Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak"

Transkript

1 Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Vedlegg 1 Styresak 3/2014

2 Innholdsfortegnelse Risikovurdering...3 Pasientbehandling...3 Arbeidsmiljø...3 Forskning, innovasjon og utdanning...4 Økonomi og infrastruktur...4 Risikokart for sykehusnivået 3. tertial Risikovurdering av pasientbehandlingen...5 Risikovurdering av arbeidsmiljøet...6 Risikovurdering av forskning, innovasjon og utdanning...7 Risikovurdering av økonomi og infrastruktur...7 Risikoreduserende tiltak...9 Pasientbehandling...9 Arbeidsmiljø...12 Forskning, innovasjon og utdanning...13 Økonomi og infrastruktur...14 Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 2

3 Risikovurdering Prosessen for risikovurderingen 3. tertial 2013 er gjort enklere enn ved risikovurderingene i 1. og 2. tertial. Innspill fra klinikkene er innhentet gjennom oppfølgingsmøtene i ledelsens gjennomgang. Direktørens stabsavdelinger har gjort effektvurdering av risikoreduserende tiltak fastsatt i 2. tertial. På grunnlag av dette samt gjennomgang av tidligere analyse er det gjort justeringer i risikokart og plan for risikoreduserende tiltak. Dette er første gang det er gjennomført systematisk effektvurdering av fastsatte og oppfulgte tiltak. Derfor skal en være forsiktig med å tolke resultatet av effektvurderingen. Men resultatet viser at det er behov for å arbeide videre med forbedring av risikoreduserende planer og gjennomføringen av både tiltak og effektvurdering. Det totale risikobildet som en ser i risikokartene, viser at sykehuset har mange av de samme risikoene som i forrige tertial. Innen pasientbehandlingen er det vurdert at det er en viss reduksjon i risikoområdene operasjonskapasitet og kapasitet radiologi, svartider patologi. Innen forskningen anser en at risikoen i forhold til kliniske studier er noe mindre. For området Økonomi/infrastruktur ser en at tiltak i forhold til kliniske IKT-systemer og plattform har medført noe bedring. Men det er likevel usikkerhet med tanke på alle IKT-utfordringer i Fortsatt ser en betydelige risikoer på alle de fire risikoområdene. Den overordnede risikovurderingen 3. tertial 2013 er rapportert til Helse Sør-Øst Pasientbehandling Sykehuset har fortsatt utfordringer med kapasiteten innen flere deler av virksomheten, samtidig som det har vært en bedring siste tertial Radiologisk kapasitet er fortsatt utfordrende tross en bedring spesielt innen kreftområdet. Dette får følger for pasientforløp innen flere fagområder. Det planlegges fornying av 2 MR maskiner samt at det i budsjett 2014 er lagt opp til en vesentlig ressursøkning og dermed kapasitetsøkning innen radiologi. Når det gjelder svartider for patologi er disse i bedring, og ytterligere tiltak er prioritert i forbindelse med budsjett Det er videre en utfordring med kapasiteten innen intensiv-/postop-/overvåkningsområdet og begrenset operasjonsstuekapasitet, blant annet på grunn av mangel på spesialsykepleiere. Ved nyfødtintensiv er det utfordrende med bemanning og kompetanse. Det er opprettet 100 utdanningsstillinger for spesialsykepleiere hvor operasjon, intensiv og nyfødt er sterkt prioritert. I tillegg pågår det flere arealprosjekter for å bedre kapasiteten. I siste tertial 2013 ble operasjonskapasiteten ved Rikshospitalet utvidet med en stue, og det ble etablert flere dag- og kveldsøkter ved Ullevål. Dette har bedret situasjonen noe for nevrokirurgi og for øyeblikkelig hjelp innen gastrokirurgi og ortopedi. Satsningen i 2012/2013 innen det pasientadministrative arbeidet med Gjennomføringsprosjektet har gitt positive resultater i forhold til ventelister, spesielt knyttet til langtidsventende og fristbrudd. Det opprettholdes fokus på dette området, slik at det arbeides for forbedringer innen enkelte fagområder hvor det fortsatt er lange ventetider. Det legges også vekt på samarbeid med andre sykehus innen fagområder med lange ventelister, samtidig som det er planlagt aktivitetsvekst for Flere år med begrensede investeringsmuligheter har ført til et stort behov for utskifting og oppgradering av medisinsk teknisk utstyr, hvilket også gir seg utslag i utfordringer med enkelte pasientforløp og kapasitet innen enkelte fagområder. En langsiktig plan for erstatning og utskiftning av medisinsk teknisk utstyr er under implementering og vil bedre denne situasjonen noe. Det er utfordringer med responstid og kapasitet innen AMK, og det arbeides her med en egen tiltaksplan for å forbedre kapasiteten ved AMK. Arbeidsmiljø Sykehusets systematiske HMS-arbeid er i positiv utvikling. Verneombudene opplever at lederne har mer fokus på arbeidsmiljø enn tidligere. Med innføringen av ehms kan sykehuset nå løpende følge arbeidsmiljøutviklingen. De alvorligste kartlagte arbeidsmiljøutfordringene ved HMS-runden høsten 2013 var renhold, arbeidsbelastning, inneklima, plassforhold, smitterisiko og støy. Mens de temaene som har flest tiltak i handlingsplanene er arbeidslokaler og fellesarealer, faglig utvikling, forbedringer, inneklima og Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 3

4 arbeidsbelastning. Totalt er det registrert 3996 tiltak og hvor status er at 23 % er gjennomført, 32 % er i arbeid og 45 % ikke er påbegynt. Både på Aker, Radiumhospitalet og Ullevål er det stort behov for å oppgradere de tekniske anleggene og bygningsmassen til dagens tekniske standard, for å bedre arbeidsmiljøforholdene til de ansatte. Sykehuset har utarbeidet tiltaksplaner i forhold til de betydelige mangler som Arbeidstilsynet, Oslo brann- og redningsetat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har påpekt ved bygg-, brann- og eltekniske forhold. Det forventes forbedringer i takt med gjennomføringen av tiltakene. Foretaket har fortsatt behov for bemanningstilpasninger og tett bemanningsoppfølging i driften. Det er få indikasjoner på at arbeidsbelastningen har forverret seg siden 2. tertial, men belastningen oppleves likevel som for høy mange steder i organisasjonen. Dette bekreftes av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen Forskning, innovasjon og utdanning Innen forskning, innovasjon og utdanning gjenspeiles flere av de samme risikoområdene som innen pasientbehandling, blant annet knyttet til kapasitet/bemanning, utstyr, arealer og IKT-systemer. Det er fortsatt store problemer med IKT-støtte til forskningsmiljøer, jf tidligere orienteringer om manglende kompetanse og ressurser på feltet hos Sykehuspartner. Sykehuset har dialog med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner om løsningsalternativer for blant annet forbedret brukerstøtte og egen forskernettløsning til forskere, og Helse Sør-Øst har iverksatt prosesser og avsatt midler for 2014 for å forbedre løsningene. Så langt har dette ikke ført til bedring i situasjonen. Tilstrekkelig tid til, stillinger og karriereveier i forskning rapporteres fortsatt som et problem, uten at det foreløpig har ført til reduksjon i forskningsaktiviteten. Dette er en risiko som på sikt kan gå utover faglig utvikling og kvalitet i pasientbehandling og diagnostikk. Kapasitet og logistikk for kliniske studier er ikke tilstrekkelig, og det er i samarbeid med Helse Sør-Øst iverksatt tiltak for å styrke infrastruktur for kliniske studier i OUS gjennom et treårig prosjekt, med oppstart i De tiltak som er iverksatt for kliniske studier begynner å gi effekt, og risiko er derfor noe redusert. Det vil være et langsiktig arbeid å forbedre logistikk og infrastruktur for kliniske studier vesentlig. Etterutdanningsaktiviteten og veiledningskapasitet er for flere yrkesgrupper under sterkt press. Mangelfull veiledning dokumenteres også i nye evalueringer av spesialistutdanning for leger, som viser mange problemområder ved OUS. Utdanningsseksjonen ved OUS har innhentet data fra Legeforeningens rapporter og går spesielt gjennom resultatene fra OUS, sammen med de ulike spesialiteters utdanningsutvalg i avdelingene. Det er mangel på utdannede spesialsykepleiere, jf risikobildet for pasientbehandling. Flere utdanningstiltak er iverksatt for å bedre situasjonen. Økonomi og infrastruktur Aktiviteten etter 3. tertial 2013 er noe høyere enn det budsjetterte nivået innenfor somatikken. Innenfor psykisk helsevern for barn og unge og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er den polikliniske aktiviteten noe lavere enn budsjett for 2013, men høyere enn i Det økonomiske resultatet for 2013 forventes å bli om lag som prognostisert etter september rapporteringen. Budsjettavvikene henger først og fremst sammen med høyere kostnader til bemanning enn det er budsjett til. Videre ble tiltaksgjennomføringen i 2013 lavere enn det som var forutsatt. For å bidra til riktig innhold i utviklingen av styringsdata ble det primo 2013 etablert et LIS-forum med deltakere fra klinikkene, og det er utarbeidet og forankret en langtidsplan for LIS-OUS. Innenfor IKTområdet er det risiko knyttet til gjennomføring av prosjekter både mht fremdrift og økonomi. For de administrative IKT-systemene er risikoen redusert fra 1. tertial. Utrullingen av felles GAT er fullført og fra 1. oktober 2013 har foretaket ett felles fakturabehandlingssystem. Det er videre igangsatt prosjekt for etablering av felles IKT-system for innkjøp og logistikk. Dette er planlagt tatt i bruk fra 1. juli Problemene med for lav investeringsgrad og fornying av medisinsk-teknisk utstyr er fremdeles til stede selv om foretaket er sikret tilgang på ytterligere investeringsmidler til dette området i årene Flere deler av bygningsmassen sliter med vedlikeholdsetterslep. Blant annet er det svakheter ved vannforsyningen ved Radiumhospitalet. Det arbeides med en rekke tiltak for å redusere denne og øvrige risikoer. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 4

5 Risikokart for sykehusnivået 3. tertial 2013 Risikovurdering av pasientbehandlingen Gjelder all medisinsk og helsefaglig virksomhet: Diagnostikk, behandling, pleie og pasientopplæring samt MTU, samhandling, pasientadm. og annet pasientrelatert arbeid. Svært alvorlig Alvorlig Vannforsyning Radiumhospitalet Forløpstider Responstid kapasitet AMK KONSEKVENS Moderat Svikt i oppfølg. av pas. i overgang til primærh.tj. Operasjonskapasitet Sys. bortfall kliniske IKT-sys. Kapasitet radiologi, svartider patologi Ventelister fristbrudd beh.kapasitet Mangel på spes. sykepl./ annet pers. Intensiv- og postoperativ kapasitet Lav Kapasitet og standard MTU Ubetydelig Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 3. tertial 2013 SANNSYNLIGHET Endringer fra forrige tertial er angitt med sirkel for tidligere plassering og pil til ny plassering. Risikokartet viser identifisert risiko før nye tiltak. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 5

6 Risikovurdering av arbeidsmiljøet Inkluderer også HMS-, HR- og personalarbeid KONSEKVENS Alvorlig Svært alvorlig Moderat Arbeidsbelastninger Kjemikalieeksponering Integrasjonsprosessen - kulturutfordr. Bygg- og brannteknisk standard Systematisk HMS-arbeid Plassforhold Driftssikkerhet og standard MTU Manglende IKT-støtte Lav Inneklima Ubetydelig Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 3. tertial 2013 SANNSYNLIGHET Endringer fra forrige tertial er angitt med sirkel for tidligere plassering og pil til ny plassering. Risikokartet viser identifisert risiko før nye tiltak. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 6

7 Risikovurdering av forskning, innovasjon og utdanning Inkluderer også fagutvikling, kompetanseutvikling og undervisning. KONSEKVENS Alvorlig Svært alvorlig Moderat Lav Spesialistutdanning leger Etterlevelse lover og etikk Utstyr til forskning Klin. studier: Kapasitet, logistikk finansiering Kvalitetsregistre infrastruktur Tid til klinisk forskn. og innovasjon Biobanker lagring Etterutdanningsaktiviteter Arealer til forskning/ undervisn. IKT-infrastruktur til forskning Ubetydelig Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 3. tertial 2013 SANNSYNLIGHET Endringer fra forrige tertial er angitt med sirkel for tidligere plassering og pil til ny plassering. Risikokartet viser identifisert risiko før nye tiltak. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 7

8 Risikovurdering av økonomi og infrastruktur Inkluderer også generell administrasjon, innkjøp, IKT, bygninger, lokaler, transport, kjøkken, tekniske og andre interne tjenester Svært alvorlig Vedlikeholdsetterslep bygn.massen Budsjettbalanse KONSEKVENS Alvorlig Moderat Lav Kritikkverdige handlinger Manglende styringsdata Manglende felles innkjøps-/ logistikksystem Kapasitet og standard MTU IKT - klin., forskn, samhandl, plattform Ubetydelig Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 3. tertial 2013 SANNSYNLIGHET Eneste endring fra forrige tertial i dette risikokartet er at risikoen Manglende konsolidering av HR-system er fjernet. Risikokartet viser identifisert risiko før nye tiltak. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 8

9 Risikoreduserende tiltak Pasientbehandling Gjelder all medisinsk og helsefaglig virksomhet: Diagnostisk, behandling, omsorg og pasientopplæring samt MTU, samhandling, pasientadministrativt og annet pasientrelatert arbeid. Risiko 1. Responstid - kapasitet AMK 2. Kapasitet radiologi og svartider patologi 3. Intensiv- og postoperativ kapasitet 4. Vannforsyning Radiumhospitalet Tiltak Det er etablert sammenhengende AMK-sentraler i Helse Sør-Øst som ser hverandres ressurser. Øke bemanningen ved AMK inkl. legestilling. Reduser svartid for innringere. Registrering av responstid rapporteres til Statens helsetilsyn fra og viser en positiv utvikling, selv om det fortsatt ikke er innen de mål som er satt. Sorterer "pasienter som kan vente" parallelt med henvendelser som kan gå til Oslo kommunale legevakt. Anskaffe nytt IKT-verktøy for beslutningsstøtte og flåtestyring, inkl. web-basert ambulansebestilling. Systemvurdering pågår, deretter utprøving. Overføre flere rene transporter til pasientreiser. Etablere en sentral i Helse Sør-Øst som koordinerer luftambulanseressursene. Gjennomføre og monitorere vedtatte prioriteringer for bruk av radiologiske undersøkelser. Klinikkene må tydeliggjøre radiologisk prioritet innen egne pasientgrupper. Klinikk for diagnostikk og intervensjon ser på muligheten for etablering av brukerstyrte slotter/økter som kan styres av fagavdelingene. Prioritere medisinsk-teknisk utstyr som gir kapasitetsforbedringer. Det er anskaffet og installert ny MR på Radiumhospitalet og ny fremføringsmaskin ved Patologisk avd. Dette har gitt god effekt. Øke bemanning innen radiologi med flere radiologstillinger. Budsjett 2014 gir rom for videre oppbemanning både av radiologer og radiografer er Sammen med Helse Sør-Øst vurdere behovet for radiologiske tjenester som del av diagnostikk/ behandling i primærhelsetjenesten. Ta initiativ til felles regionale prosedyrer og protokoller innen radiologi slik at antall reundersøkelser og regranskninger reduseres. Omstrukturere og bedre logistikk og arbeidsflyt knyttet til patologiske undersøkelser og svar. Øke antall intensivsenger: Intensiv 3 ved Ullevål var ferdig i 2012 og arealet er utvidet med 2 plasser (bufferkapasitet). Kapasitet Ullevål bedret. Forprosjekt for omgjøring av sengesentral til intensivplasser på Rikshospitalet pågår. Bemanningen ved gen. intensiv 2 ved Rikshospitalet er økt. Mangler intensivsykepleiere. Bemanningen ved thoraxintensiv ved Rikshospitalet er økt. Ansettelsesprosess pågår kontinuerlig. Prosjekt vedrørende kartlegging og utvidelse av intermediærsenger som på sikt vil kunne avlaste intensiv pågår Ved nyfødtintensiv arbeides det med tiltak knyttet til rekruttering, bemanning, kompetanseheving og drift samt organisatoriske tiltak. Nytt akuttbygg Ullevål vil totalt sett gi flere PO/ intensivplasser. Systematisk overvåking vanntemperatur varmtvann i kjele og rør, legionelladyrkning i vannprøver. Utbytting av dusjhoder. Informasjon til Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 9

10 Risiko 5. Operasjonskapasitet 6. Sys. bortfall kliniske IKT-systemer. Ved systembortfall vil helsepersonell ikke ha tilgang til nødvendig pasientinformasjon. 7. Ventelister / fristbrudd / behandlingskapasitet Tiltak pasienter og ansatte. Gjennomgang og kvalitetssikring av overordnede prosedyrer knyttet til kontrollrutiner og sikkerhetstiltak knyttet til vannsikkerhet. Prosjekt for planlegging av kjemisk rensing er igangsatt. Økt kapasiteten ved Rikshospitalet med en stue til nevrokirurgi. Økt kapasiteten ved Ullevål med etablering av flere økter på dag- og kveldstid innen ortopedi og gastrokirurgi Etablert dagkirurgisk aktivitet innen pastikk-kirurgi og kjevekirurgi på Aker Det pågår arealprosjekter for etablering av to nye operasjonsstuer på Rikshospitalet Kirurgisk driftsstyre arbeider med tiltak for bedre koordinering og økt utnyttelse av operativ kapasitet gjennom oppstart til planlagt tid, kortere skiftetid etc. Det planlegges prosjekt for å se på mulighetene for bruk av andre ressurser enn spesialsykepleiere operasjon som nr to på visse operasjonsstuer og om antall sykepleieteam operasjon på kveld/natt/helg kan reduseres noe ved mer bruka v felles øyeblikkelig hjelp-team Kontinuerlig sikring av serverpark/service i tett samarbeid med Sykehuspartner. Dette følges opp jevnlig i måneds- og kvartalsmøter med SP, men OUS infrastruktur- og applikasjonsportefølje er til dels utdatert og gir derved mange feilsituasjoner. SP følger også opp gjennom kontinuerlig måling av nedetider, og bedring av overvåkning/varsling. Prosjekt modernisering av infrastruktur ved Oslo universitetssykehus pågår. Gjennomføringsprosjektet er avsluttet og handlingsplan for oppfølging er etablert. Det er fortsatt stort fokus på ventelister / fristbrudd og status inngår i AD sin ordinære oppfølging av klinikkene. Klinikklederne har tilsvarende ansvar for sluttføring og oppfølging av alle avd. i egen klinikk. Opplæring og kompetanseheving fra ressurspersoner i direktørens stab tilbys. Kapasiteten er midlertidig økt innen enkelte fagområder, for eksempel gjennom skjerming av elektiv drift og/eller prosjekter for reduksjon av ventelister og håndtering av fristbrudd. Planer for aktivitetsøkningen 2014 er spesielt knyttet til områder med lange ventelister og fristbrudd. Det er etablert avtaler med andre sykehus innen enkelte fagområder for å avhjelpe med sykehusets ventelister. Det er etablert midlertidige fagråd i regionen for å se på kapasiteten innen områder med kapasitetsutfordringer (nevrologi, ortopedi, ØNH, plastikk-kirurgi og øyesykdommer). Arbeidet for etablering av egen AMD-klinikk pågår. 8. Forløpstider Etablere og kvalitetssikre flere pasientforløp for kreftpasienter. 9. Svikt i oppfølging av Et eget henvisnings- og epikriseprosjekt vil bli satt i gang i forbindelse med pasienter i overgang innføringen av DIPS i oktober, dette for å bidra til bedre arbeidsprosesser i til primærhelsetjenesten primærhelsetjenesten for å løse problemer og feil i nåværende fase. klinikkene. Stab samhandling har aktiv, løpende dialog med Koordinatorfunksjoner er nå etablert i alle relevante klinikker. Koordinator skal ivareta koordineringsarbeid i forhold til utskrivning av pasienter med behov for tjenester fra ulike forvaltningsnivåer. Funksjonen skal testes i egen pilot. Aktiv opplæring av klinikkens ansatte i forhold til nivå 1-prosdyre - utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester, er igangsatt. Opplæringen fortsetter, det vil også bli arrangert egne fagdager. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 10

11 Risiko Tiltak Gjennom arbeidet med pasientforløp legges det til rette for gode samhandlingslinjer mellom involverte parter internt og eksternt. Primærhelsetjenesten skal i større grad involveres i det pågående arbeidet, koordinatorfunksjonen vil bli viktig i samarbeidet. 10. Kapasitet og standard Etablere en 3 års plan for utskiftning av medisinsk teknisk utstyr. - medisinsk-teknisk utstyr 11. Mangel på spesialsykepleiere og annet personell Systematisk kartlegging av sykehusets utstyr; standard og servicebehov i et samarbeid mellom klinikkene og MTV. Det er etablert en samarbeidsgruppe bestående av HR-stab, stab MHU, stab FiU og OSS som ser på ulike tiltak for rekruttering. Det er etablert 100 utdanningsstillinger innen spesialsykepleie. Øke utdanningskapasiteten bl.a. ved fremskyndet studiestart (bl.a. nyfødtintensiv) i samarbeid utdanningsinstitusjoner. Det planlegges og tilrettelegges for strategisk kompetanseutvikling. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 11

12 Arbeidsmiljø Inkluderer også HMS-, HR- og personalarbeid Risiko 1. Bygg-/brannteknisk standard Tiltak Branngjennomgang: Kartlegging av omfang og utarbeidelse av tiltaksplan med hensyn til oppgradering av sprinkler- og brannalarmanlegg. Branntetting og brannseksjonering. Oppfølging av prosjekter og oppgradering av branndokumentasjon. Lukking av avvik vedrørende spesialventilasjon, generell ventilasjon, sikring av fasader/tak og oppgradering av generell slitasje. Gjennomgang av kritisk bygningsflate. 2. Arbeidsbelastning Bedre og mer riktig bruk av personalet. Forbedre arbeidsprosesser slik at en jobber smartere og får mer effekt av arbeidsinnsatsen. Gjennomgang av rutiner for å finne forbedrings- og forenklingspunkter. Bruke erfarent fagpersonale for å sikre tilgang til nødvendig kompetanse. Vurdere bemanning i forhold til arbeidsoppgaver. Støttegruppe i sentral stab er etablert. Gjennomgang av tjenesteplaner og turnus. God bemanningsstyring og realistiske planer for bemanningstilpasning. Støttegruppe i sentral stab er etablert. Implementere ressursplanleggingssystem (Brasse) og hente ut effekter. Støttegruppe (sentralt) og lokale stillingsutvalg. 3. Manglende IKT-støtte Gjennomføre planlagte og vedtatte tiltak. medføre vanskelig arbeidssituasjon for ansatte 4. Plassforhold Nybygging/ombygging. Fokus på å få avklart flyttinger slik at enheter som hører sammen blir fysisk samlet. God planlegging og medvirkning ved samlokalisering. 5. Driftssikkerhet og standard Etablere en 3 årsplan for utskiftning av medisinsk teknisk utstyr. - medisinsk-teknisk utstyr Systematisk kartlegging av sykehusets utstyr; standard og servicebehov i et samarbeid mellom klinikkene og MTV. Utvikle gode businesscase med forpliktende effektivisering. Informasjon til ansatte om positiv utvikling. 6. Integrasjonsprosessen, Utarbeide arealplan, plan for samlokalisering/flyttinger (igangsatt). kulturutfordringer Kulturbyggende tiltak blant annet gjennom oppfølging av ny strategi for OUS og videre arbeid med felles lederplattform (internt lederutviklingsprogram, program for ledergruppeutvikling, kollegaveiledning, talentprogram mv) (igangsatt). 7. Systematisk HMS-arbeid Ta i bruk ehms i alle avdelinger. Økt fokus på opplæring, spesielt at alle ledere gjennomfører obligatorisk HMS-opplæring. Sikre at det opprettes HMS-grupper alle steder. 8. Kjemikalieeksponering Vurderer substitusjon i alle avdelinger. Oppdatere stoffkartotek (igangsatt). Gjennomgå og gi opplæring i rutinene for håndtering av kjemikalier. 9. Inneklima Oppgradere ventilasjonsanlegg Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 12

13 Forskning, innovasjon og utdanning Inkluderer også fagutvikling, kompetanseutvikling og undervisning. Risiko Tiltak 1. IKT-infrastruktur til forskning: Videreføre møter mellom Stab IKT (OUS), Stab forskning, Manglende brukerstøtte, ulikt tilbud i innovasjon og utdanning (OUS) og Sykehuspartner. organisasjonen, manglende mulighet Følge opp rapporten til arbeidsgruppen i Helse Sør-Øst for for sikker lagring av store datamengder kartlegging av IKT-behovene og forslag til tiltak (skal ferdigstilles av Helse Sør-Øst i januar 2013) - pådriverrolle overfor Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. 2. Tilstrekkelig tid og stillinger til forskning Følge opp hvordan tiltak settes inn i klinikkene - en viktig del av og innovasjon i klinikkene (særlig klinikkenes handlingsplaner for forskning. Dialog med problem i kliniske enheter) - herunder forskningslederne i Forskningslederforum. begrensede karriereveier og Øke omfang av og kvalitet på klinikkens søknader om ekstern ansettelsesmuligheter innen forskning finansiering, utnytte finansieringskilder. Gradvis implementere felles ordning i OUS med reservert tid for prof II/førstaman. til forsking og utdanning (jf avtale om kombinerte stillinger) (innføres gradvis over fem år fra 2012). 3. Biobanksfasiliteter: utilstrekkelige Prosess for rydding og oppgradering ved Stab FIU og OSS følges lagringsfasiliteter internt (IKT) opp 4. Kliniske studier, herunder Styrke samarbeidet med Inven2 og industri vedrørende kliniske oppdragsforskning: For dårlig studier. infrastruktur, logistikk, kapasitet og Videreføre arbeidet i Norcrin finansiering for kliniske studier, jf Følge opp treårsprosjekt med særskilt finansiering til oppdragsdokument med krav til styrket støttefunksjoner fra Helse Sør-Øst fra og med 2013, herunder tilrettelegging. internt nettverk av prosjektkoordinatorer/studiesykepleiere. 5. Spesialistutdanning leger: problemer knyttet til antall hjemler i enkelte fag, mangelfull veiledning og systematisk oppfølging, mangelfull nasjonal rapportering 6. Arealer: utilstrekkelige/for lite arealer til forskning og undervisning i flere klinikker, ev. manglende ressurser til oppgradering av lokaler. Ev. også HMSrisiko (særlig i laboratorier) 7. Utstyr forskning: Mangel på oppdatert utstyr pga manglende investeringsmidler Arbeide systematisk med tiltak for LIS-kandidater nedfelt i handlingsplan for utdanning, herunder styrke kontakten med utdanningsutvalgene for spesialistutdanning i avdelingene og delta i evalueringsmøter med spesialitetskomiteer. Følge opp anbefalinger fra komiteene. Sikre fokus på tilstrekkelige arealer til forskning og undervisning i arbeid med klinikkenes forflytninger og strategisk arealplanlegging, og i forbindelse med store forskningssøknader (gjelder selv om søknaden sendes gjennom UiO) Arbeide for bedre finansieringsløsninger av kjernefasiliteter, flere søknader om eksternt finansierte midler til stort utstyr (NFR), mer sambruk og strategisk koordinering med UiO og mellom miljøer. Arbeide for egen utstyrspott til forskning i OUS fra Etterlevelse av lover og etikk Bidra til at internkontrollsystemer blir tilstrekkelig kjent og forstått i klinikkene, på alle nivåer, herunder gjennom kurs og forbedrede ehåndboksdokumenter. 9. Utdanning: Etterutdanningsaktivitet og veiledningskapasitet Arbeide systematisk med tiltak i Handlingsplan for utdanning, herunder utarbeide en mal og struktur for klinikkvise utdanningsplaner. 10. Infrastruktur kvalitetsregistre Videreføre modell i OUS med søknadsbaserte sentrale forskningsmidler til kvalitetsregistre. Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 13

14 Økonomi og infrastruktur Inkluderer også generell administrasjon, innkjøp, IKT, bygninger, lokaler, transport, kjøkken, tekniske og andre interne tjenester Risiko Tiltak 1. Budsjettbalanse Klinikkene rapporterer månedlig gjennomføringen av meldte tiltak. 2. Vedlikeholdsetterslep for Gjennomføre vedtatt investeringsbudsjett med økt bygningsmassen rammetildeling fra Helse Sør-Øst. På lang sikt etableres en flerårig investeringsplan for OUS HF, idéfase med oppstart Manglende felles IKT-system for innkjøp og logistikk Implementering av felles innkjøpssystem i regi av regionalt ERP- prosjekt Kvalitetssikring av fullmaktregistre og implementering i innkjøpssystemene. Implementering av felles Basware (fakturabehandling). 4. IKT-systemer (kliniske systemer og Gjennomføring av DIPS innføringsprosjekt. plattform) Gjennomføring av øvrige regionale prosjekter. 5. Kapasitet og standard - medisinskteknisk utstyr 6. Økonomiske- og omdømmekonsekvenser av kritikkverdige handlinger. 7. Manglende styringsdata. Ikke tilstrekkelig styringsinformasjon for sykehusets ledere Arbeide videre med 3-årsplanen for utskiftning av medisinsk teknisk utstyr (Økonomisk langtidsplan ) Utvikle gode businesscase med forpliktende effektivisering. Arbeid i LIS-forum, herunder utarbeidelse av langtidsplan for LIS. Handlingsplan for gjennomføring av kontrollhandlinger er vedtatt i ledermøtet og det lages gjennomføringsplaner. Informasjon i klinikkene om deres juridiske ansvar. Kvalitetssikring av grunnlagsdata herunder felles definisjoner og registreringspraksis Gjennomføre vedtatt LIS-utviklingsplan: a. HR-data b. Intensiv- og operasjonsdata c. Bredding av analyseverktøy Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 14

15 Målgruppe: Foretaksstyret Faglig ansvarlig: Stabsdirektør Eva Bjørstad, Stab pasientsikkerhet og kvalitet Dato: Oslo universitetssykehus 3. tertial 2013 risikovurdering Side 15