Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar"

Transkript

1 Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF

2 Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar av helseføretaka Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger, Sjukehusapoteka Vest og det heileigde aksjeselskapet Helse Vest IKT AS. Omfattar helsetenester til nær 1 million innbyggjarar, tilsette og rundt 50 sjukehus og institusjonar. I 2013 vil sjukehusdrifta på Vestlandet koste nærmare 23 milliardar kroner.

3 Strategien: Helse2020 Visjon: Fremme helse og livskvalitet Verdiar: Respekt - Kvalitet - Tryggleik

4 Utgangspunktet i 2002 Mangla overordna regional strategi Ingen regionale felles administrative støttefunksjonar (IKT, økonomi, fag, HR) Ikkje felles ikt system internt i regionane Ulike system og ulik praksis på det meste innad i regionane og mellom regionane Uavklart funksjonsdeling mellom sjukehusa

5 SYSTEMUTVIKLING

6 Samordning og standardisering! Etablering av ikt selskap i 2004 Helse Vest IKT AS Eit felles Kundesenter Eit regionalt LAN Eit PC-oppsett, sentralisert distribusjon av programvare Eit AD domene og ein brukarkatalog Felles drift av server, lagring, backup, antivirus, etc. Samordning av applikasjonar Administrative system er felles regionale installasjonar. Alle har same versjon av EPJ (DIPS). Konsolidering til ein felles regional database er under arbeid. Vidare standardisering med utgangspunkt i Felles EPJ. Investering ~70 mill. kr. Investering ~500 mill. kr.

7 Regional systembygging Felles løysingar Økonomi og finans, logistikk og innkjøp ( ) Datavarehus og styringsinformasjon ( ) økonomikube, HR-kube, helsefag, målekort og indikatorar Personal og organisasjon ( ) HR system, personal- og kompetanseportalar Felles EPJ løysing ( ) Pasientadministrasjon og elektronisk pasientjournal KULE kurve og legemiddelhandtering (tidl. LOP) ( ) Digitalt Media arkiv og felles RIS/PACS/røntgen ( ) Felles LAB system

8 Teknologiplan for Helse Vest Med fokusområde Versjon januar 2013

9 RESULTAT - ØKONOMI

10 Historisk gode resultat

11 Investering og utvikling Positivt økonomiske resultatet er ein føresetnad for investering i bygg, medisinteknisk utstyr, IKT og ambulansekjøretøy m.m. Heile overskotet i Helse Vest er lagt tilbake i drift og investering. Positivt resultat gir handlingsrom til å investere i tiltak som gir betre behandling. Investeringsbehov fram mot 2020 føreset om lag 500 millionar kroner årleg i positivt resultat. Helse Vest investerte for vel 1,3 milliardar kroner i 2012, og i budsjettet for 2013 er det forventa investeringar på vel 1,7 milliardar kroner.

12 UTFORDRINGAR FRAMOVER

13 Utfordringar innad i tenesta Vekst i behov større enn vekst i inntekter Ventetid Fristbrot Pasientlogistikk/organisering Kommunikasjon med pasientar og pårørande Pasientkvalitet/unngå pasientskadar Korridorpasientar Mangelfull elektronisk samhandling mellom aktørar og nivå i omsorgssektoren

14 «ALLE MØTER»

15 15 Hvordan arbeide med ventetider på ein ny måte? 1. Vi må nytte kunnskapsgrunnlaget for handling Presentert for alle styra i føretaksgruppa Helse Vest Presentert for alle toppleiargruppene i heile regionen Analysegrunnlaget er stilt til disposisjon for helseføretaka 2. Initiert felles regionalt prosjekt: Alle møter Forankringsprosess i direktørmøtet mai månad 2013 Sak for styret juni 2013 Pilotar og førebuing allereie sett i verk på fleire områder 3. Analyse og tilnærming stilt til disposisjon for departementet. Tema i felles rapporteringsmøte. Vi re-planlegg for om lag pasientkontaktar på poliklinikkane - kvart år pasientar møter ikkje til tildelt time og gir ingen beskjed - kvart år

16 Om alle møtte. 16 DIAGNOSE Kunnskaps- Grunnlag (2012) møtte ikkje til planlagde pasientkontaktar planlagde pasientkontaktar måtte re-planleggast pasientar behandla med fristbrot pasientar på venteliste, fleire av faga har tilnærma balanse Fokusområder MÅL Service til pasientane Fjerna fristbrot og reduserte ventetider Utnytte fagleg kapasitet Fleire pasientar behandla innanfor same ressursramme Færre forstyrringar av drifta Utnytte kapasitet infrastruktur/begrense behov for utbygging Utnytte kapasitet for «tungt» utstyr

17 Fokusområder som kvar for seg vil gje effekt, men som innbyrdes vil styrka effekten av tiltaka - ein del av ein heilskap. Fokus på avdeling, klinikk/divisjon, HF og region Dialog mellom HF og pasient (4 pilot avdelinger i Helse Stavanger starta Ringe senter 1. juni 2013) Betre organisering av poliklinikk (tiltak kan raskt bli sett i verk pilot einingane førebur seg på endringane) Avansert oppgåveplanlegging (pilotar i alle helseføretaka kan raskt utvidast) Leiarskap og medarbeidarskap (føreset at vi har ein felles kommunikasjon til alle leiarar) Region Klinikk Eining

18 Om alle møtte - potensialet

19 Om alle møtte: Bomturar for pasientreiser Totalt ca bomturer i 2012 Helse Bergen har kartlagt at ved omlag 50 % av bomturene ligg årsak hos pasient Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde 2936 bomturer Utgjør ca 2% av alle turer 1833 bomturer Utgjør ca 2 % av alle turer 4928 Utgjør ca 2 % av alle turer 600 bomturer Utgjør ca 1 % av alle turer

20 PASIENTKVALITET

21 Pasienttryggleik og kvalitet Ambisiøse mål innan pasientsikkerheit: - Innan fem år skal vi halvere talet på alle pasientskadar som kunne vore forhindra Ny meldeordning for skade på pasient innførd i 2012

22 Program for pasienttryggleik i Helse Vest Programstyre (Direktørmøtet) Programleiing Smittevern -prosjekt Handhygiene Trygg kirurgi med vekt på postoperative infeksjonar Urinvegs- infeksjonar Infeksjonar ved sentralvenøse kateter Respiratorbehandling Antibiotikabruk Legemiddel Fall Hjerneslag Sjølvmord Overdose Kulturmåling Samarbeidsprosjekt NPE Fødslar Ortopedi Magetarmkirurgi Kreft Haste-grad vurdering GTT studiar Vidareføring Kvalitetssatsinga Fagdirektørmøtet

23 Program for pasienttryggleik i Helse Vest Vidareføring av Kvalitetssatsinga Organisert som eit program med underliggjande prosjekt og delprosjekt Programstyret = Direktørmøtet i Helse Vest Fagdirektørmøtet er ei viktig referansegruppe Rapportering kvart tertial

24 «Ein vestlending ein sjukehusjournal» Konsolidering av Felles EPJ Inneheld 2 millionar journalar og 50 millionar journaldokumenter. Integrert med 67 andre system. Benyttes av brukere. Integrert med 67 andre system. I dag 4 databasar, frå 2014/2015 éin regional database.

25 Kva ikt løysingar arbeidar vi elles med «E-seng 2015»: E-seng pasientinformasjon, pasientopplæring, medikamenthandtering og pasientdata Nettbrett til sjukehusa på Vestlandet Arbeidsplangenerator automatisk forslag til lovleg arbeidsplan Kommunisere via sms med arbeidsplansystemet Analyse og rapportering frå manuelle prosessar til heilskapleg automatisk prosess Heilskapleg pasientinformasjon i pasientforløpet fellesprosjekt med kommunane «Bu lenger heime» - fellesprosjekt med Lyse og kommunar tryggheit, sjølvstende, meistring Elektronisk samhandling mellom kommunehelseteneste/sjukeheimar og sjukehusa

26 Takk for meg!