Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste"

Transkript

1 Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf eller Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 69/2014 Godkjenning av møteprotokoll 70/2014 Avskrivning sosiale lån /2014 Utgiftsføring kommunale krav /2014 Budsjettjustering av investeringer /2014 Medlemskap i organisasjonen "Mayors for peace" Saken ettersendes 74/2014 Orienteringer

2 Saksframlegg Godkjenning av møteprotokoll Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /3067 Saksnr Utvalg Type Dato 69/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Protokoll godkjennes slik den foreligger. Vedlegg: Møteprotokoll Formannskap

3 Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 14:00 19:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, John Dokken, Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim Varamedlemmer: Gro Pettersen Jeanette Bach Mikkelsen Heidi Vildskog, Hans Moesgaard og Mette Mysliwski Saksliste Saksnr Tittel 63/2014 Godkjenning av møteprotokoll 64/2014 ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015

4 63/2014: Godkjenning av møteprotokoll Behandling: Ensemmig som foreslått av rådmannen. Vedtak: Protokoll godkjennes slik den foreligger. 64/2014: ØKONOMI OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 Behandling: Tilleggsinnstilling fra rådmann: a. Sidene 41, vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). b. Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house» og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre. Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. Forslag fra Senterpartiet: a. Folkehelsemidlene økes med kr og stilles til folkehelsekomiteens disposisjon til forebyggende folkehelsetiltak. Inndekningen fremmes i kommunestyret. b. Internasjonalt arbeid posten heves til kr. Votering: 4 for (SP, A, KRF) og 3 mot (H, FRP) Forslag fra Arbeiderpartiet: a. Det fremmes en egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i tilknytning til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne. Votering: Enstemmig som foreslått av Arbeiderpartiet. Forslag fra H, FRP, KRF, V a. Gebyr for egenmeldte meldinger mindre tiltak på bebygd eiendom settes til 2000, b. Investeringer knyttet HC parkering prioriteres og gjennomføres i 2015 c. Maskinparken gjennomgås iht. forslag fra rådmannen d. Utnyttelsesgrad for privatboliger utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht.

5 sentrumsplanens vedtak om fortetning. e. Kirken tildeles ytterligere , til del finansiering av 100% stilling til menighetspedagog/diakon. f. Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere , g. Spydeberg Rock tildeles ytterligere , h. Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond trafikksikkerhetsmidler. i. Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær iht måltall. j. NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike tiltaksområdene. k. Forslag til inndekning fremmes til kommunestyret Votering: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF, V. Forslag fra H, FRP, KRF som erstatning for rådmannens forslags punkt 11: Økonomi og strategiplan vedtas med følgende presiseringer: 1. Økonomiplan legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer. 2. Finansiering av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS ene. 3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegge i økonomiplanperioden tilpasses det økonomiske handlingsrom. 4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med tilhørende plan for fremdrift og finansiering. Votering: 4 stemmer for alternativt forslag (H, Frp, KRF) og 3 stemmer for rådmannens forslag (A, SP) Vedtak: Endelig innstilling fra formannskapet blir da: Vedtakspunkt 1 10 i rådmannens forslag vedtas med følgende justeringer: a. Folkehelsemidlene økes med kr og stilles til folkehelsekomiteens disposisjon til forebyggende folkehelsetiltak. Inndekningen fremmes i kommunestyret. b. Internasjonalt arbeid posten heves til kr. c. Sidene 41, vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). d. Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house» og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre. e. Det fremmes en egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i tilknytning til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne.

6 f. Gebyr for egenmeldte meldinger mindre tiltak på bebygd eiendom settes til 2000,. g. Investeringer knyttet HC parkering prioriteres og gjennomføres i 2015 h. Maskinparken gjennomgås iht. forslag fra rådmannen i. Utnyttelsesgrad for privatboliger utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht. sentrumsplanens vedtak om fortetning. j. Kirken tildeles ytterligere , til del finansiering av 100% stilling til menighetspedagog/diakon. k. Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere , l. Spydeberg Rock tildeles ytterligere , m. Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond trafikksikkerhetsmidler. n. Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær iht måltall. o. NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike tiltaksområdene. p. Forslag til inndekning fremmes til kommunestyret. Vedtakspunkt 11: Økonomi og strategiplan vedtas med følgende presiseringer: 1. Økonomiplan legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer. 2. Finansiering av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS ene. 3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegge i økonomiplanperioden tilpasses det økonomiske handlingsrom. 4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med tilhørende plan for fremdrift og finansiering.

7 Saksframlegg Avskrivning sosiale lån 2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vegard Mysliwski 14/3074 Saksnr Utvalg Type Dato 70/2014 Formannskap PS Kommunestyre PS Saken gjelder: Avskrivning av sosiale lån 2014 Politisk saksordfører Saksopplysninger Tildeling av økonomisk sosialhjelp som lån: Lov om sosiale tjenester i NAV 18 tilsier at de som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. 19 sier at sosialtjenesten i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, kan yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskeliglivssituasjon. 21 sier at økonomisk stønad skal gis som bidrag, lån, garanti for lån eller varer og tjenester. Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottaker vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. I de situasjoner hvor det blir gitt økonomisk sosialhjelp som lån, er det fordi søker har i vente en større inntekt enn på søknadstidspunktet. Søknad om lån til for eksempel inventar eller større kjøp blir vurdert ut fra behovet søker har for kjøpet, og om søker kan få lån gjennom ordinære kredittinstitusjoner. I forslagene til avskrivning av sosiale lån er følgende forhold tatt i betraktning: Lånetaker er død Lånet er foreldet (mer enn 10 år uten kontakt) Lånetaker ansees ikke i fremtiden å kunne betjene lånet

8 Vurdering Alle lån gitt på sosialt grunnlag utgiftsføres i kommuneregnskapet ved utbetaling. De foreslåtte avskrivninger blir en føring i balanseregnskapet mot egenkapitalen. Det er således ikke nødvendig med finansiering (og utgiftsføring) da sosiale lån blir utgiftsført ved innvilgelse. Kommunen går imidlertid glipp av påregnelige inntekter tilsvarende slettet beløp. Konklusjon Det er gjort individuelle vurderinger knyttet til totalt 6 låntakere. Det foreslås avskrevet kr i sosiale lån. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Det avskrives uerholdelige krav på kr i sosiale lån. Avskriving skjer i balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/ forskrift.

9 Saksframlegg Utgiftsføring kommunale krav 2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Melby 14/3044 Saksnr Utvalg Type Dato 71/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Utgiftsføring av kommunale krav 2014 Politisk saksordfører: Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Saksopplysninger Fra revisjonen er det anbefalt at Spydeberg kommune bør ha en årlig gjennomgang, og utgiftsføre gamle uerholdelige krav. Følgende krav er foreslått avskrevet som uerholdelige: Fordring vedrørende husleie kr 24520,, forfalt til betaling , samt fordring vedrørende hjemmebaserte tjenester kr 11012,, forfalt til betaling Vurdering Fordringene gjelder 3 personer som alle var døde, da kravene ble fakturert. Til tross for innfordringstiltak mot dødsboene, har det ikke lykkes å innkreve beløpet. Ved henvendelse til Heggen og Frøland tingrett var det i alle boene «Intet til skifte» med små beløp tilgjengelige. Konklusjon Kr 35532, foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond, da det ikke er avsatt beløp i budsjettet til dekning av uerholdelige krav.

10 Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Uerholdelige krav kr 35532, utgiftsføres. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

11 Saksframlegg Budsjettjustering av investeringer 2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Gravingen Fredheim 14/3058 Saksnr Utvalg Type Dato 72/2014 Formannskap PS Saken gjelder: Budsjettjustering av investeringer Politisk saksordfører Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Saksopplysninger I hht kommuneloven 47 skal administrasjonen informere kommunestyret når det foreligger endringer som får betydning for inntekter og utgifter som budsjettet bygger på. Kommunestyret skal så foreta de nødvendige endringer. Som det fremkommer av vedlegget, har Spydeberg kommune prosjekter som gir udisponerte inntekter, prosjekter som avsluttes med mindreforbruk, prosjekter som trenger ytterligere finansiering, finansiering som må endres, samt prosjekter som ikke blir avsluttet i 2014 og som må overføres til Budsjettene som er oppgitt er revidert budsjett 2014 og ikke totalbudsjettet til prosjektet: 1. Udisponerte inntekter: 1. Prosjekt varmeanlegg på ungdomsskolen kr Prosjektet ble avsluttet i 2013, men vi har i 2014 fått en kreditnota på prosjektet, samt at vi har fått et tilskudd på kr Det foreslås å tilbakeføre dette til momskompensasjon og ubrukte lånemidler som er den finansieringen vi brukte på prosjektet. Disse postene ville jo blitt mindre i fjor dersom vi hadde fått inntektene da. 2. Salg av aksjer kr I hht vedtak i generalforsamlingen i Østfold Bedriftssenter AS, ble det vedtatt at aksjene skulle selges de ansatte. Dette ga en inntekt på kr , som foreslås avsatt til

12 kapitalfond. 2. Prosjekter som avsluttes med mindreforbruk: Det er ett prosjekt der vi foreslår å inndra finansiering og tre prosjekter som avsluttes med mindreforbruk. 1. Grøntstrukturplan kr Det avventes ny plan. Tiltak i hht ny plan kr er lagt inn i budsjettet for Aksjer og andeler Myra Tebo kr Det ble vedtatt å bruke kr av disposisjonsfond på akser i Utviklingsselskapet Myra Tebo AS. Aksjekjøpet kom på kr De resterende kr foreslås tilbakeført til disposisjonsfond. 3. Uttakspunkt til tankbiler Kr Dette prosjektet avsluttes i 2014 og antas å bli kr , rimeligere enn budsjettert. Det foreslås derfor å redusere bruk av selvfinansierende lån med kr Lundsåsen kr Dette er et prosjekt som går over flere år. I hht tiltakene som nå er gjennomført, antas dette å bli kr rimeligere enn budsjettert. Det foreslås å redusere bruk av selvfinansierende lån med dette beløpet. Det er lagt inn ytterligere budsjett for Lundsåsen i 2015, 2016 og Prosjekt som må finansieres: 1. Egenkapitalinnskudd kr Egenkapitalinnskuddet ble kr høyere enn budsjettert. Det foreslås å justere dette ved bruk av kapitalfond. 2. Rehabilitering utbedring av kommunale bygg kr Dette er et prosjekt som har gått over mange år og som nå er avsluttet med et overforbruk på kr Det foreslås å finansiere dette med momskompensasjon på kr og bruk av lån på kr Lyd, luft og lys kr Dette er tiltak som fremkommer ved vernerunder og årets tiltak ble kr dyrere enn budsjettert beløp. Det foreslås å finansiere dette med momskompensasjon på kr og bruk av lån på kr Vannledning Knapstad kr Dette prosjektet ble i utgangspunktet avsluttet i 2013, men det er kommet på utgifter i dette prosjektet på kr i Det foreslås å bruke av selvfinansierende lån. 5. Utbedring av Spillvannledning Mailund Fossum Det ble i tertialrapporten for 2. tertial vedtatt å overføre kr til Det viser seg imidlertid at det nå er kapasitet til ytterligere arbeid på dette prosjektet og det er ønske om å tilbakeføre til 2014 budsjettet. Finansieres vet bruk av selvfinansierende lån.

13 6. Nedgravde vannmålere kr Det ble trukket finansiering med kr i forbindelse med rapportering for 2. tertial. Prosjektet nærmer seg nå slutten og det viser seg at de i 2014 trenger og ikke som først meldt. Det foreslås derfor å tilbakeføre kr , fra ubrukte lånemidler til prosjektet slik at det kan bli ferdigstilt. 7. Oppgradering av veinett kr Det ble i rapportering for 2. tertial trukket kr for overføring til Grunnet kapasitet regner de med å komme lenger på prosjektet en først antatt. Det foreslås derfor å tilbakeføre kr fra ubrukte lånemidler. 4. Endring av finansiering: 1. Som en del av finansiering på lokaler til teknisk utedrift er det lagt inn kr i salgsinntekt fra den gamle brannstasjon. Det foreslås å endre denne finansieringen til bruk av kapitalfond. Når bygget blir solgt vil det bli foreslått å tilbakeføre salgsbeløpet til kapitalfond 2. Ved anleggelsen av kunstgressbanen skulle fotballgruppas sponsorer være med på finansieringen. I ettertid viste det seg at kravet som var ført var kr for høyt. Kravet mot sponsorene ble redusert, men ved en feil var beløpet blitt liggende igjen i kommunens balanseregnskap. Det forslås å bruke kr av ubrukte lånemidler, da kommunens andel ble finansiert ved lån. I tillegg til de prosjektene som her er nevnt, viser vedlegget en oversikt over prosjekter som ikke vil bli avsluttet i Da det er vanskelig å si akkurat hvor mye som vil bli benyttet i 2014 vil det i 2015 komme en sak til kommunestyret der vi foreslår å legge restbeløpene inn i budsjett Saken vil bli fremmet så snart regnskapstallene for 2014 er klare. Vurdering De foreslåtte justeringene fører til en samlet reduksjon av investeringer på kr , men som vedlegget viser, fører det til flere endringer i finansieringen. Konklusjon De foreslåtte endringene vil ikke påvirke kommunens økonomi, men ved overføring av selvfinansierende prosjekter, vil det bli en forskyvning av de påløpte kapitalkostnadene. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Forslag til budsjettjusteringer for investeringsregnskapet vedtas som foreslått i vedlegget Vedlegg: Budsjettjustering av investeringer 2014

14 Prosjekt Revidert budsjett 2014 Antatt brukt pr Beløp til justering Kapital fond Forslag til budsjettjustering Mva komp Disp. fond Lån Lån selvfin Salg av fast eiendom Overføring fra private Udisponerte inntekter Varmeanlegg ungdomsskolen Finansiering salg av aksjer Prosjekter som avsluttes Grøntstrukturplan Aksjer og andeler Myra Tebo Uttakspunkt til tankbiler Lundsåsen Prosjekt som må finansieres Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd Rehabilitering / utbedring kommunale bygg Lyd, luft og lys Vannledning Knapstad Spillvann Mailund Fossum Nedgravde vannmålere Oppgradering veinett Endring av finansiering Salg av gammel brannstasjon Oppgjør kunstgressbanen

15 Totale justeringer Prosjekt som videreføres i Investeringer IKT Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Furustien Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Vann og avløp Holli til sentrum Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Vei og parkering Vollene Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Flomsikring Hyllibekken Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning, antatt brukt i Utvidelse Hovin kirkegård Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Tiltak trafikksikkerhetsplan Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Foreb. tiltak mot legionella Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Sentraldriftsovervåkninsanl Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Vinduer på Vollene Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Prosjektering skolebruksplan Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Heis Grinitun Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Prosjektering boligsosial handli Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Sprinkling Spydeberg skole Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Rollsvei Wilsesvei Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning Trafikksikring skolevei Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning EPC prosjekt Restbeløp overføres til 2015 ifm regnskapsavslutning

16 Saksframlegg Medlemskap i organisasjonen "Mayors for peace" Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /2158 Kode Tittel SaksNummer Møtedato FS Formannskap 73/ Saken gjelder: Ordførere for fred, eller «Mayors for Peace», er et nettverk av byer og kommuner som jobber sammen for å avskaffe atomvåpen. Ordfører Knut Espeland mottok invitasjon fra ordfører Thor Vestby i Frogn kommune om å delta i nettverket. Medlemskap i nettverket innebærer ikke noen form for årlig kontingent eller annen økonomisk forpliktelse. Siden dette dreier seg om innmelding i en NGO der Spydeberg kommune vil bli stående som medlemskommune, ønsker ordføreren likevel at spørsmål om deltakelse i nettverket legges fram til politisk behandling. Saken fremmes derfor for formannskapet uten innstilling fra rådmannen. Saksopplysninger Ordførere for fred, eller «Mayors for Peace» er et globalt nettverk av byer og kommuner som jobber sammen for å avskaffe atomvåpen. Organisasjonen arbeider for å bygge solidaritet og innsikt knyttet til nedrustning ved å øve politisk press for avskaffelse av atomvåpen. Mayors for Peace anser atomvåpen som den kanskje største enkeltstående trussel for menneskeheten på tvers av kontinenter. Ordførere og kommuner har ansvar for innbyggernes sikkerhet og beredskap. Nettverket ønsker å bistå verdens ordførere og kommuner slik at de i fellesskap kan avskaffe denne trusselen. Mayors for Peace ble stiftet i 1982 av ordførere i Hiroshima og Nagasaki. Organisasjonens hovedmål er en verden uten atomvåpen, som definert i avtaledokumentet «Covenant for Mayors for peace», opprettet 1986 og sist revidert I 2005 godkjente General Conference i Mayors for Peace etableringen av et internasjonalt sekretariat, kalt «2020 Vision Campaign». Dette er en nødsituasjonskampanje for å forby atomvåpen. Mayors for Peace jobber i den forbindelse for en forpliktende tidsplan og en internasjonal traktat for nedrustning av alle atomvåpen innen Byen Ypres i Belgia, stedet hvor kjemiske våpen ble brukt for første gang, påtok seg vertskapsrollen. Mayors for Peace er registrert som NGO (Non-Governmental Organization) hos FN med «Special Consultative Status». Mayors for Peace har på verdensbasis medlemsbyer/kommuner i 158 land, derav 2513 byer i Europa fra 46 land (per ). I Norge er 91 kommuner medlem av Mayors for Peace, deriblant byene Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. Halden meldte seg inn i

17 nettverket i juni Andre medlemskommuner på Østlandet er Aurskog-Høland, Enebakk, Eidsvoll Frogn, Hvaler, Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Nittedal, Ullensaker og Vestby. Det er opprettet en egen nettside (http://www.mayorsforpeace.org) som viser til aktiviteter som blir gjort for å oppnå målet om raskest mulig avskaffelse av alle atomvåpen. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Saken legges fram uten innstilling.

18 Saksframlegg Orienteringer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE /3067 Saksnr Utvalg Type Dato 74/2014 Formannskap PS Saken gjelder: 1. Vann og trykkavløp Lyseren 2. Samferdsel Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Tas til orientering

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste Møteinnkalling for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 10.09.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg Økonomi- og strategiplan 2015-2018 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Heidi Vildskog FE - 100 14/916 Saksnr Utvalg Type Dato 42/2014 Formannskap PS 05.06.2014 Kommunestyre PS

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer