Introduksjonsdag. Møre og Romsdal fylkeskommune. regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjonsdag. Møre og Romsdal fylkeskommune. regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal."

Transkript

1 Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Velkommen til Introduksjonsdag 17. september ein tydeleg medspelar

2 Program introduksjonsdag for alle nytilsette Del 1 10:00 12:15 Felles introduksjon til Møre og Romsdal fylkeskommune 10:00 10:15 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Velkommen. 10:15 10:45 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsmandatet og kommunereform 10:45 11:00 Pause 11:00 11:45 Personalsjef Dag Lervik og rådgivar Marianne Bye Fylkeskommunen som arbeidsgivar Arbeidsgivarpolitikken o visjon o verdigrunnlag o medarbeidarskap refleksjon i grupper 11:45 12:30 Informasjonssjef Inger Johanne Moene Ein organisasjon ei stemme. Kommunikasjonsstrategien for fylkeskommunen. Driftsleiar IT Jakob Bolstad It-system, samhandling og sikkerheit 12:30 13:15 Lunsj Del 2 13:15 15:30 Introduksjon til ditt samfunnsoppdrag Del 2 blir delt inn i fagseksjonar: Utdanning - Bankettsalen Tannhelse - grupperom Sentraladministrasjonen - grupperom

3 Fylkeskommunen sine roller Regionalt folkevalt organ Tenesteytar Forvaltningsorgan Regional utviklingsaktør

4 Vår unike samfunnsrolle - regional utvikling Regionalt demokrati Organisasjon tilsette 23 vidaregåande skolar 2 fagskolar 36 tannhelseklinikkar Regional utvikling Næring, energi, fiskeri, reiseliv, tilskudd, internasjonalt engasjement og mykje meir Samferdsel Kultur ein tydeleg medspelar

5 Fylkeskommunen ivaretek grunnleggjande funksjonar i det norske politiske system: Styrkar folk sin innverknad på samfunnsspørsmål som har eit regionalt nedslagsfelt - nærleiksprinsippet. Vi som bur her veit best korleis vi kan utvikle Møre og Romsdal i ønska retning. Opnar opp for breiare og meir direkte deltaking Gitt meir heilskapstenking på regionalt nivå sjå samanhengar og mulegheiter på tvers av kommunegrenser og sektorar Døropnar for møte med sentrale styresmakter Endres i topp-/bunntekst 5

6 Politisk organisering Fylkestinget 47 representanter Fylkesutvalget 13 representanter Kontrollutvalget 5 representanter Utdanningsutvalget 11 representanter Regional- og næringsutvalget 11 representanter Samferdselsutvalget 11 representanter Kultur- og folkehelseutvalget 11 representanter Vestnes Endres i topp-/bunntekst

7 Det store fleirtalet av tilsette i fylkeskommunen finn ein innan utdanning og tannhelse med om lag medarbeidarar. Dvs. undervisningspersonale og driftspersonale ved vgs, tannlegar og andre tilsette ved tannklinikkane. Sentraladministrasjonen har om lag 260 tilsette fordelt på 5 linjeavdelingar og 3 stabsavdelingar, samt fellestenesta på fylkeshuset. Stabsnivået utøver støttefunksjonar til heile organisasjonen. Totalt er det nærare tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune.

8 Regional utviklingsaktør kva betyr det? VI skal vere med på å forme og utvikle samfunnet Møre og Romsdal. Samansett rolle betyr at fylkeskommunen skal: Kople saman aktørar, skape møteplassar og stimulere til samarbeid på tvers av sektorar, bransjar og aktørar Vere samfunnsentreprenør, samarbeidspartnar, samordnar og nettverksbyggar og talerør på vegne av det regionale samfunnet Ass. fylkesplansjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, Møre og Romsdal fylkeskommune 8

9 Møre og Romsdal ein tydeleg medspelar Fylkesplan legg klare føringar for Møre og Romsdal fylkeskommune sitt arbeid dei komande åra. Planen har fire satsingsområde kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Desse satsingsområda er innarbeidd i økonomiplan

10 Kommunereform - nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner

11 Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Mandatet Mål Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Sentrale prinsipp Generalistkommuneprinsippet Kommunene skal selv kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver

12 Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 12

13 Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,sier at utgangspunktet er at oppgaver og ansvar som legges til regionnivået i hovedsak er relatert til rollen som regional aktør for samfunnsutvikling. Dette vil også omfatte innbyggerrettet tjenesteproduksjon. Flertallet pekte på flere oppgaver som må vurderes flyttet til det regionale nivået. Videre sier dette flertallet at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter at prosessen fører til færre fylkeskommuner/ regioner av en viss størrelse og at oppgavene til et nytt regionalt folkevalgt nivå skal gjennomgås og forslag legges frem for Stortinget i en stortingsmelding våren Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 13

14 Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

15 Tannhelse Landbruk STAT Klima- og miljø Styrke RFF Prosjektmidler FYLKESKOMMUNE Kollektiv VGS SKOLESKYSS Lokal nærings- og samfunnsutvikling KOMMUNE IMDI innlandsfiskeforskriften småkraftverk Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 15

16 Etter en samlet vurdering foreslår departementet at allmenntannhelsetjenesten, spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar etter tannhelsetjenesteloven overføres til større og mer robuste kommuner. Det skal utredes nærmere hvordan og når implementeringen skal skje. Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 16

17 Storkommuner som overtar ansvaret for kollektivtransporten, inkludert TT-ordningen, må i tillegg til å utgjøre et geografisk funksjonelt område, ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket kollektivtilbud innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad. Ansvaret for skoleskyss kan etter departementets vurdering overføres til kommuner som overtar ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport. Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 17

18 Etter en samlet vurdering foreslår departementet i meldingen at ansvaret for videregående opplæring kan overføres til de største kommunene. To forutsetninger må etter departementets vurdering legges til grunn for en overføring av oppgaver til de største kommunene. For det første må disse kommunene være i stand til å løse oppgavene på en god måte, herunder inneha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og utgjøre geografisk funksjonelle områder. For det andre må oppgaveløsningen i områdene utenfor disse kommunene også kunne håndteres på en god måte. Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 18

19 Tannhelse Landbruk STAT Klima- og miljø Styrke RFF Prosjektmidler FYLKESKOMMUNE Kollektiv VGS SKOLESKYSS Lokal nærings- og samfunnsutvikling KOMMUNE IMDI innlandsfiskeforskriften småkraftverk Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune 19

20 Sjå gjerne våre publikasjonar

21 Pause til kl

22 Arbeidsgivarpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme i forhold til korleis vi forstår og utviklar organisasjonen i forhold til samfunnsoppdrag vi er satt til å løyse

23 Mål Omgjevnader Struktur Kultur Folk Teknologi ein tydeleg medspelar 23

24 Kva er organisasjonskultur? «Organisasjonskultur er dei sett av felles delte normer, verdiar og verkelegsoppfatningar som utviklar seg når folka i organisasjonen samhandlar med kvarandre og omgjevnaden» «Verdier normer - samhandlingsmønster som går igjen over tid der grupper av menneske løyser oppgåver samen, og ser effekten av løysingane, og det er naturleg å sosialisere nye medlemar inn i måten vi gjer det på» Kulturdefinisjon, ref. Edgar Schein Kvalitet på samhandling - KORLEIS GJER VI DET HOS OSS? ein tydeleg medspelar 24

25 AGP-huset Overordna mål: Tydeleg kultur for læring og utvikling som grunnlag for best mogleg kvalitet på tenestene Arbeidsgivarfunksjonen som integrert del av kjerneverksemda Felles identitet Arbeidsmiljøutvikling Personalforvaltning Organisasjons- og tenesteutvikling Visjon: Ein tydeleg medspelar Felles plattform/ referanseramme for leiarskap og medarbeidarskap Inspirerande og rettleiande leiarar Kompetente og myndiggjorte medarbeidarar Kvalitet og profesjonalisering Systematisk kvalitetsarbeid Kunnskapsbasert praksis Verdiar: Respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar, open organisasjon

26 Innsatsområder Rekruttering Kompetanse- og medarbeidarutvikling Livsfasepolitikk Karrierevegar og lønnspolitikk Arbeidsmiljø/HMS Identitet/omdømme Konsept for AGP verkstad - masterbufè

27 Overordna mål for arbeidsgivarpolitikken Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling som gir best mogleg kvalitet på tenestene framstå med eigen vilje til utvikling vere kunnskapsbaserte reflektere saman over praksis vere samhandlingsorientert og dele kunnskap Ein tydeleg medspelar

28 AGP plattform for leiing og medarbeidarutvikling Kompetente og myndiggjorte medarbeidarar er sjølvstendige kunnskapsmedarbeidarar leiar i stor grad seg sjølv med støtte frå leiar forvalter sin kunnskap til organisasjonens beste initierar utvikling sjølv Ein tydeleg medspelar

29 AGP plattform for leiing og medarbeidarutvikling Eit leiarskap der vi vektlegg: dialogen fokus på kvalitet og resultat Utfordre og stille krav Støtte, inspirere og oppmuntre («heie på») Gje tillit, autonomi og fleksibilitet Utvikling og fornying gjennom refleksjon over eigen praksis

30 Medarbeidar i felleskapet Handlar om medarbeidaranene sine haldningar og innstilling til : arbeidsgivaren, organisasjonen, felleskapet, til kollegaer og til sjølve arbeidet kontinuerleg utvikling og tilpassing til arbeidsomgjevnader og jobbkrav (medarbeidarskap) Ein tydeleg medspelar

31 Norm for gruppe-samtale 4-5 personar i kvar gruppe Eigenrefleksjon i 3 min. Gjer notat av dine eigne refleksjonar Alle presenterer sine refleksjonar Sikre god drøfting i gruppa

32 Grupperefleksjon Vi tek utgangspunkt i vårt mål om tydeleg kultur for læring, utvikling og deling Vi er opptatt av å utvikle sterke kollektiv med kultur for refleksjon over eigen praksis, deling og utvikling. 1. Kva slags oppfatningar har gruppemedlemane av kulturen for deling av kompetanse og erfaring på din arbeidsplass? 2. Drøft korleis du i di rolle kan medvirke til styrking av kultur for deling av kompetanse og erfaring på din arbeidsplass

33

34 Viktige ressursar, policy- og verdidokument på nett Arbeidsgivarpolitikk for framtida Introduksjonsprogram Diverse reglement; etiske retningsliner, permisjon m.m. Rusmiddelpolitikk Varsling av kritikkverdige forhold HMS Medråderett Pensjon- og forsikringsordningar Lov/avtale/reglement Arbeidstid/ferie

35 -Ein tydeleg medspelar Ein organisasjon ei stemme Introduksjonsdag for nytilsette

36

37

38

39 Ein organisasjon Ei stemme Adferd IDENTITET Vår internkultur Våre verdiar IMAGE Vår stemme i målgruppa si bevistheit Model for corporate identity og corporate image (Birkigt og Stadler, 1986)

40 «Ei stemme» kommunikasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune

41

42 Innsatsområde Ansvar Aktivitet

43

44 Intranett/Mi side Vår viktigaste interne kommunikasjonskanal Informasjon og nyheiter kva skjer i organisasjonen Kalender -med interne aktivitetar/kurs Verkty og malar for kommunikasjon Rammeverk, lover avtalar og reglement

45

46 Råd og rettleiing for tilsette Alle medarbeidarar i MRFK har ytringsfridom, men også eit ansvar for at teieplikta blir overheldt og at brukarar og kollegaer sitt personvern blir teke i vare. På side 23 i kommunikasjonsstrategien gir vi ni råd for bruk av sosiale media for tilsette.

47

48 Ein enda tydelegare medspelar

49 -Ein tydeleg medspelar IT-tenester i fylkeskommuen Jakob Bolstad IT Drifts-/nestleiar

50 Intranett Mi side

51 IKT-samhandling Video, Voice og Jabber Dokument samhandling: Alfresco: Epost, kalender og adressebok Fjernarbeid

52 IT Epost: Web: https://support.mrfylke.no/ Telefon: IT-servicedesk tre personer Driftsvakter to personer Alle lokalisert i første etasje på fylkeshuset Totalt 18, 100% stillinger, og 10 tilknyttede personer fra skoler Mål: støtte og bidra i hverdagen

53 Tryggleik 1. Tilganger 2. Antivirus 3. Nettfiltrering Filter mellom Internett og fylkesnettet Fjernar skadelig programvare (Virus, ormar osv.) Blokkerer sider med kjente feil Blokkerer sider som inneheld skadeleg programvare Informerer om sider som ikkje er «jobbrelatert»

54 Windows + L Husk å lås PC-en når du går frå kontoret