Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste"

Transkript

1 Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf eller Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 69/2014 Godkjenning av møteprotokoll 70/2014 Avskrivning sosiale lån /2014 Utgiftsføring kommunale krav /2014 Budsjettjustering av investeringer /2014 Medlemskap i organisasjonen "Mayors for peace" Saken ettersendes 74/2014 Orienteringer

2 Saksframlegg Godkjenning av møteprotokoll Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /3067 Saksnr Utvalg Type Dato 69/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Protokoll godkjennes slik den foreligger. Vedlegg: Møteprotokoll Formannskap

3 Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 14:00 19:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, John Dokken, Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim Varamedlemmer: Gro Pettersen Jeanette Bach Mikkelsen Heidi Vildskog, Hans Moesgaard og Mette Mysliwski Saksliste Saksnr Tittel 63/2014 Godkjenning av møteprotokoll 64/2014 ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015

4 63/2014: Godkjenning av møteprotokoll Behandling: Ensemmig som foreslått av rådmannen. Vedtak: Protokoll godkjennes slik den foreligger. 64/2014: ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 Behandling: Tilleggsinnstilling fra rådmann: a. Sidene 41, vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). b. Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house» og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre. Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. Forslag fra Senterpartiet: a. Folkehelsemidlene økes med kr og stilles til folkehelsekomiteens disposisjon til forebyggende folkehelsetiltak. Inndekningen fremmes i kommunestyret. b. Internasjonalt arbeid posten heves til kr. Votering: 4 for (SP, A, KRF) og 3 mot (H, FRP) Forslag fra Arbeiderpartiet: a. Det fremmes en egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i tilknytning til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne. Votering: Enstemmig som foreslått av Arbeiderpartiet. Forslag fra H, FRP, KRF, V a. Gebyr for egenmeldte meldinger mindre tiltak på bebygd eiendom settes til 2000, b. Investeringer knyttet HC parkering prioriteres og gjennomføres i 2015 c. Maskinparken gjennomgås iht. forslag fra rådmannen d. Utnyttelsesgrad for privatboliger utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht.

5 sentrumsplanens vedtak om fortetning. e. Kirken tildeles ytterligere , til del finansiering av 100% stilling til menighetspedagog/diakon. f. Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere , g. Spydeberg Rock tildeles ytterligere , h. Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond trafikksikkerhetsmidler. i. Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær iht måltall. j. NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike tiltaksområdene. k. Forslag til inndekning fremmes til kommunestyret Votering: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF, V. Forslag fra H, FRP, KRF som erstatning for rådmannens forslags punkt 11: Økonomi og strategiplan vedtas med følgende presiseringer: 1. Økonomiplan legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer. 2. Finansiering av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS ene. 3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegge i økonomiplanperioden tilpasses det økonomiske handlingsrom. 4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med tilhørende plan for fremdrift og finansiering. Votering: 4 stemmer for alternativt forslag (H, Frp, KRF) og 3 stemmer for rådmannens forslag (A, SP) Vedtak: Endelig innstilling fra formannskapet blir da: Vedtakspunkt 1 10 i rådmannens forslag vedtas med følgende justeringer: a. Folkehelsemidlene økes med kr og stilles til folkehelsekomiteens disposisjon til forebyggende folkehelsetiltak. Inndekningen fremmes i kommunestyret. b. Internasjonalt arbeid posten heves til kr. c. Sidene 41, vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). d. Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house» og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre. e. Det fremmes en egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i tilknytning til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne.

6 f. Gebyr for egenmeldte meldinger mindre tiltak på bebygd eiendom settes til 2000,. g. Investeringer knyttet HC parkering prioriteres og gjennomføres i 2015 h. Maskinparken gjennomgås iht. forslag fra rådmannen i. Utnyttelsesgrad for privatboliger utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht. sentrumsplanens vedtak om fortetning. j. Kirken tildeles ytterligere , til del finansiering av 100% stilling til menighetspedagog/diakon. k. Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere , l. Spydeberg Rock tildeles ytterligere , m. Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond trafikksikkerhetsmidler. n. Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær iht måltall. o. NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike tiltaksområdene. p. Forslag til inndekning fremmes til kommunestyret. Vedtakspunkt 11: Økonomi og strategiplan vedtas med følgende presiseringer: 1. Økonomiplan legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer. 2. Finansiering av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS ene. 3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegge i økonomiplanperioden tilpasses det økonomiske handlingsrom. 4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med tilhørende plan for fremdrift og finansiering.

7 Saksframlegg Avskrivning sosiale lån 2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vegard Mysliwski 14/3074 Saksnr Utvalg Type Dato 70/2014 Formannskap PS Kommunestyre PS Saken gjelder: Avskrivning av sosiale lån 2014 Politisk saksordfører Saksopplysninger Tildeling av økonomisk sosialhjelp som lån: Lov om sosiale tjenester i NAV 18 tilsier at de som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. 19 sier at sosialtjenesten i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, kan yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskeliglivssituasjon. 21 sier at økonomisk stønad skal gis som bidrag, lån, garanti for lån eller varer og tjenester. Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottaker vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. I de situasjoner hvor det blir gitt økonomisk sosialhjelp som lån, er det fordi søker har i vente en større inntekt enn på søknadstidspunktet. Søknad om lån til for eksempel inventar eller større kjøp blir vurdert ut fra behovet søker har for kjøpet, og om søker kan få lån gjennom ordinære kredittinstitusjoner. I forslagene til avskrivning av sosiale lån er følgende forhold tatt i betraktning: Lånetaker er død Lånet er foreldet (mer enn 10 år uten kontakt) Lånetaker ansees ikke i fremtiden å kunne betjene lånet

8 Vurdering Alle lån gitt på sosialt grunnlag utgiftsføres i kommuneregnskapet ved utbetaling. De foreslåtte avskrivninger blir en føring i balanseregnskapet mot egenkapitalen. Det er således ikke nødvendig med finansiering (og utgiftsføring) da sosiale lån blir utgiftsført ved innvilgelse. Kommunen går imidlertid glipp av påregnelige inntekter tilsvarende slettet beløp. Konklusjon Det er gjort individuelle vurderinger knyttet til totalt 6 låntakere. Det foreslås avskrevet kr i sosiale lån. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Det avskrives uerholdelige krav på kr i sosiale lån. Avskriving skjer i balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/ forskrift.

9 Saksframlegg Utgiftsføring kommunale krav 2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Melby 14/3044 Saksnr Utvalg Type Dato 71/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Utgiftsføring av kommunale krav 2014 Politisk saksordfører: Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Saksopplysninger Fra revisjonen er det anbefalt at Spydeberg kommune bør ha en årlig gjennomgang, og utgiftsføre gamle uerholdelige krav. Følgende krav er foreslått avskrevet som uerholdelige: Fordring vedrørende husleie kr 24520,, forfalt til betaling , samt fordring vedrørende hjemmebaserte tjenester kr 11012,, forfalt til betaling Vurdering Fordringene gjelder 3 personer som alle var døde, da kravene ble fakturert. Til tross for innfordringstiltak mot dødsboene, har det ikke lykkes å innkreve beløpet. Ved henvendelse til Heggen og Frøland tingrett var det i alle boene «Intet til skifte» med små beløp tilgjengelige. Konklusjon Kr 35532, foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond, da det ikke er avsatt beløp i budsjettet til dekning av uerholdelige krav.

10 Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Uerholdelige krav kr 35532, utgiftsføres. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

11 Saksframlegg Budsjettjustering av investeringer 2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Gravingen Fredheim 14/3058 Saksnr Utvalg Type Dato 72/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Budsjettjustering av investeringer Politisk saksordfører Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Saksopplysninger I hht kommuneloven 47 skal administrasjonen informere kommunestyret når det foreligger endringer som får betydning for inntekter og utgifter som budsjettet bygger på. Kommunestyret skal så foreta de nødvendige endringer. Som det fremkommer av vedlegget, har Spydeberg kommune prosjekter som gir udisponerte inntekter, prosjekter som avsluttes med mindreforbruk, prosjekter som trenger ytterligere finansiering, finansiering som må endres, samt prosjekter som ikke blir avsluttet i 2014 og som må overføres til Budsjettene som er oppgitt er revidert budsjett 2014 og ikke totalbudsjettet til prosjektet: 1. Udisponerte inntekter: 1. Prosjekt varmeanlegg på ungdomsskolen kr Prosjektet ble avsluttet i 2013, men vi har i 2014 fått en kreditnota på prosjektet, samt at vi har fått et tilskudd på kr Det foreslås å tilbakeføre dette til momskompensasjon og ubrukte lånemidler som er den finansieringen vi brukte på prosjektet. Disse postene ville jo blitt mindre i fjor dersom vi hadde fått inntektene da. 2. Salg av aksjer kr I hht vedtak i generalforsamlingen i Østfold Bedriftssenter AS, ble det vedtatt at aksjene skulle selges de ansatte. Dette ga en inntekt på kr , som foreslås avsatt til

12 kapitalfond. 2. Prosjekter som avsluttes med mindreforbruk: Det er ett prosjekt der vi foreslår å inndra finansiering og tre prosjekter som avsluttes med mindreforbruk. 1. Grøntstrukturplan kr Det avventes ny plan. Tiltak i hht ny plan kr er lagt inn i budsjettet for Aksjer og andeler Myra Tebo kr Det ble vedtatt å bruke kr av disposisjonsfond på akser i Utviklingsselskapet Myra Tebo AS. Aksjekjøpet kom på kr De resterende kr foreslås tilbakeført til disposisjonsfond. 3. Uttakspunkt til tankbiler Kr Dette prosjektet avsluttes i 2014 og antas å bli kr , rimeligere enn budsjettert. Det foreslås derfor å redusere bruk av selvfinansierende lån med kr Lundsåsen kr Dette er et prosjekt som går over flere år. I hht tiltakene som nå er gjennomført, antas dette å bli kr rimeligere enn budsjettert. Det foreslås å redusere bruk av selvfinansierende lån med dette beløpet. Det er lagt inn ytterligere budsjett for Lundsåsen i 2015, 2016 og Prosjekt som må finansieres: 1. Egenkapitalinnskudd kr Egenkapitalinnskuddet ble kr høyere enn budsjettert. Det foreslås å justere dette ved bruk av kapitalfond. 2. Rehabilitering utbedring av kommunale bygg kr Dette er et prosjekt som har gått over mange år og som nå er avsluttet med et overforbruk på kr Det foreslås å finansiere dette med momskompensasjon på kr og bruk av lån på kr Lyd, luft og lys kr Dette er tiltak som fremkommer ved vernerunder og årets tiltak ble kr dyrere enn budsjettert beløp. Det foreslås å finansiere dette med momskompensasjon på kr og bruk av lån på kr Vannledning Knapstad kr Dette prosjektet ble i utgangspunktet avsluttet i 2013, men det er kommet på utgifter i dette prosjektet på kr i Det foreslås å bruke av selvfinansierende lån. 5. Utbedring av Spillvannledning Mailund Fossum Det ble i tertialrapporten for 2. tertial vedtatt å overføre kr til Det viser seg imidlertid at det nå er kapasitet til ytterligere arbeid på dette prosjektet og det er ønske om å tilbakeføre til 2014 budsjettet. Finansieres vet bruk av selvfinansierende lån.

13 6. Nedgravde vannmålere kr Det ble trukket finansiering med kr i forbindelse med rapportering for 2. tertial. Prosjektet nærmer seg nå slutten og det viser seg at de i 2014 trenger og ikke som først meldt. Det foreslås derfor å tilbakeføre kr , fra ubrukte lånemidler til prosjektet slik at det kan bli ferdigstilt. 7. Oppgradering av veinett kr Det ble i rapportering for 2. tertial trukket kr for overføring til Grunnet kapasitet regner de med å komme lenger på prosjektet en først antatt. Det foreslås derfor å tilbakeføre kr fra ubrukte lånemidler. 4. Endring av finansiering: 1. Som en del av finansiering på lokaler til teknisk utedrift er det lagt inn kr i salgsinntekt fra den gamle brannstasjon. Det foreslås å endre denne finansieringen til bruk av kapitalfond. Når bygget blir solgt vil det bli foreslått å tilbakeføre salgsbeløpet til kapitalfond 2. Ved anleggelsen av kunstgressbanen skulle fotballgruppas sponsorer være med på finansieringen. I ettertid viste det seg at kravet som var ført var kr for høyt. Kravet mot sponsorene ble redusert, men ved en feil var beløpet blitt liggende igjen i kommunens balanseregnskap. Det forslås å bruke kr av ubrukte lånemidler, da kommunens andel ble finansiert ved lån. I tillegg til de prosjektene som her er nevnt, viser vedlegget en oversikt over prosjekter som ikke vil bli avsluttet i Da det er vanskelig å si akkurat hvor mye som vil bli benyttet i 2014 vil det i 2015 komme en sak til kommunestyret der vi foreslår å legge restbeløpene inn i budsjett Saken vil bli fremmet så snart regnskapstallene for 2014 er klare. Vurdering De foreslåtte justeringene fører til en samlet reduksjon av investeringer på kr , men som vedlegget viser, fører det til flere endringer i finansieringen. Konklusjon De foreslåtte endringene vil ikke påvirke kommunens økonomi, men ved overføring av selvfinansierende prosjekter, vil det bli en forskyvning av de påløpte kapitalkostnadene. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Forslag til budsjettjusteringer for investeringsregnskapet vedtas som foreslått i vedlegget Vedlegg: Budsjettjustering av investeringer 2014

14 Prosjekt Revidert budsjett 2014 Antatt brukt pr Beløp til justering Kapital fond Forslag til budsjettjustering Mva komp Disp. fond Lån Lån selvfin Salg av fast eiendom Overføring fra private Udisponerte inntekter Varmeanlegg ungdomsskolen Finansiering salg av aksjer Prosjekter som avsluttes Grøntstrukturplan Aksjer og andeler Myra Tebo Uttakspunkt til tankbiler Lundsåsen Prosjekt som må finansieres Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd Rehabilitering / utbedring kommunale bygg Lyd, luft og lys Vannledning Knapstad Spillvann Mailund Fossum Nedgravde vannmålere Oppgradering veinett Endring av finansiering Salg av gammel brannstasjon Oppgjør kunstgressbanen

15 Totale justeringer Prosjekt som videreføres i Investeringer IKT Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Furustien Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Vann og avløp Holli til sentrum Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Vei og parkering Vollene Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Flomsikring Hyllibekken Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning, antatt brukt i Utvidelse Hovin kirkegård Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Tiltak trafikksikkerhetsplan Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Foreb. tiltak mot legionella Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Sentraldriftsovervåkninsanl Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Vinduer på Vollene Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Prosjektering skolebruksplan Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Heis Grinitun Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Prosjektering boligsosial handli Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Sprinkling Spydeberg skole Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Rollsvei Wilsesvei Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Trafikksikring skolevei Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning EPC prosjekt Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning

16 Saksframlegg Medlemskap i organisasjonen "Mayors for peace" Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /2158 Kode Tittel SaksNummer Møtedato FS Formannskap 73/ Saken gjelder: Ordførere for fred, eller «Mayors for Peace», er et nettverk av byer og kommuner som jobber sammen for å avskaffe atomvåpen. Ordfører Knut Espeland mottok invitasjon fra ordfører Thor Vestby i Frogn kommune om å delta i nettverket. Medlemskap i nettverket innebærer ikke noen form for årlig kontingent eller annen økonomisk forpliktelse. Siden dette dreier seg om innmelding i en NGO der Spydeberg kommune vil bli stående som medlemskommune, ønsker ordføreren likevel at spørsmål om deltakelse i nettverket legges fram til politisk behandling. Saken fremmes derfor for formannskapet uten innstilling fra rådmannen. Saksopplysninger Ordførere for fred, eller «Mayors for Peace» er et globalt nettverk av byer og kommuner som jobber sammen for å avskaffe atomvåpen. Organisasjonen arbeider for å bygge solidaritet og innsikt knyttet til nedrustning ved å øve politisk press for avskaffelse av atomvåpen. Mayors for Peace anser atomvåpen som den kanskje største enkeltstående trussel for menneskeheten på tvers av kontinenter. Ordførere og kommuner har ansvar for innbyggernes sikkerhet og beredskap. Nettverket ønsker å bistå verdens ordførere og kommuner slik at de i fellesskap kan avskaffe denne trusselen. Mayors for Peace ble stiftet i 1982 av ordførere i Hiroshima og Nagasaki. Organisasjonens hovedmål er en verden uten atomvåpen, som definert i avtaledokumentet «Covenant for Mayors for peace», opprettet 1986 og sist revidert I 2005 godkjente General Conference i Mayors for Peace etableringen av et internasjonalt sekretariat, kalt «2020 Vision Campaign». Dette er en nødsituasjonskampanje for å forby atomvåpen. Mayors for Peace jobber i den forbindelse for en forpliktende tidsplan og en internasjonal traktat for nedrustning av alle atomvåpen innen Byen Ypres i Belgia, stedet hvor kjemiske våpen ble brukt for første gang, påtok seg vertskapsrollen. Mayors for Peace er registrert som NGO (Non-Governmental Organization) hos FN med «Special Consultative Status». Mayors for Peace har på verdensbasis medlemsbyer/kommuner i 158 land, derav 2513 byer i Europa fra 46 land (per ). I Norge er 91 kommuner medlem av Mayors for Peace, deriblant byene Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. Halden meldte seg inn i

17 nettverket i juni Andre medlemskommuner på Østlandet er Aurskog-Høland, Enebakk, Eidsvoll Frogn, Hvaler, Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Nittedal, Ullensaker og Vestby. Det er opprettet en egen nettside (http://www.mayorsforpeace.org) som viser til aktiviteter som blir gjort for å oppnå målet om raskest mulig avskaffelse av alle atomvåpen. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Saken legges fram uten innstilling.

18 Saksframlegg Orienteringer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /3067 Saksnr Utvalg Type Dato 74/2014 Formannskap PS Saken gjelder: 1. Vann og trykkavløp Lyseren 2. Samferdsel Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Tas til orientering

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.10.2014 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 17:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 047/13-048/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 17:30 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/13-012/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:30-20:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-22:20 Møtet startet med Informasjon om Østre linjes forbindelse mot Oslo. Representanter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Møtetid: Kl. 16:00 19:55 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 021/12-028/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteinnkalling for Eldreråd. Saksliste

Møteinnkalling for Eldreråd. Saksliste Møteinnkalling for Eldreråd Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Grinitun - stua Møtetid: 09:00 Innkalling i papirform blir sendt ut 13.3 etter at forslag til kommuneplan 2015 2027 er presentert Forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 15:00-18:45 Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13-021/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.09.2014 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 007/13-011/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.02.2010 Møtetid: Kl. 18:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/10-007/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14-030/14 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-007/13 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Kommunestyre Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 15:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 043/13-048/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.04.2011 Møtetid: Kl. 18:00 20:55: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 027/11-034/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2010 Møtetid: Kl. 20:00 22:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 068/10-077/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 20.04.2010 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/10-023/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingeborg Sandvik SP-KRF-V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingeborg Sandvik SP-KRF-V Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.10.2017 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Spydeberghalvtimen: Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Lars Fongen og Åge Vold Til

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 22.01.2013 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/14-025/14 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste Møteinnkalling for Klagenemnd Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 21.09.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 047/10-056/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 03.07.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Ekstraordinært Formannskapsmøte Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 24.10.2017 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gro-Anita Mykjåland Leder SP Øyvind Skaiaa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.02.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.55 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-009/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Eldreråd

Møteprotokoll for Eldreråd SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Eldreråd Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Grinitun - Stua 1. etg. Møtetid: 08:00-10:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Bjørg Martiniussen, Bjørg Thorsrud,

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 25.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Arvid Stanghelle, Eivind Roger Tvedt, Eva Bohem Svendstad,

Detaljer