MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/13 09/1857 CAMPUS HELGELAND - KUNNSKAPSSENTER - STAKOBYGGET KOSTNADSOVERSKRIDELSE I FORHOLD TIL BUDSJETT - SØKNAD FRA STAKOBYGGET AS OM TILLEGGSFINANSIERING. Ordføreren i Rana, 10. Desember 2013 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 99/13 CAMPUS HELGELAND - KUNNSKAPSSENTER - STAKOBYGGET KOSTNADSOVERSKRIDELSE I FORHOLD TIL BUDSJETT - SØKNAD FRA STAKOBYGGET AS OM TILLEGGSFINANSIERING. Saksbehandler: Jostein Jacobsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 09/1857 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/13 Kommunestyret /13 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud på låneopptak på inntil 33 mill kr for å tilføre Stakobygget AS nødvendig kapital for fullføring av Campus Helgeland. Tilbudene skal omfatte både opplåning til Rana kommune for videreutlån, og til Stakobygget AS i egen regi. I denne sammenheng vurderes også den totale finansiering / låneopptaket til prosjektet. Rådmannen gis fullmakt til å velge det tilbudet som er mest fordelaktig for prosjektet. 2. Rådmannen får fullmakt til å vurdere om det skal innhentes tilbud fra ekstern rådgiver for gjennomgang og evaluering av planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet. Rådmannen i Rana, Side 2 av 7

3 Saksutredning: Oppsummering: Gjennomgang i forbindelse med sluttoppgjør for byggeprosjektet Campus Helgeland viser en kostnadsoverskridelse i forhold til vedtatt budsjett på inntil 33 mill. kr. Overskridelsen forklares i noen grad med at byggeprosjektet er planlagt og gjennomført innenfor svært stramme tidsrammer. Spesielt i prosjekteringsfasen medførte kravet til fremdrift for dårlig kvalitet og kvalitetssikring på planer og kostnadskalkyler. Prosjektgjennomføringen har blitt beheftet med uvanlig mange endringer med kostnadskonsekvenser. Kommunens prosjektavdeling sin løpende kostnadsoppfølging av prosjektet med mange endringsmeldinger, og økonomirapportering i den sammenheng, er ikke tilfredstillende ivaretatt. Dette har medført at en kostnadsoverskridelse i denne størrelsesorden ikke er blitt rapportert før i prosjektets sluttfase. Dette beklages sterkt, og vil bli gjenstand for en grundig intern gjennomgang og evaluering. Prosjektet Campus Helgeland har slik styret i Stakobygget AS og rådmannen vurderer det fortsatt en god økonomi. Stakobygget AS søker kommunen om ytterligere lån til fullfinansiering av prosjektet. Bakgrunn: Campus Helgeland ble åpnet som forutsatt i august Ved åpningen var hoveddelen av byggearbeidene ferdigstilt, men det gjensto en del etter- og tilleggsarbeider. Rana bibliotek tok sine nye lokalene i bruk i november Ved inngangen av desember 2013 pågår fortsatt en del etter- og reklamasjonsarbeider. Arbeidet med gjennomgang av sluttoppgjør har vist seg å bli svært omfattende, og pågår fortsatt. Gjennomgangen er nå kommet så langt at kostnadsnivået for hele byggeprosjektet anses klarlagt, og viser betydelige merkostnader i forhold til kostnadsoverslag og finansieringsplan som lå til grunn ved kommunestyrets vedtak om å iverksette prosjektet. Selv om gjennomgangen av sluttoppgjør ikke er sluttført og det ennå kan bli justeringer, er Stakobygget AS som byggherre informert om størrelsesorden på overskridelsene som er påløpt byggeprosjektet. Styret i Stakobygget AS har etter styremøte søkt Rana kommune om et lån stort inntil kr.33 mill.kr for å dekke påløpte merkostnader i byggeprosjektet. Sak om innvilgelse av slikt lån fremmes som en haste- og tilleggssak for Formannskap og Kommunestyre. Stakobygget AS er avhengig av et slikt lånetilsagn for å kunne betale fakturaer for påløpte byggekostnader. Prosjektet Campus Helgeland: Kommunestyret vedtok som K.sak 25/11, følgende: Forprosjektet "Helgeland kunnskapssenter" datert tas til etterretning og legges til grunn for detaljprosjektering med påfølgende anbudsinnbydelse. Side 3 av 7

4 Realisering av "Helgeland kunnskapssenter" iverksettes innenfor en øvre ramme knyttet til forprosjektets kostnadskalkyle på 250 mill kr. I saksutredningen var finansieringen forutsatt som følger: Finansiering STAKO-bygget Prosjektkostnad SUM investering Momskompensasjon Finansieringsbehov Egenkapital Lån Formannskapet vedtok som F.sak 30/12, behandlet låneopptak som følger: Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud på låneopptak på 246,4 mill kr for finansiering av utbyggingen av Helgeland Kunnskapssenter i STAKO- bygget. Tilbudene skal omfatte både opplåning til Rana kommune for videreutlån og til Stakobygget AS i egen regi. Rådmannen gis fullmakt til å velge det tilbudet som er mest fordelaktig for prosjektet på langs sikt med hensyn til årlige kostnader og forutsigbarhet for prosjektet. Dersom innlån til Rana kommune for videreutlån til prosjektet velges som det mest fordelaktige for prosjektet, har rådmannen fullmakt til å godkjenne avtale mellom Rana kommune og Stakobygget AS om betjening av kostnadene ved finansieringen. Anbud ble utsendt Byggearbeidene startet opp Økonomi: Kommunestyrevedtaket i mai 2011 satte en øvre ramme på kostnadene for realisering av prosjektet på 250 mill.kr Etter anbudsvurdering i desember 2011 ble prosjektet ved å anta de økonomisk mest fordelaktige anbud ansett å kunne gjennomføres innenfor den økonomiske rammen som kommunestyret hadde satt. Det var derfor ikke nødvendig med ytterligere politisk behandling før prosjektet ble igangsatt. Pr er det utbetalt ca kr 249,7 mill. kr. Etter gjennomgang av krav i forbindelse med sluttoppgjør foreligger nå en prognose for at sluttsummen for prosjektet vil beløpe seg til ca. 283 mill. kr. Dette innebærer en overskridelse i forhold til finansieringsplan på ca.33 mill. kr, tilsvarende ca.10,2 prosent av SUM investering eller ca.13,2 prosent av Prosjektkostnad. Fordelt på klargjort areal gir dette en prosjektkostnad på ca kr/m2. Styret i Stakobygget AS har gjort følgende vurdering i samband med søknaden til kommunen om lån til fullfinansiering av Campus Helgeland: Side 4 av 7

5 «Selskapet er ikke i stand til å håndtere overskridelsen på prosjektet uten tilførsel av kapital. Den må derfor finansieres ved økt ekstern finansiering, utlån fra Rana kommunen eller ved eksternt låneopptak. Dette påvirker selvsagt kostnadsbildet i prosjektet og driften av selskapet i årene framover. Økt låneopptak fører til økte rentekostnader for selskapet, samtidig som den årlige avskrivningskostnaden øker på grunn av økt avskrivningsgrunnlag. Likviditetsmessig påvirkes driften av rentekostnadene og økte avdrag på den eksterne finansieringen. Avskrivningene vil øke med i overkant av 0,6 mill. kr årlig, mens rentene vil øke med i overkant av 1 mill. kr første år, en svekkelse av økonomien i prosjektet på ca. 1,7 mill. kr. Kalkylen er basert på en rente på 4 prosent og en avskrivningstid på 50 år. I vedtaket om å realisere prosjektet ble det lagt til grunn et avkastningskrav på 5 prosent på investert kapital i prosjektet. Det er derfor, i følge styrets vurdering av økonomien, fortsatt god økonomi i prosjektet.» Fra kommunens side deler Rådmannen den vurdering av prosjektets økonomi som styret i Stakobygget AS redegjør for. Redegjørelse om kostnadsoverskridelsene årsaker og håndtering: Planleggingen: En hovedforutsetning for prosjektet var at Campus Helgeland skulle stå ferdig til skolestart Minimum byggetid ble vurdert til ca 1.5 år. Byggestart måtte da skje senest I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser ble anbud utsendt for å rekke byggestart Prosjektet fikk klarsignal for detaljprosjektering i kommunestyret den Det innebar en prosjekteringstid på ca 4.5 måned inkl sommerferie. Dette er ekstremt kort for et prosjekt av denne størrelse og kompleksitet, og stiller store krav til prosjekteringsgruppen. Prosjekteringsgruppen besto av Solem arkitektur AS fra Trondheim og teknisk konsulent Norconsult AS fra Mo i Rana som var klar over denne forutsetningen da de leverte inn anbud. På grunn av kvikkleire ble det krevd områdekartlegging som først var klar , kun dager før anbud ble utsendt. Prosjekteringstiden har i ettertid vist seg å være for kort til å få levert og kvalitetssikret prosjektmateriale for betryggende styring med dette store og komplekse prosjektet. Det er registrert opp mot 900 endringsmeldinger, noe som er et uvanlig høyt antall. De fleste endringene kan henføres til mangelfulle beskrivelser, og mange skyldes også bestillinger fra byggherre for nye forhold. I forbindelse med forprosjektet utarbeidet prosjekteringsgruppen et kostnadsoppsett som ble benyttet som grunnlag i K.sak 25/11. Gjennomføringen: Feil og mangler i beskrivelsene samt byggherrestyrte tilleggsbestillinger gir utfordringer i byggefasen. Fokus for byggherre har vært å holde tidsplanen samt å få gode løsninger. Fra byggentreprenør er det mottatt ca 550 endringsmeldinger. Sammen med sluttoppgjøret (overlevert ) kom det inn 255 fakturaer på endringer. De økonomiske konsekvenser av endringsmeldinger skal meldes fortløpende. Her er slik rapportering i stor utstrekning ikke fremkommet før i forbindelse med sluttoppgjør. I denne situasjonen har byggherrens økonomistyring vært for dårlig ved at de samlede økonomiske konsekvenser av endringsmeldinger og mangelfull prosjektering ikke er løpende sammenstilt og rapportert slik vi skal praktisere i byggeprosjekter. Side 5 av 7

6 Sluttoppgjør: Vår fast ansatte byggeleder sa opp stillingen sin og sluttet i sluttfasen av byggeprosjektet. Leder for prosjektavdelingen har derfor selv måtte ta over all håndtering og oppfølging av tiltak og krav i prosjektets sluttfase. Sluttoppgjøret antas å kunne sluttføres i løpet av første kvartal En del rest- og garantiarbeid vil måtte skje sommeren De største postene som har medført kostnadsoverskridelse er: Uforutsette kostnader i forbindelse med Babettes ca 3 mill. kr. Forutsetning var at det kun skulle monteres sprinkleranlegg i lokalene. Manglende kartlegging på forhånd resulterte i merkostnader. Størst på elektro og bygg med 2,4 mill.kr Oppretting av skjeve gulv i eksisterende bygg A og B-fløy: ca 2,7 mill.kr Senking av Torggata inkl. tilstøtende gater og naboeiendommer. ca 3 mill.kr Manglende beskrevne bygningsmessige rivingsarbeider ca 1,4 mill. kr. Endret dørløsninger glassvegger: ca 0,8 mill.kr Endret løsninger for lecavegger A/B-fløy: 0,8 mill.kr Ikke beskrevet arbeid med kabelkummer ved C-fløy. ca 0,6 mill.kr Økte kostnader utenomhus.ca 1,1 mill kr Tillegg lås og beslag ihht til TEK 10: ca 1,1 mill.kr Innredning av kontorer 4 etg A/B-fløy: ca 2,5 mill. kr. Totalt 16 kontorer / 325 m2. Det skulle ikke utføres arbeider i kjeller med unntak av etablering av søppelrom. Her er det nå etablert vaskesentral og det må pga krav etableres nytt teknisk anlegg vedrørende lys og varme. Kostnader ca 2 mill. kr. Ikke hensyntatt at oppgradering av elanlegg fra 230V til 400V vil bli pålagt. Byggherre har mottatt krav om på 6,2 mill kr på avfallshåndtering. Kravet er ikke akseptert fullt ut av byggherre, men beløpet er tatt inn i prognose sluttsum. Konsulent har beskrevet 35 tonn avfall i byggeprosessen og entreprenør krever oppgjort for leverte 502 tonn til deponi. Enhetsprisen er priset svært høyt. Entreprenør har i sluttoppgjøret krevd 2,6 mill. kr. i riggkompensasjon pga endringer ut over 15 % av kontraktsummen. Kravet er ikke akseptert fullt ut av byggherre, men beløpet er tatt inn i prognose sluttsum. Alternative forslag til vedtak: Stakobygget AS er et av kommunen heleid aksjeselskap. Byggingen av Campus er hovedsakelig finansiert gjennom kommunens innlån og viderelån til Stakobygget AS. Selskapet søker om at overskridelsen på byggeprosjektet på inntil 33 mill.kr dekkes inn gjennom ytterligere lån fra kommunen. Slikt tilsagn kan gis på to måter, enten ved at kommunen selv låner og låner ut beløpet til Stakobygget AS, eller ved at kommunen garanterer for lån som Stakobygget AS selv opptar. Pkt.1, alt 1: Rana kommune tar opp inntil 33 mill. kr. i lån for å tilføre Stakobygget AS nødvendig kapital for fullføring av Campus Helgeland. Pkt.1, alt.2: Rana kommune stiller nødvendig garanti slik at Stakobygget AS kan ta opp lån stort inntil 33 mill. kr. til fullføring av Campus Helgeland. Side 6 av 7

7 Det er ikke er innhentet tilbud eller undersøkt hvilke betingelser som kan oppnås under de to alternativene. Det foreslås derfor et vedtak hvor rådmannen gis fullmakt til å velge det totalt sett gunstigeste lånealternativet. Vedtaket blir da korresponderende med det som Formannskapet gjorde i F.sak.30/12 om låneopptaket på 246,4 mill.kr. Det vil i en sammenheng med søknader om tilleggsfinansiering være naturlig også å se på nytt på hele finasieringsløsningen / låneopptaket til prosjektet. Pkt 2: Rådmannen får fullmakt til å vurdere om det skal innhentes tilbud fra ekstern rådgiver for gjennomgang og evaluering av planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet. Utrykte vedlegg: Søknad dat fra Stakobygget AS. F.sak 30/12 K.sak 25/11. Mo i Rana Sverre Å. Selfors Teknisk sjef Jostein S. Jacobsen Prosjektsjef Side 7 av 7

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer