2 Generell kommentar For å videreutvikle velferdsstaten vil det være behov for økt skatteinnsats og omfordeling gjennom et mer rettferdig skattesystem. Vår holdning er at det generelle skattenivået fra 2004 bør økes. Vi støtter en utvikling der en øker progresjonen i det generelle skattesystemet og innfører skjerpelser på de aller høyeste inntektene. Det er viktig at løftet til velgerne om mer rettferdig fordeling følges opp ytterligere. For å vri forbruket i mer miljøvennlig retning bør regjeringa dessuten endre skatteprofilen sterkere i retning av et grønt skattesystem. Statsbudsjettet for 2011 bør først og fremst videreføre satsinga på offentlig velferd. De siste årene har veksten i privat forbruk vært langt større enn i det offentlige. Konsekvensen har vært et svekket offentlig tilbud og en forbruksvekst som gjør det vanskelig å oppnå bærekraftig utvikling. Vi mener derfor at overføringene til offentlig velferd må prioriteres og at det generelle skattenivået på sikt må føre til redusert privat kjøpekraft. Se vedlegg for AUFs innspill til et mer rettferdig skattesystem. Satsinger 1. Klima og miljø: Kollektiv og fornybar energi Norges miljøprofil må styrkes. Oppfølging av Klimakur 2020 og klimaforliket krever at miljø og klima blir en av hovedsatsingene i budsjettet for AUF vil derfor be regjeringspartiene om å gjennomføre en mer ambisiøs budsjettpolitikk for klima enn tidligere budsjetter. Dette gjelder spesielt satsning på kollektivtrafikk og forskning og utvikling knyttet til fornybar energi. Det er avgjørende at påbegynte jernbaneprosjekter sikres fullfinansiering og dermed også forutsigbarhet. Jernbanen bør få et stort løft i budsjettet for Strekninger med stor persontrafikk der jernbanen konkurrerer med veitrafikken om de reisende, må prioriteres. For å få opp kollektivbruken og redusere privatbilismen må belønningsordningen for lokal kollektivtrafikk styrkes. Klimaforliket legger opp til at satsingen på FOU på fornybar energi skal økes. Det må satses ytterligere på å gjøre utvikling av ny fornybar energi til kommersielt forsvarlige prosjekter. Forskning på miljøvennlig energiforsyning (ENOVA), miljøvennlig drivstoff (Transnova) og rensing, transport og lagring av CO 2 (Gassnova) bør prioriteres. 1. Kraftig økning av FOU på fornybar energi. Nettariffen økes med 1 øre som øremerkes ENOVA. Kollektivtrafikken prioriteres innenfor samferdselsområdet. 2

3 2. Utdanning: Tiltak mot frafall Skole og utdanning er en av de viktigste forutsetningene for velferd og utvikling. Det høye frafallet i videregående skole krever økt innsats. Det er nødvendig med en rekke tiltak for å få en effektiv politikk mot frafall, og økte midler til området. AUF vil også påpeke viktigheten av at man får til et løft for yrkesfag og lærlinger gjennom arbeidet med å lovfeste retten til læreplass. 1. Skolen må tilføres økte ressurser og det må innføres nasjonale krav som sikrer økt lærertetthet og større likeverdighet i opplæringstilbudet. 2. Mer tidlig innsats, økte lærerressurser og mer praksisnær undervisning i skoleløpet. 3. Gjennomføre forsøk med mentorordninger der ressurspersoner fra skole og arbeidsliv følger opp enkeltelever som står i fare for å avbryte opplæringen. 4. Styrke rådgivningen i skolen, blant annet gjennom dobling av rådgivningsressursen og innføring av kompetansekrav for rådgivere. 5. Lærlingtilskuddet bør holdes på nivået som ble lagt i Bistand: Minimum 1 % av BNI For AUF er det viktig at Norges innsats mot internasjonal fattigdom og forskjeller intensiveres. AUF kan ikke akseptere en svekkelse av bistanden på statsbudsjettet. Derfor vil vi at bistandsandelen økes utover dagens nivå både i prosent av BNI og antall kroner. 1. Bistanden økes utover dagens nivå både i prosent av BNI og antall kroner. 4. Øke antall kvoteflyktninger I Soria Moria-erklæringa sier regjeringen at den vil øke kvoten for overføringsflyktinger fra FN til i første omgang Som et av verdens rikeste land har Norge et helt spesielt ansvar for å hjelpe mennesker i nød. AUF ønsker en human og solidarisk flyktningpolitikk basert på sosialdemokratiske verdier. 1. Antallet kvoteflyktninger økes til 1500 på statsbudsjettet

4 5. 50 % rabatt på kollektivtrafikk for elever, lærlinger og studenter Det er behov for å øke satstinga på kollektivtransport både for å redusere utslipp fra veitrafikk og for å gi ungdom muligheten til å benytte NSB og annen kollektivtransport til en lavere pris enn i dag. 1. Ungdomsrabatter ved bruk av NSB og annen kollektivtransport utvides slik at ungdom, elever, lærlinger og studenter (uavhengig av alder) får rett til 50 prosent rabatt. 6. Studentboliger og studieplasser Veksten i antall studenter vil gjøre det nødvendig med en satsing på flere fullfinansierte plasser og velferdstilbud for studenter for å sikre fortsatt lik rett til utdanning, og for å satse videre på kunnskapssamfunnet. Å sikre flere boliger vil redusere presset i boligmarkedet og være et godt tiltak for bedre studenters økonomiske situasjon. 1. Det settes av midler til flere fullfinansierte studieplasser og bygging av minst 1000 nye studentboliger i Ungdomsgaranti Ungdomsgarantien har stått sentralt i LOs arbeidsmarkedspolitikk for ungdom. Mange unge opplever å miste jobben når de økonomiske tidene blir dårligere. Samtidig viser det seg at ungdom også er de siste som får jobb når tidene blir bedre. Dette underbygger behovet for at det iverksettes arbeidspolitikk som motvirker slike negative konsekvenser for ungdom. Her spiller ungdomsgarantien en viktig rolle. 1. Ungdomsgarantien utvides og styrkes ved at den sikrer ungdom under 25 år rett til enten arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder. 8. Styrket tilbud til asylsøkere Med økning i antall asylsøkere er det behov for mer ressurser i forvaltningen for sikre en god og rettferdig behandling av asylsøkerne. AUF har et spesielt engasjement for enslig mindreårige asylsøkere og at disse må få samme rettigheter som andre barn i Norge. For å sikre god integrering er tiden på 4

5 mottakene avgjørende. AUF ønsker å styrke introduksjonsprogrammet, og gjøre det obligatorisk også for de som kommer på familiegjenforening. 1. Utlendingsmyndighetene gis økte ressurser for å sikre rask saksbehandling og for forbedret tilbud på mottakene. 2. Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere legges fra UDI til barnevernet. 3. Introduksjonsprogrammet styrkes og forbedres og gjøres obligatorisk for alle, også de som kommer gjennom familiegjenforening. Særlig opplæringen innen norsk, engelsk og samfunnsfag styrkes. Kuttforslag 1. Kontantstøtten avvikles % kutt i Stortingets og departementenes administrative utgifter. 3. Utsette målsettingene om store nye veiutbygginger i NTP, og dermed redusere veksten de kommende årene. 4. Forlenge planperioden for langtidsplanen for Forsvaret, og ikke starte nye store forsvarsinvesteringer. 5. Dempe oljeinvesteringer de neste årene. Forslag for økte inntekter og økt omfordeling 10 forslag til et mer rettferdig skattesystem Det norske samfunnet preges i 2010 til tross for finanskrisen av større privat forbruk og velstand enn noensinne. Dette er problematisk av flere årsaker. Veksten i det offentlige forbruket har i mange år vært lavere enn veksten i det private forbruket. Økonomiske prognoser tilsier at det private forbruket kommer til å være dobbelt så høyt om 50 år. Samtidig vil vi oppleve en kraftig økning i antall eldre og pleietrengende i årene framover. De siste 20 årene har inntektsulikheten mellom folk i Norge økt. Inntektsandelen til Norges rikeste er mer enn doblet siden At de rike i vårt land betaler lite eller ingen skatt, innebærer ikke bare tilsvarende tap av inntekter til offentlig sektor. På sikt kan denne praksisen undergrave den generelle oppslutningen om skattesystemet 5

6 og velferdsstaten. Denne utviklinga kan skape et gap mellom folks forventninger til det offentlige på grunn av økt privat rikdom, og de mulighetene det offentlige har til å levere forbedringer i velferden. Dersom tunge områder som helse, undervisning og omsorg fortsatt skal være en offentlig oppgave, må skatteinnsatsen økes. AUF mener derfor at det er nødvendig og riktig å øke den samla skatteinnsatsen. AUF ønsker også et klimaperspektiv på skatte- og avgiftssystemet, der hensynet til klima må være overordna. For å kunne begrense de globale klimaendringene er det nødvendig at vestlige land minsker det materielle forbruket sitt, og det å innskrenke den private kjøpekrafta gjennom det generelle skattenivået er et viktig tiltak. For å vri forbruket i mer miljøvennlig retning, bør regjeringa endre skatteprofilen sterkere i retning av et grønt skattesystem. Dette bør innebære lavere skatt for lavere inntekter og skjerpet skatt på varer og tjenester som innebærer forbruk av ikkefornybare energiressurser. Målet med skattesystemet er både å sikre inntekter til velferdsproduksjon og å omfordele samfunnets inntekter rettferdig. Skattesystemet må være utformet slik at det sikrer disse verdiene samtidig som det legger til rette for verdiskaping. En stor velferdsstat med offentlig finansierte tjenester bidrar også til å redusere ulikhet i befolkningen. Skal den norske velferdsstaten utvikles videre, trengs det både økt skatteinnsats og en omfordeling gjennom et mer rettferdig skattesystem. AUF mener derfor at det generelle skattenivået må heves fra Forslag til et mer rettferdig skattesystem: 1. Lettelser for de laveste inntektene Senket skattesats og økt bunnfradrag for de laveste inntektene. 2. Reduser egenandelene på velferd Innbyggernes tilbud innen skole, omsorg og helse bør ikke være avhengig av egen økonomi. Derfor bør en omfordeling gjennom skattesystemet føre til reduserte egenandeler på helse og sosiale tjenester. 3. Endret toppskatt For å ivareta en grad av progressiv beskatning, bør innslagspunktene for toppskatt senkes noe, og et tredje innslagspunkt i toppskatten innføres for de høyeste inntektene. 4. Hardere beskatning av inntekter fra aksjer Personers kapitalinntekter bør bli beskattet likt med lønnsinntekter. Personlige aksjeeiere som i mange tilfeller håver inn millioner i utbytte og gevinster, betaler verken trygdeavgift eller toppskatt. Dette blir med god grunn oppfattet som urimelig og urettferdig. 5. Kakseskatt Gjeninnfør ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 16 G ( kakseskatten ). Dette vil redusere motivasjonen til økte lederlønninger og økte lønnsgap i samfunnet. 6

7 6. Utbytteskatt på alle utbytter Det må innføres 28 prosent skatt på aksjeselskapers gevinster og utbytte på aksjer i andre selskaper. 7. Endre skattefradraget på private lån Norge har i dag skattefradrag for renter på private lån. Den rikeste delen av befolkningen har de største lånene, og Hallvard Bakke har påpekt at: Rentefradraget er ( ) i hovedsak en gigantisk subsidiering av dem som har best råd i samfunnet. AUF foreslår å fjerne skattefradraget for renter på private lån som overskrider 3 millioner kroner pr. person. Et slikt tiltak vil gi staten flere milliarder årlig i økte skatteinntekter. 8. Valutaskatt Skatt på innenlands valutatransaksjoner, en såkalt Tobin-skatt, vil være en sterkt progressiv skatt. Den vil sannsynligvis gjøre det lettere å skattlegge kapitalinntekter og rike personer innenlands slik at velferden i Norge styrkes. 9. Omsetningsavgift på aksjer En slik omsetningsavgift vil gi mulighet både til å øke utgiftene til velferdsformål og å redusere eller fjerne ufornuftige avgifter. På kjøp av nødvendige varer er det i dag lagt en moms på inntil 25 prosent. Omsetningen på Oslo Børs er derimot avgiftsfri. En omsetningsavgift på aksjer kan være relativt lav, har liten eller ingen virkning på aksjeomsetningen. Med omsetningen på Oslo Børs i 2005 ville en avgiftssats på 0,7 prosent gitt en skatteinntekt på rundt regnet 10 milliarder kroner. 10. Variable momssatser og avgifter AUF vil ha en gjennomgang for å se på hvordan momssystemet og avgiftssystemet kan virke mer omfordelende og bli grønnere. Inntektsfordeling i forbruk, energiforbruk og helse kan være kriterier for endrede momssatser. Slik vil luksusforbruk skattelegges hardere, og nødvendige forbruksvarer mindre. En problematisk side ved dette er at en senking av momsen kan føre til at det er dagligvarekjeder og andre som tar ut gevinsten i form av lavere moms. Et endret system bør derfor motvirke dette. 7

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Meld. St. 1 (2013 2014)

Meld. St. 1 (2013 2014) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015 Dele for å skape SVs alternative statsbudsjett 2015 1 Innhold Hovedsaker 4 Dele for å skape 5 Kamp mot forskjeller og fattigdom 6 Bygg Norge grønt 7 Heldagsskole med flere lærere 8 Et likestilt arbeidsliv

Detaljer

Innledning 3. Generelle økonomiske betraktninger 4. Petroleumsnæringens innvirkning på norsk økonomi 4. Konsekvensene av økt kjøpekraft 6

Innledning 3. Generelle økonomiske betraktninger 4. Petroleumsnæringens innvirkning på norsk økonomi 4. Konsekvensene av økt kjøpekraft 6 Innhold Innledning 3 Generelle økonomiske betraktninger 4 Petroleumsnæringens innvirkning på norsk økonomi 4 Konsekvensene av økt kjøpekraft 6 Satsingsområder 7 Et betydelig samferdselsløft på jernbane

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Oslo, fredag 11.11.11

Oslo, fredag 11.11.11 2 Oslo, fredag 11.11.11 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2012 FOLK FØRST: Venstre legger med dette fram sitt alternative statsbudsjett for 2012. Venstres alternativ innebærer en markant politisk vilje

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Rent språklige endringsforslag er ikke tatt inn i dette heftet, men oversendt partikontoret for korrektur etter landsmøtet. Kapittel 1 Skape og dele

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009 St.meld. nr. 1 (8 9) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 De økonomiske utsiktene...... 17.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Tidlig innsats i skolen Fleksibilitet for familiene Sosial ansvarlighet. Innhold

Tidlig innsats i skolen Fleksibilitet for familiene Sosial ansvarlighet. Innhold 2 Innhold Innledning... 3 Skole og utdanning... 4 Familie... 6 Arbeid og velferd... 9 Asyl, innvandring og integrering... 11 Internasjonal rettferdighet... 13 Helse og omsorg... 15 Rus og psykisk helse...

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 INNHOLD Innledning 4 Kapittel 1: Hovedsaker 6 1. Framtidens næringsliv er grønt 2. Natur er kunnskap og verdier 3. Det grønne skiftet skjer lokalt 4. Livskvalitet

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Vår sak nr: 355,337,333/10 BA Arkivnr: 110 Deres ref: Dato:26.02.2010

Vår sak nr: 355,337,333/10 BA Arkivnr: 110 Deres ref: Dato:26.02.2010 Kunnskapsdepartementet v/statsråd Tora Åsland Postbok 8119 0032 Dep Vår sak nr: 355,337,333/10 BA Arkivnr: 110 Deres ref: Dato:26.02.2010 STATSBUDSJETT 2011 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Norsk

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer