Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll"

Transkript

1 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen Iverksatt fra

2 Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon

3 Innholdsfortegnelse Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon 1. INNLEDNING OG OVERORDNEDE FØRINGER Hovedinstruksens virkeområde Instruksens forhold til regelverk Stortingets økonomiregelverk Øvrig regelverk Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Fullmakter Budsjettdisponeringsmyndighet Personalfullmakter Kontakt med Riksrevisjonen 6 2. VIRKSOMHETSSTYRING Prop 1 S og øvrige budsjettproposisjoner Strategi Disponeringsskriv Virksomhetsplan Mål- og resultatstyring Risikostyring Økonomistyring Rapportering Årsrapport og årsregnskap for Stortingets administrasjon Intern kontroll Innkjøp 9 3. ØKONOMIFORVALTNING Økonomisystem og regnskapsføring Konsernkontoordningen Økonomisystem Organisering av økonomioppgaver Virksomhetsregnskapet Bokføring Betalingsformidling Pliktig regnskapsrapportering Rapportering til statsregnskapet Rapporter vedrørende lønn og andre oppgavepliktige ytelser Behandling av utgifter Regler for budsjettdisponering, attestasjon og kontroll av utgifter 11 Side 2 av 16

4 3.4.2 Belastningsfullmakt Inntekter Oppbevaring av regnskapsmateriale og regnskapsdokumentasjon Forvaltning av verdipost og verdipapirer Forvaltning av tilskuddsordninger Gruppetilskudd Nobelinstituttets bibliotek Kontingenter internasjonale delegasjoner Reisetilskudd «MiniTinget» og « Valget er ditt» PERSONALFORVALTNING Personaladministrative systemer REPRESENTANTENE Ombudsrollen Representantordninger Godtgjørelser Pensjonsordninger Boligkomité Barnehage UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER OG EKSTERNE ORGANER Beskrivelse av kontrollorganene Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Forsvarets ombudsmannsnemnd EOS-utvalget (Etterretning, overvåkning og sikkerhet) Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Lønnsregulering for eksterne organer Godtgjørelse til Norges Banks representantskap Lønnsregulering for Høyesteretts medlemmer Lønnsregulering for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Lønnsregulering for riksrevisor Lønnsregulering for Forsvarets ombudsmann Lønnsregulering for lederen for EOS-utvalget Ombudsmennenes rett til ytelser 16 Side 3 av 16

5 1. Innledning og overordnede føringer Presidentskapet fastsatte 10. desember 2012 at Stortingets administrasjon fra 1. januar 2013 skal følge Reglement for økonomistyring i staten (R) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (B) med noen tilpasninger. Dette omtales som Stortingets økonomiregelverk (ØR). Instruksen er fastsatt av direktøren den 18.desember 2013 i medhold av Stortingets økonomiregelverk Hovedinstruksens virkeområde Hovedinstruksen omhandler alle forhold som kommer inn under begrepet styring 1, samt alle områder som internkontrollansvaret omfatter iht. ØR Kap 2.4., herunder budsjettrammer, måloppnåelse og resultater, effektiv ressursbruk, forvaltning av verdier og forebygging og avdekking av misligheter. 1.2 Instruksens forhold til regelverk Stortingets økonomiregelverk Hovedinstruksen er formelt forankret i Reglementet for statlig økonomistyring gjennom Stortingets økonomiregelverk. Økonomiregelverket er ikke i sin helhet gjengitt i denne instruksen da den er bygget opp som supplement til dette. Ved bruken av instruksen må en derfor også forholde seg til aktuell paragraf i Reglementet (R) og til de aktuelle punkter i Bestemmelsene (B) Øvrig regelverk Utover Stortingets økonomiregelverk er hovedinstruksen i tillegg direkte tilknyttet relevant regelverk på enkelte fagområder, dette gjelder hovedsakelig Statens personalhåndbok (SPH), Lov om offentlige anskaffelser (LOA), forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) samt Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) med tilhørende forskrifter. 1.3 Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Som virksomhetsleder og dermed øverste leder for Stortingets administrasjon er direktøren ansvarlig for alle beslutninger og alt virke i administrasjonen. Denne hovedinstruksen foretar kun en intern fordeling av ansvar i betydningen delegering av myndighet til å utøve ansvar. Direktøren har gjennom Stortingets økonomiregelverk det administrative ansvaret for virksomhetsstyringen i administrasjonen. Direktørens administrative ansvar innebærer også et kontrollansvar. Administrasjonens virksomhetsstyring skal ta utgangspunkt i de grunnleggende styringsprinsipper for staten (ØR 4). Dette innebærer å: a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet b) sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd c) sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og 1 Jf. DFØs rapport 2/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement. Kap. 2.1: «Styring er de aktiviteter en organisasjon gjør for å sette mål, prioritere oppgaver, fordele ressurser og følge opp produksjonen i forhold til fastsatte mål og resultatkrav» Side 4 av 16

6 vesentlighet. Hovedinstruksen baserer seg på følgende grunnleggende ansvarsdelegering fra direktøren på de områder instruksen omhandler: Forvaltningsavdelingen har et overordnet system-, prosess-, kontroll- og rådgivningsansvar og er ansvarlig for å ha kompetanse og kapasitet til å ivareta dette. Den enkelte avdeling er ansvarlig for styring, rapportering og kontroll for de områder avdelingen har fått delegert ansvar for og er ansvarlige for å ha kompetanse og kapasitet til å ivareta dette. Ansvarsdelingen er spesifisert innenfor det enkelte området. Der ansvarsdelingen avviker fra hovedprinsippet, vil dette omtales innenfor det enkelte område. Der denne instruksen delegerer ansvar til en enkelt avdeling, skal dette utøves innenfor de føringer direktøren til en hver tid gir. I denne instruksen gjelder begrepet «avdeling» alle avdelinger i Stortingets administrasjon, også stabsfunksjonene. 1.4 Fullmakter Budsjettdisponeringsmyndighet Direktøren har budsjettdisponeringsmyndighet og delegerer denne videre gjennom årlige disponeringsskriv. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan igjen delegeres videre Personalfullmakter Ledere med personalansvar er gitt spesifiserte fullmakter i medhold av de avtaler og retningslinjer som gjelder innenfor hovedområdene i kapittel 4. Forvaltningsavdelingen er direktørens sekretariat på personalområdet. Dette betyr bl.a. å ivareta Stortingets administrasjons arbeidsgiveransvar i det daglige på vegne av direktøren. Forvaltningsavdelingen har en generell kontrollfunksjon på vegne av direktøren på hele personalforvaltningsområdet. Direktøren delegerer personalfullmakter til avdelingssjefene gjennom de årlige disponeringsskrivene. Ledere for avdelingene har ansvar for at lover og regler på fullmaktsområdene blir fulgt. For å få en full forståelse av fullmaktens innhold og begrensninger og det ansvar som ligger i å ha en fullmakt, skal ledere med personalansvar sette seg inn i instruks for personalforvaltning, lov- og avtaleverk, retningslinjer og personalreglement som gjelder for Stortingets administrasjon på fullmaktsområdet. Det skal årlig rapporteres på avdelingenes styring av personalressurser. Nærmere styringsparametere angis i disponeringsskrivet. Side 5 av 16

7 1.5 Kontakt med Riksrevisjonen Dette kapittelet omhandler kontakt med Riksrevisjonen som revisor for Stortingets administrasjon. For omtale av Riksrevisjonen som underliggende, eksternt kontrollorgan, se kap Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å koordinere og kvalitetssikre administrasjonens riksrevisjonssaker. All korrespondanse mellom Riksrevisjonen og administrasjonen skal saksbehandles av forvaltningsavdelingen før det behandles av direktøren. Avdelingen er ansvarlig for å følge opp saker fra Riksrevisjonen som formidles gjennom forvaltningsavdelingen og holde forvaltningsavdelingen oppdatert på ev. utvikling i sakene. 2. VIRKSOMHETSSTYRING Med begrepet virksomhetsstyring menes de aktiviteter en organisasjon gjør for å sette mål, prioritere oppgaver, fordele ressurser og gjennomføre og følge opp leveransen i henhold til fastsatte mål og resultatkrav. Dette inkluderer også både risikostyring og internkontroll. Virksomhetsstyringen i Stortingets administrasjon skal baseres på risiko og vesentlighet og følge Stortingets økonomiregelverk med de tilføyelser og presiseringer som fremgår av denne instruksen. Det er definert et hierarki for styrende dokumenter for Stortingets administrasjon som viser både ett-, flerårige og varige dokumenter. Dette hierarkiet er til enhver tid gjeldende for dokumenter og beslutninger. Forvaltningsavdelingen har fått delegert det overordnede system-, prosess- og rådgivningsansvaret for administrasjonens virksomhetsstyring fra direktøren. Den enkelte avdeling er ansvarlig for at det er etablert tilstrekkelig god virksomhetsstyring internt i avdelingen for å gjennomføre virksomhetsplanen. 2.1 Prop 1 S og øvrige budsjettproposisjoner Med Prop 1 S menes den årlige budsjettproposisjonen Stortingets administrasjon leverer gjennom Finansdepartementet. Prop 1 S omhandler budsjett, beskrivelse av mål og resultater og rapportering på foregående år. Med øvrige budsjettproposisjoner menes revidert nasjonalbudsjett og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer (nysalderingen). Forvaltningsavdelingen har et overordnet budsjettansvar og er ansvarlig for prosess og system for årlig utarbeidelse av Prop 1 S og øvrige budsjettproposisjoner iht. føringer fra Finansdepartementet. Prosessen involverer føringer fra presidentskapet, og det er presidentskapet som godkjenner administrasjonens innspill til Finansdepartementet. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for all kommunikasjon med Finansdepartementet. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å forholde seg til vedtatte føringer og systemer fra forvaltningsavdelingen og ivareta sine ansvarsområder innenfor vedtatte frister. 2.2 Strategi For å ivareta kravet om planlegging med flerårig perspektiv (jf. ØR 9) har administrasjonen en til enhver tid gjeldende strategi. Strategien redegjør for administrasjonens formål, verdier og overordnede, flerårige mål. Side 6 av 16

8 Direktøren er ansvarlig for å initiere prosessen ved utarbeidelse og ev. periodisk revidering av strategien. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å tilrettelegge styringssystemene slik at oppfølging av strategien ivaretas gjennom den ordinære virksomhetsstyringen. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å delta i prosessen ved utarbeidelse og ev. periodisk revidering av strategien. 2.3 Disponeringsskriv Delegering av myndighet, ansvar og fullmakter gjøres i årlige disponeringsskriv fra direktøren til den enkelte avdeling. Disponeringsskrivet er forankret i de årlige budsjettinnstillingene fra Stortinget og operasjonaliserer strategien til den enkelte avdeling i det enkelte år. I tillegg inneholder det økonomiske rammer og øvrige føringer og prioriteringer for avdelingen. Dersom det blir endringer i rammene definert i disponeringsskrivet gjennom året, utarbeides det reviderte disponeringsskriv. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å initiere prosess for utarbeidelse av foreløpige og endelige disponeringsskriv samt revisjon ved behov, samt å utarbeide disponeringsskrivene. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å forholde seg til krav og føringer i det til enhver tid gjeldende disponeringsskriv. 2.4 Virksomhetsplan For å ivareta kravet om planlegging med ettårig perspektiv, skal det utarbeides årlige planer som synliggjør administrasjonens prioriteringer og hvordan administrasjonens flerårige planer og planlagte resultater skal oppfylles i det enkelte år. Virksomhetsplanen skal utarbeides slik at identifiserte mål, resultater og krav kan nås innenfor rammer spesifisert i avdelingens disponeringsskriv, at ressursbruken er effektiv og at driften er i samsvar med gjeldende lov og regler, habilitet og etisk adferd. Virksomhetsplanene skal synliggjøre hvordan alle avdelingens økonomiske og menneskelige ressurser skal disponeres for å sikre måloppnåelse. Virksomhetsplanen skal følges opp, revideres og rapporteres iht. vedtatt årlig rapporteringssyklus og interne rutiner, se også kap Forvaltningsavdelingen har et overordnet system- og prosessansvar for virksomhetsplanleggingen. Dette innebærer å organisere administrasjonens virksomhetsplanleggingssystem og inneha en pådriver- og rådgiverrolle overfor avdelingene. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å initiere prosess for utarbeidelse og ev. revidering av virksomhetsplaner. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å utarbeide årlig virksomhetsplan på bakgrunn av avdelingens disponeringsskriv og på verktøy tilrettelagt fra forvaltningsavdelingen. Avdelingen skal lage virksomhetsplan som sikrer tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag. Side 7 av 16

9 2.4.1 Mål- og resultatstyring Stortingets administrasjon bygger sin virksomhetsstyring på prinsippet om mål- og resultatstyring, det førende styringsprinsippet i staten. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at virksomhetsstyringssystemene ivaretar kravet til målog resultatstyring og for å ha tilstrekkelig kompetanse til å rådgi avdelingene i bruken av mål og resultatstyring. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å legge mål- og resultatstyring til grunn i all styring, planlegging og rapportering, samt å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta dette Risikostyring Kravet til risikostyring er forankret i økonomireglementets generelle krav til at styringen skal være tilpasset risiko og vesentlighet. Stortingets administrasjon skal ha risikostyring som en integrert del av sitt virksomhetsstyringssystem. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at virksomhetsstyringssystemene ivaretar kravet til risikostyring og for å ha tilstrekkelig kompetanse til å rådgi avdelingene i risikostyring. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å integrere risikostyring i all styring, planlegging og rapportering, samt å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta dette Økonomistyring Stortingets administrasjon skal ha god økonomistyring. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at virksomhetsstyringssystemene ivaretar kravet til økonomistyring og for å ha tilstrekkelig kompetanse til å rådgi avdelingene i økonomistyring. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å ha god økonomistyring for avdelingens budsjettmidler. 2.5 Rapportering Det skal være regelmessig rapportering på virksomhetsplanen. Rapporteringssyklus og hvilke elementer av planen som skal rapporteres til hvilke tidspunkt skal vedtas sammen med virksomhetsplanen for det enkelte år. Vedtatt rapporteringssyklus skal finnes i den til enhver tid gjeldende styringskalender. Forvaltningsavdelingen initierer og koordinerer arbeidet, utarbeider malverk for rapporteringen og sammenstiller og saksbehandler rapporteringene fra avdelingene før behandling. Rapporteringen behandles i direktørens ledermøte som støtte for direktørens beslutninger rundt styringen av administrasjonen og ev. omfordeling av ressurser. Resultatinformasjonen benyttes også i administrasjonens planlegging for de påfølgende år. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å rapportere på alle elementer i henhold til vedtatt årlig rapporteringssyklus på tilrettelagte maler. Dersom rapporteringen medfører behov for revidering av virksomhetsplanen, er avdelingen ansvarlig for å gjennomføre revideringen. Side 8 av 16

10 2.5.1 Årsrapport og årsregnskap for Stortingets administrasjon Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å igangsette prosess for årsrapport og årsregnskap som ivaretar kravene i ØR. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å rapportere til årsrapport og årsregnskap iht. frister og maler fra forvaltningsavdelingen. 2.6 Intern kontroll Administrasj0nen skal ha internkontroll som ivaretar kravene i kap. 2.4 og 2.5 i ØR. Internkontrollen skal hovedsakelig være innebygd i virksomhetens interne styringssystem og være tilpasset risiko og vesentlighet for å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Internkontrollen skal sikre: a) Målrettet og effektiv drift b) Pålitelig rapportering c) Overholdelse av lover og regler Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at administrasjonen har etablert systemer for intern kontroll og for kontroll av utgifter og inntekter (transaksjonskontroll). Forvaltningsavdelingen skal sørge for at det er utarbeidet rutiner som sikrer dokumenterte kontroller på aggregert nivå. Forvaltningsavdelingen kan foreta undersøkelser/kontroller på de områder hvor avdelingene har kontrollansvaret. Slike undersøkelser skal basere seg på risiko- og vesentlighetsvurderinger og være forankret i de årlige styringsprosessene. Den enkelte avdeling er ansvarlig for å etablere effektive rutiner innenfor sine ansvarsområder med tilfredsstillende internkontroll innenfor etablert rammeverk for internkontroll, og sikre at disse etterleves. Den enkelte avdeling må bl.a. påse at måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål- og resultatkrav og tilgjengelige budsjettrammer og ressurser. 2.7 Innkjøp Stortingets anskaffelser skal gi økt verdiskapning og effektiv ressursbruk. Anskaffelsene skal gjennomføres på en samfunnstjenlig måte. Dette skjer gjennom korrekte anskaffelser og effektive anskaffelsesprosesser som resulterer i økonomisk gode avtaler. Forvaltningsavdelingen har ansvar for å videreutvikle innkjøpsprosesser og rutiner, gjennomføre kontroller og nødvendig opplæring, samt oppfølging av inngåtte avtaler innenfor kjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter. Forvaltningsavdelingen skal gi merkantil bistand til alle anskaffelser og gjennomføre prosessene ved større anskaffelser. Avdelingen er ansvarlig for å innarbeide planlagte anskaffelser i plan- og budsjettprosessen, definere behovet, utarbeide kravspesifikasjon, bistå med evaluering av tilbud og følge opp gjeldende avtaler i administrasjonen. Avdelingen er selv ansvarlig for å gjennomføre alle mindre anskaffelser. Side 9 av 16

11 3. Økonomiforvaltning Økonomiforvaltningen i Stortingets administrasjon skal utøves i samsvar med lov- og regelverket. Økonomi- og regnskapssystemet er et informasjonssystem der beslutningstakere og ansvarlige til enhver tid kan ta ut status og rapporter på regnskap og budsjett, utøve nødvendig kontroll og gi grunnlagsdata for at nødvendige tiltak kan settes i verk slik at ressursene blir utnyttet optimalt og i samsvar med budsjettildelingen og lov- og regelverket. For alle punktene under gjelder at forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at oppgavene utføres iht. regelverket, uavhengig av om de utføres av administrasjonen eller av ekstern leverandør. 3.1 Økonomisystem og regnskapsføring Forvaltningsavdelingen fastsetter retningslinjer og rutiner som sikrer at økonomissystemet, regnskapsføringen og oppbevaring skjer i samsvar med gjeldende regelverk Konsernkontoordningen Forvaltningsavdelingen følger regelverket i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av Finansdepartementet Økonomisystem Forvaltningsavdelingen har ansvaret for at Stortingets administrasjon benytter et økonomisystem for registrering og regnskapsføring samt betalingsformidling som tilfredsstiller Stortingets økonomiregelverk og statens felles standarder og systemer. Forvaltningsavdelingen foretar løpende vurderinger vedrørende økonomisystemets funksjonalitet, og skal til enhver tid være à jour med hensyn til gjeldende eksterne og interne krav og behov. Forvaltningsavdelingen har ansvaret for at nødvendig dokumentasjon av systemet er i samsvar med B pkt Organisering av økonomioppgaver Deler av regnskapsføringen og betalingsformidlingen samt oppbevaring av dokumenter og rapporter gjennomføres av en ekstern leverandør. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at avtalen er utformet slik at de ovennevnte oppgavene blir utført i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk Virksomhetsregnskapet Stortingets administrasjons virksomhetsregnskap skal tilpasses administrasjonens til enhver tid gjeldende behov for planlegging, gjennomføring, oppfølging og kontroll. Forvaltningsavdelingen utarbeider, vedlikeholder og reviderer kontoplan i samråd med avdelingene. Forvaltningsavdelingen velger i samråd med direktøren og innenfor gjeldende standarder hvilket regnskapsprinsipp som skal legges til grunn for virksomhetsregnskapet Bokføring Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at bokføringen, bilagsdokumentasjonen, attestasjon og godkjenning utføres i samsvar med Stortingets økonomiregelverk pkt. 4.2 og 4.4. Side 10 av 16

12 Side 11 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon 3.2 Betalingsformidling Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at betalingsformidlingene er i samsvar med R pkt Forvaltningsavdelingen har ansvaret for å påse at kontroll og autorisasjon av betalingsoppdrag finner sted etter B pkt Ajourført oversikt over hvem som har autorisasjonsmyndighet, inkl. endringer, skal til enhver tid foreligge i forvaltningsavdelingen. 3.3 Pliktig regnskapsrapportering Rapportering til statsregnskapet Forvaltningsavdelingen skal påse at det er rutiner for at status for bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet blir rapportert til statsregnskapet til rett tid og at rapporteringen følger fastsatte krav. Rapportene skal være kontrollert og avstemt i samsvar med regelverket, jf. B pkt og Rapporter vedrørende lønn og andre oppgavepliktige ytelser Forvaltningsavdelingen skal påse at det foretas rapportering av lønn og andre oppgavepliktige ytelser til eksterne parter fastsatt med hjemmel i lov. 3.4 Behandling av utgifter Regler for budsjettdisponering, attestasjon og kontroll av utgifter Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at Stortingets prosedyrer for budsjettdisponering, attestasjon og godkjenning av utbetalinger, og kontroll av utgifter er i samsvar med Stortingets økonomiregelverk. Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Stortinget skal godkjennes av en ansatt med budsjettdisponeringsmyndighet. Utøvelse og delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være i samsvar med B kap , og og Se også kap. 1.4 om fullmakter. Forvaltningsavdelingen har ansvaret for å ha en til enhver tid oppdatert oversikt over ansatte med budsjetteringsmyndighet og attestasjonsfullmakt Belastningsfullmakt Når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering, er forvaltningsavdelingen ansvarlig for å utstede belastningsfullmakter som angir kapittel/post utgiftene kan belastes. Siden Statens pensjonskasse ikke er underordnet Stortinget, utsteder Stortinget administrasjon ved forvaltningsavdelingen en belastningsfullmakt til Statens pensjonskasse vedrørende pensjonsutbetalinger. I de tilfeller Stortinget mottar belastningsfullmakter fra andre etater og virksomheter, f.eks. fra UD vedrørende stortingsrepresentantenes deltakelse ved FNs generalforsamling, har forvaltningsavdelingen ansvaret for å belaste de nevnte utgiftene i henhold til kapittel/post angitt i belastningsfullmakten. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig, i samsvar med lov- og regelverk, for å rapportere på angitt kapittel/post som angis i fullmakten inn til statsregnskapet. 3.5 Inntekter Innbetaling skal foregå via kontofører, og skal kontrolleres og bokføres i reskontro og hovedbok i

13 samsvar med B pkt. 2.5 og 5.4. Spørsmål om å stille innkreving av krav i bero og ettergivelse av krav skal behandles i henhold til B pkt og Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at dette gjennomføres iht. regelverket. 3.6 Oppbevaring av regnskapsmateriale og regnskapsdokumentasjon Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for at oppbevaring av regnskapsmateriale og regnskapsdokumentasjon finner sted i henhold til B pkt Forvaltning av verdipost og verdipapirer Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å oppbevare og holde oversikt over verdipost og verdipapirer i samsvar med Stortingets økonomiregelverk. 3.8 Forvaltning av tilskuddsordninger Gruppetilskudd Partigruppene (og uavhengige representanter) på Stortinget mottar et tilskudd fra Stortinget. Tilskuddets størrelse fastsettes av Stortinget. Stortinget fastsetter også retningslinjer for bruk av tilskuddet. Retningslinjene fastsetter at gruppetilskuddet skal reguleres årlig. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for regulering og tildeling av tilskuddet. Partigruppene er egne juridiske enheter og har ansvar for å påse at tilskuddet blir brukt som forutsatt i retningslinjene. Partigruppene skal føre regnskap som forelegges presidentskapet. Regnskapene skal revideres årlig av en statsautorisert revisor oppnevnt av Stortingets presidentskap. Forvaltningsavdelingen har altså intet ansvar for partigruppenes bruk av tilskuddene Nobelinstituttets bibliotek I Brev av 24. november 2006 fra Stortingets direktør informeres Nobelinstituttet om at tilskuddene skal behandles som tilskudd med krav om redegjørelse for målsettingen med midlene og en rapport ved årets slutt om bruken av tilskuddet. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å koordinere korrespondansen med Nobelinstituttet slik at frister for budsjettinnspill og rapportering overholdes Kontingenter internasjonale delegasjoner Kontingenter, hvor Stortinget gjennom medlemskap/deltakelse har betalingsforpliktelser, godkjennes av den som til enhver tid er bemyndiget til det Reisetilskudd «MiniTinget» og « Valget er ditt» Skoleklasser med lang reisevei som skal besøke «MiniTinget» eller «2050 Valget er ditt» kan søke om reisestøtte. Retningslinjer for tildeling av reisestøtte er fastsatt av direktøren. Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen er ansvarlig for forvaltning av tilskuddet iht. retningslinjene. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for utbetaling av tilskuddet.. Side 12 av 16

14 Side 13 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon 4. Personalforvaltning Direktøren fastsetter avdelingssjefenes årlige stillings- og resultatkrav i lederlønnskontrakter. Forvaltningsavdelingen utarbeider forslag til HR-strategi i samsvar med ramme og struktur besluttet av direktør. Linjeledere med personalansvar skal være det utøvende ledd i forvaltning og styring av: Lønnsressurser Rekruttering og bemanning HMS og IA Kompetanse og organisasjonsutvikling Personaladministrative oppgaver og ledelse Arbeidsgiveransvaret Forvaltningsavdelingen skal være tilrettelegger, premissleverandør og skaper av systematikk i personalforvaltningen. Forvaltningsavdelingen har overordnet ansvar for at personalforvaltningen i Stortingets administrasjon er i samsvar gjeldende lov- og avtaleverk. Forvaltningsavdelingen har overordnet ansvar for samarbeid med organisasjonene og forvalter hovedavtale, tariffavtale og personalreglement. Direktøren har fullmakt til å fastsette lønn for administrasjonens ansatte innenfor de rammer lovog avtaleverk setter. Forvaltningsavdelingen har et overordnet ansvar for utvikling av lønnspolitikken og å påse at lønnspolitikken blir gjennomført i Stortingets administrasjon. Avdelingssjef for forvaltningsavdelingen ivaretar fullmakt ved forhandlinger i henhold til tariffavtalene. Avdelingssjef for forvaltningsavdelingen har fått delegert administrativ fullmakt til å fastsette lønn ved tilsettinger. Forvaltningsavdelingen fastsetter retningslinjer og rutiner som sikrer at personalforvaltningen følger gjeldende lov- og avtaleverk. Forvaltningsavdelingen ivaretar personaladministrative prosesser som er tillagt avdelingen. 4.1 Personaladministrative systemer Med personaladministrative systemer menes lønns- og personalsystemet, elektroniske eller manuelle systemer for tidsregistrering, HMS, sykefravær og kompetanseutvikling. Forvaltningsavdelingen har ansvar for at Stortingets administrasjon benytter HR-systemer som tilfredsstiller statens standarder. Forvaltningsavdelingen må løpende vurdere behovet for funksjonalitet i HR-systemene, samt forsikre seg om at HR-systemene tilfredsstiller eksterne og interne krav og behov. Forvaltningsavdelingen har videre ansvar for nødvendig dokumentasjon av systemet. Administrasjon av personalopplysninger og utbetaling av lønn er knyttet til et elektronisk lønnsog personalsystem. Ved anskaffelse av nytt HR-system eller vesentlige oppgraderinger i systemer, skal forvaltningsavdelingen påse at Riksrevisjonen orienteres når systemet tas i bruk.

15 5. Representantene Stortingets administrasjon skal sørge for at stortingsrepresentantene får tilkjent godtgjørelse og andre goder i samsvar med lov- og regelverk. 5.1 Ombudsrollen Representantene faller ikke inn under arbeidstakerbegrepet, hvilket innebærer at Stortinget ikke er arbeidsgiver for representantene. Stortingets administrasjon ivaretar det administrative ansvaret for at representantene ytes foreldrepenger, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, reiseforsikring og dekning av godtgjørelse under sykdom. 5.2 Representantordninger Godtgjørelser Lov 16. desember 2011 nr. 61 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) med forskrifter, regulerer ansvarsforholdet mellom Stortinget, Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon i saker som gjelder godtgjørelse til stortingsrepresentantene. Stortingerepresentantenes godtgjørelse fastsettes av Stortinget, etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Presidentskapet utarbeider sin innstilling på bakgrunn av innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Forvaltningsavdelingen er sekretær for lønnskommisjonen og saksforbereder innstillingene. I Stortingets administrasjon er det forvaltningsavdelingen som har ansvar for forvaltning av godtgjørelser til representantene. Forvaltningsavdelingen har ansvar for å behandle søknader om foreldrepermisjon og forvalte forsikringsordningene. Konstitusjonell avdeling har ansvar for å behandle søknader fra stortingsrepresentanter om permisjon fra vervet og innkalle vararepresentanter Pensjonsordninger Lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) regulerer at pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse. Forvaltningsavdelingen har ansvar for dialogen med pensjonskassen med hensyn til budsjettering av pensjonsordningen og har ansvar for å dekke pensjonskassens administrasjonskostnader Boligkomité Stortingets presidentskap oppnevner en boligkomité for fire år etter hvert stortingsvalg. Komiteens mandat er å fordele og tildele pendlerbolig til stortingsrepresentanter etter retningslinjer for tildeling som er vedtatt av Stortingets presidentskap. Forvaltningsavdelingen er sekretær for boligkomiteen Barnehage Stortingets administrasjon har avtale med en barnehage om å disponere et antall barnehageplasser for stortingsrepresentantenes barn. Ved ledige plasser kan disse tildeles ansatte i partigruppene eller administrasjonen. Tildelingen av Stortingets plasser foretas av direktøren i henhold til retningslinjer fastsatt av Stortingets presidentskap. Forvaltningsavdelingen forvalter Side 14 av 16

16 avtalen med barnehageeier og forbereder behandling av søknader til direktøren. 6. Underliggende virksomheter og eksterne organer Stortingets underliggende virksomheter er ikke underliggende virksomheter iht. Stortingets økonomiregelverk; de er Stortingets eksterne kontrollorganer. Stortinget utfører derfor ingen ordinær styring av virksomhetene, men de har tilknytning direkte til Stortinget og Stortingets presidentskap. 6.1 Beskrivelse av kontrollorganene Stortinget har fire eksterne kontrollorgan med egne lover og instrukser som regulerer deres virksomheter og ansvarsområder. Disse er: Riksrevisjonen Riksrevisjonen reguleres gjennom lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven), samt Instruks om Riksrevisjonens virksomhet, fastsatt av Stortinget 11. mars 2004 med hjemmel i lov 7. mai 2004 nr. 21 om 3 og Instruks for revisjon av Riksrevisjonens regnskaper, vedtatt av Stortingets presidentskapet 15. april Sivilombudsmannen Ombudsmannen for forvaltningen (sivilombudsmannen) reguleres gjennom lov 22. juni 1962 nr. 08 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven), samt Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, fastsatt av Stortinget 19. februar Forsvarets ombudsmannsnemnd. Forsvarets ombudsmannsnemnd reguleres gjennom Instruks for Forsvarets ombudsmannsnemnd, fastsatt av Stortinget 21. april EOS-utvalget (Etterretning, overvåkning og sikkerhet) Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetsutvalget reguleres gjennom Lov 3. februar 1995 nr 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-loven) og Instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) vedtatt av Stortinget 30. mai Hovedprinsipper for intern ansvarsfordeling Forvaltningsavdelingen har ansvaret for all oppfølging og kontakt med underliggende virksomheter når det gjelder administrative saker. Forvaltningsavdelingen har et koordinerende ansvar overfor virksomhetene og et saksforberedende ansvar overfor presidentskapet. Saker om budsjett og regnskap oversendes presidentskapet for politisk behandling. Side 15 av 16

17 6.3 Lønnsregulering for eksterne organer Godtgjørelse til Norges Banks representantskap Stortinget fastsetter godtgjørelse for representantskapet i Norges Bank. Reguleringen av godtgjørelsen skjer hvert annet år og fremmes for Stortinget samtidig med utskifting av medlemmer. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap Lønnsregulering for Høyesteretts medlemmer Stortinget fastsetter lønnsreguleringen for Høyesteretts medlemmer. Lønnsreguleringen foretas i etterkant av reguleringen av statens lederlønnsregulativ. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap Lønnsregulering for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Etter fullmakt fra Stortinget regulerer Stortingets presidentskap årlig lønnen til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Stortingets presidentskap fattet 13. desember 2007 vedtak om at lønnen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal reguleres årlig i samsvar med de justeringer som fastsettes for Høyesteretts medlemmers lønn. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap Lønnsregulering for riksrevisor Stortingets presidentskap fattet 13. desember 2007 vedtak om at lønnen for riksrevisor skal reguleres årlig med samme prosentsats som stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Forvaltningsavdelingen underretter riksrevisor etter at vedtak om stortingsrepresentantenes godtgjørelse er fattet Lønnsregulering for Forsvarets ombudsmann Stortingets presidentskap fastsetter lønnen til Forsvarets ombudsmann. Stortingets presidentskap fattet 29. april 2010 vedtak om at lønnen for Forsvarets ombudsmann skal følge lederlønnskategori A2 i staten, pluss ett personlig tillegg kr Forvaltningsavdelingen underretter Forsvarets ombudsmann når årlig regulering mottas fra fagdepartementet Lønnsregulering for lederen for EOS-utvalget Stortingets presidentskap fastsetter lønnen til lederen for EOS-utvalget. Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for å forberede saken for Stortingets presidentskap. 6.4 Ombudsmennenes rett til ytelser Presidentskapet vedtok 15. desember2005 at Stortingets eksterne ombudsmenn har rett til følgende ytelser gjennom Stortinget: Stortingets eksterne ombud kan tilstås innkvartering gjennom Stortingets ordninger på samme vilkår som stortingsrepresentanter, men med prioritet etter disse. Slik innkvartering kan forestås av Stortingets administrasjon, som informerer boligkomiteen i etterkant. Kostnaden ved ukentlige pendlerreiser til fast bopel dekkes for ombudene etter samme regler som for stortingsrepresentanter over de respektive ombuds eget budsjett. Ombudenes regnskapsførende enhet må sørge for at alle ytelser som kreves innberettet blir korrekt ført og innberettet. Side 16 av 16

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5 Inn o 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERK...3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING...3 2.1 VIRKSOMHETENS LEDELSE... 3 2.2 INTERN INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNING...

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

KR 54/16 Oslo, oktober 2016

KR 54/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 54/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 5/16, KR 57/13 Arkivsak: 16/3453-1 (16/29799) Saksdokumenter: Økonomiregelverk for rettsubjektet Den norske kirke Sammendrag

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 29-05 Fastsatt dato: 19. mai 2005 Endret: Universitetsstyret i sak S 65-05 den 24. november 2005 Hjemmel:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 11.12.2014 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT. ØA.øko.ins01 Sist endret av: Dato: Erstatter:

Detaljer

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft straks. Oslo 30.3.2009 Erik Solheim (sign)

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2017 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 9/3/17 Første versjon 2 10/3/17 Endret bevilgningsoppstilling Korrigert tekst under «effektivisering»

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet.

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. Statsråden Internasjonalt reindriftssenter v/styret Postboks 109 9521 GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 10/3287 03.02.11 Tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - 2011 1. Innledning

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten V/ Helge Moe Spildrejorde DFØ Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011 7.1. 2011 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS INSTRUKS FOR SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD FASTSATT

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS INSTRUKS FOR SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD FASTSATT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS INSTRUKS FOR SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD FASTSATT 16.03.2016.. INSTRUKSENS VIRKEOMRÅDE OG FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET Instruksens virkeområde er økonomi- og virksomhetsstyringen

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Hovedinstruks til. Om økonomi- og virksomhetsstyring i. Kontoret for voldsoffererstatning

Hovedinstruks til. Om økonomi- og virksomhetsstyring i. Kontoret for voldsoffererstatning Hovedinstruks til Kontoret for voldsoffererstatning Om økonomi- og virksomhetsstyring i Kontoret for voldsoffererstatning Fastsatt av Statens sivilrettsforvaltning med virkning fra 19. januar 2018 Innhold

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG

KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG 28.10.2014 Innhold 1. Bakgrunn og formål 3 1.1. Overordnet beskrivelse av behov 3 1.2. Eksisterende organisering av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet har et overordnet ansvar for styring og kontroll av underliggende virksomhet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer