Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll"

Transkript

1 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen Iverksatt fra

2 Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon

3 Innholdsfortegnelse Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon 1. INNLEDNING OG OVERORDNEDE FØRINGER Hovedinstruksens virkeområde Instruksens forhold til regelverk Stortingets økonomiregelverk Øvrig regelverk Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Fullmakter Budsjettdisponeringsmyndighet Personalfullmakter Kontakt med Riksrevisjonen 6 2. VIRKSOMHETSSTYRING Prop 1 S og øvrige budsjettproposisjoner Strategi Disponeringsskriv Virksomhetsplan Mål- og resultatstyring Risikostyring Økonomistyring Rapportering Årsrapport og årsregnskap for Stortingets administrasjon Intern kontroll Innkjøp 9 3. ØKONOMIFORVALTNING Økonomisystem og regnskapsføring Konsernkontoordningen Økonomisystem Organisering av økonomioppgaver Virksomhetsregnskapet Bokføring Betalingsformidling Pliktig regnskapsrapportering Rapportering til statsregnskapet Rapporter vedrørende lønn og andre oppgavepliktige ytelser Behandling av utgifter Regler for budsjettdisponering, attestasjon og kontroll av utgifter 11 Side 2 av 16

4 3.4.2 Belastningsfullmakt Inntekter Oppbevaring av regnskapsmateriale og regnskapsdokumentasjon Forvaltning av verdipost og verdipapirer Forvaltning av tilskuddsordninger Gruppetilskudd Nobelinstituttets bibliotek Kontingenter internasjonale delegasjoner Reisetilskudd «MiniTinget» og « Valget er ditt» PERSONALFORVALTNING Personaladministrative systemer REPRESENTANTENE Ombudsrollen Representantordninger Godtgjørelser Pensjonsordninger Boligkomité Barnehage UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER OG EKSTERNE ORGANER Beskrivelse av kontrollorganene Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Forsvarets ombudsmannsnemnd EOS-utvalget (Etterretning, overvåkning og sikkerhet) Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Lønnsregulering for eksterne organer Godtgjørelse til Norges Banks representantskap Lønnsregulering for Høyesteretts medlemmer Lønnsregulering for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Lønnsregulering for riksrevisor Lønnsregulering for Forsvarets ombudsmann Lønnsregulering for lederen for EOS-utvalget Ombudsmennenes rett til ytelser 16 Side 3 av 16

5 1. Innledning og overordnede føringer Presidentskapet fastsatte 10. desember 2012 at Stortingets administrasjon fra 1. januar 2013 skal følge Reglement for økonomistyring i staten (R) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (B) med noen tilpasninger. Dette omtales som Stortingets økonomiregelverk (ØR). Instruksen er fastsatt av direktøren den 18.desember 2013 i medhold av Stortingets økonomiregelverk Hovedinstruksens virkeområde Hovedinstruksen omhandler alle forhold som kommer inn under begrepet styring 1, samt alle områder som internkontrollansvaret omfatter iht. ØR Kap 2.4., herunder budsjettrammer, måloppnåelse og resultater, effektiv ressursbruk, forvaltning av verdier og forebygging og avdekking av misligheter. 1.2 Instruksens forhold til regelverk Stortingets økonomiregelverk Hovedinstruksen er formelt forankret i Reglementet for statlig økonomistyring gjennom Stortingets økonomiregelverk. Økonomiregelverket er ikke i sin helhet gjengitt i denne instruksen da den er bygget opp som supplement til dette. Ved bruken av instruksen må en derfor også forholde seg til aktuell paragraf i Reglementet (R) og til de aktuelle punkter i Bestemmelsene (B) Øvrig regelverk Utover Stortingets økonomiregelverk er hovedinstruksen i tillegg direkte tilknyttet relevant regelverk på enkelte fagområder, dette gjelder hovedsakelig Statens personalhåndbok (SPH), Lov om offentlige anskaffelser (LOA), forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) samt Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) med tilhørende forskrifter. 1.3 Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Som virksomhetsleder og dermed øverste leder for Stortingets administrasjon er direktøren ansvarlig for alle beslutninger og alt virke i administrasjonen. Denne hovedinstruksen foretar kun en intern fordeling av ansvar i betydningen delegering av myndighet til å utøve ansvar. Direktøren har gjennom Stortingets økonomiregelverk det administrative ansvaret for virksomhetsstyringen i administrasjonen. Direktørens administrative ansvar innebærer også et kontrollansvar. Administrasjonens virksomhetsstyring skal ta utgangspunkt i de grunnleggende styringsprinsipper for staten (ØR 4). Dette innebærer å: a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet b) sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd c) sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og 1 Jf. DFØs rapport 2/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement. Kap. 2.1: «Styring er de aktiviteter en organisasjon gjør for å sette mål, prioritere oppgaver, fordele ressurser og følge opp produksjonen i forhold til fastsatte mål og resultatkrav» Side 4 av 16

6 vesentlighet. Hovedinstruksen baserer seg på følgende grunnleggende ansvarsdelegering fra direktøren på de områder instruksen omhandler: Forvaltningsavdelingen har et overordnet system-, prosess-, kontroll- og rådgivningsansvar og er ansvarlig for å ha kompetanse og kapasitet til å ivareta dette. Den enkelte avdeling er ansvarlig for styring, rapportering og kontroll for de områder avdelingen har fått delegert ansvar for og er ansvarlige for å ha kompetanse og kapasitet til å ivareta dette. Ansvarsdelingen er spesifisert innenfor det enkelte området. Der ansvarsdelingen avviker fra hovedprinsippet, vil dette omtales innenfor det enkelte område. Der denne instruksen delegerer ansvar til en enkelt avdeling, skal dette utøves innenfor de føringer direktøren til en hver tid gir. I denne instruksen gjelder begrepet «avdeling» alle avdelinger i Stortingets administrasjon, også stabsfunksjonene. 1.4 Fullmakter Budsjettdisponeringsmyndighet Direktøren har budsjettdisponeringsmyndighet og delegerer denne videre gjennom årlige disponeringsskriv. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan igjen delegeres videre Personalfullmakter Ledere med personalansvar er gitt spesifiserte fullmakter i medhold av de avtaler og retningslinjer som gjelder innenfor hovedområdene i kapittel 4. Forvaltningsavdelingen er direktørens sekretariat på personalområdet. Dette betyr bl.a. å ivareta Stortingets administrasjons arbeidsgiveransvar i det daglige på vegne av direktøren. Forvaltningsavdelingen har en generell kontrollfunksjon på vegne av direktøren på hele personalforvaltningsområdet. Direktøren delegerer personalfullmakter til avdelingssjefene gjennom de årlige disponeringsskrivene. Ledere for avdelingene har ansvar for at lover og regler på fullmaktsområdene blir fulgt. For å få en full forståelse av fullmaktens innhold og begrensninger og det ansvar som ligger i å ha en fullmakt, skal ledere med personalansvar sette seg inn i instruks for personalforvaltning, lov- og avtaleverk, retningslinjer og personalreglement som gjelder for Stortingets administrasjon på fullmaktsområdet. Det skal årlig rapporteres på avdelingenes styring av personalressurser. Nærmere styringsparametere angis i disponeringsskrivet. Side 5 av 16

7 1.5 Kontakt med Riksrevisjonen Dette kapittelet omhandler kontakt med Riksrevisjonen som revisor for Stortingets administrasjon. For omtale av Riksrevisjonen som underliggende, eksternt kontrollorgan, se kap Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å koordinere og kvalitetssikre administrasjonens riksrevisjonssaker. All korrespondanse mellom Riksrevisjonen og administrasjonen skal saksbehandles av forvaltningsavdelingen før det behandles av direktøren. Avdelingen er ansvarlig for å følge opp saker fra Riksrevisjonen som formidles gjennom forvaltningsavdelingen og holde forvaltningsavdelingen oppdatert på ev. utvikling i sakene. 2. VIRKSOMHETSSTYRING Med begrepet virksomhetsstyring menes de aktiviteter en organisasjon gjør for å sette mål, prioritere oppgaver, fordele ressurser og gjennomføre og følge opp leveransen i henhold til fastsatte mål og resultatkrav. Dette inkluderer også både risikostyring og internkontroll. Virksomhetsstyringen i Stortingets administrasjon skal baseres på risiko og vesentlighet og følge Stortingets økonomiregelverk med de tilføyelser og presiseringer som fremgår av denne instruksen. Det er definert et hierarki for styrende dokumenter for Stortingets administrasjon som viser både ett-, flerårige og varige dokumenter. Dette hierarkiet er til enhver tid gjeldende for dokumenter og beslutninger. Forvaltningsavdelingen har fått delegert det overordnede system-, prosess- og rådgivningsansvaret for administrasjonens virksomhetsstyring fra direktøren. Den enkelte avdeling er ansvarlig for at det er etablert tilstrekkelig god virksomhetsstyring internt i avdelingen for å gjennomføre virksomhetsplanen. 2.1 Prop 1 S og øvrige budsjettproposisjoner Med Prop 1 S menes den årlige budsjettproposisjonen Stortingets administrasjon leverer gjennom Finansdepartementet. Prop 1 S omhandler budsjett, beskrivelse av mål og resultater og rapportering på foregående år. Med øvrige budsjettproposisjoner menes revidert nasjonalbudsjett og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer (nysalderingen). Forvaltningsavdelingen har et overordnet budsjettansvar og er ansvarlig for prosess og system for årlig utarbeidelse av Prop 1 S og øvrige budsjettproposisjoner iht. føringer fra Finansdepartementet. Prosessen involverer føringer fra presidentskapet, og det er presidentskapet som godkjenner administrasjonens innspill til Finansdepartementet. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for all kommunikasjon med Finansdepartementet. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å forholde seg til vedtatte føringer og systemer fra forvaltningsavdelingen og ivareta sine ansvarsområder innenfor vedtatte frister. 2.2 Strategi For å ivareta kravet om planlegging med flerårig perspektiv (jf. ØR 9) har administrasjonen en til enhver tid gjeldende strategi. Strategien redegjør for administrasjonens formål, verdier og overordnede, flerårige mål. Side 6 av 16

8 Direktøren er ansvarlig for å initiere prosessen ved utarbeidelse og ev. periodisk revidering av strategien. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å tilrettelegge styringssystemene slik at oppfølging av strategien ivaretas gjennom den ordinære virksomhetsstyringen. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å delta i prosessen ved utarbeidelse og ev. periodisk revidering av strategien. 2.3 Disponeringsskriv Delegering av myndighet, ansvar og fullmakter gjøres i årlige disponeringsskriv fra direktøren til den enkelte avdeling. Disponeringsskrivet er forankret i de årlige budsjettinnstillingene fra Stortinget og operasjonaliserer strategien til den enkelte avdeling i det enkelte år. I tillegg inneholder det økonomiske rammer og øvrige føringer og prioriteringer for avdelingen. Dersom det blir endringer i rammene definert i disponeringsskrivet gjennom året, utarbeides det reviderte disponeringsskriv. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å initiere prosess for utarbeidelse av foreløpige og endelige disponeringsskriv samt revisjon ved behov, samt å utarbeide disponeringsskrivene. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å forholde seg til krav og føringer i det til enhver tid gjeldende disponeringsskriv. 2.4 Virksomhetsplan For å ivareta kravet om planlegging med ettårig perspektiv, skal det utarbeides årlige planer som synliggjør administrasjonens prioriteringer og hvordan administrasjonens flerårige planer og planlagte resultater skal oppfylles i det enkelte år. Virksomhetsplanen skal utarbeides slik at identifiserte mål, resultater og krav kan nås innenfor rammer spesifisert i avdelingens disponeringsskriv, at ressursbruken er effektiv og at driften er i samsvar med gjeldende lov og regler, habilitet og etisk adferd. Virksomhetsplanene skal synliggjøre hvordan alle avdelingens økonomiske og menneskelige ressurser skal disponeres for å sikre måloppnåelse. Virksomhetsplanen skal følges opp, revideres og rapporteres iht. vedtatt årlig rapporteringssyklus og interne rutiner, se også kap Forvaltningsavdelingen har et overordnet system- og prosessansvar for virksomhetsplanleggingen. Dette innebærer å organisere administrasjonens virksomhetsplanleggingssystem og inneha en pådriver- og rådgiverrolle overfor avdelingene. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å initiere prosess for utarbeidelse og ev. revidering av virksomhetsplaner. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å utarbeide årlig virksomhetsplan på bakgrunn av avdelingens disponeringsskriv og på verktøy tilrettelagt fra forvaltningsavdelingen. Avdelingen skal lage virksomhetsplan som sikrer tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag. Side 7 av 16

9 2.4.1 Mål- og resultatstyring Stortingets administrasjon bygger sin virksomhetsstyring på prinsippet om mål- og resultatstyring, det førende styringsprinsippet i staten. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at virksomhetsstyringssystemene ivaretar kravet til målog resultatstyring og for å ha tilstrekkelig kompetanse til å rådgi avdelingene i bruken av mål og resultatstyring. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å legge mål- og resultatstyring til grunn i all styring, planlegging og rapportering, samt å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta dette Risikostyring Kravet til risikostyring er forankret i økonomireglementets generelle krav til at styringen skal være tilpasset risiko og vesentlighet. Stortingets administrasjon skal ha risikostyring som en integrert del av sitt virksomhetsstyringssystem. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at virksomhetsstyringssystemene ivaretar kravet til risikostyring og for å ha tilstrekkelig kompetanse til å rådgi avdelingene i risikostyring. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å integrere risikostyring i all styring, planlegging og rapportering, samt å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta dette Økonomistyring Stortingets administrasjon skal ha god økonomistyring. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at virksomhetsstyringssystemene ivaretar kravet til økonomistyring og for å ha tilstrekkelig kompetanse til å rådgi avdelingene i økonomistyring. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å ha god økonomistyring for avdelingens budsjettmidler. 2.5 Rapportering Det skal være regelmessig rapportering på virksomhetsplanen. Rapporteringssyklus og hvilke elementer av planen som skal rapporteres til hvilke tidspunkt skal vedtas sammen med virksomhetsplanen for det enkelte år. Vedtatt rapporteringssyklus skal finnes i den til enhver tid gjeldende styringskalender. Forvaltningsavdelingen initierer og koordinerer arbeidet, utarbeider malverk for rapporteringen og sammenstiller og saksbehandler rapporteringene fra avdelingene før behandling. Rapporteringen behandles i direktørens ledermøte som støtte for direktørens beslutninger rundt styringen av administrasjonen og ev. omfordeling av ressurser. Resultatinformasjonen benyttes også i administrasjonens planlegging for de påfølgende år. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å rapportere på alle elementer i henhold til vedtatt årlig rapporteringssyklus på tilrettelagte maler. Dersom rapporteringen medfører behov for revidering av virksomhetsplanen, er avdelingen ansvarlig for å gjennomføre revideringen. Side 8 av 16

10 2.5.1 Årsrapport og årsregnskap for Stortingets administrasjon Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å igangsette prosess for årsrapport og årsregnskap som ivaretar kravene i ØR. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å rapportere til årsrapport og årsregnskap iht. frister og maler fra forvaltningsavdelingen. 2.6 Intern kontroll Administrasj0nen skal ha internkontroll som ivaretar kravene i kap. 2.4 og 2.5 i ØR. Internkontrollen skal hovedsakelig være innebygd i virksomhetens interne styringssystem og være tilpasset risiko og vesentlighet for å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Internkontrollen skal sikre: a) Målrettet og effektiv drift b) Pålitelig rapportering c) Overholdelse av lover og regler Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at administrasjonen har etablert systemer for intern kontroll og for kontroll av utgifter og inntekter (transaksjonskontroll). Forvaltningsavdelingen skal sørge for at det er utarbeidet rutiner som sikrer dokumenterte kontroller på aggregert nivå. Forvaltningsavdelingen kan foreta undersøkelser/kontroller på de områder hvor avdelingene har kontrollansvaret. Slike undersøkelser skal basere seg på risiko- og vesentlighetsvurderinger og være forankret i de årlige styringsprosessene. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å etablere effektive rutiner innenfor sine ansvarsområder med tilfredsstillende internkontroll innenfor etablert rammeverk for internkontroll, og sikre at disse etterleves. Den enkelte avdeling må bl.a. påse at måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål- og resultatkrav og tilgjengelige budsjettrammer og ressurser. 2.7 Innkjøp Stortingets anskaffelser skal gi økt verdiskapning og effektiv ressursbruk. Anskaffelsene skal gjennomføres på en samfunnstjenlig måte. Dette skjer gjennom korrekte anskaffelser og effektive anskaffelsesprosesser som resulterer i økonomisk gode avtaler. Forvaltningsavdelingen har ansvar for å videreutvikle innkjøpsprosesser og rutiner, gjennomføre kontroller og nødvendig opplæring, samt oppfølging av inngåtte avtaler innenfor kjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter. Forvaltningsavdelingen skal gi merkantil bistand til alle anskaffelser og gjennomføre prosessene ved større anskaffelser. Avdelingen er ansvarlig for å innarbeide planlagte anskaffelser i plan- og budsjettprosessen, definere behovet, utarbeide kravspesifikasjon, bistå med evaluering av tilbud og følge opp gjeldende avtaler i administrasjonen. Avdelingen er selv ansvarlig for å gjennomføre alle mindre anskaffelser. Side 9 av 16

11 3. Økonomiforvaltning Økonomiforvaltningen i Stortingets administrasjon skal utøves i samsvar med lov- og regelverket. Økonomi- og regnskapssystemet er et informasjonssystem der beslutningstakere og ansvarlige til enhver tid kan ta ut status og rapporter på regnskap og budsjett, utøve nødvendig kontroll og gi grunnlagsdata for at nødvendige tiltak kan settes i verk slik at ressursene blir utnyttet optimalt og i samsvar med budsjettildelingen og lov- og regelverket. For alle punktene under gjelder at forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at oppgavene utføres iht. regelverket, uavhengig av om de utføres av administrasjonen eller av ekstern leverandør. 3.1 Økonomisystem og regnskapsføring Forvaltningsavdelingen fastsetter retningslinjer og rutiner som sikrer at økonomissystemet, regnskapsføringen og oppbevaring skjer i samsvar med gjeldende regelverk Konsernkontoordningen Forvaltningsavdelingen følger regelverket i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av Finansdepartementet Økonomisystem Forvaltningsavdelingen har ansvaret for at Stortingets administrasjon benytter et økonomisystem for registrering og regnskapsføring samt betalingsformidling som tilfredsstiller Stortingets økonomiregelverk og statens felles standarder og systemer. Forvaltningsavdelingen foretar løpende vurderinger vedrørende økonomisystemets funksjonalitet, og skal til enhver tid være à jour med hensyn til gjeldende eksterne og interne krav og behov. Forvaltningsavdelingen har ansvaret for at nødvendig dokumentasjon av systemet er i samsvar med B pkt Organisering av økonomioppgaver Deler av regnskapsføringen og betalingsformidlingen samt oppbevaring av dokumenter og rapporter gjennomføres av en ekstern leverandør. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at avtalen er utformet slik at de ovennevnte oppgavene blir utført i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk Virksomhetsregnskapet Stortingets administrasjons virksomhetsregnskap skal tilpasses administrasjonens til enhver tid gjeldende behov for planlegging, gjennomføring, oppfølging og kontroll. Forvaltningsavdelingen utarbeider, vedlikeholder og reviderer kontoplan i samråd med avdelingene. Forvaltningsavdelingen velger i samråd med direktøren og innenfor gjeldende standarder hvilket regnskapsprinsipp som skal legges til grunn for virksomhetsregnskapet Bokføring Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at bokføringen, bilagsdokumentasjonen, attestasjon og godkjenning utføres i samsvar med Stortingets økonomiregelverk pkt. 4.2 og 4.4. Side 10 av 16

12 Side 11 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon 3.2 Betalingsformidling Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at betalingsformidlingene er i samsvar med R pkt Forvaltningsavdelingen har ansvaret for å påse at kontroll og autorisasjon av betalingsoppdrag finner sted etter B pkt Ajourført oversikt over hvem som har autorisasjonsmyndighet, inkl. endringer, skal til enhver tid foreligge i forvaltningsavdelingen. 3.3 Pliktig regnskapsrapportering Rapportering til statsregnskapet Forvaltningsavdelingen skal påse at det er rutiner for at status for bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet blir rapportert til statsregnskapet til rett tid og at rapporteringen følger fastsatte krav. Rapportene skal være kontrollert og avstemt i samsvar med regelverket, jf. B pkt og Rapporter vedrørende lønn og andre oppgavepliktige ytelser Forvaltningsavdelingen skal påse at det foretas rapportering av lønn og andre oppgavepliktige ytelser til eksterne parter fastsatt med hjemmel i lov. 3.4 Behandling av utgifter Regler for budsjettdisponering, attestasjon og kontroll av utgifter Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at Stortingets prosedyrer for budsjettdisponering, attestasjon og godkjenning av utbetalinger, og kontroll av utgifter er i samsvar med Stortingets økonomiregelverk. Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Stortinget skal godkjennes av en ansatt med budsjettdisponeringsmyndighet. Utøvelse og delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være i samsvar med B kap , og og Se også kap. 1.4 om fullmakter. Forvaltningsavdelingen har ansvaret for å ha en til enhver tid oppdatert oversikt over ansatte med budsjetteringsmyndighet og attestasjonsfullmakt Belastningsfullmakt Når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering, er forvaltningsavdelingen ansvarlig for å utstede belastningsfullmakter som angir kapittel/post utgiftene kan belastes. Siden Statens pensjonskasse ikke er underordnet Stortinget, utsteder Stortinget administrasjon ved forvaltningsavdelingen en belastningsfullmakt til Statens pensjonskasse vedrørende pensjonsutbetalinger. I de tilfeller Stortinget mottar belastningsfullmakter fra andre etater og virksomheter, f.eks. fra UD vedrørende stortingsrepresentantenes deltakelse ved FNs generalforsamling, har forvaltningsavdelingen ansvaret for å belaste de nevnte utgiftene i henhold til kapittel/post angitt i belastningsfullmakten. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig, i samsvar med lov- og regelverk, for å rapportere på angitt kapittel/post som angis i fullmakten inn til statsregnskapet. 3.5 Inntekter Innbetaling skal foregå via kontofører, og skal kontrolleres og bokføres i reskontro og hovedbok i

13 samsvar med B pkt. 2.5 og 5.4. Spørsmål om å stille innkreving av krav i bero og ettergivelse av krav skal behandles i henhold til B pkt og Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at dette gjennomføres iht. regelverket. 3.6 Oppbevaring av regnskapsmateriale og regnskapsdokumentasjon Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at oppbevaring av regnskapsmateriale og regnskapsdokumentasjon finner sted i henhold til B pkt Forvaltning av verdipost og verdipapirer Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å oppbevare og holde oversikt over verdipost og verdipapirer i samsvar med Stortingets økonomiregelverk. 3.8 Forvaltning av tilskuddsordninger Gruppetilskudd Partigruppene (og uavhengige representanter) på Stortinget mottar et tilskudd fra Stortinget. Tilskuddets størrelse fastsettes av Stortinget. Stortinget fastsetter også retningslinjer for bruk av tilskuddet. Retningslinjene fastsetter at gruppetilskuddet skal reguleres årlig. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for regulering og tildeling av tilskuddet. Partigruppene er egne juridiske enheter og har ansvar for å påse at tilskuddet blir brukt som forutsatt i retningslinjene. Partigruppene skal føre regnskap som forelegges presidentskapet. Regnskapene skal revideres årlig av en statsautorisert revisor oppnevnt av Stortingets presidentskap. Forvaltningsavdelingen har altså intet ansvar for partigruppenes bruk av tilskuddene Nobelinstituttets bibliotek I Brev av 24. november 2006 fra Stortingets direktør informeres Nobelinstituttet om at tilskuddene skal behandles som tilskudd med krav om redegjørelse for målsettingen med midlene og en rapport ved årets slutt om bruken av tilskuddet. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å koordinere korrespondansen med Nobelinstituttet slik at frister for budsjettinnspill og rapportering overholdes Kontingenter internasjonale delegasjoner Kontingenter, hvor Stortinget gjennom medlemskap/deltakelse har betalingsforpliktelser, godkjennes av den som til enhver tid er bemyndiget til det Reisetilskudd «MiniTinget» og « Valget er ditt» Skoleklasser med lang reisevei som skal besøke «MiniTinget» eller «2050 Valget er ditt» kan søke om reisestøtte. Retningslinjer for tildeling av reisestøtte er fastsatt av direktøren. Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen er ansvarlig for forvaltning av tilskuddet iht. retningslinjene. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for utbetaling av tilskuddet.. Side 12 av 16

14 Side 13 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon 4. Personalforvaltning Direktøren fastsetter avdelingssjefenes årlige stillings- og resultatkrav i lederlønnskontrakter. Forvaltningsavdelingen utarbeider forslag til HR-strategi i samsvar med ramme og struktur besluttet av direktør. Linjeledere med personalansvar skal være det utøvende ledd i forvaltning og styring av: Lønnsressurser Rekruttering og bemanning HMS og IA Kompetanse og organisasjonsutvikling Personaladministrative oppgaver og ledelse Arbeidsgiveransvaret Forvaltningsavdelingen skal være tilrettelegger, premissleverandør og skaper av systematikk i personalforvaltningen. Forvaltningsavdelingen har overordnet ansvar for at personalforvaltningen i Stortingets administrasjon er i samsvar gjeldende lov- og avtaleverk. Forvaltningsavdelingen har overordnet ansvar for samarbeid med organisasjonene og forvalter hovedavtale, tariffavtale og personalreglement. Direktøren har fullmakt til å fastsette lønn for administrasjonens ansatte innenfor de rammer lovog avtaleverk setter. Forvaltningsavdelingen har et overordnet ansvar for utvikling av lønnspolitikken og å påse at lønnspolitikken blir gjennomført i Stortingets administrasjon. Avdelingssjef for forvaltningsavdelingen ivaretar fullmakt ved forhandlinger i henhold til tariffavtalene. Avdelingssjef for forvaltningsavdelingen har fått delegert administrativ fullmakt til å fastsette lønn ved tilsettinger. Forvaltningsavdelingen fastsetter retningslinjer og rutiner som sikrer at personalforvaltningen følger gjeldende lov- og avtaleverk. Forvaltningsavdelingen ivaretar personaladministrative prosesser som er tillagt avdelingen. 4.1 Personaladministrative systemer Med personaladministrative systemer menes lønns- og personalsystemet, elektroniske eller manuelle systemer for tidsregistrering, HMS, sykefravær og kompetanseutvikling. Forvaltningsavdelingen har ansvar for at Stortingets administrasjon benytter HR-systemer som tilfredsstiller statens standarder. Forvaltningsavdelingen må løpende vurdere behovet for funksjonalitet i HR-systemene, samt forsikre seg om at HR-systemene tilfredsstiller eksterne og interne krav og behov. Forvaltningsavdelingen har videre ansvar for nødvendig dokumentasjon av systemet. Administrasjon av personalopplysninger og utbetaling av lønn er knyttet til et elektronisk lønnsog personalsystem. Ved anskaffelse av nytt HR-system eller vesentlige oppgraderinger i systemer, skal forvaltningsavdelingen påse at Riksrevisjonen orienteres når systemet tas i bruk.

15 5. Representantene Stortingets administrasjon skal sørge for at stortingsrepresentantene får tilkjent godtgjørelse og andre goder i samsvar med lov- og regelverk. 5.1 Ombudsrollen Representantene faller ikke inn under arbeidstakerbegrepet, hvilket innebærer at Stortinget ikke er arbeidsgiver for representantene. Stortingets administrasjon ivaretar det administrative ansvaret for at representantene ytes foreldrepenger, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, reiseforsikring og dekning av godtgjørelse under sykdom. 5.2 Representantordninger Godtgjørelser Lov 16. desember 2011 nr. 61 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) med forskrifter, regulerer ansvarsforholdet mellom Stortinget, Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon i saker som gjelder godtgjørelse til stortingsrepresentantene. Stortingerepresentantenes godtgjørelse fastsettes av Stortinget, etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Presidentskapet utarbeider sin innstilling på bakgrunn av innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Forvaltningsavdelingen er sekretær for lønnskommisjonen og saksforbereder innstillingene. I Stortingets administrasjon er det forvaltningsavdelingen som har ansvar for forvaltning av godtgjørelser til representantene. Forvaltningsavdelingen har ansvar for å behandle søknader om foreldrepermisjon og forvalte forsikringsordningene. Konstitusjonell avdeling har ansvar for å behandle søknader fra stortingsrepresentanter om permisjon fra vervet og innkalle vararepresentanter Pensjonsordninger Lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) regulerer at pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse. Forvaltningsavdelingen har ansvar for dialogen med pensjonskassen med hensyn til budsjettering av pensjonsordningen og har ansvar for å dekke pensjonskassens administrasjonskostnader Boligkomité Stortingets presidentskap oppnevner en boligkomité for fire år etter hvert stortingsvalg. Komiteens mandat er å fordele og tildele pendlerbolig til stortingsrepresentanter etter retningslinjer for tildeling som er vedtatt av Stortingets presidentskap. Forvaltningsavdelingen er sekretær for boligkomiteen Barnehage Stortingets administrasjon har avtale med en barnehage om å disponere et antall barnehageplasser for stortingsrepresentantenes barn. Ved ledige plasser kan disse tildeles ansatte i partigruppene eller administrasjonen. Tildelingen av Stortingets plasser foretas av direktøren i henhold til retningslinjer fastsatt av Stortingets presidentskap. Forvaltningsavdelingen forvalter Side 14 av 16

16 avtalen med barnehageeier og forbereder behandling av søknader til direktøren. 6. Underliggende virksomheter og eksterne organer Stortingets underliggende virksomheter er ikke underliggende virksomheter iht. Stortingets økonomiregelverk; de er Stortingets eksterne kontrollorganer. Stortinget utfører derfor ingen ordinær styring av virksomhetene, men de har tilknytning direkte til Stortinget og Stortingets presidentskap. 6.1 Beskrivelse av kontrollorganene Stortinget har fire eksterne kontrollorgan med egne lover og instrukser som regulerer deres virksomheter og ansvarsområder. Disse er: Riksrevisjonen Riksrevisjonen reguleres gjennom lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven), samt Instruks om Riksrevisjonens virksomhet, fastsatt av Stortinget 11. mars 2004 med hjemmel i lov 7. mai 2004 nr. 21 om 3 og Instruks for revisjon av Riksrevisjonens regnskaper, vedtatt av Stortingets presidentskapet 15. april Sivilombudsmannen Ombudsmannen for forvaltningen (sivilombudsmannen) reguleres gjennom lov 22. juni 1962 nr. 08 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven), samt Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, fastsatt av Stortinget 19. februar Forsvarets ombudsmannsnemnd. Forsvarets ombudsmannsnemnd reguleres gjennom Instruks for Forsvarets ombudsmannsnemnd, fastsatt av Stortinget 21. april EOS-utvalget (Etterretning, overvåkning og sikkerhet) Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetsutvalget reguleres gjennom Lov 3. februar 1995 nr 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-loven) og Instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) vedtatt av Stortinget 30. mai Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Forvaltningsavdelingen har ansvaret for all oppfølging og kontakt med underliggende virksomheter når det gjelder administrative saker. Forvaltningsavdelingen har et koordinerende ansvar overfor virksomhetene og et saksforberedende ansvar overfor presidentskapet. Saker om budsjett og regnskap oversendes presidentskapet for politisk behandling. Side 15 av 16

17 6.3 Lønnsregulering for eksterne organer Godtgjørelse til Norges Banks representantskap Stortinget fastsetter godtgjørelse for representantskapet i Norges Bank. Reguleringen av godtgjørelsen skjer hvert annet år og fremmes for Stortinget samtidig med utskifting av medlemmer. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap Lønnsregulering for Høyesteretts medlemmer Stortinget fastsetter lønnsreguleringen for Høyesteretts medlemmer. Lønnsreguleringen foretas i etterkant av reguleringen av statens lederlønnsregulativ. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap Lønnsregulering for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Etter fullmakt fra Stortinget regulerer Stortingets presidentskap årlig lønnen til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Stortingets presidentskap fattet 13. desember 2007 vedtak om at lønnen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal reguleres årlig i samsvar med de justeringer som fastsettes for Høyesteretts medlemmers lønn. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap Lønnsregulering for riksrevisor Stortingets presidentskap fattet 13. desember 2007 vedtak om at lønnen for riksrevisor skal reguleres årlig med samme prosentsats som stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Forvaltningsavdelingen underretter riksrevisor etter at vedtak om stortingsrepresentantenes godtgjørelse er fattet Lønnsregulering for Forsvarets ombudsmann Stortingets presidentskap fastsetter lønnen til Forsvarets ombudsmann. Stortingets presidentskap fattet 29. april 2010 vedtak om at lønnen for Forsvarets ombudsmann skal følge lederlønnskategori A2 i staten, pluss ett personlig tillegg kr Forvaltningsavdelingen underretter Forsvarets ombudsmann når årlig regulering mottas fra fagdepartementet Lønnsregulering for lederen for EOS-utvalget Stortingets presidentskap fastsetter lønnen til lederen for EOS-utvalget. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap. 6.4 Ombudsmennenes rett til ytelser Presidentskapet vedtok 15. desember2005 at Stortingets eksterne ombudsmenn har rett til følgende ytelser gjennom Stortinget: Stortingets eksterne ombud kan tilstås innkvartering gjennom Stortingets ordninger på samme vilkår som stortingsrepresentanter, men med prioritet etter disse. Slik innkvartering kan forestås av Stortingets administrasjon, som informerer boligkomiteen i etterkant. Kostnaden ved ukentlige pendlerreiser til fast bopel dekkes for ombudene etter samme regler som for stortingsrepresentanter over de respektive ombuds eget budsjett. Ombudenes regnskapsførende enhet må sørge for at alle ytelser som kreves innberettet blir korrekt ført og innberettet. Side 16 av 16

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Helhetlig styring et uviklingsarbeid. Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ. 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring

Helhetlig styring et uviklingsarbeid. Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ. 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Helhetlig styring et uviklingsarbeid Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Agenda Hva er styring, virksomhetsstyring og ledelse? Mer om

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Retningslinjer for virksomhetsstyringen i. Helse- og omsorgsdepartementet

Retningslinjer for virksomhetsstyringen i. Helse- og omsorgsdepartementet Retningslinjer for virksomhetsstyringen i Fastsatt 31. januar 2011 og trådte i kraft fra 1. februar 2011. Emne: Retningslinjer Side: 2 av 11 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt om virksomhetsstyring... 3 2.

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 30. januar 2007 Hjemmel: Gjelder fra: 30. januar 2007 Arkivreferanse

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015. Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015. Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer