Leiarutfordringar i eit moderne helsevesen. «Leiarseminar på Schizofrenidagane» November 2014 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiarutfordringar i eit moderne helsevesen. «Leiarseminar på Schizofrenidagane» November 2014 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF"

Transkript

1 Leiarutfordringar i eit moderne helsevesen «Leiarseminar på Schizofrenidagane» November 2014 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

2 Leiarutfordringar i eit moderne helsevesen Generell innleiing om Helse Vest Resultat i Helse Vest Kva er dei viktigaste oppgåvene Statsråden sine 6 pkt Systembygging i Helse Vest Alle møter Vestlandspasienten Leiar i spesialisthelsetenesta på godt og vondt

3 Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på Vestlandet. Eigar av helseføretaka Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger, Sjukehusapoteka Vest og det heileigde aksjeselskapet Helse Vest IKT AS. Omfattar helsetenester til over 1 million innbyggjarar, tilsette og rundt 50 sjukehus og institusjonar. I 2014 vil sjukehusdrifta på Vestlandet koste om lag 25 milliardar kroner.

4 Utgangspunktet i 2002 Mangla overordna regional strategi Ingen regionale felles administrative støttefunksjonar (IKT, økonomi, fag, HR) Ikkje felles ikt system internt i regionane Ulike system og ulik praksis på det meste innad i regionane og mellom regionane Uavklart funksjonsdeling mellom sjukehusa

5 Helseføretaksmodellen - Styringsstrukturen Sørge for Helsedep Eier Formell styring og rapportering RHF Styret Sørge for RHF Adm Eier HF Styret Operasjonell samordning HF Adm

6 Resultat

7 Aktiviteten aukar

8 Prosentdel behandla pasientar med fristbrot per HF

9 Ventetider Ventetider, tekne til behandling desember 2013: Alle fagområda: 66 dagar Somatikk: 67 dagar Barne- og ungdomspsykiatri (BUP): 53 dagar Psykisk helsevern for vaksne: 41 dagar Tverrfagleg spesialisert rusbehandling: 50 dagar

10 Sjukemeldt sjukefråvær Samla sjukefråvær Samla for regionen 5,3 % 6,0 % Helse Vest IKT 2,8 % 4,0 % Helse Fonna 5,5 % 6,1 % Helse Stavanger 4,6 % 5,3 % Helse Førde 5,4 % 5,9 % Helse Bergen 5,8 % 6,5 % Sjukehusapoteka Vest 5,4 % 6,2 % 10 Det er ein reell nedgang i tal sjukefråværsdagsverk

11 Økonomisk resultat

12 Resultat pr september 12

13 13 Samla 5-årig investeringsplan Investeringar for føretaksgruppa Beløp i heile tusen kroner Bygg - tilgjengelig ramme Medisinteknisk utstyr IKT Anna Sum investeringar Finansielt grunnlag Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag ( ) ( ) Akkumulert avvik investeringsplan og finansielt grunnlag

14 Talen til sykehusene Helseminister Bent Høie, 7. januar Fritt behandlingsvalg. 2. Raskere diagnose og redusert ventetid kreftpasienter. 3. Opptrappingsplan for rus og psykisk helse i kommunene. 4. Legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan. 5. Kvalitet og pasientsikkerhet. 6. Satse på IKT og kommunikasjon. «Ja, jeg vil si det så sterkt som at de fem punktene jeg har vært gjennom ikke er mulig å oppnå uten bedre IKT løsninger. IKT må brukes smart, effektivt og helhetlig. Visjonen om "én innbygger én journal" ligger fast.»

15 Kva gjer vi på systembygging internt i Helse Vest?

16 Regional systembygging Felles løysingar Økonomi og finans, logistikk og innkjøp ( ) Datavarehus og styringsinformasjon ( ) økonomikube, HR-kube, helsefag, målekort og indikatorar Personal og organisasjon ( ) HR system, personal- og kompetanseportalar Felles EPJ løysing ( ) Pasientadministrasjon og elektronisk pasientjournal KULE kurve og legemiddelhandtering (tidl. LOP) ( ) Digitalt mediearkiv og felles RIS/PACS/røntgen ( ) Felles LAB system

17 Systemlandskap 2004 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Lab (FlexLab) Lab (FlexLab) Lab (Unilab) Lab (DIPS) Rtg. (Carestream) Rtg. (Siemens) Rtg. (Agfa) Rtg. Ingen system for teleradiologi Op.plan Op.plan (DIPS) Op.plan (Orbit) Op.plan (DIPS) Tieto (Orplan) IMX Tieto Tieto IMX/G IMX/G PiMS PiMS / DocuLive / DIPS DIPS Tieto IMX NLP lønn, ingen system DocuLive for HR ephorte ephorte DocuLive Sak SAK edoc edok ephorte Innkjøp (Visma) Innkjøp (Visma) Innkjøp (Merida) Innkjøp (Merida) Økonomi og regnskap (Oracle Financials) Ulike løsninger basis tjenester Ulik tilnærming til fysisk og logisk nettverksinfrastruktur (Siemens/DIPS)

18 Systemlandskap 2014 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Lab (FlexLab) Lab (FlexLab) Lab (Unilab) Lab (DIPS) Rtg. (Carestream) Op.plan (Orplan) Rtg. (Siemens) Rtg. (Agfa) Rtg. Teleradiologi (InfoBroker) Op.plan (DIPS) Op.plan (Orbit) Op.plan (DIPS) Felles EPJ (DIPS) HR (Agresso, Gat, Dossier, etc.) Sak/arkiv (ephorte) Innkjøp (Visma) Innkjøp (Visma) Innkjøp (Merida) Innkjøp (Merida) Økonomi og regnskap (Oracle Financials) Basis tjenester (AD, epost, sharepoint, etc). Fysisk og logisk nettverksinfrastruktur (Siemens/DIPS)

19 Systemlandskap 2016/2017 Helse Stavanger Op.plan (Orplan) Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Lab Digitalt media arkiv (Sectra) / RIS / PACS Teleradiologi (InfoBroker) Op.plan (DIPS) Op.plan (Orbit) Op.plan (DIPS) Felles EPJ (DIPS) HR (Agresso, Gat, Dossier, etc.) Sak/arkiv (ephorte) Økonomi, innkjøp, logistikk (Libra) Basis tjenester (AD, epost, sharepoint, etc). Fysisk og logisk nettverksinfrastruktur

20 20 «Alle møter» Felles systembygging, noko av grunnlaget for pasientens helseteneste Samanheng mellom kapasitet, ressursbruk og endring av arbeidsprosessar

21 21

22 Fokusområder som kvar for seg vil gje effekt, men som innbyrdes vil styrka effekten av tiltaka - ein del av ein heilskap. Fokus på avdeling, klinikk/divisjon, HF og region Dialog mellom HF og pasient Betre organisering av poliklinikk Avansert oppgåveplanlegging Leiarskap og medarbeidarskap Region Klinikk Eining

23 Vestlandspasienten.no 23 På nett med Helse Vest: Få flere pasienter til å møte til time ved å involvere pasienten og dele informasjon via selvbetjening Etablere en portal med godkjente sikkerhetsløsninger for å liste timeavtaler med tilhørende informasjon Kommunisere elektronisk med pasientene Dele dokumenter og informasjon Prosjektet er i samarbeid med Helsedirektoratet

24 Funksjonalitet tilknyttet en time 24 Det er funksjonalitet tilknytter alle timer Noen timer har mer funksjonalitet enn andre

25 10. nov DIPS konsolidering Leveranse 1 Leveranse 2 Leveranse 3 Leveranse 4 Leveranse 5 Vestlandspasienten. no Sikker pålogging og identifisering av pasient i Helse Vest Liste tildelte timer med sykehus, avdeling, dato og klokkeslett (DIPS), Helse Stavanger Pilot: Laste ned time i kalender Pilot: Bekrefte time Informasjon om prosjektet, sykehuset, pasientreiser, mm. Liste tildelte timer (DIPS) for hele Helse Vest (inkl. røntgen for Førde) Vise mer info om lokalisering/ oppmøtested Vise informasjon om alle timeavtaler knyttet til ett oppmøte Pilot: Sende melding til sykehuset for å o be om å endre tidspunkt o spørre om mer informasjon o be om å avslutte videre oppfølging Ny visuell profil på Helsenorge (Hdir) Tilpasning til ulike skjermstørrelser og enheter (Hdir) Ny landingsside vestlandspasienten. no Vise full gateadresse / lokalisering på oppmøtested konsolidering Røntgentimer, HBE Røntgentimer, HST Innsyn for pårørende (barn under 12 år på samme folkeregistrerte adresse) Bredding av el. meldingsfunksjonalit et til flere avdelinger Forbedre vising av timer (vise navn på behandler, type time, telefonnummer etc.) Oppdaterte tlf.nr og e-post fra portalen til DIFI Røntgentimer, HFO Vise status på henvisningen på portalen, DIPS Vise innkallingsbrevet, DIPS (Personlig helsearkiv del I) Bredding av el. meldingsfunksjonalit et til DPI-ene Redaktørgrensesnitt til landingssiden Forbedre vising Lagre melding fra pasient på portalen

26 Leveranse 6 Leveranse 7 Leveranse 8 Leveranse 9 Historiske timer, DIPS Historiske timer, røntgen x 3 systemer Innsyn for pårørende, del II (Dokumentvisning for barn < 12 år) Felles tidslinje med primærhelsetjenesten Brukeropplevelse: - Link til generell info om sykdommer/ behandlinger - Link til info om avd. på foretakets nettsider - Link til blodbanken sin nettside - Forbedringer etter L5 9. m a r, D I P S k o n s o l i d e r i n g Svare på meldinger fra DIPS til portalen Presentere mer info om omsorgsnivå på timen Tilgang til dokumenter i egen postkasse Utvide personlig helsearkiv (flere typer brev, som henvisingsbrev) Elektronisk innsyn i journal / epikriser Vergeinnsynsreservasjon, DIPS Innsyn år, DIPS Innsyn med grunnlag i fullmakt, DIPS Bekreft time, DIPS Fylle ut forberedelsesdokument til sykehuset på portalen og varsling via SMS/e-post» Foretaket initierer melding til pasient + «varsling via SMS/e-post» Vise timer fra Blodbanken Publisere dokumenter/bilde fra DMA på portalen Transportavler til timen Kvalitetsindikatorer

27 Pasienttryggleik 27

28 Forbigåande skade der behandling var Kategori E nødvendig Forbigåande skade som førte til forlenga Kategori F sjukehusopphald Kategori G Langvarig skade varig mein Kategori H Livreddande behandlingstiltak var naudsynt Kategori I: Pasienten døyde Resultat frå systematisk journalgjennomgang for 2010 (Global Trigger Tool) Prosentandel pasientopphold med minst en skade Prosentandel pasientopphold med minst en skade i kat F,G,H eller I Nasjonalt Helse Vest RHF 15,96 8, Pasientopphald med skade: 14 %, halvdelen kan forhindrast

29 Program for pasienttryggleik i Helse Vest Målsetting: Halvering av dei pasientskadane som kan unngåast. Innan utgangen av 2017: < 10,5 %

30 Resultat: Trygg kirurgi* - 42 % reduksjon av komplikasjoner - 0,8 døgn kortere liggetid - tendens til reduksjon i sykehusdødelighet fra 1,6% til 1,0% *Effect of the World Health Organization Checklist on Patient Outcomes: A Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial, Annals of Surgery 13. mai 2014

31 Prosentandel utskrivingar med pasientskade Pasientskadar identifisert ved systematisk journalgjennomgang (Global Trigger Tool) Helse Vest Nasjonale tal 15,9 16,1 15,39 13,94 13,7 12,89 12, ,075 10,

32 Pasienttryggleik

33 % journalar med skade Satsingar i Helse Vest Vidare systembygging Alle møter Pasienttryggleik 15 Målsetting Helse Vest

34 Kva trendar ser ein: Pasienten i sentrum Satsing rus/psykiatri Kvalitet og pasienttryggleik Pakkeforløp kreft Meir struktur/fastare rammer/utvikling innafor pakkeforløp Fritt behandlingsval Klarare arbeidsdeling privat/offentleg Avtalespesialistar tettare knytta til spesialisthelsetenesta Systembygging Digitalisering/teknologiutvikling/IKT Fleire nasjonale/regionale system/selskap Endring er og blir det normale

35

36 Føresetnaden for å lukkast er at alle bidrar med sin kompetanse og løfter i lag Store utfordringar store moglegheiter

37 Takk for meg!

38 Reserve

39 Utfordringar som leiar

40 TØFT NÅR DET STORMAR!! Leiar i Stavanger Aftenblad 22. november 2006

41

42

43

44